Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØVRE SKJERVE

Kalles også Nordre Skjerve

Gårdsnr. 109

 

Skyld: Skattet en tid som fullgård, men ble fra 1668 regnet som tredingsgård med skyld 4 pund smør (tidligere 4 pund og 14 merker smør).

 

E i e r e

 

Nils Mattisen Skjerven i Lardal eide 18 merker smør 1624-1627. I 1661 er det Hans Firings arvinger i Ramnes som er eiere.

Hovedeieren i gården var lagmann i Tønsberg, Jørgen Schrøder, som eide 3 pund smør med bygselrett over hele gården. Ca. 1620 er Jørgen hovedeier. Han skal ifølge et brev av 1627 ha pantsatt eller avhendet eiendommen til Lucia Hansdatter Båt, enke etter borgermester i Tønsberg, Iver Nilsen. I 1635 eide hun 3 bismerpund smør. Etter hennes død ca. 1650 løste Jørgen Coldevin, en av Jørgen Schrøders arvinger, til seg disse 3 pund smør. Coldevins arvinger selger denne parten videre til gjestgiver Hans Nilsen på Jersøy. På skiftet etter denne i 1701 er en av partene: Nordre Skjerve på Nøtterøy med anpart bygsel, 1 ½ bismerpund smør av verdi 40 daler. Hans Nilsens arvinger skal etter hvert ha blitt eiere av hele gården ved å løse ut andre eiere.

 

Margreta Kristoffersdatter, enke etter Halvor Matiassen (Lang) forteller at hun i sin nød og skrøpelighet har solgt til enken Enken Karen Olsdatter (Oddsdatter), bosatt på Jersøy, 18 merker smør i Øvre Skjerve, som hun er ”arveligen tilfalden” etter sin salig fader, og fått full betaling. Dette er datert Tønsberg 14. mars 1709.[1]

 

 

I 1755 ble gården solgt til brukeren for i alt 370 riksdaler.

 

B r u k e r e

 

Anders Skjerve, nevnt 1593-1604.

 

*

 

Svend Skjerve. Nevnt 1605.

 

*

 

Trond Skjerve. 1614-1631. 1636.

 

*

 

Sønnik (Sennich) Andersen, født ca. 1595 (70 år i 1665). På Øvre Skjerve 1635-1660. På Nordre Føyn fra 1665 og i flere år framover. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Sennecke Skjerve for seg, sin kone, og en pike – 1 ort.

 

En datter av ham var kanskje:

1.   Ingebor Sennichsdatter. Begravet 8. mars 1729 fra Anilrød.

 

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Sønnich Skierffuen till Lutzie Jff(ue)rs smør 3 bispd., till hospitalet smør 20 mk., till Efteløt præsteboel smør 18 mk. (Er) 1 ½ skippd. 1 rem. Lutzie Jff(ue)rs bøxsellen. Skatt 3 dr.

 

Sønnik hadde fra 1657 en medbruker:

 

Sønnik og Anders Skjerve skatter i 1657 til sammen av 3 hopper, 6 kyr, 4 kviger, 12 sauer og 6 svin

 

Anders Helgesen, født ca. 1613 (52 år i 1665). Medbruker fra 1657 og alene bruker fra 1660. Lagrettemann i 1673.

 

*

 

Arne Knutsen Skjerve, født ca. 1651 på Mellom Låne i Sem. 13 år og soldat i 1664. Begravet 1. mai 1702, 60 år gammel. (Sønn til Knut Halvorsen Mellom Låne, ca. 1605-ca. 1684/85.) Gift med 1. N. N. Begravet 14. juli 1695. 2. Trolovet 9. november og gift 30. desember 1695 med Annikken Bjørnsdatter. Begravet 24. mars 1729. Han var kirkeverge fra 1691 sammen med Hågen Tanstad.

 

1703 (22. mars) ble det holdt skifte på (Øvre) Skjerve etter Arne Knutsen. Enken var Anniken Bjørnsdatter. Ingen barn. Mannens arvinger var brødre Hans Knutsen Mellom Låne og Halvor Knutsen Spettås.

 

Anniken ble trolovet 5. februar og gift (2) 7. mars 1703 med Peder Andersen, født ca. 1671 på Buberg (34 år i 1706). I 1723 er det opplyst at Peder Andersen hadde tjent 9 år på flåten, og at han noenlunde kunne både lese og skrive. Ble utskrevet til matros fra Øvre Skjerve i 1711, da 39 år gammel

Barn:

1.   Helena Pedersdatter, døpt 24. august 1704. Trolovet 29. november og gift 28. desember 1724 med Nils Halvorsen Strengsdal. Overtok Øvre Skjerve, se nedenunder.

2.   Arne Pedersen, døpt 27. desember 1706. Ble bruker på Meum.

 

1713 (12. desember) møtte Anneken Bjørnsdatter på tinget og fortalte at hennes mann Peder Andersen hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

 

*

 

Da Jersø-folket solgte gården i 1755 kjøpte Nils Halvorsen Strengsdal halve gården og svigersønnen Kristoffer Halvorsen Stangeby den andre halve.

 

Første halvdel

Hele gården fra 1724-1755

1/2 gården 1755-1762.

2/4 1762-1766 og ½ gården igjen 1766-1768

 

Nils Halvorsen, fra Strengsdal. Trolovet 29. november og gift 28. desember 1724 med Helena Pedersdatter Øvre Skjerve, døpt 24. august 1704. De er bosatt her fra 1724.

Barn:

1.   Helvig Nilsdatter, døpt 7. oktober 1725. Trolovet 28. desember 1753 og gift 24. januar 1754 med Kristoffer Halvorsen Stangeby. Han kjøpte halve gården 1755, se andre halvdel.

2.   Anne Nilsdatter, døpt ca. 1727. Anne Nielsdatter døde d. 15 Nov. før Copulationen skeede1763 i barselseng. Begravet 15. november samme år, 36 år gamml. Trolovet 13. februar og gift 5. mars 1753 med enkemann Erik Nilsen Thue fra Sandefjord. (Sønn til Nils Larsen Thue i Tønsberg og barnebarn av sogneprest Lars Kristoffersen Thue på Nøtterøy og Annikken Eriksdatter Grønvold.) Om hans foreldre, se Vestre Oterbekk. Trolovet (2) 21. februar 1763 med Rasmus Petersen fra Sønderborg i Danmark. Denne familien nevnes på et skifte i Tønsberg 27. juli 1790  etter Maria Halvorsdatter. Her får vi vite om barna.

      Barn i første ekteskap:

1.      Helvig Sofie Eriksdatter Thue, døpt 15. januar 1754 fra Øvre Skjerve. Begravet 25. mars 1782, 29 år gammel.[2] Gift 23. februar 1775 med Nils Eivindsen Øvre Tanstad. I Tanstadhagan.

Barn i andre ekteskap:

2.   Anne Maria Rasmusdatter, hjemmedøpt og dåpen stadfestet 18. november 1763 fra Øvre Skjerve. Hun kalles 26 år i 1790. Det står at hun hadde ”med sin Fader Reyst til Ebeltoft i Dannemarck”, og var død der uten livsarvinger.

3.   Rasmus Nilsen, døpt 14. august 1729. Farsnavnet er først skrevet Peder, men overstrøket. Senere skjebne ukjent.

4.   Peder Nilsen, døpt 7. desember 1730. Trolovet 25. oktober 1757 med Maria Halvorsdatter Stangeby, døpt 26. august 1731. Skipper og kjøpmann i Tønsberg. Kjøpte i 1768 en tredjepart i Grønhoffs løkke ved Tønsberg. Løkken ble solgt ved auksjon i 1790 for 650 riksdaler til skipper Hans Holm. Lorens Berg sier at han seilte med en liten skute og hadde ingen jordvei. Kalles i 1782 for Peder Movik og bodde da i Tønsberg. Skifte etter Maria i Tønsberg 27. juli 1790. Ingen barn kjent. Død etter mannen. Hun hadde sittet i uskiftebo, og mannens arvinger ble derfor også arvinger i dette skiftet. Hun hadde også opprettet testamente.”

5.   Anders Nilsen, døpt 12. oktober 1733. Død 18. februar 1763 i Veien, 34 år gammel. Trolovet 25. juli 1757 og gift med Anne Kristoffersdatter Bjønnes. På Meum i 1758. Bodde i Veien under Lofterød 1761-1763. Personalia, se Veien under Lofterød.

6.   Hans Nilsen, døpt 20. november 1737. Kom til Bjørnebo. Overtok halve morens del i 1762. Se nedenunder. Personalia, se Bjørnebo.

7.   Søren Nilsen, døpt 14. juli 1740. Begravet 17. desember 1740, 23 uker gammel.

8.   Johanne Nilsdatter, døpt 4. november 1741. Trolovet 24. januar og gift 13.  mars 1766 med Anders Olsen Torød og kom dit.

 

Tinglysing 1725 av bygselseddel fra Jakob Hansen Nes på Bytangen, datert 22. mars 1725, på halve gården Øvre Skjerve, skylder 2 bismerpund smør og bygselen er betalt etter loven, til Nils Halvorsen.

Da Nils døde i 1762 delte enken Helene og sønnen Hans bruket i to.

 

2/4 av bruket

1762-1766

 

Enken Helene Pedersdatter drev denne delen. Senere klokker Thomas Hansen.

 

2/4 av bruket

1762-1766

 

Hans Nilsen Øvre Skjerve. Se ovenfor. Drev denne delen i fire år. Bodde på Bjørnebo. Senere klokket Thomas Hansen.

 

 

Da Helene døde i 1766 ble begge partene solgt til klokker Thomas Hansen. Han solgte igjen i 1768 til Mattis Olsen, se nedenunder.

 

 

Andre halvdel

Halve gården 1755-1768 da den ble slått sammen med den andre halvdelen igjen.

 

Kristoffer Halvorsen Stangeby, født ca. 1727. Død 26. januar på Stangeby, og begravet 2. februar 1802, 74 år gammel. Han kjøpte halve gården 1755. Trolovet 28. desember 1753 og gift (1) 24. januar 1754 med Helvig Nilsdatter Øvre Skjerve, døpt 7. oktober 1725. Begravet 28. november 1754, 29 år gammel. Trolovet 16. februar 1756 og gift (2) med enken Mari Kristoffersdatter fra Rønningen under Stangeby. Død 26. oktober på Stangeby, og begravet 3. november 1801, 76 år gammel. I 1768 flytter de til Haukemyr. Flytter siden til Stangeby, der de dør.

Barn på Skjerve og Haukemyr:

1.   Henrik Kristoffersen, døpt 26. desember 1756 fra Øvre Skjerve.

2.   Arne Kristoffersen, døpt 21. oktober 1759.

3.   Edel (Ædel) Kristoffersdatter, døpt 28. desember 1762.

4.   Halvor Kristoffersen, døpt 6. november 1768 fra Haukemyr. Begravet 6. oktober 1781, 13 år gammel fra Haukemyr.

 

Personalia, se Stangeby, bruksnr. 18.

 

*

Fra 1768 er hele gården samlet igjen.

 

Mathias Olsen, født 1720 på Lefsrød i Ramnes. Død 31. mars og begravet 6. april 1802 fra Hovland, 83 år gammel. (Sønn til Ole Guttormsen, død 1764, 77 år gammel, og Anne Mathiasdatter Ruelsrød, død 1749, 65 år gammel. På Lefsrød i Ramnes.) Trolovet 23. august og gift (1) 29. oktober 1748 i Undrumsdal med Elisabet (Lisbet) Jensdatter Kleppan, født 1729 på Myre i Sem. Død 1761 og begravet Fest. Mick. samme år fra Søndre Berg i Våle, 32 år gammel. Trolovet 3. oktober og gift (2) 20. november 1762 med Berte Hansdatter Grøum, født ca. 1727. Begravet 6. april 1773 fra Øvre Skjerve, Nøtterøy, 46 år gammel.[3] Trolovet 19. mars og gift (3) 19. juli 1776 med enken Anne Hansdatter Mellom Sem. Død 18. august på Mellom Sem av Flekkfeber, og begravet 23. august 1787, 53 år gammel. På Holt i Undrumsdal 1748-1752. På Søndre Berg i Våle 1753‑61. På Lefsrød i Ramnes 1763-1765. På Øvre Skjerve 1768-74. På Hengerød i 1777. Så til Mellom Sem.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Mathiasen, døpt 27. desember 1749 fra Holt. Begravet 16. november 1759 fra Søndre Berg i Våle, 10 år gammel.

2.   Anne Mathiasdatter, døpt 10. januar 1751. Begravet 28. mars 1773 fra Øvre Skjerve, 22 ½ år gammel.

3.   Jens Mathiasen, døpt 20. november 1752. Overtok halve Øvre Skjerve.

4.   Mikkel Mathiassen, døpt 27. januar 1754 fra Søndre Berg. Begravet 29. mars 1761, 7 år gammel.

5.   Ole Mathisen, døpt 23. januar 1757 fra Søndre Berg.

6.   Olæne Mathisdatter, døpt 7. mars 1759 fra Søndre Berg. Mathis Olsen Bergs datter ble begravet 21. desember 1759, ¾ år gammel.

Barn i andre ekteskap:

7.   Elisabet Mathiasdatter, døpt 2. juli 1765 fra Lefsrød i Ramnes Gift 11. desember 1787   Med Kongl. allernaadigste Bevilling af 9de Nov. d. A. Hjemme i Huuset ægteviede.” med Nils Arnesen Hovland (Meum).

Barn i tredje ekteskap:

8.   Søren Mathiasen, døpt 4. september 1777 fra Hengerød. Kom til Østre Sem.

 

 

 

 

 

Mari Bjørnsdatter Øvre Skjerve, begravet 12. januar 1740, 73 år gammel.

 

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Tangen husmannsplass under Øvre Skjerve

Tangen, se gårdsnr. 85.

 

 

Torbjørn Tangen, født ca. 1605. Nevnt i 1657. Han var 60 år i 1665 og husmann under Øvre Skjerve. Se videre under gårdsnr. 85.

Barn:

1.   Anders Torbjørnsen, 24 år i 1665 og soldat.

2.   Maren Torbjørnsdatter. Gift med Ola Knutsen Tangen. Overtok Tangen.

 

 

Morten Larsen, født ca. 1664 (42 år i 1706.) Trolovet 20. desember 1705 og gift 21. januar 1706 med Dordi Olsdatter Tangen. Morten nevnes som husmann på Øvre Skjerve i 1706.

Han hadde som husdreng sin svoger:

A. Knut Olsen, født ca. 1676. 30 år og ugift i 1706 og født på Tangen. Han kom til Dårsti under Tokenes

 

Mulig at de flyttet til Tjøme, for husmann Morten Larsen Søndre Sundane eie blir begravet 26. desember 1720.

 

På samme plassen er nevnt

 

Ola Olsen, født ca. 1658 (48 år i 1706).[4] Begravet 10. november 1739, 74 år gammel. Skifte 22. mars 1747. Trolovet 11. juli og gift 21. oktober 1706 med Eli Olsdatter, født ca. 1675.[5] Begravet 17. februar 1753, 78 år gammel. På Tangen under Øvre Skjerve i 1706. Han blir siden registrert under Meum. Se gårdsnr. 85.

 

 

Skjerverønningen – Klypa – Rønningen under Øvre Skjerve – Rønningen –

Øvre Skjerve eie[6]

 

Plassen nevnes første gang i 1737 og kalles da ”Skierve Rønningen”. I 1789 nevnes ”Klybe” og i 1792 og 1798 kalles den ”Klyben”. Navnene går om hverandre. I Lorens Bergs bok om Nøtterøy står det at Klypa var en plass under Nedre Skjerve, men at Skjerverønningen lå under Øvre Skjerve. I et skifte i Stokke fra 1789 stå det at Klypa var en plass under Øvre Skjerve. Jeg tror det siste er riktig. I 1801 ligger Rønningen under Nedre Skjerve. Oluf Rygh, i boka Norske gårdsnavn, forklarer Klype slik: ”Klype, en smal Bjergkløft. Klype, Klypen, Klypa forekommer ofte som Navne paa Smaajorder paa Østlandet.” Vi finner Skjerverønningen også på Tangen.

 

Brukere

 

Hans Andersen, fra Furulund under Vestre Kjøle. Død i Skjerverønningen og begravet 12. februar 1742, 33 år gammel. Trolovet 4. september og gift 11. november 1732 med Berte Larsdatter. På Lofterød før de kom hit. Nevnes her fra 1737.

Barn:

1.   Lars Hansen, døpt 22. mars 1733 fra Nedre Skjerve. Trolovet fra Skjerverønningen 6. november 1755 og gift med enken Helvig Andersdatter Tenvik. Kom til Tenvik.

2    Ingebor Hansdatter, døpt 25. februar 1735 fra Lofterød. Faren kalles da Furulund.

      Faddere: Ane Jonsdatter Sem, Mari Halvorsdatter Strengsdal, Elsebeth Kjønnerød, Anders

      Jakobsen Lofterød og Ole Andersen Skjerve.

3.   Mari Hansdatter, døpt 3. januar 1737 fra Skjerve Rønningen. Gift med Tor Torsteinsen Øvre Sem.

4.   Kristina Hansdatter, døpt 2. september 1739.

5.   Anne Hansdatter, døpt 6. desember 1741. Gift med Nils Torbjørnrød.

 

Berte trolovet 4. november og gift (2) 19. desember 1745 med Anders Nilsen Kjønnerød, døpt 30. august 1716 fra Kjønnerød. Tvilling. Trolig han som blir begravet 10. januar 1774, 60 år gammel fra Rønningen.

Barn:

6.   Sørine Andersdatter, døpt 5. desember 1746 fra Skjerverønningen. Gift 1767 med Hans Jensen. Se Hvalø.

7.   Hans Andersen, døpt 29. september 1748. Kom til Skallestad

8.   Maria Andersdatter,døpt 12. april 1751. Begravet fra Skjerverønningen 4. august 1760, 8 år gammel.

9.   Nils Andersen, døpt 23. april 1753.

9.   Kristoffer Andersen, døpt 16. november 1755.

 

LægdsfattigMari Jakobsdatter Skjerverønningen, født ca. 1671. Begravet 18. september 1755, 84 år gammel.

 

 

*

 

Jakob Jensen, døpt 27. april 1749 fra Kjærgrav. Foreldrene, se Anilrød. Trolovet 15. oktober og gift 27. desember 1773 med Anne Nilsdatter Øvre Sem. Trolig hit ca. 1773 og nevnes her 1774. Tilbake på Anilrød 1777. Personalia, se Anilrød.

Barn født i Skjerverønningen:

1.   Iver Jakobsen, døpt 18. september 1774.

 

*

 

Hans Mattisen, født 10. mai på Haughem, Sandeherred, og døpt 11. mai 1760 i Sandeherred. Foreldre, se Hengerød. Begravet 31. desember 1787. P. Søen borte bleven”. Trolovet 1. april og gift 29. mai 1777 med Ingeborg Olsdatter Hengerød fra Hovland, døpt 13. oktober 1751 fra Buer. Hun var trolig tjenestepike på gården. De er bosatt på Kjønnerød, trolig på den delen faren til Hans eide, Skjerverønningen og Østre Hovland.

Barn født i Skjerverønningen:

1.   Helvig Hansdatter, døpt 13. januar 1779.

 

*

 

Hans Jonsen Gurerød. Trolovet 14. september og gift 11. oktober 1774 med Edel Pedersdatter Kjønnerød. Kom hit fra Kjønnerød.

Barn født i Skjerverønningen:

1.   Mathis Hansen, døpt 8. desember 1779 fra. Mathias Hansen Klyben ble konfirmert 17. mai 1798 i Nøtterøy kirke. Han var vel da tjenestedreng her.

 

*

 

Anders Pedersen, da fra Meum. Trolovet 8. juni som enkemann og gift 14. november 1774 med Elisabet Eliasdatter Grindvad. Fra Håvaldsrød.

Barn født i Skjerverønningen:

1.   Marta Maria Andersdatter, døpt 30. august 1781.

 

*

 

Ole Larsen, døpt 18. januar 1736 fra Langerød under Jarlsberg i Sem. Død 7. oktober av ”brystsvaghed”, og begravet 12. oktober 1792, 57 år gammel. (Sønn til Lars Kristensen, død 1764, 70 år gammel, og andre kona, Ingeborg Olsdatter, død 1760, 54 år gammel. På Langerød under Jarlsberg.) Trolovet 9. februar og gift 28. mars 1759 i Sem med Maria Halvorsdatter Hagen. (Trolig datter til Halvor Nilsen. Død 1765, 80 år gammel. Gift 1738 med Berte Sørensdatter fra Stokke. Død 1756, 65 år gammel. På Hagen under Jarlsberg.) På Hagen under Jarlsberg 1759-ca. 1766, da han flyttet tilbake til Langerød. Nevnt der til 1771. På Tori eie i Stokke 1775. Til Klypa – Skjerverønningen etter 1781 og før 1783. Søsteren Mari Larsdatter på Holmen Eng under Teie.

Barn:

1.   Gunhild Olsdatter, døpt 11. mai 1760 fra Hagen under Jarlsberg.

2.   Mikkel Olsen, døpt 4. april 1762. Død 5. desember 1794, 33 år gammel. Dette er trolig den samme som Mikkel Olsen Munkerekken (søndre?) som ble konfirmert 25. april 1779. Trolovet 4. desember 1783 og gift (2) 12. januar 1784 med enken Anne Pedersdatter Possås, fra Tenvik, døpt 29. september 1742. Død 10. mars og begravet 18. mars 1802, 61 år gammel. Kom til Possås under Meum.

3.   Lars Olsen, døpt 3. januar 1765. Trolovet 15. november 1793 og gift (1) 6. januar 1794 med Karen Andersdatter Nedre Tangen, død 1809, 48 år gammel.[7] Kom til Grinda under Stangeby.

4.   Maren Olsdatter, døpt 30. august 1767 fra Langerød under Jarlsberg. Begravet 11. september 1768 fra Langerød, 1 år gammel.

5.   Sirine Olsdatter, døpt 6. august 1769. Begravet 12. juni 1770 fra Langerød, 1 år gammel.

6.   Ingeborg Olsdatter, døpt 16. juni 1771. Trolovet 4. juni fra Hagen under Jarlsberg og gift 22. august 1792 med Peder Guttormsen Daler i Arnadal.

7.   Helvig Olsdatter, døpt 16. juli 1775 fra Tori eie i Stokke.

 

*

 

Lars NikolasenKlyben”. Død 1799 i London. Falt ut av en båt. Ey igjenfunden”. Trolovet 18. november fra Veien og gift 28. desember 1785 med Ingeborg Jørgensdatter, da fra Veien. Bodde på Klypa 1797 og i Storebugt 1799.

Barn:

1.   Helvig Sophia Larsdatter, født 23. oktober og døpt 29. oktober 1797 fra Klypa.

 

Ved folketellingen 1801 finner vi mor og datter boende på plassen Sjøboden under Sevik. Ingeborg Jørgensdatter, matmor, 45 år, enke etter 1ste ekteskap, inderst og lever av arbeid. Helvig Sophia Larsdatter, hennes datter, 4 år.

 

*

 

Bertel Olsen. Trolovet fra Skotvedt i Fon 25. juni og gift 2. desember 1781 i Fon, Ramnes, med Olene Olsdatter, da fra Nordre Holtung i Fon. Var på Rønningen ved folketellingen 1801. Han kalles Innrullert matros og husmann med jord. Nevnt her fra 1792 (1789?)

Barn:

1.   Ole Bertelsen, født 19. august på Myre eie i Fon og døpt 9. september 1781.

2.   Ole Bertelsen. Død 28. august og begravet 2. september 1789, 2 dager gammel fra Øvre Skjerve.

3.   Inger Olea Bertelsdatter, døpt 20. januar 1792. Død 4. mai og begravet 8. mai 1793, 1 ½ år gammel.

4.   Ole Bertelsen, døpt 8. november 1794. Død 26. november og begravet 2. desember 1794, 1 måned gammel.

5.   Maren Bertelsdatter, døpt 23. august 1796. 5 år i 1801. Død 17. august og begravet 22. august 1831 fra Skjerverønningen, 35 ¼ år gammel i barselseng. Gift 17. juni 1825 med ungkar og arbeidsmann, Lars Hansen Reggestad, døpt 11. oktober 1792 i Larvik. 12 år i 1804. (Sønn til vognmann Hans Kristensen Reggestad, født ca. 1751. Død 27. desember 1803 i Larvik. Begravet 4. januar 1804, og skifte 20. oktober 1804 i Larvik, gift 10. november 1787 i Larvik med Elen Maria Larsdatter Lund. I Stengaten i Larvik (Stenene).) Død 7. mai og begravet 12. mai 1860 fra plassen Dyremyr under Stangeby. Da enkemann. Lars Hansen står som innflytta til Nøtterøy fra Larvik både 14. juni 1824 som tjenestekar, da 32 år gammel, og 21. mars 1825 som arbeidsmann, da 32 ½ år gammel.

      Barn:

1.      Elen Olava Larsdatter, født 9. november og døpt 16. november 1825 fra Skjerverønningen. Faddere: Johanne Maria Pedersdatter Skjerverønningen, Ingeborg Rasmusdatter Engen, Andreas Torgersen Lofterød, Brynild Nilsen Lofterød, Jens Syvertsen Håvaldsrød. Flytter 16. oktober 1847 fra Bjørnebu til Berg i Høyjord som tjenestepike.

I folketellingen 1865 finner vi henne og barna på plassen Løkken under Stålerød.

Elen Olava Larsdatter, 36 år, født på Nøtterøy, husmor, ugift, Arbeider fornemmelig i Håndgjerning

Hans Hansen, 14 år, født i Andebu prestegjeld, hennes sønn, ugift.

Christian Christophersen, 2 år, født i Andebu prestegjeld, hennes sønn, ugift.

Barn utenfor ekteskap:

1.      Hans Hansen, født 28. september og døpt 3. oktober 1852 fra Skaug i Høyjord, der moren bor. Far. Hans Pedersen Skaug, reist til Amerika.

2.      Kristian Kristoffersen, født 7. januar og døpt 24. januar 1864 fra Hallenstvedt i Andebu der moren bor. Far: enkemann og gårdbruker Kristoffer Pedersen Hallenstvedt. Styrmann og skipsfører. Drev som bygdeslakter. Gift 1889 med Nille Kristiane Larsdatter Skarsholt. Bosatt på Østre Nøklegård (bruksnr. 8). Etterslekt.

2.  Hans Bernt Larsen, født 28. november og døpt 8. desember 1827 fra Skjerve-  

     rønningen. Død 4. mars og begravet 12. mars 1836 fra Ø. Hovland, 8 ¾ år gammel.

3.  En dødfødt datter. Begravet 22. august 1831 fra Skjerverønningen.

 

 

 [1] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 85.

[2] Hun kalles Helvig Sofie Eriksdatter Thue når hun blir begravet.

[3] Var i slekt med klokker Thomas Kleppan.

[4] Fadder 3.10.1736.

[5] Fadder 5.11.1735, 3.4.1737.

[6] Skierve Rønningen/Rønningen under Øfre Schierved eye/Schierved /Rønning/Rønningen/Skjerverønningen

 

 

[7] Forlovere: Thor Gundersen Nedre Tangen og Anders Johannesen Veien under Lofterød.