Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

LOFTERØD

Gårdsnr. 106

 

E i e r e

 

Laurentiuskirken i Tønsberg eide i 1396 øresbol. Før reformasjonen (1537) er trolig denne parten gått over til Mariakirken (Vor Frues kirke) prestebord og presten ved denne kirken fikk årlig ¼ av landskylden, men hadde ikke del i bygselretten.

 

Salve i Lofterød, (”Salve j Loftrud”). Nevnt i Niklas Arnbjørnssons testamente fra 24 (25?) februar ca. 1410. Niklas skyldte Salve ”en bolk og 5 lispund”.[1]

Jn nomine [dominj1 amen. swa er þet mit testamentum fyrstæ at sancte *Pedzer kirkiw skall hafua oll þe gamle hws som iæk køfpte a. profasten2 j prestagardenom blifuer ek døder eder
mino kono Jngibiørgh skolum mit hafua hwart efter annan sidan skall kirkian hafua þa at *ærnifghæ skulu þeim after til sin løse fyre xla marker vm þe vilia swo gøra. jtem þe nygia hws oll gangh ok eldh hws ok þer til høyre skall min hustrv hafua hwart efter annan. jtem skall Jngibiørgh hafua mino kapæ. jtem skall Margreta dotter henne hafua v kyr lagh j vskiftom pennyn(g)om. jtem klædhe var skulum mit hafua vskiftæ hwart efter annan. Jtem ij sylf spøne skulum mit efter annan hafua fyre sall okkars fyre xxx3 sæll messør eder swa gut [jtem hafuer ek gifuet4 jtem hafuer iæk gifuet minom frendom Gunner a Bergum ein kraghæ
ok eino jacku. Jtem Þorsteni aa Nesom han skall hafua eino brædøyxe þettæ hafwom mit gifuet hwart efter annan som lengir lifua ok lengi hawom [mit hæfu4 þet gifuet fyre ij are badhe heilbrigi ok w sykkon Þetta ero skuldin at lukæ fyrst xij marker jtem Hans grafue v marker jtem pren (dvs presten?) ij marker ok ein laup smørs jtem ij kyr ok legu þer med sira Biorne jtem adræ kwn Gunleiker i Lensbergi jtem Heyne Sehws ij marker ok eino hwt jtem xij aura profasten jtem x/-j/ aura Herman lauper jtem Hartigh j Sworten h. mark jtem ix stikkyr silfuars j Vikenæ jtem Salfue j Loftrudhi ein bolk ok v linspund jtem Guttormar aa Rampnes v linspund jtem h. v linspund salt Halwarder Flackakssyni. var þettæ testamentum giørt laupars messo dagh. ok til sannyndæ her vm [seti1 Arne Þorgeirsson ok Nicolos  Biornson okkor jnsigle fyre þettæ testamentum.

Bakpå med hånd fra 15de Århundre: Testamentum Niclæs Antbiorns/son/.

Tillegg: Paa Seglremmerne læses fölgende: Ollum monnum þeim sem þetta
bref sea [eder] høyra sender q. g. ok sina ek [wil] yder k[unnikt
gera] at ek var j seth stofuo ok fleiræ godhæ [mæn] . . . . . . . .

 

 

Torstein Håvardsson kjøpte ifølge et brev, datert Lofterød (”Latrud”) midtfastesøndag (21. mars) 21. mars 1479, 10 øresbol i Lofterød (”Lofsrudh”) av Nils Salmundsson.[2] Om Torstein var bruker, vites ikke.

Lagrettemennene var Dyre Arnesson og Reidar Kjetilsson.

 

Originaltekst

 

Ollom monnom theim som thetta bref se eller høra sender Dyre Arnesson Redar Kætilsson suorne lauretismen q. g. ok sina kunnoth gørande at met worum j Latrudh mitffasta sunnedaghen arom effter guds byrdh mcdlxxix sagom vi ok hørdom pa ja ok handarbond kendis ta Niels Salmonsson at han salth hade Tosten Hauardsson x aura bol jordar j Lofsrudh som liger j Nøterøne ffrielst oc hemmolt ffore hwariom manne med ollom lutum oc lunnom som til ligger oc leghet hauer fra fonno ok nyio vtan gardz oc jnnan fra Niels Salmonsson oc
hanss eruingom oc til Tosten Haluardsson oc hanss eruingom til æwerdelige eigo kendis ok ta Niels Salmonsson op haua boreth af forde Tostene syste pæningh ok øfste ok alla ter melom effter ty som j kaup theres kom som honom vel at nøgde til sannide her vm sætium vi vaar jnsigle fore thetta bref som giortt var mitffasto sunedagen anno predicto.

 

 

Amund Tollefsen Holm i Sande nevnes første gang med 4 ½ pd smør i Lofterød på Nøtterøy i 1612. Dette må være gods han har tilegnet seg, da den ikke nevnes som odelsgods på skifte etter foreldrene på Holm i 1585. Han skatter av parten til 1615 og er død før 1617. I årene 1616-1623 er den ikke nevnt i skattelistene. Sønnen Frode Amundsen Øvre Selvik i Sande skatter av Lofterød 1624-1630. Frodes enke, Karen Pålsdatter, står med parten i 1631-1643. Fra 1644 eies den av Borger i Kristiania og innvåner på Bragernes, Claus Pedersen. Han var gift med Frode og Karens datter Magnhild Frodesdatter. Magnhild er enke i 1660 og skatter av parten, da nevnt som odel. I Landkommisjonen 1661 heter det: Lofterød Ligger gansche Øde, skylder 6 pd smør, deraff Magnild Frodesdatter paa Bragernes de - 4 1/2 pd med bøxell offer alt Raadig och wor frue Kierches presteboell i Tunsberg de Øffrige 1 1/2 pd. Skouff till Brende och gierdefang. Fra 1661 eies den av Magnhilds andre mann, Pål Schnell. Pål Schnell panter gården i 1666 til Borger på Bragernes Klaus Trondsen og han eier den til 1721. Arvingene skjøter ¾ av Lofterød i 1721 til Tomas Gerner i Tønsberg, sogneprest til Laurentiuskirken og Sem. Enken selger den i 1751 til brukerne.

SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0III: Pantebok nr. I III, 1718-1738, s. 75b

 

B r u k e r e

 

Salve i Lofterød, ca. 1410.

 

*

 

Ola Lofterød. Nevnt 1593-1604.

 

*

 

Hans Lofterød. Nevnt 1605-1625. I 1616/17 solgte Hans Lofterød 9 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 54 skilling. 1618/19 2 tylfter 12 alen granbjelker for 24 skilling.

 

*

 

Kristen Lofterød. Nevnt 1625-1640.

 

*

 

Jens Lofterød. Nevnt 1636-1655. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Jens Lofterød for seg og sin kone – 16 skilling.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Jens Loffterød bondegodtz smør 4 ½ pd., till Thunsb. præstboel smør 1 ½ pd. (Er) 2 schippd. Bunden bøxsellen. Skatt 3 dr.” Det står her at han eide 4 ½ pd smør i 1649 og hadde bygselen, men dette er feil, for det var Claus Pedersen på Bragernes som eide denne parten.

 

*

 

Torgeir Lofterød, nevnt 1657.

 

*

 

I Landkommisjonen 1661 får vi vite at Lofterød står øde. Gården skylder 6 pund smør hvorav Magnhild Frodesdatter på Bragernes eier 4 ½ pund med bygsel over alt og Vår Frues kirke i Tønsberg de siste 1 ½ pund. Skouff till Brende og Gierdefang”. Samme i 1662.-

 

*

 

Rasmus Olsen, født ca. 1629 (36 år i 1665). Nevn også i 1670.

 

*

 

Så kommer den slekta vi kan følge i flere generasjoner på gården.

 

Elling Torgeirsen Lofterød. Bruker ca. 1671-1692. Begravd 22. februar 1699. Graffæst(et). Antagelig gift med Ingeborg, født ca. 1633. Begravet 26. mai 1720, 87 år gammel. På en Elgestadgård i 1661. I 1679 måtte Elling Lofterød betale 9 daler 1 ort 1 skilling i resterende skatter.

Barn:

1.   Torgeir Ellingsen, født ca 1661 (45 år i 1706) på Elgestad. Trolovet 14. oktober og gift 4. november 1692 med Ingeborg Halvorsdatter Strengsdal. Overtok hele gården etter faren, men drev fra 1722 halve gården sammen med broren.

2.   Anne Ellingsdatter, født ca. 1671. Druknet ved ”Bustenene” (Bustein), og ble begravet 28. juni 1709, 38 år gammel. Graffæstet”.

3.   Torstein Ellingsen, født ca. 1678 (28 år i 1706 og ungkar)på Lofterød.. Først på halve Lofterød. Flyttet til Håvaldsrød under Prestegården. Soldat for Lofterød 1706-1711. 33 år i 1711.

4.   Mari Ellingsdatter, født ca. 1679. Død 16. januar 1746, 67 år gammel. Trolovet 24. april 1714 på Nøtterøy og gift i Ramnes med enkemann Kristen Iversen fra Sijorden i Ramnes, født ca.  1652. Død 23. desember 1742 på Sijorden, 90 år gammel. (Sønn til Iver Eliassen, født ca. 1620. Skal ha vært 100 år i 1720. På Sijorden.) Kom til Sijorden. Det er skifte etter begge to 10. august 1746. Dette skiftet er tatt inn i skiftet samme dag etter Sønnov Syvertsdatter på Søndre Jare i Ramnes. Vi får vite i skiftet etter Sønnev Sivertsdatter på Søndre Jare i Ramnes 10. august 1746 at stervboet etter henne skylder 3 daler til stervboet til Maren Ellingsdatter.

      Barn:

1.      Sissel Kristensdatter, født ca. 1714. Hun var ifølge skiftet etter foreldrene i 1746, 28 år og bosatt på Hovland på Nøtterøy, i huset til sitt søskenbarns mann Gunder Jakobsen Hovland. På dette skiftet møter Gunder Hovlands far, Jakob Gundersen Trolltorød på hennes vegne. Begravet fra Hovland 22. mai 1750, 36 år gammel. 1750 (22. september) var det skifte på Hovland etter Piken Sissel Kristensdatter. Arvingene var: 1. Broren Jakob Kristensen, død og etterlatt seg barna: a) Kristen Jakobsen, 16 år. b) Kristian Jakobsen, 10 år. 3. Anne Sophie Jakobsdatter, 8 år. Tilstede var deres mor Anne Katrine Mathiasdatter, bosatt på Søndre Holmen under Jarlsberg, samt deres søskenbarn, Kristen Andersen Jakobsrød på Nøtterøy. I skiftet fortelles om skiftet etter hennes foreldre, Kristen Iversen og Maren Ellingsdatter som var 10. august 1746 (i Ramnes). Se Hovland.

      Kristen Iversen hadde vært gift (1) med Sissel Pedersdatter Vestre Låne i Sem. Hun kalles Sissel Andersdatter i skiftet 1746. Med henne hadde han en sønn: Jakob Kristensen. Han var i 1746 sersjant i det Fynske Nasjonale Regiment i Danmark. Hans kone var da bosatt på Jarlsberg Hovedgård. Det står i Ramnes bygdebok, side 499 at hun het Anne Calrim, men dette er feil. I skiftet 1746 står Anne Cathrine Mathiasdatter.

      Barn:

1.      Kristen Jakobsen, 16 år i 1750.

2.      Kristian Jakobsen, 10 år i 1750.

3.      Anne Sophie Jakobsdatter. 8 år i 1750.

     

Lofterød

Bruksnr. 1

½ gården fra 1706

 

Torstein Ellingsen, født ca. 1678 (28 år i 1706). Ungkar. Bruker halvparten av gården i 1706. Flyttet til Håvaldsrød under Prestegården i 1721. Det var brordatter og mann som overtok.

 

*

 

Anders Jakobsen fra Nedre Skjerve, døpt 15. november 1699. 6 år i 1706. Trolovet 22. oktober og gift (1) 29. desember 1722 med Anne Torgeirsdatter Lofterød, døpt 6. april 1697. Begravet 11. april 1743, 40 år gammel. Trolovet 22. august 1743 og gift (2) 9. januar 1744 med Mari Olsdatter (Østre) Hovland, døpt 21. januar 1718. Begravet 16. juni 1775, 56 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Torgeir Andersen, døpt 11. oktober 1725. Overtok gården, se nedenunder.

2.   Ingeborg Andersdatter, født ca. 1728. Begravet 14. oktober 1745, 17 år gammel.

 

Som sønn her nevnes også Jakob Andersen Stangeby, født ca. 1735 (66 år i 1801). Død 1803 på Kimestad i Borre. Dette kan imidlertid ikke være noen andre enn den Jakob Andersen som blir døpt 26. februar 1738 fra Hovland. Dermed er han neppe en sønn av ovennevnte Anders Jakobsen Lofterød. Han ble gift 1759 med enken Gunhild på bruksnr. 6 her på Lofterød. Dessuten kalles han bror til Gunhild Andersdatter, gift med Jakob Torgeirsen Lofterød. Se nedenunder.

 

*

 

Torgeir Andersen, døpt 11. oktober 1725. Begravet 29. januar 1769, 43 år gammel. Trolovet 16. november og gift 29. desember 1747 med Maria Pedersdatter Østre Sem[3], døpt 30. januar 1729. Begravet 17. januar 1771, 42 år gammel.

Barn:

1.   Jakob Torgeirsen, døpt 15. september 1748. Overtok gården, se nedenunder.

2.   Anne Torgeirsdatter, døpt 19. september 1751. Begravet 18. november 1765, 14 år gammel.

3.   Arne Torgeirsen, døpt 29. oktober 1754. Begravet 10. desember 1754, 6 uker gammel.

4.   Anders Torgeirsen, døpt 16. mai 1756. Død 1783 i Vestindia. Trolovet 21. november 1777 og gift 2. januar 1778 med Maria Kristensdatter Nattvall. Konfirmert 18. februar 1770 fra Nattval. Død 16. mai og begravet 21. mai 1824 fra Buer, 74 år gammel.

      Barn på Lofterød:

1.      Kristen Andersen, døpt 17. mai 1778. Begravet 21. juni 1778, 1 måned gammel.

2.      Maria Andersdatter, døpt 15. september 1779. begravet 18. mars 1781, 1 ½ år gammel.

      Maria ble trolovet 4. desember 1783 og gift (2) 9. januar 1784 med enkemann Anders Olsen Buer.

5.   Ingeborg Torgeirsdatter, døpt 22. august 1759. Trolovet 4. februar og gift 22. februar 1779 med ungkar Jon Andersen fra Trolltorød. Da fra N. Skjerve. Overtok bruksnr. 9 på Lofterød, men først på Gurerød.

6.   Marte Torgeirsdatter, døpt 15. august 1762. Begravet 11. august 1782, 20 år gammel. Var beladen med et stærkt fang”. Hun kalles Pige og var derfor ugift.

7.   Peder Torgeirsen, døpt 2. februar 1765. Trolig død liten.

8.   Andreas Torgeirsen, døpt 5. september 1766. Overtok gården etter broren Jakob i 1792.

9.   Torgeir Torgeirsen, døpt 1. oktober 1769. (Etter at faren var død). Død 1809 etter et fall ned fra riggen på ei kaperskute. Trolovet 3. januar og gift 31. januar 1792 med Inger Maria Hansdatter Skauen, døpt 9. mai 1765 fra Gurerød. Først i Skjerverønningen, siden på Lofterød.

 

1782 (6. November) ble skifte hold på Lofterød etter Marte Torgeirsdatter. Arvinger var 1. Broren Jakob Torgeirsen, fullmyndig og bosatt på Lofterød. 2. Anders Torgeirsen, fullmyndig og bor på Lofterød. 3. Andreas Torgeirsen, 16 år og hjemme hos broren. 4. Torgeir Torgeirsen 13 år og hos broren. 5. Søsteren Ingeborg Torgeirsdatter, 23 år, gift med Thor Andersen og bor på plassen Gurerød i Nøtterøy sogn.

*

 

Jakob Torgeirsen, døpt 15. september 1748. Død 23. februar og begravet 1. mars 1792, 44 år gammel. Han døde ”meget hastig” står det i kirkeboka. Trolovet 29. oktober og gift 27. desember 1773 med Gunhild Andersdatter Hovland, døpt 24. november 1734. Død 17. august og begravet 24. august 1807, 73 år gammel. Dødsårsaken var ”Hævelse i Fødder og Liv” Det må være henne som konfirmeres fra Søndre Sundene på Tjøme i 1751. Fadder fra Kråkerøy på Tjøme 1760-1769. Brukere her 1773-1792. Ingen barn. Det var broren Andreas som overtok.

 

*

 

Andreas Torgeirsen, døpt 5. september 1766. Trolovet 6. september og gift 25. september 1786 med Pernille Andersdatter Nedre Skjerve, døpt 27. november 1764 fra Trolltorød. (Datter til Anders Kristensen Trolltorød). Død 10. januar og begravet 17. januar 1809, 44 år gammel. Trolovet 6. februar og gift 26. februar 1811 med Maren Kristensdatter Hengerød, døpt 27. juni 1781.  Matros.

Barn i første ekteskap:

1.        Maria Andreasdatter, døpt 5. november 1786. Trolovet 18. mars og gift 27. mai 1807 med ungkar og matros Jakob Olsen Anilrød.

2.        Ingeborg Andreasdatter, døpt 1. august 1790. Død 22. februar og begravet 28. februar 1794 på Lofterød, 3 1/2 år gammel.

3.        Jakob Andreassen, døpt 22. september 1792. Kom til Svensrød.

4.        Ingeborg Andreasdatter, døpt 14. april 1795. Gift 21. desember 1820 med ungkar og matros Kristen Korneliussen Gurerød.

5.        Anders Andreassen, født 26. juli og døpt 30. juli 1798. Gift som ungkar og matros, 30. desember 1820 med Else Maria Kristensdatter Hengerød.

6.        Ragnhild Andreasdatter, født 9. april og døpt 14. april 1801. Gift 13. mars 1835 med Simon Simonsen, som da bodde på Lofterød. Kom til Skjerverønningen

Barn i andre ekteskap:

7.        Pernille Andreasdatter, født 13. november og døpt 20. november 1811. Død 20. februar

       og begravet 26. februar 1812, 15 uker gammel.

8.    Andreas Andreassen, født 24. februar og døpt 28. februar 1813. Gift 6. august 1839 med Elen Andrea Kristoffersdatter. Bodde i Rønningen. Andreas død tidlig. To barn: Nils Torvald, Else Maria.

9.    Hans Kristian Andreassen. Overtok gården, se nedenunder.

10. Peder Andreassen. Død 15. september og begravet 22. september 1842, 24 ½ år gammel. Ugift. Skomaker. Bosatt på Lofterød.

11. Martine Andreasdatter, født 1823. Gift 1845 med Johan Fredrik Filén på Hovland.

 

 

Tangen

Bruksnr. 3

Ligger ned mot Sevikkilen og øst for Landsrød. Om Tangen, se også gård nr. 85.

 

Denne gården er samlet sammen av deler fra Lofterød, Øvre Skjerve osv.

 

*

 

Den første familien vi hører om her som vi kan følge videre er:

 

I 1706 bor det en huskvinne og enke her med to sønner, Ola og Knut Olssønner. Det må også være henne som er den Ole Tangens mor som blir begravet 18. januar 1720, 78 år gammel. Det er ut fra navnebruken foreslått at guttenes far var: Ola Knutsen fra Østre Nøtterø, født ca. 1636. Han var 28 år og ugift i 1664 og var utenlands.

Barn:

1.   Ola Olsen, født ca. 1665. Overtok Tangen.

2.   Knut Olsen, født ca. 1675. Husdreng på Øvre Skjerve i 1706, da 30 år, ugift og født på Tangen. Død 1760, 85 år gammel. Trolovet 22. september og gift (1) 25. oktober 1708 med Kari Knutsdatter. Begravet 16. juli 1724, 44 år gammel. Trolovet 28. september og gift (2) 20. november 1724 med Berte Paulsdatter Torbjørnrød, født ca. 1683. Begravet 16. desember 1740, 57 år gammel 1740. Kom til Dårsti under Tokenes.

      Barn født på Tangen:

      1. Berte Knutsdatter, døpt 28. juli 1709.

3.   Trolig Dordi Olsdatter. Trolovet 20. desember 1705 og gift 21. januar 1706 med Morten Larsen, født ca. 1664 (42 år i 1706). Morten nevnes som husmann på Øvre Skjerve i 1706, da trolig på den delen av Tangen som hørte dit. Personalia, se husmenn under Øvre Skjerve.

4.   Trolig Mari Olsdatter. Trolovet 8. april og gift 1. juni 1713 med Peder Ingebretsen fra Ramnes sogn.

5.   Ane Olsdatter. Begravet 30. oktober 1737, 70 år gammel som ” Ole Tangens søster”.

6.   Mulig Kari Tangen. Hun fikk to døtre utenfor ekteskap. De er ikke registrert begravet fra Tangen. Dette er imidlertid ikke bevist.

      Barn:

      1. Inger, døpt 30. desember 1703. Mor da 36 år gammel.

      2. Ane, døpt 2. juni 1709. Mor da 42 år gammel.

 

*

 

Ola Olsen, født ca. 1658 (48 år i 1706).[4] Begravet 10. november 1739, 74 år gammel. Trolovet 11. juli og gift 21. oktober 1706 med Eli Olsdatter, født ca. 1675.[5] Begravet 17. februar 1753, 78 år gammel. På Tangen under Øvre Skjerve i 1706. Han blir siden registrert under Meum.

Barn:

1.   Ane Olsdatter, døpt 8. desember 1707. Gift 1730 med Fin Ivarsen Brattås.

2.   Ole Olsen, døpt 1. september 1709. Død ca. 1759, visstnok på sjøen. Overtok Tangen.

3.   Barbro (Barbara) Olsdatter, født ca. 1712. Død 1780. Nevnt 1732[6]. Gift 1734 med Jens Halvorsen Østre Gunnestad og kom til Hovland.

4.   Anders Olsen. Konfirmert 17. mars 1734 i Nøtterøy kirke. Begravet 21. februar 1747, 29 år gammel. Trolovet 5. november[7] og gift 6. desember 1742[8] med Helvig Halvorsdatter, død 1787 på Gon på Tjøme.[9]

      (Trolovet 31. oktober og gift (2) 4. desember 1748[10] med Søren Sørensen Søndre Nes og flyttet til Pyt på Tjøme.)

      Barn:

      1.   Ole Andersen, døpt 16. desember 1745. Død liten sier Lorens Berg, men han er ikke registrert begravet.

5.   Sebille Olsdatter, døpt 27. mars 1718. Konfirmert 1735 i Nøtterøy kirke. Trolovet 4. september og gift (2)  25. oktober 1751 med Kristoffer Johannesen Styrsvik.

 

*

 

Ole Olsen, døpt 1. september 1709. Død ca. 1759, visstnok på sjøen.

Barn:

?. Ole Olsen, født 1751. Begravet 10. november 1752, 1 år gammel.

 

Ole Olsen Tangen og Ingebor Torsdatter

1. Jens Olsen, døpt 17. januar 1778.

 

Uplassert under Tangen

 

 

En Pige (ugift dame). Begravet fra Tangen 16. mai 1700, 70 år gammel.

 

Ole Jensen Tangen. Konfirmert ved påsketider 1754.

 

 

Lofterød

Bruksnr. 6

Hele gården 1692-1706.

½ gården fra 1706

 

Torgeir Ellingsen, født ca 1661 (45 år i 1706). Begravet 15. august 1730. Trolovet 14. oktober og gift 4. november 1692 med Ingeborg Halvorsdatter Strengsdal, født ca. 1656. Begravet 19. september 1736, 80 år gammel. Bruker 1692-1725. Overtok hele gården etter faren, men drev fra 1706 halve gården, og broren Torstein den andre halve. Stilte som soldat for Elgestad 1706-1711. 50 år i 1711.

Barn:

1.   Siri Torgeirsdatter, døpt 20. desember 1693. Trolovet 3. februar og gift 26. februar 1722 med Gunder Jakobsen Trolltorød.

2.   Anne Torgeirsdatter, døpt 6. april 1697. Trolovet 22. oktober og gift 29. desember 1722 med Anders Jakobsen Nedre Skjerve, døpt 15. november 1699. 6 år i 1706. Overtok halve gården. Det var den parten Torstein Ellingsen hadde hatt.

3.   Elias Torgeirsen, døpt 27. januar 1701. Trolovet 5. desember og gift 8. januar 1726 med Marta Jørgensdatter. Hun kan være fra Nordre Smidsrød. Overtok halve gården etter faren.

 

I 1702 ble Lauge Nattvall, Hans Meum, Ole Meum, Kristen Nedre Skjerve, Jakob Nedre Skjerve, Torgeir Lofterød, Anders Brattås og Ola Hovland stevnet fordi de hadde hugget ulovlig i Trolltorøds skog.

 

1706 (20. november) tinglyser Torgeir Ellingsen sin bygselseddel på 2 pund 15 merker smør i Lofterød, utstedt av Gunder Gundersen på Bragernes.

 

*

 

Elias Torgeirsen overtok gården etter faren i 1725. Han flyttet til Håvaldsrød under Prestegården i 1741. Personalia, se Håvaldsrød.

 

*

 

Jon Pedersen, født ca. 1702. Begravet 21. mars 1766, 64 år gammel. Trolovet 29. mars og gift (1) 22. juni 1727 i Sem, med Malene Andersdatter, født ca. 1674. Begravet 24. mai 1750 fra Lofterød, 76 år gammel. Trolovet 6. desember 1751 og gift (2) 8. januar 1752 med ”Pigen, Tienende paa Øfre RødAnne Hansdatter, født ca. 1717. Død 11. mars og begravet fra Samstykket 17. mars 1803, 86 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Peder Jonsen, døpt 26. september 1728 fra Krikerød under Jarlsberg, Sem. Faddere: Morten Kjær, Jakob Tom, Anders Mortensen, Ingeborg Tom, Marta Tom. Se nedenunder.

2.   Andreas Jonsen, døpt 26. august 1731 fra Krikerød under Jarlsberg, Sem. Faddere: Martha og Ane Tom, Morten Kjær, Lars Erlandsen, Jørgen Tom.

Barn i andre ekteskap:

3.   Hans Jonsen, døpt 8. mars 1753. Begravet 12. januar 1780 fra Skjerverønningen, 27 år gammel. Trolovet 14. september fra Gurerød og gift 11. oktober 1774 med Edel Pedersdatter, da fra Kjønnerød. Døpt 29. oktober 1747 fra Firing i Sem. Om hennes foreldre, se uplassert under Nesbryggen (Nordre Nes). Død 12. februar og begravet 18. februar 1826 fra Nordre Føyn.

      Barn:

1.      Karen Hansdatter, døpt 29. november 1774 fra Kjønnerød. Begravet 4. februar 1775, 2 måneder gammel.

2.      Jon Hansen, døpt 23. juni 1776 fra Kjønnerød. Det må være han som blir konfirmert fra Samstykket 17. mai 1792 i Nøtterøy kirke. Sikkert bosatt hos sin tante og hennes andre mann.

3.      Mattis Hansen, døpt 8. desember 1779 i Rønningen under Øvre Skjerve.

 

Vi finner følgende familie på Meum i 1801.

 

Edel Pedersdatter, 49 år, matmor, enke etter 1ste ekteskap, inderst, lever av arbeide og almisse av sognet

John Hansen, 25 år, hennes barn, ugift, matros i utenlandsfart.

Mathias Hansen, 22 år, hennes barn, matros i kongens tjeneste.

 

4.   Mathis Jonsen, døpt 16. mai 1756. Begravet 9. januar 1767.

 

Malene har trolig følgende søsken:

1. Morten Andersen. Gift (1) med N. N.[11] Trolovet 25. juli 1750 og gift (2) 13. januar 1751  

    i Stokke med Inger Larsdatter. Forlovere: Rasmus Rasmussen Melsomvik og Jon 

    Pedersen Lofterød. Er bruker på Søndre Kjær i Sem 1707-1731.

    Barn i første ekteskap:

    1. Anders Mortensen, født ca. 1706. 20 år i 1727. Fadder i 1728.

    2. Peder Mortensen, født ca. 1708. 18 år i 1727.

    3. Barbara Mortensdatter, døpt 20. desember 1711. Faddere: Anna Andersdatter, 

        Malene Andersdatter, Live Olsdatter, Ole Huseklepp, Kristoffer Povelsen på Kjær.

        Begravet 6. november 1712, 1 år gammel.

    4. Kristen Mortensen, døpt 6. januar 1714. Faddere: Kristoffer Kjær og hans kvinne,

        Torstein Kristoffersen, Inger Kjær, Peder Kjær. Begravet 4. mars 1714, 8 uker

        gammel.

    5. Anne Mortensdatter, døpt 15. september 1715. Faddere: Live Huseklepp, Rønnaug  

        Huseklepp og hennes mann Ole, Jørgen Olsen, Malene Andersdatter.

2. Jakob Andersen. Jacob Bierget” ble begravet 11. juli 1755, 70 år gammel. Druknede,  

    da hand vilde stige i baaden”. Trolovet 24. september 1741 i Stokke med Eli  

    Mortensdatter, da på Søndre Sundene på Tjøme. Hun var fra Østre Ekenes. De bodde på    

    Bjerget på Tjøme, der Jakob døde i 1755. Forlovere var Jon Pedersen Lofterød og Morten                        

    Andersen ”Jelroe” (Gjerla i  Stokke).

 

Anne blir trolovet 6. april 1768 og gift (2) 14. mars 1769 med enkemann Peder Sørensen Gurerød, og flyttet dit. Ingen barn registrert.

 

*

 

Peder Jonsen, døpt 26. september 1728 fra Krikerød under Jarlsberg, Sem. Død 1757. Se ovenfor. Gift med Gunhild Larsdatter Østre Sem, døpt 13. juni 1725.[12] Konfirmert 21. april 1743. Død 13. juni og begravet 17. juni 1784, 60 år gammel.

Barn:

1.  Andreas Pedersen, døpt 19. oktober 1749 fra Lofterød. 8 år i 1759. Trolovet 25. november og gift 29. desember 1773 med piken Maria Olsdatter Strengsdal, , døpt 29. desember 1750.

2.  Lars Pedersen, døpt 27. desember 1752. 5 år i 1759. Konfirmert 6. mars 1768 fra Lofterød.

3.  Anne Pedersdatter, døpt 19. oktober 1756. Begravet 16. januar 1757, ¼ år gammel.

4.  Peder Pedersen, døpt 29. desember 1757. Nevnt 1759. Trolovet 7. desember og gift 29. desember 1780 med Kristine Olsdatter Strengsdal. Kom til Strengsdal.

 

1759 (26. Mars) ble det holdt skifte på gården Lofterød etter Peder Jonsen. Enken er Gunhild Larsdatter. Barna: 1. Andreas Pedersen, 8 år. 2. Lars Pedersen, 5 år. 3. Peder Pedersen, som ble født etter farens død. På enkens vegne hennes festemann, Jakob Pedersen (feil for Andersen) og på barnas vegne deres farfar, Jon Pedersen. Det var løsøre for 25 daler 1 ort 2 skilling. Fastegods: Et skjøte, datert 14. April 1751 fra prostinne Wittichen Maria Stochfledt, på 15 merker smørskyld i Lofterød til en verdi av 65 riksdaler. Likeså et skjøte fra Jon Pedersen Lofterød, datert 16. Februar 1757, på 15 merker smørskyld, til en verdi av 65 riksdaler. Tinglyst 14. Mars samme år. Til sammen 1 bismerpund 7 ½ merker smør. Boets hele formue 200 riksdaler 1 ort 2 skilling. Sum gjeld, 130 riksdaler 1 ort 2 skilling. Å dele 70 riksdaler.

 

Gunhild ble trolovet 11. mars og gift (2) 28. desember 1759 med Jakob Andersen Stangeby, født ca. 1735 (66 år i 1801). Død 1803 på Kimestad i Borre. Dette kan imidlertid ikke være noen andre enn den Jakob Andersen som blir døpt 26. februar 1738 fra Hovland. Dermed er han neppe en sønn av ovennevnte Anders Jakobsen Lofterød.

Barn:

1.    Anders Jakobsen, døpt 1. oktober 1760. Trolovet 4. desember gift 12. desember 1786 med Helvig Halvorsdatter Grasrønningen under Strengsdal. Bosatt i 1801 i Grasrønningen.

2.    Lembek Jakobsen, døpt 25. september 1763. Død 11. februar av ”tærende svaghet” og begravet 17. februar 1792, 29 år gammel. Ungkar.

3.    Aleth Jakobsdatter, døpt 1. november 1767. Begravet 10. september 1768, 1 år gammel.

4.    Ingeborg Jakobsdatter, døpt 13. august 1769. Begravet 12. februar 1771, 1 ½ år gammel.

 

Jakob ble trolovet 22. oktober og gift (2) i Vår Frues kirke i Tønsberg med Olia (Olea/Oline) Jørgensdatter Kimestad i Borre, født 1753. Død 1826. Broren Lars Jørgensen på Nedre Sem.

Barn:

5.    Jørgen Jakobsen, døpt 25. august 1785. Overtok Kimestad i Borre, gårdsnr. 51, bruksnr. 3.

6.    Engebret Jakobsen, døpt 13. januar 1788. Han var utenlands i 1826.

7.    Ole Jakobsen, døpt 16. oktober 1790. Død 18. mars og begravet 23. mars 1791, 23 uker gammel.

8.    Gunhild Jakobsdatter, døpt 28. mai 1792. Død før 1801 i Borre.

 

Familien flytter i 1793 til Kimestad i Borre og overtar hennes farsgård, der han i 1801 kalles gårdbruker og bonde, samt sjøfarende. Her får de flere barn.

9.    Anne Marie Jakobsdatter,[13] døpt 19. oktober 1794 fra Kimestad i Borre. Gift med Hans Andersen Grindstuen under Jarlsberg Hovedgård.

 

Bruksnr. 9

 

Anders Jakobssøn som hadde drevet halve Lofterød fra 1722 av, kjøpte 1751 halvten derav; fortsatte som selveier til sin død 1773. Nærmere omtale av Anders er gitt ovenfor.

Noen år blev bruket drevet sammen med det andre.

 

Jon Andersen fra Trolltorød. Trolovet 4. februar fra N. Skjerve, og gift (1) 22. februar 1779 med Ingeborg Torgeirsdatter Lofterød, døpt 22. august 1759.  Død 1. juni og begravet 7. juni 1794, 35 år gammel. Trolovet 30. desember 1795 og gift (2) 27. januar 1796 med Anne Jakobsdatter Kjærgrav, hjemmedøpt og stadfestet i kirken 20. juli 1760. Konfirmert 8. oktober 1775. Anne bor da på Meum. Først på Gurerød før de kom til Lofterød.

Barn i første ekteskap:

1. Maria Jonsdatter, døpt 18. oktober 1780 fra Gurerød. Begravet 12. november 1780, 1  måned gammel.

2. Nils Jonsen, døpt 28. oktober 1781. Begravet 7. november 1781, 14 dager gammel.

3. Anne Jonsdatter, døpt 25. september 1783.

4. Anders Jonsen, døpt 3. desember 1786 fra Lofterød.

5. Torger Jonsen, døpt 5. september 1789.

6. Nils Jonsen, døpt 9. oktober 1791.

Barn i andre ekteskap:

7. Ingeborg Jonsdatter, født 12. august og døpt 19. august 1799 fra Lofterød. Død 24. juni og begravet 29. juni 1800, 1 år gammel.

8. Johan Henric Jonsen, født 26. august og døpt 1. september 1804. Død i Lofterødlia 1865. Gift med Maren Pedersdatter fra Kårød.

 

 

Anders Torsen Movik kjøpte bruket ved auktion 1814; bodde neppe her.

 

Jakob Kristensen 1827-58, var fra Hengerød, fór som styrmand. Gift m. Johanne Andreasdatter som døde 1849. To barn vokste op: 1. Ingebret Jakobsen, egtet 57 Anne Gulliksdatter; overtok jordveien efter faren. 2. Maren Elise, egtet 54 Jens Arnt Nilsen Anildrød.

 

Uplassert

 

Kjell Løftå (Lofterød?) Kiell Løftaa” måtte 1557/58 bøte 3 daler fordi han bet sin leiepike (innleid hjelp).[14][1] D.N. XI 111

[2] D.N. III, s. 675, nr. 927.

[3] Kalles Eli når det gifter seg.

[4] Fadder 3.10.1736.

[5] Fadder 1735-1737.

[6] Fadder 31.7.1732.

[7] ”Trolovede på Svelvigen” står det i kirkeboka. Det er trolig Svelvik på Tjøme.

[8] Forlovere: Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme og Finn Ivarsen Brattås.

[9] Hennes søster var kanskje Kristine Halvorsdatter, gift med Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme, uten at dette er bevist.

[10] Forlovere: Jens Sørensen Bjørnebo og Kristoffer Kristensen Glenne på Tjøme.

[11] En Morten Andersen gifter seg 2. mars 1703 i Våle med ei Anne Kristoffersdatter Malmø. Ikke bevis for at det er den samme.

[12] Ført inn som Malene i kirkeboka, men kalles siden konsekvent for Gunhild.

[13] Hun er bare døpt Anne.

[14] NLR 1548-1567, I Akershus len 1557-1558, s. 48.