Andebu. Bygdens enkelte gaarder. 1. Gaarder i hovedsognet

46. Torp.

Navnet. Torp, et tætbeboet, folksomt sted.

Torp var størsteparten af 1600-aarene sæde for vestre Andebus rigeste bondeslegt. Under hovedbølet lagdes efter hvert en hel del underbrug, saa det hele blev et lidet herregods. Af disse underbrug var Oserød tidlig smeltet sammen med hovedbølet.

For at faa oversigt over den samlede jordvei før matrikuleringen i 1667 tar vi en opgave fra 1661:

a) Selve Torp med Oserød 4 pd. smør.

Skog til ved og gjerder. En bækkekvern.

b) Øvre Ambjørnrød med samlet skyld 1 pd. sm. og 1 skind. Heraf tilhørte 18 mk. Torps opsiddere, 6 mk. Vestre Hallenstvet (som brugte parten selv) og 1 skind Oslo hospital. Skog af furu og gran til sagtømmer og smaalast. Her var en sag, Heia-sagen, som Torps og Troldalens opsiddere i 60-aarene brugte sammen.

c) Nedre Ambjørnrød, 1/2 pd. sm. Skog af furu og gran til noget sagtømmer og anden huggen last. Ogsaa her var sag, Ambjørnrød sag.

d) 1/4 af Aamot, 1 skind i skyld.

e) 1/2, Braavold-fossen.

Tilsammen blir dette 5 pd. 6 mk. sm. og 2 skind (omfram sag-fosserne, som havde egen skyld).

Ved matrikuleringen i 1667 blev den nye skyld:

 Torp med Oserød 5 pd. smør        \
 Parten i øvre Ambj.rød / 18 mk. sm.    |  tils. 6 pd. 6 mk. smør,
             \          > 1 1/2 spd. tunge.
 Nedre Ambj.rød      1/2 pd. sm.    |
 1/4 Aamot        1/2 lispd. tunge /
Om bruget oplyser matriklen:

De saadde ialt 14 1/2, tdr. og trædde 5 tdr. (heraf 1/2 paa N. Ambj.rød). Høiavling paa det hele 60 lass (heraf 4 lass paa N. Ambj.rød og 2 paa Aamot). Tilsammen føddes 3 hester, 12 kuer, 6 ungnaut, 10 sauer.

Ingen rydningsjord igjen. Humlehage.

Om skog og sager er fortalt ovenfor.

Eiere. Torp var vel i grunden selveiergaard hele 1600-tallet. Men en gren af opsidderslegten maa ha bodd i Sande. I 1617 eier nemlig i Torp

 Kristen Veiberg, Sande . . . 2 pd. 18 mk. smør
 Hans Skjøl, Sande . . . . . 1 - 12 -  -
Dette blir tilsammen mer end hovedbølet. Omkring 1640 optræder opsidderen Even Kristenssøn, sandsynligvis en søn at nævnte Kristen Veiberg, som eneeier. Og siden tilhører Torp Even og hans arvinger.

I 1698 takseres 2 pd. i Torp for 95 rdl.; efter dette skulde hele gaarden da gaa for omkr. 300 rdl.

Opsiddere. I 1593 og siden udover til forbi 1630 hedter opsidderen Søren Sebjørnssøn. Han var en velberget kar, men eied længe lidet og ingenting i Torp. Omkr. 1630 har han dog 1 pd. 19 mk. sm. i sin gaard. De Sande-folk, som har hovedlodderne, er antagelig hans nære frender. Ogsaa Staalerød-folket maa han være skyldt til.

Søren Sebjørnssøn døde 1639, antagelig hos sin søn Kristen paa Tolsrød. Søren var to gange gift. Hans sidste hustru hedte Live Syvertsdatter og døde aaret efter ham. Skiftet efter dem er endnu i behold. Da dette skifte sikkert er et af de allerældste som er bevaret fra Andebugaardene, og da Søren Sebjørnssøn er stamfar for en talrig slegt, den ældre Torpe-slegt, vil vi ta et uddrag af skiftet.

Skifte efter Søren Sebjørnssøn og Live Syvertsdatter.

Holdt paa Tolsrød 15. marts 1641.

(Sorenskriver Laurits Pederssøn. Lagrettesmænd: Lars Løkje, Torger Hauberg, Per Høntvet, Ivar Bergan, Ola Sjeland, Rasmus Hasaas.)

Arvinger:

a) barn med første hustru:
1. Helge, død 1623 paa Østre Hallenstvet. Paa hans barns vegne mødte Hans Helgessøn Hallenstvet.

b) barn med anden hustru, Live Syvertsdatter:
2. Jon, bodde rimeligvis paa Braavold og døde der 1651.
3. Søren, bodde først i Ødegaarden, siden muligens paa Østre Nøklegaard; døde da der 1651.
4. Kristen, bodde først en tid paa Torp, siden paa Tolsrød, hvor han døde 1652.
5. Erland. Havde bodd paa østre Flaatten og var død 1633. Efterlod sig barn.
6. Sebjørn, bodde først paa Torp, senere i Ødegaarden og døde der 1651.
7. Anne.
8. Gunhild.
9. Hilleborg. Var død; havde været gift med Per Østre Flaatten.
10. Signe.
11. Gunhild.

Søren Sebjørnssøn eied ved sin død følgende jordegods:

 i Staalerød . . . . . . . . . . . . . 1 pd. 6 mk. smør
 i Braavold . . . . . . . . . . . . . 18 mk. smør, halv bygsel
 i Østre Flaatten . . . . . . . . . . 1 pd. 18 mk. sm.
 i Tolsrød . . . . . . . . . . . . . . 1 pd. 6 mk. sm., hel bygsel
 i Stranden . . . . . . . . . . . . . 1/2 pd. sm., hel bygsel
 i øvre Ambjørnrød . . . . . . . . . . 1 pd. sm., halv bygsel
 i Aamot . . . . . . . . . . . . . . . 1 skind (= 3 mk. sm.)
 i Torp . . . . . . . . . . . . . . . 7 mk. sm. (havde før havt mer)
 i Østre Hallenstvet . . . . . . . . . 1 1/2 pd. smør, udsat (solgt) for 36 rdl.
Fraregnet Hallenstvet blir dette tilsammen 6 pd. 10 mk. sm. Det deltes i 6 brorlodder à 18 mk. sm. og 5 søsterlodder à 9 mk.

Live Syvertsdatters odelsgods var:

 i Ødegaarden . . . . . . . . . . . . 1 1/2 pd. sm., hel bygsel
 i Løvall, Botne  . . . . . . . . . . 2 1/2 lispd. salt (= 9 mk. smør)
 i Rove . . . . . . . . . . . . . . . 6 mk. sm., udsat (solgt) for 6 rdl.
Tilsammen (omfram Rove) 1 pd. 21 mk. sm. Heraf har Søren ved gavebrev forlods faat parten i Løvall for tilsyn af moren. Helge var hendes stedsøn og arved ikke.

5 brorlodder à 4 mk. og 5 søsterlodder à 2 mk. udgjør 1 pd. 6 mk. Resten 6 mk. gav brødrene Erlands barn og søstrene til deling.

Løsøret var delt før.

Mulig gjæld paatog brødrene sig at klare.

Efter dette maa Søren Sebjørnssen i sin tid ha eiet jordegods til en skyldværdi af 11 à 12 pd. smør.


Vi vil nu fortsætte opsidderrækken.

Paa Søren Sebjørnssøns gamle dage ses hans sønner Sebjørn og Kristen at ha bodd paa Torp som gifte mænd og vel drevet bruget. Sebjørn flytted som nævnt til Ødegaarden, Kristen til Tolsrød, hvor nok ogsaa gamle Søren bodde de sidste aar.

Torp overtas 1633 eller 34 af

Even Kristenssøn, da omkr. 28 aar gammel (Vi finder ingensteds afgjørende udsagn om, hvorfra Even Kristenssøn er. Men de fleste merker tyder paa, at han er søn efter den Kristen Veiberg i Sande, som i 1617 eied hovedlodden i Torp. Even viser sig nemlig at eie arvegods i Sande (i Skjøl). Den eneste han med nogen rimelighed kan antas at være søn af i Andebu er Kristen Staalerød; men alder og arvelodder passer ikke, og Even kalder op sin far længe før Kristen Staalerøds død. - Derimod viser flere ting, at det maa være gammel skyldskab mellem Sande-folket og den ældre Torpe- og Staalerød-slegt.). Han blev en bekjendt storbonde og vestre Andebus største jordegodseier, og fra ham stammer den yngre Torpe-slegt, som kom til at rage høit over den ældre i anseelse og velstand. Even var svigersøn af lensmand Jakob Kjæraas og altsaa nøie knyttet til bonde-storfolket paa Kjæraas og Ruelsrød.

Even Kristenssøn var gift med Mari, datter af Jakob og Else Kjæraas. Men før han faar arv efter sin svigerfar, optræder han som velstandsmand. 1643 skatter han af

 Torp med Nedre Ambj.rød og 1/4 Aamot . . 4 1/2 pd. sm. og 1 skind,
 Østre Nøklegaard . . . . . . . . . . . . 2 pd sm.,
 i Vestre Skjøl i Sande . . . . . . . . . 12 1/2 lispd. mel.
Efter Jakob Kjæraas fik han bl. a. parter i Skarsholt og Vestre Nøklegaard. Adskillig kjøbte han ogsaa, og i 1671 straks før hans død, ser hans jordliste slig ud:
 Torp med førnævnte underbrug samt Øvre Ambjørnrød  5 pd. 6 mk. sm. og 1 skind
 Vestre Hallenstvet . . . . . . . . . . . . . . . . 2 huder,
 Østre Nøklegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 pd. sm.,
 Tolsrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pd. 6 mk. sm.,
 i Braavold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mk. sm.,
 i Skarsholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 pd. sm.,
 i Vestre Nøklegaard . . . . . . . . . . . . . . . 16 mk. sm.
Det blir tils. 14 pd. 13 mk. smør omfram fosseskyld. Næst Jakob Kjæraas er han hovedsognets største jordeier i dette tidsrum.

Even og Mari havde 12 barn. Af disse vokste 8 op. Som det vil ses af nedenstaaende oplysninger, blev slegten spredt vidt.

Sønner:
1 . Kristen, bodde paa Vestre Hallenstvet.
2. Jakob, som kom til at bo paa Hagtvet i Hedrum.
3. Nils, bodde paa Skarholt, Braavold (Staalerød) og tilsidst paa Bugaarden i Sandeherred. Døde her antagelig 1718.
4. Kristen, blev opsidder paa hjemgaarden.

Døtre:
1. Maren, gift med Jakob Tolsrød.
2. Børte, gift til Sem i Sandeherred.
3. Else, gift til Sukke i Høijord.
4. Rønnaug, gift til Skjee (med Guttorm Gjennestad).

Even Torp døde 1673, 67 aar. Mari overleved ham til 1686. Da den yngste søn, som skulde ha hjemgaarden, bare var 15 aar ved farens død, sad Mari med bruget en halv snes aar. Sogneprest Christianstad gir hende i kirkebogen det eftermæle, at hun var «en liberal kvinde» (!?).

Kristen Evenssøn overtog farsgaarden omkr. 1685. Han var gift med Mari Ingebretsdatter Kolkinn. Kristen døde allerede 1696, bare 38 aar. 6 barn. Af disse blev sønnen Ingebret siden i tiden opsidder.

Enken Mari Ingebretsdatter gifted sig paany med Sven Ivarssøn fra Nomme, som var opsidder paa Torp, indtil stedsønnen Ingebret overtog gaarden.


Innhold