Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE GUNNESTAD

Gårdsnr. 120

 

E i e r e

 

Oslo Hospital eide 4 ½ bismerpund smør. Hans Osmundsen i Tønsberg eide ½ pund smør.

 

 

B r u k e r e

 

 

Oluf Gunnestad. Lensmann på Nøtterø 1552, og nevnes i en livlig sak på Bugården.[1]

 

*

 

Ole (Oluf) Gunnestad. Nevnt 1591-1604. Han er lagrettemann 3 av 3 i et dokument datert Tønsberg 13. desember 1591. Han er lagrettemann 5 av 6 i et dokument, datert Smidsrød skog på Nøtterøy 4. juli (1595?)

 

*

 

Mattis Gunnestad. Nevnt 1605-1625. I 1616/17 solgte han 4 favner brenneved til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 16 skilling.

Hadde trolig en sønn:

1.   Tord MattisenGunnestad. Ble 1631 bøtelagt for løst leiermål og måtte betale 6 ½ daler 1 ort.

 

*

 

Rasmus Hansen, født ca. 1573 (92 år i 1665). Bruker ca. 1627-1670. I koppskatten 1645 betaler Rasmus Gunnestad for seg, hans kone, og to døttre – 1 ort 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Rasmus Gundestad till hospitalet smør 4 ½ bispd., bundegodz smør ½ pd. (Er) 1 ½ schippd. 3 lispd. 1 ½ rem. Hospitalet bøxsellen. Skatt 4 dr.” I 1657 har Rasmus Gunnestad 3 hopper 5 kyr 3 kviger. I 1661 er Rasmus bruker og gården har en skyld på 5 pund smør. Derav til Oslo hospital med bygsel over alt, 4 ½ pund, og salig Hans Osmundsens arvinger i Tønsberg det øvrige ½ pund.

Barn:

1. Nils Rasmussen Gundestad: soldat for begge Gunnestadgårdene i 1660-åra.

 

*

 

Ebbe Gunnestad. I 1670-åra. Han er lagrettemann 14. mai 1672. Og 27. oktober 1673.

Barn:

1.  Halvor Ebbesen Gunnestad. Utskrevet til soldat i 1682 og fungerer i 1686-87 som soldat for gårdene Vestre og Østre Gunnestad og Skrafskjær.

 

*

 

Peder N. N. sen Østre Gunnestad. I 1679 måtte Peder Østre Gunnestad betale 7 daler 3 ort 23 skilling i resterende skatter. Peder Østre Gunnestad i 1686.[2] I 1689 får vi følgende sitat fra tingboka: «… at Gundestad som paa ett Aars tid været ubebodd, var tilforn beboed af en Mand ved Nafn Peder Gundestad, som i største Armod flødte derifra, og haffuer indted at Leffue, eller …..». Det står at han lever av gaver fra medlidende. Gården her stod trolig øde i store deler av 1680-åra og fram til 1695. Gården kalles Oslo hospitalgods og det var kanskje hospitalet som drev den i disse årene. Ikke desto mindre var han nok bosatt her i 1692 når han får sønnen Kristoffer. Flyttet kanskje til Bakken under Stangeby med familien. Sønnen Hans på Vestre Gunnestad kalles fra Bakken når han gifter seg i 1704.

Barn:

1.   Hans Pedersen, født ca 1674. Begravet 14. august 1758 fra Vestre Gunnestad, 84 år gammel. Trolovet 13. mars og gift 7. mai 1704 med Mari Olsdatter Stangeby d.y. På Vestre Gunnestad. Se nedenunder.

2.   Live Pedersdatter. Trolovet 21. juli 1708 og gift 13. januar 1709 i Slagen med enkemann Hans Jeppesen Mellom Ullevik, født ca. 1660. Begravet 27. november 1746, 86 år gammel. (Sønn til Jeppe Simensen, født ca. 1624. På Høkli i Slagen ca. 1657-1680-åra.)

      Barn:

      1.   Malene Hansdatter, døpt 24. november 1709 i Slagen. Faddere: Tor (Jeppesen) Høkli, Hans Gunnestad på Nøtterøy, Torgeir (Jeppesen) Lies kone.

2.   Peder Hansen, døpt 10. desember 1713 i Slagen. Begravet 10. april 1718, 4 år gammel. Faddere: Tor Høkli, Hans Gunnestad på Nøtterøy, Nils Ullevik, Anna Torgeir Lies kvinne, Gunhild Kristoffer Smidsrøds på Nøtterøy.

3.      Hans Hansen, døpt 6. september 1716. Begravet 2. juni 1799 på Ringshaug, 84 år gammel. Faddere: Tor Høkli, Anna Lie, Kristoffer Torgeirsen (Li), Gard Ullevik, Mari Løensdatter. Trolovet 27. oktober og gift (1) 6. desember 1751 i Slagen med enken Ingeborg KristoffersdatterRingshaug, født ca. 1699. Begravet 6. november 1755, 56 år gammel.  Ingen barn. Trolovet 13. april og gift (2) 5. juli 1756 i Slagen med Ingeborg Hansdatter, født ca. 1728. Begravet 6. august 1782, 54 år gammel. Tolv barn, hvorav bare sønnen Hans Hansen, døpt 13. mai 1764 fra Ringshaug, vokste opp og overtok Ringshaug.

3.   Anders Pedersen, født ca. 1682. Begravet 16. april 1770, 88 år gammel fra Herstad. Trolovet 18. oktober og gift (1) 28. desember 1731 med Kari Hansdatter Skarphaga. Anders kalles bygdevekter 1733-1744. Bøggte Vægter” Anders Pedersen ble gift (2) 1744 med enken Kari Svendsdatter.

4.   Mari Pedersdatter, født ca. 1684/85. (45 år i 1730). Begravet 25. november 1769, 85 år gammel. Trolovet 4. oktober og gift 4. november 1723 med enkemann Ola Larsen Kolabekk på Tjøme, født på Treidane. Begravet 15. september 1730.

      Barn:

      1.   Eli Olsdatter, døpt 2. juli 1725. Begravet 15. mai 1767, 41 ½ år gammel. Trolovet 13. oktober og gift 11. november 1745 med enkemann Stillaug Jonsen Ottersti på Tjøme, døpt 10. november 1699. Begravet 8. september 1773, 74 år gammel.[3] En sønn Ola Stillaugsen, døpt 27. november 1746. Overtok Ottersti.

5.   Kirsti Pedersdatter, døpt 21. oktober 1688 fra Gunnestad. Senere skjebne ukjent.

6.   Kristoffer Pedersen, døpt 27. desember 1692 fra Gunnestad. 12 år og bosatt hos broren Hans på Vestre Gunnestad i 1706. Kristoffer Pedersen, kalles Bakken når han blir gift (1) 2. januar 1714 med Gunhild Rasmusdatter Søndre Smidsrød, døpt 4. oktober 1693. Begravet 5. mai 1718. Trolovet 3. januar og gift (2) 6. mars 1719 med Mari Olsdatter Veien, døpt 29. mars 1696, fra plassen Veien under Nordre Øre. De er først på Søndre Smidsrød, siden i plassen Veien under Nordre Øre, der Mari døde 1764 og Kristoffer i 1772.

 

*

 

Jens Larsen, født ca. 1663 (45 år i 1706). Nevnt 1695-1706. Død før 1708. Gift med Tyri Rasmusdatter, født ca. 1646. Begravet 21. mai 1720, 74 år gammel. Eldste sønnen sies å være født på Velle i Slagen, så de må ha bodd der noen år.

Barn:

1.   Kristen Jensen, født ca. 1680 på (Nordre) Velle i Slagen. Død 1752, 69 år gl. (født 1683). Overtok ½ gården, bruksnr. 6.

2.   Anne Jensdatter, født ca 1688. Død 1755, 67 år gl. Trolovet 16. oktober og gift 15. desember 1709 med Halvor Olsen Nordre Holmen, født ca. 1684. Død 1752, 68 år gl. Til Ø. Gunnestad står det i kirkeboka. Overtok halve gården.

3.   Kirsti Jensdatter, døpt 28. september 1695. Trolovet 18. mars og gift 3. august 1723 med Hans Klemetsen Hovlandteigen.

 

I 1706 har de i huset to av konas søstersønner:

A. Henrik Jokumsen, født ca. 1690 på Gipø. 16 år i 1706, ungkar og født på Nøtterøy. Det må være han som er tjenestedreng hos Ola Oseberg i Slagen i 1704. Han fikk da et barn utenfor ekteskap med Sara ToresdatterSmørberg i Sem. Utskrevet som matros fra Nøtterøy i 1711, da 21 år gammel og født på Nøtterøy.

      1.   Nils Henriksen, døpt 29. juli 1704.

      Han får et nytt barn utenfor ekteskap, på Nøtterøy i 1708 med Ellen Mortensdatter. Se Østre Oterbekk.

      2.   Nils Henriksen[4], døpt 16. november 1708.

B. Ellef Jokumsen, født ca. 1694 på Gunnestad. 12 år i 1706. Ble utskrevet som matros fra      Gunnestad fra 1710. Også i 1711, da 20 år gammel.

 

Det har kanskje noe å gjøre med følgende person: Jochum Henriksen i Slagen. Gift (1) med Marta (Rasmusdatter)[5], født ca. 1652. Begravet 29. april 1708 fra en plass under Tolvsrød i Slagen, 56 år gammel. Trolovet 23. februar og gift (2) 20. juli 1709 på Nøtterøy med Mari Gundersdatter. Det må være han som nevnes som soldat på Røsland i Sem i 1689.

 

 

I 1708 får vi vite at Salig Jens Gunnestads arvinger skylder Peder Wulf i Stokke 6 daler 3 ort 17 skilling.

 

Østre Gunnestad

Bruksnr. 1

Halve bruket fra 1720

 

1737 (15. november) kjøper Halvor Olsen halve Gunnestad av Oslo Hospital for tre hundre og «halvfemtetredsindtyffue» riksdaler.

 

Halvor Olsen Nordre Holmen, født ca. 1684. Død 1752, 68 år gl. Trolovet 16. oktober og gift 5. desember 1709 med Anne Jensdatter Østre Gunnestad, født ca 1688. Død 1755, 67 år gl. ”Til Ø. Gunnestad” står det i kirkeboka.

Barn:

1.   Jens Halvorsen, døpt 27. april 1710. Kom til Hovland.

2.   Ole Halvorsen, døpt 5. mai 1714. Senere skjebne ukjent.

3.   Hans Halvorsen Holm, døpt 24. august 1721. Trolovet 18. oktober og gift 29. desember 1746 med Kari Andersdatter Brevikbugta, født 1726. Hun kalles også fra Østre Gunnestad når hun gifter seg. Kom til Brevikbugta.

4.   Lars Halvorsen, døpt 6. januar 1724. Overtok gården. Se nedenunder.

 

1713 (12. desember) møtte Anne Jensdatter på tinget og fortalte at hennes mann Halvor Olsen Gunnestad hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter. Hun er tilbake i 1718 med samme ærend. Da nevnes hennes mor Tyri Rasmusdatter som har sin eneste sønn, Kristen Jensen i Kongelig Majestets sjøtjeneste siden 1709. Begge to ber om at de dimiteres. Slik at de kan få mer hjelp på gårdene.

 

 

*

 

Kristen Guttormsen, døpt 24. mai 1763 fra Østre Nøtterøy (Gurerød).[6]. Fra Solie under Vestre Nøtterø. Død 1835. Trolovet 22. november og gift 29. desember 1786 med Nilia Henriksdatter Nordre Hella, født 1763. Død 1829. I Sanderønningen 1786-1790. På Torød 1790-1799 og fra 1799 på Østre Gunnestad.

Barn:

1.   Margrete Maria Kristensdatter, født 1787. Gift med Ole Olsen. Fikk en part av gården i 1828. Se bruksnr. 2.

2.   Helvig Kristensdatter, døpt 10. januar 1790 i Sanderønningen under Søndre Sande. Gift med Nils Olsen Nordre Øre.

3.   Henrik Kristensen, født 1792. Kom til bruksnr. 6 på Vestre Gunnestad.

4.   Nils Kristensen, født 1797. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Anders Kristensen, født 1803. Kom til bruksnr. 5 her.

6.   Nilia Kristensdatter, født 1809. Gift med Hans Johannesen. Kom til bruksnr. 3 her.

 

 

 

Østre Gunnestad

Bruksnr. 6

Halve bruket fra 1720

 

1736 (18. juli) kjøper Ole Anholt og Ambjørn Fen i Stokke halve Gunnestad av Oslo Hospital for tre hundre og «halvfemtetredsindtyffue» (195) riksdaler. Oppsitter da var Kristen Jensen. Etter kjøpet utsteder han en pantobligasjon til presten Andreas Jakobsen Hartvig for de 130 riksdaler han lånte av denne, på sin gårdpart.

 

Kristen Jensen, født ca. 1683 (23 år i 1706) på Velle i Slagen.[7] Se ovenfor. Begravet 20. desember 1752, 69 år gammel. Trolovet 3. april og gift 2. oktober 1721 med Mari Hansdatter, født ca. 1682. Begravet 12. oktober 1738, 56 år gammel. Kristen kalles Gunnestad når han gifter seg. Utskrevet som soldat i 1706. 50 år i 1711 (feil alder).

Barn:

1.   Trine Kristensdatter, døpt 29. september 1722. Trolovet 15. oktober 1744 og gift 7. januar 1745 med Ole Hansen Vestre Gunnestad. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Kari Kristensdatter, døpt 10. mars 1725. Begravet 9. oktober 1745, 20 år gammel.

 

1739 (28. februar) var det skifte på Østre Gunnestad etter Maren Hansdatter. Arvingene var enkemannen Kristen Jensen og barna: 1. Trine Kristensdatter, 17 år. 2. Karen Kristensdatter, 13 år.

 

Ble utskrevet til matros fra Gunnestad i 1711, da 50 år gammel.

 

Plasser og husmenn

 

Øra

 

Ligger ved Vestfjorden og var plass under begge Gunnestad-gårdene.

 

 

Uplassert under Østre Gunnestad

 

En gammel ”Pige” (ugift dame), født ca. 1657. Begravet fra Østre Gunnestad i oktober 1725, 68 år gammel.

 

I 1735 ble tjenestepiken Kirsten Brevikbugta og tjenestepiken Katrine Østre Gunnestad stevnet og innkalt for penger de skyldte. De møtte ikke. For Kirsten møtte hennes matmor Gunhild Brevikbugta.

 

 

Uplassert under Gunnestadgårdene

 

Ingeborg Gunnestad, født ca. 1622. Begravet 9. januar 1704, 82 år gammel.

 

Ane Gunnestad. Begravet 25. januar 1724.

 

Diverse folk på Gunnestad

 

Hågen skomakerGunnestad. Nevnt 1635 blant håndtverksfolk.

 

 [1] D.N. V 843

[2] Det er påstått at han skal ha bodd på Vestre Gunnestad, men dette må være feil.

[3] Eli kalles feilaktig Jonsdatter ved ekteskapsinngåelsen.

[4] Farsnavnet ikke nevnt i kirkeboka.

[5] Hun må vel da trolig være den ovennevnte Tyri Rasmusdatters søster. Dog ikke bevist.

[6] Fadder fra Solie 16.2.1785 og 19.2.1786.

[7] Forlover i 1733.