Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

HOVLANDSTEIGEN

Kalles også Nedre Hovland og Vestre Hovland.

Gårdsnr. 114

 

E i e r e

 

Biritte Hansdatter Sallig Carll Ollßenns Effterleffuersche” eide halve Hovlandsteigen, 1 pund smør, som odelsgods i 1624. Anne Halvorsdatter i Tønsberg eier 1 pund smør i gården i 1638 og betaler 4 skilling i skatt av det. Jakob Andersen i Tønsberg eier 1 bismerpund smør i 1644 og betaler 3 skilling i skatt av det.

 

B r u k e r e

 

Peder Kristensen, klokker. Bodde på Mariakirkens part fra ca. 1650 til 1684. I den tiden brukte byfolkene for det meste delen sin selv.

 

*

 

Klemet Hansen, født ca. 1660 (46 år i 1706), trolig på Nordre Holmen. Begravet 29. mars 1738, 78 år gammel. Gift 25?. februar 1687 med Anniken Ebbesdatter Tufte, født ca. 1661, trolig på Tufte i Nykirke. (Trolig datter til Byborger Ebbe Nilsen, født ca. 1612. På Tufte i Nykirke.[1]) Begravet 19. mars 1748, 87 år gammel. Han kalles ”Houfland” og hun kalles Tufte i 1687. Dette Tufte det henspeiles på må være Tufte i Nykirke. Bruker 1685-1734. Kjøpte gården 14. mai 1722 av Rise, enke etter Isak Coldevin, med samtykke av hennes sønn, Just Coldevin. Skyld 1 bismerpund smør med bygsel.

Barn:

1.   Søren Klemetsen, døpt 19. oktober 1687. Faren kalles Klemet Tufte. 18 år i 1706. Begravet 10. juli 1755. Gift ca. 1720 med Mari Kristensdatter, født ca. 1686. Uvisst hvor fra. Begravet 23. mars 1747, 61 år gammel. Kom til Nordre Holmen.

2.   Ragnhild Klemetsdatter, døpt 3. september 1690. Trolovet 5. april og gift (1) 3. mai 1710 med Ole Ambjørnsen Glomstein, født ca. 1686. 20 år i 1706. Ole døde innen året 1710s utgang borte fra hjemmet. Trolovet 16. august 1712 på Nøtterøy og gift (2) ”Viede siden i Stocke Kirke” med Nils Halvorsen fra Stokke. De skal ha flyttet til Stokke. Gift (3) 1718 med enkemann Anders Hansen, født ca. 1690. Fra ødegården Holtet under Døvle i Stokke. De ble da bosatt på Søndre Holmen.

3.   Berte Klemetsdatter, døpt 18. april 1693. Trolovet 15. oktober 1720 og gift 2. januar 1721 med Søren Hansen Anilrød.

4.   Marte Klemetsdatter, døpt 2. juli 1696. Begravet 6. mai 1703, 8 år gammel.

5.   Hans Klemetsen, født ca. 1699. 7 år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Helvig Klemetsdatter, døpt 18. januar 1703. Gift 1730 med Ole Arnesen Østre Nøtterøy og kom til Skauen.

6.   Christoffer Klemetsen, døpt 25. april 1706. Begravet 16. mai 1706.

 

Ebbe Nilsen på Tufte i Nykirke. Bruker fra 1650-åra-etter 1679, da han eier 2 ½ lispund i gården. Kalles av og til byborger i skattemanntalet. Barn: Søren Ebbesen, født 1648 og Nils Ebbesen, født 1650. Han var kirkeverge 1666-68.

 

1715 (12. August) tinglyser Klemet Hansen et kjøpebrev på Hovland, av skyld 2 bismerpund smør med bygsel, som han ifølge kontrakten hadde kjøpt av Madame Sophia Mortensdatter, sal Hr. Iver Madsens i Tønsberg for 120 riksdaler, datert 7. Juli 1715. Dette var penger han lånte av presten Nicolay Mancin mot en panteobligasjon på samme sum, datert 3. august 1715.

Nils Krafts bygselseddel til Klemet Hansen på plassen Nedre Hovland, skylder 1 bismerpund smør. Datert 12. juli 1720.

1722 (14. Mai) skjøter Rise, salig Isak Coldevins etterleverske i Tønsberg, gården Hovlandsteigen til Klemet Hansen.

*

 

Hans Klemetsen, født ca. 1699. 7 år i 1706. Begravet 20. februar 1769, 70 år gammel. Gift (1) 1723 med Kirsti Jensdatter Østre Gunnestad, døpt 28. september 1695. begravet 25. september 1761, 66 år gammel. Trolovet 2. desember 1762 og gift 4. januar 1763 med Johanne Andersdatter. Død 1808 på Nordre Gipø. Hun er ikke fra Skallestad som bygdeboka sier. Hun nevnes ikke i skiftet etter Anders Hansen Skallestad.

Barn i første ekteskap:

1.   Marta Hansdatter, døpt 22. august 1723. Trolovet 22. november 1746 og gift 28. desember 1747 med Anders Jørgensen Strengsdal.

2.   Ola Hansen. Død 1769. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Smaabarn”. Begravet 1. november 1726.

Barn i andre ekteskap:

4.   Klemet Hansen, døpt 24. juli 1765. Flyttet med moren til Nordre Gipø og ble bruker der.

5.   Kirsti Hansdatter, døpt 29. mai 1768. Begravet 4. mars 1770, 1 ½ år gammel.

 

Johanne Andersdatter ble trolovet 7. juli og gift (2) 28. desember 1770 med Hans Henriksen Nordre Gipø og flyttet dit.

 

Anne Andersdatter Grindvadet er trolig søster til Johanne Andersdatter. Johanne står fadder til flere av Annes barn.

 

*

 

Ole Hansen. Død 1769. Gift med Ingeborg Jensdatter Rubberød, født ca. 1728. Død 8. juni og begravet 14. juni 1799, 71 år gammel.

Barn:

1.   Jens Olsen, døpt 19. november 1752. Trolovet 17. august og gift 13. november 1776 med Maren Iversdatter Vestre Gunnestad

2.   Kristen Olsen, døpt 21. september 1754. Trolovet 2. november 1778 og gift 5. januar 1779 med Anne Hansdatter Tangen.

3.   Klemet Olsen, døpt 10. august 1760. Begravet 16. november 1761, 1 ½ år gammel.

4.   Hans Olsen, døpt 29. september 1765. Gift som ungkar, skipper og borger, 28. desember 1786 ”Med Kongl: Allernaadigste Bevilling af 24de d. A. Hjeme i Huuset ægteviede”, med Maren Andersdatter Nordre Nes. Kom til Nordre Nes (bruksnr. 9).

5.   Marthe Olsdatter, døpt 8. mai 1768.

 

*

 

Kristen Olsen, døpt 21. september 1754. Trolovet 2. november 1778 og gift 5. januar1779 med Anne Hansdatter Tangen.

Barn:

1.      Kirsten Kristensdatter, født 1779. Død 8. november og begravet 16. desember 1779, 6 uker gammel.

 

 

Uplassert under Vestre Hovland

 

Jon Bjørnsen N. Stangebyrønningen. Trolovet 19. april og gift 8. juni 1796 med Maria Hansdatter Vestre Hovland.[1] En Ebbe er bruker på Østre Gunnestad i 1670-åra.