Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE GUNNESTAD

Gårdsnr. 121

 

E i e r e

 

Det er trolig Vestre Gunnestad som er nevnt som odelsgods i 1624: ”Hanns Bugaardenn sinn Wermoders Ellen Bentis, hindes gods Angifuedt i gundestadt paa Nøterøenn - xwiij mrk smør (v lispd)”. Dette er trolig Ellen, gift med Bent på Nordre Årøy. Denne parten må vel være enten den vi finner hos Nøtterøy prestebol eller Borre prestebol i 1647 (-49), trolig den første parten. Biritte Hansdatter Sallig Carll Ollßenns Effterleffuersche” i Tønsberg hadde hovedparten på 3 pd smør som pantegods i 1624. Fra 1628-1650 finner vi 3 ½ pund 6 merker smør med bygsel hos Lucie Hansdatter, salig borgermester Iver Nilsens i Tønsberg. I 1708 står fremdeles Nøtterøy prestebol med 18 merker smør i vestre Gunnestad.

 

B r u k e r e

 

Mogens (Mons) Gunnestad. Bruker 1593-1625. Trolig gift med Siri. Solgte i 1618/19 3 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 18 skilling. Senere på året 5 tylfter 12 alen granbjelker for 60 skilling. Senere på året 3 tylfter 12 alen granbjelker for 36 skilling.

 

*

 

Amund Bjørnsen, født ca. 1579 (85 år i 1664). Bruker ca. 1625-1655. Se videre under husmenn. I koppskatten 1645 betaler Amund Gunnestad for seg, sin kone – 16 skilling.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Anund Gundestad till Lutzie Jff(ue)rs smør 3 ½ pd. 6 mk., till Nøtterøe præsteboel smør 18 mk., till Baare præsteboel smør 18 mk. (Er) 1 ½ skippd. 5 lispd. Lutzie Jff(ue)rs bøxsellen. Skatt 4 dr.“

 

*

 

Hans Tordsen, født ca. 1623 (42 år i 1665). Begravet 13. april 1693, 77 år gammel. Graffæst(et)”. Bruker fra ca. 1655. Kanskje i legd hos neste bruker. I 1661 er han bruker. Gårdens samlede skyld er på 4 ½ pund smør. Derav eier Salig Jørgen Coldeveis arvinger 3 åund smør med bygsel over alt, ”Baare” kirke (Borge?) ”Østen Fiorden” 18 merker smør og Nøtterøy prestebol de siste 18 merker smør. Hans Vestre Gunnestad i 1686. Hans Gunnestad i 1690. Hans Gunnestad kalles båtsmann i 1667.

Barn:

1.   Magnhild Hansdatter, døpt 5. november 1687.

 

I 1665 hadde de en tjenestedreng på gården: Anders Trulsen, 14 år og soldat.

 

*

 

Hans Ivarsen Gunnestad. Trolovet 3. februar og gift 9. mars 1693 med Helvig Olsdatter Smidsrød. Det er mulig at disse flytter til Hengerød.

Barn:

1.   Mari Hansdatter, døpt 1. september 1693.

2.   Inger Hansdatter, døpt 17. november 1694.

 

*

 

Kristoffer Gunnestad. Begravet 31. desember 1698. Graffæst(et). Gift (1) med N. N. Begravet 6. april 1697. Graffæst(et). Gift (2) 22. september 1697 med Mari Tormodsdatter. Det er muligens henne den Mari Gunnestad som blir begravet 30. april 1739, 70 år gammel, uten at det er bevist. Først på Østre Elgestad ca. 1685-1695, da de trolig flytter hit. De bodde nok her til etter 1701. Sønnen døde her i 1705.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Kristoffersen, født ca. 1676. Begravet 2. juli 1705, 29 år gammel. Trolovet 20. februar og gift 29. desember 1699 med Anne Pedersdatter (Engebretsdatter). De bodde trolig her på Vestre Gunnestad.

2.   Anund Kristoffersen, født ca. 1682 (antagelig noe før) på Buer. Begravet 5. mars 1713, 45 år gammel. Gift 20. februar 1695 med Eli Jensdatter. Bodde først her, så Nordre Sande, siden til Bugården.

      Barn født på Vestre Gunnestad:

1.   Halvor Amundsen, døpt 13. november 1695.

3.   Gjert Kristoffersen. Begravet 30. mars 1686 fra Østre Elgestad.

4.   Mari Kristoffersdatter, døpt 28. april 1687.

5.   Eli Kristoffersdatter, døpt 30. oktober 1690.

6.   Ingeborg Kristoffersdatter, døpt 31. januar 1692

 

I 1698 skylder Anders og Kristoffer tiende på Vestre Gunnestad på I 1703 stevnet Peter Sande, Anders Kristoffersen Gunnestad 2 ort 12 skilling han skyldte.

 

*

 

Engebret Iversen Oserød, født ca. 1667 (39 år i 1706). Gift med Marte Larsdatter. Begravet 26. januar 1719. På Oserød i 1698. På Vestre Gunnestad 1701-1703. Brukere på Nordre Sand 1704-1719 da de flyttet til Agerup. I 1729 til Føykås.

Barn født og begravet fra Vestre Gunnestad:

1.   Halvor Engebretsen, døpt 30. juli 1701. Begravet 1. november 1701.

2.   Dordi Engebretsdatter, døpt 29. juli 1703. Begravet 22. september 1703.

Se videre Nordre Sand.

 

I 1703 stevnet Peter Sande, Engebret Iversen Gunnestad 4 daler han skyldte.  I 1708 får vi vite at Engebret Gunnestad skylder Peder Wulf i Stokke 1 daler 4 skilling.

 

*

 

Mikkel Vestre Gunnestad, nevnt 1704.

Barn:

1.   Lars Mikkelsen, døpt 29. september 1704. Begravet 6. september 1705.

 

*

 

Lars Simonsen fra Velle i Slagen. Ble utskrevet som matros fra Gunnestad i 1711, da 34 år gammel. Bruker på bruk 3 på Søndre Velle i Slagen.

 

*

 

Hans Pedersen, født ca. 1674. Begravet 14. august 1758 fra Vestre Gunnestad, 84 år gammel. Trolovet 13. mars og gift 7. mai 1704 med Mari Olsdatter Stangeby d.y., født ca. 1680. Begravet 2. juni 1750, 70 år gammel. Hans kalles da fra Bakken som må være Stangebybakken. Hans hadde vært soldat i ti år. Ikke registrert noe skifte.

Barn:

1.   Mari Hansdatter, døpt 14. september 1704. Gift 1729 med Tomas Rasmusen Mellom Smidsrød, født 1709. Overtok Mellom Smidsrød. Senere til Vestre Elgestad.

2.   Peder Hansen, født 1708. Død ?. november og begravet 17. november 1785, 68 år gammel. Trolovet 25. juni og gift 30. oktober 1741 med enken Elsebeth Nilsdatter Kjønnerød, døpt 8. september 1709 fra Styrsvik.[1] Død 11. februar og begravet 17. februar 1789, 80 år gammel. Til Stangebybakken.

3.   Berte Hansdatter, døpt 13. september 1710. Tvilling. Trolovet 9. oktober og gift 16. november 1734 med Ingebret Rasmussen, døpt 28. februar 1712 fra Mellom Smidsrød. 18 år i 1731. På Øvre Tanstad, bruksnr. 16.

4.   Marte Hansdatter, døpt 13. september 1710. Tvilling. Trolovet 8. oktober og gift (1) 12. november 1733 med Ole Andersen Østre Smidsrød. Gift (2) 1743 med Ole Pedersen Østre Sem. På Østre Smidsrød, siden på Østre Sem.

5.   Ole Hansen d.e., døpt 6. januar 1714. Kom til Nordre Holmen.

6.   Ole Hansen d.y., døpt 12. januar 1717. Kom til Østre Gunnestad.

7.   Ivar Hansen, døpt 5. mai 1720. Begravet 20. mai samme år som ”Hans vestre Gundestads sønn”.

8.   Iver Hansen, døpt 13. juli 1721. Overtok gården. Se nedenunder.

En datter til her:

9.   Anne Hansdatter. Trolovet 4. november 1737 og gift 4. januar 1738 med enkemann og

Smed Guttorm Sørensen Østre Kjøle, født ca. 1666 (40 år i 1706). Død 1743. Ovennevnte Tomas Rasmussen Smidsrød kalles Anne Hansdatters sønn, Isaks, mostermann.

 

I 1706 bor i huset hans bror, Kristoffer Pedersen, 12 år og født på Vestre Gunnestad.

 

1709 (19. April) tinglyste Hans Pedersen bygselseddelen på Vestre Gunnestad. Skyld 4 ½ bismerpund smør. Bygselseddelen fra Hr. Mads Gregersen i Tønsberg var datert 12. April samme år.

 

1720 (27. januar) tinglyser Hans Pedersen sin bygselseddel på Vestre Gunnestad, av skyld 4 ½ bismerpund smør. Skrevet 12. april 1709 av Madz Gregersen.

 

1720 (16. november) selger og skjøter Svend Mikkelsen Møkkenes i Skjee, Hans Jakobsen Ramsum i Stokke, Kristen Sørensen Hontvet mellom i Skjee, Tord Jensen Goegstad, Ole Iversen Holck på egne og ”ver søster” (svigerinne) Mari Jensdatters vegne, Abraham Pedersen Deieborge i Skjee, Johannes Olsen Tveitan i Sem, Iver Sørensen Åsenden i Våle, Lars Kristensen Lågerøya i Tjølling og Hans Pedersen Vestre Gunnestad på Nøtterøy det de hadde arvet etter Even Jakobsen og Live Toresdatter Skjelbred i Høyjord, 213 bismermerker smør i Søndre Hassum i Slagen, til brukeren Ole Olsen Søndre Hassum. Hans Pedersen arver her gjennom sin kone som var datter av Mari Larsdatter Tufte i Ramnes, søster til Live Toresdatters første mann, Jørgen Larsen Skjelbred i Høyjord som hadde fått Hassumgodset i arv etter sine foreldre.

 

Hans Gunnestad er fadder i Stokke 18. oktober 1733 til Siri Aslaksdatters datter Anne. Moren var ”Komen løbende og laae i barselseng udi Rakkevig”. I et skifte på Lille Horperød i 1740 etter Johannes Hansen, møter Hans Pedersen Gunnestad på dennes barns vegne som søskenbarn av deres far.

 

*

 

Iver Hansen, døpt 13. juli 1721. Begravet 19. april 1773, 52 år gammel. Trolovet 20. oktober og gift 13. desember 1746 med Ingeborg Jonsdatter vestre Elgestad, født ca. 1721. Død 21. mai og begravet 28. mai 1802, 80 år gammel.

Barn:

1.   Marie Iversdatter, døpt 19. juli 1747. Begravet 7. juli 1748 fra Østre Gunnestad, 1 år gammel. Trolig feil for Vestre Gunnestad.

2.   Peder Iversen, døpt 19. oktober 1748.  Overtok halve gården. Se nedenunder.

3.   Mari Iversdatter, døpt 4. oktober 1750. Trolovet 17. august og gift 13. november 1776 med Jens Olsen Hovland.

4.   Ole Iversen, døpt 23. april 1753. Begravet 1. oktober 1761, 8 år gammel.

5.   Maria Iversdatter, døpt 31. august 1755. Trolovet 2. november og gift 29. desember 1775 med Anund Kristoffersen Øre.

6.   Inger Iversdatter, døpt 25. juni 1758. Begravet 14. august 1758, 7 uker gammel.

7.   Hans Iversen, døpt 18. november 1759. Begravet 18. juni 1762, 2 ½ år gammel.

8.   Elen Iversdatter, døpt 25. juli 1762. Trolovet 1. oktober og gift 6. november 1783 med Rasmus Gunnarsen Vestre Kjøle.

9.   Hans Iversen, døpt 1. november 1765. Begravet 5. mars 1770, 4 år gammel.

 

 

Ivar hadde først hele gården i bygsel fra 1746, men i 1758 slo han seg sammen med svogeren Hans Johannesen, og de kjøpte gården for 1000 riksdaler og delte den mellom seg.

 

 

Vestre Gunnestad

Bruksnr. 1

 

Hans Johannesen, døpt 12. juli 1733 på Lille Horperød. (Se Stangebybakken). På hjemreise fra England 1801 falt han ned i rommet på Hans Bjerkøs skute og slo seg i hjel. Gift (1) 1758 med Live Jonsdatter Vestre Elgestad, født ca. 1733. Død 1770, 37 år gammel. Gift (2) 1770 med Anniken Olsdatter Skauen, døpt 2. juli 1736. Død 1789. Gift (3) med enken Berthe Elisabeth Jensdatter, født ca. 1751 (50 år i 1801). Her 1758-1790. Etter skiftet etter Anniken måtte han la bruket gå fra seg. Sønnen kjøpte en halvpart og den andre halvparten gikk over til pantinnehaveren på bruksnr. 4, Peder Iversen. Hans flyttet til plassen Smitten under Vestre Elgestad.

 

 

GunnestadløkkaGunnestadhagen – Vestre Gunnestadløkka

Bruksnr. 2

skyld 26 øre

 

Ola Olsen, døpt 9. august 1739 (etter farens død) fra Østre Smidsrød. Død her 1804, 66 år gammel. Trolovet 6. september og gift (1) 28. november 1759 med Nilia Hansdatter Bjørnebu, født 1730. Død 27. juni på Nedre Sem og begravet 2. juli 1787, 57 år gammel. Trolovet 23. november 1789 og gift (2) 21. januar 1790 med Anne Hansdatter Steinmalen, født ca. 1756 (45 år i 1801).

Barn i første ekteskap:

1.      Hans Olsen, døpt 16. mars 1760 fra Mellom Sem. Kom til Skrafskjær.

2.      Maria Olsdatter, døpt 12. september 1762 fra Svensrød. Dette må være den Maria Olsdatter Semb som begraves 17. februar 1772, 9 ½ år gammel.

3.      Hendric Olsen, døpt 5. september 1765 fra Svensrød. Begravet 17. september 1765, 3 uker gammel.

4.      Hendric Olsen, døpt 1. januar 1767 fra Svensrød. Først på Skrafskjær, så til Sevik.

Barn i andre ekteskap:

5.      Anders Olsen, døpt 25. juni 1790 på Nordre Holmen.

6.      Nielia Olsdatter, døpt 7. februar 1793 fra Gunnestadløkka

7.      Anne Olsdatter, døpt 9. januar 1795.

8.      Elias Olsen, født 26. september og døpt 1. oktober 1797.

9.      Ole Olsen, født 12. mai og døpt 17. mai 1801.

 

Folketellingen 1801 – Plassen Løchen under Vestre Gunnestad.

 

Ole Olsen Løchen, født 1740, I 2. ekteskap, Jordløs husmann og skoflikker

Anne Hansdatter, født 1756, hans kone, i første ekteskap

Anders Olsen, født 1790, deres barn

Nilia Olsdatter, født 1793, deres barn

Anne Olsdatter, født 1795, deres barn

Elias Olsen, født 1797, deres barn

 

*

 

Anders Gulliksen, født 1782 på Skauen. Død 1866. Gift 1806 med Anne Maria Torsteinsdatter Teiegrinda, døpt 1. januar 1785. Død 1864.

Barn:

1.   Dorthea Andersdatter, født 1809. Gift med fisker Gunder Nilsen. Bodde i plassen Øra.

2.   Berte Andrea Andersdatter, født 1813. Gift 1837 med Jakob Hansen Kjøle.

3.   Gullik Andersen, født 1816. Overtok Gunnestadhagen. Se nedenunder.

4.   Trine Maria Andersdatter, født 1821. Gift med Hans Christian Amundsen. Kom til bruksnr. 1 på Hovland.

5.   Ole Andersen, født 1823. Omkom ved kullseiling i februar 1857.

 

 

Uplassert under Vestre Gunnestadløkken

 

I Folketellingen 1801:

 

Pernille Olsdatter, født 1760, matmor, forlatt ektekvinne uten jord og fattig legdslem

Jørgen Michael Hansen, født 1775, hennes barn, ugift, innrullert matros

Olea Kirstine Hansdatter, født 1778, hennes barn

 

Pernille døde her 22. april og ble begravet herfra som legdslem og enke 28. apriil 1821.

 

Husmenn

 

Amund Bjørnsen, født ca. 1580 (85 år i 1665). Bruker av hovedbruket ca. 1625-1655. Husmann under Vestre Gunnestad i 1665.

 

Uplassert under Elgestad

 

Gammel MandJakob N(ilsen?) Helgestad. Begravet 26. april 1719, 83 år gammel.[1] Forlovere: Anders Andersen Stangeby og Halvor Andersen Stangeby.