Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TORBJØRNRØD

Gårdsnr. 103

 

Navnet: Skrives i 1396-99 Þorbiorna rudiÞorbiornar rudjÞorbiornæ rudi. Første ledd er mannsnavnet Torbjørn og andre ledd er ordet rydning. Altså Torbjørns rydning. Gården ligger sør for Bratts, øst for Bjørndal og strekker seg sørover mot Tokenes og Landsrød.

 

Skyld: På slutten av 1300-tallet vet vi at Torbjørnrød inklusive gården Brattås som ble skyldsatt sammen, var på 6 øresbol og ½ løp smør (eller 1 ½ bismerpund smør). Dette kan være hele bruket. Brattås ble trolig skilt ut i første del av 1600-tallet og beskattes som egen gård i 1650, da Torbjørnrød og Brattås hver har en skyld på 18 merker smør, som blir ½ pund 6 merker smør. I 1667 ble skylden på Torbjørnrød satt til 1 ½ pund smør.

 

E i e r e

 

Oslo bispestol eide 1396 5 øresbol ”J Þorbiorna rudi[1] Godset hadde før tilhørt Halvardskirken - fabrica. I 1398 eier bispestolen 1 øresbol ”J Þorbiornar rudj”.[2] Godset hadde før tilhørt Nøtterøy kirke – mensalgods. I 1399 eier bispestolen ½ laupsland ”J Þorbiornæ rudi”.[3] Godset hadde før tilhørt Mariakirken i Tønsberg – mensalgods. Dette er inklusive nabogården Brattås. I 1575 eide Mariakirken i Tønsberg hele gården. Gården ble solgt til brukerne i 1831, 1841 og 1856.

 

B r u k e r e

 

Jens Torbjørnrød. Ca. 1640-1660. I koppskatten 1645 betaler Jens Torbjørnrød for seg og sin kone – ½ ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Brataass til Ko. Ma. smør 18 mk. Kongen bøxsellen. Jens Torbiørnrød till præstebolet i Thunsberg smør 18 mk. Præstebolet bøxsel. (Er til sammen) 1 ødegaard, ½ skippd. (De betaler sammen i) Skatt 5 mk.” I kvegskatten 1657 skatter Jens Torbjørnrød av 1 hoppe, 2 kyr, 2 kviger, 3 sauer og 1 svin og betaler halv skatt på dette med 1 ½ ort 5 skilling.

 

*

 

Lars Jonsen, født ca. 1619 (46 år i 1665). Begravet 6. april 1686. Nevnt ca. 1660-1686. Trolig gift (1) med N. N. Gift (2) trolig med Katrina Sørensdatter. Enken Trolltorød i 1687.

Mulige barn i første ekteskap:

?1. Ingeborg Torbjørnrød. Fikk en datter utenfor ekteskap med Jens Veien

      Barn:

      1.   Marte Jensdatter, døpt 19. juli 1692 fra Torbjørnrød.

Barn i andre ekteskap:

1.   Anders Larsen, født ca. 1676. 30 år og ungkar i 1706. Bosatt på Torød. Han utskrives som matros fra Strømsø i 1711, da 35 år gammel. Han var i Kongens tjeneste.

2.   Kristen Larsen, født ca. 1683. 23 år og ungkar i 1706. Bosatt på Torød.

3.   Lars Larsen, døpt 19. august 1686. 19 år og ungkar i 1706. Bosatt på Torød.

 

Katrina må ha blitt gift (2) 7. oktober 1687 med Hans Hansen, bruker på Torød 1705-død 1719, 60 år gammel.

Neste bruker kan være en sønn av første ekteskap. Dog ikke bevist.

 

*

 

Paul Larsen, født ca. 1650 (56 år i 1706).[4]  Gift med (1) Mari Larsdatter/Andersdatter[5]. Begravet 27. mars 1699. Graffæst(et). Gift med (2), N. N., enka etter Anders Landsrød. Begravet 24. september 1721, 88 år gl. (Paul er i 1706 stefar til Anders Landsrøds sønner.) Trolovet 20. februar og gift (3) 5. juni 1723 i Slagen med enka Marte Andersdatter Korterød.  Først på Østre Nøtterø.

Barn i første ekteskap:

1.   Mari Paulsdatter. Fikk et barn med Tor Pedersen Øvre HaugTjøme.

      Barn:

      1.   N. N. Torsdatter. Begravet 17. juni 1711. Nedsat Mari Paulsdatters Torbenrød ok Thor Øfre Hougs uægte datter”.

2.   Berte Paulsdatter[6], født ca. 1683. Begravet 16. desember 1740, 57 år gammel. Trolovet 28. september og gift 20. november 1724 med enkemann Knut Olsen, født ca. 1675 på Tangen under Øvre Skjerve. Husdreng på Øvre Skjerve i 1706, da 30 år, ugift og født på Tangen. Død 1760, 85 år gammel. Kom til Dårsti under Tokenes.

3.   Anders Paulsen, døpt 22. januar 1687 fra Østre Nøtterø. Trolig død liten.

4.   Live Paulsdatter, døpt 10. september 1690 fra Østre Nøtterø. Begravet 31. januar 1723, 31 år gammel.

5.   Anders Paulsen, døpt 9. februar 1694 fra Torbjørnrød.

6.   Lars Paulsen, døpt 13. november 1695. Kalles 9 år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

 

En søster av ham var trolig Mari Larsdatter, gift med Ola Kristensen Søndre Sande. Dette fordi Paul Torbjørnrød kalles verge for deres barn i 1712.

 

Paul Larsen lot tinglyse en bygselseddel på et bismerpund smør i Torbjørnrød, datert 25. november 1690. I 1698 skyldte Paul Torbjørnrød 5 daler 3 ort 12 skilling til Peder Wulf. Han vedgikk gjelden. Paul Torbjørnrød ble 30. november 1698 stevnet av Iver (Taraldsen) Nedre Semb i Borre ved lensmannen og Ola Veien, fordi Paul skyldte penger til hans salige formann Arne (Kjelsen) Semb. Han måtte betale 3 daler 1 ort til Iver før St. Hans dagen. I 1708 får vi vite at Paul Torbjørnrød skylder Peder Wulf i Stokke 4 daler 3 ort 12 skilling.

 

*

 

      Lars Paulsen, døpt 13. november 1695. Kalles 9 år i 1706. Begravet 7. mars 1766, 71 år gammel. Trolovet 22. oktober 1720 og gift (1) 6. januar 1721 med Inger Jakobsdatter Nedre Skjerve, døpt 25. februar 1694. Begravet 5. oktober 1752, 58 år gammel. Skifte 18. desember 1752. Trolovet 8. januar og gift (2) 6. februar 1753 med Agnete Hågensdatter, trolig fra Dårsti under Tokenes, født ca. 1722. Begravet 13. januar 1759, 37 år gammel. Trolovet 3. juli og gift (3) 1. september 1759 i Sandeherred med Anne Nicolaisdatter Skalberg i Sandeherred. Begravet 16. januar 1765, 44 år gammel, som ”Anne Clausdatter”.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Pål (Larsen) Torbjørnrød. Konfirmert 17. mars 1734 i Nøtterøy kirke.

      2.   Mari (Maren) Larsdatter, døpt 23. januar 1722. Konfirmert ”Dom. Qvasimodo Geniti

      1738 i Nøtterøy kirke. Trolovet 31. januar og gift (1) 15. april 1746 med Ole Nilsen Kjønnerød. Trolovet 15. mars og gift (2) 18. november 1763 med Nils Kristensen fra Ringsaker. Komen Fra København med Afskeeds Pas fra Fad Garden”. Se bruksnr. 3.

3.   Else Larsdatter, døpt 29. oktober 1724.

4.   En datter, begravet 18. august 1725

5.   Else Larsdatter, døpt 6. oktober 1726. Konfirmert 6. oktober 1743 i Nøtterøy kirke. Trolovet 29. desember 1751 og gift 6. februar 1752 med enkemann Ole Kristensen Brekke i Stokke. (Sønn til Kristen Olsen, død 1720, og Boel Jonsdatter, død 1736, 66 år gammel. På Brekke i Stokke.) Gift (2) 1760 med Ole Pedersen Fresti i Sem. (Sønn til Peder Halvorsen, død 1749, og Anne Helgesdatter Nedre Grette, død 1765, 54 år gammel. På Søndre Fresti i Sem.) På Brekke i Stokke.

      Barn i andre ekteskap:

      1.   Ola Olsen, født 1762. Bodde noen år på Snipetorp før han overtok halve Brekke i Stokke og drev dette sammen med Øvre Vadum i Stokke, hvor han bodde.

      6.   Kari Larsdatter, døpt 24. november 1729. 23 år i 1752. Konfirmert 8. januar 1747 i

      Tjøme kirke. Trolovet 30. oktober og gift 12. desember 1765 med Peder Pedersen Torbjørnrød, fra Håøya. Se nedenunder.

      7.   Live Larsdatter, døpt 16. juli 1732. 21 år i 1752. Konfirmert 13. april 1749 i Nøtterøy

      kirke. Trolovet  6. november og gift 28. desember1764 med Anders Olsen Skrafskjær. Først på Torbjørnrød. På Dammen under Stangeby i 1801. Se nedenunder.

8.   Ingeborg Larsdatter, døpt 29. oktober 1735. 19 år i 1752. Konfirmert 14. mars 1751 i

      Nøtterøy kirke.

9.   Anders Larsen, døpt 12. januar 1738. Begravet 27. juli 1738, 7 måneder gammel.

10. Anne Larsdatter, døpt 2. januar 1741. 11 år i 1752. Konfirmert ”Michels Dag” 1758 i

      Nøtterøy kirke. Trolovet 22. februar og gift 3. november 1772 med Simon Pedersen, født 1746 på Håøya. På Veien under Kjærnås.

Barn i andre ekteskap:

11. Ingebret Larsen, døpt 20. mai 1755. Begravet 19. januar 1756, ½ år gammel.

12. Margrete Larsdatter, døpt 6. mars 1757.

Barn i tredje ekteskap:

13. Et barn. Begravet 24. februar 1760.

 

1752 (18. desember) ble det holdt skifte på Torbjørnrød etter Inger Jakobsdatter. Enkemann var Lars Povelsen. Barn: 1. Maren Larsdatter, gift med Ole Nilsen på Torbjørnrød. 2. Else Larsdatter, gift med Ole Eriksen Brekke i Stokke. 3. Kari Larsdatter, 23 år. 4. Live Larsdatter, 21 år. 5. Ingeborg Larsdatter, 19 år. 6. Anne Larsdatter, 11 år. Ole Nilsen og Ole Eriksen møtte.

 

1759 (27. Mars) er det skifte på Torbjørnrød etter Agneta Hågensdatter. Enkemann er Lars Paulsen. Datteren Margreta Larsdatter er 2 år. Tilstede enkemannen og på barnas vegne mostermannen Jon Olsen på Buer.

 

Torbjørnrød

Bruksnr. 1

½ gården

 

Lars Pålsen brukte denne halvparten 1750-1765 da han overlot den til svigersønnene Peder Pedersen og Anders Olsen.

 

Anders Olsen som kalles Skrafskjær når han gifter seg.[7] Anders døde utenlands i 1776. Trolovet  6. november og gift 28. desember 1764 med Live Larsdatter Torbjørnrød, døpt 16. juli 1732. 21 år i 1752. Først på Torbjørnrød. På Dammen i 1801.

Barn født på Torbjørnrød:

1.   Ingeborg Andersdatter, døpt 5. september 1765. Begravet 27. desember 1770, 5 år gammel.

2.   Lars Andersen, døpt 12. juni 1768. Begravet 8. januar 1771, 2 ½ år gammel.

 

Peder Pedersen Torbjørnrød, fra Håøya. Trolovet 30. oktober og gift 12. desember 1765 med Kari Larsdatter Torbjørnrød, døpt 24. november 1729. 23 år i 1752. Først på Torbjørnrød, så Snarrønningen, så Snipetorp, så Dammen, alle under Stangeby.

Barn født på Torbjørnrød:                                 

1.   Randi Pedersdatter, døpt 14. september 1766. Begravet 1. desember 1770, 4 år gammel.

 

*

 

Søren Anundsen overtok i 1771 sammen med:

 

David Kristensen, døpt 29. september 1749 fra Laurentiuskirken i Tønsberg. Konfirmert fra Bugården 27. november 1765 i Nøtterøy kirke. 8 stk. ble borte med et skip 1783/84.. Trolovet 12. oktober fra Bugården[8] og gift 7. november 1771 med Ingeborg Kristiansdatter Bugården, født ca. 1751. Begravet 26. desember 1783, 32 år gammel. Kom flyttende fra Bugården.

Barn:

1.   Anders Davidsen, født 1771 på Bugården. Konfirmert fra Trolltorød 1. mai 1788 i Nøtterøy kirke.

2.   Hans Davidsen, døpt 24. oktober 1773. Begravet 28. oktober 1773, 10 dager gammel.

3.   Helene Davidsdatter, døpt 25. september 1775. Nevnt på skiftet etter farmoren i 1787, da umyndig. Gift med Nils Larsen Rygland i Borre.[9]

4.   Ole Davidsen, døpt 27. september 1779. Nevnt på skiftet etter farmoren i 1787, da umyndig. Til Nordre Jareteigen i Slagen.

 

Ingeborgs foreldre blir begravet fra Torbjørnrød. Kristian Auensen. Begravet 18. mai 1782, 72 år gammel fra Torbjørnrød. Gift med Berte Kristensdatter. Begravet 3. september 1777, 68 år gammel fra Torbjørnrød. Om dem, se Føykås.

 

1784 (4. februar) - 1785 (14. januar) ble det holdt skifte på Torbjørnrød etter Ingeborg Kristiansdatter og David Kristensen. Barn: 1. Anders Davidsen, 12 år. Hos Kristen Andersen Trolltorød. 2. Ole Davidsen, 4 år. 3. Helene Davidsdatter, 6 år. Begge disse to er hos Tor Tommesen på Sti i Borre. Tor Tommesen møter på skiftet.

 

*

 

Nils Olsen på nabobruket drev også bruksnr. 1 i årene 1784-1789. Deretter gikk det over til svigersønnen.

 

Svend Olsen, født 1765 på Helgerød i Stokke. (Sønn til klokker i Stokke Ole Pedersen Helgerød og Anne Andersdatter.) Trolovet 1. desember 1789 og gift 5. januar 1790 med Ingeborg Nilsdatter Torbjørnrød, døpt 16. april 1772. Konfirmert 14. oktober 1787 i Tjøme kirke.. Se bruksnr. 3.

Barn:

1.   Ole Holboe Svendsen, døpt 26. september 1790. Trolovet 28. november 1812 og gift 5. februar 1813 med Karen Maria Jansdatter Rønningen. Kom til bruksnr. 3.

 

 

 

Torbjørnrød

Bruksnr. 3

½ gården

 

Ole Nilsen Kjønnerød. Ble borte på sjøen i 1761. Trolovet 31. januar og gift 15. april 1746 med Mari (Maren) Larsdatter Torbjørnrød, døpt 23. januar 1722.  Død 4. desember og begravet 19. desember 1790, 69 år gammel. På Torbjørnrød, så Strengsdalstad, Elgestad og tilbake hit til Torbjørnrød.

Barn:

1.   Anders Olsen, døpt 6. november 1746 fra Torbjørnrød. Konfirmert 27. januar 1765 i Nøtterøy kirke. Trolovet 25. januar og gift 19. februar 1782 med Berte Olsdatter Østre Hovland, død 1784.

2.   Maria Olsdatter, døpt 5. oktober 1748 fra Strengsdalstad. Konfirmert 27. januar 1765 i Nøtterøy kirke. Trolovet 31. juli og gift 7. desember 1775 med Jørgen Simonsen Rønningen under Stangeby.

3.   Nils Olsen, døpt 27. desember 1750 fra Elgestad. Konfirmert 2. mars 1766 i Nøtterøy kirke. Overtok gården. Se nedenunder.

4.   Pål Olsen, døpt 8. juni 1753 fra Torbjørnrød. Konfirmert ”Die Dominica Reminiscere” 1773 i Tjøme kirke. Trolovet 27. januar 1778 med Else Gundersdatter Østre Elgestad. Opphævet ved Consistor Dom. 19de Jan. (Jun.?) 1780 formedelst Besvangrelse.” Trolovet 13. juli og gift 25. september 1780 med Berte Håvaldsdatter Veien under Øre, født ca. 1754. I Bakken 1780, på Torbjørnrød 1784-1785, i Hagen under Stangeby 1788 og på Øre i 1790. Kalles Øvre Tanstad i 1801 og er da kanskje bosatt i Bakken igjen, hos Bertes søster.

      Barn født på Torbjørnrød:

      1.   Håvald Pålsen, døpt 3. desember 1784.

5.   Inger Olsdatter, døpt 24. oktober 1755. Konfirmert ”Dom. Oculi” 1772 i Nøtterøy kirke. Trolovet 19. april og gift 6. juni 1791 med Erik Kristoffersen fra Nordre Velle i Slagen. På Dammen under Stangeby, Snipetorp og sist på Torbjørnrød. Personalia, se Dammen.

6.   Kristian Olsen, døpt 24. mai 1759. Trolovet 6. oktober og gift 22. november 1785 med Maria Olsdatter Solie (under Vestre Nøtterøy?).

7.   Ola Olsen, døpt 22. november 1761 (etter farens død). Begravet 3. februar, 11 uker gammel.

 

Mari trolovet 15. mars og gift (2) 18. november 1763 med Nils Kristensen fra Ringsaker. Komen Fra København med Afskeeds Pas fra Fad Garden”.

 

*

 

Nils Olsen, født 1750. Trolovet 9. april og gift 28. desember 1771 med enken Anne Hansdatter Herstad.

Barn:

1.   Ingeborg Nilsdatter, døpt 16. april 1772. Konfirmert 14. oktober 1787 i Tjøme kirke. Trolovet 1. desember 1789 og gift 5. januar 1790 med Svend Olsen Helgerød i Stokke. Se bruksnr. 1.

2.   Ole Nilsen, døpt 18. april 1775. Tvilling. Begravet 17. juli 1775, 3 måneder gammel.

3.   Kristine Nilsdatter, døpt 18. april 1775. Tvilling. Begravet 11. juni 1775, 6 uker gammel.

4.   Kristoffer Nilsen, døpt 5. september 1776. Begravet 28. februar 1777, ½ år gammel.

5.   Pernille Nilsdatter, døpt 15. mars 1778. Begravet 11. januar 1784, 6 år gammel.

6.   Lars Nilsen, døpt 30. august 1781. Begravet 16. september 1781, 3 uker gammel.

7.   Lars Nilsen, døpt 30. oktober 1782. Begravet 23. juni 1784, 2 år gammel.

 

*

 

Erik Kristoffersen fra Nordre Velle i Slagen.[10] Død 23. april og begravet 29. april 1809 fra Torbjørnrød. Trolovet 19. april og gift 6. juni 1791 med Inger Olsdatter Dammen, fra Torbjørnrød, døpt 24. oktober 1755.[11] De flytta til Snipetorp på Stangeby og sist til Torbjørnrød.

Barn:

1. Anne Eriksdatter, døpt 28. august 1791 fra Dammen. Gift 6. august 1822 fra N. Veien

    (Kjøveien) med matros Adam Kristiansen Schieffer/Schæfer. Han var døpt i Tønsberg 3.

    juni 1786. Død 16. oktober og begravet fra Kjernås eie 21. oktober 1832.  (Sønn til snekker

    Kristian Didriksen Schæfer og Berte Andersdatter Lia).

    Barn:

1.      Jakob Edvard Adamsen, født 5. mai og døpt 16. mai 1826 fra Kjøreveien. Gift 2. desember 1856 med Ingeborg Marie Hansdatter Unneberg i Slagen, født 16. januar og døpt 26. januar 1834 fra Teie. Han kalles hennes pleiebror. (Datter til Hans Jørgensen Unneberg, som hadde bodd på Teie på Nøtterøy og Ragnhild Johannesdatter. Unneberg i Slagen.) Overtok gården Unneberg i Slagen. 

2.      Bredine Maria Adamsdatter, født 11. desember og døpt 18. desember 1828 fra Kjøreveien. Konfirmert fra Kjøle 28. mai 1843. Gift 29. mai 1855 med matros Johan Kristoffersenbruksnr. 7 under Nordre Smidsrød. Solgte bruket i 1872.

2. Jørgen Eriksen, døpt 10. november 1793 fra Snipetorp på Stangeby. Gift 10. desember

    1822 fra N. Veien med Petronelle Larsdatter Alby. Kom flyttende fra Tønsberg i 1822.  

    Kom til Mellom Smidsrød eiet.

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Glova – Klova – Torbjørnrød-Eie

Glova under Torbjørnrød

 

Denne husmannsplassen er ikke nevnt verken hos Lorens Berg eller Sigurd Unneberg. Det nevnes kun at Anders Kristensen Tørkopp skal ha bodd i Glova eller Klova, men ikke hvor denne plassen lå. Plassen kalles Glova under Torbjørnrød i 1741.

 

Dette er den eneste plassen som nevnes så tidlig under Torbjørnrød, så her bodde antakeligvis:

 

Laurits, husmann på Torbjørnrød eie og skatter 16 skilling i kvegskatten 1657 av 2 kyr.

 

*

 

Svend Pedersen, født ca. 1654 (52 år i 1706). Gift med ei enke etter en Torgeir. Nevnes som husmann 1706-1723. Han kom hit fra Trolltorød.

Barn:

1.   Peder Svendsen, født ca. 1682 på Trolltorød. 24 år og ungkar i 1706. Ble utskrevet som matros i 1711 fra Torbjørnrød, da 30 år gammel.

2.   Torgeir Svendsen, døpt 8. juli 1687 på Trolltorød.

 

Svend hadde tre stesønner og en stesønnesønn i 1706:

A. Hans Torgeirsen, født ca. 1658 (48 år i 1706). Utenlands. Trolig den samme som vi finner 1689-1697 på Bugården.

      Barn:

1.   Torgeir Hansen, født ca. 1694 (12 år i 1706 og født på Nøtterøy).

B.  Kristen Torgeirsen, født ca. 1662 (44 år i 1706). Utenlands.

C.  Lars Torgeirsen, født ca. 1668 (38 år i 1706). Bosatt i Son.

 

*

 

Kristen Reiersen Søndre Ilebrekke i Slagen. Ikke bosatt her. (Sønn til Reier Kristoffersen og Anne Kristensdatter. På Søndre Ilebrekke.)  Trolovet 8. oktober og gift 30. november 1707 i Slagen med Marthe Andersdatter født ca. 1667. Nevnt 1733. Begravet 6. juni 1741, 74 år gammel fra Glova.[12] Trolig enke før 1733. Hun kalles Glova. Det står ved ekteskapet at de var i forbudent ledd i slekt med hverandre så de fikk kongelig bevilgning før ekteskapet.

Barn:

1.  Anders Kristensen, døpt 5. august 1708 fra Søndre Ilebrekke i Slagen. Faddere: Ole Roms kone bar det, Ingebor Ole Tverveds, Amund Osmundrød, Søren Ilebrekke, Kristen Amundsen. Overtok Glova, se nedenunder.

2.  Søren Kristensen, døpt 19. juli 1711 fra Søndre Ilebrekke. Faddere: Mari Ilebrekke, Omund Osmundrød, Ole Ron, Peder Kristensen, Ingeborg Ole Tverveds.

3.  Povel (Paul) Kristensen, døpt 13. mai 1714 fra Søndre Ilebrekke. Faddere: Kari Knut Basbergs, Helge Osmundrød, Rasmus Basberg, Ole Korterød, Anders Unneberg. Gift (1) 1740 med Anne Olsdatter Gjervåg på Tjøme, der de var husmannsfolk. Anne og sønnen døde og Paul flyttet til Megården i Utbygda. Gift (2) med Anne Larsdatter Helgerød, født 1720. Paul druknet like etterpå.

 

*

 

Anders Kristensen, døpt 5. august 1708 fra Ilebrekke i Slagen.[13] Begravet 13. november 1780, 73 år gammel. Trolovet 15. november og gift 4. desember 1736 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Barbara Olsdatter, født ca. 1704. Død 29. januar og begravet 4. februar 1785, 81 år gammel. Familien flyttet til Tørkopp. De nevnes der første gang i 1759.

Barn fra Glova:

1.   En datter. Dødfødt og begravet 16. oktober 1738. Tvilling?.

2.   Kristen Andersen, døpt 16. oktober 1738. Begravet 9. mars 1740, 1 år og 21 uker gammel. Faddere: Marthe Andersdatter Glova, Inger Torbjørnrød, Ole Nes, Ole Skjerve, Finn Brattås.

3.   Søren Andersen, døpt 6. desember 1740. Begravet fra Hellesmo på Tjøme 26. juli 1807, 69 år gammel. Skoleholder på Tjøme. Faddere: Ole Skjerve, Paul Gjervåg, Per Dårsti, Guri Glomstein, Ole Gjervågs datter Anne Gjervåg. Trolovet fra Tørkop under prestegården 29. november 1775 og gift 4. januar 1776 med Inger Evensdatter Øvre Tanstad. Overtok på Tørkopp. Personalia se der.

 

Uplassert under Torbjørnrød

 

Ingeborg Torbjørnrød. Fikk en datter utenfor ekteskap med Jens Veien

Barn:

1. Marte Jensdatter, døpt 19. juli 1692 fra Torbjørnrød.

 

*

 

Anne Pedersdatter Torbjørnrød, født ca. 1678. Begravet 31. januar 1765, 87 år gammel.

 

*

 

Nils Kristensen Torbjørnrød, født ca. 1713. Begravet 16. august 1770, 57 år gammel.

 

*

 

Ole Torbjørnrød, født ca. 1748. Begravet 8. januar 1774, 26 år gammel.

 

*

 

Anne Jensdatter Torbjørnrød, konfirmert 21. oktober 1798 i Tjøme kirke.[1] RB, side 232.

[2] RB, side 66.

[3] RB, side 200.

[4] Kanskje fra Østre Hallenstvedt i Andebu og bror til Inger Larsdatter Østre Hallenstvedt og Mari Larsdatter Søndre Sande.

[5] Kalles Andersdatter når hun begraves. Er hun fra Østre Nøtterøy?????????

[6] Også kalt Bente Paulsdatter???

[7] Må ikke forveksles med Anders Olsen Dammen under Nedre Rød på Tjøme.

[8] Forlovere: Kristen Bugården og Kristian Bugården.

[9] Broren Tor Larsen på Nordre Smidsrød.

[10] Bror til Hans Jørgensens Teie eiets far Jørgen Kristoffersen.

[11] Forlover. Ole Torsen Stangeby og Peder Pedersen Dammen. Vitner: Ole Hansen V. Hovland og Kristen Kristoffersen Presterød i Slagen.

[12] Marthe Andersdatter Torbjørnrød-Eje er fadder 1733-1738. Marthe Andersdatter Glova er fadder 1735-1738.

[13] Anders Christensen Glova er fadder 1735-1741.