Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

7. Stulen.

Navnet. i Stodlinum. R.B. - Opr. form Stodulin, som betyr stølen, sætren.

Stulen var fuldgaard og havde Li til underbrug. Den gamle skyld var paa hovedgaarden 15 lispd. mel og 1 kalvskind, paa Li 1/2 pd. smør. I 1667 blev skylden for Stulen øget til 1 skpd. 6 lispd. tunge, for Li til 1 pd. smør. Om gaarden oplyses:

De saadde 10 tdr. og trædde 6. Høi 34 lass. Desuden saaddes paa Li 2 tdr. og høstedes 16 lass høi. Fødde 3 hester, to kuer, 4 ungnaut, 10 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Skog af gran til noget sagtømmer, «dog mest af vaadeild opbrændt.» Paa Li havde de en god sag, halvt vand med Haugan. Opsidderen paa Skatvet havde en lang aarrække brugsret med.

I 64 opføres en husmand, vel nærmest stuesidder. Siden bodde stadig folk paa Stulen-eiet.

Stulen var ett brug til over 1650, siden to (som det synes delt i 2/3 og 1/3) udover til 1690; senere atter samlet.

Eiere. Naar fraregnes, at Andebu prestebol havde en liden lod i hovedbølet (1 kalvskind, senere 2 lispd. t.), holdt Stulen sig som selveiergaard til forbi 1650. Men Omkr. 1660 har Anders Madssøn faat kjøbt 6 3/4 lispd. i Stulen og 9 mk. i Li. Dermed raadde han en tid for bygslen over begge, da resten var splittet. Senere fik dog opsidderne en hovedpart, men Madse-slegten beholdt dog lodder hundreaaret ud.

Opsiddere. Den samme slegt bodde her vist hele hundreaaret. I 1593 og 1604 bor Even her. Han maa være død sidstnævnte aar, tji i 1605 staar en Lars som opsidder. Lars maa ha giftet sig med enken efter Even. Han døde snart, og 1611 flytter Tor ind. Ogsaa han gifted sig nok med enken ser det ud til. Denne Tor, som sikkert var udenbygds fra (I Tors segl star T. S.), kom til at bo her længe, helt til 58. Han var en rig mand. I 1643 eier han:

 i Stulen . . . . . . . . . . 10 lispd. tunge.
 i Li . . . . . . . . . . . . 1/2 pd. smør.
 i Askjum . . . . . . . . . .  3  »  »
 i Hundestuen . . . . . . . . 18 mk.  »
 i Huflaatten . . . . . . . . 1 1/2 pd. »
 i Brekke, Sem . . . . . . . 9 lispd. tunge.
I 1650 opføres han for hele hjemgaarden. Tor døde 1658.

Lars Larssøn, Tors stedsøn, og Jens Torssøn, Tors søn, faar nu gaarden, den første 2/3, den eldste 1/3. Det maa ha gaat agterover med Tor paa slutten, thi eiendomsforholdet i Stulen sies i 61 at være:

  Anders Madssøn . . . . . . 6 3/4 lispd.
  Knut Kvaan, Botne . . . . 5    »
  Tors stedbarn . . . . . . 3 1/4  »   Maa være mindre rigtig; Tors søn Jens maa ogsaa ha del i denne lod.
 I Li har Madssøn . . . . . . 9 mk. smør.
  Tors stedbarn . . . . . . 3 »  »
Jens vil i 62 endog vri sig væk fra skat «for armod»; han skylder paa, at han er soldat.

Lars Larssøn har dog allerede i 64 løst ind parten fra Botne, og baade Jens og Lars har smaaparter i Brekke.

Lars døde 1691, henimod 90 aar. Siden omkr. 1680 havde Jens styret med gaarden, men heller ikke han var jo nogen ungdom. Det viste sig nu, at han ikke var saa armodslig ligevel. Efter gamle Lars’s død overlod han gaarden til dennes søn Lars Larssøn, som i 90.aarene var eneopsidder. Jens flytted væk og døde paa Holt 1695, 82 aar gl. Efter kirkebogen at dømme havde han levet et mindre skikkeligt liv.

Eiendomsretten i Stulen var i 1699 delt saaledes:

 Lars Larssøn . . . . . . . 13 1/3 lispd.
 Madseslegten . . . . . . .  7 2/3  »
 Ola Haugan . . . . . . . .  3    »
 Andebu prestebol . . . . .  2    »
I Li havde:
 Madseslegten . . . . . . . 12 mk. smør.
 forskjellige bønder . . . 12 »  »


Innhold