Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

14. Bjørndal.

Navnet. Enten af mandsnavnet Bjørn eller dyrenavnet bjørn og dal.

Fuldgaard. Gammel skyld 3 huder samt 5 ß penger; sidstnævnte skyldpart vedkom underbruget Hellesrød (Hellesrød er nu sammensmeltet med Bjørndal og navnet gaat i glemme. Men i sin tid har Hellesrød været eget brug. I 1660-aarene kaldes det dels «et stykke skog», dels «en engplads». Hellesrød maa ha udgjort søndre del af nuværende Nedre Bjørndals indmark og skog. Brugets gamle skyld sies i 1624 at være 1/2 hud, i 60-aarene 5 ß.).

Ogsaa i matriklen af 1667 sættes Bjørndal for fuldgaard. Skylden blev øget til 2 skpd. tunge; heraf falder 2 1/2 lispd. paa Hellesrød.

De saadde 15 tdr. og trædde 6 tdr. Fik 8 lass høi, heraf 8 paa Hellesrød. Fødde 3 hester, 12 kuer, 6 ungnaut, 10 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Granskog til sagtømmer og smaalast. Sag i elven (ved Ivjuas udløb); i damstokleie til Skorge-gaardene betaltes 1 rdl.

Eiere. Skyldparten 5 ß tilhørte Skjee og Styrvold kirker med en halvpart hver. Forresten var Bjørndal selveiergaard hele 1600-tallet og i samme slegts eie. Slegten var én af bygdens mest anséte og længe meget velstaaende.

Opsiddere. Bjørndal var et samlet brug til omkr. 1660; siden var det to, omkr. 1700 endog tre opsiddere.

Ola hedter opsidderen i 1593, og han leved her helt til 1643. I 1624 oplyses, at han eier:

 i Bjørndal . . . . . . . 3 1/2 huder (vistnok bare 3 huder),
 i Tveitan . . . . . . . 11 mk. smør,
 i Aamot, Skjee (1) . . . 4 pd.
 i Solberg, S.herred (2) 2 »  —

(1) Det var Store Aamot, som ialt havde 6 pd. i skyld («alt for høit sat»).
(2) Nedre Solberg havde 8 pd. i skyld; halve gaarden kom senere i Bjørndal-folkets
  eie, men gik ved giftermaal over til Berge-folket.
Tils. 11-12 pd. smør. Ola Bjørndal maa drive livligt skogbrug, for han holder i 1621 fuldlønsgut (af slige var det bare 2 i hele Hedrum). Han øger ogsaa sine jordlodder og eier i 1637 4 pd. 18 mk. i Aamot og 3 pd. 8 mk. i Nedre Solberg. Han døde i 1643. Hustruen Anne Ivarsdatter var fra Hvitstein og overleved ham til 1667. En søn Ivar døde for faren. Datteren Rønnaug blev gift med Torger Berge; datteren Mari blev gift til Sjeland. To sønner Torger og Jens leved paa Bjørndal.

Torger Olssøn staar som ene-opsidder fra 1643 til omkr. 60, da han deler indmarken med broren Jens. Familjens odelsgods var i 1654:

 i Bjørndal . . . . . . . 3 huder,
 i Solberg . . . . . . . 4 pd. smør,
 i Aamot . . . . . . . . 5 »  -
  Tveitan . . . . . . . 18 mk.
samt i Hvitstein 10 mk., i Kverne 2 mk. Tils. en 14-15 pd. smør (eller lig gaardene Bjørndal, Hvitstein, Tveitan, Gjerstad og Nomme).

Men skiftet efter Torger viser, som vi snart skal se, at hans andel ikke vokste.

Torger var gift med Mari Knutsdatter fra Vestre Skorge. Medgiften var bl. a. 1/2 hud i denne gaard.

Barn:

 1. Ivar (se nedenfor).
 2. Ola (ligesaa).
 3. Marte, gift med a) Torstein Ingebretssøn Trevland, b) Mikkel Torgerssøn Berge.
 4. Randi, gift med Ola Ingvaldssøn Sjeland; bodde paa Holm i Hedrum.
 5. Mari, gift med Ola Jonssøn Tveitan.
Torger døde 1672, over 70 aar. Det var 3 lig fra Bjerndal paa én dag dengang: Torger, sønnen Ola, 23 aar, og en pige. «De ha kun 5 dage».

Ved skiftet efter gamle Torger kom det for dagen, at han i det sidste havde havt vondt for at klare sig. Selv havde han en løsgjæld paa omkr. 60 rdl. (Klaus Bertelssøn og Kjell Erikssøn i Larvik havde mest tilgode). Og sønnen Ola efterlod en gjæld paa over 100 rdl. Ola var rytter, og «red for gaarden»; soldatlivet maa ha gjort ham letsindig, for han skyldte baade i øst og vest (Paa sottsiengen opgav han, at han dog havde 9 rdl. tilgode, nemlig af Daniel Hasaas. Daniel svarte ved skiflet, at det gjaldt en hest, men han havde aldrig faat hesten.).

Bare jordegodset blev skiftet, da løsere og besætning før var uddelt til barna i hjemmegaver. Af jord eied Torger:

 i Bjørndal . . . 1 1/2 huder, værdsat for 100 rdl.
 i Aamot . . 3 pd. 20 mk. smør  —   »  92 »
                    --------------
                    Tils. 192 rdl.
Da gjælden var paa omkr. 160 rdl., blev det ikke rart at dele.

Ivar Torgerssøn overtog nu farens halvpart i Bjørndal. Han var gift med Gunhild Hansdatter Brekke, og de havde længe bodd paa Vestre Galis. For at greie sig maatte nu Ivar la Klaus Bertelssøn faa pantebrev paa 68 rdl. i Bjørndal. Ivar døde et aars tid efter faren, 32 aar. 5 barn. Enken Gunhild gifted sig snart med

Jens Ingvaldssøn fra Sjeland, som styrte gaarden for stedsønnerne Jens og Hans resten af 1600-tallet (i 1701 ses den ældste at ha faat 1/2 hud (Hellesrød?) at drive). Nils eied ikke stort. Han laante penger af sognepresten og løste ud Klaus Bertelssøn.

Jens Olssøn, bror af gamle Torger, men 20 aar yngre, havde fra omkr. 1660 søndre halvpart af Bjørndal. Skogen blev dog først delt 1674, efter at Nils Ingvaldssøn var kommet. I delebrevet (Delebrevet er i behold og eies af K. Nilsen Bærevar.) oplyses, at den nordre skog var stygt «ruineret» af vaadeild og hugst; søndre var bedre, men ogsaa temmelig forhugget. Ved delingen blev derfor større vidde lagt til nordre; men da Nils fik frit valg, tog han ligevel søndre. De to brugs ind- og udmark blev saaledes foreløbig liggende forkjært.

Jens Olssøn var gift med Ingrid, datter efter Ola Svartsrød. Medgift 6 mk. i Svartsrød. De stod sig langt bedre end bror-familjen. Jens døde 1708, 85 aar, Ingrid 1711, 80 aar. Ved skiftet ses, at boet har følgende midler:

  Løsere og besætning . . . . . . 160 rdl.,
  1 1/2 hud i Bjørndal . . . . .  75 »
  6 mk. smør i Svartsrød . . . .  12 »
                ---------------
                Tils. 247 rdl.
De havde 4 døtre:
 1. Malene, gift med Kristoffer Hundsrød, Høijord.
 2. Mari, leved ugift.
 3. Barbro, gift til Vestre Hotvet; kjøbte som enke Vike.
 4. Anne, gift a) med lensmand Per Olssøn Anholt, b) med lensmand Tolleiv Haakonssøn Anholt. (Anne leved helt til omkr. 1740. Hendes første mand tilhørte Aarholt-slegten. Af sønnerne blev «monsiør Ole P. Anholt» prokurator; Jens blev borte paa sjøen. Annes anden mand var vist fra Numedal, for i 1714 makeskifted han til sig 4 1/2 pd. i Anholt mod overdragelse af odels- og aasædesret til Gjømle i Numedal + 300 rdl. Paa sine gamle dage var han fallit.)


Innhold