Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

10. Gaaserød.

Navnet. Opr. form Gaasaruô, af mandsnavnet Gaasi og ruð,, rydning.

Var ødegaard med gammel skyld 2 tylvter huggenbord. I 1667 sattes skylden til lispd. tunge.

De havde da 5 tøndesaa akerjord, og høiavlingen var 16 lass. Fødde hest, kuer, 2 ungnaut, 4 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Mangled humlehage.

Skog af gran til noget hustømmer. En liden sag nævnes i 1612 og 15, men blev «afdømt» i 17, fordi den stod paa kirkens grund.

Eiere. Gaaserød var kirkegods og tilhørte Andebu kirke og prestebolet med halvdelen hver. De delte ogsaa bygslen.

I Stiftsbogen fra 1575 staar bare en halvpart paa kirken, intet paa prestebolet. Ligesaa i sogneprest Skabos kirkeregnskab fra 1621-24. Men 1645 opforer samme prest en halvpart paa hver. Begge har vel sin eiendomsret i bruget fra gammel tid af; men prestebolet maa en tid ha git afkald paa sin ret for at skaffe bygden klokkergaard - muligens mod løfte om erstatning paa andet hold.

Det bodde længe to familjer i Gaaserød. Tilslut havde nok klokkeren husene alene; den anden bodde da paa en af Moland-parterne, men brugte som det synes ogsaa en del af Gaaserød.

Klokkere. I den tid og senere helt ned i 1800-tallet var det bare én klokker i prestegjeidet. Han fulgte med presten ogsaa til annekserne. De ældste klokkere i smaa bygder som Andebu havde vistnok ikke anden «lærdom» end den presten efterhvert fik git dem. Klokkeremner gik vel ogsaa lidt «i lære» hos ældre klokkere. Efter kirkeordinansen skulde klokkerne ogsaa hjælpe presten med at undervise de unge; men her i Andebu var sikkert ikke de ældste klokkere brugbare til det. De var bondeklokkere med lidt rutine i salmesang og rituale forretninger.

Kjell. Han er den første klokker, vi kjender navnet paa. Han døde 1639, men nævnes som boende i Gaaserød allerede 1611, 15 og 17. Det er dog uvist, om han da er klokker; han betaler nemlig skat. En Nils Kjelssøn, vel hans søn, opføres 1611 blandt krigsknegter og maa siden bøte for slagsmaal.

Nils Nilssøn hedter den næste klokker. Af en paategning paa et brev ses, at han kan skrive lidt. Nils har 9 barn til daaben. I farsot-aaret 1651 misted han hustru og 3 barn. Straks efter er han gift igjen, men hustruen dør i 52. Gifter sig atter. I 1657 har han 30/7 et egte barn til daaben og 22/10 et uegte. Siden nævnes han ikke og blev vel straks afsat.

Hans Hanssøn er født omkr. 1623 og var vistnok klokker fra 1658—69. Baade han, hustruen og moren døde sidstnævnte aar. Havde 2 døtre.

Jakob Perssøn er klokker fra 1669-98. Han maa være født 1638, men er sikkert udenbygds fra. Hustruen hedte Marte Olsdatter, og de havde 10 barn. I kopskatlisten oplyses, at de bavde ingen formue, ingen tjenerhjælp, 1 ildsted. Jakob døde i 1698, 60 aar gl., hustruen 2 aar, efter, en søster Inger i 1709.

Abraham Ellevssøn, klokker fra 1698-1704, var søn af Ellev Skatvet og født 16/4 1662. Hustruen Marta Reiarsdatter tilhørte vistnok den anden familje her paa Gaaserød. En søn, Ellev. Ved skiftet efter Abraham takseres løsøret for 46 rdl. og arvelodden i Skatvet for 15 rdl. Boets netto er 40 rdl.

Ogsaa den følgende klokker var bygdemand. Det er Erik Ruelsrøds dattersøn Erik Jørgenssøn fra Prestbyen i Kodal, klokker helt fra 1704-50.


Innhold