Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

8. Gran.

Navnet. Gron, trænavnet gran. - Granerød, rydning under Gran.

Underbrug hele 1600-tallet Granerød. Tilsammen regnet for fuldgaard indtil 1667, siden tridungsgaard. Gammel skyld for begge brug var 1 skpd. 10 1/2 lispd. mel og 3 høns. I 1667 minkedes skylden lidt og sattes for jevnt 1 1/2 skpd. tunge.

Navnet Granerød viser, at dette brug engang har været udskilt fra hovedgaarden som eget brug. I 1600-tallet er de slaat sammen igjen.

I matriklen sies om Gran:

De saadde 10 tdr. og trædde 3. Høi 6 las. Fødde 2 hester, 7 kuer, 4 ungnaut, 8 sauer.

Af rydningsjord var det noget «til engens forbedring». Humlehage.

Skog af gran til sagtømmer og anden smaalast. Gran havde en god sag, som stadig var i virksomhed. I 1635 slap opsidderen sagskat, da hans hus var nedbrændt. Ogsaa kvern omtales.

Paa Grans-eiet omtales husfolk helt fra 1615 af.

Eiere. Gaardens saga blir lig saa mange andre gaardes: i første halvdel af 1600-tallet var Gran selveiergaard, ja en af opsidderne var en velholden mand. Men omkring 1660 har Anders Madssøn faat fat i hovedlodden; brugeren fik endog fattigstemplet paa tinge. Baade Stulen og Gran var jo skoggaarder, som Anders Madssen derfor satte pris paa at faa.

Fra ældgammelt af havde Andebu prestebol en liden part her, 1 lispd. Ogsaa kronen havde en lod, nemlig 3 hans i Granerød. Anders Madssøn fik denne lod i pant 1659 og beholdt den siden.

Opsiddere. I 1593 og til 1604 hedter opsidderen Ola. Fra 1605 til 24 Lars, som da døde her. Om disse to oplyses intet, men de maa ha eiet det meste at sin gaard, da denne ikke findes opført paa nogen anden.

Fra 1625 til 51 bor Anders her. Efter navnebrug (og segl) maa han være indflytter (I Anders's segl staar A. G.) og er neppe heller svigersøn, da han ikke kalder de foregaaende op. Anders eier i 1630:

 i Gran . . . . . . . . . . 9 lispd. tunge
 i Solum . . . . . . . . . 1 pd. 14 mk. smør
 i Jonstang . . . . . . . . 1 lispd. tunge
 i Meum, Nøtterø . . . . . 18  »   »
I 1643 har han solgt Meum-parten, men eier nu 17 lispd. i Gran og 2 pd. 17 mk. smør i Solum. Antagelig er han fra denne gaard. I 1650 opføres han for hele Gran. Anders døde i det store sjukeaar 1651. Af hans sønner døde Kristen aaret efter, Per flytter væk, og den yngste, Hans, fik gaarden.

Men Hans Anderssøn sidder som leilænding. Efter Anders’s død har arvingerne solgt. I 1661 eies Gran af:

 Anders Madssøn . . 1 skpd. 4 1/2 lispd.
 Gulbrand Solum . . . . . . 3 1/2  »
 Kristen Hotvet . . . . . . 1 1/2  »
 Andebu prestebol . . . . . 1    »
 A. M. i pant i Granerød . 3 høns.
I 1662 oplyses ved tingsvidne, at Hans Gran af armod ikke kan betale en skatterestanse paa 13 rdl. I 1671 har han dog erhvervet Gulbrand Solums part, og omkring 1690 retter han sig pludselig op, rimeligvis ved arv; han opføres nemlig da med 5 1/2 pd. smør og 3 skind i Aulesjord i Høijord. Denne gaard ses han at ha kjøbt.

I 90-aarene skifter Hans med sine barn, og sønnen Anders faar halve gaarden med. Men de eier fremdeles lidet i Gran, hvori Madssøns arvinger holder paa sin part.

Gamle Hans Anderssøn flytted senere til Nordre O i Vivestad, hvor det var skifte efter ham 1718.


Innhold