60. Stein.

     Navnet skrives i Rødeboken: a Steinenom, 1593 Stehn, 1604 Stenn, senere mest Steen. Gammelnorsk form Steinn. Det kan være en stor jordfast stein, eller ogsaa en bautastein som haar git anledning til navnet.
     Skylden var 4 smørpund. I de ældste mandtal staar Stein for fuldgaard, men efter 1668 tridjungsgaard.
     Eiere. Det ser ut til at Stein er ældgammelt bondegods. Fra 1615 av og utover eier brukeren bare en mindre part av skylden; resten er spredt i lodder, rimeligvis ved arvedeling; av medeiere nævnes Ølve Hillestad i Vaale, Simon Borge og beboerne paa Prestbyen i Kodal. Omkr. 1650 har brukeren faat løst ind en noget større part, men straks efterpaa blev hele gaarden pantsat til en rik kodøling Ingebret Trevland. Arvingene hans maa ha avhændet gaarden til major Buchwaldt paa Fossnes som er eier ca. 1675-85. En av borgermester Anders Madssøns sønner, amtmand Vilhelm Tonsberg, eier gaarden ca. 1675-1723, da han skjøter Stein til Guttorm Lund, og siden har gaarden værte bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 5 4 6 - -
1668 2 7 3 6 34 9 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 5 30 8 t. havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 1 5 - - - 8 tønder.
1820 1 4 - - - 3 1/2 tønde.
1835 2 6 - 6 - 8 t. havre, 1/4 rug, 3/4 byg, 6 t. poteter.
18651 1 5 - 4 - 5 t. havre, 1/4 hvete, 3/8 rug, 1 byg, 5 t. pot.
11/2 Stein medregnet Vølen (?).

      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til brænde og gjerdefang. Intet rydningsland. Har humlehage. - 1723. Ingen skog. Skarplændt sandjord. Elendige hus; slet aker og eng. Daarlig fæhavn. - 1803. Slet ingen skog. Skarp jordbund. Meget slet havn. - 1820. Slet havn. Ingen skog. Lider betydelig av dæmningen fra Melsom-bruket. I maatelig drift.

Brukere.

     Anund paa Stein sammen med Gunnar paa Tori skjænket jord i Langalo til Skjee kirke og prestebord, staar det i Rødeboken. Det skedde vel i 1300-tallet engang, og denne Anund bodde nok her som selveier.
     Tor het brukeren 1593, levde endnu 1604.
     Ola Torbjørnssøn ca. 1605-70, blev over 90 aar og var paa slutten blind. Den meste tid eide han en part i gaarden, men de sidste aarene ingenting. To sønner nævnes: 1. Torbjørn Olssøn, er medbruker 1664, da 24 aar. Jakob, staar som bruker ved lag 1680.
     Mens amtmand Tonsberg eide gaarden, var Erik Mikkelssøn og Tormod Sørenssøn leilændinger, drev jordveien sammen. Tormod døde 1722, 68 aar; Erik 1728, 74.
     Guttorm Anderssøn Lund 1723-34, kjøpte gaarden av amtmanden, blev boende paa Lund og hadde begge gaarder.
     Anders Guttormssøn 1734-49, søn av forrige, gift m. Anne Olsdatter. Han løste efterhvert ut medarvinger og blev eneeier, men solgte og flyttet til Haugtuft i Sandeherred.
     Anders Andreassøn 1749-53, var fra Aamot og sersjant; g. m. Helvig Knutsdatter fra Mellem-Berg i Sem. Betalte 300 rdl., solgte for samme pris; kjøpte igjen en part av Aulerød i Sem.
     Andreas Danielssøn Lasken 1753-61, var her nogen aar, delte gaarden og solgte til to for ialt 550 rdl.
     Kjøperne var Hans Larssøn og Kristoffer Larssøn fra Sandeherred, vistnok begge fra Søndre From. Fra denne gaard var ialfald Ditman Larssøn som eide begge parter her i slutten av 60-aarene; hans svoger Torger Torsteinssøn bodde ogsaa her en kortere tid.
     Ola Tolvssøn Holt 1770-86, sersjant, kom hit fra Vestre Borge; hadde 1758 egtet Dorte Guttormsdatter Lund. Gav 700, fik igjen 860 rdl.
     Jakob Gullikssøn 1786-93, bodde paa Søndre Borge, hadde Stein til underbruk.
     Abraham Olssøn 1793-1809, fra Tori; gift 1781 m. Anne Nilsdatter Lund, f. 1759. De bodde en tid paa Fresti i Sem, før de kom hit. Abraham døde 1809, 53 aar; hustruen 1823. Syv barn: 1. Ola Abrahamsen, se nedenfor. 2. Anne, egtet Rasmus Kristoffersen, se nedenfor. 3. Gunhild Maria, egtet Anders Andersen, kom ogsaa til at bo her. 4. Nils, døde 1814, 22 aar. 5. Anne Helvig, døde 1815, 20 aar. 6. Lisbet (Elisabet), f. 1798, egtet 1823 Kristen Abrahamsen Buer. 7. Maren, f. 1803.

Bruk 1.

     Enken Anne Nilsdatter 1809-23.
     Rasmus Kristoffersen 1823-45, svigersøn av forrige, kom fra Jonstang i Ramnes; egtet 1815 Anne Abrahamsdatter Stein, f. ca. 1786. Han makeskiftet med Anders Hansen Vølen, fik igjen Vennerød-ødegaarden og 100 spd. i mellemlag.
     Anders Hansen Vølen bodde mest paa Vølen, men døde paa Stein 1862. Sønnen Hans Andersen Sørby fik auktionsskjøte paa parten 1869 for 1100 spd., og han avhænder den 1885 til Hans Hansen Stavnum for 8000 kr.
     Det var utskiftning mellem de to brukene paa Stein 1875, og overutskiftning 1878.

Bruk 2.

     Ola Abrahamsen 1808-21, da han døde, 37 aar. Ugift.
     Anders Andersen 1823-62, svoger av forrige, gift 1818 m. Gunhild Maria Abrahamsdatter Stein, f. 1791. Anders sies at være fra Jonstang i Ramnes, bodde ogsaa der de første aarene. Gunhild døde 1838, Anders 1869, vad lag 80. Tre barn: 1. Elen Andrea, se nedenfor. 2. Andreas Andersen, f. 1825, egtet 55 Andrine Larsdatter Haslestad; bodde paa Grytingen. 3. Kristian, f. 1831, døde 21 aar gammel.
     Fredrik Kristian Larsen 1862-94, svigersøn av forrige, gift 1850 m. Elen Andrea Andersdatter Stein, f. 1819. Fredrik var fra Hotvet i Andebu, født 1824 og søn av Lars Fransen og Ingeborg Simonsdatter.


Innhold