Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

3. Gravdal.

Navnet: i Grafdale R. B. - Af gròf grav, og dal.

Fra gammel tid fuldgaard med skyld 5 pd. 6 mk. smør. I 1667 sattes Gravdal for halvgaard med i 8 lispd. tunge i skyld. Gaarden ansaas altsaa tidligere for mere værdifuld. I 67 beskrives den slig:

De saadde 8 tdr. og trædde 4 tdr. Høi 30 lass. Fødde 2 hester, 6 kuer, 4 ungnaut, 8 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Ingen skog. Fra 80-aarene nævnes en liden kvern.

Eiere. Opsidderne paa Gravdal var nok i hele dette tidsrum leilændinger. En liden lod, 6 mk., hørte fra ældgammelt af til Andebu prestebol (opføres i en gammel jordliste for i øresbol og i stiftsbogen fra 1575). Hovedparten, 5 pd. smør, tilhørte i 1624 og 28 Nils Pedersson paa Huseby i Tjølling. Denne mand havde tidligere været foged hos Peder Iverssøn Jernskjeg paa Fritsø og havde et vældigt jordegods (1628 opføres Nils Pederssøn med 140 skyldsatte brug, deraf 111 i «Nordlandene», 11 i Brunla len, 2 i Tunsberg len (Gravdal og Nes).). Rimeligvis har han eiet Gravdal en rum tid. 1650 staar Ivar Nilsson som eier. Han havde ogsaa Vennelrød. Det maa være tidligere borgermester i Tunsberg Ivar Nilssøn, gift med Lucie Baat. De havde eiet mange gaarder (i 1645 anslaat til i 5 tdr. hartkorn). Begge var døde før 1650. Arvingerne solgte i 50-aarene baade Gravdal og Vennelrød til Anders Madssøn.

Opsidderne sad oftere smaat i det. De var jo leilændinger og bodde paa en skogløs gaard.

I lang tid, fra 1611 til 20-aarene, har en enke gaarden. Hun nævnes dog afvekslende med en Ditman, som før har været opsidder paa Haugberg; antagelig er han enkens svigersøn.

Fra omkring i 63 5 træffer vi Kristoffer som opsidder. Han havde stor familje, og i 62 føres tingsvidne for, at han er «forarmet» og ikke kan betale en skatterestanse paa 10 1/2 rdl. Derfor maa han ogsaa overlade gaarden og flytter vistnok væk.

I 1664 har Anders Kristenssøn Gravdal. Han døde allerede i 66, 46 aar gl.

En ny Anders har gaarden resten af hundreaaret og døde aar 1700.


Innhold