Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 2. Gaarder i Høijord

6. Sjue.

Navnet. a Siaughom 1475. Oprindelig Sjàfum, en bøiningsform af sjàr, sjø. Betyr: gaarden ved sjøen.

Sjue var et samlet brug i dette tidsrum og selvfølgelig fuldgaard. Den gamle skyld var 6 pd. smør, og den ble staaende uforandret ved matrikuleringen i 1667. Sagfossen regnedes dog omfram. Matriklen oplyser om Sjue:

De saadde 10 tdr. og trædde 5 tdr. Fik 60 lass høi. Fødde 2 hester, 10 kuer, 6 ungnaut, 8 sauer.

Nogen rydningsjord igjen. Humlehage. Fiskeret i Illestad-vandet.

Skog af gran til noget sagtømmer. Gaarden havde sag og kvern. I 1685 sættes fosseskylden til 2 1/2 lispd. tunge.

Eiere. Da det i det gamle Raabygde skibrede var Sjue-gaarder ogsaa paa andre kanter (nemlig i Fon), og skattelisterne førtes ugreit, saa er det vanskeligt at fastslaa eiendomsforhold og opsiddere i den ældste tid. Sjue kan ikke ses at ha tilhørt kirker, adelsmænd eller kronen.

Omkr. 1635 blir gaarden kjøbt af en velstaaende bonde, som flytter hid. Han eied den et snes aar, men solgte den saa til en rig bondeslegt paa Fossan i Fon. Sjue kom nu længe til at være i Fossan-folkets eie.

Opsiddere. Sikkert kan ikke opsidderne her angis for omkr. 1620 (I 1575 var en Helge Sjue kirkeverge.). Da bor Knut her. Han døde 1628.

Saa nævnes i nogen aar Mattis.

Men omkr. 1635 flytter Sebjørn Simenssøn ind. Han havde før en kort tid bodd paa Myre og opgis da at eie

 Vestre Klop i Ramnes . . 6  pd. smør \
 Dal sammesteds . . . . . 4 1/2  -   > tils. 11 3/4 pd. smør.
 i Fekja, øg. u. Skjeau . 1 1/4  -   /
Det var altsaa en velholden mand. Som vi ser, hørte han sikkert hjemme i Ramnes.

Han solgte nu Klop og kjøbte igjen Sjue. I 1643 eier han jordegods til 12 1/4 pd. smør og 8 lispd. korn; han ses nemlig at ha faat lodder i Bakstvaal og Jonsrud i Vaale og Fostre i Fon; det er vel hustruens medgift. Ved denne tid betaler han 18 daler i gaardsskat, d. v. s. for 1 1/2 fuldgaards-bonde.

Sebjørn døde paa Sjue 1668, 85 aar. Sønnen Albret havde i de sidste aar havt tredjedelen af gaarden. En anden søn, Simen, træffer vi i 80-aarene paa Valmestadrød.

Med Sebjørn Simenssøns eiendomsforhold foregik adskillige ændringer paa hans gamle dage. Saaledes solgte han merkelig nok omkr. 166o Sjue til den rige Fons-bonde Jens Fossan, af hvem han de sidste aar altsaa maatte bygsle gaarden. Men Sebjørn kan ikke ha solgt Sjue af trang; thi han skatter i 1664 af følgende: i Dal 4 1/2 pd. smør, i Lefsrød 9 mk., i Fostre 1/2 pd., i Ektvet 8 lispd., i Hogstvet, Vassaas, 5 lispd., i Jonsrud, Vaale, 2 lispd. tunge, i Lensberg, Sem, 6 mk. smør.

Vistnok er de fleste af disse parter smaa, men de udgjør dog tilsammen 5 pd. 15 mk. smør og 15 lispd. tunge. Muligens var han i slegt med Fossan-folket, men salget af Sjue blir ligevel paafaldende. Derved gjorde han sin søn til leilænding.

Albret Sebjørnssøn staar som ene-opsidder fra 1668 af. Han var gift med en datter af Erik Ruelsrød, Kari (datterdatter af lensmand Jakob Kjæraas), og fik jo med hende adskillig medgift.

Efter sin far fik Albret parter i Dal, Fostre og flere udenbygds gaarder, tilsammen en 2-3 pd. smør. Paa Ruelsrød arved de 17 mk.i Vestre Galis og smaalodder i Ruelsrød-fossen og Øde-Kjæraas.

Albret og Kari havde 10 barn. Kari døde 1689, 50 aar gl. Lidt før døde den næstældste søn, lidt efter den ældste. Den 50-aarige Albret flytter nu i begyndelsen af 90-aarene fra Sjue og ud af bygden, antagelig til Dal i Ramnes.

I 1699 er en Jon eier og bruger af Sjue. Han maa tilhøre Fossan-folket og være en ældre mand. Jon flytter forresten snart væk. Efter en del omvekslinger blev Sjue i 1700-tallet en lang aarrække lensmandsgaard.

Tilslut nogen nærmere oplysninger om Fossan-folket. Den Jens Fossan, som kjøbte Sjue omkr. 1660, ses et halv snes aar før bare at eie en 5-6 mindre parter. Men skattelister fra 1664 viser, at han da er rig. Han bruger selv Fossan og en hel del brug til, ialt til en skyldværdi af 3 skippund tunge og 1 hud. Udenom eier han 6 andre brug, hvoriblandt altsaa Sjue i Høijord.

I 70-aarene blir Sjue overført paa Paal Anderssøn «Søndre Fossan i Vaale». Han er ogsaa stor jordegodseier. Muligens er han bror af Jens, som vel nu er død.

Fossan-folket kjøbte senere ogsaa Nedre Sjeland. Her optræder som eier en Per Jenssøn Fossan, som antagelig er søn af ovennævnte Jens. Han blir lensmand i Andebu, saavidt ses den første egne lensmand Andebu har. Han bodde neppe i bygden. Per Jenssøn døde omkr. 1715 , og sønnen Paal Perssøn ble lensmand efter ham. Paal bodde paa Sjue til sin død (1741).

Sjue med fos takseres i 171 for 300 rdl.


Innhold