Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

4. Hønsvall.

Navnet. 1509 skrives Heinswadh; kommer af mandsnavnet Heðinn og vollr, vold.

Gaarden var før 1667 ødegaard med 2 huder i skyld. Underbrug skogpladsen Balsrød, 4 1/2 mk. smør. Ved matrikuleringen blev Hønsvall halvgaard; hovedbøl og underbrug fik tilsammen 3 1/2 pd. smør i skyld. Matriklen meddeler om gaarden:

De saadde 8 tdr. og trædde 2 1/2 td. Høi 32 lass. Fødde 2 hester, 6 kuer, 4 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog af furu og gran til sagtømmer; bok til hjulved og brændeved. Sag og kvern. I 20-aarene leiedes sagen bort til Even Løkje, og Hønsvalls opsidder skar da paa Brekke, som havde 2 sager. I 1667 har Hønsvall og Brekke én sag sammen.

Eiere. Hønsvall nævnes ikke i skattelisterne før 1621. i 20-aarene eier Tjølling-bonden Kristoffer Sandnes 1 hud (halvdelen) i gaarden; men i 30-aarene blir opsidderen helt ud selveier. Beboerne stod sig godt en tid, men det gik tilbage, og omkr. 1680 har Klaus Bertelssøn i Larvik faat raadighed over bygslen.

Opsiddere. I 1621 træffer vi Knut her, og han har gaarden til 1653. Knut Hønsvall maa ha været en driftig, men grovskaaret og hensynsløs mand. Blandt bygdens bønder er han - næst efter drabsmanden Jakob Sletholt - den, som har mest med justitsen at gjøre (En kunde fristes til at tro, at Knut havde valgt Kristoffer Sandnes, som jo en tid eiet halve gaarden, til forbillede. Kristoffer er stadig paa kant med øvrigheden, som kniber ham i skattefusk, selvtægt, toldsvig m. m.). I 1637 maa han bøte 25 1/2 daler for «ubillig aager», og i 1648 80 daler, fordi han «sig i sit egteskab forseet med leiermaal». I økonomisk henseende arbeided han sig godt op, vistnok særlig ved skogdrift, men ogsaa, som vi ser, ved at laane bort dyre penger. I 1636 har han indløst hele gaarden, har Rismyr til underbrug og eier omfram 1 pd. 18 mk. smør i Øde-Vaggestad og 1 hud i Nordre Sem. 1643 har han hertil føiet 1/2 skpd. mel i Skjelbrei og øget parten i Vaggestad til 2 pd. 18 mk. De store bøterne maa dog ha sat ham tilbage; ialfald paastaar fogden, at de 80 daler var «efter hans yderste evne».

Efter Knuts død i 1653 ser det ud til, at enken og sønnerne driver gaarden sammen en del aar. Af sønner nævnes Ingvald, Kristen, Haavard, Jon og Anders. Ingvald fik senere Hønsvall. Kristen og Haavard døde snart. Jon bodde paa Vaggestad og Anders paa Skjelbrei.

Ingvald Knutssøn leved paa Hønsvall helt til 1691 og var da 80 aar. Han havde vondt for at klare sig. Den store familje (10 barn) gjorde vel sit. Torstein Berge eied længe 1/2 pd. i gaarden (ved pantebrev af 8/8 1664 for et laan af 20 rdl.). I 1667 maa Ingvald pantsætte resten (2 1/2) til Torstein Haukerød «paa 6 aars tid for 52 rdl. 1 ort» . Han raar dog for bygslen til omkr. 1680, da Klaus Bertelssøn har faat eiendomsret til hele gaarden.

Hønsvall blev nu delt. Gamle Ingvald og sønnerne fik bygsle halve gaarden. De hedte Knut og Fredrik, Den første blir væk (1686 brugte Knut og Fredrik Nedre Torrestad, og Knut bygsled kanske senere denne gaard alene.), men Fredrik Ingvaldssøn brugte parten efter faren til 1705, da han døde 45 aar gl. Han havde 9 barn.

Lars Halvorssøn hedter den indflytter, som omkr. 1680 bygsled den anden halvpart af Hønsvall af Klaus Bertelssøn. Han var næstældste søn efter Halvor Larssøn Gjerla og gift med en datter efter Erik Rueisrød i Andebu. Lars eier i 1690

  i Vestre Galis . . . . . . . .  1 pd. 6 mk. smør,
  i Gjerla . . . . . . . . . . .  1  » 18 mk.   »
  i Ruelsrød-fossen  . . . . . .  8 skaalpd. mel.
I 1699 har han 3 pd. 10 mk. i Gjerla. Det ser derfor ud til, at han stod sig godt. Lars døde paa Hønsvall 1721, omkr. 70 aar.


Innhold