Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

21. Sjeland.

Navnet. - i Selandæ 1440. Seeland 1593. - Om betydningen udtaler prof. S. Bugge: «Mulig Sèrland, jordeiendom, som ligger for sig selv.»

Vi møder Sjeland i 1600-tallet som 2 fuldgaarder, øvre og nedre. Hver havde i gammel skyld 6 pd. smør. Denne høie skyld viser (hvad ogsaa gamle brever oplyser) (I Ifølge Dipl. Norw. I. 558 var Sjeland delt aar 1440.), at delingen af den oprindelige gaard Sjeland ligger meget langt tilbage; bondegaarder paa 12 pd. smør var ikke i brug heromkring.

a) Øvre Sjeland.

I matriklen af 1667 beholdt gaarden uforandret 6 pd. smør i skyld. Følgende oplyses om bruget:

De saadde 15 tdr. og trædde 5 tdr. Høi 48 lass. Fødde 2 hester, 10 kuer, 5 ungnaut, 8 sauer.

Ingen rydningsjord. Havde humlehage.

Skog til hustømmer og smaalast; bøk til ved.

Ingen af Sjelands-gaardene havde sag. I 60-aarene ses opsidderne at leie skur ved Svartefos-sagen, ja endog paa Skarsholt.

Eiere. Øvre Sjeland er dette hundreaar gjennemgaaende selveiergaard. I begyndelsen er dog hovedlodden i udenbygdsboendes eie, men disse hører muligens til slegten. 1612—15 eier Asbjørn Gravdal i Sandsvær 4 pd. her. 1617 har Hans Kalleberg i Lardal faat (vistnok ved arv) 3 pd. 6 mk. i Sjeland. 1650 eier opsidderen sin gaard, og siden er den selveiergaard.

Opsidderne. I 1593 og til 1604 hedter opsidderen Helge.

1605 blir gaarden overtat af Jon, som har den i 50 aar. Han døde i 1657 og kaldes da med rette Gamle-Jon. Han maa ha arbeidet sig godt frem, for han eier sit brug i 1650. En søn Even døde før faren. Flere sønner havde han neppe, men vistnok en datter.

I 50-aarene synes Jon at ha solgt gaarden til Nedre-Sjelands-folket. Opsidderen her Ola Nilssøn og hans ældste søn Nils Olssøn har Øvre Sjeland i 1657. Det ser ud til, at Nils er gift med en datter efter Jon. Men Ola Nilssøn døde allerede 1658, og siden har Nils Olssøn gaarden alene. I 1661 eier han sit brug. Han døde i 1679, omtr. 6 aar.

Nils Olssøn havde flere barn. Sønnen Anders fik halve gaarden. En datter blev gift med Erik Henrikssøn Askjum, og en anden, Marte, med Hans Torgerssøn Berge (som bodde paa Solberg i S.herred). Disse to eier hundreaaret ud hver sin fjerdepart i gaarden.

Anders Nilssøn fik en af døtrene paa Ruelsrød (Mari Eriksdatter) og arved med hende lodder i godset efter Erik. Selv arved han efter faren halvdelen af Øvre Sjeland, som nu blev delt i 2 brug. Hans svogre bygsled nemlig bort sin halvpart til en ny mand Ola.

b) Nedre Sjeland.

Ogsaa Nedre Sjeland beholdt ved matrikuleringen i 1667 sin gamle skyld 6 pd. smør. Men gaarden havde et lidet underbrug Akernrød med gammel skyld 2 ß, i 67 omskrevet til 1 mk. smør.

Om gaarden meddeles i matriklen:

De saadde 13 tdr. og trædde 4. Fik 46 lass høi. Fødde 2 hester, 10 kuer, 4 ungnaut, 8 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Ligesom øvre Sj. skog til hustømmer og smaalast samt noget bøkeskog.

Det bodde næsten stadig smaafolk paa Sjelands-eiet; rimeligvis var det i Akernrød. Ulv, som bodde her i 57, brugte lidt jord.

Eiere. Akernrød tilhørte Andebu kirke. Forresten blev Nedre Sjelands skjæbne i 1600-tallet uheldigere end nabogaardens. I første halvdel af tidsrummet stod opsidderne sig her vistnok bedst, og i 1650 er gaarden helt ud selveiergaard. Men omkr. 1660 glir bygselretten ud af opsiddernes hænder. En hovedlod paa 4 1/2 pd. blir opkjøbt af sognepresten. Prestefamiljen solgte den mellem 1685 og 90 til Per Jenssøn Fossan fra Fon. Han fik ogsaa kjøbt resten, som opsidderen hidtil havde eiet, saa hele gaarden fra 1690 af var hans (udenom kirkeparten). Per Jenssøn tilhørte den rige Fossan-slegt og blev lensmand her i Andebu, antagelig den første, efter at bygden var skilt ud af Arendals og Raabygde skibreder som eget lensmandsdistrikt. Hans bror Are Jenssøn blev lensmand i Stokke og bodde paa Borge.

Opsidderne. I 1593 og 1605 hedter opsidderen Aasulv.

Efter ham nævnes i 1611 og udover til 1620 Kjøl. I 1612 oplyses, at Asbjørn Gravdal i Sandsvær eier 18 mk. ogsaa i Nedre Sjeland. Kjøl eier selv 2 pd. Omkr. 1617 bor han et aars tid paa Haug i Raabygde skibrede. Nils har da gaarden. Men aaret efter er Kjøl atter paa Sjeland. Nils nævnes ikke mer, saa vel begge er døde omkr. 1620.

Frendeskabet mellem Kjøl og Nils kan ikke paavises, men de er sandsynligvis skyldte, muligens brødre.

Den følgende opsidderslegt maa stamme ned fra Nils. Fra 1621 til forbi 1650 har Ola Nilssøn (I hans segl staar O. N.) Nedre Sjeland. I 1630 og 43 eier han 4 pd. i gaarden (Kristen Staalerød eier resten), men i 1650 har han løst ind hele gaarden. Ola Nilssøn har en 12-13 barn, hvoraf dog mange døde smaa.

Broren Ingvald Nilssøn ses at bo paa gaarden som gift mand fra omkr. 1640 til 55, da han døde. Han var gift med Mari Bjørndal, søster af Torger og Jens Bjørndal. Af deres barn kom Mattis og Kari til at bo paa Sjeland, Ola blev gift med Randi Torgersdatter Bjørndal og kom til at bo paa Holm i Hedrum, og Nils Ingvaldssøn blev opsidder paa Bjørndal. Moren Mari maa ha været en beslutsom kvinde; thi paa sine gamle dage anla hun proces mod sin bror Torger Bjørndal om retten til 3 tylvter tømmer i Tveitan-skogen.

I 50-aarene synes det at ha været en hel omveltning paa Sjelandsgaardene. Ola Nilssøn maa ha kjøbt øvre Sjeland af gamle Jon (død 57) og sammen med sin ældste søn Nils Olssøn overtat denne gaard. Nedre Sjeland overlod han sønnen Ola Olssøn.

Paa Øvre Sj. leved gamle Ola bare et aar efter Jon; han døde i 58.

Følgen af disse ændringer var, at det blev smalhans paa Nedre Sjeland. Rimeligvis har Ola Nilssøn selv solgt en lod i gaarden paa 4 1/2 pd. sm. til sognepresten for at faa midler til at kjøbe den anden gaard. Og siden blev opsidderne her stadig leilændinger.

Ola Olssøn havde Nedre Sjeland til 1669, da han kom væk paa en trist maade. Han blev «ihjelslaget», hedter det i kirkebogen.

Gaarden blev nu delt, og parterne bygsiet af Mattis Ingvaldssøn og hans svoger Tolleiv Nilssøn fra Haugberg, gift med Kari lngvaldsdatter. De eier længe omkr. 1 1/2 pd. i sine brug. Mattis levde her helt til 1719 og var ved sin død 72 aar. Tolleiv flytter væk omkr. 1690, og hans part overtas af Sven Nilssøn, gift med Marte Kristensdatter Møiland.

I 90-aarene er Mattis og Sven helt ud leilændinger. Per Jenssøn Fossan har kjøbt hele gaarden. Efter Tolleivs død kjøbte dog Sven Nilssøn omkr. 1720 hele gaarden af Fossan-folket. Ved skiftet efter ham i 1737 takseres Nedre Sjeland for 500 rdl.


Innhold