Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 3. Gaarder i Kodal

16. Ljøsterød.

Navnet. Af mandsnavnet Ljot og ruð, rydning (Ljotsruð).

Var ødegaard med gammel skyld 1 hud. Blev i 1667 ogsaa sat for ødegaard og skylden omskrevet til 6 lispd. tunge.

Her saaddes 5 tdr. og høstedes 16 lass høi. Besætning: 1 hest, 4 kuer, 1 ungnaut og 3 sauer.

Ingen rydningsjord. Havde humlehage.

Skogen var af vaadeild opbrændt.

Eiere. Ljøsterød er selveier-brug til omkr. 1650. Da har opsidderen maattet pantsætte gaarden til to bygdemænd, Ivar Olssøn Hvitstein og Ingebret Trevland. Den sidste fik snart helt ud eiendomsretten til hovedlodden (9 skind), som han saa i 1663 solgte til Torbjørn Nedre Holand. Torbjørn og hans arvinger raadde for bygslen resten af hundre-aaret, og fra 1692 af eied de ogsaa hele gaarden.

Opsiddere. 1623 døde en Thorbjørn Ljøsterød, som maa ha eiet sin gaard.

Knut Halvorssøn, den næste opsidder, maa være Torbjørns svigersøn; thi det oplyses 1624, at han eier Ljøsterød som «giftingsgods». Rimeligvis har han snart maattet overlade lidt af gaarden til en Per, som leved her som gift mand i 40-aarene og døde i 1651. Fra 1636 af sies det nemlig, at Knut bare eier 10 1/2 skind. Og i aarenes løb maa han ha faat værre og værre for at klare sig. Vistnok raar han endnu 1654 for bygslen; men omkr. den tid ikke alene pantsætter han gaarden, men griber ogsaa til fusk. Først pantsætter han 6 skind til Ivar Olssøn Hvitstein og snart efter 9 skind til Ingebret Trevland; men dette er over gaardens skyldværdi, og til 3 skind blir det 2 panthavere.

Ingebret Trevland slaar snart til sig eiendomsret over de 9 skind og dermed bygselret over hele gaarden. Omkr. 1660 sætter han ind nye folk her. Knut kaldes i sine sidste aar husmand; han døde 1666, over 8o aar.

Ingebret deler Ljøsterød mellem to leilændinger Hans og Trygge Jørgenssønner. Hans døde her i 1665 og Trygge maa snart flytte væk. Ingebret solgte nemlig i 1663 sin lod 9 skind til Torbjørn Nedre Holand, som overdrog Ljøsterød til en ny mand Erik, hvis søn Per snart blev Torbjørns svigersøn.

Erik staar som opsidder i 1668 og døde paa gaarden i 1691, 80 aar. Sønnen

Per Erikssøn overtog vistnok bruget omkr. 1680. Hustruen hedte Kari. Ved skiftet efter hendes far i 1692 kom den gamle pante-ugreie efter Knut under opgjør. Torbjørns arvinger maatte da betale 25 rdl. til Ivar Hvitsteins søn Ivar Gjerstad for hans gamle pantekrav paa 1/2 hud (halve gaarden). Men dermed fik de ogsaa fuld eiendomsret til hele bruget.

Per leved her til 1732 og var da over 90 aar.


Innhold