Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

11. Ødegaarden.

Navnet. Dette let forstaalige navn kom i brug i 1600-tallet. Bruget havde tidligere et andet (uheldigt) navn.

Gaarden regnedes i dette hundreaar hele tiden for en ødegaard. Den gamle skyld var 1 1/2 pd. smør og 1 lispd. mel. I 1667 blev skylden 1 pd. 18 mk. smør og 1 1/2 lispd. tunge.

De saadde da 5 tdr. og trædde 2. Høi 20 lass. Fødde 1 hest, 5 kuer, 2 ungnaut, 6 sauer.

Ingen rydningsjord. Paalagt at plante humlehage.

Skog kun til ved og gardfang.

Eiere. Den vesle part paa 1 lispd. tilhørte 1616 og siden udover kronen. Ved opretteisen af Jarlsberg grevskab gik den over til dette. Smørparten tilhørte længe Torpe-folket Ved skiftet efter gamle Søren Torp i 1641 oplyses, at ødegaarden var hans hustrus odelsgods. Et par af Sørens sønner bodde her. Arvingerne solgte omkr. 1690 halvdelen af parten (21 mk.) til sogneprest Christianstad, den anden halvdel til klokker-folket.

Opsiddere. 1604 og 05 hedter opsidderen Per. 1611 og 15 og 22 Tommes.

Senere i 20-aarene har Søren gaarden. Antagelig er han Søren Torps søn. I skiftet efter denne hedter det, at Søren fik forlods en part i Løvall i Botne som løn for tilsyn af moren. Da han forsvinder fra Ødegaarden i begyndelsen af 30aarene, har han antagelig flyttet enten til Østre Nøklegaard eller til Løvall. I 1628 staar han i skattelisten som «forarmet», og i 31 og 32 herjedes hans familJe af pesten. 6 barn og 1 kvinde døde her. Ødegaarden var forresten det eneste sted i hovedsognet, som blev hjemsøgt af farsotten dengang ser det ud for. I Høijord spredte den sig videre.

Sebjørn, den næste opsidder, bor her fra omkr. midten af 30-aarene til 1651. I dette sygeaar døde han. Sebjern er utvilsomt søn ei Søren Torp og havde før ogsaa længe bodd paa Torp. Han eied smørparten sammen men sine medarvinger. Sebjern havde mindst 9 barn.

Enken Birgitte leved et snes aar efterpaa og drev bruget sammen med sine sønner Anders, Morten og Søren. Ogsaa svigersønner bodde der, saa det undertiden man ha været mindat 3 familier. Det blev nok da trange kaar. De maatte pantsætte og sælge.

I 90-aarene opføres en Kristen som eneopsidder og eier ei halve smørparten. Kristen er enten søn eller svigersøn af klokker Jakob Perssøn, som døde 1698.

I 1699 eides ødegaarden af:

  Kristen . . . . . . . . .   21 mk. smør
  Christianstad . . . . . .   21    -
  grevskabet  . . . . . . .   1 1/2 lispd. tunge.


Innhold