Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

3. Brekke.

Navnet. Brekka, bakke.

Fuldgaard med gammel skyld 4 huder, i 1667 ændret til 1 1/2 skpd. tunge. Matriklen oplyser om gaarden:

De saadde 12 tdr. og trædde 5 tdr. Høi 46 lass. Fødde 2 hester, 9 kuer, 5 ungnaut, 8 sauer. Rismyr var dog da underbrug, og her fik de 4 lass høi.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af gran til noget ringe sagtømmer og smaalast. Desuden bøk til hjulved og brændeved. En del af skogen var brændt. Gaarden havde en tid to sager.

Brekke maa oprindelig ha været en stor gaard, for baade Hønsvall og Rismyr er utvilsomt skilt ud herfra. I 1600-tallet laa Rismyr dels under Hønsvall, dels under Brekke; en tid var det delt.

Eiere. Brekke var selveiergaard og tilhørte Berge-slegten. Men den gren, som sad her, havde ikke saa godt for at holde sig oppe.

Opsiddere. Gunhild, vel en enke, har gaarden i 1593 og 94.

Nils nævnes som opsidder fra omkr. 1600 til 1621. Om ham faar vi i 1610 vide, at han «i drukkenskab og daarlighed» havde stjaalet sauer borti Skjee, saa han maatte bøte 40 rdl. Nils er antagelig bror af Mikkel Berge, og oprindelig har han vel eiet halvdelen i sin gaard, men har maattet pantsætte den til Mikkel, som i 1624 ses at eie 3 1/2 hud i Brekke, 2 huder som odelsgods og 1 1/2 hud som pantegods.

Hans Mikkelssøn, søn af Mikkel Berge, har saa Brekke fra omkr. 1621 til 1642, da han døde. Foruden andel i jordegodset efter faren eier Hans 13 mk. smør i Høntvet og 4 mk. i Medgaarden. Disse lodder viser, at hans hustru Kan er fra Trevland. De har 7 barn, hvoraf en datter Gunhild blev gift til Bjørndal.

Kristen Mikkelssøn, Hans’s bror, havde været opsidder paa Berge en tid, men overtog nu Brekke i 1642. Dog neppe alene; thi enken efter Hans og hendes sønner Ola og Mikkel ser ud til at ha del i gaardsdriften. Omfram sine lodder i fædregodset eier Kristen i 1650 1 hud 1 1/2 skind i Haug. Han døde 1653.

Mikkel Hanssøn, søn efter førnævnte Hans, staar som opsidder paa Brekke fra 1653 til 93. Ved sin død var han 65 aar gl., og Christianstad kalder ham «en god, ærlig mand». I 1670 eier han i Brekke 2 1/2 hud; de andre lodeiere er Torstein Berge (1 hud) og Ola Hvitsteins arvinger (1/2 hud); den sidste part indløste Mikkel nogen aar senere.

Mikkel var to gange gift. Først med Gunhild Helgesdatter, vistnok datter af Helge Brønnum, som eied N. Trolsaas; thi Mikkel ses en tid at ha halvdelen i denne gaard. Barn:

  1. Hans, bodde paa Haughem.
  2. Brynnil, bodde paa Aaserum.
  3. Knut, havde en tid Brekke efter faren.
  4. Helge, kom til at bo paa Vestre Skorge.
Mikkels anden hustru hedte Kari Evensdatter. Af barna blev datteren Gunhild gift med nedennævnte opsidder Nils.

Ved skiftet efter Mikkel (1693) takseres hele Brekke for 200 rdl. (50 rdl. pr. hud) 1/2 Rismyr for 12 1/2 rdl. I disse brug eier han tilsammen omkr. 160 rdl. Løsøre og besætning 100 rdl. Han har dog adskillig gjæld, saa boets netto bare blir vel 180 rdl.

Sønnen Knut og enken havde gaarden en kort tid, men saa blir den omkr. 1696 overtat af en indflytter

Nils Erikssøn, gift med Mikkels datter Gunhild. Knut bodde dog her. Brekke-slegtens økonmiske stilling var nu sterkt svækket ved arvdeling, og svigersønnen Nils havde lidet at rette paa den med.

Rismyr.

Rismyrs gamle skyld var 18 mk. smør, og den blev uforandret i 1667. Bruget kaldes i 1629 «et lidet stykke eng», og høiavlingen var i 1667 4 lass.

Indtil omkr. 1650 var Rismyr underbrug under Hønsvall. Beboeren Anders kaldes i 1624 husmand, men virkelige husmænd med brugsret til jorden fandtes neppe dengang; de var bare «husfolk», og hovedgaardens eier høsted jorden.

Efter Knut Hønsvalls død blev Rismyr delt mellem Mikkel Brekke og Jon Vaggestad, søn af Knut. Mikkel brugte - ser det ud til - dels halve, dels hele bruget under Brekke. Vaggestad-folket beholdt sin part udover, og en af dem, Rasmus, bodde ogsaa i Rismyr en tid.

Mod slutten af hundretallet blev det folksomt i Rismyr. Det bodde samtidig flere familjer. De ernærte sig selvfølgelig som haandverkere og almindelige gaardsarbeidere. Ovennævnte Anders var «forarmet», oplyser fogden, og det kan vel sies om de fleste af beboerne her i dette hundreaar. Familjefædrene hedter: Anders, Mattis, Torger, Elling, Jon, Ola skrædder, Rasmus, Ørjan, Ola Torgerssøn, Sven Hermanssøn.


Innhold