Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

12. Berg.

Berg var hele 1600-tallet fuldgaard og et samlet brug. Den gamle skyld var 4 1/2 pd. smør og 5 lispd. mel. Og i matriklen af 1667 blev denne skyld uforandret. Om gaarden sies da:

De saadde 13 tdr. og trædde 5 tdr. Fik 48 lass høi. Fødde 2 hester, 10 kuer, 4 ungnaut, 8 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af gran og furu til noget smaat sagtømmer.

Sag og kvern.

Eiere. I 1616 finder vi opført blandt det gods, som havde tilhørt St. Olavs-klostret i Tunsberg, men var inddrat under kronen og da hørte under Sem kongsgaard:

     1/2 løb smør og i fjerding malt i Berg.
Resten, 3 pd. smør, var vistnok selveiergods.

I 1650 viser det sig, at opsidderen har faat kjøbt malt-parten (nu mel) og Anders Madssøn smør-parten. Eier-forholdet blev da:

     Opsidderen 3 pd. smør og 5 lispd. mel med bygselret,
     Anders Madssøn 1 1/2 pd. smør.
Denne fordeling kom til at staa hundreaaret ud, idet Madssøn og senere arvingerne holdt paa sin lod, som opsidderne vistnok gjerne vilde løst ind.

Opsiddere. Hele 1600-tiden bor samme slegt paa Berg. Helt ud selveiere blir de - som vi har set - ikke. Men til gjengjæld eier de ofte jordlodder udenom og staar sig godt. De stifted familje-forbindelser med rige bondeslegter.

I 1593 og 95 hedter opsidderen Nils.

I 1604 og til omkr. 1615 Guttorm. En søn er født omkr. 1585, saa han maaske er en indflytter.

Sønnen Rasmus Guttormssøn (En anden søn, Aksel Guttormssøn, bodde paa Høntvet i Lardal.) har gaarden fra omkr. 1615 helt til 1668. Udenom hovedlodden i sin gaard (se ovenfor) eier Rasmus 1650:

  Søndre Skog . . . . . 18 mk. smør,
 i Raanerød, Vaale . . . 4 1/2 pd. »
 i Sørby . . . . . . . . 4 lispd. tunge,
 i Bakstvaal . . . . . . 6  »   »
 i S. Vold, Borre . . . 1  »   »
Ialt har han jordegods til en skyldværdi af 8 pd. 6 mk. smør og 16 lispd. tunge. Han er altaa en rig mand. Hustruen hedter Mari Kristoffersdatter, og jordlodderne synes at vise, at hun er fra Vaale; ligesaa, at Rasmus og Sebjørn Sjue var noget skyldt.

Baade Rasmus og hustruen Mari døde 1668; han var da henved 85 aar. Kirkebogen nævner 8 barn. Af disse leved ved forældrenes død følgende:

 1. Guttorm, som overtog gaarden.
 2. Eli, gift med Lars Hundsrød.
 3. Siri, gift a) med Torger Berge, b) med Ingebret Trevland d. y.
 4. Mari, gift a) med Ingebret Kolkinn, b) med Ivar Kolkinn.
 5. Randi, gift med Kristen Hallenstvet (Even Torps søn).
Skiftet efter Rasmus og Mari Berg holdtes 1669 (Skifteprotokoller fra 1600-tallet er ikke bevaret for distriktet her; men en afskrift af dette skifte eies af lensmand Bjørndal.) og viser, at hver søsterlod blev paa 2 pd. 4 mk. smør og 1 3/4 lispd. tunge. Boet maa da ialt ha eiet 13 pd. smør og 10 1/2 lispd. tunge.

Guttorm Rasmussøn er opsidder paa Berg fra 1668 og ud hundreaaret. Hans (vistnok anden) hustru hedte Børte Olsdatter. 7 barn. Guttorm døde 1705, 57 aar; hans ældste søn Rasmus aaret før. Vi tar med et uddrag af skiftet:

4 gjenlevende barn: Hans, Ola, Hans, Sibille.

Løsøre til 152 rdl.

Jordegods:

 i Berg 3 pd. smør og 5 lispd. tunge, takseret for . . . 150 rdl.
 i Østre Berg, Ramnes, 1 pd. smør og 9 1/2 lispd. tunge  88 »
 i Søndre Kverne, Arendal 6 mk. smør . . . . . . . . . .  6 »
 i Skrikestad 4 1/2 smør, pantsat for . . . . . . . . .  9 »
                             --------
                   I alt jordegods for 253 rdl.
Boets midler: brutto 397 rdl., netto 364 rdl.


Innhold