Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

49. Slettingdalen.

Navnet. Uviss betydning. I et brev fra 1471 nævnes «Sløgnædalsgaardene i Andebu». Hermed menes rimeligvis Slettingdalen. I Sløgnadalr maa første led være et elvenavn Sløgn, elven med sumpige bredder. Men hvorledes er nutidsformen opstaat?

Den oprindelige gaard Slettingdalen maa ha havt 2 huder i skyld. Den blev meget tidlig delt; allerede aar 1471 skal det jo ha været to brug her.

I 1600-tallet møder vi ogsaa to gaarder, hver med én opsidder. Søndre Slettingdalen er bedst, og her blir det allerede før 1650 to brugere. Nordre Slettingdalen gaar længe under navnet Øde-Ønne. Det maa altsaa i gammel tid ha været underbrug under Ønne. Derimod er det, som vi ser, feil af fogden, naar han 1612 sier, at N. Slettingdalen da er «nylig opryddet»; ja endog 1643 opføres gaarden blandt «nyryddede pladse». Bruget var gammelt.

a) Søndre Slettingdalen.

Var ødegaard med gammel skyld 1 1/2 pd. smør (ofte sies dog ogsaa 1 hud). Ved matrikuleringen 1667 blev gaarden fremdeles ødegaard, men skylden øget til 2 pd. smør.

De saadde 6 tdr. og trædde 2 tdr. Fik 24 lass høi. Fødde 1 hest, 5 kuer, 3 ungnaut, 6 sauer.

Ihgen rydningsjord. Humlehage.

Skog af gran til noget smaat sagtommer. Desuden noget bøk.

S. Slettingdalens sag er i drift næsten hele tidsrummet. I 1644 maa dog opsidderen lægge ned sagen for at slippe den store sagskat.

Eiere. S. Slettingdalen var størstedelen af dette tidsrum bondegods. I 1624 tilhørte det Knut Gjerstad. Han brugte sagen her flere aar før (1617), saa han eied det nok ogsaa da. Parten blev længe paa Gjerstad. I 1654 staar Knuts søn Kristen som eier. Men Kristen kom paa heldbakke og pantsatte Slettingdalen til fogden Lars Herkules. I begyndelsen av 60-aarene løste Hvitstein-familjen ind godset efter Kristen Knutssøn. Slettingdalen eiedes saa af Hvitsteinfolket til 80-aarene.

I 1685 ses sogneprest Christianstad at ha faat gaarden, rimeligvis som pant.

I 1699 tilhører halve gaarden en af opsidderne, men den anden halvpart har Klaus Bertelssøn i Larvik faat, vel som pantegods.

Opsiddere. I 1593 og til 1622 Anders.

Fra 1623 Per Hellikssøn, vist søn af Hellik Svindalen. Per bodde her helt til 1665 og var ved sin død over 80 aar. Han var dog ikke mange aar alene om gaarden, skjønt han af fogden opføres som ene-opsidder til 50-aarene. Fra omkr. 1635 bodde én af Gjerstad-folket, Ingebret Knutssøn, her (søn af Knut Gjerstad, som jo eied gaarden). Han døde 1650.

Per Hellikssøn tog i 50-aarene sin søn Jakob til medbruger. I 1661 faar vi vide, at Siri, datter efter ovennævnte Ingebret Knutssøn, ved dom var tilkjendt odels- og eiendomsret til 16 mk. i Siettingdalen. Men farbroren Kristen Gjelstad havde pantsat hele gaarden til Lars Herkules (Siri Ingebretsdatter laante 20 rdl. til odelsløsningen af Knut Alekssøn i Sandefjord. Hun slap at løse obligationan, da Knut Alekssøn glemte at fornye den. Ved skiftet efter ham i 1693 viste det sig, at boet tabte ca. 650 rdl. paa forældede obligationer. Blandt skyldnerne var foruden Siri ogsaa Jakob Slettingdalen (64 rdl.) og Ola Gjerstad (100 rdl.)). Og siden indløstes, som nævnt alt (ogsaa Siris part) af Hvitstein-folket. Srin leved dog vistnok her i Slettingdalen til sin død (1700).

Per Hellikssøn døde 1665, omkr. 80 aar.

Sønnerne Jakob og Kristen, 50 og 40 aar gamle, er nu opsiddere udover. Jakob døde her i 1677; Kristen forsvinder, saa han maa flytte væk snart efter brorens død.

I 80- og 90-aarene skifter brugene flere gange opsiddere. Erik, vistnok fra Haugberg, nævnes her i 81. Ingebret og Knut hørte sikkert til Gjerstad-slegten. Knut døde 1701. Hans, som døde 99, havde bodd her fra slutten af 80-aarene og eied den part, han brugte.

b) Nordre Slettingdalen.

Kaldes som før nævnt Øde-Ønne. Den gamle skyld var 1 hud; men gaarden slipper at skatte for fuld ødegaard til henimod 1650. I matriklen fra 1667 staar bruget for ødegaard med ny skyld 8 lispd. tunge.

De saadde 5 tdr. og trædde 1 td. Fik 20 lass høi. Fødde 1 hest, 4 kuer, 3 ungnaut, 5 sauer.

Ingen rydningsjord. Humlehage.

Skog af gran til noget smaat sagtømmer. Nogen bøkeskog.

Havde en liden kvern. Af og til var ogsaa en sag i gang. Den var nybygget i 1611; i 1617 negtes opsidderen at bruge den, fordi han er leilænding. Og siden ser det ud til, at sagen lidet blev brugt.

Eiere. Var utvilsomt leilændingsgaard hele 1600-tiden. En lod paa 3 skind synes at ha hørt under Fossnes herregaard og tilhørte 1625 Rosenkrantzerne. I 1635 eier fremdeles beboerne af Fossnes (da en bondefamilje) 3 skind i Øde-Ønne. I 1643 eier Halvor Østre Hasaas hele bruget. 1650 kaldes gaarden fremdeles bondegods, men 1659 har lagmanden i Tunsberg, den rige Peder Lauritssøn, kjøbt Nordre Slettingdalen. 1690 eier byfogden i Tunsberg, Peder Povlssøn den, ligesaa i 1699 (han bor da paa Strømsø).

Opsiddere. De var nok længe fattige, og til henimod 1650 opfores de som pladsmænd.

Reiar nævnes i 1612 og siden til 1627, da han blir væk.

Halvor Haakonssøn kom her i 1628 og leved paa gaarden helt til 1675; da var han 95 aar. I de første 7 aar opføres han som forarmet og kan ikke betale skat. I 50-aarene lar han sønnen Syvert faa gaarden, og presten kalder ham i 1664 husmand.

Syvert Halvorssøn var vistnok opsidder til sin død i 1688 (64 aar gl.). Han havde en stor barnefiok.

I 1699 opfores to opsiddere, enken og sønnen Lars.


Innhold