Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

STANGEBY

Gårdsnr. 115

 

E i e r e

 

Biritte Hansdatter Sallig Carll Ollßenns Effterleffuersche eide Stangeby som odelsgods i 1624. I 1635 eier Anders Karre 6 bismerpund smør i Stangeby.

1648 - Halvor Tangen i Strøm eide 13 lispund mel i Stangeby. Herbrand Kristensen (Sande?) eide det samme i 1648

1681 – Lars Bentsen eier 2 fjerdinger i Stangeby.

 

B r u k e r e

 

Tord på Stangeby, nevnt 1398 da han gir ½ markebol i Vestgården på Hvasser til Nøtterøy Prestebord. Det nevnes også her at Tords sønn må få byttet til seg jamngodt jordegods. Presten på Nøtterøy hadde også byttet til seg 2 øresbol i Ulvø mot 2 øresbol i Stangeby, i søndre gården og øvre stua. Så på denne tiden består altså Stangeby av flere bygninger. Uvisst når dette skjedde.

 

*

 

Knut H…..sen Stangeby, nevnt 1567-1595.

Nevnt første gang som som nr. 5 av 6 lagrettemenn i et dokument datert Oslo 29. mai 1567. Han opptrer sammen med Jens Smidsrød, Jørgen Nes, Anders Øre, Tarald Føykås og Knut Torød, samt lensmann Oluf Alby på Veierland.[1] I et brev om Tanstad på Nøtterøy, datert 18. mai 1574 har vi følgende lagrettemenn, Torgeir Fadum, Tolv Låne, Knut Stangeby, Asbjørn Tanstad, Jakob Askehoug, Jørgen Nes, Torkel Hasle, Even Skalleberg, Ola Klåstad, Syver Trevland, Arve Skorge, Søren Svenstad. Knut Stangeby er lagrettemann i tre dokumenter om Teie hovedgård, datert 22. juni, 30. juni og 8. september 1580[2]. Knudt Stangby” er med å utsteder brevet fra Stokke, Andebu og Nøtterøy til Kristian IV's hylling i Oslo 29. mai 1591 og er sammen med Jørgen Nes Nøtterøys representanter.[3] Seglet har initialene K.H. Knut er nevnt som bruker på Stangeby 1593-1595.

 

 

Knut Stangebys segl 1591.

 

*

 

Simon Stangeby, nevnt 1604-død 1618-1620, men trolig bruker fra allerede 1596. Gift før 1596 med N. N. Pedersdatter. (Datter til Peder Engebretsen Hjertnes i Sandeherred, nevnt 1556-død før 20. februar 1572, og Anne Halvorsdatter, nevnt 1572-p-m. 1606. Død ca. 1605 i pesten.)

 

I et utrykt diplom fra 1632 er det referert en del eldre diplomer i avskrift. Her finner vi bl.a. følgende diplom fra 16. oktober 1606 om Simon Stangeby.[4]

 

Wij Epterschreffne Peder Iffuersen till Fridtzøe, kon; May Befallingsmand offr / Brunlauglehen och Nummedallen, Peder Veemundsen paa Sanndne Religionsprousst ibid: / Jørgen ijttersøe lauridtz Pedersenn Tingschrijffuer i Brunlauglehen, Hendrich Hassle, Anders Sunden och Olleff Clemetsen Edsuorne lougrettismend ibid: kiendis och hermz for alle / witterlige giør att wij waare paa Bugaard steffne i Sandherret den 16 xbris 1606, komb her for / os i Rette Simon stangebije pa Nijtterøen paa dend ehne, och Rasmus Hierttenis i Sandeherrett / paa dend anden side, om en arff, som dennen for en thj aar till foerne waar schiffte satte / Emellum, paa deris høstruers weigne, effter forschreffne deris høstruers fader Peder / Hierttenis, faltt da paa Rasmus Hiertenis, atten marcker smør i Hundstoch i Sandherret, Noch schall Simen stangebÿe wdlegge hann: paa hans børnns weigne som hannem waar affornuden (? - afforunchen) och forkortet, udj forschreffne Hundstoch ix &k: Smør, som hand hann: nu straxs wdlaugde. Noch er hann: tillfallden udj Røed østere i Sandherrett ix &k: Smør, derimoed haffuer Simen Stangebÿe, med sine børn bekomett en hud i Efftangh, som er effter Peder Hierttenis, paa dend hellningh, dend anden hellmet er hannem tillfallden med hans børnn 2 huder i Hierttenis, som hand arffuet med sine Sønner, effter deris guode Moder Anne Hierttenis Effterdj dett fandtes beuisligtt med Aase Bugaard att forschreffne Anne leffuede nogen stund effter hendes daatter Morrette som Rasmus aatte, och waar forschreffne Aase hoes dennem der de begge døde i Pestilentz, och laa hun paa sitt ÿderste ocj bekiende att sandheed war, som hun ville ansuare for Gud, och were bekiendt huilchet same schifftede endnu, saauell som tillfoerne fuldbørde, och Sambtøeche, och dersom nogett aff same goedtz paa Endten sider bliffuer dennem affrunden schall de igien erlegge och Oprette huer anden sin schade, att same Schiffte i alle maader wrøggeligen holldes, och effterkommis schall, Thill widnesbÿrd haffr wÿ vndrtrøgtt worres Zigneter, Actum ut Supra.

Att dette forschreffne er richtige och Rette gienparten och Copier aff huis breeffue, som Rasmus Biørnumb paa Goegstad steffnestue haffr i Rette laugtt /: offersom Her Oluff Prÿeds hann: om Hundstocks bÿgsell haffde hid Citeret :/ Ord fraa Ord, som forschreffuitt staar dett wytt wnderschreff(..) med vorres hender och Zeigell bekreffter Actum Hasle den 21 xbris Ao 1632.

 

Hans Hasßle Egen handt - Jacob Andersens Eghaand

 

Brevet forteller at Simon Stangeby på den ene siden og Rasmus Hjertnes i Sandeherrad på den andre møttes om en arv som for ti år siden (1596) hadde blitt skiftet etter deres hustruers far, Peder Hjertnes. Falt da på Rasmus Hjertnes part: 18 merker smør i Hundstok i Sandeherrad. Så skulle Simon Stangeby gi Rasmus på dennes barns vegne 9 merker smør i samme Hundstok, noe han straks gjorde. Rasmus fikk også 9 merker smør i Østre Rød i Sandeherrad. På Simon Stangebys barns part ble det 1 hud i (Søndre) Eftang i Tjølling, som er etter Peder Hjertnes. Så 2 huder i Hjertnes som hans barn fikk etter sin ”guode  Moder” (bestemor), Anne Hjertnes, ettersom det fantes bevis for, via utsagn fra Åse Bugården, at Anne levde en stund etter sin datter Marte som var Rasmus kone. Og Åse var hos dem begge, da de døde i pesten.

 

Simen velges som bygdas utsending til kongehyllingen i Oslo 1610.[5] Han var skipper; han eide en kreiert, og han selger atskillig trelast til fremmede skippere. I 1613 nevnes at Simon Stangeby seilte til Akershus med ”hjulved” for kronen. Frakt 10 riksdaler.

Simen Stangeby har følgende gods:

Landskatt, Mikkelsmesse 1614 Tanum i Lardal - 1 skippund korn, Åmodt i Skjee - 2 pund smør, Allum i Hedrum - 2 pund 16 merker smør. Landskatt Martini 1617: Åmodt 2 pund smør, Tanum – 1 skippund, Allum 2 ½ pund 11 merker smør, Giønnes i Hedrum 2 pund, Eftang i Tjølling 13 skinn, Tenvik i Tjølling 1 pund 4 merker smør,

 

 

Barn:

1.   Engebret Simonsen, nevnt 1612-1647. Død ca. 1656. Skipper og lensmann på Nøtterøy, Gift med Mari (Maren) Vemundsdatter Nordre Sørby i Våle. Overtok Stangeby.

2.   Søren Simonsen, nevnt 1624-1662. Trolig gift med N. N. Andersdatter. (Datter til fogden Anders Nilsson Fuske i Arnadal.) På Ås i Ramnes og Vestre Nøtterø på Nøtterøy.

      Barn:

1.      Hans Sørensen, nevnt ca. 1645-1676.  På Vestre Nøtterø, Solberg i Fon og Lofstad i Undrumsdal. Personalia, se Vestre Nøtterø.

 

Her var det kanskje også en søster, men ikke bevist:

3.   N. N. ”Simonsdatter, nevnt 1646-1660. Gift med Ole Sørensen, nevnt 1605-1646. På Østre Kjøle. Ole var småskuteskipper, seilte flere år til Akershus med tømmer og planker, I 1632 seilte han for kongen med bandstaker til Kjøbenhavn, frakt 30 riksdaler; siden seilte han med 15 utskrevne båtsmenn, frakt 15 rdl. I 1636 igjen frakt med 15 båtsmenn, fikk motvind, og da provianten tok slutt, solgte han tomme øltønner for mat. Eide parter i Mellom Kjøle samt Solberg i Sandar. «Sønnen» Simon Olsen, se Bugården.

 

 

Engebret Simonsen, nevnt 1612-1647. Død ca. 1656. Engebret Stangebys arvinger nevnes i Tønsberg i 1660. Skipper og lensmann på Nøtterøy, Gift med Mari (Maren) Vemundsdatter. (Datter til Lensmann i Våle, Vemund Tordsson Nordre Sørby i Våle, født ca. 1540, nevnes 1587-1612, d. før 1617 og Beritte, n. 1617-1619.) Nevnt som enke og bruker 1657-1670. Mari dør på Strømsø og blir begravet der 15. august 1678 som ”salig Maren Vemundsdatter hos sin datter Sidselle, Giert Madsens”. Bondelensmann i 1631-1637.

      Engebret var skipper på egen skute. Han hadde en kreiert på 10 lester. I 1612 seilte han til Aalborgfjord for å kjøpe korn; hadde lastet med 10 tylfter hugne bord, 200 strålegter, 1000 bandstaker, 3 ½ favn brenneved. I 1613 lastet han i Holmestrand med 1 tylft 10 alens furubjelker, 3 tylfter 7 alens furubjelker, 150 strålegter og 9 favner ved. Ved Grindholmsund ladested (Vrengen) var det stor utskiping av trelast. For året 1628 finner vi at Engebret Stangeby selger store mengder tømmer og brenneved: 16. mai - 32 favner brenneved, 28. juni - 42 favner brenneved, 30. juni - 42 favner brenneved og 40 tylfter 10 alens granbjelker, 25. juli - 36 favner brenneved, 26. juli - 32 tylfter 10 alens granbjelker, 30. juli - 40 tylfter 10 alens granbjelker, 5. august - 20 favner brenneved til en skipper og 30 favner brenneved til en annen skipper. Til sammen 234 favner brenneved og 112 tylfter granbjelker på et år. Det må ha gitt avkastning. Maren Stangeby står i 1657 med 4 hester og skydd (skysshester?), 12 kyr, 8 kviger, 1 stut, 13 får, 6 svin og 4 geiter, og skatter 2 daler og 10 skilling av det.

 

Engebret Stangeby skatter av:

                                    1635[6]                          1636                1637                           1639

Anilrød                                 1 ½ pd 6 m smør                 5 pd 6 m smør      5 ½ pd 6 m smør                 6 pd smør

Eftang, Tjølling                    2 pd smør                             samme                  samme                                  samme

Settung, Ringerike               ½ skp

Setrang, Ringerike                                                              ½ skp

Land, Ringerike                                                                                                  1 skp malt                            samme

Stangeby                                                                             1 skp 9 ½ lp          1 skp 9 lp mel                      samme

 

                                               1655                           1658(Engebr)  1659 (Maren)              1660 (Maren)

Eftang, Tjølling                    2 pd smør                             samme                  samme                                  samme

Settung, Ringerike               1 skp malt                            samme                  samme                                  samme

Stangeby                              9 pd smør                             samme                  samme                                  8 ½ pd smør+1 pd

Glomstein                                                                                                                                                           1 ½ pd smør

 

Drengeskatten 1636 3 skp 1 ½ lp 6 bismermerker tunge. Ved båtmannskatten 1640 står Engebret Stangeby som eier av 7 ½ pund 6 merker smør, 1 ½ skippund 2 lispund tunge. I blant fattige i koppskatten for Tønsberg by 1645 finner vi ”Mette Jensdatter j Engelbret Stangebyes gaard viij ß.” I koppskatten 1645 betaler Lensmannen Engebret Stangeby for seg, sin kone, to sønner og en datter – 2 1/2 ort, og for 2 drenger og 2 piker – 1 ort 8 skilling. Odelsskatten i 1664 sier at Maren Stangebÿe eiger med hendiß Børn i GaardenSmør8 ½ pd Bruger selff Huuder1Bruger selff Noch i Glombsteen der under Smør1 ½ pd Bruger selff

 

Barn:

1.   Sissel Engebretsdatter, født ca. 1616. Nevnt 1678. Død 21. april 1687 på Strømsø, 71 år gammel.[7] Gift med Trelasthandler på Strømsø og borger i Tønsberg, Gjert Madsen, født ca. 1611. Død 20. januar 1677 på Strømsø, 66 år gammel.

      Manntallet 1665 - Bragernes prosti - Lier og Bragernes prestegjeld - Gård No.  27

     

      Gjert Madsen, 53 år, borger, egen gård, grunnleie til Marceli 3 riksdaler.

      Tjenere og drenger: Nils Andersen, 24 år og Simon Ellingsen, 19 år

2.   Vemund Engebretsen, født ca. 1621. Nevnt ca. 1655-1670. På Glomstein.

3.   Pål Engebretsen, født ca. 1627 (37 år i 1664). Nevnt ca. 1660-1675. På halve Stangeby.

4.   Håkon Engebretsen, født ca. 1630 på Stangeby. Haagen Ingebregtsøn Torødstad” ble begravd 8. juli 1687. Haagen Stangeby” ble trolovet 13. juli 1659 på Bragernes med Sissel Nielsdatter. Nevnt som bruker på halve Stangeby ca. 1657-1664. I Manntalet 1664 er ”Haagen Engelbritsen” 35 år gammel og bruker halvparten av Stangeby.

5.   Sevald Engebretsson, født ca. 1632. Nevnt 1664-1689. I 1664 er han 32 år, hjemmeboende og føres opp som tjenestedreng på Stangeby. Sevald føres opp som bruker sammen med broren Vemund på Glomstein i 1679 og 1686. Gift 8 desember 1686 på Nøtterøy med Mari Halvorsdotter. De kalles da for Glomstein. Mer enn det gir ikke bygdebøkene oss, men mye tyder på at Sevald senere bodde på Horperød, som også ble kalt Harperød. Dette må da være den plassen som siden kalles Lille Horperød og som fra gammelt var plass under Stangeby.

 

I tillegg er her kanskje flere døtre, som dog ikke kan bevises.

 

6.   N. N. ”Engebretsdatter. Kanskje gift med Hans Guttormsson, nevnt ca. 1645-1675 På Søndre Sande.

7.   N. N. ”Engebretsdatter. Kanskje gift med Amund Jørgensson, født ca. 1600. nevnt ca. 1645-ca. 1677. På søndre Gipø.

 

 

½ gården

Halve hovedbruket

Fra ca. 1660

 

Pål Engebretsen, født ca. 1627 (37 år i 1664). Nevnt ca. 1660-1675. Hans kones navn er ukjent, men ut fra senere oppkalling av de spesielle navnene Ambrosius og Augde, kan det tyde på at han kanskje ble gift med en dame ved navn ”Augde Ambrosiusdatter”. kanskje en hittil ukjent søster av Sogneprest i Våle Augustinus Ambrosiusson Flor (d. 1668), men intet er bevist. Begge er uansett døde før 1686.

Som dreng i 1664 nevnes Sevald Engebretsen, 32 år gl. Dette er broren som senere kommer til Horperød.

Barn:

1.   Anders Pålsen. Død 1707 på en reise til England og skifte 1. november 1706-9. februar 1707. Skipper. Gift (1) med Karen Pedersdatter, født ca. 1656. Begravet 20. januar 1690 i Tønsberg, 23 år, 3 måneder og 3 dager gammel. Trolovet 29. januar og gift (2) 2. mars 1692 i Lavranskirken, Tønsberg med Inger Johanne Morland, (datter av Hr. Kristen Hansen Morland, født ca. 1619 i Fyresdal. Sokneprest til Vor Frues kirke i Tønsberg 1666-død i april 1685 og hustru Sidsel Gjertsdatter Winge, født ca. 1640. Begravet 31. mai 1697, 57 år gl. fra Tønsberg.)[8] Han tok borgerbrev i Tønsberg 17. desember 1690. På Danholmen under Ramdal.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Laurits Andersen, døpt 3. Oktober 1689 i Laurentiuskirken. Faddere: Consumptionsforvalter Hans Hansen, Åsmund Andersen. Kvinnelige faddere: Augde, Sal: Laurits Mortensøns, Willum Lauritsøns kvinne Anne Jensdatter, Moderens søster Anne Katrine. Begravet 7. januar 1690, 13 uker gammel.

      Barn i andre ekteskap:

      2.   Karen Andersdatter, døpt 27. Mai 1695. Faddere: Peder Hansen Lund, Willum Larsen. Kvinne faddere: Gjertrud Peder Randulfs, Maren Rasmus Tomassens, Sissel Morland. Begravet 10. oktober 1695, 5 måneder og 3 dager gammel.

      3.   Pål Andersen, døpt 17. November 1697. Begravet 11. januar 1698, ”Vdj sin Alder 8 Vgger”.

      3.   Sidsel Kristine Andersdatter, født 1697. 10 år i 1707.

      4.   Augde Andersdatter, døpt 2. september 1700 i Lavranskirken. 6 år i 1707.  Faddere: Sidsel Morland, Anders Langøe, Vittikind Huus, Kirsti Anders Gregersens.

      Inger Johanne Morland ble gift i Tønsberg (2) 17. mars 1712 med Pedeon von der Burg.

2.   Ambrosius Pålsen, født 1663, død 1747. Lensmann. Gift med Gro Kristoffersdatter, født ca. 1670, død 1744. (Datter av Kristoffer Hansen, født ca. 1628 død ca. 1685 og Kirsten Gunnarsdatter, født ca. 1624, død 1721, 97 år. På Øvre Kalleberg.) På Øvre Kalleberg i Lardal.

      Barn:

      1.   Kirsten Ambrosiusdatter, født ca. 1695. Død 1708, 13 år gammel.

      2.   Augde Ambrosiusdatter, død 1768 på Stufsrød i Hillestad. Gift med 1. Augrim Olsen Tuften i Vivestad. Død 1744, 52 år gammel. Ingen barn. Gift 2. med Ellef Nilsen Stufsrød i Hillestad.

      3.   Pål Ambrosiusen, født ca. 1702. Det står i Lardalsboka at han døde ugift 42 år gammel, men i Ramnesboka står det at han ble gift med Mari Olsdatter fra Tufte i Vivestad.

      4.   Olea Ambrosiusdatter, f. ca. 1704. Død 1786, 82 år ga mel. Gift med Aksel Olsson, født ca. 1703. Død 1779 på Tuften i Vivestad, 76 år gammel. På Tufte i Vivestad og Søndre Ønnemørk i Vassås – Hof.

      5.   Kristoffer Ambrosiusen, født 1707. Gift med Maren Hansdotter fra Ø. Fossnes i Sandsvær. På Flåtten.

      6.   Kirsten Ambrosiusdatter, død 1773. Gift med Halvor Olsson Horntvet. På Ø. Kalleberg.

 

Denne halvdelen av hovedbruket ble trolig slått sammen med den andre halvdelen etter 1675. Ola Iversen blir da bruker av hele gården.

 

½ gården

Halve hovedbruket

Fra ca. 1660

 

Hågen Engebretsen, født ca. 1630 (35 år i 1665). Haagen Ingebregtsøn Torødstad” ble begravd 8. juli 1687. Haagen Stangeby” ble trolovet 14. juli 1659 på Bragernes med Sissel Nielsdatter. I kirkeboka kan vi lese: "den 13 ditto Troloffuelse til Peder Guttormsøns, Met Haagen Stangeby, och Sidsel Nielsdaatter". Nederst på siden står det "kast om bladet", altså vend om siden. Og på den påfølgende side kan man lese "NB 14. Julj Peder Guttormsens dreng og amme troloffuet".

Nevnt i odelsskatten 1649-50 og han skatter av 1 bpd smør til prostiet. Nevnt som bruker på halve Stangeby ca. 1657-1665. I Manntalet 1665 er ”Haagen Engelbritsen” 35 år gammel og bruker halvparten av Stangeby. Han har drengen Nils Olsson, 33 år gl.

I Nøtterøy bygdebok står det at han flyttet til Svendsrødstranda i 1660. Dette er da feil ifølge manntallet 1665. Svendsrødstranda ble også kalt Torødstad eller bare Stranda. Han har flyttet mellom 1665-1667, da neste bruker nevnes fra sistnevnte år. Ingen barn registrert.

I leilendingsskatten for Røyken 1665 finner vi at Peder Guttormsen og Jon Rud skylder til Haagen Stangebye 15 lispund salt.

 

 

Fra 1667 Håkon Engebretsens halve del,

Og fra ca. 1675 hele gården.

 

 

Ola Iversen, født ca. 1633. Begravet 17. april 1702, 69 år gammel. (Sønn til Iver Iversen, født ca. 1607. (57 år i 1664.) På Nordre Ramnes i Ramnes.) Gift før 1665 med Mari Larsdatter Tufte i Ramnes, født ca. 1643. Begravet fra (Vestre) Gunnestad 31. mars 1719, 76 år gammel. (Datter til Lars Olufsen, På Vestre Berg i Ramnes 1622, På Krokstad på Nedre Eiker, Buskerud 1624 og på Tufte i Ramnes der han nevnes 1625-1654.) Trolig bodde de ei stund som gift på Nordre Ramnes i Ramnes, for i 1665 ble Ola utskrevet til militærtjeneste, men han holdt seg borte. Faren og svigerfaren Morten Tufte ble pålagt å sørge for at Ola møtte fram til soldattjeneste.

Odelsmanntalet 1691 – Oluf Stangeby

 

(V) Berg, Ramnes                -              3 lp 31 2/7 m tunge

Fjelebo, Ramnes                  -              2 1/7 m smør

Studsrød                               -              ½ pd smør

 

Den 11. desember 1699 selger Ole Iversen Stangeby, Jørgen Larsen Skjelbred i Høyjord og Tore Larsen Låne i Vivestad sin odel i gården Vestre Berg i Ramnes, til sogneprest Jørgen Pedersen og hans hustru Bodil Hansdatter. Datert Tufte tingstue i Ramnes.

I 1720 solgte Ole Iversens barn sin odel i Nordre Bø i Ramnes, 9 ¾ merker smør til kvartermester Ole Guttormsen Nordbø. Dette var arv etter deres mor Mari Larsdatter.

 

Barn:

1.   Iver Olsen, født ca. 1679 (27 år i 1706). Begravet 27. mai 1708, 30 år gammel.[9] Gift 31. januar 1702 med Marte Johansdatter. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Eli Olsdatter. Enke og bruker på Nedre Sem i 1706. Gift 29. juli 1686 med Jens Jensen fra Søndre Nes, død før 1706. Jens overtok en del av gården, se bruksnr. 4 og er bruker der 1686-1695. Fra 1696 på Nedre Sem.

3.   Mari Olsdatter d.e. Trolovet 11. september og gift 30. oktober 1690 med Ingebret Hansen, født ca. 1657. Begravet 5. september 1702, 45 år gl. Fra Søndre Sande. Overtok en del av gården. Se bruksnr. 18.

4.   Mari Olsdatter d.y., født ca. 1680. Begravet 2. juni 1750, 70 år gammel. Gift 7. mai 1704 med Hans Pedersen Vestre Gunnestad, født ca. 1674. Død 1758 på Vestre Gunnestad, 84 år gammel.

 

1703 (23. mars) ble det holdt skifte på Stangeby etter Ole Iversen. Boet hadde av Fastegods: Søndre Linnestad i Ramnes, 1/5 part i 2 bismerpund smør og 17 lispund tunge, som er 9 ¾ merker smør og 3 2/5 lispund tunge, til en verdi av 30 riksdaler. Store (Nordre) Hassum i Slagen, 1/5 part i 1 ½ bismerpund smør som er 7 1/5 merker smør, til en verdi av 20 riksdaler. Dette var Mari Larsdatters odel etter hennes far Lars Tufte i Ramnes. Formuen utgjorde 160 riksdaler.

 

En tjenestedreng, Ola Larsen hadde til gode 1 daler, 2 ort og 16 skilling, som ble utlagt i 1 børde til 2 ort, 1 par strielaken til 1 ort, 1 par skinnbukser til 2 ort og 16 skilling og en grå hatt til 1 ort.

 

Oles Iversens søsken:

1.  Mattis Iversen, født ca. 1647. Han er 17 år i 1664.

2.  Iver Iversen. Ukjent hvor han nevnes.

3.  Eline Iversdatter, enke 1683. Gift med Lars Kristensen Mellom Nordby, Hem i Lardal.  

     Skifte etter han 8. mars 1683. Enkens bror og barnas morbror, som er tilstede, er Ola   

     Stangeby på Nøtterøy. Ikke noe jordegods her.

     Barn:

1.      Iver Larsen. Nevnt 1683.

2.      Oluf Larsen, født ca. 1678. Nevnt 1683. Kanskje han som er tjenestedreng på Stangeby 1703. I 1706 bor enken Mari Olsdatter Stangebys søskenbarn, Ola Larsen, på gården, 28 år, ungkar og født i Lardal. Utskrives til matros i 1711 og sies da å være 33 år og født i Lardal.

3.      Anna Larsdatter. Nevnt 1683.

4.      Gundell Larsdatter. Nevnt 1683.

5.      Eli Larsdatter. Nevnt 1683.

 

 

Gården blir nå delt i tre tredjedeler, se bruksnr. 1, 4 og 18.

 

Stangeby

1/3 av gården fra 1702

Bruksnr. 1.

 

Iver Olsson, født ca. 1679 (27 år i 1706). Begravet 27. mai 1708, 30 år gammel.[10] Gift 31. januar 1702 med Marta Johansdatter, født ca. 1677. Begravet 11. januar 1759 i Tønsberg, 82 år gammel. Jordet i Frue kirkegård. I kirkeboka står det: "Klokkerne gik med Eet". Brukte ¼ i 1706.

Barn:

1.   Engebret Iversen, døpt 3. desember 1702. 4 år i 1706. Kom til Nordre Øre.

2.   Ole Iversen, døpt 18. november 1704. 1 ½ år i 1706. Druknet ved Hvaløy og ble begravet 16. juni 1726. Matros for gården i 1723, da 19 år.

3.   Jens Iversen, døpt 12. desember 1706 på Stangeby. Levde 1720. Senere skjebne ukjent.

 

Marte ble gift (2) 11. februar 1711 med Anders Andersen, døpt 25. mars 1686. Fra Nordre Nes. 19 år og ungkar i 1706. Død allerede før mars 1712 sier Lorens Berg, men han lever ennå i 1720.[11] Marte flyttet til Kjærnås med sønnen. Skifte etter Anders på Kjærnås i 1740. Han tjente på flåten under elleveårskrigen. Personalia, se Kjærnås.

Barn:

1.   Anders Andersen, døpt 3. mars 1712 (mor Marte Stangeby). Nevnes i en ungdomsliste i 1723, da 10 år gammel. Var i 1740 i utlandet.

 

1720 (15. November) selger Anders Andersen Stangeby på sine umyndige stebarn, Engebret, Ole og Jens Iverssønners vegne, Ellen Olsdatter på egne vegne Nils Torsen Stangeby på kona Maren Olsdatters vegne og Hans Pedersen Gunnestad på kona Maren Olsdatters vegne, 9 2/5 bismermerker smør og 3 2/5 bismermerker smør i Søndre Linnestad i Ramnes til Ola Gulbrandsen Bø i Ramnes

 

*

 

Isak Albretsen, født ca. 1676. Begravet 11. mai 1744, 68 år gammel på Stangeby. Skifte 16. juni 1744- (Sønn til Albret Sebjørnsen, 1639-1702 og Kari Eriksdatter Ruelsrød, død 1689, 50 år gammel. På Sjue i Høyjord og Vestre Dal i Ramnes.) Gift med Gjertrud Jakobsdatter Solum, nevnt 1719. (Datter til Jakob Gulbrandsen Solum i Arnadal, skifte 1706 og Berte Gundersdatter Buer i Arnadal, døpt 25. oktober 1640 i Andebu kirke. Nevnt 1700.[12]) Gift (2) med Mari Jonsdatter Hasås, født ca. 1696. Død 1764, 68 år gammel. (Datter til Jon Olsen på Østre Hasås i Kodal, død 1721, og første kone, Mari Svendsdatter.) Ingen barn i andre ekteskap. Først på Buer i Arnadal, så Anholt i Skjee og fra 1735 på Stangeby på Nøtterøy.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Isaksen, født ca. 1710. Trolovet 7. desember 1712 og gift (1) 3. januar 1743 med enka Gunhild Haraldsdatter fra HelgerødTjøme, da på Semsrønningen ved Buerstad. Gift 2. 1757 med Kirstine Nilsdatter, død 1760, 27 år gammel. Trolovet 2. mai og gift (3) 12. juni 1760 med Anne Olsdatter Kjønnerød, død 1784, 50 år gammel. Jakob overtok Semsrønningen.

2.   Albret Isaksen, født ca. 1716. Begravet 7. april 1756 på Stangeby 40 år gammel. Gift 1746 med Marte Olsdatter Glomstein. Overtok Stangeby. Ingen barn.

3.   Berte Isaksdatter. født ca. 1709. (32 år i 1744). Død 1759, 47 år gammel og skifte samme år. Gift 1747 med Jens Amundsen Nordre Berg i Sem, født ca. 1699. Død 1765, 66 år gammel. De nevnes ikke i bygdeboka side 473. Kom til plassene Kaken (1747-1756) og Grinda (1756-1765), begge under Jarlsberg hovedgård. Tre barn.

4.   Anne Isaksdatter, nevnt 1750. Gift før 1744 med Hans Halvorsen Rise i Skjee, født 1716. Død 1750.[13] Skifte 20, mars 1751. (Sønn til Halvor Hansen, skifte 16. november 1720.)[14]

      Barn og barnebarn nevnt i Stokkeboka:

      1.   Jakob Hansen, født 1739. 12 år i 1751. Død 1780. Gift (1) med Gunhild Sørensdatter, født 1731. Død 1779. Gift (2) ca. 1780 med Malene Gudmundsdatter. Overtok Rise.

            Barn i første ekteskap 1-2 og i andre 3:

            1.   Søren Jakobsen, født 1769.

            2.   Anders Jakobsen, født 1779

            3.   Gunhild Jakobsdatter, født 1780

      2.   Isak Hansen, født 1746. 5 år i 1751.

      3.   Gjert Hansen, født 1748. 3 år i 1751. Gift 1768 med Maren Hansdatter Gjein.

      4.   Idde Hansdatter, født 1750. ½ år i 1751.

Senere skjebne ukjent. Dette er alt bygdeboka forteller oss.

 

1744 (16. juni) ble det holdt skifte på Stangeby etter Isak Albretsen. Enken var Gjertrud Jakobsdatter. Barn: 1. Jakob Isaksen, gift og bosatt på Rønningen på Nøtterøy. 2. Albret Isaksen, gift og bosatt på Stangeby. 3. Berte Isaksdatter, 32 år, ugift og tjener på Vestre Rom i Slagen. 4. Anne Isaksdatter, gift med Hans Halvorsen Rise i Skjee anneks.

 

*

 

Albret Isaksen, født ca. 1716. Begravet 7. april 1756 på Stangeby 40 år gammel. Gift 1746 med Marte Olsdatter Glomstein. Overtok Stangeby. Ingen barn. Albret bygde hus, og bruket takseres derfor ved hans død for 400 rdl.

 

1756 (12. mai) var det skifte på Stangeby etter Albret Isaksen. Enken var Marta Olsdatter. Ingen barn, så arvingene var hans søsken. 1. Jakob Isaksen, bosatt på plassen Rønningen. 2. Anna Isaksdatter, gift med Hans Larsen på Rise i Skjee anneks til Stokke hoved sogn. 3. Berte Isaksdatter, bosatt på gården Nordre Berg i Sem hoved sogn og gift med Jens Amundsen. Arvesum 370 rdl.

 

 

Marte trolovet 20. Januar og gift (2) 16. mars 1757 med Ola Finsen Brattås. Drev gården på Stangeby. Hadde en tid skutepart.

Barn:

1.   Anders Olsen, døpt 27. desember 1757 fra Stangeby. Begravet 9. mars 1758, ¼ år gammel.

2.   Nilia Olsdatter, døpt 27. april 1760. Trolovet 29. oktober og gift 17. november 1784 med Anders Olsen, født ca. 1748. Om hans slekt se Stangebygrinda. På Sanderønningen vestre i 1801. Nilia er fadder fra Grøtterød 1788.

3.   Albret (Albert) Olsen, døpt 24. juni 1762. Får en sønn med Ursula Toresdatter Rønningen. Albert er da matros og bosatt på Tømmereik. Ursula er ikke nevnt i 1801 og jeg finner henne ikke som død og/eller begravet før det. Det kan være henne som blir trolovet 7. juni og gift 12. desember i Vår Frues kirke, Tønsberg med matros Ole Hagenløw Fanøe.

      Barn:

1.      Tor Albertsen, døpt 20. november 1782. Faddere: Anne Kristensdatter Veien, Marte Toresdatter Østre Hovland, Ole Jakobsen Håvaldsrød, Jakob Torgersen Lofterød, Andreas Pedersen Lofterød.

 

Albert ble trolovet 28. januar fra Veien, og gift 13. mars 1788 med Malene Andersdatter, døpt 12. mai 1761 fra Sem. Konfirmert fra Veien 19. oktober 1777. 19 år i 1779, og tjente på Tjøme. Det må være hun som dør som enke 8. mars og begraves 18. mars 1809 fra Tokenesrønningen, 48 år gammel. Om hennes familie, se Veien/Veibakken under Skrafskjær. På Tømmereik, Søndre Sande, Tørkop under Prestegården og Søndre Nes.

Barn:

2.      Marte Albertsdatter, døpt 27. august 1788 fra Tømmereik. 13 år og bosatt hjemme i 1801. Konfirmert 16. oktober 1803 fra Stangebygrinda.

3.      Ole Albertsen, døpt 14. august 1791 fra Søndre Sande. Død 25. september og begravet 29. september 1791 fra Søndre Sande, ¼ år gammel.

4.      Johanne Albertsdatter, døpt 19. september 1792 fra Søndre Sanderønningen. Død 25. mars av kikhoste, og begravet 28. mars 1793 fra Søndre Sande, ½ år gammel.

5.      En datter. Dødfødt. Død 6. juni og begravet 11. juni 1794 fra Søndre Sande.

6.      Olene Albertsdatter, født 6. juli og døpt 10. juli 1796 fra Tørkop under Prestegården. Konfirmert 27. mai 1813 fra Sevika. Gift fra Brevik 5. desember 1823 med ungkar og matros Ole Andersen Dårsti under Tokenes, da 32 år gammel.

7.      Ole Albertsen, født 11. oktober og døpt 16. oktober 1799 fra Søndre Nes. Død 8. juni og begravet 15. juni 1822 fra Småvik, 23 ½ år gammel. Ugift. Matros.

 

Ola Finsen ble gift (2) 16. oktober 1766 «Uden foregaaende Trolovelse og Tillysning, efter Kongl. Allernaadigst Bevilling, hieme i Huuset ægteviede» Susanna Olsdatter Nordre Sundane, døpt 11. november 1742 fra Nordre Sundane på Tjøme.

Barn på Stangeby:

4.   Marcus Olsen, døpt 21. august 1768. Begravet 12. november 1768, 3 måneder gammel.

5.   Fridrich Olsen, døpt 19. november 1769. Begravet 5. februar 1770, 12 uker gammel.

6.   Anders Olsen, døpt 2. februar 1772. Begravet 13. mai 1772, 15 uker gammel fra Tømmereik.

 

De flyttet i 1772 til Tømmereik. Personalia, se der.

 

*

 

Engebret Andersen, født 1730 på Nordre Ullevik i Slagen. Død 1798. (Sønn til Anders Mortensen Nordre Ullevik, fra Markebo og Mari Gardsdatter Søndre Ullevik.) Gift 1755 med Anne Torsdatter Søndre Roberg, født 1727. Død 1809. (Datter til Tor Kjellsen, født ca. 1688. Død 1771, 102 år gammel og tredje kone Anne Borgersdatter Østre Roberg, død 1789, nesten 100 år gammel. På Søndre Roberg i Slagen.) På bruk 2 på Bakkeskaug i Slagen (1/2 gården) 1764-1768. Så visstnok en stund på Gauterød i Slagen før de kom hit i 1772. Betalte 1000 riksdaler for gården.

Barn:

1.   Nils Engebretsen, døpt 7. April 1776 i Slagen.

2.   Anders Engebretsen, døpt 17. Juni 1760.

2.   Maria Engebretsdatter, døpt 6. Mas 1763. Gift 12. Februar 1782 ”Efter Kongl. Allernaadigste Bevilling af 18de Jan. d. A. Hjeme i Huuset ægteviede” med Søren Olsen. Fikk halve bruket. Se bruksnr. 38.

 

Faren Anders Mortensen og andre kona Mari Gardsdatter Søndre Ullevik flyttet også hit til Stangeby. Enkemann Anders Mortensen Stangeby ble begravet 24. Juli 1775, 83 år gammel. Mari Stangeby ble begravet 25. juli 1746, 60 år gammel.

 

Øvre Stangeby

Bruksnr. 4.

1/3 av gården fra 1686

 

Jens Jensen fra Søndre Nes, død før 1706. Gift 29. juli 1686 med Eli Olsdotter Stangeby. Enke og bruker på Nedre Sem i 1706. Jens overtok denne 1/3 av gården og er bruker her 1686-1695. Fra 1696 på Nedre Sem. Personalia, se der.

Barn:

1.   Jon Jensen, døpt 14. april 1687 fra Stangeby. 19 år og ungkar i 1706.

2.   Ole Jensen, døpt 5. september 1689 fra Stangeby. Trolig død liten.

3.   Ole Jensen, døpt 9. oktober 1691 fra Stangeby. 14 år i 1706.

4.   Hans Jensen, døpt 5. september 1694 fra Stangeby. 12 år i 1706.

5.   Peder Jensen, født ca. 1699. 7 år i 1706.

 

Eli var blitt skyldig presten Mancin 60 riksdaler og pantsetter sin gård av verdi 3 bismerpund smør. Dette bevitner broren Iver Stangeby og svogeren Hans Vestre Gunnestad. Datert Nøtterøy prestegård 7. April 1708.

 

*

 

Amund Stangeby. Nevnes her 1702-1704. Dette kan være Anund Kristoffersen vi senere finner på Bugården, uten at dette er bevist.

Barn:

1. Ingebor Amundsdatter, døpt 14. november 1702.

 

1704 ble Amund Stangeby innstevnet fordi han skyldte 7 daler 3ort til Mathias Iversens dødsbo i Tønsberg. Innstevnet av byfogden i Tønsberg, Monsieur Niels Thustrup. Han møtte ikke fordi han var ute og seilte.

 

 

*

 

Knut Kristensen, født ca. 1678 (28 år i 1706). Gift med Karen Pedersdatter (Bro) fra Vestre Nøtterøy. Det står at han brukte halve gården i 1706. Var her til 1711.

Barn nevnt/født/døde på Stangeby:

1.   Kristen Knudsen, født 1704 (2 år i 1706)

2.   Margrete Knutsdatter. Døpt 25. november 1706. Begravet 8. juni 1707.

 

Knut Kristensen Stangeby ble stevnet i 1706 av Kristen Evensen Hallenstvedt fordi han skyldte denne 28 ½ riksdaler. Saken kommer opp igjen i 1707. De flytter til Hengerød. Personalia, se der.

 

*

 

Anders Amundsen, født ca. 1665. Begravet 19. juni 1771, 106 år gammel. Gift, trolig i Stokke, med Mari Halvorsdatter, født ca. 1686. Begravet 25. juli 1746, 60 år gammel. (Datter til Halvor Hansen, skifte 9. november 1705 og Sissel Jakobsdatter, skifte 17. juli 1722. På Døvle i Stokke.) På skiftet etter svigerfaren 9. november 1705 kalles han Anders Amundsen Vestre Kile (i Stokke). På Petterød ca. 1705-1709. Her fra 1710/11.

Barn:

1.   Halvor Andersen, født ca. 1703 på Stangeby står det i 1723. Kom til bruksnr. 18. Se nedenunder.

2.   Barbro Andersdatter, født 1706. Begravet 29. september 1706 nyfødt fra Petterød.

3.   Amund Andersen, født ca. 1708. Begravet 3. oktober 1738, 30 år gammel. Overtok ½ gården, se nedenunder.

4.   Marta Andersdatter, døpt 25. mars 1711. Trolovet 6. juni 1736 og gift 31. oktober 1737 med Jakob Pedersen Hytta.[15] Kom til Hellarønningen.

      Barn på Stangeby:

      1.   Ane Jakobsdatter, hjemmedøpt 14. april 1738 av Halvor Stangeby. Døpt i kirken 16. april 1738. Begravet 23. april 1738, 2 uker gammel.

5.   En sønn, døpt 17. september 1713.

6.   Emmerense Andersdatter, døpt 13. april 1716. Trolig død ung.

7.   Nils Andersen, døpt 2. september 1717. Begravet 14. desember 1738, 21 år og 3 måneder gammel. Presten har notert i kirkeboka: ”Læste for mine børn. En Gudfrøktig Person”.

8.   Sissel Andersdatter, døpt 30. mai 1719. Trolovet 5. november og gift 25. november 1745 med Bent Olsen Glomstein, døpt 5. januar 1721 i Slagen. Overtok en halvpart av gården. Se bruksnr. 29.

9.   En datter, dødfødt. Begravet 2. mars 1721.

10. Else Andersdatter, døpt 7. mai 1722. begravet 6. september 1722.

11. Emmerense Andersdatter, døpt 29. juli 1723. Trolovet 10.desember 1748 og gift 8. januar 1749 med Lars Halvorsen Østre Gunnestad.

12. Anders Andersen, døpt 17. mai 1725. Begravet 14. april 1726.

13. Et barn. Begravet 9. juni 1726.

14. Et barn, dødfødt. Begravet 9. juni 1729.

 

1711 (21. august) tinglyste Anders Amundsen halve gården Stangeby, av skyld 5 bismerpund smør 15 lispund mel tunge, datert 22. august 1711. Den 25. mars 1720 tinglyser Anders Amundsen halve gården Stangeby, av skyld 5 bismerpund smør 15 lispund mel tunge, datert 21. august 1711 og skrevet av Madz Gregersen.

 

Anders Amundsen og kona Maren Halvorsdatter utstedte i et dokument, datert 14. april 1723 et skjøte på en part i gården Døvle i Stokke til svogeren Hans Halvorsen.[16] Her fortelles det bl.a. at Maren har arvet 5 1/5 merker smør i gården av sin mor, salig Sissel Jakobsdatter. Her nevnes også hans søster Kjersti Amundsdatter og hennes barn og arvinger.

 

1747 (27. januar) ble det holdt skifte på Stangeby etter Maren Halvorsdatter. Enkemann var Anders Amundsen. Barn: 1. Halvor Andersen, myndig. 2. Amund Andersen, død og etterlatt seg tre barn: a) Else Amundsdatter. b) Margrete Amundsdatter. c) Ingeborg Amundsdatter. 3. Marte Andersdatter, enke. 4. Sesill Andersdatter, gift med Bent Olsen Stangeby. 5. Emerenze Andersdatter, 23 år.

 

Anders Amundsens søster:

Kjersti Amundsdatter. Begravet 6. februar 1755 fra Døvle, 76 år 8 måneder 14 dager gammel. Gift med Hans Halvorsen Døvle i Stokke. Begravet 20. november 1743, 65 Anni 7 Menses 14 Dies gammel. På skiftet etter Hans 29. april 1744 nevnes et skjøte fra svogeren Anders Amundsen Stangeby på 16 1/5 merker smør med bygsel i Døvle, for 26 daler. Skifte etter Kirsten 10. mars 1755. Her nevnes barna Anders, Nils og Emerense.

 

*

 

Amund Andersen, født ca. 1708. Begravet 3. oktober 1738, 30 år gammel. Trolovet 26. oktober og gift 29. november 1730 med Maria Larsdatter Bjerkøy, døpt 24. juni 1709. Begravet 31. august 1778, 70 år gammel.

Barn:

1.   Else Amundsdatter, døpt 2. september 1731. Død 1789, 56 år gammel. Gift 1769 med enkemann Hans Ingvaldsen Skjeggestad i Tjølling, født ca. 1710. Død 1788, 78 år gammel.

      Barn:

      1.   Lene Hansdatter, født 1770. Død 1813. Gift med Hans Larsen fra Langøya, født 1751. Død 1809. Overtok Skjeggestad. Seks barn.

      2.   Maren Dorthea Hansdatter. Gift med Hans Rasmussen, Fredriksvern.

2.   Margrethe Amundsdatter, døpt 22. mars 1733. Den gamle pike Margarethe Amundsdatter Stangeby døde 24. mars av alderdom og ble begravet 30. mars 1811, 79 år gammel. Ugift.

3.   Ingeborg Amundsdatter, døpt 4. juni 1735. Trolovet 29. desember 1760 og gift 13. februar 1761 med enkemann Anders Olsen Nordre Gipø. Se Skarphaga.

4.   Birthe Amundsdatter, døpt 13. oktober 1737. Begravet 27. mars samme år, 3 uker gammel.

5.   Amund Amundsen, døpt 27. oktober 1738 (etter farens død). 3 måneder på skiftet etter faren i 1739. Død før 1747.

 

1739 (4. mars) var det skifte på Stangeby etter Amund Andersen. Enken Marie Larsdatter. Barna: 1. Amund Amundsen, 3 måneder. 2. Else Amundsdatter, 7 år. 3. Margrete Amundsdatter, 5 år. 4. Ingeborg Amundsdatter, 3 ½ år. Tilstede bestefaren Anders Anundsen Stangeby.

 

Maria Larsdatter ble trolovet 18. februar og gift (2) 8. mars 1840 med Halvor Eriksen, født 1705 på Adamsrød i Slagen. Død 1776. (Datter til Erik Larsen Adamsrød, skifte 1713 og første hustru Sønnau Nilsdatter Nordre Gusland i Nykirke, død ca. 1704.) Bruker her 1740-1775.

Barn:

1.   Eli Halvorsdatter, døpt 12. mars 1741. Ikke registrert konfirmert på Nøtterøy. Elen Halvorsdatter i Tønsberg er fadder for sin niese i 1776. Hun er den piken Elen Halvorsdatter Stangeby som ble gift 7. desember 1782 i St. Laurenti kirke i Tønsberg med borger og skomaker Michael Madsen Gram. (Sønn til Mads Nilsen Gram og Karen Larsdatter.) I manntalet 1801 er de bosatt i Store Langgate Nr. 21 med to logerende og en tjenestepike. Han er 68 år og hun 61 år gammel (født ca. 1740). Michel Matssen Grams Skomager af Tonsbergs Hustrue, Elen Halvorsd. Tonsberg”, stod fadder til sin niese på Stangeby i 1785. Ingen barn registrert.[17]

2.   Mari Halvorsdatter, døpt 14. juli 1743. Trolovet 23. august og gift 18. desember 1773 med Rasmus Kristensen Bugården. Først på Stangeby før de kom til Bugården.

      Barn født på Stangeby:

     1.  Maria Rasmusdatter, døpt 24. oktober 1773 fra unevnt, men må være fra Stangeby. Begravet 14. mars 1779 fra Bugården, 6 år gammel.

     2.  Kirstine Rasmusdatter, døpt 11. juni 1775 fra Stangeby. Begravet 24. mars 1776, 9 ½ måned gammel.

3.   Ragnhild Halvorsdatter, døpt 27. oktober 1745. Begravet 28. mars 1759, 14 år gammel.

4.   Lene (Helene) Halvorsdatter, døpt 25. januar 1748. Trolovet 2. mai og gift 18. september 1775 med Ola Torsen fra Melsom Kvernebruk i Stokke sogn. De overtok gården, se nedenunder.

5.   Anne Halvorsdatter, døpt 5. mars 1750. Begravet 14. april 1751, 1 år gammel.

 

1778 (3. desember) var det skifte på Stangeby etter Maria Larsdatter. Barn: 1. Else Amundsdatter, gift med Hans Iversen Skjeggestad i Tjølling. 2. Margrete Amundsdatter, 45 år og hos sin svoger Ole Stangeby. 3. Ingeborg Amundsdatter, gift med Anders Olsen Kjøle. 4. Ellen Halvorsdatter, 39 år og tjener hos Hr. toller Resch i Tønsberg. 5. Maria Halvorsdatter, gift med Rasmus Kristensen Bugården. 6. Lene Halvorsdatter, gift med Ole Torsen Stangeby.

 

*

 

Ola Torsen fra Melsom Kvernebruk i Stokke sogn, døpt 15. desember 1734 fra Mellom Låne i Sem. (Sønn til Tor Johannessen, født ca. 1702 på Tveitan. Død 1750 på Emmerød. Gift 1731 med Ragnhild Nilsdatter Røsland, født 1707. På Mellom Låne i Sem.) Død 21. april av brystsvakhet og begravet 28. april 1804, 70 år gammel. Trolovet 2. mai og gift 18. september 1775 med Lene (Helene) Halvorsdatter Stangeby, døpt 25. januar 1748. Død 24. juni av tærende sykdom og begravet 29. juni 1792, 45 år gammel. Ola kalles snekker ved folketellingen i 1801. Han bor sammen da med sin 13 år gamle datter Ragnhild og sin svigerinne, Margrete Amundsdatter.

Barn:

1.  Anne Maria Olsdatter, døpt 1. januar 1776. Trolovet 23. mai og gift 27. november 1798 med Ivar Jakobsen Nedre Sem. Overtok gården, se nedenunder.

2.  Helvig Oldatter, døpt 23. november 1777. Gift 15. februar 1803, ”Med Kongl. Tilladelse af 11te Jan. d. A. egteviede hjeme i Huuset”, med styrmann Ola Olsen Tangen.

3.  Maria Olsdatter, døpt 2. juli 1779. Begravet 23. oktober 1783, 5 år gammel.

4.  Ragnild Olsdatter, døpt 11. februar 1781. Død 2?. september og begravet 29. september 1785, 5 år gammel.

5.  Ingeborg Maria Olsdatter, døpt 9. januar 1785. Trolovet 6. oktober og gift 5. november 1813 med matros Ola Knutsen fra Skien.

6.  Ragnild Olsdatter, døpt 1. oktober 1788. Død 11. januar av blodstyrtning, og begravet 19. januar 1807, 19 år gammel.

 

 

 

Olas søsken, bl. a.:

1. Nils TorsenQvernene under Melsom, født 1739. Soldat, og var i 1761 utkommandert  

    til Kjøbenhavn sammen med broren Ole. Gift 29. februar 1768 i Hedrum med Maren

    Torbjørnsdatter. Mange barn døpt fra Melsom Kvernbruk, Stokke. Faddere på Nøtterøy.

2. Antonette Torsdatter, født 1748 på Sjøbubakken under Jarlsberg. Trolovet 29. oktober       

    1778 og gift januar 1779 med ungkar Anders Bentsen Stangeby, døpt 5. november 1752.  

    Se bruksnr. 29. Fadder på Nøtterøy.

3. Nilia Torsdatter, født 1737. Gift 1778 med Jakob Halvorsen Myre i Sem. Fadder på  

    Nøtterøy i 1783. Kalles da fra Myre i Sem.

 

*

 

Ivar Jakobsen, født 1774 i Skjerverønningen. Død 1850. Trolovet 23. mai fra Nedre Sem og gift 27. november 1798 med Anne Maria Olsdatter Stangeby, døpt 1. januar 1776. Død 1854.

Barn:

1.  Lene Ivarsdatter, født 4. oktober og døpt 10. oktober 1798 før ekteskap. Far: ”Den paa Søereyse udeværende Ungkarl” Ivar Jakobsen Nedre Sem. Mor: ”Den med Ham d. 13de Maj. d. A. trolovede” Anne Maria Olsdatter Stangeby. Død 17. april og begravet 23. april 1799, ½ år gammel.

2.  Nils Ivarsen, født 6. januar og døpt 12. januar 1800. Død 14. juli ”Af et ulykkeligt fald fra en Bygning”, og begravet 18. juli 1807, 7 ½ år gammel.

3.  Helene Ivarsdatter, født 13. oktober og døpt 18. oktober 1801. Død 15. februar av kikhoste og begravet 22. februar 1810, 9 år gammel.

4.  Ole Ivarsen, født 24. september og døpt 29. september 1803. Død 28. januar av svakhet, og begravet 3. februar 1810, 7 år gammel.

5.  Elen Andrea Ivarsdatter, født 10. mai og døpt 17. mai 1806. Gift 1855 med enkemann Abraham Knutsen Bugården.

6.  Nils Jørgen Ivarsen, født 14. juni og døpt 19. juni 1808. Overtok gården, se nedenunder.

7.  Maren Lovise Ivarsdatter, født 4. mai og døpt 13. mai 1811. Gift 1850 med Hans Larsen fra Kjær i Sem. Kjøpte jord på Gurerød.

8.  Inger Maria Ivarsdatter, født 20. februar og døpt 28. februar 1813. Gift 1845 med Anders Hovland Torsen.

9.  Otto Ivarsen, født 1815. Ble sjømann. Fikk 1844 halve gården, men døde ugift i 1853.

 

Stangeby

Bruksnr. 18

1/3 av gården fra 1690

 

Ingebret Hansen, født ca. 1657. Begravet 5. september 1702, 45 år gl. Fra Søndre Sande. Trolovet 11. september og gift 30. oktober 1690 med Mari Olsdatter Stangeby d.e. Brukte ¼ i 1706.

Barn:

1.   Hans Ingebretsen, døpt 15. desember 1690 fra Søndre Sande. Død før 1697.

2.   Eli Ingebretsdatter, født ca. 1693. 10 år i 1703. Gift 1725 med Halvor Andersen på bruksnr. 4. Overtok halve gården her fra 1736, men bodde her fra i hvert fall 1726.

3.   Magnhild Ingebretsdatter, døpt 14. juli 1695. Begravet 14. august 1696.

4.   Hans Ingebretsen, døpt 6. august 1697. Hans Engebretsen Stangeby ble begravet 7. november 1701.

5.   Kristoffer Ingebretsen, det må være han som er døpt 4. desember 1699, men navnet er ikke ført inn i kirkeboka. 4 år i 1703 og 7 år i 1706. Gift (1) 1738 med enka på Stavnum i Stokke, Mari Jakobsdatter, født 1707. Død 1743. (Datter til lensmann Jakob Olsen Vik, født ca. 1677. Død 1763, 85 år gammel og 1. kone, Eli Hansdatter Hunsrød i Høyjord, født ca. Død 1718, 35 år gammel. På Vik, senere Aker i Sem.) Gift (2) 1744 med Ingeborg Sofie Matiasdatter Berg. (Datter til skipper Matias Berg og Maren Hansdatter Vogn fra Fossnes i Arnadal. På Berg i Sandeherred.) Ble underoffiser og vaktmester. Stamfar til Stangebyslekten i Stokke. Sønnen Kristian Stangeby, født 1749, danner hovedmotivet i en kjent historisk roman (Trygve Andersen: ”Fra kancelliraadens dage”).

6.   Ola Ingebretsen, døpt 19. mars 1702. 1 år i 1703 og 5 år i 1706. Levde ugift. Skifte 1752.

 

I 1703 stevnet Peter Sande, Ingebret Hansen Stangeby for 3 daler 2 ort 6 skilling han skyldte. 

 

1703 (24. mars) ble det holdt skifte på Stangeby etter Ingebret Hansen. Arvingene var enken Maren Olsdatter og barna Kristoffer Ingebretsen, 4 år, Ole Ingebretsen, 1 år og Eli Ingebretsdatter, 10 år. Verge for de umyndige barna var farens halvbror, Hans Hansen Råstad i Stokke.

 

I 1706 bor enken Mari Olsdatters søskenbarn, Ola Larsen, på gården, 28 år, ungkar og født i Lardal. Han er sønn til hennes fars søster på Mellom Nordby i Lardal, se ovenfor. 33 år i 1711.

 

Pige” (ugifte) Live Hansdatter Stangeby, født ca. 1647. Begravet 2. februar 1715, 68 år gammel. Det står i skiftet 1703 at hun er den salige manns søster og at hun hadde bodd hos ham en del år, og det ble satt av 5 riksdaler til hennes begravelse.

 

Mari Olsdatter ble trolovet 15. desember 1708 og gift (2) 26. januar 1709 med Nils Torsen Engø i Sandeherred, født ca. 1673. Bruker 1708-1736. (Sønn til Tor Gulliksen Engø i Sandeherred.)[18]

Barn:

1. Tor Nilsen, døpt 2. april 1710. Nevnes i en ungdomsliste 1723, da 12 år gammel. Overtok

    en halvpart av gården i 1736. Se nedenunder.

 

1720 (25. mars) tinglyser Nils Tordsen ¼ i Stangeby, av skyld 2 ½ bismerpund smør 7 ½ lispund mel. Brevet er skrevet 16. mars 1709 av Madz Gregersen.

 

 

Halve bruksnr. 18

2/6 fra 1736-1755.

 

Tor Nilsen, f døpt 2. april 1710 på Stangeby. Se ovenfor.  Skifte 3. mars – 11. april 1753. Som for meere end 12 Aar siden er reist Uden Lands, og siden ikke latt høre fra seg”. Gift 1732 med Margrete Caspersdatter, døpt 25. mars 1710 fra Bergsøen. Død 1778, 68 år gammel. Overtok denne halvparten av sin svoger Halvor Andersen i 1736. I 1741 reiste han ut på sjøen og man hørte aldri fra ham igjen. Hun hadde fått skilsmissedom ved Consistori Retten udi Christiania 17. juli 1752, og kunne således gifte seg på ny. De flyttet til Laurentiuskirkens kirkesogn i Tønsberg.

Barn:

1.        Ane Margrethe Torsdatter Stangeby, 28. juli 1733.

2.        Pernille Torsdatter Stangeby, døpt 10??. oktober 1735. 18 år i 1753. Død før 1777. Trolovet 2. oktober og gift 2. november 1756 i St. Laurenti kirke med soldat Gard Larsen Stangeby. Begravet 13. februar 1781 fra Vår Frues kirke, 50 år gammel. Skifte 12. januar-31. mai 1781. Arbeidsmann. Bosatt i Tønsberg.

Barn:

1.      Dødfødt jente 26. januar 1757.

2.      Margrete Gardsdatter, døpt 12. juni 1758 i St. Laurenti kirke.

3.      Peder Gardsen, døpt 30. mars 1760 i St. Laurenti kirke. 21 år i 1781.

3.    Nils Torsen Stangeby, døpt 19. juli 1738. 16 år og tjente hos krigsråd Krefting i 1753. Begravet 17. juni 1773, 36 år gammel. Trolovet 1. september og gift 12. oktober 1768 i Vår Frues kirke med Kari (Karen) Jakobsdatter, døpt 23. desember 1735 i Vår Frues kirke. (Datter til skomaker Jakob Arvesen og Olea Ellefsdatter. Nedre Langgate i Vår Frues kirkesogn)

Barn:

1.      Lars Nilsen Stangeby, døpt 24. februar 1770 i Vår Frues. Faddere: Gjertrud Lindals, Cathrine Christensdatter, Arve Jakobsen, Caspar Stangeby, Mathis Christophersen. 8 år i 1777. Begravet 18. mai 1779 fra Vår Frues kirke, 8 år og derover.

2.      Tor Nilsen. Begravet 17. juni 1773, 3 uker gammel fra Vår Frues kirke.

4.    Kasper Torsen Stangeby, døpt 13. januar 1742. 12 år i 1753. 30 år og ugift i 1777. Los. Begravet 3. juni 1799, 64 år gammel fra Vår Frues kirke.  Kjøpmann Casper Torsen Stangeby ble trolovet 4. mars og gift 22. april 1779 med piken Anne Maria Hansdatter Kruge. (Datter til Hans Kristensen Kruge og Karen Hansdatter. I Tønsberg.) Skifte etter Kasper 13. april-21. desember 1799. Bosatt i Tønsberg.

       Barn:

1.      Tor Kaspersen. Begravet 4. mars 1780, 11 uker gammel fra Vår Frues kirke.

 

Margrete gift (2) 10. januar 1754 med Lars Olsen Stangeby. Død 21. mars 1766, 34 år gammel. De var bosatt i Tønsberg.

Barn:

1.   Karen Anne Larsdatter Stangeby, døpt 20. juni 1755 i St. Laurenti kirke. Død ung.

2.  Ole Larsen Stangeby, døpt 21. mai 1758 i St. Laurenti kirke. 21 år og ugift i 1777.

Begravet 12. august 1811 fra Vår Frues kirke, 58 år gammel. Trolovet 25. august 1778 og gift (1) 19. januar 1779 med pigen Gunhild Olsdatter. Skifte 3. april 1793-14. mars 1795. Gift (2) 2. juli 1795 i Lavranskirken, Tønsberg, med Anne Sofie Jensdatter Lund, døpt 27. november 1773. Død 24. oktober 1824. (Datter til Jens Lund og Dorte Pedersdatter Møller.) Skysskaffer i Tønsberg. Bosatt i Kongegaten hus 70 i 1801. Kjøpte bruk 3 på Søndre Eik i Slagen av brukeren Erik Olsen for 290 riksdaler i 1783. Solgte samme år for samme sum. Kjøpte en part av Sande i Slagen for 296 riksdaler i 1785 av brukeren Jørgen Abrahamsen. De fikk seg tilbygslet Vår Frue kirke løkke, også kalt Møllehaugløkken, av sogneprest M. Smith Petersen, i 1791, på livstid eller så lenge de bodde i Tønsberg. Bodde i St. Laurenti kirkesogn.

Barn i første ekteskap:

1.      Maren Margareta Olsdatter Stangeby, døpt 7. desember 1779 i St. Laurenti kirke.

2.      Margareta Olsdatter Stangeby, døpt 26. mars 1781 i St. Laurenti kirke.

3.      Karen Anne Olsdatter Stangeby, døpt 21. mai 1782 i St. Laurenti kirke. 12 år 13. mai 1795. Konfirmert 1797 i Vår Frues kirke, 14 år gammel. Begravet 10. juli 1807 fra St. Laurenti kirke, 25 år gammel.

4.      Lars Olsen Stangeby, døpt 2. mai 1785 i St. Laurenti kirke. 9 år i 1795.

5.      Mathias Olsen Stangeby, døpt 24. februar 1791 i St. Laurenti kirke. 4 år 16. februar 1795. Konfirmert 1805 i Vår Frues kirke, 15 år gammel. Død 30. juli og begravet 3. august 1816 i Tønsberg, 23 år gammel. Matros. Bosatt i Tønsberg.

Barn i andre ekteskap:

6.      Margarethe Olsdatter Stangeby, døpt 20. oktober 1795 i St. Laurenti kirke.  Begravet 2. juli 1803, 7 ¼ år gammel.

7.      Jens Olsen Stangeby, døpt 6. mars 1797 i St. Laurenti kirke. Konfirmert «Den tredie Søndag efter Paaske» (9. mai) 1813 i Tønsberg «Med Attest fra Hr. doct. Raben om at have overstaaet de naturlige Børnekopper». Død 24. september og begravet 1. oktober 1842 i Tønsberg, 45 år gammel. Gift 24. november 1830 i Tønsberg med Marie Simonsen. Skipskaptein. Hun er, i 1801, enke, 58 år og bosatt Tønsberg sammen med datteren Margrete på 25 år og ugift.

Barn, bl.a.:

1.      Olavus Jensen Stangeby, født 19. september 1830 og døpt 3. april 1831 i Tønsberg.

2.      Andrea Sofie Jensdatter Stangeby, født 15. mars 1833 og døpt 23. februar 1834 i Tønsberg. Gift 10. juni 1861 i Tønsberg med Anders Larsen, født 2. oktober 1830. (Sønn til Lars Kristensen).

8.      Dorthea Hellene (Lene) Olsdatter Stangeby, døpt 24. november 1798 i St. Laurenti kirke. Begravet 7. april 1801, 2 år gammel.

9.      Ole Olsen Stangeby, døpt 10. februar 1801 i St. Laurenti kirke.

10.  Andreas Olsen Stangeby, døpt 5. september 1805 i St. Laureti kirke.

11.  Margarethe Olsdatter Stangeby, døpt 2. mars 1807 i St. Laurenti kirke. Begravet 22. juni 1807, ¼ år gammel.

12.  Nils Olsen Stangeby, døpt 15. januar 1809 i St. Laurenti kirke. Gift med Johanne Endrea Andersdatter Ørbech fra Onsøy, Østfold. Syv barn og etterslekt.

 

Margrete Caspersdatter, enke etter Lars Olsen Stangeby, kjøpte en tredjepart av Grønhoffs

løkke ved Tønsberg i 1768. Etter hennes død solgte arvingene løkken med en halvpart av en

høylade ved auksjon i 1778 for 530 riksdaler til Anders Knudsen Berg.

 

1778 (19. mai – 24. september) var det skifte i Margrete Kaspersdatter Stangebys gård i Tønsberg. Arvingene var: 1. Nils Tordsen Stangeby, død og etterlot seg sønnen Lars Nilsen Stangeby, nær 8 år gammel. 2. Kasper Tordsen Stangeby, ugift og bosatt i Tønsberg, nær 30 år gammel. 3. Ole Larsen Stangeby, ugift, hjemme og nær 21 år gammel. 4. Pernille Torsdatter. Hadde vært gift med Gard Larsen Stangeby. Død og etterlatt seg en sønn Peder Gardsen Stangeby, 18 år og hjemme hos faren.

 

Denne parten ble solgt tilbake til Halvor Andersen i 1755.

 

Halve bruksnr. 18

2/6 fra 1736-1755.

Hele bruket fra 1755.

 

Halvor Andersen, født ca. 1703. Fra bruksnr. 4. Begravet 20. juni 1782, 79 år gammel. Trolovet 2. januar og gift (1) 25. januar 1725 med Eli Ingebretsdatter Stangeby, født ca. 1693.[19] 10 år i 1703. Begravet 12. august 1756, 63 år gammel. Fra bruksnr. 18. Trolovet 10. januar og gift (2) 24. mars 1757 med Sissel Olsdatter Skauen, døpt 6. juli 1733. Hun dør 3. mars hos sin sønn på Skjerpe og blir begravet 10. mars 1797, 64 år gammel. Kjøpte svigerfarens tredjedel ved to skjøter 1736 av eierne i Tønsberg, enkene etter Anders Gregersen og Jens Smith. Dette var rett etter stefarens død i 1736. Imidlertid nevnes familien på Stangeby allerede i 1726. Han solgte halvparten av gården til konas halvbror, Tore Nilsen samme år, og kjøpte denne parten tilbake i 1755 av kona. Halvor drev også en part av Nedre Sem 1746-1755 som underbruk.

Barn i første ekteskap:

1.   Mari Halvorsdatter, døpt 12. juli 1725. Hun fikk en sønn før ekteskap i 1746. Far: ”Hr. Oberst Løytnant de Seves tjener Johan Henrich Eckersberg. (Besvangret i Tønsberg).

      Barn:

      1.   Johan Henriksen, døpt 11. august 1746. Faddere: Mari Isaksdatter Stangeby, Margrete Stangeby, Erik Bakken, Bent Olsen Stangeby, Kristoffer Halvorsen Stangeby. Kom til Dårsti under Tokenes.

Mari ble trolovet i juli og gift 5. desember 1754 med Nils Olsen Nedre Skjerve døpt 6. juli 1729. Kom til Nedre Sem.

Barn på Stangeby:

2.   Anne Nilsdatter, døpt 20. februar 1755.

2.   Inger Halvorsdatter, døpt 22. september 1726. Trolovet 25. januar og gift 6. mars 1754 med Ola Olsen Dalekar, da på Østre Smidsrød. Først på Stangeby. Kom til Stangebyrønningen, senere i Tønsberg.

      Barn fra Stangeby:

1.      Erik Olsen, døpt 19. oktober 1754 fra Stangeby. En fadder her var Ola Dalekarl og det er Ola Eriksen Dalekarl som var gift på Østre Smidsrød.

3.   Kristoffer Halvorsen, født ca. 1727.  Overtok halve farsgården, se nedenunder.

4.   Lars Halvorsen, døpt 6. august 1730. Begravet 17. mars 1731.

5.   Maria Halvorsdatter, døpt 26. august 1731. Trolovet 25. oktober 1757 med Peder Nilssen Øvre Schierve, døpt 7. desember 1730. Død 1789. Skipper og kjøpmann i Tønsberg. Kjøpte i 1768 en tredjepart i Grønhoffs løkke ved Tønsberg. Løkken ble solgt ved auksjon i 1790 for 650 riksdaler til skipper Hans Holm. Lorens Berg sier at han seilte med en liten skute og hadde ingen jordvei. Kalles i 1782 Per Movik. Skifte etter Maria i Tønsberg 27. juli 1790. Ingen barn kjent. Død etter mannen. Hun hadde sittet i uskiftebo, og mannens arvinger ble derfor også arvinger i dette skiftet. Hun hadde også opprettet testamente.”

6.   Anne Halvorsdatter, døpt 25. mars 1733. Død ugift 21. oktober på Bugården (hos sønnen på Lilleeng) og begravet 28. oktober 1790, 58 år gammel. Fikk en sønn med Lars Olsen Skauen.

      Barn:

      1.   Kristoffer Larsen, døpt 22. november 1764. Trolovet 1. mars og gift 30. mars 1785 med enken Anne Hansdatter på Bugården. Efter Kongl. Allernaadigste Tilladelse, da Hun er Hans Faders Sødskendebarn, og da altsaa hinanden i 2det og 3die Leed beslægtede.” De fikk to døtre. Personalia, se Lilleeng, bruksnr. 5 under Bugården. Han fantegikk i noen år etterpå skriver Lorens Berg.

7.   Hans Halvorsen, døpt 24. november 1734. Død 14. juli 1789. Trolovet 19. februar og gift 21. februar 1758 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Johanne Eriksdatter Fjeldrup. (Datter til kontrolør Erik Andersen Fjeldrup og Anniken Thue i Tønsberg.) Los og bosatt i Tønsberg. Fire barn ved skiftet etter Hans i Tønsberg 29. januar 1789-16. januar 1790.

8.   Ingebret Halvorsen, døpt 22. februar 1738. Død ung, trolig ute til sjøs, sier Lorens Berg.

Barn i andre ekteskap:

9.   Ellen Halvorsdatter, døpt 28. desember 1757. Trolovet 5. desember 1777 og gift 2. januar 1778 med Hans Zachariassen Buer. Næst-Sødskendebørn, efter Kongl. Allernaad. Bevilling af 7de Nov. h.a. troelovede.”

10. Nils Halvorsen, døpt 17. august 1759. Død 1781 til sjøs ”Udenfor disse Meenigheder”.

11. Helvig Halvorsdatter, døpt 1. august 1762. Begravet 4. juli 1765, 3 år gammel.

12. Ingebret Halvorsen, døpt 6. januar 1765. Overtok halve gården i 1688.

13. Helvig Halvorsdatter, døpt 30. april 1767. Død 10. mai og begravet 15. mai 1792, 27 år gammel. Betagen af et sterkt Fang”.

14. Ole Halvorsen, døpt 3. desember 1769. Begravet 13. mars 1770, 14 uker gammel.

15. Ola Halvorsen, døpt 28. mars 1771. Trolovet 11. september og gift 28. desember 1792 med Kari Nilsdatter Skjerpe og kom dit.

16. Anne Maria Halvorsdatter, døpt 18. september 1774. Begravet 8. juni 1777, 2 ¾ år gammel.

En gjennomgang av Stangeby i 1735. Tingbok 1735-1737, bilde nr. 69.

 

1756 (3. desember) var det skifte på Stangeby etter Ellen Ingebretsdatter.

 

1782 (6. november) var det skifte på Stangeby etter Halvor Andersen. Enken Sissel Olsdatter. Barn med første avdøde hustru Ellen Ingebretsdatter: 1. Kristoffer Halvorsen, fullmyndig og bor på Haukemyr. 2. Hans Halvorsen, fullmyndig og bor i Tønsberg. 3. Datteren Mari Halvorsdatter, gift med Nils Olsen og bor på Nedre Sem i Nøtterøy. 4. Datteren Inger Halvorsdatter, død og av sitt ekteskap med Ole Dalekarl i Tønsberg etterlatt seg en sønn Erik Olsen, 19 år og i Tønsberg og en datter Ellen Marie, 11 år og til oppfostring hos Peder Movik i Tønsberg. 5. Datteren Maria Halvorsdatter, gift med skipper Peder Movik i Tønsberg. 6. Datteren Anne Halvorsdatter, 50 år, ugift og oppholder seg i Tønsberg. Barn i andre ekteskap med gjenlevende Sissel Olsdatter. 7. Sønnen Nils Halvorsen, fraværende utenlands. 8. Ole Halvorsen 11 år. 9. Ingebret Halvorsen 17 ½ år. 10. Datteren Helvig Halvorsdatter 16 år. De tre siste hos moren på arvetomten.

 

I 1782 ble gården igjen delt etter Halvors død. Sønnen Kristoffer overtok her, og det fikk bruksnr. 26, og sønnen Ingebret fikk den andre halvparten fra 1688, se bruksnr. 26.

 

 

Enken Sissel Olsdatter, overlot denne halvparten til sønnen Kristoffer i 1782. Hun ble gift (2) 6. januar 1784 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 28de Nov. 1783 Hjemme i Huuset ægteviede”, med Nils Olsen Østre Sem, trolig han som er døpt 10. november 1755 fra Østre Smidsrød. Død 11. desember av ”Tærende syge” og begravet 16. desember 1786, 32 år gammel. Halvor og Sissels sønn Kristoffer overtok gården i 1788.

 

*

 

Kristoffer Halvorsen, født ca. 1727. Se ovenfor. Død 26. januar og begravet 2. februar 1801, 74 år gammel. Trolovet 28. desember 1753 og gift (1) 24. januar 1754 med Helvig Nilsdatter Øvre Skjerve, døpt 7. oktober 1725. Begravet 28. november 1754, 29 år gammel. Trolovet 16. februar 1756 og gift (2) med enken Mari Kristoffersdatter fra Rønningen under Stangeby. Død 26. oktober på Stangeby, og begravet 3. november 1801, 76 år gammel. De kom hit fra Haukemyr.

Barn:

1.   Henrik Kristoffersen, døpt 26. desember 1756 fra Øvre Skjerve. Henrik Kristoffersen Haukemyr ”Død p. Hjemr. fra Khavn og begrav. i Helsingøer d. 20 Nov”.

2.   Arne Kristoffersen, døpt 21. oktober 1759. Utkommandert Arne Kristoffersen Haukemyr døde 1. desember 1779 i ”Lyngøe”.

3.   Edel (Ædel) Kristoffersdatter, døpt 28. desember 1762. Trolovet 10. januar fra Stangeby og gift 30. januar 1788. Med Kongl. allernaadigste Bevilling af 9de Nov. f. A., som Næstsødskendebørn troelovede” med Skipper Ole Andersen Skarphaga. De overtok her, se nedenunder.

4.   Halvor Kristoffersen, døpt 6. november 1768 fra Haukemyr. Begravet 6. oktober 1781, 13 år gammel fra Haukemyr.

 

*

 

Skipper Ole Andersen fra Skarphaga, døpt 24. juni 1763. Trolovet 10. januar fra Stangeby og gift (1) 30. januar 1788. Med Kongl. allernaadigste Bevilling af 9de Nov. f. A., som Næstsødskendebørn troelovede” med Edel (Ædel) Kristoffersdatter Stangeby, døpt 28. desember 1762. Gift (2) med Maren Aronsdatter. Først på Østre Kjøle før de kom hit 1788.

Barn i første ekteskap:

1.  Halvor Olsen, døpt 15. oktober 1788. Død 17. august og begravet 23. august 1791, 3 år gammel.

2.  Ingeborg Olsdatter, døpt 26. september 1790. Gift 27. juli 1814 med Lars Jakobsen Hovland (bruksnr. 10.)

3.  Henrik Olsen, døpt 29. juli 1792. Skipper. Gift 23. november 1815 med enken Anne Maria Larsdatter Østre Nøtterøy. Gjestgivere noen år på Østre Nøtterøy. Bodde siden i Tønsberg.

4.  Anders Olsen, født 25. mai og døpt 31. mai 1795. Overtok her, se nedenunder.

5.  Karen Maria Olsdatter, født 19. oktober og døpt 26. oktober 1797. Gift 6. mai 1824 med gartner Paul Mikkelsen i Tønsberg.

6.  Hans Olsen, født 27. januar og døpt 1. februar 1800. Død 4. oktober 1830.  Han druknede og blev funden ved Smidsrød-Skjeret d. 15 Octobr.” Begravet 19. januar 1831. Bosted: Stangeby, fra Tønsberg. Styrmann. Han ble 30 år og 8 måneder gammel.

7.  Lars Olsen, født 8. mars og døpt 13. mars 1802. Død 2. oktober av barnekopper og begravet 8. oktober 1808, 6 ½ år gammel.

 

Stangeby

Bruksnr. 26

halve bruksnr. 18 fra 1788

 

Ingebret Halvorsen Stangeby, døpt 6. januar 1765. Død 2. mars av Flekkfeber, og begravet 9. mars 1805, 45 år gammel. Gift 1791 med Karen Hansdatter Østre Gunnestad, født 1770. Død 3. desember av ”Brystvattersott” og begravet 9. desember 1811, 42 år gammel..

Barn:

1.  Halvor Ingebretsen, døpt 13. juli 1792. Skipper. Kom til Vestre Kleppan i Stokke.

2.  Ole Ingebretsen, døpt 8. november 1793. Død 6. oktober og begravet 12. oktober 1699, 6 år gammel.

3.  Elen Andrea Ingebretsdatter, født 30. oktober og døpt 34. november 1795. Gift 2. juli 1824 med matros Hans Olsen vestre Gunnestad.

4.  Hans Ingebretsen, født 15. februar og døpt 21. februar 1798. Kom til bruksnr. 24 på Stangeby (Stangebyrønningen).

5.  Cicel Maria Ingebretsdatter, født 4. august og døpt 10. august 1800. Død 7. november av barnekopper, og begravet 13. november 1801, 1 ¼ år gammel.

6.  Ole Ingebretsen, født 11. januar 1803. Hjemmedøpt. Død 12. januar og begravet 19. januar samme år.

7.  Nils Ingebretsen, født 28. juli og døpt 4. august 1804. Kom til Søndre Sande.

 

Stangeby

Bruksnr. 29

Halvparten av bruk 4 fra 1746

 

I 1746 fikk Bent Olsen bygselbrev på denne halvparten av svigerfarens bruk. I 1765 kjøpte han bruket (1/6 av gården) av Mads Grønhoff for 550 riksdaler.

 

Bent Olsen, døpt 5. januar 1721 i Slagen. Se Småvik. Begravet 24. mai 1765, 45 år gammel. Trolovet 5. november fra Glomstein og gift 25. november 1745 med Sissel Andersdatter Stangeby, døpt 30. mai 1719. (se bruksnr. 4.) Begravet 15. februar 1777, 58 år gammel.

Barn:

1.   Ole Bentsen, døpt 27. august 1746. Begravet 1. april 1748, 1 ½ år gammel.

2.   Ole Bentsen, døpt 30. juni 1748. Konfirmert 27. januar 1765. Skal ha dødd ute som ung, skriver Lorens Berg.

3.   Mari (Maren) Bentsdatter, døpt 18. oktober 1750. Død 27. mars av brystsvakhet, og begravet 2. april 1792 fra Bakken under Stangeby, 42 år gammel. Hun bodde vel hos søsteren Sørine.

4.   Anders Bentsen, døpt 5. november 1752. Trolovet 29. oktober 1778 og gift januar 1779 med Antonette Torsdatter Stangeby, født 1748 på Sjøbubakken under Jarlsberg. Hun var da bosatt på Stangeby hos broren Ola Torsen. Foreldrene var bosatt på Mellom Låne i Sem og Sjøbubakken under Jarlsberg Hovedgård i Sem.

5.   Syrene (Sørine) Bentsdatter, døpt 28. november 1754. Trolovet 21. desember 1779 og gift 20. januar 1780 med Even Pedersen Bakken under Stangeby.

6.   Maria Bentsdatter, døpt 23. november 1757. Begravet 3. mai 1759, ¾ år gammel.

7.   Amund Bentsen, døpt 20. september 1759. Død ute på sjøen i 1780. Døde i orlogstjenesten skriver Lorens Berg.

8.   Hans Bentsen, døpt 5. september 1762. Begravet 20. januar 1766, 3 ½ år gammel.

 

De eide noen år bruksnr. 3 på Nedre Sem.

*

 

Anders Bentsen, døpt 5. november 1752. Død 12. mars og begravet 19. mars 1803, 51 år gammel. Trolovet 29. oktober 1778 og gift januar 1779 med Antonette Torsdatter Stangeby, født 1748 på Sjøbubakken under Jarlsberg. Hun var da bosatt på Stangeby hos broren Ola Torsen. Død 18. september og begravet 26. september 1806, 59 år gammel. (Datter til Tor Johannessen, født ca. 1702 på Tveitan. Død 1750 på Emmerød. Gift 1731 med Ragnhild Nilsdatter Røsland, født 1707. På Mellom Låne i Sem.)

Barn:

1.  Bent Andersen, døpt 11. juli 1779. Falt ut av en båt i Drammen 18. juli 1806, da han akkurat hadde overtatt farsgården, 28 år gammel. Ble ikke funnet. Ugift og ingen barn.

2.  Cicel Andersdatter, døpt 19. august 1781. Død 2. februar av flekkfeber, og begravet 1. mars 1805, 24 år gammel. Trolovet 6. oktober 1802 og gift 14. januar 1803 med matros Nils Olsen Stangeby. 

     Barn:

1.    Anne Kirstine Nilsdatter, født 15. juni og døpt 23. juni 1803. Gift 12. januar 1826 med matros Anders Nilsen Mellom Sem, og kom dit. Ingen barn.

2.    Kirsten Nilsdatter, født 24. desember og døpt 30. desember 1804. Død 27. mai av ”Vantrivelse” og begravet 1. juni 1805, 5 måneder gammel.

Nils Olsen ble trolovet 8. september og gift (2) 11. desember 1806 med Karen Jakobsdatter Vestre Hovland.

Barn på Stangeby:

3.    Ole Nilsen, født 1. april og døpt 10. april 1807.

Familien flytter til Stangebyrønningen, bruksnr. 30. Personalia i dette ekteskapet, se der.

3.  Tor Andersen, døpt 24. august 1783. Overtok gården, se nedenunder.

4.  Ragnhild Andersdatter, døpt 19. juni 1785. Død 6. september av blodsott, og begravet 12. september 1791, 7 år gammel.

5.  Anne Maria Andersdatter, døpt 8. august 1787. Død 26. november av brystsvakhet, og begravet 2. desember 1787, 16 uker gammel.

6.  Ole Andersen. Hjemmedøpt. Død 4. desember og begravet 9. desember 1788, 12 timer gammel.

7.  Anne Maria Andersdatter, døpt 16. oktober 1790. Død 31. august av blodsott, og begravet 6. september 1791, 1 år gammel.

8.  Ragnhild Andersdatter, døpt 15. februar 1795. Død 5. juli og begravet 10. juli 1795, 20 uker gammel.

 

*

 

Tor Andersen, døpt 24. august 1783.

 

 

Uplassert under Stangeby

 

Ola Stangeby. Nevnt 1702-1704. Trolig ikke den samme som nedennevnte Ola Hansen.

Barn:

1.   Ingebret Olsen, døpt 19. mars 1702 fra Stangeby.

2.   Iver Olsen, døpt 18. november 1704 fra Stangeby.

 

*

 

Ola Stangeby med farsnavnet Hansen, født ca. 1669 (37 år i 1706). Død 1718. Skifte samme år. (Sønn til Hans Helgesen, nevnt ca. 1675- skifte 22. februar 1706 og Anne Gulliksdatter. På Vestre Kleppan i Stokke.) Gift med Kari Torsdatter. Bruker på Vestre Nøtterøy 1704-1706 og på Stangeby i 1708-1709. Det står i skiftet etter faren i 1706 at han var bosatt på Vestre Nøtterøy. Kom til Engø i Sandeherred, der han nevnes fra 1713-1718. Arvesummen på skiftet i 1718 ble 18 daler. Vi får i 1708 vite at Ole Hansen Stangeby var Tømmermann på Hans Nilsen Vogns forulykkede skip kalt Hommeren.

Barn:

1.   Nils Olsen, døpt 19. desember 1704 fra Vestre Nøtterøy. Begravet 4. februar 1705.

2.   Margrete Olsdatter, døpt 4. januar 1706 fra Vestre Nøtterøy. Begravet 15. januar 1791, 84 år gammel som enke. Gift 1724 med Nils Larsen. Død 4. desember på York og begravet 9. desember 1762, 70 år gammel. (Sønn til Lars Nilsen tambur, nevnt 1695-1700 og Randi Larsdatter Nordre Skalleberg i Tjølling. På Klinestad i Sandeherred.) På York (bruk 3) under Engø. De hadde lite jord, var bare plassfolk og levde i trange kår.

      Barn:

      1.   Ola Nilsen. Gift 1753 med enka Kirsti PedersdatterHønsø på Tjøme. Død 1773. (Datter til Peder Pålsen, nevnt ca. 1710-1758 og 1. kone Gro Torsdatter Nordre Strand. Død 1737. på Søndre Strand i Sandeherred.) På Hønsø 1753-1770. Ola flyttet vekk. Ingen barn.

      2.   Nils Nilsen.

      3.   Kristen Nilsen.

      4.   Lars Nilsen, døpt 9. august 1733. Det må være han som blir begravet fra York 24. november 1733, 15 uker gammel.

      5.   Gjertrud Nilsdatter, døpt 15. desember 1734.

      6.   Randi Nilsdatter.

      7.   Lars Nilsen, født 24. april og døpt 30. april 1738.

      8.   Massi Nilsdatter.

4.   Åse Olsdatter, døpt 1. mai 1708 fra Stangeby. Begravet 9. desember 1708. Datter til Ole Stangeby.

5.   Trine Olsdatter, døpt 15. september 1709 fra Stangeby. Død 19. juli og begravet 19. juli 1795, 86 år gammel. Trolovet 18. oktober og gift 16. november 1735 i Sandeherred med enkemann Mikkel Nilsen Grimestad på Tjøme, født 1702. Kanskje fra Sandeherred. Død 23. mars og begravet 28. mars 1773, 70 år 10 måneder 3 uker og 1 dag gammel. På Grimestad på Tjøme 1732-1740/41 og til Engø i Sandeherred 1740/41.

      Barn døpt på Tjøme:

      1.   Ola Mikkelsen, døpt 29. september 1736 fra Grimestad. Gift 1762 med Pernille Kristoffersdatter Øvre Kjære på Tjøme. Kom til Budalstranda i 1763.

      2.   Nils Mikkelsen, døpt 9. mars 1738. Begravet 7. september 1738, ½ år gammel.

      3.   Mads Mikkelsen, døpt 6. september 1739. Død 1821, 91 år gammel. Gift med Johanne Børgersdatter. Død 1802. Overtok Engø i Sandeherred.

      Barn døpt i Sandeherred:

      4.   Nils Mikkelsen, født 30. juni og døpt 5. juli 1742. Død 13. august og begravet 16. august 1768, 26 år 1 måned og 2 uker gammel.

      5.   Mari Mikkelsdatter, født 27. februar og døpt 2. mars 1745. Død 13. mars og begravet 16. mars 1746 1 år og 2 uker gammel.

      6.   Mari Mikkelsdatter, født 29. september og døpt 8. oktober 1747. Død 28. mars og begravet 2. april 1750, 2 år og 6 måneder gammel.

      7.   Maria Mikkelsdatter, født 7. september og døpt 10. september 1750. Gift med Even Pedersen Helgerød på Tjøme. Død på sjøen 1784, 43 år gammel. Bosatt på Helgerød.

      8.   Anne Mikkelsdatter, født 18. august og døpt 25. august 1754.

 

      Mikkel Nilsen gift (1) med Åste. Død trolig i barselseng. Begravet 6. oktober 1734 fra Grimestad.

      Barn:

      A. En sønn. Begravet 1. oktober 1734

6.   Anne Olsdatter. Umyndig i 1736. Død ugift.

Kari Torsdatter gift (2) 1718 med Mads Gjermundsen Glad. Bosatt på Engø i Sandeherred 1718-1735. Mads seilte med jakten Emanuel på 2 lester.

Barn:

7.   Gjermund Madsen, født ca. 1719. Gift med Anne Maria Nilsdatter. Bodde i et hus på York. Herfra er det auksjon i 1756 på ei skute han holdt på å bygge men måtte gi slipp på. Flyttet til Sandefjord. I Ålborg i Danmark i 1778.

8.   Gjert Madsen, født ca. 1721. Død ca. 1762, trolig på sjøen. Gift 1752 med Kari Anundsdatter Hønsø på Tjøme. Bodde i ei stue på Hønsø-eie. Fra dem stammer Tjømeslekten Gjertsen. To sønner vokste opp.

9.   Olia Madsdatter. Død ung.

10. Mari Madsdatter. Gift 1753 med Jakob Jensen i Sandefjord.

 

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Jakob. Husmann under Stangeby i 1657 og skatter da av 1 ku og betaler 8 skilling.

 

*

 

Ola, født ca. 1615 (50 år i 1665). Husmann under Stangeby og soldat i 1665.

 

Tømmerholt

 

Guttorm Helgesen, født ca. 1716. Nevnt 1768[20] – begravet 2. februar 1778, 62 år gammel. Gift med Magnhild Ambjørnsdatter, født ca. 1725. Enken, ”Lægdslem” Magnild Anbjørnsdatter Thorrød, død 28. april og begravet 3. mai 1797, 74 år gammel. På Tømmerholt i 1754. På Gurerød under Østre Nøtterøy 1755-1763. Så på Solie under Vestre Nøtterøy. Personalia, se der.

 

Bakken under Stangeby

Kalles også Bakken – Stangebybakken – Stangeby-eie

 

Peder N. N. Bosatt på Vestre Gunnestad 1688-1692. Ikke nevnt i 1706. Flyttet kanskje til Bakken under Stangeby med familien. Sønnen Hans på Vestre Gunnestad kalles fra Bakken når han gifter seg i 1704 og det samme gjør broren Kristoffer når han gifter seg i 1714. Trolig gift flere ganger.

Barn:

1.   Hans Pedersen, født ca. 1674. Død 1758 på Vestre Gunnestad, 84 år gammel. Gift 1704 med Mari Olsdatter Stangeby d.y. På Vestre Gunnestad. Om sønnen Peder, se nedenunder.

2.   Mari Pedersdatter, født ca. 1684/85. (45 år i 1730). Død 1769, 85 år gammel. Trolovet 4. oktober og gift 4. november 1723 med enkemann Ola Larsen Kolabekk på Tjøme, født på Treidane. Død 1730.

      Barn:

      1.   Eli Olsdatter, døpt 2. juli 1725. Død 1767. Trolovet 13. oktober og gift 11. november 1745 med enkemann Stillaug Jonsen Ottersti på Tjøme, 1699-1773. En sønn Ola Stillaugsen, født 1746. Overtok Ottersti.

3.   Kirsti Pedersdatter, døpt 21. oktober 1688 fra Vestre Gunnestad.

4.   Kristoffer Pedersen, døpt 27. desember 1692 fra Vestre Gunnestad. 12 år og bosatt hos broren Hans på Vestre Gunnestad i 1706. Kristoffer Pedersen kalles Bakken når han blir gift (1) 2. januar 1714 med Gunhild Rasmusdotter Søndre Smidsrød, døpt 4. oktober 1693. Begravet 5. mai 1718. Gift (2) 1719 med Mari Olsdotter Veien, døpt 29. mars 1696, fra plassen Veien under Nordre Øre.  De er først på Søndre Smidsrød, siden i plassen Veien under Nordre Øre, der Mari døde 1764 og Kristoffer i 1772.

 

Vi vet ikke hvem som bodde her etter 1714 og fram til 1731. Vi vet ikke når neste bruker flyttet inn her, men de nevnes her fra 1734.

 

Erik Eriksen. Erik Bakken er fadder på Stangeby 11. august 1746. Det må ha vært han som ble trolovet 15. oktober og gift 14. november 1731 med Sibille (Sybille) Tormodsdatter, født ca. 1685. Begravet fra Bakken under Stangeby 6. februar 1754, 69 år gammel. Det var skifte etter henne fra Bakken 8. april 1755. Erik må være den samme som nevnes i en liste over svensker i Jarlsberg grevskap 29. november 1734. Erik Eriksen Glad. Boer paa Gaarden Stangebyes Ejendeler, og Ernerer sig med Snedker og Bonde Arbejder. Er her i Landet indkommen i Junj Maanet 1716: da hand blev fangen i Krigen, som var Aarsagen til hands andkomst her til Landet. Har in Anno 1721 den 2 December ladet sig antage til Soldat ved Her Capitain Hirsches Compagnie og derved faaet tilladelse at forblive her. Saa og ved saadan Lejlighet aflagt sin Allerunderdanigst Troskabs Æed.”

Ingen barn nevnes på skiftet etter Sibylle. Her var arvingene hennes søskenbarn og ”Nærsøskenbarn” (tremenninger) på morssida.

Sibilles søskenbarn var: Nils Sørensen Skrafskjær. Hans datterbarn arver. Even Sørensen Mellom Kjøle. Hans datterbarn Pernille Larsdatter, gift med Lars Kristensen Berganrønningen og Inger Kristensdatter, enke på Bugården arver. Torgeir Sørensen Rubberød. Hans barn og barnebarn arver. Hennes tremenninger var: Hågen Pedersen Tanstad og Åse Pedersdatter, gift med Morten Ellefsen, husmann under Østre Ekenes. Det er deres barn og barnebarn som arver.

 

De er her til Sibille dør i 1754. Samme året eller året etterpå overtar neste bruker.

 

*

 

Taran Ambjørnsdatter, født ca. 1690. Begravet 10. august 1765, 75 år gammel.[21] (Datter til Ambjørn Olsen og Malene Olsdatter. I Holmestrand.) Hun hadde vært gift med en Johannes Hansen. (Sønn til Hans Jokumsen i Borre). Skifte på Lille Horperød 2. april 1740.[22] De var bosatt ”Imod den søndre Klef her ved Holmestrand 1725[23] Brukere på Lille Horperød på Nøtterøy 1729-1740. På skiftet etter datteren Magdalena i 1755 nevnes Tale som bosatt på ”en Plads Kaldet Backen paa Nøtterøen”. 17. juli 1730 nevnes Johannes Hansen Ternerød som bosatt på Nøtterøy.[24] Han selger da sitt hus på Søndre Klev, på Gausen gårds grunn, til Søren Larsen Dyrhof.

Barn:

1.   Johanne Johannesdatter, født ca. 1721. Konfirmert fra Lille Horperød 8. oktober 1741. Begravet fra Kjærnås 3. juni 1765, 42 år gammel. Trolovet 12. mars fra Ottersti på Tjøme, og gift 24. juli 1755 med Anders Johannesen Østre Nøtterøy. Sønn til klokkeren på Øvre Sem. Personalia, se Kjærnås under Prestegården. I Veien under Lofterød 1788-1793.

2.   Olea (Olene) Johannesdatter, Døpt 12. desember 1723 i Holmestrand. Faddere: Elen Maria, Maren Anbjørnsdatter, Hans snekker, Tor Frischop, Anders Anders(en) Kvelstad.  Konfirmert fra Nordre Horperød 2. mai 1745. 30 år og tjente hos Anders Landsrød i 1755. Det må være henne som begraves fra Gunnestad 17. januar 1766, 34 år gammel. Ugift.

3.   Magdalena (Malen) Johannesdatter, døpt 2. mars 1725 i Holmestrand. Faddere: Hans Lorentzsøn, Ole Mathisøn Skomager, Ole smed, Thomes Christensøns kvinne, Lussia hos Kristoffer Prys.  Død 23. juni 1756 i Holmestrand. Gift 14. august 1755 i Holmestrand med Ole Augensen, enkemann og over 70 år på skiftet etter kona 13. november 1755. Ingen barn.

4.   Anne Johannesdatter, født ca. 1727. 27 år og tjente hos onkelen Ole Hansen Snurren i Holmestrand i 1755. Begravet 6. mai 1781, 55 år gammel. Trolovet 27. oktober[25] og gift med Hans Hansen, født ca. 1737. Død 26. november og begravet 2. desember 1794, 57 år gammel. På Øvre Sem, Føykås, Kjølerønningen og Tanstadbakken. Personalia, se Snipetorp.

5.   Ole Johannesen, født ca. 1729. Tjente i Drammen 1755. 50 år og på Nøtterøy 1779. Dette må være han som dør 22. april 1791 av brystsvakhet, da i legd hos Kristen Veien, og blir begravet 27. april samme år. Personalia, se Veien under Nordre Smidsrød.

6.   En sønn. Begravet 17. april 1730 fra Lille Horperød.

7.   Lisbeth Johannesdatter, døpt 17. april 1731 fra Lille Horperød. Konfirmert fra Treidane på Tjøme 21. april 1748. 25 år og tjente på Ottersti på Tjøme i 1755. Fadder fra Melsomvik i 1767. Gift 30. juni 1761 i Stokke med Hans Jansen Brun, døpt 8. november 1731 fra Østre Elgestad. Død før 1779. Lisbet var bosatt i Tønsberg i 1779. Fadder fra Melsomvik i 1767.

8.   Hans Johannesen, døpt 12. juli 1733 fra Lille Horperød. 22 år, sjøfarende og på Nøtterøy 1755. 44 år og på Nøtterøy i 1779. Kom til Vestre Gunnestad.

9.   Eli Johannesdatter, døpt 22. september 1735. Begravet 9. oktober 1735, 2 uker gammel.

10. Jakob Johannesen, døpt 14. oktober 1736. 20 år og farer til sjøs i 1755. Kalles Jakob Johannesen Herstad når han er fadder i 1760. Nok han som blir begravet fra Veien 28. oktober 1779, 43 år gammel.

 

På skiftet i 1740 får vi vite at Hans Andersen Gannestad (i Borre) er faren Johan Hansens søskenbarn.

 

*

 

Peder Hansen.[26] Trolig født 1708 på Vestre Gunnestad. Begravet 17. november 1785, 68 år gammel. Sønnesønn til ovennevnte Peder. Trolovet 25. juni og gift 30. oktober 1741 med enken Elsebeth Nilsdatter Kjønnerød, døpt 8. september 1709 fra Styrsvik.[27] Død 11. februar og begravet 17. februar 1789, 80 år gammel. På Kjønnerød 1741-1750. På Nedre Sem fra 1750-trolig ca. 1765 (1760?), da de kom hit.

Barn

1.   Hans Pedersen, døpt 23. september 1742 fra Kjønnerød. Konfirmert fra Bakken i 1760. Begravet 17. juli 1778, 36 år gammel fra Bakken. Faddere: Berthe Anilrød, Live Skrafskjær, Anders Stangeby, Søren Kjønnerød og Even Skrafskjær. Trolovet 9. januar og gift 3. februar 1773 med Anne Kristoffersdatter Øre.[28] (Datter til Kristoffer Olsen Øre – Vestre Nygård.) Først på Øre, så Bakken, så Vestre Nygård under Østre Elgestad. Kom så tilbake til Bakken. Skifte 2. desember 1778.

      Barn:

      1.   Nils Hansen. Døpt 7. november 1773 fra Øre. Begravet 16. oktober 1777, 4 år gammel fra Bakken.

      2.   Inger Maria Hansdatter, døpt 20. august 1775 fra Bakken under Stangeby. Hun kalles Ingeborg Marie på skiftet etter faren i 1778 og er da 3 år. Hun må være den Inger Maria Hansdatter Kolberg som blir konfirmert 15. mai 1791. Trolovet 16. august og gift 13. september 1799 fra Nordre Smidsrød på Nøtterøy med Ole Gulliksen fra Bærefjeld i Stokke. Se mellom Smidsrød eie.

      3.   Sørine Hansdatter, døpt 8. juli 1777 fra Vestre Nygård under Østre Elgestad. Begravet 3. november 1777, 4 måneder.

      4.   Tvillingsønn, dødfødt. Begravet 18. november 1778.

      5.   Helvig Hansdatter, døpt 18. november 1778 fra Bakken under Tanstad. Etter farens død. Nevnes på skiftet etter faren, da omtrent 1 måned gammel. Fadder i 1808 fra Bakken.

      Anne Kristoffersdatter ble trolovet 26. februar fra Vestre Nygård, og gift (2) 22. mai 1787 med enkemann Kristen Sørensen Kolberg under Nordre Smidsrød, født ca. 1731. Død 30. juli og begravet 5. august 1801, 70 år gammel. Familien flyttet dit.

2.   Berte Pedersdatter, døpt 18. mars 1745. Faddere: Live Jacobsdatter Skrafskjær, Mari Hansdatter Kjærgrav, Sissel Andersdatter Stangeby, Christen Olsen Kjærgrav og Even Andorsen Skrafskjær. Gift 27. februar 1783 fra Bakken, ”Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling af 31te Jan. h. a. paa Egteskab i forbudet Leed, Hjemme i Huuset i Sejvigen med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 25de Jan. h.a. sammeviede”, med ungkar og skipper Nils Olsen Nordre Holmen, , døpt 27. august 1747.[29] Falt over bord fra en båt i Frederikshald (Halden) i 1785. Ei igjenfunden”. De var søskenbarn. Berte var i 1801 bosatt hos broren. Om Nils barn før ekteskap, se Stangebyhagen. De er først bosatt i Sevik, for de kommer hit.

      Barn:

      1.   Hans Nilsen, døpt 27. desember 1783 fra Sevik. Tvilling. Konfirmert 27. mai 1802 fra Bakken. Vokste opp på Bakken. Død 1856. Gift som ungkar og styrmann 11. februar 1824 med enken Olea Kirstine Hansdatter Støyten. Seilte som styrmann. Omgangsskolemester på Nøtterøy 1831-avskediget 1852. Han hadde Lofterød skolekrets. Ble innvilget pensjon fra 8. september 1852.

      2.   Margrete Nilsdatter, døpt 27. desember 1783 fra Sevik. Tvilling. Død 18. januar på Bakken og begravet 24. januar 1787, 3 år gammel.

      3.   Nilia Nilsdatter, døpt 7. mai 1786 fra Bakken under Stangeby. Far: ”Den ved Friderichshald den 20. Aug. f. A. over bord udfaldne og borteblevne Niels Olsen N. Holmen. Hans Enke: Berthe Pedersd. Bakken p. Stangebye.” Konfirmert 17. oktober 1802 fra Bakken. Hun må være den ”Pige, LægdslemNilia Nilsdatter som dør 4. november på Natvald og blir begravet 10. november 1864, 79 år gammel.

 

      Folketellingen 1801 – plassen Bakken under Stangeby

 

      Even Pedersen Bakken, mann, 53 år, enkemann etter 1ste ekteskap, husmann med jord

      Berte Pedersdatter, hans søster, 48 år, enke etter 1ste ekteskap, fattig legdslem

      Hans Nilsen, hennes barn, 16 år

      Nilia Nilsdatter, hennes barn, 15 år, krøpling

 

3.   Even Pedersen, døpt 10. mars 1748. Tvilling. Overtok her. Se nedenunder.

      Faddere: Kari Sørensdatter Kjærgrav, Marthe Hansdatter Strengsdal, Else Jørgensdatter Strengsdal, Anders Nilsen Skjerverønningen, Ole Nilsen Strengsdal.

      Trolovet 21. desember 1779 og gift 20. januar 1780, fra Bakken, med Sørene (Sørine) Bentsdatter (Øvre) Stangeby. (Bruksnr. 29.) Overtok Bakken. Se nedenunder.

4.   Anne Pedersdatter, døpt 10. mars 1748. Tvilling.

      Faddere: Berthe Skjerve Rønningen, Mari Strengsdal, Søren Svendsen Kjønnerød, Halvor Halvorsen Strengsdal og Lars Sørensen Anilrød.

5.   Berte Pedersdatter, døpt 6. oktober 1752 fra Nedre Sem.

      Faddere: Anne Pedersdatter M. Semb, Berthe Pedersdatter M. Semb, Mari Halvorsdatter Stangeby, Søren Svendsen Veien, Kristen Kristensen Nedre Sem.

 

*

 

I 1801 var her:

 

Even Pedersen, døpt 10. mars 1748. Trolovet 21. desember 1779 og gift 20. januar 1780, fra Bakken, med Sørene (Sørine) Bentsdatter (Øvre) Stangeby.[30] (Bruksnr. 29.) Auksjon over alt han hadde på Bakken 2. juli 1807. Husmann med jord og skipstømmermann.

Even kjøpte bruksnr 25 på Østre Kjøle i 1784 for 420 rdl og solgte i 1798 til skipper Jens Rasmussen i Melsomvik.

 

*

 

Anders Kristensen, født 1772 på Nedre Skjerve. Gift med Anne Maria Olsdatter Håvaldsrød. På Bakken 1813-1816>.

Barn:

1.   Inger Sophia Andersdatter, født 24. desember og døpt 30. desember 1813.

 

STØYTEN

Kalles også Støten – Stangeby Eie

 

Simon Pedersen, døpt 25. oktober 1733 fra Kråkerøy på Tjøme. Død 17. januar og begravet 23. januar 1805. Foreldrene nevnes på Gurerød under Østre Nøtterøy. Konfirmert 4. oktober 1750 i  Nøtterøy kirke. Trolovet fra Gurerød 27. juli og gift 28. november 1758 med Pigen Kari Larsdatter Volden under Semb. Karen Larsdatter Støten” nevnes 1781.[31] Død 21. februar og begravet 28. februar 1805. Simon var vanfør. Matros. På Volden 1759. På Nedre Sem 1761-1771. Her på Støyten fra 1772.

Barn:

1.   Ingeborg Maria Simonsdatter, døpt 24. april 1759 fra Volden. Konfirmert 16. mai 1776. Trolovet 3. september og gift 25. oktober 1792 med Hans Thomesen fra Modum. Kom til Stangeby, senere Søndre Nes.

      Barn:

      1.   Barbara Kirstine Hansdatter, døpt 30. desember 1792 fra Stangeby.

      2.   Johanne Maria Hansdatter, født 24. juli og døpt 28. juli 1796 fra Søndre Nes.

2.   Inger Simonsdatter, døpt 30. august 1761 fra Sem. Konfirmert 4. mai 1780. Død 27. januar og begravet 2. februar 1798, 37 år gammel. Ugift.

3.   Pernille Simonsdatter, døpt 15. oktober 1765 fra Nedre Sem. Konfirmert 27. oktober 1782. Trolovet 22. mars og gift 5. mai 1791 med enkemann Henrik Larsen Bugården. På Støyten 1791-95. I Øvre Hella/Hellarønningen under Vestre Nøtterøy 1801-1804. Tilbake til Støyten 1805. Personalia, se Hellarønningen.

      Barn født på Støyten:

      1.   Inger Maria Henriksdatter, født 1792. 9 år i 1801.

      2.   Karen Elizabeth Henriksdatter, døpt 12. oktober 1793. Død 6. april og begravet 9. april 1794, ½ år gammel.

      3.   Lars Henriksen, født 24. november og døpt 29. november 1795.

4.   Lorine Simonsdatter, døpt 16. oktober 1772 fra Stangeby-eie. Senere skjebne ukjent.

5.   Helvig Simonsdatter, født 1775. Konfirmert 13. mai 1790. Var 26 år og bosatt hjemme i 1801. Pigen ”Fattiglæm” Helvig Simonsdatter Øvre Tanstad døde 11. september og ble begravet 17. september 1851, 79 år gammel. Ugift.

      Helvig fikk to barn utenfor ekteskap:

      1.   Lars Friderichsen, født 30. november og døpt 7. desember 1803 fra Støyten. Som barnefar ble utlagt svensken Friderich HansenNu opholdende sig paa Skjærsnæs i Stokke Sogn”. Død 26. januar og begravet 31. januar 1806 fra Støyten, 2 1/8 år gammel.

      2.   Hermana Hermansdatter, født 24. mai og døpt 29. mai 1812 fra Støyten. Enke ”Fattiglæm” Hermana Hermansdatter død 12. mars på Stangeby og begravet 16. mars 1888. Gift 15. april 1845 med ungkar og møller Lars Olsen på S. Smidsrød, 33 år og født i Larvik.

     

Folketellingen 1801 – Stangeby

 

Simon Pedersen, mann, 68 år, 1ste ekteskap, skoleholder og jordløs husmann

Karen Larsdatter, hustru, 73 år, 1ste ekteskap

Helvig Simonsdatter, deres datter, 26 år

Inger Maria Henriksdatter, deres datterdatter, 9 år

 

Dammen

 

Plassen Dammen nevnes første gang i mars 1745. Den første brukeren, Mattis Gabrielsen fra Sverige må ha vært den første brukeren her, og han bygde trolig husene. Datteren kalles Stangeby allerede i 1741. Om familien bodde her allerede i 1725 eller ennå tidligere, vet vi ikke. Plassen nevnes ikke med navn i 1750- og 1760-årene.

 

Brukere

 

Mattis Dammen, født ca. 1666. Begravet 10. mars 1745, 79 år gammel. Dette må være den samme som Mattis Svenske som får barn på Nøtterøy i perioden 1725-1731. Dette må være følgende person: Mathias Gabrielsen. Svensk. I en liste over svensker i Jarlsberg grevskap 29. november 1734 finner vi: ”Ernerer sig med Bonde og Snedker Arbeyde. Er her til Landet ankomen den 30. May 1722. Aarsagen dertil, beretter hand at have været hans fattigdom, og saaledes ventede at fortiene sit brød her. Haver ved hands indkomst her til Landet anmeldt sig for Commandanten paa Friderichshald, men har ingens tilladelse her at forblive. Har ej heller aflagt sin Allerunderganigste Troskabs Æed.” 

Barn:

1.   Kirsti Mattisdatter Dammen. Kirsten Mathiasdatter Stangeby ble konfirmert 8. oktober 1741. Trolovet 19. september og gift 23. oktober 1749 med Jens Jakobsen Stangeby.[32] De kom til Ollerød (gårdsnummer 111).

2.   Kari Mattisdatter, døpt 8. august 1725. Det må være henne den Mattis Svenskes datter som blir begravet 30. desember 1725.

3.   Kari Mattisdatter, døpt 6. november 1726. Konfirmert 2. mai 1745. Død 1774, 47 år gammel. Kalles Stangeby når hun gifter seg 1751 med Gunnar Gunnarsen Vestre Kjøle, trolig fra Mellom Sem.

4.   Gunhild Mattisdatter, døpt 7. januar 1731. Konfirmert 8. januar 1747 fra Nedre Hovland. Gift (1) med Bertel Gundersen Hovland. De hadde hatt ¼ av andre halvdel av Hovland. Bertel døde straks. Trolovet 15. desember 1763 fra Ollerød og gift (2) 25. juni 1764 med enkemann Peder Kjeldsen Gåsøy. Gift (3) 1774 med enkemann Jens Olsen Gåsøy, født 1725. I skiftet etter Jens Jakobsen Ollerød i 1764 står det ”Til Enken Gunhild Mathiasdatter nu gift med Peder Gåsø – 20 rdl.”.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Berte Bertelsdatter, døpt 22. august 1761 fra Hovland. Gift (1) 1787 med Gullik Guttormsen Skjerve, født 1762 på Vestre Borge i Skjee. (Sønn til Guttorm og Kristine Vestre Borge.) Død 1795. Gift (2) 1797 med enkemann Andreas Syvertsen Bakke fra Vallø saltverk. Kom hit fra Ra under Jarlsberg Hovedgård. Død 1818, 60 år gammel.

 

*

 

      Anders Olsen som kalles Skrafskjær når han gifter seg.[33] Anders døde utenlands i 1776. Trolovet 6. november og gift 28. desember 1764 med Live Larsdatter Torbjørnrød, døpt 16. juli 1732. 21 år i 1752. Konfirmert 13. april 1749 i Nøtterøy kirke.. Først på Torbjørnrød 1764-1771. Så på Dammen fra 1772. Live er bosatt som enke på Dammen i 1801.

 

      Som medbrukere flytter svoger og svigerinne inn:

 

Peder Pedersen, døpt 25. august 1743 i Stokke. Fra Håøya. Død 26. april og begravet 30. april 1812, 70 år gammel. Trolovet 30. oktober og gift 12. desember 1765 med Kari Larsdatter Torbjørnrød, døpt 24. november 1729. 23 år i 1752. Død 6. februar på Dammen og begravet 11. februar 1809, 80 år gammel. Først på Torbjørnrød fra 1765-1770, så Snarrønningen fra 1771, så Snipetorp fra 1773, så Dammen fra 1774. Peder Pedersen var forlover herfra i 1791. De døde begge to her.

Barn:

1.   Randi Pedersdatter, døpt 14. september 1766 fra Torbjørnrød. Begravet 1. desember 1770, 4 år gammel fra samme sted. Faddere: Mari Larsdatter Torbjørnrød, Live Larsdatter Torbjørnrød, Eli Finsdatter Brattås, Anders Olsen Torbjørnrød, Nils Olsen Torbjørnrød.

2.   Lars Pedersen, døpt 29. november 1771 fra Snarrønningen. Faddere: Mari Larsdatter Torbjørnrød, Ane Larsdatter Torbjørnrød, Nils Olsen Torbjørnrød, Anders Olsen Torbjørnrød, Hans Olsen Snarrønningen.

 

Folketellingen 1801 – Plassen Dammen under Stangeby.

Peder Pedersen, mann, 59 år, 1ste ekteskap, sjøfarende og jordløs husmann

Karen Larsdatter, hans kone, 72 år, 1ste ekteskap

Live Larsdatter, 69 år, enke etter 1ste ekteskap, Inderst lever av arbeid og almisse.

 

*

 

Medbruker her 1775-1780

 

Hans Martin Jørgensen. Gift 24. august 1772 i Hedrum med Pernille Olsdatter. Bosatt på Bakken i 1772. Her fra 1775. Død 22. april og begravet fra Vestre Gunnestadløkka, som legdslem og enke 28. april 1821.

Barn født på Bakken:

1.  Anne Hansdatter, døpt 27. september 1772 fra Bakken under Tanstad.

2.  Jørgen Michael Hansen, døpt 19. mars 1775 fra Stangeby eiet.

3.  Olene Kirstine Hansdatter, døpt 11. januar 1778 fra Dammen.

4.  Barbara Elisabet Hansdatter, døpt 9. april 1780 fra Stangeby eiet.

 

I Folketellingen 1801 finner vi Pernille og to barn bosatt på Løkken på Vestre Gunnestad som følgende:

 

Pernille Olsdatter, født 1760, matmor, forlatt ektekvinne uten jord og fattig legdslem

Jørgen Michael Hansen, født 1775, hennes barn, ugift, innrullert matros

Olea Kirstine Hansdatter, født 1778, hennes barn

 

Hans Martin fikk et barn utenfor ekteskap med Johanne Hansdatter Skjellerøy, mens han var gift og bodde på Bakken under Tanstad.

Barn:

     1.    Inger Hansdatter, døpt 1. august 1772 på Skjellerøy.

 

Medbruker her 1791

 

Erik Kristoffersen fra Nordre Velle i Slagen. Død 23. april og begravet 29. april 1809 fra Torbjørnrød. Trolovet 19. april og gift 6. juni 1791 med Inger Olsdatter Dammen, fra Torbjørnrød, døpt 24. oktober 1755.[34] De flytta til Snipetorp på Stangeby og sist til Torbjørnrød.

Barn:

1.   Anne Eriksdatter, døpt 28. august 1791 fra Dammen.

2.   Jørgen Eriksen, døpt 10. november 1793 fra Snipetorp på Stangeby.

 

*

 

Ole Halvorsen Stangeby. Trolovet 11. september og gift 28. desember 1792 med Karen Nilsdatter Skjerpe. Her i 1794. De flytter videre til Skjerpe.

Barn:

1.   Nils Olsen, døpt 26. oktober 1794 fra Dammen.

 

*

 

Andor Kristoffersen. Gift 1814 med Gunhild Andreasdatter Lofterød, født 1789.

Barn:

1.   Andreas Andorsen, født 1816 i Dammen. Se bruksnr. 1 i Nedre Buerstad.

2.   Marie Andorsdatter, født 1824 i Dammen. Gift 1850 med kokk Lars Hansen, se bruksnr. 4 i Småvik.

 

 

Øvre Dammen

 

Olene Maria Jørgensdatter er fadder herfra i 1792. Dette er Oline Maria Jørgensdatter, døpt 20. januar 1776 fra Rønningen under Stangeby.

 

Uplassert under Dammen

 

Kirstine Arnesdatter Østre Nøtterøy, født 1762. Døde i Dammen 1815. Hun var enke etter skipper Peder Kristoffersen på Østre Nøtterøy.

 

 

Samstykket – Rønningen

 

Peder Sørensen fra Gurerød nevnes her fra 1781. Han dør her i 1793 og kona i 1803. Personalia, se Gurerød under Østre Nøtterøy.

 

*

 

Jon Hansen blir konfirmert fra Samstykket 17. mai 1792 i Nøtterøy kirke. Var fra Lofterød og nevø av ovennevnte Peder Sørensens kone.

 

*

 

Bjørn Pedersen Samstykket. Død 24. juni og begravet 30. juni 1795, 64 år gammel. Fra Piltingsrud i Aurdal i Valdres. (Sønn til Peder Jonsen Piltingsrud og Anne Bjørnsdatter Høve.) Trolovet 4. mai 1769 som soldat og enkemann, og gift 1. oktober 1769 i Aurdal med piken Beret Jonsdatter Fekjer. Bosatt på Gipø i 1801 som enke og mottar almisse. Død 22. mai 1808 på Nedre Sems eie, 80 år gammel.

Barn:

1.   Dorte Bjørnsdatter, døpt 28. september 1771 i Hedalen kirke. Familien bosatt på Piltingsrud. Hun er på S. Råstad i Stokke i 1796 da hun er fadder til brorens sønn. Hun er 26 år og tjenestepike på Øre i 1801. Død som enke og ”lægdslem” på Vestre Kjøle 26. desember og begravet 29. desember 1866, over 90 år gammel. Trolovet 23. mai fra Øre og gift 12. juli 1810 med Hans Toresen Nordre Smidsrød, døpt 21. juni 1789. Matros.

2.   Berte Bjørnsdatter, født ca. 1776. Konfirmert fra Tufte i Stokke i 1792, 17 år gammel (født 1775). På Rakkevik i Stokke i 1798 da hun er fadder til brorens datter. Hun er 25 år og tjenestepike på Østre Ekenes i 1801.

3.   Jon Bjørnsen, døpt 4. januar 1777 i Hedalen kirke. Familien på Piltingsrud eiet. (31 år i 1801). Trolovet 19. april fra Stangebyrønningen og gift 8. juni 1796 med Maria Hansdatter fra Vestre Hovland. Først på Stangebyrønningen og i 1801 kalles han innrullert matros og jordløs husmann på Nedre Sem. Personalia, se der.

 

 

Hagen – Hagan – Stangebyhagan – Hagen under Stangeby

 

Hans Nilsen, født 1740 på Øvre Sem. Gift 1760 med enken Barbara Johannesdatter fra Øvre Sem, født ca. 1732. Død 29. desember 1779, 47 år gammel som enke og ”Lægdslem”. (Datter til klokker Johannes Andersen på Øvre Sem, født ca. 1698. Begravet 19. juni 1768, 70 år gammel og første kone Berte Evensdatter, født ca. 1701. Død 1759, 58 år gammel.) På Styrsvik i 1761 og her fra 1771.

Barn:

1.   Berthe Hansdatter, døpt 30. august 1761 fra Styrsvik.

2.   Nils Hansen, døpt 1. september 1771.

 

Barbara hadde en sønn fra før utenfor ekteskap, med en Knut Larsen.

Barn:

1.   Anders Knutsen, døpt 1. november 1756 fra Øvre Sem. Trolovet 14. november 1783 og gift 2. januar 1784 med pigen Kari Olsdatter Landsrød, født 1759 De var bosatt på Landsrød der Anders døde 1794. Kari gift (2) med Henrik Johansen Dårsti.

*

 

Jørgen Simonsen, død før 1780. Trolovet 31. juli fra Rønningen under Stangeby og gift 7. desember 1775 med Maria Olsdatter Torbjørnrød, født ca. 1748. Først på Stangebyrønningen. Maria enke på Hagen 1780-1788[35].

Barn:

1.   Lars Jørgensen, født 1778. Begravet 3. september 1780, 2 år og 4 måneder gammel.

 

Afgagne Jørgen Simonsens enke” Maria Olsdatter Hagen fikk en datter med Nils Olsen Nordre Holmen, født 1747. Senere gift med Berte Pedersdatter Stangebybakken.

Barn:

2.   Kristen Nilsen, døpt 19. juli 1781.

 

Personalia, se Rønningen (Stangebyrønningen).

 

*

 

Murmester Peder Andersen Stangebys Grund. Gift med Bente Pedersdatter Stangebys Grund. «En fra Skouge Præstegjeld med Attest hidkommen og med Hustrue og Børn i Pladsen Hagen til Huuse værende.»

Barn:

1. Anne Pedersdatter, døpt 15. juli 1784 på Nøtterøy. Faddere. Margrete Amundsdatter

    Stangeby, Else Kristoffersdatter Stangeby, Maria Hansdatter Stangeby, Kristoffer

    Halvorsen Stangeby, Engebret Andersen Stangeby.

 

*

 

Så kom følgende par flyttende hit fra Hermanshus under Øvre Tanstad.

 

Ole Olsen Grette, fra Våle. Død etter 1808. Gift (1) med N. N. Gift (2) 6. mars 1786 med annen gangs enke Berthe Olsdatter Herstad/Hermannshus, født ca. 1734. Død 19. februar og begravet 25. februar 1808, 78 år gammel fra Hagen. Ole kalles enkemann og nasjonal soldat i 11786. De er i 1801 bosatt hos hennes datter og svigersønn på Hermanshus, han 50 år og hun 67 år. Han var i første og hun i tredje ekteskap. Han var matros utenlands og Inderst.

Hans barn var kanskje, dog ikke bevist:

1.   Jakob Olsen. Begravet 8. oktober 1804. Falt over bord i London.

2.   Inger Olsdatter. Fikk en datter utenfor ekteskap med svensken Magnus Olsen fra Tønsberg.

      Barn:

      1.   Karen Maria Mogensdatter, døpt 15. september 1785.

Kanskje dette er den samme som Inger Olsdatter Dammen som ble Trolovet 19. april og gift 6. juni 1791 med Erik Kristoffersen fra Slagen. Ikke bevist.

 

Ole må være Ole Olsen, født 1759 på Søndre Grette i Undrumsdal, Våle. (Sønn til Ole Olsen, født 1727 på Søndre Sørby i Våle. Død 1752 på Klevjer. Gift (2) 1753 med Sibille Rasmusdatter Svinevoll, født 1731 på Bettum. Død 1770 på Søndre Grette. På Søndre Grette i Undrumsdal.) Om han står det følgende i Våle bygdebok, bind 1, annen del, side 1442. Sitat: ”Ved skiftet etter faren 1785 er det opplyst at Ole fire år tidligere (1781), sammen med Hans Olsen Dolven og Paul Torsen Sjelland, som soldater hadde rømt fra kaptein Damfeldts kompani og var siden ikke blitt oppsporet. De hadde avlagt troskapsed til kongen, og var blitt dømt til straff og skulle derfor miste arv og rett”. Sitat slutt.

 

Uplassert under Stangebyhagen

 

Kristian Olsen. Fadder 9. april 1780.

 

 

Grinda – Stangebygrinda – Grinden – Rønningen

 

Tidligere husmannsplass under Stangeby. Frasolgt i 1763.

 

Otter Hansen. Begravet 15. desember 1770 fra Grina paa Stangeby Eje, 12 år gammel. Født 10. juni 1770 fra Rønningen. Foreldre Hans Kristensen og Anne Katrine Jensdatter.

 

*

 

Ole Pedersen Grinden.

Barn:

1.   Anders Olsen Grinden. Trolovet 29. oktober og gift 17. november 1784 med Nielia Olsdatter Brattås.

 

*

 

Hans Jakobsen. Gift med Maren Olsdatter.

Barn:

1.   Gunhild Hansdatter, døpt 4. juni 1791.

 

Snarrønningen

 

Snarrønningen var husmannsplass under Stangeby Plassen nevnes første gang i 1771. Den ble frasolgt Stangeby 1795 og ble kjøpt av Hans Jakobsen Lille Horperød. Se videre under gårdsnr. 99.

 

Diverse folk på Stangeby

 

Asbjørn skredder har tilhold på Stangeby i 1622.[36] 1615/16. ”Asbiørn schreder, for ett flad hand schlag hand schlog Ellof (feil for Olluf) grøtterødt, gaff Pendinge – ½ daller.”[37] Samme dag må han bøte ennå en ½ daler fordi han ikke møtte ved en stevning av lensmannen.

 

*

 

På skiftet etter Karen Nilsdatter på Ødegården under Teie 15 september 1715, har Kristen Jørgensen på Stangeby til gode 6 daler i boet.

 

*

Christense Christensdatter Stangeby-eje, født ca. 1661. Begravet 29. juni 1741, 80 år gammel.

 

*

 

Kristoffer Arnesen, født ca. 1700. Begravet 28. januar 1753, 53 år gammel. Fra Bjønnes.

 

Sønnen: Arne Kristoffersen, født 1740. Begravet 7. oktober 1751 fra Stangeby, 11 år gammel. Datteren: Mari Kristoffersdatter ble trolovet 23. mars fra Stangeby og gift 23. juni 1752 med Hans Olsen, født 1727 på Nedre Skjerve. Kom til Stangebyrønningen.

 

1753 (6. mars) ble det holdt skifte på Stangeby etter Kristoffer Arnesen. Barn: 1. Anders Kristoffersen, myndig. 2. Maren Kristoffersdatter, gift med Hans Olsen Rønningen. 3. Anne Kristoffersdatter, 23 år. 4. Åsle Kristoffersdatter, 18 år. På Anders vegne, Nils Mortensen Ekenes. På Marens vegne, hennes mann. På de to yngstes vegne, morbroren Gunder Andersen Bjønnes.

 

*

 

Hei har et spørsmål til deg. Har funnet en Jon Hansen Stangeby som ble eier av Nygaard 11/6-1811 utskilt fra Grimstad i Råde, året etter skal han ha solgt halve gården til sin bror Anders Hansen Stangeby. Disse opplysningene kommer ifra Bygdebok for Råde s. 27 og s. 29.[1] Diplomatarium Norwegicum XXII, side 764, diplom 546, Oslo 29. mai 1567.

[2] Njotarøy, årsskrift for Nøtterøy historielag, 1991, s. 37-40.

[3] Aktstykker til de norske stændemøders historie 1548-1661, første og andre hefte, s. 79. Datert Åserød stevnestue 29. mai 1591. Nøtterøy gikk den gang under Stokke og Andebu.

[4] RA. UD datert 21. desember 1632. To sammenheftede dobbeltark, merke etter to segl på en brett. Bakpå: Copie aff Rasmus Biørnumbs breffue [1600-tallet] Andgaaende Hunstock af N: [senere]

 

[5] Aktstykker til de norske stændemøders historie 1548-1661, første og andre hefte, s. 157-158. Datert Auli ting i Tønsberg  24. mai 1610. Nøtterøy gikk den gangen sammen med  Arnadal i Stokke.

[6] Martinsmesse

[7] Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, 3 rekke 2 bind, side149, Hans Jensen Grønbeks slektsbok. Side 269 om Gjert Madsen og Sissel Engelbretsdatter. Hun tillegges familienavnet ”Bral”, uten nærmere forklaring. R.A. Prost A. Fayes samlinger.

[8] NST. XI, hefte 2 (1947). ”Nogen oplysninger om presteslekten Morland” av S. H. Finne-Grønn, side 124-132.

[9] 45 år sier bygdeboka???

[10] 45 år sier bygdeboka???

[11] Pantebok 1720, side 60.

[12]Gunder på Buer i Arnadal er en av Preben von Ahnens bønder og ukedagstjenere i 1647 (-49). Skattematrikkelen 1647, VI, Vestfold fylke, side 58.

[13] Stokke, side 478.

[14] Bror Kristoffer Halvorsen Mellom Hontvet i Skjee. Nevnes i skiftet.

[15] Forlovere: Nils Andersen Stangeby og Halvor Andersen Stangeby.

[16]. Pantebok, 1723. side 125

[17] Levde visstnok ugift skriver Lorens Berg, men dette er feil.

 

[18] Skal være den samme som Nils TorsenVeberg i Sandeherred, bruker ca. 1720-1736, men dette må være feil. Denne skulle før ha bodd på Sjue i Sandeherred fra ca. 1696-1710, men det er ingen tvil om at han ble gift på Stangeby og flyttet hit rundt 1708. Det kan ha vært den samme som den siste.

[19] Hun kalles her feilaktig Elin Hansdatter.

[20] Fadder 22.9.1768 og forlover 4.5.1775.

[21] Ved barnas dåp på Nøtterøy, kalles hun feilaktig Olsdatter.

[22] Han kalles Johannes Teesen Ternerød på skiftet etter datteren Magdalena i 1755.

[23] Skifte etter hennes mor Malene Olsdatter 24. januar 1725 i Holmestrand.

[24] SAKO, Tønsberg byfogd, Pantebok nr. I 3, 1720-1745, s. 200 flg.

[25] Forlovere: Anders Johannesen Sem og Tollef Torsen Nedre Haug på Tjøme.

[26] Forlover 31.7.1775, 21.12.1779.

[27] Forlovere: Anders Andersen Stangeby og Halvor Andersen Stangeby.

[28] Forlovere: Christopher Olsen Øre og Peder Bachen.

[29] Forlovere: Ole Hansen N. Holmen og Peder Hansen Bakken.

[30] Forlovere: Peder Hansen Bakken og Lars Halvorsen Ø. Gunnestad.

[31] Fadder 19/7 1781.

[32] Forlovere: Albret Isaksen Stangeby og Christen Jensen Gunnestad.

[33] Må ikke forveksles med Anders Olsen Dammen under Nedre Rød på Tjøme.

[34] Forlover. Ole Torsen Stangeby og Peder Pedersen Dammen. Vitner: Ole Hansen V. Hovland og Kristen Kristoffersen Presterød i Slagen.

[35] Fadder 29.1.1788.

[36] Landskatten Martini 1622.

[37] Sakefall 1615-1616.