Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE ØRE

Gårdsnr. 10

 

I 1560-61 får vi vite at landskylden på Øre er 5 pund smør 3 lispund malt.

 

E i e r e

 

Ved Landkomisjonen 1661 får vi vite at ifølge Tunsberg Lens jordebok er gården på 4 pund smør og 2 ½ lispund malt. Ambjørn Lauritsens arvinger i Tønsberg eier dette med bygsel over det hele og ½ daler fornødspenger. Det er skog til brenneved og gjerdefang. Under gården ligger halvparten av et lite stykke mark til hestehage og underbrukende, som kalles Skarphaga, og som skylder til Nøtterøy prestebol med bygsel 1 ½ tylft huggenbord.

 

GÅRDEN ØRE SOM ET BRUK.

 

B r u k e r e

 

Anders Øre. Nevnt i et dokument datert Oslo 29. mai 1567. Han opptrer sammen med Knut Stangeby, Jens Smidsrød, Jørgen Nes, Tarald Føykås og Knut Torød, samt lensmann Oluf Alby på Veierland.[1]

 

*

 

Ola Øre. Nevnt 1593-1595.

 

*

 

Peder Øre. Nevnt 1604-1612.

 

*

 

Kristen Øre, nevnt 1614-1649. I 1616/17 var gårdens skyldverdi 1 ½ løp smør 2 ½.  I 1635 fikk Kristen Øre 1 daler i bot fordi han slo hull i hodet på Helge. I koppskatten 1645 betaler Kristen Øre for seg og sin kone, 1 sønn og to døtre – 1 ort 4 skilling. Skatte-matrikkelen 1647 (-49): ”Christen Øre till Ko. Mayt. smør 4 ½ bispd., maldt 2 ½ lispd. (Er) 1 ½ skippd. 2 ½ lispd. Kon. Mayt. bøxsellen. Skatt 4 dr.” Kristen Øre bet. Tredjeårstake i 1636/37???

Barn:

1.   Gunder Kristensen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Medbruker fra 1646. Kalles husmann på Øre i 1665.

2.   N. N. Kristensdatter. Nevnt 1645 som hjemmeboende.

3.   N. N. Kristensdatter. Nevnt 1645 som hjemmeboende.

 

Halve gården

 

Gunder Kristensen fortsatte etter faren. Bruker i 1646 da han betaler førstebygsel på ½ i gården som faren ga ham. 2 ½ lispund malt 1 ½ løp smør. Han nevnes i Landkommisjonen 1661. Han ga opp før 1665, da han dette året kalles husmann på Øre.

Det står i 1661 at gården Øre som Gunder påbor, er halve gården øde. Nevnt 1667.[2]

 

 

Halve gården

 

Hans Øre. Han nevnes i Landkommisjonen 1661. Han ga opp før 1665, da gården lå øde. De fortelles i 1662 at halve gården lå øde.

 

*

 

I noen år drev en av Ambjørn Lauritsens (Falck) arvinger, Jens Tygesen fra Tønsberg, gården, men bodde ikke her.

 

*

 

I 1686 er Øre klokkergård sier futen. Klokkeren som bodde her var:

 

Kristoffer Iversen. Født ca. 1657. Begravet 13. oktober 1734, 77 år gammel på Honerød på Tjøme. (Sønn til lensmann i Stokke, Iver Kristoffersen Gjennestad og Ane Hansdatter, som ble begravet på Nøtterøy 22. april 1693. Graffæst(et)”.) Trolovet 22. april og gift 13. desember 1702 med Kari Monsdatter Kråkerøy. Død 1756, 90 år gammel på Honerød. (Datter til Mons Larsen, død 1721, og hustru, død 1720, 90 år gammel. På Kråkerøy). Klokker 1685 – 1734. Var vel her fra 1685-1693, da de må ha flyttet til Honerød på Tjøme. Ingen barn vites. I 1691 står: ”klocheren Christopher Jfversen consumption og Kop schat” – 1 daler 16 skilling.

 

Klokker Kristoffer Ivarsens ”Skrøbelige Broder”, Johannes, født ca. 1663. Begravet 7. mai 1715, 52 år gammel.

 

Ifølge skjøte datert 13. september 1720 selger Kristoffer Iversen, klokker på Nøtterøy og Tjøme, samt Jens Kristensen, på sin hustru Lisbet Iversdatters vegne og bosatt på Vestre Sundby i Skjee, sin arv og odel, en øy kalt Gåsøy til Hr. Sogneprest Jørgen Bagge.[3]

 

Kristoffer Iversen var verge for sin kones brordatter, Oline Olsdatter, datter til Ole Monsen i Holmestrand og Inger Madsdatter. Denne hadde på sine foreldres vegne arvet 16 riksdaler 1 ort 11 skilling, som hun fikk utbetalt ifølge dokument av 25. juli 1722.[4]

 

*

 

Ole Henriksen Øvre Tanstad eier i 1691 Øre står det i odelsmanntalet. Det blir hans stesønn som overtar her fra 1692.

 

Bruker her på en del i 1691 er Morten sersjant som betaler skatter på til sammen 12 daler 3 ort 22 skilling. Dette er Morten Ellefsen som blir beskrevet blant husmenn under Østre Ekenes. 1691 betalte Morten sersjant på Øre resterende skatter og avgifter på 9 daler 1 ort 15 skilling og rettigheter på 3 daler 2 ort 7 skilling. Øre er da en tredingsgård.

 

*

 

Tor Anundsen, født ca. 1656. 50 år og gift i 1706. Begravet 2. januar 1729. Trolig fra øvre Tanstad. Gift med Kirsti Mattisdatter. Drev gården fra 1692-den ble solgt i 1707. Begravet 26. august 1731. Eide gården som ”mig paa skiftet efter mine salige foreldre arveligen er tilfalden”, sier han i et senere skjøte.

Barn:

1.   Live Torsdatter, født ca. 1682 Begravet 11. april 1706, 24 år gammel.

2.   Marta Torsdatter, født ca. 1686. Begravet 21. februar 1706, 20 år gammel.

 

Tor Anundsen hadde to tjenestedrenger i 1706:

A. Anders Nilsen, 23 år og ungkar og født på Nøtterøy. Utskrevet som matros i 1711, da 28 år og født på (Øvre) Sem på Nøtterøy.

B. Lars Nilsen, 16 år, ungkar og født på Nøtterøy. Den eneste Lars Nilsen født på Nøtterøy i dette tidsrommet er Nils på Øvre Sems sønn Lars som ble døpt 12. august 1687.

 

Mari Mattisdatter Øre, født ca. 1643. Begravet 14. april 1701, 58 år gammel. Dette kan være en søster av Kirsti Mattisdatter.

 

Tore Amundsen Øre skriver under på en gjennomgang av sameiet mellom Gipøgårdene og Ekenesgårdene 23. november 1711.[5]

 

Første halvdel

1707-1749

 

Tor Amundsen selger 11. februar 1707, med sin kone Kirsti Mattisdatters samtykke, halve gården Øre med skyld 2 ¼ bismerpund smør og 1 ¾ lispund havre malt til Peder Hågensen fra Nedre Tanstad.[6] Prisen var 90 riksdaler.

 

Peder Håkonsen fra Nedre Tanstad.[7] Død 1712 ute til sjøs, kanskje på flåten under ufreden. Skifte 21. september 1715. Trolovet 4. januar og gift 16. februar 1707 med Anne Torsdatter Nordre Føyen, enke 1715. Begravet 2. mai 1754, 72 år gammel. Bruker 1707-1712 da han døde ute på sjøen.

Barn:

1.   Mari Pedersdatter, døpt 28. oktober 1708 i Tønsberg.  8 år i 1715. Ikke nevnt i 1755.

2.   Kristen Pedersen Øre, født 1709. 6 år i 1715. Død 1778 i Tønsberg. Gift 1734 med Mari (Maren) Nilsdatter, født ca. 1698. Død 1784, 86 år gammel. Skifte 29/4/1784-6/5/1785. Kristen var smed. De var bosatt på en part av Langeløkken på Gunnarsbø i Tønsberg 1749-1778. Ingebret Rasmussen på bruksnr. 16 på Øvre Tanstad måtte ut med odelsløsning til Kristen og betalte ham 32 rdl. Kristen prøvde å ta igjen Tanstad på odel. Han lånte i 1751 22 rdl. av prostinne Gerner og 90 rdl. i 1758 av Hans Strands enke Anne Seeberg. Kristen hadde bygget fram- og uthusbygninger på løkken. I768 solgte han halvparten til Kristoffer Andersen Dreyer. Hele løkka hadde en skyld på 1 pd 14 m smør og den frasolgte delen v ar på 19 m. På skiftet etter Kristen 1. desember 1778 var formuen 261 rdl. Skylden på den gjenværende part av Gunnarsbø var 16 m smør og ble taksert til 300 rdl. Bygningene til 100 rdl.

      Barn:

      1.   Inger Maria Kristensdatter, født 1735. Gift med Arve Svendsen i Tønsberg. Tilhold   på arvetomten.

      2.   Peder Kristensen, født 1737. Umyndig i 1779. Gift med Kirstine Jakobsdatter. Nevnt 1784. (Datter til Jakob Arvesen. Skifte 28/1-19/2 1762. Gift med Olea Ellefsdatter. I Nedre Langgate i Tønsberg). Bodde i Tønsberg, men var i Ålborg som rytter i 1778. Rytter ved kavaleriet i Danmark i 1779. Rytter ved kompaniet i Randers i 1784.

      3.   Nelia (Nilia) Kristensdatter, født 1740. Død før 1778. Gift 1762 med snekker Peter SvendsenMoss. Hadde barn på skiftet etter faren og som verge for disse ble oppnevnt deres nærmeste slektning og morens søskenbarn, skipper Samuel Føyen.

            Barn:

            1.   Svend Petersen. 12 3/4 år i 1779 og i Kjøbenhavn på den Kongelige ...... .......          I København i 1784.

            2.   Martinus Petersen. 10 1/2 år i 1779, og hos sin farbror i København. Denne            skal visstnok jobbe som smed. Samme sted i 1784.

            3.   Anna Maria Petersdatter. 15 1/2 år i 1779. Tjente i Larvik i 1784.

 

1715 (21. september) ble det avholdt skifte på Nordre Øre etter Peder Hågensen.[8] Arvingene var enka Anne Torsdatter og barna, Kristen Pedersen, 6 år gammel og Mari Pedersdatter, 8 år gammel. På deres vegne møtte farfaren, Hågen Tanstad. Skifte ga 103 daler overskudd.

 

Anne ble gift (2) 1. juni 1713 med smed Simon Alfsen (Alvsen) fra Skjee i Stokke. Begravet 4. mai 1741. De var brukere her 1713 til de solgte gården ifølge skjøte av 8. januar 1717, til hennes bror Mathis Torsen Nordre Føyen, og flyttet til Tønsberg. De kaller seg innimellom Øre.[9]

Barn:

1.   Marta Simonsdatter, døpt 4. februar 1714. Død liten.

2.   Pernille Simonsdatter, døpt 23. september 1716. Begravet 3. september 1779, 64 år gammel. Skifte i Tønsberg 2/8-25/11/1779. Trolovet 26. januar og gift (1) 25. mai 1741 i Vår Frues kirke med Kristen Qvernheim, døpt 2. februar 1719 i Slagen. Begravet 3. januar 1756, 38 år gammel. (Sønn til løytnant Adolph Qvernheim og Maren Kristiansdatter Lemvig fra Åsgårdstrand. På Hallingrød i Slagen.) Trolovet 23. august 1764 og gift (2) 17. april 1765 i Vår Frues kirke med smedsvenn Peder Hansen. Flere barn.

3.   Albret Simonsen, døpt 18. januar 1720 i Vår Frues kirke. Begravet 27. januar 1720, 14 dager gammel.

4.   Albret Simonsen, døpt 21. januar 1721. Død liten.

5.   Anders Simonsen, født ca. 1723. Begravet 9. august 1727, 4 år gammel.

 

Den 24 april 1717 selger de godset fra Annes første mann til svogeren Kristoffer Andersen og hustru Anne Hågensdatter.[10] Torgeir og Kristoffer Ekenes skriver under.

 

*

 

Ifølge skjøte datert 8. januar 1717 og tinglyst 14. april hadde Kristoffer Andersen kjøpt gården Øre av skyld 1 bismerpund 18 merker smør og 3 lispund tunge. Dette ble på skiftet satt til en verdi av 72 daler.

 

 

Kristoffer Andersen, født ca. 1675 på Ramsø (Ramsum) i Stokke (nevnes 1724). Begravet 28. september 1732 fra Øre, 57 år gammel. (Sønn til Anders Rasmussen og Kari Bentsdatter, født ca. 1628. Begravet fra Øvre Tanstad 6. mai 1717, 89 år gammel som Kristoffer Øvre Tanstads mor. På Ramsum i Skjee.) Trolovet 24. januar og gift 21. mars 1714 med Anne Hågensdatter Nedre Tanstad. Død 1746 på Øre. Nevnt 1715-1717 på Øvre Tanstad og 1717-1732 på Øre. Broren Jørgen på Østre Ekenes.

Barn:

1.   Anders Kristoffersen, døpt 1. januar 1714 fra Øvre Tanstad. Begravet 27. mars 1715.

2.   En sønn, døpt 9. februar 1716. Hiemedøbt og strax død.” Begravet 9. februar 1716 ”Lidet barn”. Døde strax efter fødselen”.

3.   Abraham Kristoffersen, døpt 6. mai 1717. Tvilling. Begravet 30. mai samme år fra Øvre Tanstad.

4.   Maria Kristoffersdatter, døpt 6. mai 1717. Tvilling. Trolig begravet 12. desember 1717.

5.   Kari Kristoffersdatter, døpt 23. april 1719. Trolovet 15. desember 1738 og gift 28. januar 1739 med Ole Hansen. Kjøpte gården her av svigermoren i 1738. De solgte gården i 1749 og flyttet til Herstad.

6.   Maria Kristoffersdatter. Født 1721. Begravet 7. mars 1723, 2 år gammel.

7.   En datter, født ca. 1723. Begravet 18. august 1725, 1 ½ år gammel.

8.   Maria Kristoffersdatter, født 1724. Død 1773 på Herstad.

 

1717 (15. November) utsteder Kristoffer Andersen en panteobligasjon på gården Øre, for de 40 riksdalene han innrømmer å skylde sogneprest Nicolaus Mancin på Nøtterøy. Torger Olsen og Kristoffer Olsen Ekenes besegler brevet sammen med ham.

 

1733 (7. mai) ble det holdt skifte på Øre etter Kristoffer Andersen. Arvingene var enken Anne Hågensdatter. Barn: 1. Karen Kristoffersdatter, 13 år. 2. Maria Kristoffersdatter, 7 år. Deres verge var deres salige fars brorsønn, Mathias Jørgensen Ekenes. Mathias Jørgensen myndling, Ellen Larsdatter får av boet 20 daler. På slutten av skiftet står at barnas mostermann (mors søsters mann), Kristen Rasmussen Sande nå er verge for Karen Kristoffersdatter. Mathias Jørgensen Ekenes var fortsatt verge for Maria.

 

Halvor Ramsum

1593-1633

I

Rasmus Halvorsen Ramsum

Født ca. 1594. (70 år i 1664).

______________________________________I____________________________________

Anders Rasmussen Ramsum                                  Halvor Rasmussen

Født ca. 1632. (32 år i 1664). 1663-1675/76             Født ca. 1630 (34 år i 1664)

Gift med Kari Bentsdatter, født ca. 1628.

Begravet fra Øvre Tanstad 6. mai 1717,

89 år gammel

__________________I________________________________________________________

Kristoffer Andersen Øvre Tanstad/Nordre Øre              Jørgen Andersen Vestre Ekenes

 

*

 

Ole Hansen. (Sønn til Hans Olsen Bærevar og Inger Hansdatter Mellom Borge i Skjee, og søsterdattersønn til Anne Olsdatter på Østre Kjøle.)  Trolovet 15. desember 1738 og gift 28. januar 1739 med Kari Kristoffersdatter Nordre Øre, døpt 23. april 1719. Kjøpte gården her av svigermoren i 1738.  Personalia, se Herstad.

Barn født på Øre:

1.   Birte Olsdatter, døpt 22. februar 1740.

2.   Inger Olsdatter, døpt 3. oktober 1742.

3.   Kristoffer Olsen, døpt 11. juli 1746.

4.   Anne Olsdatter, døpt 21. mai 1749.

 

De solgte gården i 1749 til Rasmus Tønnesen Søndre Smidsrød og flyttet til Herstad. Denne selger samme år denne parten til Ingebret Iversen. Se nedenfor.

 

Annen halvdel

½ bruket fra 1707, ¼ fra 1736

 

Tor Amundsen selger 11. februar 1707, med sin kone Kirsti Mattisdatters samtykke, halve gården Øre med skyld 2 ¼ bismerpund smør og 1 ¾ lispund havre malt til Anund Olsen.[11] Prisen var 90 riksdaler.

 

Anund Olsen, født ca. 1678 på (Nordre) Nes (nevnt 1723). Begravet 23. oktober 1752, 74 år gammel. Trolovet 10. oktober 1707 og gift 9. januar 1708 med Eli Olsdatter, født ca. 1676. Begravet 1. juni 1753, 77 år gammel. Anund Olsen er husdreng på Nedre Tanstad i 1706, da 28 år og ungkar. Det står at han er født på Nøtterøy. Anund måtte tjene på flåten under hele ufreden 1709-1720, og da ble det dårlig med økonomien. Han kalles Amund Olsen Tanstad og er 33 år i 1711 og født på Nøtterøy.

 

Barn:

1.   Anne Anundsdatter, døpt 25. mai 1709. Trolovet 15. november og gift (1) 14. desember 1730 med Ingebret Iversen Stangeby, født 1702. Se nedenunder.

2.   Kristoffer Anundsen, døpt 3. november 1718. Kom til Søndre Øre. Personalia, se der.

 

1713 (12. desember) møtte Eli Øre på tinget og fortalte at hennes mann Amund Olsen Øre hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter. Eli Olsdatter er tilbake i 1719 og forteller at hennes mann fremdeles er i kongens tjeneste, da over 40 år gammel. Hun ber om at han må dimiteres, da hun begynner å bli gammel og skrøpelig.

 

Den 5. april 1736 skjøter Anund halvdelen av bruket (¼) til svigersønnen Ingebret. Dette var 1 1/8 bismerpund smør og sønnen betalte 60 riksdaler. Den andre delen (¼ av Øre, senere kalt Søndre Øre) brukte Anund til han overdro den i 1744 til sønnen Kristoffer.

 

1753 (2. oktober) ble det hold skifte på (Nordre) Øre etter Anund Olsen og Elen Olsdatter.[12] Barn: 1. Kristoffer Anundsen, fullmyndig og bosatt på gården Øre. 2. Anne Anundsdatter, gift med Ingebret Iversen, død og etterlatt seg barna: a) Iver Ingebretsen, 24 år. 2 Ole Iversen (Feil: Ingebretsen), 20 år. 3. Jon Ingebretsen, 16 år.

 

 

Nordre Øre

 

Det er ¼ av andre halvdel som er grunnlaget for denne gården som ble det senere Nordre Øre. I 1749 ble første halvdel kjøpt til og gården ble på ¾.

 

Engebret Iversen, døpt 3. desember 1702. 4 år i 1706. Fra Stangeby. Begravet 7. juni 1765 fra Vår Frues kirke. I Kirkegaarden. Alle Klokkerne og den store forud.”  Trolovet 15. november og gift (1) 14. desember 1730 med Anne Anundsdatter Nordre Øre døpt 25. mai 1709. Begravet 9. juni 1743, 33 år gammel. Gift (2) med enken Anne Maria Hansdatter Søndre Føyn. Skifte 20. september 1756. Om henne, se Søndre Føyn. Ingen barn. Trolovet 4. september og gift (3) 6. desember 1759 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Inger Henriksdatter Berg. Død 14. september og begravet 21. september 1786, 55 år 7 måneder gammel. Blev jordet i Kirkegaarden, efter fældet Dom paa Byetinget den 19de September. Udgik af Tiden den 14de September ved at hænge sig selv. Der blev ringet med begge Kirkens Klokker og med den største forud, Ligeledes blev bedste Liigklæde brugt.” (Datter til Borger i Tønsberg, Henrik Kristensen Berg og Ingeborg Hansdatter Søndre Føyn.) Ingebret seilte med en kreiert på 8 lester, verd 260 daler, og han er den første på Øre som sitter litt rummelig i det. Flyttet før 1756 til Nedre Langgate i Tønsberg.

Barn i første ekteskap:

1    Ivar Ingebretsen Øre, døpt 6. september 1731. Død 1776. Skifte 2/8 1776-12/2 1779. Skipper. Bosatt i Tønsberg. Gift med Anne Dorothea Tobiasdatter, døpt 13. oktober 1733 i Vår Frues. Hun var 4 år i 1737. 19 år i 1752. (Datter av parykkmaker Tobias Godtfriedsen Fichtenberg og Sibille Hansdatter.) Syv barn ved skiftet. Anne Dortea ble gift igjen. Skifte 9/11 1797-13/3 1798.

2.   Ola Ingebretsen, døpt 17. oktober 1734. Skipper og styrmann. Døde i Vestindia 1783. Gift 15. februar 1763 i Kongsberg, uten foregående trolovelse hjemme i huset, med Elen Dorothea Johan Hermansdatter Frølig (Frøylich). Skifte 12/5 1773-9/5 1776. Bodde i Nedre Langgate i Tønsberg. 4 døtre i 1773.

3.   Jan Ingebretsen, døpt 21. september 1738.[13] 6 år i 1743. 16 år i 1753 på skiftet etter besteforeldrene. Begravet 2. april 1783 fra Vår Frues kirke, 44 år gammel. Blev jordet i Graabrødre Kirkegaard. Der blev betalt for Muld 1 mk. 8 ß.” Matros.

4.   Anders Ingebretsen, døpt 12. september 1742. ¾ år i 1743. Nevnt på skiftet etter stemoren i 1756 at han døde i 1745.

 

1743 (31. august – 10. desember) ble det holdt skifte på (Nordre) Øre etter Anna Anundsdatter.[14] Enkemann Ingebret Iversen. Barn: 1. Iver Ingebretsen, 12 år. 2. Ole Ingebretsen, 9 år. 3. Jan Ingebretsen, 6 år. 4. Anders Ingebretsen ¾ år. Morfaren Anund Olsen Øre møter på skiftet.

 

Inger Henriksdatter ble gift (2) 13. november 1766 i huset med Skipper Jakob Olsen Sundene. Gift (3) 17. mars 1785 ”Uden foregaaende Troelovelse og Lysning af Prædikestolen ægteviede hiemme i Huuset. Der blev givet til Kirken 1 Rdr.” med Kjøpmann Hr. Johannes Steenberg. Begge ekteskap foregikk i Tønsberg.

 

I 1758 ble Nordre Øre solgt ved auksjon for 615 riksdaler til Lars Jensen fra Bærevar i Stokke. Han solgte igjen 1760, for 680 riksdaler til:

 

Mikkel Knutsen fra Vissestad i Bamble. (Sønn til Knut Halvorsen, født ca. 1661 (5 år i 1666). Død 16. april 1746, 90 år gammel. Gift med Ingeborg Mikkelsdatter. Død 26. mai 1763, 90 år gammel. På Brendalsmo i Gjerstad, Aust-Agder.) Gift med Marte Olsdatter.

Barn på Øre:

1. Jakob Mikkelsen, døpt 13. januar 1761.

 

Mikkel solgte igjen i 1761 for 708 riksdaler, og gården ble da delt. Se bruksnr. 1 og etter bruksnr. 3. Denne familien flyttet til Eskedal i Bamble og derfra tilbake til Solum i Telemark.

 

 

Nordre Øre

½ gården fra 1761

 

Anders Torbjørnsen kjøpte halve gården i 1761.

 

Anders Torbjørnsen. Fra Gausen i Botne. Trolovet 23. juni og gift 25. september 1755 i Sem med Anna Sofia Jokumsdatter.

Barn:

1.   Torger Andersen, døpt 19. mai 1756 i Sem.

2.   Anne Maria Andersdatter, døpt 14. januar 1758 i Sem.

3.   Johannes Andersen, døpt 13. mars 1763 fra Øre. Faddere: Mari Skarphaga, Anne Rasmusdatter Øre, Kristoffer Olsen (Anundsen) Øre, Anders Anundsen Gipø., Kristen Skarphaga.

 

Han solgte i 1763 for 360 riksdaler til neste bruker. Hvor de flytter hen vet jeg ikke.

 

*

 

Anders Anundsen Bjørndal under Prestegården, født 1723. Trolovet 14. november 1746[15] og gift 10. januar 1747 med Inger Olsdatter Småvik, døpt 18. januar 1720. Begravet 24. mars 1783, 64 år gammel fra Øre. På Bjørndal 1746-47. På Styrsvik 1749. På Nordre Gipø 1752. Søndre Gipø 1754-1757. Nordre Gipø igjen 1761 og på Nordre Øre fra 1763.

Barn:

1.   Johan Andersen, døpt 14. oktober 1747 fra Bjørndal.

2.   Anun Andersen, døpt 28. desember 1749 fra Styrsvik. Begravet 4. desember 1753, 4 år gammel.

3.   Lars Andersen, døpt 19. november 1752 fra Nordre Gipø.

4.   Anun Andersen, døpt 15. desember 1754 fra Søndre Gipø. Trolovet 1. desember 1795 og gift 20. januar 1796 med piken Aleth Olsdatter Store Horperød. På Bjørndalen.

5.   Ole Andersen, døpt 18. september 1857 fra Søndre Gipø. Overtok gården. Se nedenunder.

6.   Kari Andersdatter, døpt 22. oktober 1761 fra Nordre Gipø. Begravet 17. februar 1772, 10 år gammel fra Øre.

 

*

 

Ole Andersen, døpt 18. september 1857 fra Søndre Gipø. Død 7. april og begravet 13. april 1816, 58 år gammel. Trolovet 31. januar og gift 21. februar 1782 med Berte Maria Nilsdatter Øre, døpt 21. oktober 1759. (Datter til Nils Kristensen Øre.) Død 22. april og begravet 29. april 1809, 50 år gammel. Matros.

Barn:

1. Nils Olsen, døpt 23. juni 1784 fra Øre. Død 4. september og begravet 11. september, 11 uker gammel.

2. Nils Olsen, døpt 5. oktober 1785. Tvilling. Overtok gården, se nedenunder.

3. Inger Olsdatter, døpt 5. oktober 1785. Tvilling. Død 12. januar og begravet 17. januar, 17 uker gammel.

4. Inger Maria Olsdatter, døpt 24. juli 1788. Trolovet 11. september og gift 27. desember 1810 med Andreas Madsen Veien som fikk bruket.

5. Anders Olsen, døpt 28. august 1791. Død 24. august og begravet 30. august 1792, 1 år gammel.

6. Anund Olsen, døpt 7. september 1793. Død 24. november og begravet 29. november 1793, 12 uker gammel.

7. Anders Olsen, født 25. september og døpt 2. oktober 1795. Levde ugift og var mest på Ekenes. Død ca. 1857 sier Lorens Berg.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Veien

 

Tidligere bygdeboksforfattere har ment at Veien/Kjøveien under Nordre Smidsrød og Veien under Nordre/Søndre Øre er det samme, men dette kan ikke stemme. Jeg mener at denne plassen Veien, som også er en av de gamle husmannsplassene på Nøtterøy, lå i grenseland mellom Øre, det senere Nordre Øre og Søndre Øre. Dette har først vært utmark og febeite, før man på midten av 1600-tallet satte ned en husmann her. Veien er den eneste husmannsplassen man hører om under Øre, så her var nok aller første bruker:

 

Gunder Kristensen, født ca. 1614 på hovedgården (50 år i 1664). Medbruker på hovedbruket fra 1646. Det har kanskje blitt dårlig økonomi, så han tok av en plass under gården, og kalles husmann på Øre i 1664.

 

*

 

En Bjørn Veien kalles tømmermann i 1667.[16]

 

*

 

Tomas Olsen Veien. Begravet 18. januar 1691 ”Med hans lille datter”. Gift med Helle (Helge) Kristensdatter. Begravet 25. mai 1722.

Barn:

1.   Anne Tomasdatter, Født ca. 1683. Død 1751 på Elgestad, 68 år gammel. Gift 1707 med Rasmus Rasmusen, død 1731. På Mellom Smidsrød.

2.   Ola Tomasen, født ca. 1685. Var 21 år og ungkar i 1706 og stesønn på Veien. Begravet 7. mars 1708, 23 år gammel. Kalles da stesønn av Ola Engebretsen.

3.   Med hans lille datterInger Tomasdatter. Begravet 18. januar 1691, sammen med faren.

 

Helle Kristensdatter ble gift (2) 16. september 1691 med Ola Engebretsen, født ca. 1658 (48 år i 1706).[17] I 1730 vitner Ole Engebretsen at han er 66 år gammel og har bodd på plassen Veien i mer enn 40 år.[18]

Barn:

1.   Engebret Olsen, født ca. 1694. 12 år i 1706.

2.   Mari Olsdatter, døpt 29. mars 1696. Trolovet 3. januar og gift 6. mars 1719 med enkemann Kristoffer Pedersen Bakken under Stangeby. På Søndre Smidsrød, siden i Veien under Nordre Øre.

3.   Inger Olsdatter, døpt 13. august 1698. Begravet 23. januar 1701.

4.   Et barn av Ole Veien. Dødfødt. Begravet 2. februar 1701.

 

Ola Engebretsen ble trolovet 26. oktober og gift (2) 29. desember 1722 med Mari Håkonsdatter Nedre Tanstad. De fortsatte i Veien.

Barn:

5.   Engebret (Ingebret) Olsen, døpt 28. mai 1724. Konfirmert 13. januar 1743 fra Veien. 19 år i 1743. På hans vegne møtte morbroren Amund Hågensen Tanstad.

 

I 1689 stevnet Gunder Valle i Ramnes bl.a. Ole Ingebretsen, nu tjenende på Nøtterøen. Ole møter og betaler sin gjeld.[19]

 

Ole Veien nevnes som nærmeste pårørende på mors side, på skiftet etter Anne Andersdatter i Nedre Langgaten i Tønsberg 1. august 1721, uten at dette slektskapet kan defineres nærmere. Enkemann var Anders Nilsen Vik. Ole møtte imidlertid ikke p.g.a. høy alder. Ole Engebretsen hadde 1 daler til gode i boet. Her fikk han utlagt 1 liten skipskiste – 16 skilling. 3 Salt……., det ene i stykker – 16 skilling. Av hva huset er …… for – 2 ort 16 skilling. Er 1 daler.

1722 ble Ole Weien på Nøtterøy boende innstevnet som vitne i Stokke. Sammen med bl.a. Anders Skjerve. Fadder 1732.

 

1743 (16. februar) ble det holdt skifte i ”Pladsen Weien paa Nøtterøen” etter Maren Hågensdatter. Enkemann Ola Engebretsen. Sønn Engebret Olsen, 19 år.

 

Datteren Mari Olsdatter og mannen Kristoffer Pedersen Bakken var bosatt her fra 1762. Mari døde her og ble begravet herfra 31. mars 1764, 70 år gammel, og Kristoffer ble begravet herfra 31. mars 1772, 79 ¼ år gammel. Deres datter og svigersønn overtok.

 

*

 

Håvald Larsen Sem. Trolig født 5. april 1724 på plassen Lund(en) under Gulli i Sem. (Sønn til Lars Kristoffersen. Trolovet 9. mai og gift 18. oktober 1705 i Sem med Marte Håvaldsdatter Nordre Ås. På Nordre Ås 1705-18 og Lund(en) under Gulli 1719-24>.) Trolovet 20. juni og gift 10. juli 1747 med Gunhild Kristoffersdatter Søndre Smidsrød, døpt 20. november 1721.[20] Datter til ovennevnte Kristoffer og Mari. På Søndre Smidsrød i 1747, i Veien fra 1749.

Barn:

1.   Ole Håvaldsen, døpt 20. august 1747 fra Søndre Smidsrød. Tvilling. Konfirmert 27. januar 1765 i Nøtterøy kirke. Overtok Veien etter foreldrene. Faddere: Berthe Hansdatter Tanstad, Syrene Christensdatter S. Smidsrød, Thomas Rasmussen Mellom Smidsrød, Anders Larsen Ø. Sem, Ole Pedersen Ø. Smidsrød.

2.   Lars Håvaldsen, døpt 20. august 1747. Tvilling. Begravet 28. oktober 1747, 10 uker gammel. Ey Ringet”. Faddere: Helvig Rasmusdatter N. Smidsrød, Anne Rasmusdatter Øre, Iver Hansen Gunnestad, Ole Christophersen S. Smidsrød, Hans Christophersen Ø. Ekenes.

3.   Ingeborg Håvaldsdatter, døpt 7. mars 1750 fra Veien.

Faddere: Mari Hansdatter Smidsrød, Helvig Matthisdatter Ekenes, Live Larsdatter Smidsrød, Anders Larsen Sem, Ole Pedersen Smidsrød. Trolovet 1. februar og gift 1. mars 1785 med Hans Mathiassen Roa under Øvre Tanstad, født ca. 1758. På Roa under Øvre Tanstad 1785. På Bakken under Øvre Tanstad i 1801.

4.   Marthe Håvaldsdatter, døpt 26. desember 1751. Trolig konfirmert fra Sande 26. februar 1769 i Tjøme kirke. Død 1829. Faddere: Helvig Mathisdatter Ekenes, Anne Tønnesdatter Kjærnås, Marthe Christophersdatter Smidsrød, Anders Larsen Sem, Ingebret Christophersen Smidsrød. Trolovet 1. desember 1778 og gift (1) 5. januar 1779 med Kristoffer Pedersen Nordre Sundene på Tjøme[21]. De var da trolig tjenestefolk på N. Sundene begge to. Død 1784. Gift (2) 16. november 1784 ”Med Kongl. Allernaadigste Tilladelse af 7 de Oct. d. A. Hieme i Huuset paa N. Sundene ægteviede” med Isak Amundsen Ørebek i Vestby Prestegjeld. Sjømann. Død 1817. (Sønn til Amund Endresen Ørebek og første hustru Magnhild Knutsdatter, død 1780, 72 år gammel.)[22] På Nordre Sundane i begge ekteskap. Ingen barn vokste opp i noen av ekteskapene.

5.   Berte Håvaldsdatter, født ca. 1754. Konfirmert 18. februar 177? i Nøtterøy kirke. Død 11. april og begravet 17. april 1801, 47 år gammel. Trolovet 13. juli og gift 25. september 1780 med Pål Olsen Bakken, født på Torbjørnrød.[23] På Torbjørnrød 1784-1785. På Øvre Tanstad (Bakken).

6.   Engebret Håvaldsen, døpt 7. august 1757. Konfirmert 16. oktober 1774 i Tjøme kirke.

Faddere: Inger Christoffersdatter Gunnestad, Marthe Kristoffersdatter Gunnestad, Christen Søfrensen Coldberg, Lars Christensen Svendsrød, Anders Larsen Snipetorp.

7.   Lars Håvaldsen, døpt 24. februar 1760. Konfirmert 8. oktober 1775 i Tjøme kirke. Lars Hovaldsen Veyen” begravet 12. desember 1783, 23 år gammel.

Faddere: Marthe Christoffersdatter Smidsrød, Stine Evensdatter Kjærnås, Hans Arnesen Kjærnås, Anders Larsen Snipetorp, Peder Christoffersen Smidsrød.

Trolovet 30. september og gift 11. november 1783 med enken Berte Olsdatter Herstad.[24] Hun var enke etter Herman Johannesen i Luen.

Berte ble gift (3) 6. mars 1786 med Ole Olsen fra Våle. De er i 1801 bosatt hos hennes datter på Hermanshus. Personalia, se der.

 

Håvald var bror til Anders Larsen på Østre Sem/Snipetorp. Andre søsken var: Anne Larsdatter, født 1706 på Nordre Ås; Live Larsdatter, født 1708 på Nordre Ås. Hun tjente på Ås i Sem, da hun var fadder i 1735 til Anders Larsens datter Ane; Kristoffer Larsen, født 1713; Kirsten Larsdatter, født 1719 på Gulli eie.

 

*

 

Ole Håvaldsen, døpt 20. august 1747 fra Søndre Smidsrød. Tvilling. Død 21. februar av ”brystsvaghed” og begravet 25. februar 1792, 45 år gammel. Trolovet 10. september og gift 15. desember 1776 med Kirsten Nilsdatter Tokenes.[25] Død 30. august av ”Udtærende Svaghed” og begravet 6. september 1794. (Trolig datter til Nils Sørensen Tokenes, 1736-1769, og Susanna Hansdatter Østgården på Hvasser. På Tokenes.) Overtok Veien etter foreldrene.

Barn:

1. Sønn. Dødfødt. Begravet 7. februar 1780.

2. Håvald Olsen. Død 4. februar av ”Flekkfeber” og begravet 11. februar 1784.

 

Samtidig bodde trolig broren også her.

 

Lars Håvaldsen, døpt 24. februar 1760. Konfirmert 8. oktober 1775 i Tjøme kirke. Lars Hovaldsen Veyen” begravet 12. desember 1783, 23 år gammel. Trolovet 30. september og gift 11. november 1783 med enken Berte Olsdatter Herstad.[26] Hun var enke etter Herman Johannesen i Luen.

 

*

 

Mads Nilsen, døpt 15. desember 1765 fra Ødegården under Vennerød i Arnadal.  Død 19. mai i Veien under Øre og begravet 26. mai 1809, 45 år gammel. (Sønn til Nils Kristensen Sand. Trolovet 15. mars og gift 30. april 1764 med Gunhild Mattisdatter Fekja. På Ødegården under Vennerød i Arnadal.). Mads var i plassen Holmens Eng under Teie, der han var fadder 1786. Trolovet 17. januar og gift 7. februar 1788[27] med Oline Amundsdatter Nordre Smidsrød, døpt 17. februar 1771 på Nordre Smidsrød. På Lunden 1788 og på Nordre Føyn 1790. Kom til plassen Veien under Øre mellom 1791-95. Matros. Mads søster Berte Maria på Mellom Smidsrød-eiet.

Barn:

1.   Andreas Madsen, døpt 5. mai 1788 fra Lunden. Trolovet 11. september og gift 27. desember 1810 med Inger Maria Olsdatter Øre. Gift (2) 16. januar 1817 med Helvig Kristensdatter Øre. Kom til Øre.

2.   Gjert Madsen, døpt 8. oktober 1790 fra Nordre Føyn. Trolovet 19. mai fra Veien under Øre og gift 7. desember 1812 med Petronelle Henriksdatter Øre. I Kjøveien under Smidsrød. Matros.

      Barn født før ekteskap:

      1.   Maren Henrika Gjertsdatter, født 27. september og døpt 4. oktober 1812.

3.   Gunhild Maria Madsdatter, døpt 11. september 1791 fra Nordre Lunden. Trolovet fra Veien og gift 22. februar 1818 med Nils Jakobsen Nordre Karlsvik i Slagen. Overtok Veien. Se nedenunder.

4.   Amund Madsen, født 24. august og døpt 31. august 1795 fra Veien under Øre. Gift 19. august 1825 med Ragnhild Johanne Jonsdatter, født ca. 1795. Fra Sandsvær. Hun var da bosatt i Veien. Han var 30 og hun var 28 år gamle. Matrosenke Ragnhild Johanne Johansdatter døde 24. oktober og ble begravet 31. oktober 1873 fra Veien under Øre. De var bosatt i Veien 1825-etter 1830.

      Barn:

      1.   Mads Johan Amundsen, født 14. oktober og døpt 21. oktober 1825 fra Veien. Gift 13. desember 1854 med Petronelle Kristoffersdatter fra Åsgårdstrand. Overtok Veien. Se nedenunder.

      2.   Olava Amundsdatter, født 24. desember og døpt 30. desember 1827 fra Veien.

      3.   Jakob Edvard Amundsen, født og døpt 21. april 1830. Død 8. juni 1853, 23 år gammel. Død i Vestindien af den gule Feber, ombord i Skibet Tønsberg. Kapt. A. Pedersen af Tønsberg”. Matros. Ugift.

5.   Olavus Madsen, født 14. desember og døpt 22. desember 1797.

6.   Anne Maria Madsdatter, født 18. februar og døpt 25. februar 1801.

7.   Engebret Madsen, født 29. september og døpt 6. oktober 1803.

8.   Maren Olene Madsdatter, født 10. januar og døpt 13. januar 1807.

 

Folketellingen 1801 – Plassen «Weyen».

 

Mads Nielsen, 36 år, mann, begge i 1ste ekteskapm innrullert matros og husmann med jord

Olene Amundsdatter, 30 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Andreas Madsen, 12 år, deres barn

Gjert Madsen, 10 år, deres barn

Gunhild Maria Madsdatter, 8 år, deres barn

Amund Madsen, 5 år, deres barn

Olaus Madsen, 3 år, deres barn

 

*

 

Nils Jakobsen, fra Nordre Karlsvik i Slagen, født 1794. Levde 1865 på Søndre Nes i Slagen. (Sønn til Jakob Jensen, fra Onsøy i Østfold. Død 1807, 58 år. Gift 1781 med Nilia Kristoffersdatter Nordre Karlsvik (bruk 1), 1759-1819. På Nordre Karlsvik i Slagen.) Trolovet fra Veien og gift 22. februar 1818 med Gunhild Maria Madsdatter Luen under Nordre Smidsrød, døpt 11. september 1791 fra Nordre Lunden. Levde 1865 på Søndre Nes i Slagen. (Datter til ovennevnte Mads Nilsen.) Soldat 1818, matros 1821-23 og Tømmermann i 1827.

Barn:

1.   Nilia Nilsdatter, født 3. mars og døpt 15. mars 1818 fra Veien under Nordre Øre.

2.   Ingeborg Maria Nilsdatter, født 2. mars og døpt 16. mars 1821 fra Veien

3.   Jakob Nilsen, født 4. mars og døpt 14. 1823 fra Veien.

4.   Marthine Nilsdatter, født 14. desember og døpt 30. desember 1827 i Tønsberg.

5.   Kristiane Nilsdatter, født 3. april og døpt 18. april 1830 fra Nes, Bytangen, Tønsberg.

6.   Anton Nilsen, født 16. mai 1833 fra Nordre Karlsvik i Slagen. Han ble døpt 8. september samme år.

7.   Olaus Nilsen, født 21. mai og døpt 24. juli 1836 fra Søndre Nes, Bytangen, Tønsberg.

8.   Nicoline Nilsdatter, født 1. mars og døpt 15. mars 1840 fra Søndre Nes, Bytangen, Tønsberg. Død etter 1865.

 

*

 

Så overtar deres nevø.

 

Mads Johan Amundsen, født 14. oktober og døpt 21. oktober 1825 fra Veien. Død 26. desember 1882. Han ble begravet og jordfestet 3. januar 1883. (Sønn til Amund Madsen Veien. Se ovenfor.) Gift 13. desember 1854 med Petronelle Kristoffersdatter fra Åsgårdstrand. Matros og skipsfører.

Barn:

1.   Anne Kirstine Madsdatter, født 5. desember 1856.

2.   Johanne Alvilde Madsdatter, født 13. oktober 1858.

3.   Jakob Edvard Madsen, født 24. januar 1861.

4.   Arnt Madsen, født 1. oktober 1863.

5.   Christian Madsen, født 28. desember 1869.

 

Folketellingen 1865 – plassen Veien.

Mads Amundsen, 41 år, født på Nøtterøy, husfar, gift, styrmann og huseier

Petronille Kristoffersdatter, 39 år, født i Åsgårdstrand, hans kone, gift

Anne Kristine Madsdatter, 10 år, født på Nøtterøy, deres datter, ugift

Johanne Alvilde Madsdatter, 8 år, født på Nøtterøy, deres datter, ugift

Jakob Edvard Madsen, 5 år, født på Nøtterøy, deres sønn, ugift

Arnt Madsen, 3 år, født på Nøtterøy, deres sønn, ugift

Ragnhild Johanne Jansdatter, 69 år, født i Sandsvær prestegjeld, ugift, oppholdskone[28]

 

 

Uplassert under Veien

 

Mille Menzonia Bersvendsdatter Appelstøen, Drangedal Præstegjeld, 40 år, Et sidst fra Tønsberg med en sin uægte Liden Søn, nævnlig Ole Christophersen, hid kommen og hos Enken Berte Olsd. Veyen hendød Qvindemeniske. Da benævnte hendes Børn var hensadt til Opfostring i Tønsberg.”

Mille Menzonia ble døpt 19. juni 1746 i Drangedal, Telemark og begravet fra Veien 9. januar 1784. Datter til Klokker i Drangedal, Bersvend Kristian Rynning og hustru Marthe Kristine Boldæus. Hun fikk sønnen Ole, døpt 19. juni 1782 i Drangedal kirke. Faren var Kristoffer Knutsen fra annekset Odalen i Strøm. Navnet Appelstøen kommer trolig fra Kviteseid i Telemark. Skiftet etter henne ble holdt fra Herstad 15. januar 1785. Da kalles hun Mille Mensonia Rødningsdatter. Arving var hennes sønn Ole Kristoffersen som var til oppfostring hos Ole Asbjørnsen i Tønsberg.

 

 

Uplassert under Øre

 

Kristen Evensen Øre nevnes i en militærliste fra 1674.

 

*

 

Lauritz Ørøe” nevnes 1690.

 

*

 

En gammel pige fra Øre. Begravet 11. mai 1721.

 

*

 

Sara Markusdatter, født ca. 1690. Begravet fra Øre 20. februar 1760, 70 år gammel.

Matros ved Frederiksværn Verk, Jens Hansen «som nestafvigte Høst ved Døden afgich». Gift med Maria Sørensdatter.

Barn:

1. Inger Maria Jensdatter, døpt 17. april 1766. Faddere: Berte Larsdatter Herstad, Anne

    Kristoffersdatter Øre, Kirsti Rasmusdatter Øre, Anders Olsen Smidsrød, Svend Hansen

    Herstad.

 

*

 

      Anne Maria Petersdatter, døpt 15. februar 1783 på Nøtterøy. Uekte. Moren kaller seg Inger Maria Brynildsdatter fra Drøbak, som med sin mor ved Navn Anne Maria Eilertsdatter, Enke fra Holmestrand, og et annet uekte barn, var innkommet her i Sognet paa gården Øre, og utla til barnefar en enkemann ved navn Peter Lorentz Nielsen, skomaker i Åsgårdstrand under Borre. (Eilert-navnet forekommer i Tanstadhagan.)

      Faddere: Elen Olsdatter Skarphaga, Berthe Maria Nielsdatter Øre, Anders Kristoffersen Øre.

 

Til disse opplysningene hører trolig følgende hendelse fra kirkeboka:

 

      Begravd 25. januar 1788, "En for at kalde omgaaende Quinde, som d: 23 d: M: gik sig bort i Isen i Føyen Sund, som sagdes at were Enke af Holmestrands Nordre Klev (bydel), og blew her begrawen fra Ole Andersen N: Føyens Huus, Antas 40 Aargl:"

 

Inger Maria Brynildsdatter Øre. Komen fra Drøbak”. Trolovet 8. desember 1791 og gift 12. mars 1792 med enkemann Søren Mattisen, ”Husø av Tønsberg”, på Øre. Han var fra Mellom Rørås i Slagen. (Sønn av Mathias Gundersen fra Rød i Undrumsdal og Kari Sørensdatter Skollerød i Sem. På Mellom Rørås.)

Barn:

1. Gunhild Sørensdatter, døpt 5. januar 1793 fra Øre. Faddere: Marte Kristoffersdatter Øre,

    Berte Maria Nilsdatter Øre, Anne Maria Olsdatter Øre, Rasmus Nilsen Øre, Anders Nilsen

    Nedre Tanstad.

 

Tavle nr.

 

Anne Maria Eilertsdatter       Brynild

enke fra Holmestrand.

Død 23. januar 1788

________________I_______

Peter Lorentz Nilsen (Bugge)            Inger Maria Brynildsdatter      ~ 1791 Søren Mattisen

Skomaker i Åsgårdstrand                  fra Drøbak                                   Husøy

                                    utenfor ekteskap

_________________I___________             __I_____________________________

Anne Maria Petersdatter, døpt                      Hadde med seg et barn til født utenfor

15. februar 1783.                                           ekteskap. (født før 1783)

 

 [1] Diplomatarium Norwegicum XXII, side 764, diplom 546, Oslo 29. mai 1567.

[2] SAKO, Tønsberg byfogd, F/Fa/L0002: Tingbok, 1667, s. 41b flg.

[3] Pantebok, 172?, side 101a-101b.

[4] Tingbok 3 for Tønsberg, side 46.

[5] Søndre Jarlsberg, 1700-17, Pantebok 2, side 194a-194b.

[6] Pantebok 2, Søndre Jarlsberg, side 3-4.

[7] Søstersønn av forrige bruker.

[8] Skifteprot. 2, 1715, side 77.

[9] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L00II: Pantebok nr. I II, 1707-1717, s. 252

[10] https://media.digitalarkivet.no/view/11108/258

 

[11] Se fotnote 2.

[12] Skifteprot. 7, 1746-55, side 451b.

[13] Moren kalles feilaktig Anne Jonsdatter i kirkeboka.

[14] Skifteprot. 6. 1738-46, side 565b.

[15] Forlovere: Lars Olsen Nordre Gipø og Hans Olsen Lille Horperød.

[16] Tønsberg by, Tingbok 2, 1667-1667, side 16 flg.

[17] Ole Veien på Nøtterøy stod fadder til Ingebret Langerøds datter Katrine i Slagen 8/11 1713.

[18] Mulige brødre Engebret Engebretsen Langerød/Tom, født ca. 1668 og Helge Engebretsen Lørte, født ca. 1672. Begge i Slagen. Engebrets mor Mari Tollisdatter døde på Tom 1717, 90 år.

[19] Vestfold fylke, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Tingbok 1 , 1689-1690, side 18 a.

[20] Forlovere: Lars Semb (faren som trolig er bosatt hos broren på Østre Sem) og Christopher Smidsrød.

[21] Forlovere: Jacob Olsen Nordre Sundene og Ole Hovaldsen Veyen.

[22] Forlovere: Endre Amundsen Hvitstein i Vestby og Ole Hovaldsen Veyen.

[23] Forlovere: Hans Arnesen Kjærnås, Svend Hansen Herstad og Tore Larsen N. Smidsrød. Om han står det: ”Den fra sin d. 27de Jan. 1778 indgaaende Trolovelse med den da af en anden besvangrede Else Gundersdatter ved Congister Dom under 19de Jun. 1780 endtlediget?? ungkarl”.

[24] Forlovere: Peder Christophersen S. Smidsrød og Anders Anundsen Øre.

[25] Forlovere: Anders Sørensen Tokenes og Peder Christophersen S. Smidsrød.

[26] Forlovere: Peder Christophersen S. Smidsrød og Anders Anundsen Øre.

[27] Forlovere: Amund Olsen Smidsrød og Søren Jansen Nordre Føyn.

[28] Dette er feil. Hun er Mads Amundsens mor og hun er enke på gården.