Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NEDRE SEM

Gårdsnr. 116

 

E i e r e

 

Olav Helgeson, solgte i 1378  Jonsgardr i Tønsberg med alle tilliggender, en halv bryggepande, hvori der kunde kokes 8 tønder, samt et markebol i Sæm i Njotarey til ærlig mand Ivar Lodviksson for 15 mark brændt.[1]

 

I 1616/17 var en av Semgårdenes skyldverdi 1 høne.

 

Lucie Ivers eide en Sem gård som pantegods i 1624. Maren Klausdatter hadde en Sem gård som odel i 1624. Hans Mogensen i Tønsberg eide en Semgård i 1624. I 1635 står Lucie med 1 pund 21 merker smør i en Sem gård. Claus Mogensen eier xv pund 2 merker smør i en Sem gård.

18. april 1708 tinglyste Henrik Jensen av Tønsberg sitt kjøpebrev på halve gården Sem, av skyld 2 ½ pund smør, fra velbårne frue Augusta Amalia Holst, Sal: velbårne Obrist Løytnant Ludwigs. Uvisst hvilket Sem. Andreas Kristiansen Henne av Tønsberg tinglyser sitt skjøte fra de samme på den andre halvparten av Sem, 2 ½ pund smør.

 

B r u k e r e

 

Erik Sem. Nevnt 1593-1595.

 

*

 

Endre Jokumsen, bruker 1599-1637. (Sønn til Jokum Steinulfsen, nevnt 13. april 1599 på skiftet etter faren Steinulf Haraldsen på Skjeggestad i Botne.)

Endre var sammen med en Tollef Persen, skifteforvaltere, og mottok trolig godset på vegne av sin far. Godset var:

 

N. Sem                         -           2 ½ lp mel

Skjeggestad i Botne      -           1 ringstød

Vestgården på Tjøme   -           9 m smør

 

1615/16 ”Michell Studsrød, Gunder tiernaas, Peder Nøtterøenn, knud houffland, Endre Semb och Søffren Semb, for vlydigheed vdj Kongl: Maitz: Louglige tilsagder verff dj iche effter Comme Villde, gaff huer j daller ehr, Pendingevj daller.”

Ved odelsmanntaler 1624 eide Endre Sem:

 

Sem Nedre       -           8 lp

 

Endre Sem står ved drengeskatten 1637 som eier av 2 ½ pd smør odels- eventuelt pantegods.

 

Barn:

1.   Jokum Endresen, født ca. 1602 (63 år i 1665). Bruker av ½ gården 1636-1655. I 1657 husmann og skatter da 19 skilling av 2 kyr, 1 sau og 2 svin. Fra 1665 er han husmann på Nattvall under Føykås.

 

Bruket blir nå delt.

 

*

 

Første halvdel

½ gården ca. 1635-ca. 1675.

 

Jokum Endresen, født ca. 1602 (63 år i 1665). Bruker av ½ gården 1636-1655. Ved båtmannskatten 1640 står Jokum Sem med 6 ½ lispund tunge. I 1657 husmann og 1665 er han husmann på Nattvall under Føykås. Jokums part i Nedre Sem kjøpes opp av adelsmannen Vincent Bild. I koppskatten 1645 betaler Jochum og Anders Sem for seg, sine koner, og en pike – 1 ½ ort 4 skilling.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Jochum Semb till welb. Vincentz Bildt smør 4 bispd., meell 7 lispd., till proustiet smør 2 pd. 4 mk., till hospitalet smør 1 pd. 2 mk., bundegotz smør ½ pd. (Er) 2 ½ skippd. 9 lispd. Velb. Wincentz Bilt bøxsellen. Skatt 4 dr.”

 

*

 

Per Ølrich (”Ølldrich”), født ca. 1625 (40 år i 1665). Lensmann. Driver denne halvparten i 1665.

Han har tre tjenestedrenger:

Ola Gulbrandsen, 22 år; Engebret Einarsen, 15 år. Fra Bergsøen; Eiliv Pedersen, 24 år. Han finner vi i en leiermålsliste fra 1664 der det står: ”Eliff Pedersen, som 2de gange haffde besoffven Karen Andersdatter Semb”.

 

I ca. 1675 blir denne halvdelen slått sammen med andre halvdel.

 

Andre halvdel

½ gården ca. 1635-ca. 1675

Hele gården ca. 1675-1732

 

Uvisst hvem som var her ca. 1635-ca. 1640.

 

Anders Rasmusen, født ca. 1605 (60 år i 1665). Drev denne halvparten ca. 1640-1675. I koppskatten 1645 betaler Jochum og Anders Sem for seg, sine koner, og en pike – 1 ½ ort 4 skilling.

Barn:

1.   Hans Andersen, født ca. 1645. 20 år i 1665 og utenlands.

2.   Børge Andersen, født ca. 1649. 16 år i 1665 og utenlands.

3.   Karen Andersdatter. Hun står i en leiermålsliste fra 1664 fordi tjenestegutten på nabobruket, Eiliv Pedersen ”2de gange haffde besoffven Karen Andersdatter Semb”. Det kan være den samme den Karen Andersdatter som får et barn for tidlig med sin mann Nils Pedersen i 1666.

*

 

Nå samles trolig hele gården igjen.

 

Hans Nedre Sem. Trolig den Gamle Hans Semb som blir begravet 29. mai 1701. Dette er trolig den Hans Hansen Sem som blir trolovet 4. Februar ”Fæstensøl” og gift 29. oktober 1688 med Kari Larsdatter. Dette må være andre ekteskap. Bruker, trolig av hele gården ca. 1675-1690. I 1679 måtte Hans Nedre Sem betale 10 daler 1 ort 9 skilling i resterende skatter.

Barn i et eventuelt første ekteskap:

1.   Søren Hansen, døpt 9. november 1686.

Barn i et eventuelt andre ekteskap:

2.   Inger Hansdatter, døpt 17. desember 1688

3.   Inger Hansdatter, døpt 2. juni 1691

 

Det kan være en søster av ham den Sebille Hansdatter Sem som blir trolovet 11. november og gift 29. desember 1691 med Hans Kristensen Søndre Føyn, født ca. 1666 (40 år i 1706). Begravet 12. Januar 1741, 73 år gammel. Sebille ble født ca. 1664, og begravet 15. mai 1745, 81 år gammel. Men dette er ikke bevist. Hun kan ha vært en tjenestepike på en av Sem-gårdene. Men Sebille-navnet går igjen i Sem-grenda.

 

*

 

Gården lå trolig øde mellom 1701-1703. 1705 (23. april) tinglyser Obrist Løytnant Carl Christoffer Ludvig sitt kjøpebrev på gården Nedre Sem, av skyld 5 bismerpund smør med bygsel, fra høyvelbårne, Hr. Generalmajor Caspar Herman Haufmann.

 

*

 

Jens Jensen fra Søndre Nes, død mellom 1703-1705. Gift 29. juli 1686 med Eli Olsdatter Stangeby. Enke og bruker i 1706. Brukere på Stangeby 1686-1695. Fra 1703 på Nedre Sem.

Barn:

1.   Jon Jensen, døpt 14. april 1687 fra Stangeby. 19 år og ungkar i 1706. Skrives ut til soldat samme år. 24 år i 1711.

2.   Ole Jensen, døpt 7. september 1689 fra Stangeby. Trolig død liten.

3.   Ole Jensen, døpt 9. oktober 1691 fra Stangeby. 14 år i 1706.

4.   Hans Jensen, døpt 5. september 1694 fra Stangeby. 12 år i 1706. Muligens den Hans Jensen Sem som ble innrullert i 1723. Han bodde da i Larvik, var 33 år, gift og født på Nøtterøy. I 1729 finner vi i Larvik: Hans Semb, matros, bor på Torstrand, ble lignet 1729 til riksdaler 0-2-16.

      Barn:

      1.   Ole Hansen Sem. Gift med Mette Haksdatter. 81 år i 1801. I Larvik. Barn.

      2.   Ellen Dortea Hansdatter. Skifte 3. mars 1769-29. mars 1770 i Larvik. Gift med Lars Larsen Lund. På Fritsøbakken i Larvik.

            Barn:

1.      Hans Larsen, født ca. 1754. 15 år og arving i 1769. Morbroren Ole Hansen Sem er hans formynder.

5.   Peder Jensen, født ca. 1699. 7 år i 1706.

 

I 1703 stevnet Peter Sande, Jens Sem for 2 daler 2 ort 12 skilling han skyldte. 

 

 

1705 (10. juli) ble Hans Larsen (Mellom) Sem, Guttorm (Sørensen Mellom) Sem, Lembek (Pedersen Østre) Sem og Jens Nes, samt Lars Føykås stevnet fordi de hadde latt husene på Nedre Sem som de har brukt, forfalle. På Guttorms vegne møter hans kone Ingeborg Hansdatter sien han er ute og seiler. På Jens Nes vegne, siden han er død, møter hans enke Eli Olsdatter. Vi får vite at gården har ligget øde i noen år. De tar på seg å reparere gården.

 

Elen Olsdatter hadde lånt 60 riksdaler av sogneprest Nikolas Mancin, og 2. april 1708 måtte hun pantsette gården til han. Til å stadfeste pantebrevet fikk hun sin bror Iver Stangeby og svogeren, Hans Vestre Gunnestad til å signere.[2]

 

1712 (23. februar) ble det holdt skifte på Nedre Sem etter Jens Jensen. Enken var Eli Olsdatter. Barna: 1. Jon Jensen, innrullert matros i Hans Kongelige Majestets tjeneste. 2. Ole Jensen, 20 år. 3. Hans Jensen, 16 år. 4. Peder Jensen, 12 år. De eier 3 bismerpund smør i gården. Pantebrev utstedt til presten Nicolai Mancin, datert 2. April 1708 på hele gården. Her hadde Jens fått utbetalt 60 riksdaler, og resterende rente for 3 år på 9 riksdaler. Mari Andersdatter fikk for utestående tjenestelønn, 3 riksdaler. Sum gjeld på 123 daler og 16 skilling.

 

*

 

Ole Sem.

Barn:

1.   Mallene Olsdatter, døpt 11. oktober 1714. Trolig hun som blir trolovet 24. oktober 1743 og gift (2) 14. januar 1744 med enkemann Knut Tjøstolvsen Søndre Nes. Ingen barn.

2.   Nils Olsen, døpt 9. november 1717.

 

*

 

Ole Jakobsen, født ca. 1701. Begravet 21. mars 1759, 58 år gammel. (Sønn til Jakob og Randi Olsdatter. Begravet 24. juni 1735 som ”Ole Sembs Moder”, 72 år gammel.) Trolovet 15. desember 1725 og gift (1) 2. februar 1726 i Slagen med Maren Larsdatter Eik, født 1697. Begravet 5. oktober 1746, 48 år gammel. På Nedre Sem 1729-43. På Nordre Smidsrød fra 1744-59. Personalia, se Nordre Smidsrød. Kan ha bodd en stund på Torød, se eldste barn.

Barn i første ekteskap født på Nedre Sem:

1.   Jakob Olsen, døpt 12. mars 1727 fra Eik i Slagen. Faddere: Ellen Eik, Kirsti Eik, Anders Eik, Lars Eik, Guttorm Eik. Han er trolig «En liten dreng, Jakob Olsen Thorød.» Begravet 2. januar 1729.

2.   Lars Olsen, døpt 30. januar 1729 fra Nedre Sem.

3.   Jakob Olsen, døpt 21. januar 1731.

4.   Ane Olsdatter, døpt 11. mars 1733.

5.   Rasmus Olsen, døpt 23. desember 1735.

6.   Gunhild Olsdatter, døpt 27. juli 1739.

 

Første halvdel fra 1732

 

Denne delen var hel til 1732, da gården ble delt. Ole beholdt denne delen fram til 1740. Da selges gården for 159 riksdaler til.

 

Jørgen Nilsen Unneberg, født 1706. Død 1750, 45 år gammel. (Sønn til Nils Gundersen, fra Vestre Rom, og Kirsten Andersdatter Unneberg. På Unneberg i Slagen.) Gift 1740 med Inger Nilsdatter Søndre Basberg, født 1708 på Lofts-Eik Død 1763. Var her i 1740-1745. Flyttet til Søndre Eik i Slagen.

Barn:

1.   Berte Jørgensdatter, døpt 1. desember 1742. Gift 1765 med Kristen Knutsen Store Oseberg.

 

Inger ble gift (2) med Nils Jonsen, født 1724 på Søndre Bø, d. 1797 på Oseberg.

 

*

 

Hågen Olsen, født 1718 på Bals-Borge i Skjee. Enkemann og ”Fattiglægdslem” Haagen Olsen dør på Søndre Gipø 14. august og blir begravet 20. august 1793, 83 år gammel. Trolovet 14. september 1745 og gift 4. februar 1746 med Gunhild Olsdatter Nedre Sem, født 1708 på Vestre Kjær i Sem. Ingen barn registrert. Flyttet til Øvre Sem. Personalia, se Kamperhaug under Nedre Skjerve.

 

Haakon solgte til to for ialt 160 rdl.

 

 

Andre halvdel fra 1732

 

Ambjørn Knutsen. Solgte bruket i 1741 for 160 riksdaler til neste bruker.

 

*

 

Simon Knutsen, døpt 10. april 1715 fra Røren i Slagen. Begravet 4. april 1745, 30 år gammel. (Sønn til Knut Svendsen, født ca. 1664. Død 1738, 74 år gammel. Gift med Jøran Simonsdatter Søndre Velle, født ca. 1673. Død 1735, 62 år gammel. På Røren i Slagen.) Gift 1741 i Sandeherred med Mari Arvesdatter d. y. fra Hem i Sandeherred. Død 16. desember på Vestre Virik og begravet 19. desember 1756 i Sandeherred, 45 år og 2 måneder gammel. (Datter til Arve Gunnarsen. Død 1739, 70 år gammel. Gift med Anne Olsdatter. Død 16. april og begravet 20. april 1756, 95 år gammel. På Hem i Sandeherred.) Bruker her 1741-1745. Ingen barn registrert.

 

1745 (12. juni) ble det holdt skifte etter dragon ved obriete Gunters kompani, Simon Knutsen. Hans enke var Maren Arvesdatter. Ingen barn, så hans søsken arvet: 1. Broren Helge Knutsen, bosatt på Basberg i Slagen. 2. Broren Svend Knutsen, bosatt på Røre i Slagen. 3. Broren Peder Knutsen, død og etterlatt seg følgende barn: a) Knut Pedersen, 7 år. b) Peder Pedersen, 2 år. c) Jøran Pedersdatter, 11 år. d) Berte Pedersdatter, 5 år. e) Karen Pedersdatter, 5 år. 4. Maren Knutsdatter, gift med Paul Knutsen og bosatt på Roberg. 5. Tore Knutsdatter, gift med Ole Andersen. Død og etterlatt barna: a) Anders Olsen, 10 år. b) Knut Olsen, 3 år. c) Inger Olsdatter, 16 år. d) Gunhild Olsdatter, 8 år.

 

Mari trolovet 6. desember 1745 og gift (2) 10. februar 1746 i Sandeherred med Gullik Jensen Vestre Virrik i Sandeherred og flyttet dit. Brylluppet er også registrert i Nøtterøy kirkebok. Gullik kalles da: ”Soldat ved Hr. Capitain Schraders Compagnie under Hr. Obriste Harbous regimente”. To barn i dette ekteskapet.

 

*

 

Anne Nilsdatter Nedre Sem, født 1755. Gift 1783 med skipper Anders Olsen Teigen i Slagen, født 1760. Bosatt i Tønsberg. Sønn til Ola Andersen Teigen og Helvig Jakobsdatter Søndre Nes.

 

 

Nedre Sem

Bruksnr. 3

 

Dette bruket startet trolig som hele andre halvdel pluss ¼ av første halvdel. Den fjerde fjerdeparten finner vi igjen i bruksnr. 1. Disse tre fjerdepartene ble solgt til tre forskjellige brukere.

 

Part 1

¼ part 1746-1751

 

Bent Olsen Stangeby (bruksnr. 29) hadde denne fjerdeparten av Nedre Sem som underbruk til egen gård 1746-1751. Han solgte videre sistnevnte år til Kristen Kristensen Lestestad i Slagen, se nedenunder.

 

Part 2

¼ part 1747-1764.

 

Matros Paul Larsen, trolig døpt 28. juni 1722 fra Ullviksbogen i Slagen. (Sønn til Lars Knutsen Ullviksbogen. Trolovet 29. september og gift 16. november 1707 i Slagen med Berte Paulsdatter, trolig død 1718 på Øvre Råel.[3]) Ikke registrert død. Trolovet 9. desember 1747 fra Ulviksbogen under Søndre Ulvik i Slagen og gift 30. januar 1748 i Slagen med Berte Pedersdatter, døpt 29. juli 1725 fra Øvre Råel i Slagen. Begravet 31. desember 1769, 45 år gammel fra Haukemyr.[4] (Datter til Peder Hansen Øvre Råel og andre kone Inger Gardsdatter Søndre Ullvik.)

Barn:

1.   Inger Paulsdatter, døpt 15. november 1748. Konfirmert 20. oktober 1765 fra Sem. Faddere: Anne Pedersdatter Ne. Sem, Mari Jakobsdatter Ne. Sem, Mari Jonsdatter Ne. Sem, Jon Andersen Ne. Sem, Anders Kristensen Ne. Sem. Hun er 51 år og legdslem på Sem i 1801. Se uplassert under Sem.

2.   Maria Paulsdatter, døpt 26. mars 1750. Ikke funnet konfirmert eller begravet. Faddere: Anne Pedersdatter Ne. Sem, Anne Nilsdatter Ne. Sem, Anne Gundersdatter Ne. Sem, Jon Andersen Ne. Sem, Anders Kristensen Ne. Sem.

3.   Mari Paulsdatter, døpt 7. mai 1751. Faddere: Anne Pedersdatter Ne. Sem, Mari Jakobsdatter Ne. Sem, Anne Nilsdatter Ne. Sem, Jon Andersen Ne. Sem, Hågen Olsen Ne. Sem. Konfirmert 30. november 1766 fra Sem. Gift 28. desember 1781 fra Vestre Kjøle med Gunder Gundersen Vestre Kjøle.

4.   Lars Paulsen, døpt 17. februar 1756. Tvilling. Begravet 6. mars samme år, 18 uker gammel. Faddere: Anne Pedersdatter Ne. Sem, Anne Olsdatter Ne. Sem, Kristen Kristensen Ne. Sem, Johannes Nilsen Ne. Sem, Rasmus Jonsen Øvre Sem.

5.   Eli Paulsdatter, døpt 17. februar 1756. Tvilling.[5] Faddere: Anne Pedersdatter Sem, Anne Andersdatter Sem, Anne Olsdatter Sem, Jon Sem, Ole Jakobsen Sem.

6.   Berte Paulsdatter. Begravet 3. mars 1757, 1 ?? gammel.

7.   Lars Paulsen. Begravet 13. januar 1758, 10 dager gammel.

8.   Berte Paulsdatter, døpt 26. mai 1762. Trolig konfirmert fra Øvre Skjerve 4. mai 1780. Fadder fra Skrafskjær 1783. Faddere: Anne Andersdatter Ne. Sem, Anne Arnesdatter Ne. Sem, Pernille Johannesdatter Ne. Sem, Skoleholder Svend Vinter, Ole Jakobsen Ne. Sem.

Trolig trolovet 10. juli og gift 28. september 1783 fra Vestre Kjøle med ungkar og soldat Lars Jørgensen fra Borre sogn.[6] Men sønnens dåp sier noe annet. De flytter til Borre. Han søster Olia Jørgensdatter på Lofterød.

Barn:

1.      Jørgen Larsen, døpt 13. august 1787. Eldste tvilling. Foreldre: soldat Lars Jørgensen fra Borre og hans trolovede Berte Povelsdatter Vestre Kjøle. Hjemmedøpt. Faddere: Oline Jørgensdatter Lofterød, Anne Zachariasdatter Vestre Kjøle, Ingeborg Gundersdatter Vestre Kjøle, Lars Torgersen Mellom Kjøle, Hans Hermansen Søndre Nes. Død 10. september og begravet 15. september 1787, 1 måned gammel.

2.      En dødfødt datter. Tvilling. Død 11. august og begravet 13. august 1787 fra Vestre Kjøle.

3.      Ingeborg Larsdatter, døpt 24. mai 1789 fra plassen Teien under Bruserød i Borre.

 

Vi finner denne familien på plassen Teien, da under Skoppum i 1801. Lars er gift for andre gang og har en datter.

 

Berte gift (2) 3. desember 1767 med enkemann Jakob Olsen Haukemyr. Ingen barn. Bruket ble solgt videre 1764 til Kristen Kristensen Lestestad i Slagen, se nedenfor, men enken og barna bodde trolig her til moren giftet seg på nytt.

09.02.1764   Berte Poulsdatter Ned. Semb K 82

Part 3

¼ part 1747-1764

 

Anders Kristensen, døpt 19. oktober 1721 fra Karlsberg under Søndre Karlsvik. Begravet 25. april 1768, 67 år gammel. (Sønn til Kristen Stillefsen Karlsberg, født ca. 1693. Gift 1721 med Gunhild Andersdatter Karlsberg under Søndre Karlsvik.) Trolovet 17. november fra Karlsberg, og gift 9. februar 1748 i Slagen med Åse Gundersdatter Søndre Ilebrekke, døpt 11. mars 1725. (Datter til Gunder Olsen Søndre Ilebrekke og Gunhild Pedersdatter.) Kjøpte denne fjerdeparten 1747 og solgte året etter til Arne Pedersen Meum som hadde den som underbruk til egen gård. Anders og familie bodde her ennå i 1749 (50?).

Barn på Nedre Sem:

1.   Unavngitt, døpt 1. mai 1749. Dette må være Kristine Andersdatter. Begravet 17. november 1768 fra plassen Mønnebekk under Søndre Rom i Slagen, 20 år gammel. Ugift.

Faddere: Anne Hansdatter Volden, Kirsti Gundersdatter Ilebrekke, Anne Nilsdatter Ne. Sem, Jon Andersen Øvre Sem, Kristen Kristensen Ne. Sem.

 

De flyttet i 1750 til plassen Mønnebekk under Søndre Rom i Slagen og ble husmannsfolk der. Her fikk de barna: Kristen Andersen, døpt 1. januar 1752; Kristoffer Andersen, døpt 15. september 1754[7]; Guttorm Andersen. Kom til Mellom Rørås i Slagen; Kristian Andersen, døpt 7. mars 1759. Kom til Nordre Teigen i Slagen.

 

I 1760 overlot Arne Meum denne parten til sin svigersønn, skolemester Svend Winter. Han måtte selge i 1764 til Kristen Kristensen Lestestad fra Slagen, og bodde siden på Nattvall.

 

Hele bruket

(3. fjerdeparter)

1764-1788

1/2 gård fra 1788

 

Kristen Kristensen, døpt 14. mai 1724 på Lestestad i Slagen. Død 1795 på Søndre Sande. Trolovet 5. november som ”Soldat ved Hr. Obrist Lieutenant Desseues Compagnie” og gift (1) 30. desember 1748 med Anne Nilsdatter Nordre Sande, døpt 16. august 1724. Død 1773. Trolovet 24. mars og gift (2) 1. juli 1774 med enken Gunhild Nilsdatter Øvre Sem, døpt 30. desember 1733 på Øvre Sem. Begravet 9. mars 1778, 47 år gammel. Trolovet 22. november og gift (3) 30. desember 1778 med Helvig Sørensdatter Mellom Sem. Død 1826, 87 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.  Iver Kristensen, døpt 17. juli 1749. Begravet 30. juni 1751, 2 år gammel.

2.  Anne Kristensdatter, døpt 11. april 1752.

3.  Nils Kristensen, døpt 8. november 1753. Begravet 30. november 1754, 1 år gammel.

4.  Kristen Kristensen, døpt 15. oktober 1755. Trolovet 24. februar og gift 28. april 1777 med Helvig Henriksdatter Nedre Tanstad. Først her på Nedre Sem, så på Søndre Sande.

5.  Nils Kristensen, døpt 14. september 1760. Begravet 1. desember 1763, 3 1/4 år gammel.

6.  Mari Kristensdatter, døpt 19. januar 1763. Trolovet 10. januar fra Søndre Sande og gift 31. januar 1787 med Tor Nilsen Bjønnes. Fikk en del av gården. Se nedenunder.

7.  Anne Kristensdatter, døpt 17. september 1765. Tvilling. Begravet 20. september 1765, 8 dager gammel.

8.  Nilia Kristensdatter, døpt 17. september 1765. Tvilling. Begravet 29. september 1765, 17 dager gammel.

Barn i andre ekteskap:

9.  Anne Kristensdatter, døpt 28. april 1775. Trolovet 14. november og gift 28. desember 1792 med Syvert Torgersen Søndre Sande. På Søndre Sande.

Barn i tredje ekteskap:

10. Gunhild Kristensdatter, døpt 12. desember 1779. Begravet 16. januar 1780, 5 uker gammel.

11. Søren Kristensen, døpt 4. august 1782. Trolovet "Med Kongl. Bevilgning af 2den Aug. d. A. samenviede hjeme i Huuset", og gift 4. desember 1811 med Else Mikkelsdatter   mellom Kjøle. Kom til Søndre Sande.

 

1778 (29. april) var det skifte på Nedre Sem etter Gunhild Nilsdatter. Enkemann var Kristen Kristensen. Barn med hennes første mann Kristoffer Olsen: 1. Ole Kristoffersen, 11 år. Barn med Kristen Kristensen: 2. Anne Kristensdatter, 3 år. Kristen Kristensen hadde en myndling, Jøran Kristoffersdatter.

 

En part av dette bruket

1768- 1773/74

 

I 1768 kjøpte Kristoffer Olsen en part av denne gården fra Kristen Kristensen (se ovenfor). Han drev den fram til sin død.

 

Kristoffer Olsen Nedre Skjerve, døpt 18. oktober 1740. 6 år i 1747. En Kristoffer Olsen ble konfirmert fra Sem i 1758. Død ca. 1773/74. Skifte 4. januar 1774. Trolovet 15. januar og gift 22. februar 1766 med Gunhild Nilsdatter Øvre Sem, døpt 30. desember 1733.

Barn:

1.  Ole Kristoffersen, døpt 16. januar 1767. 11 år på skiftet i 1778. Konfirmert 11. mai 1783.

2.  Anders Kristoffersen, døpt 26. april 1771. Trilling. Begravet 2. februar 1772, 3/4 år gammel. (Fadder Nils Olsen Nedre Sem)

3.  Nils Kristoffersen, døpt 26. april 1771. Trilling. Begravet 20. februar 1772, 3/4 år gammel.

4.  Anne Kristoffersdatter, døpt 26. april 1771. Trilling. Begravet 21. februar 1772, 3/4 år gammel. (Faddere Eli Olsd. Bjønnes, Ole Olsen Nedre Sem)

5.  Anne Kristoffersdatter, døpt 28. februar 1773. Begravet 4. august 1773, 23 uker gammel.

 

Rundt 1773/74 gikk vel denne delen av gården over til hovedbruket igjen med Gunhilds neste ekteskap.

 

Gunhild ble trolovet 24. mars og gift (2) 1. juli 1774 med   enkemann Kristen Kristensen Nedre Sem. Se ovenfor.

 

Da gamle Kristen for alvor flyttet til Sande, delte han sine 3/4 av Nedre Sem mellom sønnen Kristen og svigersønnen Tor Nilssøn.

 

Nedre Sem

1/2 bruksnr. 3 (3/8)

 

Tor Nilsen Bjønnes, født Død 1808, 52 år gammel. Trolovet 10. januar fra Søndre Sande og gift 31. januar 1787 med Mari Kristensdatter Nedre Sem, døpt 19. januar 1763. Se ovenfor.

Barn:

1.  Gunhild Torsdatter, døpt 23. oktober 1787. Død 7. mars og begravet 11. mars 1789, 1 1/2 år gammel.

2.  Nils Torsen, døpt 1. desember 1789. Død 5. februar og begravet 5. februar 1796, 6 1/4 år gammel.

3.  Kristen Torsen, døpt 5. september 1792.

4.  Anders Torsen, født 14. september og døpt 20. september 1795. Død 3. juni og begravet 8. juni 1799, 4 år gammel.

5.  Nils Torsen, født 7. august og døpt 14. august 1798. Død 20. mai og begravet 26. mai 1803, 5 år gammel.

6.  Kirsten Torsdatter, født 15. juli og døpt 20. juli 1802.

7.  Anne Maria Torsdatter, født 9. september og døpt 14. september 1806.

 

Vi finner familien her ved folketellingen i 1801.

 

Thord Nilsen, husbonde, 42 år, begge i 1ste ekteskap, innrullert matros og gårdbruker

Maren Kristensdatter, hans kone, 38 år, begge i 1ste ekteskap

Kristen Torsen, deres barn, 9 år

Nils Torsen, deres barn, 3 år

Siri Tørgersdatter, tjenestepike, 26 år.

 

Familien flytter etter 1809. (Tønsberg?)

 

Tor for tilsjøs, men måtte også tjene til orlogs, og han hadde ikke så godt for at klare sig. Han solgte derfor i 1800, halve eiendommen til Jakob Andersen, men likevel satt han trangt i det. Tor Nilsen drev så fram til sin død i 1808.

Enken Maren skjøter 1809 bruket til halvbroren sin, Søren på Søndre Sande, som hadde det til underbruk et par år, men saa solgte. Kjøperen var skipper Lars Andersen Nedre Skjerve, og han ga 2000 av de små dalerne for bruket. Året etter solgte han for 3500 til en som bosatte sig her.

 

*

 

Anders Jakobsen. Fra Østre Nøtterø. Gift 1813 m. Inger Maria Gunnarsdatter fra Rønningen. Driver gården 1812-ca. 25. Sjømann og ble skipper ca. 1820.  De flyttet til Øvre Sem, siden til Vestre Oterbekk, se der. På Kårød 1814.

 

*


Kristoffer Nilsen, født ca. 1779 (46 år i 1825). Gift 10. april 1821 i Ramnes[8] med Kari Hansdatter, født ca. 1779 (46 år i 1825). De flytter til Nøtterøy 8. juni 1825 og bosetter seg her. Gårdmannsfolk fra Ramnes kalles de da. Eier bruket 1825-32. De flytter tilbake til Ramnes i oktober 1832. Ingen barn registrert.

 

*


Abraham Larsen, født 1793. døde 1876. Fra Søndre Istre i Tjølling. Gift 1832 med Kari Nilsdatter Tveiten, Tjølling. Han var skibstømmermand. Kjøpte bruket 1832 for 500 speciedaler. Kommer flyttende 24. oktober 1832 fra Tjølling.

Barn:

1.  Greta Karoline Abrahamsdatter, født 1833.

2.  Maria Abrahamsdatter, født 1835. Gift 1866 med Lars Nilsen her fra Sem. Fikk 1868        skjøte på bruket.

 

Nedre Sem

1/2 bruksnr. 3 (3/8)

Bruksnr. 6

 

Kristen Kristensen d.y. overtok i 1788 den andre halvparten av farens bruk (bruksnr. 3). Var dog bosatt her fra 1777.

 

Kristen Kristensen d. y., døpt 15. oktober 1755. Trolovet 24. februar og gift 28. april 1777 med Helvig Henriksdatter Nedre Tanstad. Først her på Nedre Sem, så på Søndre Sande.

Barn på Nedre Sem:

1.  Maren Kristensdatter, døpt 26. desember 1777. Begravet 26. mars 1779, 2 år gammel.

2.  Henrik Kristensen, døpt 5. september 1779. Konfirmert fra Søndre Sande 10. mai 1795.

3.  Nils Kristensen, døpt 30. juni 1782.

4.  Kristoffer Kristensen, døpt 17. november 1784.

5.  Inger Kristensdatter, døpt 16. mai 1789. Død 31. mai og begravet 5. juni 1791, 2 år gammel.

 

Han solgte videre i 1794 og flyttet til Søndre Sande. Personalia, se videre der.

 

*

 

Kristian Henriksen, født ca. 1731. Død 27. september på Smidsrød Rødningen og begravet 1. oktober 1818, 77 år gammel. Gift 16. Juli 1775 i Hole, Buskerud med Guri Trulsdatter, født 26. April 1734 på Østre Veme, Norderhov, Buskerud. Død 22. februar på Nedre Sem og begravet 26. februar 1796, 62 år gammel. Kom flyttende hit fra Tokenes Rønningen i 1794. Kristian solgte i 1796 for 500 rdl til neste bruker. Flyttet til Grindvadet. På Rødningen under Søndre Smidsrød i 1817. Se videre der.

Barn:

1.   Truls Kristiansen. Konfirmert 4. mai 1794 fra Tokenes Rønningen. Gift 27. februar 1817 fra Smidsrød Rønningen med Inger Kristoffersdatter Øvre Skjerve. Skredder. Kom til Søndre Smidsrød eie.

2.   Anne Kristiansdatter. Trolovet 25. august 1800 med Elias Torgersen Grindvadet, døpt 4. desember 1774. Forlovelsen opphevet i 1802. trolovet 5. November og gift 8. Desember 1806 med ungkar, ”til Tjeneste p. N. Smidsrød Torstein Halvorsen fra Kragerø.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Solli

Denne plassen må ha ligget på grensen mellom Nedre og Østre Sem, for den sies å ligge under førstnevnte i 1781 og trolig allerede i 1777. Siden sies den å ligge under Østre Sem.

 

 

Vollen - Volden

under Nedre Sem

Nevnt første gang i 1729. Det er imidlertid ikke noen husmannsplass under Nedre Sem i 1706, så det må ha blitt satt ned en husmann her etter dette. Det må trolig tidlig ha vært to bruk, men de første årene får vi ikke vite hvem som bor på hvilket bruk.

Dette er et område som ligger i grenseland mellom Vestre Kjøle, Nedre Sem, Bjønnes og Bugården. En av plassene lå i grenseland mot Kjøleløkka.

 

B r u k e r e

 

ChristenceWolden”. Begravet 15. mai 1729. Henne finner vi trolig på Bjønnes eiet i 1715 når hun får en sønn Anders. Deler av Volden kan ha ligget på grensa til Bjønnes.

 

*

 

BirteWolden”, født ca. 1653. Begravet 28. oktober 1737, 84 år gammel.

 

*

 

Eli Torsdatter, født ca. 1660. Begravet 27. mars 1740 fra Volden, 80 år gammel.

 

*

 

Frans Jensen, Det kan være han som døpes 25. juli 1688 i Tjølling. Begravet 20. juli 1740, 53 år gammel fra Vollen. Trolovet 31. januar og gift 4. desember 1713 med Guri Jørgensdatter Søndre Gipø, født ca. 1680. Begravet 10. april 1741, 60 år gammel fra Vollen. På Bugården 1713. Bruker på Føykås 1721-1729. Flyttet til Volden. Personalia, se Føykås. Datteren Idde Fransdatter konfirmert fra Volden i 1740. Datteren Mari Fransdatter ble Trolovet 28. oktober 1745 fra Volden og gift 4. januar 1746 med Hans Hansen, døpt 11. juni 1715 fra Østre Nøtterøy. Om dem, se Føykås. Frans Volden er fadder i 1736.

 

*

 

Johan Andersen Volden. Trolovet 15. mars og gift 2. november 1728 i Stokke med Berte Evensdatter. Begge to kalles da Sørby. Dette er klokkeren på Øvre Sem. Personalia, se der.

Barn født på Volden:

1.  Lyne Johansdatter, døpt 17. november 1742 fra Volden.

 

*

 

 

Lars Evensen, født ca. 1707 i Drammen. Trolovet 23. mars og gift 1. juni 1730 på Nøtterøy med Ane Hansdatter Østre Nøtterøy, døpt 10. mai 1705. På Brunstad i Stokke i 1745. På Volden under Nedre Sem på Nøtterøy i 1748. 16 år, matros og på vestre Nøtterøy i 1723. Bodde i 1752 på plassen Krikerød under Jarlsberg Hovedgård i Sem. Anne Hansdatter Volden er fadder 1747-1751.

 

Hos Lars Evensen

 

Annichen Nilsdatter fra «Qville sogn ved Wiigsiden» (Bohuslen). «Kommen her over paa dend yderste Tiid for at søge sin Barnefader, som skulle heede Morten Olsen, men ingen af det nafn findis her i Præstegieldet. K: Qvindemennesket holder til i Pladsen Volden hos Lars Evensen. Døbt her i Nøtterøe Kirke.

Barn:

1. Nils Mortensen, døpt 5. februar 1748 fra Volden på Nøtterøy. Faddere: Berte Svensdatter Føykås, Mari Fransdatter Føykås, Hans Hansen Føykås, Kristoffer Hansen Føykås.

 

Else Larsdatter. Konfirmert fra Volden 13. april 1749. Det må være henne som døpes 4. mars 1736 fra Østre Nøtterøy. Hun ble da konfirmert som 13-åring. Hun er kusine av ovennevnte husmor Ane Hansdatter.

 

*

 

 

Ole Olsen kalt Grindal, trolig fra Kaken under Jarlsberg hovedgård, født 1722. (Sønn til Ole Olsen, født ca. 1696 i Sverige. Kom til Norge 1718. Død 1644, 48 år gammel. Gift (1) 1722 med Marte Bentsdatter, født ca. 1693. Død 1727, 34 år gammel. På Kaken under Jarlsberg hovedgård.) Soldat Ole Olsen Jarlsberg ble trolovet 17. juni og gift 16. oktober 1752 med Pigen Birgitte (Bergitte) Olsdatter da fra Prestegården.[9] Birgitte ble konfirmert fra Prestegården 2. mai 1745. Ole var i 1745 på Færder fyr og 1752 på Teglhagen i Sem. De bodde i 1753 på Kaken, 1756 i Munkerekka og i 1758 i Grinda. Personalia, se Grinda under Teie.

Barn født på Volden:

1.   Ole Olsen, døpt 7. juni 1752 fra Vollen. Født før ekteskap. Faren var da ”Tienende paa Teilhaugen” (Teglhagen) i Sem. Moren fra Volden.

 

*

 

Torstein Olsen. Trolig konfirmert fra Ørsnes 17. april 1746. Trolovet fra Herstad 25. november og gift 28. desember 1750 med Sophia Jansdatter, da fra Herstad. Hun ble konfirmert fra Volden i 1751. Trolig den Torstein Olsen Veien som er forlover i 1752. De flytter til Mellom Ullevik i Slagen, som da lå under Saltverket. Han er trolig bror til Bergitte Olsdatter Grinda under Teie. Barna på Saltverket kaller seg Volden. Saltkoker på Vallø i 1764.

Barn fra Volden:

1.   Ole Torsteinsen, døpt 14. oktober 1751 fra Volden. Faddere: Ragnhild Hansdatter Vestre Kjøle, Bergitte Olsdatter Prestegården, Hans Hansen Føykås, Hans Hovaldsen Bjønnes. Trolovet 5. Oktober og gift 12. November 1775 i Slagen med Karen Olsdatter. Ole bodde da på Valløy. Forlover for broren Hans i 1784 og kalles da arbeider Ole Thorstensen Volden, Saltværket

      Familien er bosatt på Tolvsrød i 1801.

 

      Ole Torsteinsen, husbonde, 51 år, begge i 1ste ekteskap, saltkoker.

      Karen Olsdatter, hans kone, 52 år,, begge i 1ste ekteskap.

      Olea Olsdatter, dres barn, 11 år, ugift

      Margrete Olsdatter, deres barn, 8 år, ugift.

      Johan Pedersen, hans brorsønn, 8 år, ugift

2.   Ingeborg Torsteinsdatter, døpt 20. januar 1754 fra Volden. Faddere: Else Olsdatter Mellom Kjøle, Kari Mathisdatter Mellom Kjøle, Johanne Jansdatter Nes i Slagen, Even Nilsen Kjøle, Kristen Pedersen Saltverket. Trolovet 19. september 1776 fra Ullevik i Slagen, og gift 15. januar 1777 i Slagen med Kristoffer Rasmussen Valders, døpt 13. september 1752 fra Valders. På Mellom Ullevik, så Saltverket, men kom tilbake til Nedre Sem.  Samme ekteskap er innført i Nøtterøy kirkebok, og da kalles han Kjønnerød.

      Barn:

1.      Sophia Kristoffersdatter, døpt 2. Mars 1777 fra Mellom Ullevik i Slagen. Døpt i Sem kirke.

2.      Johanne Maria Kristoffersdatter, døpt 4. April 1779 fra Saltverket.

3.      Marte Kristoffersdatter, døpt 4. Mars 1781 fra Saltverket.

4.      Johanna Maria Kristoffersdatter, døpt 24. August 1783 fra Saltverket.

5.      Maren Sofie Kristoffersdatter, døpt 21. Januar 1787 fra Saltverket.

6.      Rebekka Marie Kristoffersdatter, døpt 6. Februar 1791 fra Nedre Sem.

 

Anne Sophia Johannesdatter fra Vallø Saltverk. Moren var bosatt ”Hos Christopher Rasmussen p. Ned. Semb”.

Barn:

1. Johan Jørgen Jørgensen. Død 10. Februar og begravet 15. Februar 1793, 13 uker gammel.

 

3.   Hans Torsteinsen, døpt 8. februar 1756 i Slagen. Faddere: Bergitte Olsdatter, Malene Jansdatter, Ole Olsen, Peder Michelsen, Johannes Jansen. Ungkar og arbeider. Hans Torstensen Volden, bosatt på Vallø Kongelige Saltverk. Trolovet 29. november 1784 ”Efter afgivne Beviis saavel fra Verkets Forvalter, som Stædets Sognepræst”, og gift 12. januar 1785 med[10] Mari Rasmusdatter Valders, døpt 30. november 1755. Kom til Saltverket, Vallø. Hans kalles da Volden, Saltverket. Hans var saltkoker.

4.   Peder Torsteinsen, døpt 28. februar 1759 fra Ulvik i Slagen. Faddere: Johanne Jansdatter, Helene Nilsdatter, Paul Kristensen, Per Michelsen, Johannes Jansen. Peder Torsteinsen fra Saltverket ble begravet 28. April 1795, 36 år og 16 dager. Forlover for broren Hans i 1784 og kalles da Peder Torstensen Volden Værket. Gift.

      Barn:

      1.   Johan Michael Pedersen, døpt 29. September 1793. Foreldre: Peder Volden av Saltverket og hustru. Han var 8 år og bosatt hos farbroren i 1801.

5.   Hans Torsteinsen, døpt 7. juni 1761. Faddere: Bergitte Olsdatter, Inger Pedersdatter, Per Mikkelsen, Lars Paulsen, Ole Olsen.

6.   Jan Torsteinsen, døpt 12. februar 1764. Faddere: Gjertrud Haldorsdatter, Malene Jansdatter, Per Michelsen, Johannes Jansen, Ole Andersen. Begravet 18. mars 1770, 6 år gammel.

7.   Jan Torsteinsen, døpt 12. mai 1770. Faddere: Dorothea Jansdatter, Malene Mathisdatter, Peder Michelsen, Jan Hendrikk Frandsen, Johannes Jansen.

 

Sophies søsken:

1. Johannes Jansen. Trolovet 17. oktober fra Vallø, og gift (1) 29. desember 1760 med 

    Ingeborg Gabrielsdatter. Trolovet 5. juli 1764 og gift (2) med Maren Mikkelsdatter.

    Forlover fra Presterød i 1770. MurersvendVallø i 1764.

2. Dorothea Jansdatter. Trolovet 2. mars og gift 7. juni 1770 med Ole Hansen Presterød i

    Slagen.

3. Malene Jansdatter. Fadder 1756-1764. Pike hos søsteren Dorte på Vallø i 1764.

4. Johanne Jansdatter. Trolovet 12. februar og gift 2. mai 1755 med Per Michelsen på       

    Saltverket.

 

*

 

Lars Laugesen, født 1705. 1 år i 1706. Nevnt 1712. Begravet fra Volden 8. mars 1771, 66 år gammel. Fadder fra Hovland 1739 og på Volden i 1771. Trolovet 5. mai og gift 6. desember 1729 med Inger Olsdatter. På Buer 1732. Begravet 28. august 1761, 68 år gammel fra Vollen.

Barn:

1.   Lars Larsen, døpt 26. april 1730 fra ukjent sted. Fortsetter på Vollen.

2.   Mari Larsdatter, døpt 13. desember 1732 fra Buer. Konfirmert 1751 fra Volden.

Trolig en datter til:

3.   Kari Larsdatter Wolden under Sem. Trolovet fra Gurerød 27. juli og gift 28. november 1758 med Simon Pedersen Gurerød, døpt 25. oktober 1733 fra Kråkerøy på Tjøme. Død 17. januar og begravet 23. januar 1805. Se Støyten under Stangeby.

      Barn født på Volden:

1.      Ingeborg Maria Simonsdatter, døpt 24. april 1759. Faddere: Anne Hansdatter Natval, Kari Mathisdatter Kjøle, Mari Håvaldsdatter Bjønnes, Jens Andersen Furulund, Hans Hansen Vestre kjøle.

 

*

 

Lars Larsen Vollen, døpt 26. april 1730 fra ukjent sted. Død 30. november og begravet 7. desember 1787, 56 år gammel. Trolovet 12. januar fra Vollen og gift 29. januar 1761 med Mari Håvaldsdatter Bjønnes, født 1721. Død 4. desember og begravet 7. desember 1787, 67 år gammel.

Barn:

1.   Engebret Larsen, døpt 29. juni 1762 fra Vollen. Konfirmert 18. oktober 1778. Fadder fra Solie under Østre Sem 25. januar 1783 og 16. juli 1786.

2.   Hans Larsen, døpt 12. mai 1765 fra Vollen. Begravet 23. mars 1770, 5 år gammel fra Vollen.

*

 

Hans Madsen. Trolovet 19. desember 1743 og gift 27. januar 1744 i Strømmen i Vestfold med Gjertrud Olsdatter, trolig døpt 25. august 1726 i Strømmen.  Begravet 22. april 1763, 39 år gammel fra Vollen. (Datter til Ole Bendtsen).

Barn:

1.  Ole Hansen, døpt 2. søndag i advent 1745 i Strømmen.

2.  Mads Hansen, døpt 4. søndag i Trinitatis 1748 i Strømmen.

3.  Peder Hansen, døpt 6. desember 1749 i Strømmen.

Noen barn mangler

4.  Mads Hansen, døpt 22. desember 1757 fra Østre Nøtterøy.

5.  Kari Hansdatter, døpt 24. august 1762 fra Sem (Volden?).

 

*

 

Ane Johannesdatter Volden på Nøtterøy, fadder 8. november 1767.

 

*

 

Jan Henriksen, født ca. 1719. Død 9. februar og begravet 14. februar 1786, 67 år gammel. Gift med Catharina Hansdatter, født ca. 1734. Død 10. mars av ”brystsyge”, og begravet 17. mars 1789, 54 år gammel. De flytter til Kjørevegen/Kjøvegen under Nordre Smidsrød, der de begge dør. Personalia, se der.

Barn:

1.   Henrik Jansen, døpt 1. juli 1780 fra Volden under Nedre Sem. Død 27. januar og begravet 1. februar 1789 fra Kjørevegen, 9 år gammel.[11]

 

*

 

Konfirmert fra Volden

 

Mikkel Jakobsen. Konfirmert 15. oktober 1786. Personalia, se Grinda under Stangeby.

 

Jakob Andersen. Konfirmert 15. Mai 1791.

 

Lars Andersen. Konfirmert 5. mai 1796.

 

 

 

Nordre Vollen

 

I 1783 står Nordre Vollen som en plass under Mellom Kjøle, her ligger plassene i grenseland.

 

B r u k e r e

 

Skredder Jens Trulsen Glemming, født ca. 1733. Fra Tønsberg. Begravet 6. november 1782 fra Vestre Kjøle, 49 år gammel. Trolovet 3. november 1759 og gift (1) 18. januar 1760 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Ingeborg Simonsdatter Dahlberg. Død 8. juni i barselseng og begravet 11. juni 1774 fra Vår Frues kirke, 40 år og 5 måneder gammel. Jordet paa Graabrødre Kirkegaard” Skifte 13/1/1776-27/2/1777 i Tønsberg. Trolovet 10. desember 1778 og gift 4. mars 1779 med Mette Helene Abrahamsdatter, født på Husøy i Slagen og døpt 7. september 1742 i Laurenti kirke. Død på Nordre Vollen og begravet 15. juni 1782, 40 år gammel. Om henne, se Mellom Kjøle. På Kjøleløkka i 1780 og her fra 1781.

Barn i første ekteskap:

1.  Marta Katrine Jensdatter, født 7. november og døpt 12. desember 1761 i Vår Frues kirke. 15 år i 1776.

2.  Truls Jensen, født 1. juni og døpt 24. juni 1762. Begravet 23. juni 1762, 3 uker gammel. Jordet i Fr. Kkegrd

3.  Søren Jensen, født 14. mai og døpt 15. juni 1764. 11 ½ år i 1776. Trolig konfirmert fra Kjøleløkka 6. mai 1781. Trolovet 25. januar fra Vestre Kjøle og gift 16. februar 1791 med enken Margrete EvensdatterAnilrød. En sønn. Inrulert matros og gårdbruker i 1801.

4.  Nils Jensen, døpt 29. januar 1767. 8 år i 1776. Trolovet 17. desember 1802 fra Nordre Sande og gift 4. januar 1803 med Ingeborg Larsdatter Nordre Sande. Han var skipper. Han var 32 år, ugift skipper og logerende på Nordre Sande i 1801.

5.  Jonas Jensen, døpt 12. desember 1770. 5 år i 1776. Trolig konfirmert 1. mai 1788 fra Nordre Nes. Trolovet 14. februar og gift 18. juli 1796 med Åse Sørensdatter Mågerø på Tjøme, og kom dit. Inrullert matros og gårdbruker i 1801.

6.  Engelbret Jensen, døpt 8. Juni 1774. 1 ½ år i 1776. Begravet 17. november 1781, 7 ½ år gammel fra Volden.

Barn i andre ekteskap:

7.  En sønn. Dødfødt. Begravet 26. juli 1780 fra Kjøleløkka.

8.  En datter. Dødfødt. Begravet 25. november 1781 fra Vollen.

 

*

 

Hans Gundersen. Gift med Anne Olsdatter.

Barn:

1.  Ole Hansen, døpt 17. Februar 1783 fra Nordre Vollen under Mellom Kjøle.

 

 

 

 

Kristen Andersen Vollen. Død i mars 1791 Med et Skib fra Khavn”, og begravet 31. desember1792, 26 år gammel. Dødssted Slave-Kysten”.

 

*

 

Ole Abrahamsen Vollen. Gift 1829 med Inger Kristine Kristiansdatter Nattvall.

 

 

Henrik Torsen Nedre Skjerve, født 1795. Bodde i Vollen.

 

 

 

Søndre Volden

 

Erik Bertelsen, født ca. 1762 (39 år i 1801). Han fikk en sønn med pigen Thorine JensdatterVestre Bolæren. Dette er trolig Anne Tormudine Jensdatter Gåsøy. Se der.

Barn:

1.   Ole Eriksen, døpt 6. april 1791 fra Vestre Bolæren.

Denne Thorine blir trolig senere gift med Børre Bertelsen Lund på Saltverket på Vallø. Se Østre Kjøle.

 

Erik ble trolovet 3. mars fra Vestre Movik og gift (1) 15. april 1791 med Helvig Mattisdatter Kråkeløkken under Vestre Kjøle, døpt 6. september 1767. Konfirmert 16. oktober 1785 i Tjøme kirke. Død 12. mai og begravet 18. mai 1810, 42 år gammel. De er på Søndre Nes i 1791. På Østre Sanderønningen 1793. Kråkeløkka 1794. Søndre Volden under Nedre Sem fra 1797. I 1801 er Erik 39 år og kalles sjøfarende og jordløs husmann.

Barn:

1.   Karen Maria Eriksdatter, døpt 4. mai 1791 fra Søndre Nes. 10 år i 1801. Hun ble trolig gift 26. september 1820 med Nils Pedersen Vestgården på Veierland.

2.   Berthe Andrea Eriksdatter, døpt 17. februar 1793 fra Østre Sanderønningen under Søndre Sande. Død 10. april og begravet 13. april 1793, 8 uker gammel.

3.   Søren Eriksen, døpt 17. september 1794 fra Kråkeløkka under Vestre Kjøle. 6 år i 1801.

4.   Berthe Andrea Eriksdatter, født 7. september og døpt 13. september 1797 fra Søndre Vollen. 3 år i 1801. Gift 27. november 1825 med ungkar og matros Ola Halvorsen, da bosatt på Kråkerøy på Tjøme. Født ca. 1796 i Sverige. De flyttet til Vestgården på Veierland. I 1865 er de bosatt på Klåstad i Stokke som losjerende, han 73 og hun 70 år gamle. Han er da fisker.

      Barn på Vestgården:

      1.   Anne Helene Olsdatter, født 22. august og døpt 3. september 1826.

      2.   Halvor Olsen, født 21. juni og døpt 29. juni 1828.

      3.   Barbro Olsdatter, født 21. oktober og døpt 7. november 1830.

      4.   Mathias Olsen, født 11. mars og døpt 30. mars 1833.

      5.   Anders Lindgreen Olsen, født 26. november 1836 og døpt 12. januar 1837.

5.   Maren Eriksdatter, født 18. januar og døpt 13. mars 1799. Død 21. juni og begravet 28. juni 1800, ½ år gammel.

6.   Anne Maria Eriksdatter, født 30. juni og begravet 7. juli 1801. Død 19. februar og begravet 27. februar 1802, ¾ år gammel.

7.   Maren Eriksdatter, født 27. november og døpt 3. desember 1803. Død 15. mai og døpt 22. mai 1804, ½ år gammel.

8.   Sørine (Sørina) Eriksdatter, født 28. september og døpt 3. oktober 1805. Død 3. mars og begravet 8. mars 1806, ¼ år gammel.

9.   Nils Eriksen, født 31. oktober og døpt 6. november 1808. Tvilling. Død 26. mai og begravet 30. mai 1809, ½ år gammel.

10. Mathis Eriksen, født 31. oktober og døpt 6. november 1808. Tvilling. Død 22. mai og begravet 30. mai 1809, ½ år gammel.

 

Erik trolovet 4. oktober[12] og gift (2) 29. oktober 1811 med Barbra Anundsdatter Kjøleholmen, født ca. 1782. Konfirmert 21. oktober 1798. 19 år i 1801. Hun bodde i 1811 på Vestre Ekenes.

Barn:

11. Anund Eriksen, født 9. april og døpt 17. april 1812.

12. Mathis Eriksen, født 1818. Gift (1) 1843 med Helvig Sofia Eriksdatter Solli under Østre Sem. Gift (2) 1863 med Sissel Olsdatter Føykås, født 1818. Bodde på Føykås.

 

Hos Erik Bertelsen

 

Kristine Larsdatter fra Hillestad sogn. «Moderen er Christine Larsd. fra Hillestad Sogn, som tjente paa Buer, nu til Huuse hos Erich Berthelsen S. Volden hvor Hun lod udlægge til sin Barnefader Ungkarl Lars Anderssen fra Sembs Præstegjeld, som ogsaa tjente paa Buer, men nu er i udenlandsk Søefart».

Barn:

1.      Ole Larsen, født 26. desember 1809 og døpt 2. januar 1810 på Nøtterøy. Faddere: Inger Gundersdatter mellom Kjøle, Oline Torsdatter mellom Kjøle, Jens Mikkelsen Rubberød, Kristen Hansen mellom Kjøle, Lars Jonsen Vestre Kjøle.

 

 

Nedre Sems-eiet

 

Jon Bjørnsen, født ca. 1770 (31 år i 1801). Konfirmert fra Vadum i Stokke i 1793, 17 år gammel (født 1766). Begravet 30. januar 1864 fra Gipø, 91 år gammel. Trolovet 19. april fra Stangebyrønningen og gift 8. juni 1796 med Maria Hansdatter fra Vestre Hovland. Først på Stangebyrønningen og i 1801 kalles han innrullert matros og jordløs husmann på Nedre Sem. Foreldre, se Samstykket under Stangeby.

Barn:

1.   Hans Jonsen, født 7. august og døpt 11. august 1796 fra Stangebyrønningen. Flytter i juli 1819 til Danmark. Levde i Danmark i papirløst ekteskap med Johanne Andersdatter. De fikk to barn i Volstrup i Hjørring amt i Nord Jylland. Han ble tipp-tippoldefar til en Rune Sckerl i Danmark.

2.   Berthe Maria Jonsdatter, født 24. juni og døpt 29. juni 1798. Gift 22. juni 1826 med Ungkar og matros Anders Mikkelsen Mellom Kjøle. Kom til Knarberg.

3.   Børge Jonsen, født 28. januar og døpt 6. februar 1803, etter hjemmedåp, fra Nedre Sems eiet. Død 26. mai av meslinger og begravet 3. juni 1803, 17 uker gammel.

4.   Barbara Jonsdatter, født 4. november og døpt 10. november 1804 fra Nedre Sem. Gift 21. januar 1834 fra Nedre Sem, med Ungkar og matros Markus Larsen Skjerverønningen, døpt 28. februar 1805 i Laurentiuskirken i Tønsberg. (Sønn til Lars Gundersen og Andrea Andreasdatter.)

 

 

 

Uplassert på Nedre Sem

 

Anne Pedersdatter Nedre Sem. Bosatt her 1737-1751.

 

Uvisst hvor på Nedre Sem disse folkene bodde.

 

Jakob Rasmussen, døpt 21. april 1759. Fra Valders. Faddere: Kari Mattisdatter Haukemyr, Gjertrud Mattisdatter Grindvad[13], Jakob Olsen Haukemyr, Jens Olsen Torød, Anders Olsen Torød. Konfirmert fra Valberg under Fossnes 4. mai 1780. Død 1831. Trolovet 22. november 1784 i Stokke og gift samme sted 26. januar 1785 i Stokke med piken Anne Mari(a) Pedersdatter, døpt 5. april 1761 i Slagen. (Datter til Peder Mikkelsen. Gift 2. mai 1755 i Slagen med Johanne Jansdatter,[14] begge fra Saltverket. På Vallø Saltverk.) De kom til Nedre Sem, der de nevnes 1785-1792. På Løvøysund under Falkensten i Borre 1798. Ved folketellingen 1801 finner vi dem på Nordre Holmen under Falkensten. Der kalles Jakob husmann med jord. På Søndre Holmen under Falkensten i 1825. Gift (2) 3. januar 1811 i Borre med Anne Kathrine Jacobsdatter, født 1780.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Jakobsen, døpt 23. oktober 1785 fra Nedre Sem.

2.   Peder Jakobsen, døpt 18. november 1787.

3.   Peder Jakobsen, døpt 19. mai 1789.

4.   Johan Jakobsen, døpt 14. mars 1792.

5.   Rasmus Jakobsen, født 17. september 1795 i Borre. Gift 22. januar 1821 i Borre med Marthe Hansdatter Skoppum nordre, født 1799. Kom til Skilnan under Skoppum nordre. Fem barn.

6.   Martin Jakobsen, født 14. oktober 1798 i Løvøysund under Falkensten.

7.   Jakob Jakobsen, født 11. oktober 1801 i Dragsund under Falkensten. Bodde på Løvøya øvre i 1865 og 1875. Fikk en datter med enken Maren Olia Olsdatter Løvøya.

      Barn:

1.      Amalie Kirstine Jakobsdatter, født 7. november og døpt 26. november 1843 i Borre.

Barn i andre ekteskap:

9.   Ingebret Jakobsen, født 8. mai og døpt 9. juni 1816 fra Falkensten.

10. Ole Jakobsen, født 9. februar 1822 i Borre. Død 11. september 1888 i Dilling, Østfold. Gift 23. februar 1854 med Regine Olsdatter, født 8. august 1828 i Rygge. Død 24. juli 1918 i Moss. (Datter til Ole Borgersen Dramstad og Helene Olsdatter Nærum.) Han livnærte seg som skipper og fraktemann i Rygge (Larkollen) Østfold.

      Barn:

1.      Anethe Kristine Olsdatter, født 27. november 1854 i Rygge. Død 1940. Gift med fraktemann Oluf Halvorsen fra Moss.

2.      Lars Olsen, født 1855 i Rygge. Gift med Marie Jacobsen fra Kongsberg.

3.      Jacobine Helene Olsdatter, født 19. september 1858 i Rygge. Død 27. juni 1913 i Tromsø. Gift med Johan Værnes fra Stjørdal.

4.      Olaf Rikard Olsen, født 1859 i Rygge. Gift med Othilie Fredrikke fra Moss.

5.      Nilsine Kristine, født 1863 i Rygge. Gift med stasjonsmester Carl Ludvig Brynildsen fra Son i Akershus.

6.      Inga Olsdatter, født 8. september 1870 i Rygge. Død 1952. Gift med ingeniør Johannes Andreas Lyche-Jacobsen fra Trondheim.

 

Mari(a)s søsken var:

1.      Mikkel Pedersen, døpt 23. november 1755. Gift 19. januar 1778 i Slagen med Anniken Siversdatter.[15]Vallø Saltverk. Mikkel var Saltkoker.

2.      Elen Regina Pedersdatter, døpt 28. mai 1758, Trolovet 10. mai og gift (1) 10. juni 1783 med Ola Hansen, bruker på Skarpeborge, gift (2) 1803 med Markus Svensen, bruker på Søndre Borge.

3.      Johanne Pedersdatter, døpt 14. august 1763. På Tuten-Borge i Skjee som fadder i 1787.

4.      Ingeborg Maria Pedersdatter, døpt 15. desember 1765. På Skarpeborge i Skjee som fadder i 1789. Gift 1795 med Hans Pedersen, husmann på Solberg-eie.

5.      Jan Pedersen, døpt 29. april 1770. Kalles Bogen, Saltverket i 1787 da han er fadder.

 

*

 

Jens Olsen Bast. Død i 1797 etter fall ut av en båt i København og begravet i København. Trolovet 18. november fra Agerup og gift (1) 28. desember 1785 med Ingeborg Larsdatter Østre Sem. Død 21. oktober i barselseng, og begravet 24. oktober 1790, 28 år gammel. Trolovet 7. februar og gift (2) 13. mars 1792 med Berte Svendsdatter da på Østre Sem, døpt 11. mai 1768 fra Nordre Vik i Nykirke.[16] (Datter til Svend Vesselsen Prestegården/Vik i Nykirke, Borre, 1707-1778, og dennes tredje kone Anne Larsdatter Prestegården, 1721-1772.) På Østre Sem 1785-1795. På Nedre Sem i 1797, der de skal ha vært husmannsfolk. Enken der 1797-1808. Uvisst hvilken plass de bodde på.

Barn i første ekteskap:

1.   Jørgen Jensen Bast, hjemmedøpt og døpt i kirken 18. juni 1786. Begravet 23. juni 1786, 5 dager gammel.

2.   Jørgen Jensen Bast, døpt 2. desember 1787. 13 år og bosatt med sin stemor på Nedre Sem i 1801. Konfirmert 18. mai 1806 fra Nedre Sem.

3.   Ingeborg Jensdatter Bast, døpt 24. oktober 1790.

Barn i andre ekteskap:

4.   Svend Jensen Bast, døpt 30. september 1792. Død 31. juli og begravet 7. august 1795, 3 år gammel.

5.   Johan Jensen Bast, født 4. juli og døpt 9. juli 1795. 6 år og bosatt på Nedre Sem i 1801.

 

Folketellingen 1801 – Nedre Sem

 

Berthe Svendsdatter, matmor, 35 år, enke etter 1ste ekteskap, fattig ”lægdslem” og jordløs huskvinne.[17]

Jørgen Jensen, hennes stesønn, 13 år

Johan Jensen, hennes sønn, 6 år

Inger Paulsdatter, 51 år, ugift, fattig ”lægdslem”.

 

Berte Svendsdatter ble trolovet 10. november 1807 og gift (2) 18. januar 1808 med enkemann Nils Larsen Øvre Sem, og kom dit.

 

 

Uplassert under Semgårdene

 

Klaus, husmann på Sem nevnes i kvegskatten 1657 der han har 1 ku og skatter halv skatt av dette på 8 skilling.

 

*

 

Johanna Sem.

Barn:

1.   Ole, døpt 8. mars 1713. Far ukjent. Det er trolig denne sønnen som er ført inn ennå en gang i juni samme år.

 

*

 

Johannes Sem

Barn:

1.   Ole Johannesen, døpt 21. mars 1714.[1] D.N. XI, 64.

[2] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 53. Datert Nøtterøy Prestegård.

[3] Hun ble som enke gift med Peder Hansen Øvre Råel. Han ble igjen gift med Inger Gardsdatter Søndre Ullvik og fikk en datter Berte som ble gift med Berte Paulsdatters sønn av første ekteskap med Lars Knutsen Ullviksbogen.

[4] Forlovere: Hans Hassum (Nordre) og Lars Ilebrekke.

[5] Trolig konfirmert 26. februar 1769 fra Treidane på Tjøme.

[6] Forlovere: Anders Matsen Kimestad av Borre sogn og Lars Torgersen Mellom Kjøle.

[7] Faren kalles her feilaktig Anders Andersen Mønnebekk.

[8] Begge kalles da Horn. En gård i Ramnes.

[9] Forlover Torstein Olsen Veien.

[10] Forlovere: Arbeidere Ole Thorstensen Volden, Saltværket og Christopher Rasmussen Saltværket. Vitner: Michel Pedersen Værket og Peder Torstensen Volden Værket

[11] Faddere: Helvig Henriksdatter N. Sem.

[12] Forlovere: Thor Mathisen Nordre Volden og Jakob Anundsen Kjøleholmen.

[13] Trolig feil etternavn for det er nok Gjertrud Jonasdatter, da på Grindvadet dette gjelder.

[14] Om hennes søsken, se ovenfor under plassen Volden.

[15] Hun kalles feilaktig Mattisdatter som fadder i 1787.

[16] Forlovere: Lars Pedersen Østre Sem og Ole Svendsen Prestegården av Borre Prestegjeld.

[17] Det står i Borreboka, side 700 at hun skal ha vært gift med en John Eriksen og at de bodde på Husvær under Falkensten i Borre 1799.