Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TEIE

 

I 1560-61 får vi vite at kornledingen av «Tege» er på 2 lispund korn.

E i e r e

 

Anders Madssøn og arvinger ca. 1660-1720. 1661 opføres borgermester Anders Madssøn som eier, saa han allerede da maa ha faat skjøte av kongen. Ved kongebrev av 24 august 1662 blev han bevilget Teie gaard fri for indkvartering og al anden kongelig tyngde i sin og hustru-livstid, og aaret efter løste han ind pantekravet paa 100 daler hos Jørgen Koldeveis enke. Fra den tid maa han ha overtat driften, men bodde i byen. Han faldt fra 1670; enken Karen Olsdatter hadde derefter Teie til sin død 1698. Jakobsrød var hele tiden underbruk.
     Mads Gregerssøn, en brorsøn av Anders Madssøn, hadde Teie 1699-1720, bodde ogsaa ofte her, særlig paa slutten. Ogsaa han eide Jakobsrød.

Gårdsnr. 1

 

Eiere

Teie (Teigar) paa Njotarey tilhørte biskopen i Oslo, som ofte om sommeren oppholdt sig der. Teie bispegård tilhørte Oslo bispestol til reformasjonen. Da ble det jordegods som hadde tilhørt bispestolene, i likhet med klostergodset, inndratt under kronen.

 

1200-tallet.

 

Gaarden nevnes i 1298 under et opphold av biskop Eyvind[1]

 

1300 og 1400-tallet.

 

1377 (16. februar). Sognepresten ved Lavranskirken i Tønsberg hadde, sammen med to korsbrødre fra Oslo, utferdiget en avtale på vegne av biskop Jon på at Gunnar Hergilsson Smed skulle reparere biskopens sommerhall i løpet av det påfølgende år.[2] Det var et betydelig beløp biskopen var villig til å betale for reparasjonen. Muren i nord skulle repareres og gjøres likeså bred som den før hadde vært, det skulle legges nye sviller, sperrer og rafter og ny spon skulle legges på. Til slutt skulle det hele tjærebres. I et nytt brev fra 12. juni 1378 får vi vite at biskop Jon kom for å inspisere den nyreparerte sommerhallen. Intet hadde skjedd og sommerhallen var like falleferdig som før. Gunnar smed ble tilkalt til ”setestuen”, og han måtte på sine knær be biskopen om tilgivelse og love å utføre arbeidet snarest. Han måtte videre sette både sin egen og sin hustru Gros eiendom i pant inntil oppdraget var utført. I disse brevene nevnes også at setestuen (dagligstuen) lå i en hovedbygning som også inneholdt soveplasser og målstue (forsamlingsrom).

 

Paa Teigar var der videre et kapel, som omtales i 1386[3] og en maalstue nevnt 1375.[4]

 

Helge Ramsson var gårdsbestyrer på Teie i 1392. Rådmann.

 

I et brev, skrevet på Teigar selger biskop Øystein Aslaksson i Oslo, for 12 mark, Elgestad i Stokke til Torald Bendiktsen. Mulig det da ble et underbruk av Fekja i Stokke.

 

Gården nevnes videre i 1386[5], i 1387[6], i 1390[7], i 1395[8], i 1397[9], i 1399[10], i 1403[11] og i 1404[12], alle ganger under nesøk av biskop Øystein. Videre omtales Teigar i 1413[13] og i 1450[14]. Det siste året var biskop Jon tilstede.

1500-tallet

 

Den 22. juni 1580 utstedes et brev om inspeksjon på Teie gård. Det er underskrevet av lensmann Lars Sande og lagrettemennene Knut Stangeby, Jens Skomaker, Jørgen Nes, Halvord Skjerve og Nils Tanstad.[15] Dette gjøres fordi Kongens befalingsmann over Tønsberg len, Fredrik Lange til Falkensten i Borre, vil bygsle bort Teie. De gikk omkring på marken innenfor gjerdet og kunne ikke finne annet enn at enga hadde vært dårlig dyrket og var nå for det meste grodd til med skog. Dersom den ikke ble ryddet, skogen hogd ned og brent, ville gården snart bli verdiløs. Borgermester Jørgen Lauritsen fikk bygselseddel på Teie av Lange 30. juni 1580. I dette brevet står det at borgermesteren skal sørge for at gårdsbruket blir gjenoppryddet. Jørgen skulle som vederlag kunne bygsle jorda av Fredrik Lange på meget gunstige betingelser. Det tredje brevet blir utstedet 8. september 1580. Dette er et Stadfestelsesbrev fra Kong Fredrik IIs representant Ludvig Munk, på at ”Erlig ovh Velforstandig mand Jørgen Lauritzen Borgermester wdi Tønsberg … (å beholde)… En aff Sancti Oluffs Clostris ødegaardekaldis Theie”. Fredrik Langes bestemmelse og opprydding og videre drift av Teie blir herved konfirmert. Teie, som både i høymiddelalderen og i nyere tid var Nøtterøys viktigste enkeltbruk, blir altså i brevet betegnet som ”ødegård”. Betegnelsen er her helt sikkert brukt bokstavelig, det vil si at det som var igjen av Oslo-biskopens middelalderlige anlegg på Teie, var ubebodd. Noe senere ble ”ødegård” fast innarbeidet i skattematrikkelen som kvart ”fullgård”. I dette ligger ofte muligheten for misforståelser. Teie derimot var, som en del av Olafsklosterforleningen, fritatt for kongelig beskatning. Gården er f. eks. ikke taksert ved skattematrikkelen i 1647. Se videre under brukere.

 

B r u k e r e

 

 

Jørgen Lauritsen. Død ca. 1600. Nevnes som Rådmann i Tønsberg 9. januar 1576 og 11. mars 1578. Borgermester i Tønsberg 29. juni 1580 og Lagmann i Tønsberg 17. juni 1581 og 21. august 1599. Død ca. 1600.  Gift med N. N. Bodde vel i Tønsberg, men brukte gården og hadde kanskje en forpakter her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn:

1.   Anna Jørgensdatter. Gift med Cort Coldevin/Coldevei. Fra Danmark. Byfogd i Tønsberg 1627.

      Barn:

      1.   Jørgen Cortsen Coldevin. Rådmann i Tønsberg 1648. Borgermester 1651-1656. Gift med Johanne Isaksdatter Falck.

      2.   Oluf Cortsen Coldevin. Borgermester i Tønberg 1650. Gift med Kirsten Olufsdatter Stranger.

      3.   Alhed Cortsdatter, født ca. 1611. Begravet 10. juli 1690 fra Vår Frues kirke i Tønsberg, 79 5/12 år gammel. Innført i kirkeboken for St. Laurenti sogn i Tønsberg. Gift med Simen N. N.

            Barn:

            1.   Christen Simensen, nevnt 1660-åra-død ca. 1685 i Tønsberg. Trelasthandler i Sandefjord. Gift og minst 7 barn.

            2.   Johanne Simensdatter, født ca. 1639. Begravet 29. juli 1716 i Sandefjord, 77 år gammel. Gift med Knut Alexandersen Mørch.

            3.   Peder Simensen, skifte 4. oktober 1690. Skipper i Sandefjord. Gift med Margrethe Michelsdatter (Due), enke 1690.

            4.   Aarse Simensdatter, skifte 14. februar 1693 i Sandefjord. Gift med Lauritz Andersen Haug i Sandefjord. Faren fra Øvre Haug på Tjøme.

 

      Anna Jørgensdatter ble trolig gift (2) etter 1642 med enkemann og lagmann Jørgen Schrøder. Se nedenunder.

 

*

 

Jørgen Schrøder. Død ca. 1646. Bygslet ”Teie bispegård” allerede i 1634 og betalte da, ut fra en skyld på 1 ½ skippund mel, 10 riksdaler i førstebygsel. Lagmann i Tønsberg 1600-1632. Eide parter i Øvre Skjerve på Nøtterøy og Nyerød i Undrumsdal.

Gift (1) med Karen, begravet 21. oktober 1642.

Barn:

1. Anne Jørgensdatter Schrøder, død 13. juli 1649. Gift 1630/31 med andre gangs enkemann, Peder Jensen Skabo. Sogneprest i Andebu.

      Barn:

      1.   Jørgen Pedersen, døpt 14. mai 1632 klokken 2 ettermiddag. Død 1633

      2.   Jørgen Pedersen, døpt 16. februar 1634 ved Nislett eftermiddag.

      3.   Pros Pedersen, døpt 26. mars 163 mellom 7-8 formiddag.

 

Jørgen Schrøder ble trolig gift (2), etter 1642 med sin formanns datter, enken Anna Jørgensdatter, se ovenfor. Levde 1651 i Tønsberg som enke etter Jørgen. Anna beholdt Teie, men stattholder Hannibal Sehested hadde på kronens vegne pantsatt Teie i 1646 til lagmann Peder Lauritsen for 100 riksdaler

 

*

 

Mads Gregersen, bosatt på Teie i 1719.

 

*

 

Johan Fredrik Frølich, født 1681 i Kristiania. Død 12. desember 1757 i Trondhjem. Gift med Hilleborg Johansdatter von Wetterberg, 1684-1771. Bruker 1721-41. Kjøpte Teie og Jakobsrød av Mads Gregersen for 1800 riksdaler og bodde her. Oberst, senere general. Inntil 1733 sjef for 2det smålenske infanteriregiment som fikk sine mandskaper fra Vestfold. Etterp sjef for et vervet regiment. Ble 1740 kommanderende general nordenfjelds, og nå måtte han derfor selge. Prisen ble 2600 riksdaler.

Barn:

1.      Johan Diderich Frølich, født 1717. Død 10. mars 1773 i Trondheim. Gift (1) med Sofie Elisabeth Brun, døpt 31. mars 1749. Mange barn, bl.a.

Barn:

1. Johan Fredrik Frølich, født 3. juni 1740 i Tønsberg.

2.      Cecilie Kristine Frølich, født 1720. Død 19. april 1786 i København. Gift med Stie Tønsberg Schøller. 1700-1769.

 

Født 13. desember og døpt 20. desember, Friderich Christian Otto. Foreldre: Hr Gref Wedel Jarlsberg og Antoinette Frølich, Thejegaard

 

15. juli 1722 møter lensmannen og seks lagrettemenn på gården Teie til et oversyn over gården. Den beskrives ned i minste detalj over flere sider.

 

*

 

Holger Kristian Wind. Begravet 25. februar 1744 i Tønsberg, 51 år gammel som «Obriste-Lieutenant». Bruker 1741-1745. (Sønn til general Ove Vind. Død 1722 som kommandant i Fredrikstd.) Gift 12. september 1730 i Tønsberg med Jomfru Sitzel Cathrine Bulow. Oberstløytnant, sjef etter Frølich for det 2det smålenske regiment. Skifteretten 1745 solgte Teie og Jakobsrød ved auksjon, men oppnådde bare en pris på ca. 1650 riksdaler.

 

Både 1735 og 1745 lyste Mads Gregersen Grønhoff pengemangel i hensikt og Teie igjen på odel, noe som ikke skjedde.

 

*

 

Tor Knutsen Berg. Begravet 14. januar 1752, 68 år gammel. Gift (1) med N. N. Begravet 22. januar 1749 fra Teie, 87 år gammel. Gift (2) med Elisabeth Dischington. Bruker 1745-1752. Velsituert mann som lånte ut penger.

 

*

 

Jens Pedersen Tharum. Begravet 12. mai 1757, 42 år gammel. (Sønn til Peder Jensen Tharum i Slagelse, Danmark.) Gift med enken Elisabeth Dischington som eide Teie. Bruker 1753-1758. Ingen barn.

Gjennom testament av 1757 sikret hustruen seg ved å slå fast at mannens uekte sønn Peder skulle få 600 riksdaler og mannens søsken 400 daler. Ved skiftet kalles Tharum forvalter, så han hadde vel hatt en slik stilling på Teie.

Søsken:

1.      Løytnant Johan Tharum på Adal i Borre.

2.      Mads Tharum i Sorø, Danmark.

3.      Katarina Tharum. Gift i Kjøbenhavn.

4.      Marte Tharum. Gift med korporal Andreas Petersen Aulerød i Sem.

 

*

 

Johan Kristian Rohde. Gift (1) 8. juni 1758 med enken Elisabeth Dischington. Gift (2) 1760 med Fredrikke Antonette Plade. Begravet fra Teie 1782, 39 år gammel. Rohde flyttet til datter og svigersønn i Drøbakk. Infanterikaptein. Han var en velholden mann og hadde penger stående nesten over hele bygda. Han sluttet som militær og begynte med gårdsdrift. Da han ble enkemann måtte han tenke på og selge Teie. Han forfattet en «betænkning» hvori han gjorde rede for utførte forbedringer i sin tid, og ga ettermennene råd om fremtidig drift.

 

Barn i andre ekteskap:

1.      Brede Plade Rohde, døpt 1761. Levde 1695.

2.      Ulrikka Antonette Alette Rohde, døpt 1763. Konfirmert 25. april 1779. Gift 1785 med kjøpmann i Drøbakk Brede Plade Stoltenberg.

 

1785 skjøter han Teie og Jakobsrød som de stod for 6200 riksdaler til Samuel og Mathias Føyn (far og søn).

 

*

 

Mathias Samuelsen Føyn, født 1756. Død 1820. Se Nordre Foyn. Gift 1785 i Drammen med Katarina Elisabet Omsted, født 1768. Død 1824. (Datter til Ole Omstd og Elen Dedekam.) Bruker 1785-1820.

Mathias Samuelssøn Føyn som var født 1756, døde 1820. Han hadde 1785 i Drammen egtet Katarina Elisabet Omsted, født 1768, død 1824, datter av Ole Omsted og Elen Dedekam.
Han overtok snart farens andel og ble eneeier. I 1789 la han til Øde-Smidsrød og Holmen eng under Teie, kjøpt for 691 riksdaler på auksjon etter kontreadmiral Arenfeldt på Ørsnes. I 1795 fikk han et odelssøksmål fra forrige eier Rohdes svigersønn, kjøbmann Stoltenberg i Drøbak, men de fikk ham ikke vekk. Ved denne tid opplyser Føyn at han hadde utført store forbedringer ved eiendommen som nå måtte verdsettes til 9600 riksdaler. 1803 bygde Føyn ny hovedbygning på Teie, en anselig grunnmuret bygning, skriver Jens Kraft, og senere bodde han delvis her, skjønt han som kjøpmann, trelasthandler og skipsreder var nøye knyttet til byen og eide hus og trelasttomt der.

Barn:

1.      Elen Føyn, døpt 1785. Død 1843. Gift 1808 med skipper Kristoffer Thorsen, født 1780. Død 1840. (bror til Mogens Thorsen.

2.      Samuel Føyn. Ble på Teie.

3.      Katarina Magdalena Føyn, født 1788. Død 1834. Gift 1806 med kjøpmann Frans Bull, døpt 1784. Død 1861.

4.      Bodil Maria Føyn, født 1788. Død 1888. Gift 1808 med Johannes Arbo Wiel fra Halden.

5.      Otto Føyn, født 1800. Død 1871.

6.      Johanne Martine Føyn, født 1795. Død 1868. Gift 1815 med kjøpmann i Drammen, Gabriel Omsted, født 1791. Død 1852.

 

*

 

Reperbanen

Tønsberg Reperbane var en reperbane på Kaldnes i Tønsberg. Den ble grunnlagt under navnet «Teie Reberbane» i 1795/1796 av skipper og skipsreder Mathias Samuelsen Føyn (1756-1820). Bakgrunnen for reperbanen var skipsbyggingens store behov for tauverk.

 

 

Herman Fagelund, født ca. 1755 i Øyestad. Død 1818, 63 år gammel. (Sønn til Erik Andreassen Ranneklev og Maren Hermansdatter.) Repslagermester på Teie 1798. Gift (1) 2. januar 1787 i Øyestad med Kristense Knutsdatter Woengen. Gift (2) 13. november 1817 på Nøtterøy med piken Inger Christine Hansdatter, 20 år gammel[16]

Barn:

1.      Nils Hermansen Fagelund, født 13. juni og døpt 21. juni 1798

2.      Herman Hermansen Fagelund, født 10. februar og døpt 19. februar 1802. Død 26. januar og begravet 1. februar 1803, 1 år gammel.

 

Styrmann Jakob Hansen Østre Ekenes. Gift 29. mars 1804 med Susanna Hermansdatter Fagelund Teie Reperbane.

Barn:

1.      Kristense Jakobsdatter, født 1. november og hjemmedøpt 7. november og døpt i kirken 18. desember 1804.

 

Ungkar, guldsmedmester Sr. Jen Jørgen Vindt, Tønsberg. Gift 4. januar 1810 med Abel Fagelund, Teie Reperbane.

 

Ungkar, styrmann Kristian Fagelund, Tønsberg. Gift 31. oktober 1822 på Nøtterøy med piken Maren Larsdatter, Svelvigen.

 

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

 

Jakobsrød – Ødegården – Teie Ødegaard

 

Dette er ikke middelaldergården Jokellsrød, da navnene Jokell og Jakob er forskjellige navn. I en jordliste fra nyere tid eide Bispestolen bl.a. Jakobsrød med skyld 1 ½ smørpund. I 1625 kalles den en skogødegård. Denne plassen lå øst for Grinda. Plassen skal ha endret navn til Ødegården. Ødegård i 1661. Det heter Jakobsrød i 1712, men Ødegården i 1738. Betegnelsen Ødegården viser at det engang har vært eget bruk som i et tidsrom er blitt stående øde. Se nedenfor. I 1799 brukes Teie Ødegård/Jakobsrød.

1615/1616. Throels Pedersen (Stranger) af Aars nes och Jacobs rød schylder till K: M: j Løbe smør gaff vdj holdningh Pendinge – j daller.” I 1619/20 (5. september) betaler Truls Pedersen i holdning av Jakobsrød, som skylder til Kongelig Majestet 1 ½ pund smør, ½ daler. I 1628. Ola Trulsen i Tønsberg leiet en liten skogødegård Jakobsrød, hans far Truls Pedersen hannem oploed.” 1633. Oluf Trulsen eier. Dorte Trondsdatter skatter av Jakobsrød i 1635. I 1646 overdro kronen gården til Strangers svigersønn, Anders Madsen som pantegods. Madsen ble eier i 1661 ved makeskifte med kronen, mot 3 merker smør i Engø på Tjøme. Fra dette året hørte Ødegården under Teie og ble da en husmannsplass. I dag finner vi Øgårdsveien i dette området.

1718: Jakobsrød Engødeplass av skyld 1 bismerpund 12 merker smør.

 

B r u k e r e

 

Helge ”Jacobsrøed. Nevnt i kvegskatten 1657 og skatter da av 1 ku, 2 kviger og 2 sauer. Det samme i 1658.

 

*

 

Anund (Amund) Jakobsrød, født ca. 1629. Begravet 18. april 1702, 73 år gammel. Hans kone er trolig den ”huskvinne” som er bruker i 1706 og hadde to hjemmeboende sønner. Det er ingen tvil om at Jakob har vært gift flere ganger, når vi ser fødselsårene på sønnene.

Barn:

1.   Gunder Anundsen, født ca. 1655 (51 år i 1706). Død 1743, 94 år gl. Nevnt at han er fra Jakobsrød under Teie (1706). Trolovet 11. oktober 1695 med Kirsti Anundsdatter Smidsrød. På Elgestad i 1696, for dette året får ”Gunder Helgestad” en datter der med det spesielle navnet Årsle som er navnet på Gunder Smidsrøds datter i 1716. Trolovet 15. mars og gift (2) 5. juli 1731 med Mari Kristensdatter, født ca. 1701. Begravet 7. august 1741, 40 år gammel. Skifte 14. september 1741. Gunder er bruker på halve Østre Smidsrød i 1706. Senere overtar han nok hele gården. To kjente døtre.

2.   Ole Amundsen, født ca. 1676. 30 år og ungkar i 1706 og ikke innrullert. Overtok trolig Jakobsrød – Ødegården og nevnes her fra 1706. Se nedenunder.

3.   Kristoffer Amundsen, født ca. 1685. 21 år og ungkar i 1706 og ikke innrullert. Senere skjebne ukjent.

4.   Peder Amundsen Ødegården. Ble utskrevet som matros fra Larvik i 1711. Han er bosatt i Larvik, er 26 år og ugift og født på Nøtterøy.

 

*

 

Ole Amundsen, født ca. 1676. 30 år og ungkar i 1706. Ole Ødegården ble begravet 7. april 1738, 68 år gammel (født ca. 1670). Overtok Jakobsrød – Ødegården, og er kanskje bruker her allerede fra 1702. Han bruker nok gården sammen med moren de første årene. Fikk et barn med Else Mogensdatter, trolig fra Mellom Bolæren, født ca. 1680. 20 år i 1700.

Barn:

1.   Ellef Olsen, døpt 19. desember 1712 fra Jakobsrød.

 

Ole Amundsen Jakobsrød og Else Mogensdatter ble stevnet 20. Mars 1713[17] Boten var 24 lodd sølv som er 12 riksdaler. Han møtte, men ikke hun.

 

Ole ble trolovet 5. april[18] og gift 3. juli 1727 i Stokke[19] med Karen Nilsdatter, født ca. 1702. Begravet 11. mai 1741, 39 år gammel. Ingen barn registrert.

 

Karen Nilsdatter trolovet 18. september[20] og gift (2) 31. oktober 1738 med ”Reserva Dragon af Obr. Lieutenant Hosgræves (Vosgrafs) CompagnieHans Jørgensen[21], trolig han som er døpt 8. oktober 1710 i Slagen. (Sønn til Jørgen Eriksen. Trolovet 17. mars 1707 på Nøtterøy og gift (2) i Slagen med Kristense Kristensdatter, trolig fra Nøtterøy. På Søndre Roberg i Slagen)

Barn:

1.   En datter. Begravet 26. april 1739. Dødfødt.

2.   Jørgen Hansen, døpt 23. mars 1740. Begravet 29. juli 1740, 19 uker gammel. Faddere: Maren Jensdatter, ”TjenendeTeyeAleth Jørgensdatter Teye, Jens Rasmussen Tønsberg, Hans Jansen Tønsberg, Christen Jørgensen Bakken.

 

1741 (15. september) ble det holdt skifte på Ødegården etter Karen Nilsdatter. Gjenlevende ektefelle var Hans Jørgensen. Arvingene var hennes søsken: 1. Halvbroren Kristoffer Nilsen Oserød i Ramnes. Helsøsken. 2. Søsteren Margrethe Nilsdatter, enke på Sjuerød i Stokke. Søsteren Anne Nilsdatter, gift med Ole Klausen Kile i Stokke.[22] Boet var blitt registrert 24. mai og ble satt til en verdi av 44 daler, 3 ort og 12 skilling. Sum gjeld ble 43 daler 3 ort og 10 skilling. Igjen ble 1 daler og 2 skilling. Av dette fikk enkemannen 2 ort 1 skilling og halvbroren 16 1/3 skilling.[23]

 

Hans Jørgensen ble trolovet 24. august og gift (2) 2. november 1741 med enken Karen HansdatterTeglhagen i Sem og flyttet dit. Han er fadder på Nøtterøy 1747 som Hans Jørgensen Tegl-Haugen og i 1754 som Hans Jørgensen Teglbrænderiet.[24] Karen var enke etter Anders Ellingsen Teglhagen under Jarlsberg Hovedgård, bror til Ole Ellingsen på Ørsnes. Hans bror Kristen Jørgensen ble gift på Ulvø.

 

Det endelige beviset for at disse er søsken får vi ved Matthis Jørgensen Langerød i Slagens sønn Jørgens dåp 28. februar 1745, for da er Hans og Karen Telhagen faddere.

 

Hans Jørgensen Teglhagen trolovet 23. oktober og gift (3) 21. november 1760 i Sem med Anne Olsdatter Jareteigen.

Barn:

3.   Dødfødt pikebarn. Jordet 3. oktober 1763 fra Vår Frues kirke. Hans Jørgensens kvinne ble introdusert igjen i kirken 6. november 1763 etter et dødfødt barn.

4.   Oline Hansdatter, døpt 21. april 1765 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faddere: Åse Olsdatter, Karen Jensdatter, Ole Larsen, Gard Larsen, Nils Nilsen Tokenes.

 

*

 

Hans Mogensen. Trolovet 12. september som ”Grenadier under Oberst Ulrichsdal gevorbne Regiment” og gift 27. oktober 1740 i Lavranskirken i Tønsberg med Berte Pålsdatter. Hun var fra Skjellerøy. På Ødegården 1742-1744. Personalia, se Skjellerøy.

Barn på Ødegården:

1.   Else Hansdatter, døpt 27. juni 1742.

Faddere: Mr. Mørch, M. Tudstrup, Jens Rasmussens Kirstine, Birgitte Sigverts, Maren Andersdatter.

2.   Et barn, døpt 12. januar 1744.

Faddere: Mari N. Gipø. Inger Sørensdatter N. Gipø, Anne Mogensdatter Melsomvik, Peder Sørensen Gipø, Knut Nilsen Ørsnes.

 

Familien flyttet trolig til Sjuestokk i Stokke, der Hans nevnes som fadder fra i 1747. Fra 1750 finner vi denne familien på Skjellerøy.

 

Han var trolig bror til Ole MogensenSørby under Østre Gjennestad og Anne Mogensdatter, gift 27. desember 1745 i Stokke med ”Gevorben soldatSimen Andersen. De får barna Anders, født og død på Valberg under Melsom i 1747, Anders i Melsomvik 1748 og Maren på plassen Bakken under Vestre Gjennestad i 1751.

 

*

 

Kristen Andersen fra Domsengen i Sem. Gift 1720 med Ragnhild Olsdatter. Død 1754 i Tønsberg, 86 år gammel. Bosatt her i 1747. Han flyttet til Tønsberg.

 

*

 

Soldat af de Seues Compagnie”, Lars Larsen, fra Søndre Rygland i Borre[25], døpt 18. mai 1720 i Borre. Død 1787 på Rygland. Trolovet 10. juni 1746[26] på Nøtterøy med Inger Kristoffersdatter, da fra Vestre Gunnestad, døpt 16. september 1725 fra Søndre Smidsrød.[27]Fik tilladelse til at copuleres ved Borre kirke.” Nevnt på Ødegården 1746-1762. Bror til Tore Larsen Nordre Smidsrød og Nils Larsen Holmen eng under Teie.

En sønn registrert:

1.   Ole Larsen, døpt 6. august 1760 fra Ødegården.

      Faddere: Maren Andersdatter Holmen, Randi Trulsdatter Grinna, Hans Kristoffersen Ekenes, Thor Larsen Smidsrød, ”Tienende hos Comandeur Akeleje” Nils Larsen.

Flyttet mellom 1762-1765 tilbake til Søndre Rygland i Borre. Der fikk de følgende barn:

2.   Lars Larsen, døpt 13. januar 1766 i Borre. Tvilling.

3.   Mari Larsdatter, døpt 13. januar 1766 i Borre. Tvilling. Død 1813. Gift 1783 med Hans Larsen Skoppum, 1761-1831.

 

*

 

Soldat af Sgr. Major Rømers Compagnie, tienende paa Thejen”, Hans Nilsen Thejen, født ca. 1723. Trolovet 12. oktober og gift 28. november 1753 med pigenTjenende paa ThejeKirstine Larsdatter Theje.[28] Hans Nilsen Ødegården er forlover 1755 på Grinda , sammen med ovennevnte Lars Larsen. De flytter til Tønsberg der det er skifte etter Hans 9/9 1790-16/1 1795 i Sakarias Sakariassens hus. (Sønn til Nils Hansen og Eli Olsdatter Herkjeft. På Østre Skotvet i Fon og Bergan i Borre.) Ingen barn. Han kaller seg Ødegården.

Hans arvinger er søsknene: Gunhild Nilsdatter Sulutvedt i Fon, Anne Nilsdatter Badski iVåle, og halvsøsknene: Ole Hansen Skotvet i Fon, Peder Hansen Bergan i Borre og Olea Hansdatter Nøklegård i Nykirke.

 

 

*

 

Lars Brynildsen (Brynhildsen/Brynjolfsen), født ca. 1703.[29] Død 20. november og begravet 24. november 1787, 84 år gammel. (Kanskje sønn til Brynhild Kristoffersen på Brunstad, nevnt 1699-1706.[30] Han var igjen sønn til Kristoffer Hansen Brunstad i Stokke, fra Kroks-Rom i Slagen.) Trolovet 27. januar og gift (1) 21. februar 1736 i Stokke med Marta Andersdatter.[31] Begge bosatt på Hogsrød under Skjærsnes.[32] Skifte etter Marta 18. september 1741 og 22. februar 1743 på Gata under Melsom. Inntekt: 15 daler og 2 skilling. Gjeld: 32 daler 2 ort og 18 skilling. 

Trolovet 9. april 1741[33] i Slagen og gift (2) med Mari Jakobsdatter, døpt 9. februar 1721 i Slagen.[34] Død 23. desember på Hengerød, og begravet 31. desember 1804, 84 år gammel. (Datter til Jakob Gundersen, død 1760, 89 år gammel, og Anne Sørensdatter Sverstad, død 1759, 85 år gammel. På Vestre Rom i Slagen.) På Hogsrød 1736. I plassen Gata under Melsom 1737-1749. På Vestre Var i Stokke 1749-1751. I plassen Båhus under Melsom 1756. På Ødegården fra 1760. Barn i første ekteskap:

1.   Brynjolf Larsen, døpt 25. juli 1736 fra Hogsrød. Begravet fra Melsom eie (Gata) 22. november 1737, 1 år og 17 uker gammel.

2.   Jøran Larsdatter, døpt 4. februar 1739 fra Gata under Melsom.[35] Nevnt på skiftet etter moren 1741-1743. Trolovet 14. mars[36] og gift 14. juli 1772 med enkemann Kristian Nilsen Grinden under Teie. Hun kalles Ødegården i 1768 og når hun gifter seg.

Barn i andre ekteskap:

4.   Kristoffer Larsen, døpt 4. april 1742 fra Gata under Melsom. Død 1742.

5.   Anne Larsdatter, døpt 3. juni 1744 fra Gata under Melsom. Begravet 1. august 1744 fra Gata, 9 uker gammel.

6.   Kristen Larsen, døpt 7. juli 1745 fra Gata under Melsom.[37] Død 1819. Trolovet 6. februar[38] og gift i Stokke (1) 27. februar 1777 med Else Madsdatter, født ca. 1749.[39] Død 1782, 33 år gammel. (Datter til Mads Abrahamsen fra Deieborge i Skjee, og Pernille Andersdatter. På Kjelderen øvre under Melsom.) Gift (2) med Mari Olsdatter, født 1760 på Østre Gunnestad. Kom til Hengerød.

      Barn født på Ødegården:

      1. Anne Maria Kristensdatter, døpt 19. juli 1778.

7.   Marthe Larsdatter, døpt 23. november 1747 fra Gata under Melsom. Begravet 27. mai 1748 fra Vestre Var, 6 måneder og 4 dager gammel.

8.   Kristoffer Larsen, døpt 20. august 1749 fra Vestre Var i Stokke. Begravet 10. desember 1750 fra Vestre Var, 1 år og 5 måneder gammel.

9.   Jakob Larsen, døpt 18. november 1751 fra Vestre Var i Stokke. Nevnt 1772.[40]

10. Maren Larsdatter, født 1754. Begravet 29. september 1754, 12 dager gammel.

11. Else Marie Larsdatter, døpt 13. juni 1756 fra plassen Båhus under Melsom.[41] Trolovet 17. januar og gift 21. februar 1783 med enkemann Peder Olsen Nedre Elgestad. På Ødegården 1783-1786. Kom til Holmen Eng under Teie. Personalia, se Koldbergbakken under Ørsnes.

 

 

Tavle nr.

HansKroks-Rom i Slagen

~ Gunbjørg Trulsdatter

_____________________________________I_________________________________________

Lars                Kristoffer                  Truls              Anne                  Marte            Berte

Hansen           Hansen                       Hansen           Hansdatter        Hansdatter    Hansdatter

Født 1642       Født 1647                   Død før           ~ Reier              ~ Sebjørn      ~ Hans

Skifte 5/3        Brunstad i             1706                Gjertsen Reier  Råen             Torsteinsen i

1706. På          Stokke.                         ___I______________Begge i Borre                          Åsgårdstrand

Kroks-Rom     Død før                            Hans Trulsen, død før 1706

~ Eli                1706.                                              _____________I__________________

Torsteinsd.     ~ Guri Kristoffersdatter              Truls Hansen  Karen Trulsdatter

                       Levde i Tønsberg i 1721.                 Nevnt 1706       i Tønsberg. Nevnt 1706

                             I                   

______________I___________________________________________________________

Brynhild             Kristoffer Kristoffersen Brunstad                   Helge Kristoffersdatter

Kristoffersen      Nevnt 1706-skifte 8/4 1718.                                    Nevnt 1706

Nevnt 1706          ~ Anne Andersdatter Kjelle. Skifte1/8 1721[42] 

På Brunstad,       (Gift 2. med Anders Nilsen Wiig, nevnt 1721-1726)                                             

Stokke                               Bosatt i Nedre Langgate i Tønsberg.         

Begravet 31/1 1738 fra                        ___________I__________________

Vår Frues kirke, 46 år gammel.           Kristoffer Kristoffersen Brunstad

~(1) Kirsten, begravet fra                   11 år i 1721.

Vår Frues kirke, Tønsberg

11/7 1699, 34 år gammel

~(2) med N. N.

__I_________________________________________________________

Lars Brynhildsen        Kristoffer Brynhildsen      Jens Brynildsen

født ca. 1703. Død        Nevnt som fadder 1739.      Hogsrød, født ca.

1787, 84 år gammel.                                                  1716. Begravet 22/1  

Hogsrød u/Skjersnes                                                  1732, 16 år gammel.

i Stokke og Ødegården

u/Teie på Nøtterøy.

 

 

*

 

Lars Olsen Ødegården er fadder 1. januar 1785. Dette er Lars Olsen, født ca. 1736. Død 11. juni og begravet 17. juni 1806, 70 år gammel. Han er på Nedre Koldberg under Nordre Smidsrød fra 1788.

 

*

 

Bodil Hansdatter Teyes Ødegaard. Hun er trolig født 1760 på Vølen i Skjee. (Datter til Hans Taraldsen Vølen (fra Sommerstad i Andebu) og Inger Hansdatter (fra Vaggestad i Sandeherred).) Trolovet 2. mars og gift 3. april 1786 med ungkar og national soldat, Lars Jakobsen Holm fra Olsrød i Stokke. Kalles senere sersjant. (Sønn til Jakob Sørensen Olsrød, fra Steinsholt, og Idde Andersdatter Steinsholt.) Lars var sersjant, døde 1809 under militærtjeneste i Fredriksstad. Bodde på Stusrød i Slagen 1793-1799 (bruk 4-Østre Engejordet). Flyttet til Nordre Fen i Sandeherred, der han bor 1799-1800. Se under Orebru under Rusletvedt i Stokke. Barna kalte seg Holm.

Barn:

1.      Andrea Larsdatter, døpt 23. mai 1786 på Nøtterøy. Død 29. januar 1836 på Kjærnes i Sem, 49 år gammel. Gift 21. juli 1820 i Stokke med Jan Olsen. Død 23. april 1854 på Egskoven i Sem, 63 år gammel. På Vestre Brua under Jarlsberg i Sem. Han var en hammersmed som kom til Sem i 1817 fra Bærums jernverk og giftet seg med enken Marte Pedersdatter, Kaken u. Jarlsberg. Hun døde 1819, 54 år. Fem barn med Andrea og etterslekt.

2.      Johan Holm Larsen, døpt 22. november 1789 i Stokke. Overtok Orebru.

3.      Søren Henrik Larsen, døpt 5. august 1792 i Slagen. Gift 20. februar 1818 fra Orebru i Stokke med piken Live Catrine Nilsdatter Fen.

4.      Gabriel Larsen, døpt 2. februar 1800 fr Studsrød i Slagen. 1 år og bosatt på Orebru i 1801. Konfirmert 1816 fra Orebru i Stokke «Med attest fra Semb af April 1799». Gift 10. februar 1826 i Sandeherred med Karen Anne Ågesdatter, døpt 30. desember 1802 i Sandeherred. (Datter til Åge Kristoffersen Klåstad, fra Nedre Bergan i Sandeherred, og Helvig Nilsdatter Klåstad.[43]). På Bugårds eie i Sandeherred.

 

*

 

Ungkar og Avskediget Landsoldat Kristoffer Gjermundsen, født 1731. (Trolig sønn til Gjermund Mathisen fra Søndre Fresje, død 1744, 47 år gammel og Mari Jørgensdatter Gulli i Sem, ca. 1696-1746. På Vestre Brekke i Sem). Trolovet 15. desember 1785[44] og gift 31. januar 1786 med Kristine (Kristina) Nilsdatter, trolig fra Østre Smidsrød og døpt 28. oktober 1759. Han var fra Eik i Slagen og hun var fra Torød på Nøtterøy

Barn født på Ødegården:

1.   Matthis Kristoffersen, døpt 7. januar 1787. Død 15. januar og begravet 21. januar 1787, 11 dager gammel.

 

En søster av han var trolig Berte Gjermundsdatter Eik i Slagen, gift med Ole Fredriksen Eik, da begge står faddere til ovennevnte sønn Matthis i 1787.

 

*

 

Jørgen Kristoffersen Ødegården, fra Nordre Velle i Slagen, døpt 2. mars 1760 fra Bø i Slagen. Død 1809, 50 år gammel på Nordre Velle i Slagen. (Sønn til Kristoffer Jonsen, født 1731 på Nordre Bø. Død 1793 på Nordre Velle. Gift (1) 1759 med Anne Eriksdatter Ringshaug, født 1737. Død 1776. På Nordre Velle.) Trolovet som ungkar og soldat 30. mai 1787 i Slagen med Maria Knutsdatter Haug – Basberg i Slagen, døpt 27. mai 1765. Død 1809 på Nordre Velle. (Datter til Knut Helgesen, født 1738 og død 1806. Gift 1764 med Oline Hansdatter. På Haug – Basberg.) De flyttet tilbake til Nordre Velle og overtok bruk 2 der fra ca. 1788.

Barn på Ødegården:

1.   Anders Jørgensen, døpt 9. november 1787.[45] Død 1844. Gift 1809 med Helene Pedersdatter Østre Roberg, født 1783. Død 1870. På Nordre Velle. Ingen barn.

 

*

 

Abraham Halvorsen, døpt 28. juli 1748 fra Kirkevoll i Ramnes. Død 7. august og begravet 12. august 1813, 64 år gammel. (Sønn til Halvor Olsen, ca. 1720-1792, og Margrete Kristoffersdatter, død 1708, 85 år gammel. På Kirkevoll i Ramnes.) Ungkar Abraham HalvorsenKirkeval” ble trolovet 18. november 1774 og gift 2. januar 1775 i Stokke med Maren Kristensdatter Borgen (eller Bogen?). (Dette kan være den Maren Kristensdatter, 10 år, og arving på skiftet etter Kristen Pedersen Vagtberg under Stokke prestegård i 1759. Mor var Karen Mathiasdatter.) Abraham kjøpte i 1793 halve farsgården. På Ødegården 1788-1813. Maren Kristensdatter Ødegården er fadder 1774. Dette må være ovennevnte Maren. Hun må da trolig ha vært i huset hos Lars Brynhildsen.

Barn:

1.   Anne Margarete Abrahamsdatter, født 1785. Død 18. desember og begravet 25. desember 1788, 3 år gammel.

2.   Anders Abrahamsen Teie Ødegård. Konfirmert 19. oktober 1806. Beladt med et jævnligt stærkt fang”.

 

*

 

Ole Kristoffersen. Personalia, se Gata under Teie.

Barn født på Ødegården:

1.   Kristoffer Olsen, født 26. oktober 1789. Død 26. oktober, rett etter fødselen, og begravet 28. oktober 1789.

2.   Lars Olsen, døpt 20. oktober 1791.

 

*

 

Hans Larsen Ødegården er fadder 21. mars 1790. Hans Ødegården var beslektet med Ingeborg Andersdatter i Tønsberg som det var skifte etter 1782-83.

 

Hans Larsens bror var:

1.      Ole Larsen. Skifte 14/7/1789-13/5/1790. Murmester. Gift med Åse Maria Andersdatter. Bosatt i Tønsberg.

Barn:

1.      Andreas Olsen, Tønsberg, 27 år og gift.

2.      Friderich Olsen, 16 år

3.      Pernille Olsdatter i Frederiksværn. 43 år i 1801. Gift med Skredder Johan Rasmussen Dahm i Frederiksværn (Stavern). 3 jenter i 1801

4.      Helene Sophia Olsdatter. Bodde hos søsteren og svogeren. Enke og bosatt hos søsteren i 1801, 34 år gammel.

 

 

*

 

I 1801 var her:

 

Kristen Kristoffersen, døpt 15. juli 1764 i Stokke  (38 år i 1801).[46](Sønn til Kristoffer Kristensen, født ca. 1705 på Holtan. Død 1793, 88 år gammel.[47] Gift 1740 med Margreta Jakobsdatter. På Steinsholt (tredje del) i Stokke.) Trolovet 29. august og gift (1) 29. september 1784 i Stokke med Oline (Olene) Taraldsdatter, døpt 13. januar 1765 fra plassen Pina under Kverne i Arnadal (37 år i 1801). Død 29. januar og begravet 11. februar 1809, 47 år gammel. (Datter til Tarald Larsen og Anne Olsdatter.) Trolovet 30. august og gift (2) 30. desember 1809 med Anne Maria Olsdatter Smidsrødlunden.[48] Husmann med jord her fra før 1795. Kristen og Oline kalles i 1799 for ”Teje Ødegaard/Jacobsrød”.

Barn i første ekteskap:

1.   Kristoffer Kristensen, døpt 14. November 1784 fra Pina. Han sies å være 13 år i 1801, men dette er feil. Overtok plassen. Se nedenunder.

2.   Anders Kristensen, døpt 1. Oktober 1786 fra Pina. Han sies å være 11 år i 1801, men dette er feil. Myndig og nevnt på et skifte på Steinsholt i Stokke 1833.

3.   Anne Maria Kristensdatter, døpt 2. November 1788 fra Pina.

4.   Anne Maria Kristensdatter, døpt 2. Mai 1790 på Pina. Hun sies å være 9 år i 1801, men dette er feil. Død 23. april og begravet 26. april 1801, 9 år gammel.

5.   Lars Kristensen, ddøpt 10. Juni 1792 fra Pina. Han sies å være 7 år i 1801, men dett er feil. Var på Buer ved skiftet 1833, der han trolig var i tjeneste.

6.   Tore Kristensen, døpt 18. januar 1795 fra Ødegården. Død 2. september og begravet 7. september 1796, 1 ½ år gammel.

7.   Tor Kristensen, født 23. Februar og døpt 26. februar 1797. 4 år i 1801. Død 1. desember og begravet 16. desember 1804, 8 år gammel.

8.   Hans Kristensen, født 2. mars og døpt 6. mars 1799. 2 år i 1801.

Faddere: Maren Larsdatter Gaden, Karen Anne Torsteinsdatter S. Smidsrød, Hans Kristoffersen Kikut, Hans Eriksen Grinda, Isak Nilsen Himberg i Ramnes.

Musketer og kadett ved 4de kompani ved Akershusiske regiment i Fredrikstad ved skiftet i 1833.

9.   Anne Maria Kristensdatter. Født 25. Juli og døpt 31. Juli 1803. Død 29. april og begravet 9. mai 1813 fra Gata under Teie, 14 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

10. Ole Kristensen, født 24. Februar og døpt 3. Mars 1811 Tjener hos Kristen Bulls enke i Sand i 1833.

11. Kristen Kristensen. Umyndig i 1833.

12. Pål Kristensen, født 8. juni og hjemmedøpt 9. juni 1808. Død 29. juni og begravet 3. juli 1808, 3 uker gammel.

13. Inger Olea Kristensdatter, født 1819. Tjente hos Amund Sundane på Tjøme i 1833. Gift med sjømann og fisker Ole Kristian Olsen. På bruksnr. 32, Sjøly (Nesbryggeveien 48) under Nordre Nes.

 

I tillegg bor her i 1801:

 

Barbara Sørensdatter, født ca. 1743. Hun er 58 år, enke etter første ekteskap og kalles Inderst og lever av arbeid.  Hun dør på Ødegården 7. november og blir begravet 20. november 1808, 67 år gammel. Personalia, se Grinda under Teie.

Barn:

1.   Karen Anne Torsteinsdatter, født ca. 1781. Konfirmert 17. mai 1798 i Nøtterøy kirke. 20 år i 1801. Hun er fadder fra Søndre Smidsrød i 1799.

 

*

 

Kristen Kristoffersen er her i 1816 og driver plassen sammen med sønnen Kristoffer Kristensen.

 

*

 

Kristoffer Kristensen, født ca. 1788. 13 år i 1801. Død 11. april og begravet 18. april 1860, 81 år gammel. Gift som ungkar og arbeidsmann, 8. desember 1821[49] med Sibille (Sibylle) Andersdatter, født ca. 1794. Død 16. mars og begravet 23. mars 1858, 67 år gammel. (Datter til husmann med jord under Østre Nøklegård i Andebu, Anders Jansen, født ca. 1765. Død 1821 56 år gammel, og Kristine Amundsdatter, født 1771 på Ellefsrød. Død 1818.) Begge var på Teie når de ble gift. I 1818-21 (30?) kalles Kristoffer Teie husmann under Svend Foyn.

Barn:

1.   Karen Olea Kristoffersdatter, født ca. 1825. Gift 25. januar 1855 med ungkar og matros Hans Christian Hansen Skede, Ødegården under Teie, født ca. 1830. (Sønn til Hans Ellefsen.)

      Barn:

      1.   Kristine Hansdatter, født 1859. Død 6. august og begravet 13. august 1859, 14 timer gammel.

 

*

 

Gustavsen

Barn:

1.   Amalie Gustavsen, født 1868 i Ødegården på Teie. Gift 1894 med bryggeriarbeider Karl Oskar Olsen, født 1867 i Tanum, Bohuslen, Sverige. På bruksnr. 11, Sandvik (Knausveien 6) under Søndre Smidsrød.

 

Jakobsrød matr. nr. 89 i 1803. Mathias Føyn bet. 3,86 spd/skilling i skatt og gården er taksert til 200 spd. i 1813.

 

Uplassert under Jakobsrød – Ødegården

 

Berte Jakobsrød, født ca. 1621. Begravet 4. mars 1711, 90 år gammel.

 

Kikut - Utkikk

 

Plassen lå rett opp for den gamle Reperbanen. Navnet forteller at utsikten mot Jarlsberg og Tønsberg var upåklagelig. Nevnt første gang i 1774, da Hans Kristoffersen oppgir dette som sitt bosted ved sitt første ekteskap.

 

Hans Eriksen, født 1756 (3 år i 1759). Myndig og bruker på plassen Kikut under Teie 24. april 1787. Personalia, se Grinda under Teie.

Barn født på Kikut:

1. Anthonette Hansdatter, døpt 22. januar 1786 på Teie (Kikut). Se Grinda.

 

*

 

Ole Kristoffersen og Maren Larsdatter var begge bosatt på Kikut når de ble gift i desember 1787. Se Gata under Teie.

 

*

 

I 1801 bor her:

 

Hans Kristoffersen, født ca. 1738 (63 år gammel i 1801). Død 21. oktober av ”Vattersott”, og begravet 31. oktober 1801, 62 år gammel. (Sønn til Kristoffer Kristensen, født ca. 1705 på Holtan. Død 1793, 88 år gammel.[50] Gift 1740 med Margreta Jakobsdatter. På Steinsholt (tredje del) i Stokke.)  Trolovet 27. oktober og gift (1) 28. desember 1774[51] med Helvig Trulsdatter Nordre Smidsrød, døpt 31. desember 1741. Begravet 6. desember 1778, 38 år gammel. Helvig bosatt på Ørsnes i 1774. Trolovet 31. mars og gift (2) 17. juni 1779[52] med Anne Margrete Pålsdatter, født 22. oktober 1745 på Søndre Strand i Sandeherred. Død 14. mars av hoste og begravet 19. mars 1789, 42 år gammel. Anne Margrete bodde på Teie 1779. (Datter til Pål Hansen, født 1714 på Sunde i Sandeherred. Død 1758, og Mari Nilsdatter Søndre Strand, født ca. 1707. Død 1780, 73 år gammel. På Søndre Strand.) Trolovet 3. juli og gift (3) 28. september 1789[53] med Live Andersdatter Buerstad, født ca. 1732. 69 år i 1801. På Teie-eiet i 1780 (trolig her). Husmann med jord. I en legdsliste fra 1813 står: ”Live Kikud – anvises Lægd paa Tredingsgrd Øster Gunnestad og ¾ Grd vester Gunnestad”.

Barn i første ekteskap:

1.   Helene Sophia Hansdatter, døpt 12. november 1778. Ikke nevnt 1833. Moren døde i barslseng. Faddere: Karen Schaar Teie, Anne Kristiansdatter Hasle i Sem sogn, Peder Sivertsen Munkerekka, Kristian Nilsen Grinda, Tomas Kristiansen Grinda.

Barn i andre ekteskap:

1.   Henrik Hansen, født 9. januar 1780 på Søndre Strand i Sandeherred og døpt 16. januar 1780 i Sandeherred kirke. Den 9de Ejusd. i Besøgelse hos sine Slægtinge i Sande herved var kommen i Barsel-Seng.” Matros. Trolovet 7. september 1803 fra Kikut, og gift 10. juni 1804 med piken Kirstine Larsdatter Teie.[54] Nevnt i skifte på Steinsholt i Stokke 1833 at han bodde i Tønsberg.

 

De har en logerende: Hans Andersen, 20 år, ugift og matros i utenriksfart.

 

1779 (24. april) var det skifte på plassen Kikut etter Helvig Trulsdatter. Enkemann var Hans Kristoffersen og Livsarving var datteren Helene Sophia Hansdatter som var i sin 6te måned. Tilstede var også mosteren Randi Trulsdatter, gift med Anders Amundsen Øvre Tanstad.

 

*

 

Maren Malene Nilsdatter. Fra Kongsberg i Kikud sig Opholdende”. Hun fikk følgende barn med en Ole Pedersen som kalles fra Robakk i Våle. Den 7. januar 1815 melder arbeidsmann Ole Pedersen Robakk utflytting fra Tjøme til Våle.

Barn:

1.   Maren Helene Olsdatter, født 14. august og døpt 17. august 1806 fra Kikut. Faddere: Maren Larsdatter Gata, Edel Andersdatter Nordre Munkerekka, Ole Kristoffersen Gata, Isak Nilsen Munkerekka, Tjenende på Teie Peder Pedersen Teie. «Moderen er en efter kort Tjeneste her i Sognet tilbage til Kongsberg med Attest af 4de Dec. f. A. herfra afskeediget og i Pladsen Kikud under Gaarden Teje her igjen indkommen Maren Malene Nielsd., som udlægger til sin Barnefader en fra Waale Sogn ved Bevilgning af 2den April d. A. fra Bord og Seng med sin i bemældte Waale Sogn med det eene deres Barn sig opholdende Hustrue Live Andersd. adskildt, i Landværn-Roullen antegnet og for nærværende Tid, uden at være indlemmet her i Meenigheden, i bemældte Kikud sig ogsaa opholdende Ole Pedersen Robak.» Død 31. oktober og begravet 9. november 1806, 11 uker gammel fra Kikut. Det står her at barnet er bosatt i Våle. «En fra Waale Sogn i Pladsen Kikud under Teje sig opholdende Ole Pedersen Robak og en fra Kongsberg samesteds værende ugivt Maren Malene Nielsd. deres uægte Dotter

2.   Ole Olsen, født 27. september og døpt 12. oktober 1807 fra Kikut. Faddere: Karen Anstensdatter Søndre Munkerekka, Berthe Maria Pedersdatter Tønsberg, Berthel Torgersen Tønsberg, Jakop Halvorsen Kikut, Anders Helgesen Tønsberg. «Moderen, (…) som nu, ligesom i Fjor, har til sin Barnefader den sig ogsaa der opholdende, fra Bord og Seng med sin Hustrue adskildte Mand Ole Pedersen

3.   Karen Helene Olsdatter, født 27. januar og døpt 16. februar 1812 fra Stabbestad under Hulebakk på Tjøme, der begge foreldrene oppholder seg. Faddere: Anne Nilsdatter Grimestad, Anne Maria Andersdatter Grimestad, Torkild Bentsen Grimestad, Henrik Andersen Grimestad, En fremmed arbeidskar Ole Nilsen på Holtekjær, fra Kongsberg. «Moderen er en fra Kongsberg sig her i Præstegjeldet i nogle Aar opholdende, nu i Stabbestad under Hulebak, som nu 3die Gang til sin Barnefader udlægger en fra Waale Sogn ved forligelses Commission til en Tid fra Seng og Brød med sin der havende Hustru !! adskildt Mand Ole Pedersen.» Død 2. april og begravet 3. mai 1812 fra samme sted 9 ½ uke gammel. Det står da at dette er Marens tredje uekte barn.

4.   Ole Olsen, født 8. april og døpt 11. april 1813 fra Søndre Munkerekka. Død 9. juni og begravet 26. juni 1813 fra Søndre Munkerekka, 9 uker gammel. «Den fra sin Kone paa Moss ved Forligelsescomiss. i Waale Sogn fra Bord og Seng for nogle Aar siden adskildte Mand, Ole Pedersen Robak i S. Munkerækken, og den ugivte Maren Malene Nielsd. fra Kongsberg, som begge for nogle Aar siden ere indkomne her i Præstegjeldet, deres den 8de April d. A. fødte, d. 11. s. M. hjemedøbte ved Navn Ole, og d. 9. Jun. af uangiv. Svaghed hendøde 4de fælles samenavlede, alle nu afdøde, uægte Barn, gl. 9 Uger, uden Kl

 

På slutten her står det at alle deres fire uekte fødte barn er døde. Hva som skjer med Maren Malene vites ikke. Ole Pedersen ble døpt 7. februar 1773 fra plassen Stubberud under Øvre Borge i Våle. Far: Peder Stubberud. Dette er den Peder Kristoffersen som senere kommer til plassen Jolberg og fra 1791 er på Østre Robakk. Han døde 1831, 87 år gammel (født ca. 1744). Trolovet 23. juli og gift 20. oktober 1768 i Våle, med kongelig bevilgning, med Ragnhild Olsdatter, født ca. 1748. Død 1809, 61 år gammel. De er søskenbarn, ikke nestsøskenbarn som det står i Våleboka. Det sies i 1810 at den eldste sønnen Ole hadde tatt «således av sted» at Peder ikke turte betro bruker og livsopphold til ham. Ole bodde i 1811 på Holtekjær på Tjøme. Han fikk dette året 90 riksdaler av broren Kristoffer for sin odelsrett i Østre Robakk.

 

Ole Pedersen ble trolovet 13. november 1796 og gift 11. februar 1797 i Våle med Liva Andersdatter. Det står at begge er fra Våle menighet. Forlovere var Jon Paulsen Våle og Peder Eriksen Smørdal. Ole kalles ungkar og soldat. De er bosatt på Robakk i Våle i 1801, han 29 år og hun 37 år, og Ole kalles jordløs husmann og nasjonal artillerist. Dette kan være den Ole som er far til barna:

A)  Pernille Marie Olsdatter, døpt 11. juni 1797 fra Robakk i Våle. Faddere: Ingeborg

Nilsdatter Robakk, Kari Pedersdatter Robakk, Ole Andreassen Robakk, Kristoffer Pedersen Robakk. Nevnes ikke i 1801.

B)  Peder Olsen, født ca. 1798. 3 år i 1801.

C)  Anne Elisabet Olsdatter, døpt 15. februar 1801 fra Robakk. Faddere: Ingeborg Nilsdatter Robakk, Mari Pedersdatter Robakk, Ole Andreassen Robakk, Kristoffer Pedersen Robakk.

D)  Randi Andrea Olsdatter, døpt 20. mars 1803 fra Robakk. Faddere: Ingeborg Maria Mathesdatter Robakk, Grete Maria Pedersdatter Robakk, Ole Andreassen Robakk, Lars Kristoffersen Robakk.

 

Kan det være Marens bror den Ole Nilsen fra Kongsberg som får en datter utenfor ekteskap på Tjøme i 1813?

 

Bruk 1.

 

Jakob Halvorsen, født 1763 på Kirkevoll i Ramnes. Død 3. januar som inderst og begravet 11. januar 1846, 84 år gammel. Ble som ungkar og ”Afskediget national soldat” trolovet 22. november 1806[55] og gift 24. januar 1807 med pigen Anne Sørine Jensdatter da fra Nordre Smidsrød, døpt 28. august 1776. (Datter til Jens Jonsen og Pernille Olsdatter, se Nedre Kolberg under Nordre Smidsrød). På Kikut fra 1806-1846.

Barn:

1.   Kristoffer Jakobsen, født 26. januar og døpt 2. februar 1808.

2.   Halvor Jakobsen, født 16. juni og døpt 24. juni 1810.

3.   Matthias Jakobsen, født 23. september og døpt 26. september 1812.

 

 

Bruk 2.

 

Ole Gulliksen. Nevnt 1816.

 

*

 

Søren Hansen, døpt 14. juni 1788. Fra Grinda under Teie. Gift (1) 18. juni 1816 med pigen Maren Kristensdatter, født ca. 1789 (27 år i 1816).[56] Død 24. April og begravet 29. April 1827, 37 år gammel. Gift (2) ”Efter Kongl: Bevilling af 26de Octbr. 1834” fra Kikut med sin brors enke Elisabeth Maria Kristoffersdatter. Død 6. April og begravet 13. April 1841, 47 år gammel. Om hennes første ekteskap, se Grinda.

Barn:

1.   Marthe Helene Sørensdatter, født 27. januar og døpt 2. februar 1817 fra Mellom Smidsrød eie. Faddere: Anne Tonette Hansdatter i Tønsberg, Torine Hansdatter i Tønsberg, Erik Hansen Teie-Grinden, Johannes Jonsen Teie-Grinden, Kristoffer Jørgensen Rom fra Slagen. Død 21. Mars på Kikut, i barselseng, og begravet 25. mars 1849, 32 år gammel. Fikk en sønn utenfor ekteskap med ungkar Ole Hansen.

      Barn:

1.      Olaus (Olaves) Olsen, født 22. september og døpt 2. oktober 1842 Død 3. mars og begravet 10. mars 1844, 1 ½ år gammel.

      Marthe Helene fikk ennå et barn utenfor ekteskap med ungkar fra Sverige, Nils Nilsen.

      Barn:

2.      Nils Nilsen, født 17. mars 1849. Død 21. mars og begravet 25. mars 1849, 4 dager gammel.

2.   Søren Sørensen, døpt 16. Mars 1823 fra Teie grinda. Fadder fra Kikut i 1842.

3.   Maurits Sørensen, døpt 19. November 1826. Død 6. Januar og begravet 14. Januar 1827, 8 uker gammel.

 

Enken Thorine Hansdatter. Død 6. mars og begravet 9. mars 1856 fra Kikut. Dette er ovennevnte Søren Hansen Kikuts søster.

 

*

 

Diverse på Kikut

 

Nils Nilsen, født ca. 1764. Død 4. mars og begravet 9. mars 1804, 40 år gammel. I Pladsen Kikud paa Teje med Hustru og ?? opholdende gevorben Soldat af det Søndenfjeldske Regiment og med Hverver Pass af ?? Jun. f. A. til Vang – Sogn paa Hedemarken d. 25de Mai d. A. permitteret.”

 

Anne Pernille Pedersdatter. Død 22. mai og begravet 28. mai 1840, 69 1/6 år gammel. Se Nordre Munkerekken.

 

Enken Berte Syversdatter. Død 6. desember og begravet 12. desember 1747, 70 år gammel.

 

Enken Fattiglem Karen Marie Hansdatter Munkerækken, Kikut. Død 24. mai og begravet 1. juni 1855, 63 år gammel.

 

Enken Lægdslen Sørine Kikud. Død 7. oktober og begravet 12. desember 1877

 

GatenGataTeiegata

 

Denne plassen nevnes første gang i 1797. Plassen nevnes ikke etter 1813. Ikke nevnt i listene over husmannsplasser under Teie i 1816. Familien har trolig flyttet til Tønsberg og plassen er lagt ned. Eller bytta navn.

 

Helvig Larsdatter Gaden ved Holmens Eng. Begravet 4. mars 1810 fra Vår Frues kirke , 54 år gammel. Jords. paa Graabrødre Kirkegaard.” Trolovet 7. juli og gift (1) 13. september 1797 med ”Gevorben GrenaderSven Kristoffersen fra Ramnes sogn.[57] Trolovet 25. september og gift (2) 22. oktober 1806 med enkemann Even Larsen fra Tønsberg.[58] Hun kan være søster til nedennevnte Maren Larsdatter. Bosatt her i hvert fall 1797-1806.

 

*

I 1801 bodde her:

 

Ole Kristoffersen, født 1745 på Steinsholt i Stokke. (56 år i 1801). ).[59](Sønn til Kristoffer Kristensen, født ca. 1705 på Holtan. Død 1793, 88 år gammel.[60] Gift 1740 med Margreta Jakobsdatter. På Steinsholt (tredje del) i Stokke.) Enkemann og ”Fattiglægdslem” Ole Kristoffersen ”Gaden”, død 16. august og begravet 22. august 1813, 68 år gammel. Trolovet 26. oktober[61] og gift 11. desember 1787 med Maren Larsdatter, født ca. 1751. (50 år i 1801). Død 23. februar og begravet 2. mars 1811, 61 år gammel. Begge var bosatt på Kikut i 1787. Husmann med jord. På Ødegården i 1789-91. Flyttet hit før 1797. Nevnt til 1813.

Barn:

1.   Kristoffer Olsen, døpt 26. oktober 1789 fra Ødegården under Teie. Død 26. oktober, rett etter fødselen, og begravet 28. oktober 1789.

2.   Lars Olsen, døpt 20. oktober 1791 fra Ødegården under Teie. 9 år i 1801. Konfirmert fra ”Gaden” 26. mai 1808 i Nøtterøy kirke. Nevnt i skifte på Steinsholt i Stokke 1833 at han var matros og bosatt i Tønsberg.

 

I en legdsliste fra 1813 står: ”Lægdslem Ole Christoffersen Gaden – anvises Lægd in natura af Kost og Klæder, mod at forrætte hva han kan paa Gaarden Teje”.

 

*

 

Anne Maria Kristensdatter, datter til  Kristen Kristoffersen Ødegården dør her 29. april og begraves herfra 9. mai 1813, 14 år gammel.

 

Grinda

Kalles også Grinden –Teiegrinda – Grinden på Teie  - Grindal – Grindstua

 

Lå ved den gamle byveien, på den delen av Teie som nå kalles Teiehøyden. Det har nok trolig ligget flere hus her ved Grinda, eller det bodde flere familier i samme hus.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Kristian Olsen Grinden. Nevnt fra 1755.[62] Død i Tønsberg i mars 1768. Trolovet 19. februar[63] og gift 3. april 1755 med pigen Anne Olsdatter Teie, født ca. 1723.[64] Begravet 24. november 1757, 34 år gammel. Trolovet 18. mai 1758[65] og gift (2) med ”TienendePræstegaarden”, Anne Olsdatter Prestegården.[66]

Barn i andre ekteskap:

1.   Kristina Kristiansdatter, døpt 25. september 1768. Om faren står det: ”Christian Olsen som ved døden afgich i Tønsberg sidst afvigte Martii Maaned”.

      Faddere: Katrine Koldberg, Kari Grinda, Jøran Ødegården, Kristian Grinda, Anders Olsen Rekka (Munkerekka).

 

En slektning her kan være, uten at vi kan bevise det: Jan Olsen. Trolovet 20. juli og gift 18. september 1767 med Kirsti Pedersdatter. Forlovere: Kristen Koldberg og Kristian Grinda. Var først på Nøtterøy, men kom til Hulebakk på Tjøme i 1770.

Barn: 1. Olene Maria Jansdatter, døpt 9. juni 1767 før ekteskap. Faddere: Gunhild Veien, Mari Torsdatter Teie, ”Hos Stoltenberg” Maria, Kristian Grinda, Jørgen Koldberg. 2.  Ole Jansen, døpt 4. mars fra Hulebakk. Begravet 10. oktober 1771.

*

 

Ole Olsen kalt Grindal, trolig fra Kaken under Jarlsberg hovedgård, født 1722. (Sønn til Ole Olsen, født ca. 1696 i Sverige. Kom til Norge 1718. Død 1644, 48 år gammel. Gift (1) 1722 med Marte Bentsdatter, født ca. 1693. Død 1727, 34 år gammel. På Kaken under Jarlsberg hovedgård.) Soldat Ole Olsen Jarlsberg ble trolovet 17. juni og gift 16. oktober 1752 med Pigen Birgitte (Bergitte) Olsdatter da fra Prestegården.[67]Birgitte ble konfirmert fra Prestegården 2. mai 1745. Ole var i 1745 på Færder fyr og 1752 på Teglhagen i Sem. De bodde i 1753 på Kaken, 1756 i Munkerekka og i 1758 i Grinda.

Barn:

1.   Ole Olsen, døpt 7. juni 1752 fra Vollen. Født før ekteskap. Faren var da ”Tienende paa Teilhaugen” (Teglhagen) i Sem. Moren fra Volden.

2.   Ole Olsen, døpt 7. oktober 1753 fra Kaken under Jarlsberg hovedgård. Faddere: Sophie Jansdatter, Anne Olsdatter, Torstein Olsen, Kristen Jørgensen, Henrik Jonsen.

3.   Jens Olsen, døpt 12. september 1756 fra Nordre Munkerekka. Faddere: Anne Olsdatter Jarlsberg-eie[68], Anne Olsdatter Grinda, Kristian Olsen Grinda, Jens Olsen Bruserød, Kristen Jørgensen Jarlsberg-eie[69].

4.   Kristine Elisabeth Olsdatter, døpt 15. januar 1758 fra Grinda. Faddere: Ingeborg Kristoffersdatter Teje (Ødegården), Katrine Olsdatter Holmens Eng, Kristen Sørensen Kolberg, Tore Larsen Teie (se Nordre Smidsrød) og Iver Halvorsen Teie.

 

*

 

Kristian Nilsen Grinden. Trolig fra Amundrød under Prestegården. Trolig i tjeneste på Bjørnebo i 1756. Nevnt 1758-1776.[70] Begravet 12. juli 1800 som fattiglem fra Vår Frues kirke, 70 år gammel. Trolovet 9. april 1756 fra Søndre Sande, og gift (1) med ”Pigen, Tienende paa Biørneboe”, Kari Trulsdatter Nordre Smidsrød.[71] Begravet 6. juli 1770, 39 år gammel. Trolovet (trolig i Sandeherred) og gift på Nøtterøy 1771 med Ellen Pålsdatter. (Datter til Pål Sigfredsen Tallakshavn i Sandeherred. Gift (2) med Gunhild Eriksdatter fra Sandefjord.) Begravet 15. desember 1771 fra Grinda, 34 år gammel. "Døde i Barselseng efter dødfødde Tvillinger" Trolovet 14. mars[72] og gift (3) 14. juli 1772 med Jøran Larsdatter Ødegården under Teie.[73] Begravet 23. november 1795 fra Vår Frues kirke, 59 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Thomas Kristiansen, døpt 29. september 1758. Fadder 1778.

2.   Maren (Mari) Kristiansdatter, Døpt 11. februar 1761. Begravet 15. mars 1780, 20 år gammel.

3.   Kristina Kristiansdatter, døpt 14. september 1763.

4.   Barbro Kristiansdatter, døpt 5. desember 1765.

5.   Nils Kristiansen, døpt 18. oktober 1767. Begravet 13. juni 1770, 2 ½ år gammel.

6.   Kari[74] Kristiansdatter, født 1770. Begravet 13. juli 1770, 11 dager gammel.

Barn i andre ekteskap:

7.   Nils Kristiansen, døpt 14. januar 1773.

8.   Matthis Kristiansen, døpt 29. mars 1775. Begravet 5. juli 1775, 15 uker gammel.

9.   Elen Katharine Kristiansdatter, døpt 2. oktober 1776. Begravet 7. juli 1785 fra Vår Frues kirke, 8 ¾ år gammel.

 

*

 

Ole Johannesen fra Lunden under Nordre Smidsrød. Enkemann i Veien 1775. Gift med Edel Kristoffersdatter, trolig fra Søndre Smidsrød, født ca. 1725. Begravet 2. desember 1775 fra Veien, 50 år gammel. I Veien under Nordre Smidsrød 1760-1762. De flytter til Grinda under Teie før 8. oktober 1762. De kommer tilbake til Veien. Personalia, se Veien.

Barn født på Grinda:

1.   Lisbet Olsdatter, døpt 8. oktober 1762 fra Veien.

Faddere: Marte Kristoffersdatter Smidsrød, Mari Eivindsdatter Smidsrød, Stine Eivindsdatter Kjernås, Kristian Grinda, Lars Ødegården.

 

*

 

Hans ??

Barn:

1.   Elias Hansen, født ca. 1772 på Grinda. Død 1842. Gift 1797 med Karen Hansdatter, født 1770 i Melsomvik. Død 1842. (Datter til Hans Nilsen i Melsomvik, død ca. 1782, og Maren Sørensdatter Bristrup).

*

 

Den 15de September 1779: Afskediget Soldat fra Flesberg som nu er her i Sognet paa Arbejde, hans omvandrende Qvindes Ragnhild Andersd., med en gift Mand ved Navn Christen ved Friderichstad avlede efter hendes sigende i Schouge Bygd fødte og der d. 16de Mai h. a. døbte uægte Søn Anders, død d. 12te Euj. i Pladsen Grinen under Teje, gammel 4 Maaneder.”

Fra Skoger kirkebok sakser vi: ”May 16 Døbt Ole Larsens fra Flesberg sogn og Ragnhild Andesdatters ægte søn Anders. Fød paa vestre Hannevold. Født den 14de”. Faddere: Kirsti Svendsdatter V. Hannevold, Pernille Torkelsdatter og Berte Rejersdatter Westbye, Paul Simensen og Gulbrand Brækka, begge fra Værket.

 

*

 

Torstein Sivertsen, født ca. 1749.[75] Død 16. februar på Grinda av forkjølelse og begravet 23. februar 1789, 40 år gammel. Trolovet 30. oktober 1775 og gift 8. januar 1776 med Barbara Sørensdatter, født 1744[76] (58 år i 1801). Begge kalles da fra Vestre Elgestad og har trolig vært tjenestefolk hos enkemadame Else Angell. Død 7. november og begravet 20. november 1808, 67 år gammel. (Datter til Søren Pedersen, født ca. 1710, død 1789, 76 år gammel og Karen Pedersdatter. På plassen Holmen under Skjelbred i Skjee.) Torstein kalles Østre Elgestad i mai 1775 og var nok da i tjeneste hos personell kapellan Clemet Thue Samsing som drev både Vestre og Østre Elgestad.[77] På Lunden under Nordre Smidsrød 1780. På Grinda 1782-1785 og på M. Sem i 1788. Barbara er enke og bor på Ødegården under Teie i 1801. Kalles da Inderst og lever av arbeid.

Barn:

1.   Anne Torsteinsdatter, døpt 12. juli 1778 fra N. Sem. Begravet 31. desember 1780, 3 år gammel, fra Lunden under Nordre Smidsrød.

Faddere: Helvig Henriksdatter N. Sem, Alis Sørensdatter Anholt i Skjee, Peder Ambjørnsen N. Sem, Christen Christensen jun. N. Sem, Ole Sørensen Anholt.

2.   Karen Anne Torsteinsdatter, døpt 26. mai 1782 fra Grinda. Konfirmert 17. mai 1798 i Nøtterøy kirke. 20 år i 1801 og bosatt hjemme hos moren.

      Faddere: Randi Jespersdatter Teie, Søren Pedersen Holmen plads i Skjee sogn, Ole Kristoffersen, Hans Eriksen Teie.

3.   Anne Maria Torsteinsdatter, døpt 1. januar 1785.

      Faddere: Else Maria Larsdatter Ødegården, Maren Sørensdatter Teie, Kristen Sørensen Koldberg, Hans Eriksen Teie, Lars Olsen Ødegården.

      Gift 1806 med Anders Gulliksen Gunnestadløkka.

 

*

 

I 1801 var her:

 

Hans Eriksen, døpt 9. november 1755 i Stokke.[78] (3 år i 1759 og 45 år i 1801). (Sønn til Skipstømmermann Erik Trulsen Hagan u/Solberg i Stokke, skifte 24. april 1787 (Se under Snipetorp) Gift (1) med Agnete Nilsdatter Østre Hvål i Stokke, skifte 28. mars 1759.) Trolovet 21. oktober og gift 13. desember 1785[79] med Maren Sørensdatter, født 1761.[80] (40 år i 1801.) Begge var da tjenestefolk på Teie. (Datter til Søren Pedersen, født ca. 1710. Død 1789, 76 år gammel. Gift med Karen Pedersdatter. På plassen Holmen under Skjelbred i Skjee.) Hans er myndig og bruker på plassen Kikut under Teie 24. april 1787. Husmann med jord. Nevnt her i 1816. Maren er trolig i tjeneste på Teie i januar 1785.

Barn:

1.   Anthonette Hansdatter, døpt 22. januar 1786 på Teie (Kikut). Død 26. september 1845 i Tønsberg av lungetæring. Begravet 3. oktober 1845. 15 år i 1801. Gift 22. april 1806 i Sank Laurentii kirke, Tønsberg med Høkerborger Ole Johnsen Valbom i Tønsberg. Født ca. 1776. Død 23. desember og begravet 29. desember 1832, 56 år gammel.

      Barn:

      1.   Kristine Marie Olsdatter Valbom. Begravet 4. september 1806, 9 uker gammel.

      2.   Johan Friderick Olsen Valbom, født 31. juli og døpt 6. desember 1807 i Tønsberg. Gift med Kristiane Olsen fra Kristiania, født 1819. Kom til Trolltorød på Nøtterøy.          To sønner.

      3.   Stine Mathea Olsdatter Valbom, født 28. desember 1809 og døpt 15. april 1810 i Vår Frues kirke, Tønsberg.

      4.   Hans Olaus Olsen Valbom, født 11. november og døpt 25. desember 1811 i Vår Frues.

      5.   Maren Olava Olsdatter Valbom, født 17. januar og døpt 21. januar 1814. Gift med styrmann Kjølner og kom til Råstad i Stokke.

      6.   Carl Johan Olsen Valbom, født 7. september og døpt 22. september 1816. Gift 13. oktober 1861 i Tønsberg med Berthe Marie Pedersdatter, født 22. desember 1826.

      7.   Jens Peter Olsen Valbom, født 29. juli og døpt 9. august 1818. Gift med Mathea Gundersdatter. Kom til Hurum.

      8.   Otter Olsen Valbom, født 7. april 1820. Gift 23. juli 1848 i Tønsberg med Charlotte Sophie Steenberg, født 2. august 1823. (Datter til Carl Johan Steenberg).       Garvermester.

      9.   Wilhelmine Amalie Olsdatter Walbom, født 18. juni og døpt 22. juni 1828

      10. Henric Wilhelm Olsen Valbom, født 18. april og døpt 24. april 1824.

      11. Frederik Arent Olsen, født 31. juli og døpt 8. august 1826.

      12. Wilhelmine Amalie Olsdatter Walbom, født og døpt 1828. Gift (1) 9. august 1850 i Tønsberg med Carl Petter Tornbom. Gift (2) 15. mars 1861 i Halden, Østfold med Carl Fredrik Eriksen

      13. Frantz August Olsen Valbom, født 7. april og døpt 25. april 1832. Død 13. oktober og begravet 20. oktober 1832 i Tønsberg, 6 måneder gammel.

2.   Søren Hansen, døpt 14. juni 1788. 12 år i 1801.

Faddere: Barbara Sørensdatter Øv. Sem, Else Jensdatter Kolberg, Christen Sørensen Kolberg, Lars Olsen Kolberg, Lars Nicolajsen Kolberg. Gift (1) 18. juni 1816 med pigen Maren Isaksdatter, født ca. 1789 (27 år i 1816).[81] Gift (2) ”Efter Kongl: Bevilling af 26de Octbr. 1834 med sin brors enke Elisabeth Maria Kristoffersdatter. Om hennes første ekteskap, se Grinda. Kom til Kikut.

3.   Erik Hansen, døpt 21. mars 1790. 10 år i 1801. Gift 1824[82] med Elisabet Maria Kristoffersdatter Nordre Smidsrød (bruksnr.17).

4.   Karen Maria Hansdatter, døpt 29. juli 1792. 9 år i 1801. Faddere: Else Maria Larsdatter Ørsnes, Maren Larsdatter Ødegården, Kirstine Hansdatter Tem av Sem sogn, Ole Kristoffersen Ødegården, Ole Abrahamsen Gran av Andebu. Gift 20. januar 1818 med matros Johannes Johnsen Grinda under Teie (30 år gammel)[83].

      Barn:

      1.   Hans Johannesen, døpt 18. oktober 1818 fra Grinda.

      2.   Ingeborg Maria Johannesdatter, født 2. januar og døpt 11. januar 1822 fra Grinda.

      3.   En datter, dødfødt 14. juli og begravet 18. juli 1824.

      4.   En sønn, dødfødt 1. mai og begravet 6. mai 1825.

      5.   Hans Johannesen Grinda, født ca. 1840. Død 9. mars og begravet 14. mars 1841, 1 1/12 år gammel.

5.   Torine Hansdatter, døpt 7. april 1795. Død 5. november og begravet 21. november 1795

6.   Torine Hansdatter, født 21. mars 1797, døpt 26. mars 1797. 5 år i 1801. Død som enke på plassen Kikut 6. mars og begravet 9. mars 1856. Faddere: Tjen. i Tønsberg Anne Maria Andersdatter fra Ramnes, Karen Nilsdatter Rom i Slagen på Teie, Tjener i Tønsberg Søren Færmann, Tønsberg, Kristen Kristoffersen Teie Ødegård, Ole Abrahamsen av Ramnes på Teie.

Gift 23. april 1830 med enkemann og Skomakermester Johan Andreas Pedersen Li(h)men fra Tønsberg (44 år).[84] Født ca. 1786 i København, Danmark. Død 1. mars og begravet 5. mars 1839 i Tønsberg, 55 år gammel. Selvmord, nemlig ved at drukne sig i Brandvaagen. - Aarsagen var formeentlig et ryggesløst Levnet. NB. Begravet paa Fattigkassens Bekostning.” Hans første kone, Anne Marie Knutsdatter døde 10. oktober og ble begravet 15. oktober 1729 i Tønsberg, 50 år gammel.

Barn:

1.      Marie Magdalene Li(h)men, født 5. desember og døpt 9. desember 1830 i Tønsberg. Hun flyttet i 1846, 15 5/12 år gammel til plassen Munkerekken under Teie. Trolig for å tjene. Gift 14. april 1857 på Nøtterøy med enkemann Hans Thorsen (42 år), født i ”Ødemork” (Aremark?). (Sønn til Tor Hansen.). Han bodde da i Tønsberg.

 

*

 

Gro Bottolfsdatter fra Borre sogn, ”nu i Teye – Grinen her i Sognet”, fikk et barn med Ole Olsen Sjuestokk i Stokke sogn.

Barn:

1.   Anne Maria Olsdatter, døpt 22. mars 1794 fra Grinda.

Faddere: Barbara Sørensdatter Teye-Ødegården, Maren Sørensdatter Grinda, Guri Torkildsdatter Teie, Hans Eriksen Teiegrinda, Kristen Kristoffersen Teie Ødegården.

 

Dette må være den Gro Bottolvsdatter som blir døpt 25. september 1763 fra Sata i Ål i Hallingdal. Foreldre: Botolv Hermansen. Trolovet fra Sørbøensmoen under Sørbøen, Ål, 16. januar og gift 20. februar 1763 i Ål med piken Anne Olsdatter Tveito, Ål.

 

Den 27de Nov. bleve Ungkarl Ole Olsen fra Næs Præstegjeld i Hallingdal og Groe Bottolphsd. i Smidsrødlunden trolovede i Nøtterøe Kirke imod Forløfte af Botolph Hermansen af Sembs Menighed i Tonsberg og Halvor Olsen af Tonsberg med Vidner Lars Gullichsen V. Aadal af Borre Sogn og Friderich Olsen, Murmester af Tonsberg. Viede den 6te Jan. 1795. ”

 

Fra Vår Frues kirke i Tønsberg. Bottolf Hermansen og Gjertrud Tomasdatter.

Barn;

1.      Anna Bottolfsdatter. ”Den 27de April (1792) blev døbt et Pigebarn ved Navn Anna, tilhørende et Par ægtefolk fra Hallingdalen ved Navn Bottolph Hermandsen og Giertrud Thomas daatter, som efter Attest fra Hr. byfoged Wulfsberg, af samme Aars Dag i mere end eet Aars Tiid havde opholdt sig her i Egnen og Manden i forrige Sommer arbejdet ved Hans Teglværk.” Faddere: Anna Magdalena Rohde, Grethe Bodelsdatter, Johan Henrik Hansen Sundby, Elias Andersen Fadum.

2.      Anna Maria Bottolfsdatter, døpt 22. juli 1794. Faren jobber på teglværket. Faddere: Sigri Svendsdatter, Gjertrud Halvorsdatter, Nicolaj Kruge, Simon Thoresen.

 

 

*

 

Karen Kristine Isaksdatter Munkerekka er bosatt her både i 1835, når hun får en datter utenfor ekteskap, og når hun 30. juni 1836 blir gift på Nøtterøy med ungkar Ole Olsen Jarlsberg, da 29 år gammel. Året etter er de på Nordre Munkerekka. Senere Revodden og Kolberg.

 

*

 

Konen Berthe Marie Jensdatter Grinda, født ca. 1763. Død 17. mars og begravet 24. mars 1844, 81 år gammel.

 

I en ligningsliste fra 1853 nevnes en Hans Prestere som husmann under Teie. Han er foreslått å skulle være på Grinda.

 

Munkerekken – Nordre Munkerekka – Rekka – Rekken

 

Ole Olsen, født 1722. Trolig fra Kaken under Jarlsberg hovedgård,. Gift med Birgitte (Bergitte) Olsdatter Volden under Nedre Sem. Ole tjente i 1742 på Teglhagen i Sem og i 1745 på Færder fyr. De bodde i 1753 på Kaken, 1756 i Munkerekka og i 1758 i Grinda, kalt Grindal. Personalia, se Grinda. Personalia, se Grinda.

Barn døpt fra Munkerekka:

3.   Jens Olsen, døpt 12. september 1756 fra (Nordre) Munkerekka

Faddere: Anne Olsdatter Jarlsberg-eie, Anne Olsdatter Grinda, Kristian Olsen Grinda, Jens Olsen Bruserød, Kristen Jørgensen Jarlsberg-eie.

 

*

 

Hvem som er i Nordre Munkerekka 1757-1769 vites ikke. Det kan imidlertid hende at det er her vi finner Helene Maria Andersdatter Munkerekka, født 1761. Begravet 20. januar 1763, 1 ½ år gammel. Til opfostring i Munkerekken”. Men hvem hun er til oppfostring hos eller hvor hun kommer fra vites ikke.

 

*

 

Om de neste er her som brukere vites ikke, men jeg tar de med, da de får to døtre som kommer hit. Det kan imidlertid tyde på at de kommer hit rundt 1770.

 

Knut Kristensen, født ca. 1692. (Sønn til Kristen Steinsholt i Stokke, nevnt ca. 1695-1716 og Ane Hansdatter, skifte 12. november 1733.)  Begravet 25. juli 1779 fra Munkerekken, 87 år gammel. Trolovet i oktober 1731 og gift 3. januar 1732 i Stokke med Berte Abrahamsdatter, født ca. 1702. Begravet 29. mai 1772 fra Munkerekken, 70 år gammel. (Datter til Abraham Pedersen, ca. 1666-1723, og Maren Iversdatter Tveiten i Sem, død ca. 1715. På Deieborge i Skjee.) De kalles Brøholt når de gifter seg.

Barn født i Stokke:

1.   Abraham Knutsen, døpt 1. juli 1733 fra Brøholt.

2.   Anne Maria Knutsdatter, døpt 14. august 1734 fra samme sted. Gift med neste bruker. Se nedenunder.

3.   Maren Knutsdatter, døpt i oktober 1736 fra Anholt.

4.   Pernille Knutsdatter, født ca. 1740. Begravet fra Munkerekken 25. februar 1770, 30 ¼ år gammel.

5.   Maren Knutsdatter, døpt 12. april 1744 fra Rønningen.

 

*

 

Peder Sivertsen (Syvertsen), født 1739 på Årholt-eie i Arnadal. (63 år i 1801). Død 13. november og begravet 19. november 1801, 63 år gammel. (Trolig sønn til Sivert Pedersen. Gift 12. mai 1736 i Andebu med Live Kristensdatter. På Rismyr i Kodal og fra 1739 på Lien under Årholt i Arnadal.) Trolovet som Dragon fra Teie 12. januar og gift (1) 26. april 1764 i Stokke med Lucie Andersdatter Vestre Kverne. Trolovet 14. november 1771[85] og gift (2) 11. januar 1772, på Nøtterøy, med Anne Maria Knutsdatter Munkerekken, døpt 14. august 1734 fra Brøholt i Stokke (68 år i 1801). Død 26. mars og begravet 31. mars 1807, 75 år gammel. Når han gifter seg står det at han er i ”Fad Garden”. I 1801 kalles han husmann med jord. Her står det at det er hans første ekteskap.

Barn:

1.   Anne Pernille Pedersdatter, døpt 2. mars 1771. (Født før ekteskap). Konfirmert 15. oktober 1786. Enken” Anne Pernille Pedersdatter. Død 22. mai og begravet 28. mai 1840 fra plassen Kikut, 69 1/6 år gammel. Faddere: Dorthe Jensdatter Sjuestokk i Stokke sogn, Jøran Larsdatter Teie, Abraham Andersen Sjuestokk, Mads Abrahamsen Kjelderen.

      Fikk en sønn med Truls Anundsen Ragnhildbro under Gokstad øvre i Sandeherred.

      1.   Truls Trulsen, født 6. april og døpt 11. april 1800. Død 2. juli og begravet 12. juli 1800, ¼ år gammel. Faddere: Kirsten Larsdatter, Tønsberg, Helene Maria Pedersdatter Nordre Munkerekken, Peder Sivertsen Nordre Munkerekken, Kristen Pedersen Nordre Smidsrødeiet, Jakob Halvorsen Kirkevold av Ramnes sogn.

      Trolovet 3. mai og gift 30. november 1803 med enkemann Johannes Olsen Koldberg, ”Fra Moss hit til bage komen”.

2.   Kristen Pedersen, døpt 14. april 1774. Konfirmert 15. mai 1791. Faddere: Maren Kristensdatter Ødegården, Anne Jørgensdatter Teie, Abraham Andersen Sjuestokk i Stokke sogn, Johannes Hansen Ramdal, Hans Kristoffersen Teie. Trolovet 10. november og gift 28. desember 1796 med Elisabet Olsdatter Øvre Elgestad.

3.   Helene (Lene) Maria Pedersdatter, døpt 24. september 1777. Konfirmert 20. oktober 1793. 28 (feil: 24) år i 1801 og ugift. Faddere: Else Madsdatter Ødegården, Hans Kristoffersen Kikut, Johannes Hansen Ramdal, Ole Olsen Teie.

 

*

 

Isak Nilsen, døpt 4. april 1773 fra Himberg i Ramnes. (Sønn[86] til Nils Engebretsen, født ca. 1704.[87] Død 1784, 80 år gammel. Gift (3) med Kristine Olsdatter. Død 1790 på Horn i Ramnes. På Himberg i Ramnes.) Faddere: Marthe Nilsdatter Himberg, Mallene Olsdatter Himberg eie, Knut Kristoffersen Oserød, Hans Olsen Himberg eie, Ole Olsen Himberg eie. Kalles ungkar og ”National soldat” når han blir trolovet 25. september og gift 26. november 1802 med Edel Andersdatter, født ca. 1775. Død 21. juli og begravet 25. juli 1839 fra Nordre Smidsrød eiet, 74 år gammel. Begge er bosatt på Teie når de gifter seg, trolig som tjenestefolk.  Isak Nilsen, 28 år, ugift, er soldat og husmann på Himberg i Ramnes ved folketellingen 1801. Husmann 1802-1835.[88]

Barn:

1.   Nils Isaksen, født 10. juli og døpt 14. august 1803 fra Munkerekka. Overtok plassen.

Faddere: Anne Guttormsdatter Skjelbred av Andebu, Johanne Tollevsdatter Teie, Anders Jørgensen Søndre Munkerekka, Anders Andersen Toverød i Skjee sogn, Matthis Kristoffersen Himberg i Ramnes sogn.

2.   Karen Kristine Isaksdatter, født 9. juni og døpt 21. juni 1807 fra Munkerekka.

      Faddere: Anne Guttormsdatter Nicolai Bruuns Hustru av Tønsberg, Rønov Hansdatter av Tønsberg, nå på Teie, Hans Kristoffersen Ilene av Tønsberg, Hans Andersen Eikeberg av Sem, sogn, nå på Ramberg og Kristen Abrahamsen på Teie.

      Gift 30. juni 1836 på Nøtterøy med ungkar Ole Olsen Jarlsberg, da 29 år gammel. På Grinda, senere i Munkerekka, på Revodden og på Kolberg.

      Barn:

1.      Olava Olsdatter, født 25. januar og døpt 1. februar 1835 (før ekteskap). Faddere: Ragnhild Johannesdatter Teie eiet, Henrik Johansen i Tønsberg, Nils Isaksen Munkerekken, Anders Kristensen Grinda, Lars Paulsen under Smidsrød eiet.

2.      Isak Olsen, født 28. januar på Revodden under Ramdal og døpt 8. februar 1738. Faddere: Maren Kirstine Mikkelsdatter i Tønsberg, Dorte Tønnesdatter i Tønsberg, Ole Thomassen Var i Stokke, Hans Johannesen Munkerekken, Peder Kristoffersen Nordre Smidsrød.

3.   Jana Martina Isaksdatter, født 29. april og døpt 5. mai 1811 fra Munkerekka. Død 5. august og begravet 15. august 1811, 15 uker gammel.

      Faddere: Anne Sørine Jensdatter Kikut, Ingeborg Hansdatter fra Årholt i Skjee, nå på Teie, Jakob Halvorsen Kikut, Kristen Kristoffersen Ødegården, Anders Kristensen av Fon, nå på Teie.

 

*

 

Nils Isaksen, født 10. juli og døpt 14. august 1803 fra Munkerekka. Levde i 1875. Gift 8. mai 1827 med Anne Abrahamsdatter, født 1800 på Mellom Smidsrød (bruksnr. 9). Nils kalles arbeidsmann.

Barn:

1.   Isak Nilsen, født 28. november 1828 i Munkerekka. Kom til Nordre Smidsrød. (Bruksnr. 9).

2.   Edel Nilsdatter, født 1. september 1832 i Munkerekka. Gift 1856 med sjømann Anders Sørensen Nordre Gipø (bruksnr. 6). Bodde i Munkerekka med barna i 1865. Flyttet 1868 til Lofts-Eik i Slagen.

3.   Abraham Nilsen, født 7. januar 1836. Han druknet 31. august i Skiensfjorden, etter fall fra en båt, og ble begravet 1. september 1856, 21 år gammel. Matros. Ugift.

4.   Dødfødt sønn, født 10. oktober 1839.

5.   Jakob Nilsen, født 6. desember 1849. Bosatt i Munkerekka med familien i 1875. Kom siden til Nordre Smidsrød. (Bruksnr. 2.)

 

Enken, Fattiglæm Karen Marie Hansdatter Munkerekken. Døde 24. mai og ble begravet 1. juni 1855 fra Kikut, 63 år gammel. Kan være henne vi finner på Grinda???

 

Holmen – Holmen Eng – Holmens Eng

 

I 1630 omtales plassen som en engødeplass tilhørende kronen, kaldes St. Olavs klosters gods (var rimeligvis bispestolgods). Skylden var på 1 ½ pund smør. Vi får i 1697 vite at Holmens eng lå ved siden av plassen Gata under Teie. Holmen eng lå i Grindløkkaområdet. Dette må ha vært en forholdsvis stor gård/plass. Det senere søndre og nordre Holmen lenger utover Nøtterøy ble vekselvis kalt Ytre Holmen til forskjell fra dette som da underforstått var Indre Holmen. Stedet kalles Holmens eng i 1701 men bare Holmen fra 1718-1738. 1718: Holmen Eng ødeplass av skyld 1 pd 12 merker smør. Fra 1745 kalles stedet Holmen eller Holmens eng igjen. I 1764 står det gården Holmen Eng med underliggende øde Smidsrød.

 

Borger og innvåner i Tønsberg, Mathias Iversen skjøter 16. august 1701 sin eiendom, ødegården Holmen Eng ”neden for Smidsrød gården(e)”, av skyld 1 ½ bismerpund smør, til Rasmus Tomassen Holst.[89] Mathias hadde arvet det på skifte etter sin far. Plassen gikk i arv til sønnen Jens Rasmussen som også kjøpte Øde Smidsrød i 1736 og slo disse sammen. Svogeren Anders Kristensen Skjerve fikk halvparten. Rundt 1750 var dette en plass under Ørsnes og fra 1789 ble den lagt under Teie. Rasmus Tomassen Holst bodde her på begynnelsen av 1700-tallet.

 

 

Hele gården

 

Rasmus Tomassen Holst. (Sønn til Tomas Rasmussen Holst i Holmestrand og Sissel, født ca. 1621. Begravet 20. mars 1718, 97 år gammel fra Holmen.[90]) Gift med Maren Jensdatter Rude, født ca. 1657. Begravet 7. mai 1721, 64 år gammel fra Holmen.[91] (Datter til Jens Rude og Ane Jacobsdatter Skouby, født ca. 1630. Begravet på Nøtterøy 2. november 1710, 80 år gammel.) Rasmus Thomæssøns Maren” er fadder til Maria Nicolaisdatter Mancin 15. januar 1712. Bosatt i Tønsberg fra 1694. Rasmus var borger og skipsreder i Tønsberg.

Barn:

1.   Thomas Rasmussen Holst, døpt 1690 i Holmestrand. Trolovet 28. mai 1721 med pigen Gunhild Rasmusdatter Helleberg. Ægteviede paa Holmen”.

2.   Karen Rasmusdotter Holst, født 1692 i Holmestrand. Trolovet 12. november og gift 16. desember 1715 på Nøtterøy med Anders Kristensen Skjerve, født ca. 1681. 25 år og ungkar i 1706.[92]Trolovet udi Ane Sal. Henric Mogensøns huus i Tønsberg”. Skipsreder. Se nedenunder.

3.   Anders Rasmussen, født 1694 i Tønsberg. Anders Rasmussen Holst ble begravet på Nøtterøy 6. april 1718, 23 år gammel.

4.   Jens Rasmussen Holst, født 1696 i Tønsberg. Gift 2. januar 1727 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Kirstine Larsdatter Skjerve. Copulered i Hused”, med bevilgning av 15. november 1726. Drev halve Holmens eng.

 

De bodde trolig her i perioder. De er her i november 1710, mars/april 1718 og mai 1721.

 

Kari Hansdatter, som tjener hos Rasmus Tomassen på Holmen, ble i 1719 stevnet for et barn hun fikk utenfor ekteskap. Faren var en matros i Drammen, Ole Johansen.

 

Nå blir gården delt

 

½ gården

 

Dette var Jens Rasmussen Holsts halvdel. Denne delen av Holmen ble trolig kalt Søndre Holmen. 1736 (21. september) kjøpte Jens Rasmussen Holst, gården Smidsrød, for 120 riksdaler av Oslo Hospitals gods. Skylda var 1 ½ ? makrell. Det må være Holmen gård.

 

Jens Rasmussen Holst, født 1696 i Tønsberg. Begravet 11. juni 1774 fra Vår Frues kirke, 79 år gammel. Skifte etter begge ektefellene 25/7 1775-28/3 1776. Gift 2. januar 1727 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Kirstine (Stine) Larsdatter Skjerve. Copulered i Hused”, med bevilgning av 15. november 1726. Vi får vite i 1720 at Kirstens verge var Hans Torsteinsen Husøy. Jens er bosatt her i 1731 og gården kalles da S. Holmen som muligens skal henspeile på Søndre Holmen.

Barn:

1.   Maren Rude Jensdatter Holst. 34 år og ugift i 1775. Bosatt hos moren. Flytter til broren Andreas. Ugift i 1781.

2.   Anna Kathrine Jensdatter Holst. Ugift. 24 år og bosatt hos frøken Schøler på Tøyen gård ved Kristiania i 1775. Gift med Gunder Bærevar i Stokke.

3.   Andreas Christian Holst. Gift med Birgitte. Skipsfører. Borger av Tønsberg. Bodde hos moren 1775.

4.   Lars Jensen, døpt 4. mars 1731 fra S. Holmen. Prokurator. Bosatt i Tønsberg. Død 22. oktober 1775 i byfogd Schindtlers hus, Tønsberg.

 

Familien bodde for det meste i Tønsberg i Nedre Storgate. Han hadde da trolig bruker(e) på sin halvdel.

 

Anders Emundsen Holmen, født ca. 1669.[93] Nevnt 1706-1738. Trolig død på Skåum under Fossnes i Stokke 1761, 92 år 2 måneder gammel. (Kanskje sønn til Emund Engebretsen på Gjersø i Arnadal, født ca. 1613 (56 år i 1664). Mor var Astrid Emundsdatter.[94]) Gift med enka Mari Andersdatter, døpt 9. oktober 1661 fra Døvle. Skifte 12. desember 1725. Ingen barn. På Døvle i Andebu fra 1706. Anders eier også halve Taranrød i Andebu fra 1726-1736. Flytter til Holmen på Nøtterøy står det i Andebu bygdebok og vi får inntrykk av at dette skjer i 1738, men han nevnes som fadder på Nordre Smidsrød allerede i 1734 og kalles da Anders Emundsen Holmen. Han er fadder på Nordre Smidsrød i 1735, fadder på Teie i 1737 og forlover på Teie i september 1738. Flytter trolig rett etterpå.

 

Mari gift (1) med Nils Hansen (Østre) Hotvedt. Skifte 17. mars 1698. Arven er 8 merker smør med bygsel i Døvle.

Barn:

1.   Kari Nilsdatter, døpt 20. juni 1693. Død 1750, 57 år gammel. Gift med Ole Jakobsen Kjærås. Død 1738. På Døvle, bruk 3. Seks barn hvorav fem vokste opp.

2.   Anders Nilsen, døpt 19. desember 1695. Skifte 27. juli 1722. Moren arver hans arv i Døvle.

 

1738 (22. februar) selger Anders Emundsen på Holmen, dragonkvarteret Døvle til sviger-

sønnen Ole Jakobsen. Det er gods etter hans salige kone, Mari Andersdatter, som hun hadde

fått i arv på et skifte, datert 12. desember 1725. Det var 5 37/60 bismermerker smør. Dette var

skiftet etter Maren Andersdatter på Døvle.

 

Mari var trolig datter til:

Anders Knutsen Døvle i Andebu. Død 1668, 34 år gammel. Gift med en stedatter av Nils Mortensen Sukke i Høyjord. Død 1668.

Barn, foruten Mari:

1.      Live Andersdatter. Gift med Håkon Olsen Rusletvedt i Stokke. På skiftet etter Live 23. februar 1706, får vi vite at Anders Emundsen Døvle var avdødes søsters mann.

2.      Karen Andersdatter, døpt 1. november 1658. Død 1658.

3.      En pike hos Anders Døvle. Begravet 1660.

4.      Jøran Andersdatter, født og død i 1664.

 

*

 

Denne parten må ha blitt slått sammen med den andre, for på skifte i 1764 nevnes hele gården under ett.

 

½ gården

 

Anders Kristensen Skjerve, født ca. 1681. 25 år og ungkar i 1706.[95] Skipsreder. Gift 1715 med Karen Rasmusdatter Holst.[96] Død før 1763. Bosatt mest i Tønsberg, men drev også jord på Nøtterøy, bl.a. på Holmen eng. Begge to er faddere fra Holmens Eng 12. oktober 1745. Det var skifte etter skipper Anders Kristensen Skjerve på Holmen Eng (Øde Smidsrød) 23. mars 1763-10. september 1764.

Barn:

1.   Maren Andersdatter Skjerve, født ca. 1722. Trolovet 20. oktober 1763 og gift 17. januar 1764 med Nils Larsen. Se nedenunder.

 

1754 (6. november) var det skifte på Holmen etter Matrone Karen Rasmusdatter. Enkemann Anders Kristensen Skjerve. Barn: 1. Maren Andersdatter, 32 år. I Jordegods: 10 lp tunge i Øde Smidsrød og 1 ½ bismerpund smør i Holmen Eng med bygsel over den halve part. Den andre halve part ble eid av avdødes bror Jens Rasmussen Holst.

 

1763 (23. mars-10. september) var det skifte på gården Holmen Eng med underliggende Øde Smidsrød etter avgagne skipper Anders Kristensen Schjerven. Arvingene var hans datter Maren Andersdatter Schjerven. Hun er 41 år og kalles umyndig. På hennes vegne møter den salige manns svoger Jens Rasmussen, bosatt i Tønsberg.

Påfølgende den 10. september samme år ble igjen retten satt på gården Nordre Årøy. Løsøret ble taksert til 275 dlr. 2 ort 7 skilling. Innboet ble registrert som følger: Tinn: Et dusin tinntallerkener, 1 flatt tinnfat, 1 potte, 1 lysestake. Malm: En malm morter med støter, 1 brygge jern. Glass: 2 store vinglass, 1 lite ”studz” glass, 1 lite ”spids” glass, 1 ølglass. Porselen: Tekopper,

Datteren Maren fikk 100 rdl.

 

*

 

Nils Larsen. Nevnt her fra 1757[97]. Dette må være Nils Larsen, født 1723 på Rygland søndre i Borre. (Sønn til Lars Pedersen Rygland søndre, død 1764 og 1ste kone Bodil Olsdatter Kjæran, 1682-1753.) Trolovet 20. oktober 1763 og gift 17. januar 1764 med Maren Andersdatter SkjerveHolmens Eng.[98].[99] Død 5. september 1781. Skifte i Tønsberg 27/2-29/3 1781. Brukere på Holmens eng 1763-1764. Bror til Tore Larsen Nordre Smidsrød og Lars Larsen Ødegården under Teie. Han er 28 år og tjener på ”Nøtteland” på skiftet etter moren 19. desember 1753.

Barn:

1.   Anders Nilsen, døpt 2. september 1764 fra Holmens Eng. Begravet 15. september 1764, 3 uker gammel.

      Faddere: Mad:me Stine Holst, Tønsberg, Johane Fielderup, Tønsberg, M:r Jens Rasmussen Holst, Tønsberg, M:r Lars Holst, M:r Rasmus Holst.

 

Marens søskenbarn. Grete (Margrete) Sørensdatter. Gift med Ole Holmen. Disse bodde på Nordre Holmen.

 

*

 

Amund Trulsen. Fadder fra Holmens Eng 4. august 1754. Trolig fra Nordre Smidsrød. Han var kanskje i tjeneste hos de ovennevnte.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Både Jakob Arenfeldt og Mathias Føyn hadde garantert leilendinger på Holmen eng i årene fra ca. 1770 og framover.

 

Peder Pedersen Holmens Eng. Trolovet 14. mars og gift 5. desember 1772[100] med Catrine Olsdatter, døpt 26. april 1744 i Sank Laurenti kirke, Tønsberg. 1 måned i 1744. Om hennes foreldre, se Østre Smidsrød. Katrine Olsdatter Narverød blir begravet 24. april 1782, 42 år gammel. De flytter til Narverød i Slagen.

Barn:

1.   Peder Pedersen, døpt 16. oktober 1774 fra Narverød.

2.   Ole Pedersen, døpt 29. mars 1778 fra Saltverket.

3.   Ole Pedersen, døpt 8. juli 1781 fra Saltverket.

 

*

 

Jens Kristoffersen, født ca. 1752. (Var "55 aar gammel og fød paa Scholi Verket i Laurvigs Grevskab" sier han i 1807). (Sønn til Kristoffer Jensen og Mari Andersdatter[101]) Gift 23. november 1773 i Stokke[102] med Maren Larsdatter, døpt 1. august 1745 i Sem. Begravet 24. september 1794, 49 år gammel på Langerød under Jarlsberg i Sem.[103] (Datter til Lars Kristensen, død 1764, 70 år gammel, og andre kona, Ingeborg Olsdatter, død 1760, 54 år gammel. På Langerød under Jarlsberg.)

Giør Vitterlig at Aar 1807 den 2den Apriil blev et Forhør optagen i Tønsberg Byes Fattighuus over(?) en Jens Christophersen Langerud, som for nogen uger siden er ankommen hid med Pas fra Christiansand, hvor han er landet fra Engeland, med Paastand om at optages til Forsorg af dette Steds Fattigvæsen paa grund af at han har været boende her for omtrent 20 a 26 aar siden, nærværende som Forhørs Vidner Elias Steen og Peder Haslestad. Som indkaldte Vidner møtte ved(?) Forhøret skredder Johannes Biærk, Peder Linnersen, Berthe Maria Andersdatter og Olea Andersdatter. Angieldende Jens Christophersen Langerud, som befandtes syg og sengeliggende, forklarede at være 55 aar gammel og fød paa Scholi Verket i Laurvigs Grevskab. Han er fød av forældre: Faderen Matros Christopher og Moder Mari Larsdatter, som begge ere døde i Sandefiord, hvor han selv er confirmeret. Siden den Tiid har han opholdt sig paa Langerud i Schee Sogn og Jarlsberg grevskab [her er muligens stedsnavnet Langerud feil] indtil han blev gift da han kom til Langerud under Jarlsberg Residens, hvor han opholdt sig i 3 aar. Han kom derfra til Pladsen Holmen under Gaarden Ørsnes i Nøtterøe Sogn, hvor han forblev i 3 a 4 aar. Der efter flyttede han til gaarden Albye paa Weyerland, hvor han ogsaa boede i 3 a 4 aar, indtil han flyttede til Tønsberg, hvor han omtrent for nogen og 20 aar siden forlod sin Kone og Børn og som Søemand gik udenlands og er nu først i dette aar hiemkommen.
Han kunde ikke bestemt opgive hvor længe han var boende i Tønsberg, men formendte dog at dette var over 2 aar. Deretter framkom vitnene, og det var disse som uttalte at Jens rømte fra kone og barn. Ingen av vitnene kunne si nøyaktig hvor lenge Jens hadde bodd i byen, men de mente bestemt at det ikke var mer enn 1 1/2 år.

Barn:

1.   Karen Maria Jensdatter, født 4. september 1774 på Langerød under Jarlsberg. Faddere:    Anne Andersdatter Askehaug, Maren Olsdatter, Henrik Larsen Langerød, Lars Persen (Langerød), Ole Larsen Langerød. Konfirmert 3. juli 1791 i Laurentiuskirken i Tønsberg, 16 ¾ år gammel. Hun fikk et barn med en Johan Friderich Kelpin. Karen Maria Kelpin        døde i Tønsberg 17. februar 1833 som fattiglem. De ble aldri gifte.

Barn:

1.   Johan Friderich Kelpin, født 4. oktober i Tønsberg og døpt 7. oktober 1798 i Mariakirken, Tønsberg. Faddere: Kari Eriksdatter, Maren Anne Eriksdatter, Ole Bjørnsen, Guttorm Olsen.

2.   Christiana Jensdatter, døpt 10. november 1776 fra Holmens Eng under Teie. Faddere:       Elizabeth Schmidt, Ørsnes, Elizabeth Scheen, Vestre Nøtterøy, Ole Nilsen Tokenes,           Tønsberg, Hans Juul, Ørsnes, Christen Larsen Ødegården. Den 4. januar 1785 begraves   "Christiana Jenses Daatter /: En daatter af Mari Jenses :/ gl: 8 aar".

3.   Ingeborg Jensdatter, født 11. januar 1780 på Kjøholmen under Alby på Veierland. Faddere: Anders Nilsen Kjøholmen, Rasmus Nilsen Krika, Nils Rasmussen Krika, Barbro Hansdatter Kjøholmen, Anne Rasmusdatter Krika. Død 9 dager gammel.

 

*

 

Mads Nilsen. Fadder fra Holmens Eng 5. februar 1786. Kom til Lunden under Nordre Smidsrød.

 

*

 

Peder Olsen Holmens Eng, fra Andebu, født ca. 1749. Ble som enkemann, trolovet 17. januar og gift (2) 21. februar 1783, fra Nedre Elgestad, med Else Maria Larsdatter Ødegården under Teie.[104] På Ødegården 1783-1786. Fra 1787 her. Flytter til Koldbergbakken under Ørsnes. Personalia, se der.

Barn:

1.   Berthe Maria Pedersdatter, døpt 25. mars 1783 fra Ødegården.

2.   Berthe Maria Pedersdatter, døpt 31. juli 1785 fra Ødegården.

3.   Oline Pedersdatter, døpt 14. november 1787 fra Holmens Eng.

 

Ingen fastboende nevnes her i 1816 og 1818.

 

 

Uplassert under Holmen

 

Paul Rasmussen Holmen. Trolovet 19. september og gift 26. oktober 1730 med Ane Gulliksdatter. Han var kanskje fra Nordre Sande.

 

Øde Smidsrød

 

På 1600-tallets begynnelse var Oslo hospital eiere. Skylden var på 1 tønne makrell, senere 10 lp tunge. Peder Kristoffersen i Tønsberg hadde bygsel i 1643. Fra 1661 ble bygselen overtatt av Anders Madsen, som beholdt parten skattefri under Teie. Hospitalets jordegods ble solgt i 1736. Jens Rasmussen Holst på Holmen eng kjøpte Øde Smidsrød for 120 rdl. På skifte på Holmen eng 1763 nevnes at Øde Smidsrød ligger under denne gården. I 1770-åra ble Jakob Arenfeldt på Ørsnes eier av Øde Smidsrød og Holmen eng. Etter hans død i 1788 ble begge partene i 1789 solgt til Mathias Føyn på Teie. Sønnen Otto Føyn overtok dette ved Mathias død i 1820. Jordstykket Gråten ble solgt fra i 1822 (se bruksnr. 8). På skiftet etter Christian Fredrik Walløe og Gunhild Sophie, født Lindholm i april 1843 nevnes bl.a. at en del gårdsredskaper befinner seg i en lade på gården Øde Smidsrød eller Holmen eng på Nøtterøy. Otto Føyn døde som losoldermann i 1754. Han gikk konkurs i 1748 og i den registreringen som ble foretatt 13. januar året etter regnes opp gårdsredskap i en lade på Øde Smidsrød. Etter forlangende av panthaveren ble Øde Smidsrød solgt ved auksjon i 1849 for 1400 spd. til broren Samuel Føyn på Teie. (Død 1854). Denne delen av Teie var uten skog.  Mathias Foyn på Teie oppføres som eier i 1866. Arealet oppgis til 150 mål innmark. Han fikk auksjonsskjøte i 1874 for 2500 spd. Det stod fremdeles bare et lade her.

 

Teie-eiet

 

Hans Jørgensen, født 1789 på Nordre Velle i Slagen. Innflytter fra Welle i Slagen 1822. (Sønn til Jørgen Kristoffersen[105] og Maria Knutsdatter Haug-Basberg. På Nordre Velle.) Gift 4. desember 1830 på Nøtterøy med Ragnhild Johannesdatter. Trolig hun som flytter inn fra Kongsberg i 1823 og da bosatt i Stranden. Begge bosatt på Teie når de gifter seg. De flyttet til Unneberg i Slagen. Han var ungkar og arbeidsmann. Ragnhild er fadder herfra i 1835.

Barn:

1. Ingeborg Maria Hansdatter, født 16. januar og døpt 26. januar 1834 fra Teie. Gift 2.

    desember 1856 med sin pleiebror Jakob Edvard Adamsen, født 5. mai og døpt 16. mai

    1826 fra Kjøreveien. Se Torbjørnrød. Overtok gården Unneberg i Slagen.

 

*

 

Samuel Trulsen, født 16. juni, hjemmedøpt, og døpt i kirken 20. juni 1807. (Sønn til Truls Olsen Kaldnes, født 1766. Gift med Maren Hågensdatter.) Død 21. januar og begravet 27. januar 1871. Gift 1834 med Karen Anne Andreasdatter Sjuestokk. (Datter til Andreas Nilsen, født 1765. Død 1836. Gift med Anne Nilsdatter. Død 1847. På Sjuestokk i Stokke.) Repslager, senere repslagermester. Nevnt på Teie og Teie eiet 1834-1871.[106]

Barn:

1.   Andrea Thorine Samuelsdatter, født 17. januar og døpt 31. januar 1841.

Faddere: Skomaker Jakobsens hustru Gjertrud Halvorsdatter, Tønsberg, Helvig Hansdatter Koldberg, Jonas Johannesen Birk, Tønsberg, Tobakkspinner Hans Jakobsen, Tønsberg, Hans Andersen av Sem sogn, på Ramberg.

 

Teiesmia

 

«Smed i Teye-Smedien» Gunder Halvorsen Mørch. Trolovet 2. mai og gift 11. juni 1793 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Inger Maria Jakobsdatter.

Barn:

1.      Gunhild Maria Gundersdatter, døpt 7. juli 1792 i Vår Frues kirke. Før ekteskap. Foreldrene kalles her to løse personer. Faddere: Kari Hanses datter, Hans Olsen Ilenes hustru, Berte Evensdatter, Hans Olsen Ilene, Ellev Madsen.

2.      Abraham Gundersen, døpt 12. august 1793 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faren kalles smedsvend. Han kom til Færder som smed og ble siden los. Gift 11. desember 1820 med Anne Maria Andersdatter Østgården på Tjøme. Overtok en del av Østgården. Fem sønner og etterslekt.

3.      Jakob Gundersen, født 3. desember og døpt 13. desember 1795 på Nøtterøy. Faddere: Hos Mathias Føyen i Tønsberg Anne Maria Johannesdatter, Hos Ole Dyresen i Tønsberg Helene Andersdatter, Karen Pedersdatter i Tønsberg. Matthis Olsen Steen i Tønsberg, smedsvenn hos fornevnte Ole Dyresen, smed i Tønsberg, Johan Kristoffer Liebe.

4.      Isak Gundersen, døpt 23. august 1798 i Stokke. Foreldrene kalles her «Mellembrug». De bor antagelig i Melsomvik der fadderne kommer fra. Gift 17. november 1825 i Tønsberg med Marin Larsdatter. Rorskar i Tønsberg.

 

Folketellingen 1801 for Tønsberg – Kogegaden nr. 68 og 69.

 

Gunder Halvorsen, 40 år, husbonde «loger», første ekteskap, smed

Inger Maria Jensdatter (feil: Jakobsdatter, 41 år, hustru, første ekteskap

Gunhild Maria Gundersdatter, 9, datter

Abraham Gundersen, 7, sønn

Jakob Gundersen, 5, sønn

Isak Gundersen, 3, sønn

 

Uplassert under Teie

 

Anne Teje, født ca. 1630. Begravet fra Vor Frues kirke, Tønsberg 20. desember 1690, 60 år gammel.

 

Jon Olsen som oppholdt seg på Teie ble gift 1712 med Inger Olsdatter Mellom Smidsrød. Kom til Skjerpe og siden til Vestre Elgestad.

 

*

 

Karl Andersen Teie. På skiftet etter Karen Nilsdatter på Ødegården under Teie 15 september 1715, har Karl til gode 2 daler i boet.

 

*

 

Gunder JakobsenTeye” og KarenTeye” er faddere på Rakkevik i Stokke 19. februar 1733.

 

*

 

Kusk Peder Gulliksen Teie og Ane Pedersdatter fra Kristiania Menighet fikk en datter i 1737.

Barn:

1.   Maria Pedersdatter, døpt 7. mars 1737. Hun blir trolig oppdratt på Gåsøy hos en fadder. Hun konfirmeres derfra i 1754. Se der. Faddere: Ingeborg Mogensdatter Gåsø, Guro Hansdatter Vestre Bolærn, Dorte Maria Andersdatter Mellom Bolærn, Anund Mogensen Mellom Bolærn og Jens Anundsen Mellom Bolærn.

 

Frøken, Pige Ane Helene Olsdatter Teye, fadder 9. november 1737.

 

Tjenende på Teye Aleth Jørgensdatter Teye, fadder 23. mars 1740. (Kanskje søster til Hans Jørgensen på Ødegården, dog ikke bevist.)

 

 

Tamburen ved Lif Compagniet”, Rasmus Pedersen fikk en sønn utenfor ekteskap med ”Tienende paa TejenMari Hansdatter Tejen, født ca. 1731. Trolig død i barselseng. Begravet 17. september 1755, 24 år gammel.

Barn:

1.   Matthis Rasmussen, døpt 18. september 1755. Faddere: Kistine Ødegården, Kristian Grinda og Gar Presterød.

 

Tore Larsen Teie og Iver Halvorsen Teie er faddere 15. januar 1758. Om Tore Larsen, se halve andre halvdel på Nordre Smidsrød. Hans Halvorsen Teie, fadder 1758.

 

Iver Svendsen Teie. Konfirmert 15. november 1761.

 

Peder Bentsen Teie. Trolovet 18. juli og gift 27. desember 1762 med Pernille Fransdatter.

 

Mari Torsdatter Teie, fadder 1766-67. Helvig Trulsdatter Teie, fadder 1767-1770, se Nordre Smidsrød. Jøran Larsdatter Teie, fadder i 1771-72. Se Ødegården. Barbro Sørensdatter Teie, fadder 1772. Se Grinda. Ole Larsen Teie, fadder 1772 Kom til Øvre Tanstad. Anne Jørgensdatter Teie, fadder 1774. Hans Kristoffersen Teie, fadder 1774-77 og 1791. Se Kikut. Thomas Kristiansen Teie, fadder 1775-76. Fadder fra Grinda i 1778. Ole Olsen Teie, fadder 1777. Randi Jespersdatter Teie, fadder 1777-1782. Karen Skaar, fadder 17??. Oline Jensdatter Teie, fadder 1781. Hans Eriksen Teie, fadder 1782-85. Se Grinda.

 

Karen Povelsdatter Teie, fadder 1783. Gift "Med Kongl. allernaadigste Tilladelse af 30de Dec. 1784 Hjemme i Huuset ægteviede"  3. januar 1785, med ungkar og styrmann Ole Kristoffersen Tokenes i Tønsberg.[107] Flytter til Tønsberg.

Barn:

1.   Karen Anna Olsdatter, døpt 3. oktober 1785 i Vår Frues kirke, Tønsberg

2.   Kristoffer Mathias Olsen, døpt 23. desember 1788 i Vår Frues kirke.

3.   Elisabeth Maria Olsdatter, døpt 21. desember 1791 i Vår Frues kirke.

 

 

 

 

Maren Sørensdatter Teie, fadder 1785. Hun er fra Holmen under Skjelbred i Skjee i Stokke og blir gift med Hans Eriksen Grinda. Anne Knutsdatter Teie, fadder 1790.

 

Ingeborg Kristoffersdatter Teie. Gift 1792 med Abraham Pedersen Mellom Smidsrød. Se denne gården.

 

Uplassert i området rundt Teie – Ørsnes – Nordre Smidsrød

 

Lisbet Johannesdatter Lobus, født ca. 1698. Begravet 30. september 1736, 40 år gammel, trolig i barselseng. Hun fikk et barn i 1736 utenfor ekteskap og oppga en tysk snekker Svend, bosatt i ”Khafn”. Imidlertid står det i kirkeboka: ”Moderen blev angivet ved daaben at være Lars Mortens. Sinbergs Enke og Barnets Fader Lars Olsen som ovenmældt.”

Barn:

1.   Elisabeth Larsdatter, døpt 22. september 1736. Faddere: Kari Ødegården, Anne Kristensdatter Nordre Smidsrød, Margrete Klausdatter Østre Smidsrød, Anders Holmen (eng), Anders Ørsnes. Begravet 27. november 1736, 2 måneder gammel.

 

En forsvunnet gård

 

Kjær – Kjærsbakken

 

I 1396. 2 markebol ”J Kiærre vider Tæighar sæm kallaz Kiærs bakken” tilhørte Oslo bispestol. Dette var gods som biskop Salomon (Thoraldsson 1322-1351) hadde kjøpt. Denne gården Kjær eller Kjerre eller Kjærsbakken lå altså ved Teie, men om den hørte under Teie vites ikke. Uansett så er ikke denne gården nevnt mer enn denne gangen. Den har skyld som en middels stor gård.[108][1] D.N. II 44.

[2] D.N. III 318.

[3] D.N. IV 539

[4] D.N. IV 642.

[5] D.N. IV 535

[6] D.N. 539

[7] D.N. XI 76

[8] D.N. IV 642

[9] D.N. I 558

[10] D.N. XI 96

[11] D.N. I 588

[12] D.N. I 593

[13] D.N. V 500

[14] D.N. V 763

[15] Njotarøy, årsskrift for Nøtterøy historielag, 1991, s. 37-40.

[17] Tingboka 1712-1715, side 117b-118a

[18] Forlovere: Ole Ørsnæs Eye paa Nøtterøe og Simen Smesrød.

[19] Hun var ved trolovelsen bosatt på Solum i Arnadal og ved vielsen på Teie-eie, og Ole Amundsen var ved trolovelsen bosatt på Oberst Frølichs eie (dvs. Teie eiet) og ved vielsen på Teie-eiet.

[20] Forlovere Christopher Olsen Husom, Anders Evuensen Holmen.

[21] Fadder: 1738-1741.

[22] Om deres sønn Pål Olsen, se Bakken under Tanstad.

[23] Margrete Nilsdatter. Gift (1) 30/7 1735 i Stokke med Paul Jonsen på Sjuerød (ca. 1696-1740). Gift (2) i Stokke med Torger Alvsen Sjuerød (ca. 1701-1747).

[24] Her nevnes også Mari Svendsdatter Teglbrænderiet som fadder. Dette er Mari Svendsdatter Bjerkøy.

[25] Fadder: 1757-1762.

[26] Forlovere: Hans Pedersen og Christen Jensen.

[27] Fadder: 1757-1762.

[28] Forlovere Sgr. Fenrik Johan Tharum og Sgr. Forvalter Jens Tharum Teie.

[29] Fadder: 1767-1781. Forlover: 1774-1783.

[30] Nevnt 1706 på skiftet etter den barnløse onkelen Lars Hansen Kroks-Rom.

[31] Forlovere: Lars Gile og Torger Brynstad.

[32] To personer til nevnes på Hogsrød. Svend Brynildsen Hogsrød, født ca. 1652. Begravet 12.6.1721, 67 år gammel. Gift 1691 med Karen Kristoffersdatter. Trolig sønn til Brynhild Ødegården, husmann under Skjersnes i 1664. Jens Brynildsen Hogsrød, født ca. 1716. Begravet 22.1.1732, 16 år gammel. En annen bror: Kristoffer Brynhildsen, fadder i 1739 til Lars datter Jøran.

[33] Forlovere: Hans Rom og Auen Rom.

[34] Fadder: 5.12.1765.

[35] Ført inn i kirkeboka som ”Jorgane”. Dette må være Jøran og ikke Jørgen.

[36] Forlovere: Nils Holmen og Hans Amundrød

[37] Fadder fra Ødegården: 1772-1776.

[38] Forlovere: Abraham Dejeborg og Abraham Sjuestokk.

[39] Fadder fra Ødegården: 24.9.1777.

[40] Fadder: 16.2.1772.

[41] Fadder fra Ødegården: 1773-1786.

[42] Far: Anders Hansen Kjelle ble begravet fra Vår Frues kirke 8. juni 1691, 36 år 6 måneder gammel.

[43] Klåstad er i Stokke.

[44] Forlovere: Povel Wilhelmsen Torød og Albret Svendsen Torød.

[45] Fadder Ingeborg Kristoffersdatter Vallø er farens søster. Se Mellom Smidsrød.

[46] Forlover 17/9 1803.

[47] Skifteprotokoll 18, side 384b.

[48] Fadder 13.4.1788.

[49] Forlovere: Isak Nilsen N. Munkerekka og Hans Eriksen Grinda.

[50] Skifteprotokoll 18, side 384b.

[51] Forlovere: Peder Sigvardsen Munkerekken og Lars Brynildsen Ødegården.

[52] Forlovere: Lars Brynildsen Ødegården og Christian Nilsen Grinen.

[53] Forlovere: Peder Sivertsen Munkerekken og Ole Christoffersen Ødegården.

[54] Forlovere: Ole Christophersen Gaden og Søren Larsen ferman, hos Sr. Matthis Føyen i Tønsberg.

[55] Forlovere: Abraham Halvorsen Ødegården (broren) og Even Nilsen Nordre Smidsrød.

[56] Forlovere Kristen Kristoffersen Ødegården og Jakob Halvorsen Kikut. Hun kan være fra Bjørnehue under Tokenes.

[57] Forlovere: Tor Larsen Nordre Smidsrød og Ole Kristoffersen Gaden. Vitner: Nils Arnesen Meum og Ole Domseng, Tønsberg.

[58] Forlovere: Peder Kristoffersen Søndre Smidsrød og Erik Pedersen, Tønsberg.

[59] Forlover 17/9 1803.

[60] Skifteprotokoll 18, side 384b.

[61] Forlovere: Peder Sivertsen Munkerekka og Christopher Gjermundsen Ødegården.

[62] Fadder fra Grinda 18/9 1755 og 12/9 1756.

[63] Forlovere: Sr. Jens Tharum, Teie og Hans Nilsen Ødegården.

[64] Fadder fra Grinda 12/9 1756.

[65] Forlovere: Kristen Sørensen Koldberg og Lars Larsen Ødegården.

[66] Fadder 20/11 1756 fra Prestegården.

[67] Forlover Torstein Olsen Veien.

[68] Fra Smedstuen under Jarlsberg hovedgård.

[69] Samme.

[70] Fadder 7/4 1759, 14/6 1760, 6/7 1760, 8/10 1762.

[71] Fadder 14/6 1760.

[72] Forlovere: Nils Holmen og Hans Amundrød

[73] Fadder fra Ødegården 25.9.1768.

[74] Også kalt Nilia.

[75] Fadder 21.5.1775, 10.9.1780, 24.6.1788.

[76] Forlovere: Christen Christensen N. Sem og Anders Amundsen Ø. Tanstad.

[77] Fadder 21.5.1775.

[78] Hans Eriksen Teie er fadder 26.5.1782, 1.1.1785, 31.7.1785.

[79] Forlovere: Peder Sivertsen Munkerekka og Peder Olsen Ødegården.

[80] Fadder 1.1.1785.

[81] Forlovere Kristen Kristoffersen Ødegården og Jakob Halvorsen Kikut.

[82] Forlovere Ole Hansen og Kristoffer Andersen, begge fra N. Smidsrød.

[83] Forlovere Gjert Madsen og Søren Hansen Mellom Smidsrødeiet.

[84] Forlovere: Skomaker Ole Forum og Skomaker Carl Lihmen.

[85] Forlovere: Lars Ødegården og Kristian Grinda.

[86] Nr. 17 av i alt 18 barn.

[87] På et skifte på Borgen i Arnadal 11. juni 1750 etter Gulbrand Jensen er arvingene, foruten enken Mari Kristensdatter: 1. Broren Engebret Jensen, død. (Det må være den samme som den Engebret Jensen Undrum som ble gift 1706 med Mari Sørensdatter Sverstad i Sem. Skal ha bodd på Adal i Borre.) Barn: 1. Nils Engebretsen Himberg i Ramnes. 2. Jens Engebretsen Sverstad i Sem.

[88] Forlover 17/9 1803 for Anders Andersen Toverød i Skjee og Johanne Tollevsdatter Teie. 8/12 1821 for Kristoffer Kristensen Teie og Sibille Andersdatter Teie.

[89] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 52. datert Tønsberg.

[90] Rasmus Tomassen nevnt som sønn.

[91] Rasmus Tomasen er nevnt som ektefelle.

[92] Fadder fra Holmen Eng 12.10.1745.

[93] Hadde kanskje følgende søsken: Mathis Emundsen, født ca. 1651 og Tjøstolv Emundsen, skifte på Askehaug i Sem 1721.

[94] Gift (1) med Emund. (2) med Anders og har Ellef Andersen Gjelstad. (3) med Ole Olsen Gjersø, nevnt 1713. Anders og Ellef var stesønner av Ole Olsen Gjersø.

[95] Fadder fra Holmen Eng 12.10.1745.

[96] Fadder fra Holmen Eng 12.10.1745.

[97] Fadder fra Holmens Eng 23.10.1757.

[98] Fadder fra Holmens Eng 1.5.1752, 1.11.1762.

[99] Forlovere: Jens Rasmussen Holst, Tønsberg og Tore Smidsrød.

[100] Forlovere: Ole Olsen Dalekar, Tønsberg og Abraham Christensen Deje Borge i Stokke

[101] Skifte i Sandefjord 28. mars 1775.

[102] Forlovere: Anders Andersen Askehaug og Ole Larsen Søndre Lasken under Jarlsberg i Sem.

[103] Jens Kristoffersens hustru Mari Jenses ble begravet i Tønsberg 4. april 1785, 50 år gammel. Det kan være henne, men da er hun veldig mye eldre enn sin mann og veldig gammel ved siste datter.

[104] Forlovere: Lars Brynhildsen Ødegården og Christen Larsen Hengerød.

[105] Bror til Erik Kristoffersen på Torbjørnrød.

[106] Hennes bror Nils Andersen Sjuestokk, gift 1828 med hans søster?, Elen Oline Trulsdatter fra Nøtterøy.

[107] Broren Lars  Kristoffersen Tokenes i Tønsberg er forlover.

[108] R.B. side 232.