Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE SANDE

Gårdsnr. 122

 

E i e r e

 

I 1635 står Lucie Hansdatter med 7 bismermerker smør. 1706. Nøtterøeds Præsteboels Gods 18 mk Smør uden bøxel. Stoche Præsteboels Gods 18 mk Smør uden bøxel. Nøtterøe Kirche Ejer 1 lisp. Tunge uden bøxel. Bonde Gods 1 pd 19 mk Smør med bøxel over alt.

 

 

B r u k e r e

 

Nils Sande. Bruker 1593-ca. 1615. Trolig gift med Gjøa. Nevnt 1624.

 

Gjøa Sande eide:

                                                                               1624[1]

S. Sande                                  -           1 ½ pd smør  2 ½ lp mel

 

Samtidig har vi en bruker som kan ha vært deres sønn, uten at vi kan bevise det.

 

Pål Sande. Nevnt 1624-25

 

Pål Sande eide:

                                                           1624[2]

S. Sande, pantegods               -           23 m smør

Sem (uvisst hvilket)                -           19 m smør

Belgau i Sandeherred             -           2 ½ lp korn

 

Belgauparten kan kanskje tyde på at det er slekt på Østre Nøtterøy.

 

*

 

Børge Sande. N. 1631-1639. Ved Drengeskatten i mars 1636 xv pd smør 2 ½ lp tunge. Ved båtmannskatten 1640 står Børge Sande med 2 ½ pund smør. Samtidig står Gjøa Sande med 2 pund smør. Landskatten 1640.

 

*

 

Hans Guttormsen, født ca. 1629 (36 år i 1665). Gift (1) med ei enke på gården. Denne enka var kanskje ei datter til lensmann Engebret Stangeby, uten at dette kan bevises. Gift 2. med Magnhild Olsdatter. Enken Sande er bruker i 1686. Begravet 27. april 1694. Graffæst(et)”. Skal ha eid hovedparten i gården med sine stebarn. Hans betalte rest av skatt i 1678 med 3 daler 21 skilling.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Hans Sanden eier smør 2 ½ pd. 6 mk., till Nøtterø præsteboell smør 15 mk., till kierchen ibm. smør 15 mk., till Stoche præsteboel skind 3. (Er) 1 skippd 8 lispd. 1 rem. Selff bøxsellen. Skatt 3 dr.” 1655 – 3 pd smør og fri for skatt. Ved odelsskatten 1661-1664 står ”Hanß Sande med sine Stifbørn” med 2 ½ pund smør i gården. Bruger selff”. Hans Sande ble tiltalt i 1665 for forsømt skyssferd, og måtte bøte 13 mark sølv. I 1672 resterte Magnhild Sande landskyld. I 1679 måtte Magnille Søndre Sande betale 4 daler 1 ort til Karen, salig Hr. Komisar Anders Madsens.

Barn i første ekteskap:

1.   Live Hansdatter, født ca. 1647. Begravet som ”Pige” (ugift) fra Stangeby 2. februar 1715, 68 år gammel. Nevnt som Engebrets søster i skiftet 24. mars 1703,

2.   Engebret Hansen, født ca. 1657. Begravet 5. september 1702, 45 år gl. Fra Søndre Sande. Trolovet 11. september og gift 30. oktober 1690 med Mari Olsdatter Stangeby. Trolig bruker her sammen med stemora fra ca. 1675-hennes død i 1694. Kom til Stangeby, se bruksnr. 18.

      Barn født på Søndre Sande:

      1.   Hans Ingebretsen, døpt 15. desember 1690 fra Søndre Sande.

      2.   Eli Ingebretsdatter, født ca. 1693 trolig på Søndre Sande. 10 år i 1703.

Barn i andre ekteskap:

3.   Lars Hansen. "Lauridz Hansen Sande" ble stevnet til tinget i 1673 fordi han ikke hadde gjort tjeneste etter den avtalen som var inngått. Må da ha vært myndig. Død før 1721. På Stangeby. Hans Lauritsen møtte og sa han ville ta tjenesten. Nedennevnte Hans Hansen tar 18. mai 1721 imot betalingen for løsning av odelsretten i Søndre Sande på egne og på ”min Salig broder” Lars Hansen Stangebys eldste sønn Hans Larsen.[3] Dette er ikke en person som nevnes på Stangeby og heller ikke i kirkeboka.

      Barn:

      1.   Hans Larsen. Han solgte i 1715 sin odelsrett i gården Søndre Sande til farbroren Hans Hansen Råstad. Når han skriver under, står det Hans Larsen Sande, og det står i dokumentet at han var gift og hadde trolig arvinger. Brevet er skrevet i København 31. januar 1715.[4]

4.   Hans Hansen, født ca. 1661. begravet 17. januar 1737 på Vår Frues kirkegård i Tønsberg som "Hans Hansen Raastad", 75 år og 10 måneder gammel. Gift med Katrine Sørensdatter, født ca. 1662. Begravet 5. april 1729 på Vår Frues kirkegård, 67 år, 6 uker og 5 dager gammel. Skifte ble sluttet etter henne i Tønsberg 13. juni 1729. Enkemannen kalles vekselvis Hans Hansen og Hans Nilsen. Kom til Nordre Råstad i Stokke, fra senest ca. 1690-åra-1718 som leilending under Tollers arvinger. I 1740 vitnet Kari Hansdatter, gift med Jens Larsen på Øde Vear, at hun var 50 år gammel og født på Nordre Råstad. Jens vitnet samtidig at hans svigerforeldre hadde flyttet til Tønsberg 18 år tidligere. Bosatt i Tønsberg i 1721. Han var verge for barna til halvbroren på skiftet etter denne på Stangeby i 1703. Solgte sin odel i Søndre Sande i 1721. Hans Hansen Sanne er soldat i 1686 for gårdene Nordre og Søndre Sande, Øvre Elgestad og Glomstein. Han var innrullert i 1682.

      Barn:

      1.   Magnhild Hansdatter, født ca. 1687. Enken ”Magnhild Rastad” ble begravet 8. januar 1763, i sitt 76 år og ble jordet på Gråbrødrekirkens kirkegård. Gift 22. oktober 1717 i Stokke med Jørgen Nilsen, født ca. 16 Det må være han, den dragon Jørgen Nilsen som blir begravet 7. november 1748, 66 år gammel og jordet på Gråbrødrekirkens kirkegård. I Tønsberg i 1729.

2.   Mikkel Hansen, født ca. 1693 (30 år i 1723). Gift (1) 20. mai 1720 i Stokke med Valborg Olsdatter fra Melsomvik. Ingen barn registrert. Gift (2) 3. september 1740 i Stokke med Maria Pedersdatter fra Melsomvik. I 1721 vitnet Mikkel Hansen at han var 30 år gammel og født på Nordre Råstad. Han sa videre at han hadde bodd 1 1/2 år i Melsomvik. Skiftet etter ham, sluttet 19. februar 1753, viser at han hadde ei søster gift med Jens Larsen på Brekke i Stokke. Bosatt i Melsomvik i 1729. Skipstømmermann og handlet med øl og brennevin. Ble med årene en rik mann som lånte bort penger til bøndene. Ved skiftet ble summen å arve 660 riksdaler.

Barn i andre ekteskap:

1.   Valborg Mikkelsdatter, døpt 1. mars 1741 fra Melsomvik. Død 1771. Trolovet 25. april og gift 29. mai 1760 i Stokke med Peder Sørensen Bristrup, født ca. 1735 i Tønsberg. Peder seilte som styrmann og matros. Bosatt i Melsomvik. Fire barn og etterkommere.

2.   Søren Mikkelsen, døpt 18. desember 1743. Begravet 27. mars 1748, 4 år og 3 måneder gammel.

3.   Kristine Mikkelsdatter, døpt 1. januar 1747. begravet 31. mai 1747, 5 måneder1 uke og 4 dager gammel.

4.   Hans Mikkelsen, døpt 8. februar 1748. Begravet 3. april 1748, 8 uker gammel.

5.   Sørine Mikkelsdatter, døpt 19. oktober 1749. Begravet 1. mai 1754, 4 år og 8 måneder gammel. Fornavnet skrives da Severine. Skifte 3. juli 1754. Arvinger var moren og søsteren Valborg på 13 år.

6.   Katrine Mikkelsdatter, døpt 13. august 1752. Død liten, da hun ikke nevnes i skifte i november samme år.

Maria Pedersdatter ble trolovet 27. januar, og gift (2) 1. februar 1755 i Stokke med Hans Jansen Brun. Skipper og bosatt i Melsomvik. Foreldre, se Østre Elgestad.

3.      Kari Hansdatter. Gift med Jens Larsen Søndre Råstad i Stokke. Begravet 21. oktober 1753 fra Brekke, 64 år gammel.  På Søndre Råstad i 1729, men måtte flytte vekk ca. 1730, bodde siden en tid på Øde Vear. Kjøpte 1750 halve Brekke. En sønn var: Lars Jensen Solberg, som ble gift fem ganger og fikk tolv barn, hvorav syv vokste opp. Etterslekt. Jens bror Knut kom til Tømmereik.

4.      Anne Maria Hansdatter, født ca. 1703. 25 ½ år og ugift i 1729. Gift (1) 1. Januar 1732 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Ola Hansen Føyn, døpt 14. januar 1692. 14 år i 1706. Skifte 13. – 14. mars 1743. Se Søndre Føyn. Gift (2) med Ingebret Iversen Øre. Bosatt i Tønsberg.

5.      Anders Hansen, født ca. 1707 på Nordre Råstad. På Tjøme i 1729.

6.      Kristen Hansen. Trolig død før faren som arvet ham.

7.      Søren Hansen. Samme som broren Kristen.

 

Vi får vite i 1708 at Hans Hansen Råstad var utnevnt til formynder for sine 2 avdøde halvbrødres barn, som var odelsbårne til Søndre Sande. Vi får vite at myndlingen(es) far og farbroder døde i den siste krig mellom Danmark og Sverige. Vi får vite at gården er først pantsatt og siden solgt til sogneprest på Nøtterøy Lars Kristoffersen.

 

*

 

Ingen bruker nevnes fram til ca. 1700 da prestefolket solgte gården til rådmann Hans Hansen Weil i Tønsberg som brukte gården selv i noen år. Rådmannen solgte 17. desember 1704, med sin hustru Kirsten Larsdatter Thues samtykke gården Søndre Sande, med skyld 1 lispund tunge og 3 bismerpund 7 merker smør med bygsel, til Ole Kristensen Skjelland og hans kone Mari Larsdatter. De kan ikke ha flyttet hit før etter 1706.

Ola Skjelland fra Andebu tinglyste et kjøpebrev på gården Søndre Sande, med årlig skyld 1 lispund tunge 3 bismerpund 7 merker smør med bygsel fra Rådmann i Tønsberg, Hans Hansen, datert 17. Desember 1704.[5]

 

Brukeren her i 1706 er:

 

Søren Hansen, født ca. 1665 (41 år i 1706). Kom flyttende hit fra Nordre Sande. Flytter videre til Nordre Hella under vestre Nøtterøy. Personalia, se der.

Barn:

1.   Henrik Sørensen, født 1695. 11 år i 1706.

 

*

 

Ola Kristensen, født ca. 1655. Begravet 11. mars 1711, 56 år gammel. Skifte 29. februar 1712. (Sønn til Kristen Jonsen, død 1660 og Live, død 1674. På Møyland i Andebu.) Gift med Mari Larsdatter, født ca. 1660. Begravet 14. mars 1717, 57 år gammel. (Trolig datter til Lars Ingebretsen, født ca. 1628 på Bjertnes i Lardal. Død 1684, 56 år gammel, og Marin Hansdatter, døpt 13. april 1634 fra Østre Hallenstvedt i Andebu. Død på Vegger i Andebu. På Østre Hallenstvedt.) På Øvre Skjelland i Andebu 1683-1704. Her fra ca. 1707. Han kalles Ole Kristensen Meum i 1712.

Barn:

1.   Mari Olsdatter, døpt 16. oktober 1684 fra Øvre Skjelland i Andebu. Begravet 1684.

2.   Et dødfødt barn på Øvre Skjelland 1685.

2.   Et dødfødt pikebarn på Øvre Skjelland 1686.

3.   Mari Olsdatter, døpt 2. september 1687 fra Øvre Skjelland. Død ung.

4.   Kristen Olsen, døpt 25. august 1688 fra Øvre Skjelland. Død ung.

5.   Signe Olsdatter, døpt 28. januar 1692 fra Øvre Skjelland. Et barn fra øvre Skjelland begravet i 1695. Det var enten Signe her eller søsteren Mari.

6.   Randi (Ragnhild/Ragne) Olsdatter, døpt 3. mars 1695 fra Øvre Skjelland i Andebu. 17 år i 1712. Gift 9. oktober 1719 på Nøtterøy med Nils Larsen Nordre Rygland i Borre, født 1694. Død 1759. Dragon. På Nordre Sande i 1721. Fikk skjøte på Fosøla i Nykirke i 1722 og flyttet dit. (Han var bror til hennes stefar). Fem barn.

7.   Lars Olsen, døpt 16. oktober 1698 fra Øvre Skjelland i Andebu. 13 år i 1712. Gift 22. juni 1724 i Stokke med Berte Torsteinsdatter Bergan i Skjee. (Datter til Torstein Fransen, ca. 1695-1720, og Mari Iversdatter, skifte 18. august 1739. På Bergan i Skjee.) Hun kalles på skiftet etter moren i 1739 for enke etter Lars Olsen ”Gjerløv” (Gjerla i Stokke).

8.   Mari Olsdatter, døpt 2. september 1702 fra Øvre Skjelland i Andebu. 9 år i 1712. Ugift i 1721.

9.   Signe Olsdatter, døpt 27. januar 1706 fra Øvre Skjelland. 6 år i 1712. Ugift i 1721.

 

1704 (17. desember) tinglyste Ole Sjelland i Andebu sitt kjøpebrev på gården Søndre Sande, av skyld 1 bismerpund tunge, 3 bismerpund smør og 7 merker med bygsel fra Rådmann i Tønsberg Hans Hansen.

1712 (29. februar) ble det holdt skifte på Søndre Sande etter Ole Kristensen. Arvingene var enken Mari Larsdatter og barna: Lars Olsen, 13 år, Ragnhild Olsdatter, 17 år, Mari Olsdatter, 9 år og Signe Olsdatter, 6 år. På de umyndige barns vegne møtte deres fars søstermann, Svend Sjelland i Andebu. Verger for barna ved skiftet var: For Ragnhild, Anders Kristensen Askjem i Andebu; For Lars, Svend Nilsen Nedre Skjelland, gift med avdødes søster, Marte Kristensdatter Møyland; For Mari, Kristoffer Kristensen Østre Hallenstvedt i Andebu. Han var gift første gang med Inger Larsdatter, kanskje søster til enka Mari Larsdatter; For Signe, Paul Larsen Torbjørnrød, trolig bror til enka Mari Larsdatter. Ifølge et kjøpebrev av 17. desember 1704 hadde Ola Kristensen kjøpt 1 lispund tunge og 3 bismerpund 7 merker smør med bygsel i Søndre Sande.

 

Mari Larsdatter ble trolovet 30. november 1713 på Nøtterøy og gift (2) 28. desember samme år i Borre med Kristoffer Larsen Nordre Rygland i Borre, død 1744. I Borreboka kalles han Kristen Larsen. Flyttet til Borre. Mari nevnes i Borreboka, side 565. Ingen barn nevnes.

 

1721 (18. mai) selger arvingene etter Ole gården til handelsmann Nicolai Madsen Brun i Tønsberg for 104 riksdaler. Det var: Nils Svendsen Skjelland i Andebu på vegne av sin myndling Lars Olsen. Kristoffer Larsen Nordre Rygland i Borre på egne og sin myndling, Signe Olsdatters vegne, ”som er min stiffdatter”. Nils Larsen Sande på Nøtterøy på sin hustru Ragnhild Olsdatter vegne. Kristoffer Kristensen Østre Hallenstvedt i Andebu på sin myndling Maren Olsdatters vegne. Han løste samme dag også ut odelsretten til tidligere eieres arvinger. Dette var Hans Hansen, tidligere bosatt på Råstad i Stokke og nå ”vonhaftig udi Tønsberg” samt Hans Hansen på sin ”salig broder” Lars Hansen Stangebys eldste sønn Hans Larsen. Som en notis under dette står at Michel Hansen hadde en innsigelse til dette, ført i tingboka, side 89 (1721). Han mente dette var barnegods.

 

Brun drev gården til han døde i 1727. Til ca. 1750 står nå Jakob Sørensen Schoug i Tønsberg som eier og bruker. Etter han kommer Bruns sønn, skipper Mads Brun, som eier. Han bodde for det meste i Tønsberg, men også en tid på Nedre Hesby i Sem. Brun solgte 1/3 av gården i 1782 og resten i 1784.

I denne perioden bodde det folk her:

 

Kristoffer Nilsen Hytta, født ca. 1685. Begravet fra Søndre Sande 21. desember 1752, 67 år gammel. Trolovet 7. november 1720 og gift 5. februar 1721 med Johanna Olsdatter fra Søndre Grøtterød. Hun begraves fra Søndre Sande 12. januar 1741, 81 år gammel. Dette er vel en litt for høy alder. De sies å bo på Søndre Sande i 1740, og har kanskje bodd her siden 1720-tallet. Trolig ingen barn.

 

*

 

Kristen Kristensen, født 1724 på Lestestad i Slagen. Død 1795 på Søndre Sande. Gift (3) 1778 med Helvig Sørensdatter Mellom Sem, født 1739. Død 1826, 87 år gammel på Søndre Sande. Personalia, se Nedre Sem. Kom flyttende fra Nedre Sem. Kjøpte 1/3 i 1782 for 280 riksdaler og resten i 1784 for 420 riksdaler. Gården blir nå delt etter Kristens død. Enken beholder den ene halvparten, bruksnr. 1, mens sønnen Kristen overtar den andre, bruksnr. 2. Svigersønnen Syvert Torgersen overtar Sanderønningen, bruksnr. 5.

 

 

Søndre Sande

Bruksnr. 1

½ gården fra 1795

 

Enken Helvig Sørensdatter beholdt denne halvparten av gården til 1801. Da overlot hun bruket til sønnen Søren og svigersønnen Syvert Torgersen, men Syvert lot snart svogeren få hele bruket og flyttet til Sanderønningen.

 

 

Søndre Sande

Bruksnr. 2

½ gården fra 1795

 

Kristen Kristensen, født 1755 på Nedre Sem. Død 1824 på Nedre Tanstad. Gift 1777 med Helvig Henriksdatter, født 1745 på Vestre Ekenes. Død 1816 på Nedre Tanstad. Tømmermann. Overtok gården i 1795. I 1818 skjøtet Kristen bruket til yngste sønn og flyttet til sønnen på Tanstad.

Barn:

1. Nils Kristensen, født 1782. Kom til Nedre Tanstad.

2. Kristoffer Kristensen, født 1784. Overtok gården. Se nedenunder.

 

Skogly

Bruksnr. 5

(skyld 48 øre)

Tidligere husmannsplassen Sanderønningen

 

Sanderønningen før 1795, se under husmannsplasser. Utskilt 1795 fra bruksnr. 1. Det står i Lorens bergs bok at den nye eieren kjøpte jorda her, med havne- og hugstrett i gårdens skog. I de gamle husa på gården bodde det allerede folk, så kanskje bygde han nye hus her, eller de gamle i plassen fikk opphold.

 

Syvert Torgersen, født 1764 på Hovland (bruksnr. 8). Død 1809 i Sanderønningen. Gift 1792 med Anne Kristensdatter Søndre Sande, født 1775 på Nedre Sem. Død 1846 i Sanderønningen. Syvert var skipper, seilte noen år, bl.a. med en Stokkebrigg. Bosatt på Søndre Sande, bruksnr. 1, 1792-1801, da de flyttet hit.

Barn:

1.   Gunhild Maria Syvertsdatter, født 1793 på Søndre Sande (hele gården). Gift med Johan PålsenRåel-eie i Slagen.

2.   Torger Syvertsen, født 1795. Bosatt i Boston i USA i 1846.

3.   Ragnhild Syvertsdatter, født 1797. Konfirmert fra Søndre Sande eiet 27. mai 1813. Gift med Hans Nilsen fra Tønsberg.

4.   Kristen Syvertsen, født 1798. Gift 1829 med Johanne Andrea Movik fra Buer.

5.   Jørgen Syvertsen, født 1806. Overtok Sanderønningen. Se nedenunder.

6.   Anders Syvertsen. Sinnssvak.

 

Anne solgte eiendommen til sønnen Jørgen for 150 spesidaler og opphold i 1838.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

SANDERØNNINGEN

Kalles også Skovrønningen

 

Plassen lå vest for Søndre Sande, ned i skogen. Derav navnet ”Skovrønningen”. Trolig flytter det inn en husmann her mellom 1700-1704. Om det var denne som bygde husene, eller om de er eldre vites ikke. Det nevnes ingen husmann under Søndre Sande i 1665.

 

Den første brukeren her kalles husmann under Søndre Sande i 1706, og på denne tiden fantes det trolig ingen andre plasser her enn Rønningen. Andre er ikke nevnt, så vi må gå ut ifra at de bodde her.

 

Johannes Olsen, født ca. 1672 (34 år i 1706). Fra Mellom Smidsrød. Død 1741 på Østre Sem. Trolovet 18. desember 1694 og gift 11. februar 1695 med Helvig Persdatter Nordre Sande. På Nordre Sande i 1695-ca. 1696. På Østre Smidsrød 1697. I Nordre Hella 1700-170?. På Søndre Sande fra 1704, og han føres opp som husmann under Søndre Sande i 1706 og kalles innrullert. Flyttet til Mellom Kjøle, og nevnes der fra 1716. Personalia, se der.

Barn født og døde i Nordre Hella:

1.   Peder Johannesen, døpt 29. desember 1695 fra Nordre Sande.

2.   Peder Johannesen, døpt 23. desember 1700 fra Nordre Hellen. 4 år i 1706.

3.   Corfitz Johannesen, døpt 21. September 1704, trolig her fra Sanderønningen. Det står bare Sande. Begravet 9. januar 1706 fra Sande.

4.   Mari Johannesdatter, døpt 14. juni 1707 fra Sande. Begravet 26. desember 1707. Faren kalles da Søndre Sand(e).

 

Det er mulig at de bodde her helt fra før 1704 til 1716 når de nevnes på Mellom Kjøle.

 

*

 

Anders Håkonsen, født 1696 (10 år i 1706 og 17 år i 1713). (Sønn til Håkon Olsen Rusletvet i Stokke, nevnt ca. 1695-skifte 9. september 1713 og Live Andersdatter.) Tjente i 1720 som soldat under ”obriste Frølichs Compagnie”. Fikk dette året et barn med Kari Larsdatter Rusletvedt, som står under ”public absolverede” i Stokke samme år. Dette var Anders andre leiermål. Dom: 26 p: Trin: Anders Haagenson for 2de gange begangne Leyermaal. Soldatt under Obriste Frølichs Compagnie.” Trolovet 3. april og gift 7. mai 1721 på Nøtterø med Marta Helgesdatter.[6] Var på Meum eie i 1721, og ble egentlig innstevnet for leiermål, men fordi det var lyst til ekteskap, ble dette avvist. Soldat og husmann Anders Hågensen Sande på Nøtterøy er forlover på Veierland 22. august 1722.[7] Han kalles Anders Søndre Sande i juni 1722, så det må være her. I 1723 var de bosatt på en plass på Nøtterøy. Søsteren Maren Hågensdatter på plassen Hogsrød under Skjærsnes i Stokke. Se Vestre Elgestad. Morens søster og mann på Holmen eng under Teie.

Hans barn var trolig:

1.   Hågen Andersen, døpt 22. mars 1722 fra Søndre Sande. Trolovet fra Dårsti under Tokenes 21. november 1747[8] og gift (1) 4. januar 1748 med Berte Hågensdatter Dårsti. (Kanskje datter til den Hågen Jonsen Dårsti som er forlover på Dårsti 1742 og trolig kom fra Østre Ekenes.) Trolovet 6. desember 1751 og gift (2) 7. januar 1752 med Helvig[9] Olsdatter Småvik, døpt 18. oktober 1722. Hågen er trolig bosatt på Svelvik på Tjøme i 1745[10]. Så er de bosatt på Dårsti 1747-1748. I 1752-1753 nevnes de på Svelvik på Tjøme igjen og fra 1755-1768 på Håøya. Personalia, se Håøya.

2.   Live Andersdatter. Fadder i 1761 og bodde da på Rød på Tjøme.

 

*

 

I 1786 festet Kristen Guttormsen Solie under Vestre Nøtterø, senere bruker på Østre Gunnestad, et jordstykke under Søndre Sande; avgift 4 daler. Ved fraflyttingen solgte han husa for 95 daler. Han bodde her kun en meget kort tid, men hadde folk her.

 

 

SANDERØNNINGEN – SØNDRE SANDERØNNINGEN – MELLOM SANDERØNNINGEN

 

Hans Thorsen, kanskje han som blir døpt 3. mars 1754 fra Søndre Lefsåker i Undrumsdal. Død 2. november og begravet 8. november 1794 fra Søndre Sanderønningen, 42 år gammel. Gift 2. mai 1776 i Undrumsdal med Karen Andersdatter, født ca. 1751. Enken og ”Fattiglægdslem” kalles hun når hun dør 12. desember og blir begravet 18. desember 1802 fra Mellom Sanderønningen, 51 år gammel. De flytter til Lerstang i Ramnes, og nevnes der 1780-82. På Østre Nøtterøy i 1784-92 og på Sanderønningen i 1794.

Barn:

1.   Tor Hansen, døpt 15. februar 1778 fra Brekke i Undrumsdal. Konfirmert 7. mai 1797. 21 år i 1801, da ugift og matros i kongens tjeneste.

1.   Berte Hansdatter, født 27. februar og døpt 27. mars 1780 fra Lerstang i Ramnes. Konfirmert 7. mai 1797. Død 8. august og begravet 14. august 1806 fra Søndre Sanderønningen, 26 år gammel. Trolovet 22. februar fra Nedre Tanstad og gift 20. mars 1806 med Andreas Povelsen Østre Sanderønningen. Her på Sanderønningen. Ingen barn.

      Anders ble trolovet 10. februar og gift (2) 8. juli 1807 med enken Anne Katarine Jansdatter Østre Sem.

2.   Anders Hansen, født 2. juni og døpt 23. juni 1782 fra Lerstang i Ramnes. Død 1. september av Blodgang, og begravet 5. september 1784, 2 år gammel.

3.   Anders Hansen, døpt 16. februar 1785. Død 18. januar og begravet 21. januar 1789, 4 år gammel.

4.   Hans Hansen, døpt 24. mars 1788. Død 30. juli av ”Børnekopper” og begravet 3. august 1788, 17 uker gammel.

5.   Anne Maria Hansdatter, døpt 6. juni 1790. Død 30. august av Blodsot og begravet 3. september 1791, 1 ¼ år gammel.

6.   Maren Hansdatter, døpt 30. april 1792. 9 år i 1801.

7.   Anders Hansen, døpt 17. april 1794 fra Sanderønningen. 5 år i 1801.

 

Sanderønningen Mell(om?) 1801

 

Karen Andersdatter Sande-Rødningen Mell., matmor, 49 år, enke etter 1ste ekteskap, huskvinne med jord, fattig legds lem

Thor Hansen, hennes barn, 21 år, ugift, matros i kongelig tjeneste.

Maren Hansdatter, hennes barn, 9 år

Anders Hansen, hennes barn, 5 år

 

Abraham Kristoffersen, mann, 45 år, begge i 1ste ekteskap, Inderst og arbeidsmann

Maren Pedersdatter, hans kone, 38 år, begge i 1ste ekteskap

Kristoffer Abrahamsen, deres barn, 17 år

Peder Abrahamsen, deres barn 7 år

Anne Abrahamsdatter, deres barn, 3 år

 

Sanderønningen – senere Østre Sanderønningen

Fra 1786

 

Første bruker flytter hit mellom mars 1786 - mars 1788.

 

 

Torgeir Johannesen. Falt i september 1791 over bord fra ei skute og druknet. Den ved Dort i Sept. d. A. over bord udfaldne, igjenfunden og der begravne.” Trolovet 9. desember 1784 fra Nedre Hella, og gift 12. januar 1785 med Anne Henriksdatter Nordre Hella, født 1760. Død 1805. På Nordre Hella 1784-1786(7?). På Skovrødningen 1788-1791. Anne var i Hella i 1791.

Barn født i Nordre Hella:

1.   Anne Maria Torgeirsdatter, døpt 19. mars 1786. Hun ble fosterdatter på Amundrød under Prestegården. Personalia, se der.

Barn født i Skovrødningen:

2.   Berthe Torgeirsdatter, døpt 24. mars 1788. Konfirmert 10. mai 1804 fra Nordre Sande. Fadder fra Nordre Sande 1808-11.

Barn født i Nordre Hella:      

3.   Thorine Torgeirsdatter, døpt 23. oktober 1791. (etter farens død). Konfirmert 18. oktober 1807 fra Nordre Sande.

 

*

 

Berthel Torgeirsen, døpt 12. september 1762 fra Hovland. Trolovet fra Østre Hovland 8. desember og gift (1) 28. desember 1785 med Anne Eriksdatter, da fra Vestre Kjøle, døpt 16. oktober 1760 fra Mellom Kjøle. Død 1. februar og begravet 7. februar 1793 fra Sanderønningen. Trolovet 15. juni og gift 19. november 1793 med Live Jakobsdatter Stangebygrinda. På Østre Sanderødningen 1788-1793. I andre ekteskap På Grinderønningen under Stangeby, Snipetorp, Samstykket, Østre Storebugt og Østre Gurerød.

Barn i første ekteskap:

1.   Jørgen Bertelsen, døpt 25. august 1786 fra (Østre) Hovland. 14 år i 1801. Trolovet 9. januar fra Tønsberg og gift 29. september 1812 med Marte Andrea Paulsdatter Østre Sanderønningen. Flyttet til Danmark. Om Marte, se nedenunder. Matros.

      Barn i Sanderønningen:

      1.   Berendt Arendt Jørgensen, født 29. september og døpt 4. oktober 1812.

2.   Elen Berthelsdatter, døpt 6. april 1788 fra Skovrønningen. 12 år i 1801. Fadder fra Søndre Sande eiet 1812.

3.   Torgeir Bertelsen, døpt 24. oktober 1790 fra M. Sanderønningen. Han er bosatt på Søndre Sande eiet i 1801, er 10 år og kalles sønnesønn av Ragnhild Ambjørnsdatter som er hans farmor. Gift 12. oktober 1817 fra Søndre Sande med Gunhild Maria Andersdatter Svelvik på Tjøme, født 1792. Kom til Glenne eie og hadde etterslekt.

Barn i andre ekteskap:

4.   Anne Bertelsdatter, døpt 9. august 1794 Grinderønningen under Stangeby. Død 20. november og begravet 23. november 1794 fra Snipetorp. 15 uker gammel.

5.   Ragnhild Bertelsdatter, født 27. september og døpt 4. oktober 1795 fra Samstykket. Død 7. september og begravet 11. september 1796, 1 år ”mindre 3 uger” fra Storebugt på Grøtterød.

6.   Gunhild Maria Bertelsdatter, født 6. november og døpt 12. november 1797 fra Østre Storebugt. 3 år i 1801. Konfirmert fra Sande eiet 27. mai 1813.

7.   Anne Bertelsdatter, født 23. april og døpt 26. april 1801 fra Østre Gurerød.

8.   Jacobea Bertelsdatter, født 24. juli og døpt 31. juli 1803 fra Gurerød. Død 7. mars og begravet 14. mars 1808, 5 år gammel. Faren kalles Bertel Torgersen ”Tønsberg, nu i Munkerækken”.

 

 

Bertels mor, bror og sønn nevnes her ved folketellingen i 1801.

 

Ragnhild Ambjørnsdatter Sande eiet, matmor, 53 år, enke etter 1ste ekteskap, jordløs, lever av arbeide og almisse,

Gunder Torgersen, hennes sønn, 25 år, ugift, matros i utenriks sjøfart.

Torger Bertelsen, hennes sønnesønn, 10 år

 

*

 

Kristen Guttormsen, døpt 24. mai 1763 fra Østre Nøtterøy (Gurerød). Fra Solie under Vestre Nøtterø. Trolovet 22. november og gift 29. desember 1786 med Nilia Henriksdatter Nordre Hella født 1763.[11] I Nedre Hella 1786-1789. I Sanderønningen 1790. På Torød 1790-1799 og fra 1799 på Østre Gunnestad. Personalia, se Østre Gunnestad.

Barn:

1.   Margrete Maria Kristensdatter, døpt 26. august 1787 fra Nedre Hella.

2.   Helvig Kristensdatter, døpt 10. januar 1790 fra Sanderønningen.

 

De flytta videre til Tønsberg, men var en tur i Munkerekka i 1808.

 

*

 

Anders Olsen, døpt 17. oktober 1749 fra Østre Smidsrød. Død 1819 i Sanderønningen. Trolovet 7. november og gift (1) 28. november 1776 med Maria Kristoffersdatter Søndre Øre. Død 15. juni og begravet 23. juni 1787 fra Østre Sem, 37 år gammel.[12] Trolovet 29. oktober fra Grinden og gift (2) 8. desember 1789 med Nilia Olsdatter Brattås. Kom flyttende hit etter 1787.

Barn i første ekteskap:

1.   Ole Andersen, døpt 18. april 1777 fra Solie under Østre Sem. Død 15. februar av ormefeber, og begravet 19. februar 1791 fra Vestre Sanderønningen, 14 år gammel.

2.   En sønn, dødfødt. Begravet 5. september 1779 fra Solie.

3.   Anne Andersdatter, døpt 27. september 1780 fra Østre Sem. Anne Andersdatter Sanderønningen dør 8. september på Lofterød av ”Blodsot”, og begraves 12. september 1791.

4.   Kristoffer Andersen, døpt 18. august 1782. Konfirmert 14. april 1799. Død 17. februar på Lille Horperød, av uttærende sykdom, og begravet 23. februar 1807, 25 år gammel. Matros.

5.   Elias Andersen, døpt 12. januar 1785. Gift 30. januar 1812, ”Samenviede hjeme i Huuset, efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 24de Jan. d. A., som med Kongel. Bevilgning skal omvexles af s. D., hvilket ogsaa skeede den 31. Mart. d. A.”, med Helvig Fransdatter Vestre Nygård under Østre Elgestad, døpt 18. august 1787 fra Østre Ekenes. Matros. På Vestre Nygård.

Barn i andre ekteskap:

6.   Maria Andersdatter, døpt 22. mars 1792 fra Vestre Sanderønningen. Død 20. mai og begravet 24. mai 1792, 9 uker gammel.

7.   Marte Maria Andersdatter, døpt 18. august 1793 fra samme sted. Gift (1) 21. desember 1817 med Lars Simonsen Snipetorp. Marte Maria var da bosatt på Snipetorp. Gift (2) 29. desember 1826 med ungkar Anders Jansen Østre Nøtterøy.

8.   Olene Andersdatter, født 16. februar og døpt 21. februar 1797 fra Østre Sanderønningen. Gift 29. januar 1820 med ungkar og matros Søren Pedersen Stangeby.

9.   Anne Andersdatter, født 2. januar og døpt 5. januar 1799 fra Vestre Sanderønningen. Død 18. mai og begravet 24. mai 1800 fra Vestre Sanderønningen, 1 ½ år gammel.

 

*

 

Paul Villumsen, født etter 1741 på Stykket under Øde Bergan i Sandeherred.[13] Død 1813. (Sønn til Villum Hansen, født ca. 1706 på Søndre From i Sandeherred, død 1790, 84 år gammel og andre kone Marte Pålsdatter, født ca. 1727. Død 1791, 68 år gammel. På Stykket under Øde Bergan i Sandherred.) Trolovet 19. februar fra Grimestad på Tjøme og gift 12. mars 1778 med Anne Jensdatter Torød, døpt 28. November 1746 fra Vestre Kjøle. Se ovenfor. Begravet 4. juni 1779, 33 år gammel. Trolovet 24. februar og gift (2) 14. desember 1780 med Marte Nilsdatter Agerup, døpt 18. desember 1757 fra Østre Smidsrød. Død 1814. Han kjøpte husa i 1790. Det må være parten til Kristen Guttormsen.

Barn i første ekteskap:

1.   Jens Pålsen, døpt 21. februar 1779 fra Torød i Tjøme kirke. Begravet 1. mars 1780 fra Torød, 1 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

2.   Anne Pålsdatter, døpt 31. desember 1780. Begravet 16. september 1781, 8 måneder gammel.

3.   Andreas Pålsen, døpt 4. september 1782. Begravet 26. desember 1783, 2 år gammel.

4.   Marte Andrea Pålsdatter, døpt 5. september 1784 fra Torød. Død 8. januar og begravet 13. januar 1785, 17 uker gammel.

5.   Andreas Pålsen, døpt 20. november 1785 på Torød. Trolovet 22. februar fra Østre Sanderønningen og gift (1) 20. mars 1806 med Berte Hansdatter Nedre Tanstad. Død 8. august og begravet 14. august 1806 fra Søndre Sanderønningen, 26 år gammel. Det var brystsvakhet. Trolovet 10. februar og gift (2) 8. juli 1807 med enka etter Frans Torsen Østre Sem, Anne Katrine Jansdatter, født ca. 1773. Død 1851, 78 år gammel i Østre Oterbekk. Styrmann. Var skolemester 1825-avskjediget i 1852, sammen med to andre, da de ikke kunne oppfylle de krav som ble stilt til skolen og lærere. Han hadde Skallestad-distriktet. Fikk innvilget pensjon i september 1852. Døde i Middelborg 1857. Bosatt på Østre Sem 1807-1819.

      Barn i andre ekteskap:

      1.   Berthe Andrea Andreasdatter, født 13. november og døpt 22. november 1811 fra Østre Sem. Gift 15. juni 1831 fra Skallestad med matros Anders Kristoffersen Skallestad.

6.   Marte Andrea Pålsdatter, døpt 24. august 1788. Trolovet 9. januar og gift 29. september 1812 med Jørgen Bertelsen fra Tønsberg, fra Sanderønningen. Om han, se ovenfor. Flyttet til Danmark.

7.   Anne Pålsdatter, døpt 28. august 1791 fra Vestre Sanderønningen. Sinnssvak. Det må være henne som dør 19. september og begraves 23. september 1832 fra Sevik, 41 år 1 måned gammel. Hun var pike (ugift) og legdslem.

8.   Wilhelm Pålsen, døpt 8. desember 1793 fra Østre Sanderønningen. Død 6. februar og begravet 15. februar 1795, 2 år gammel.

8.   Envold (Ingvald) Pålsen, født 1. september og døpt 4. september 1796 fra Vestre Sanderønningen. Var 1815 i Danmark.

 

Sande eiet – Søndre Sande eiet - Plassen

 

Kristen Jakobsen, døpt 15. desember 1754 fra Kjærgrav. Død 11. desember og begravet 18. desember 1801 fra Søndre Sande eiet, 49 år gammel. Gift 26. januar 1787 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Barbra (Barbara/Barbro) Alfsdatter, født ca. 1755.[14] Død 17. april på Nedre Tanstad, som enke og legdslem og begravet 20. april 1832, 77 år gammel. De er nevnt som bosatt på Plassen på Nøtterøy i skiftet etter Barbros bror, Arne Alfsen Mellom Revå i Sande i 1792. På Søndre Sande eiet i 1801.

 

I folketellingen 1801 – plassen Sande Ejet.

 

Kristen Jakobsen Sande-Ejet, 49 år, mann, begge i 1ste ekteskap, jordløs husmann. Lever av arbeide og almisse.

Barbara Alfsdatter, 46 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Marthe Kirstine Jakobsdatter, 2 år, datterdatteren

 

Barbara hadde barn før ekteskap med soldat Jens Johannesen Skjærsnes, døpt 13. april 1755 i Stokke, konfirmeres fra Hogsrød i Stokke i 1769 og er sønn av Johannes Toresen og Maren GulbrandsdatterHogsrød under Skjærsnes i Stokke. Jens ble trolovet 27. april og gift 24. juli 1781 med Helvig Kristoffersdatter. På Hogsrød, siden Råstad eie, Langeli og Øde Vear. Om denne slekta, se Vestre Elgestad.

Barn:

1. Gunhild Maria Jensdatter, døpt 24. juli 1778 i St. Laurenti kirke, Tønsberg. Det sies at moren hadde tjent på gården Skjærsnes i Stokke. Faddere: Birte Anderses datter, Christian Diderichsen Schæfers hustru, Maria Kristensdatter, Kristoffer Råels hustru, Monsieur Marcus Müller, Carsten Andersen Hånes. Konfirmert 7. mai 1797 fra Søndre Sande. Fikk et barn utenfor ekteskap i Borre med Jakob Vilhelmsen Falck fra Nøtterøy (1782-1830). Ble skipper og reder og bosatt som gift på Ørsnes på Nøtterøy. (Sønn til Sogneprest på Nøtterøy, Wilhelm Andreas Falck og Fridericha Sofie Ørsted.). Barn:

1.      Marthe Kirstine Jakobsdatter, døpt 29. september 1799 fra Bakken under Fjugstad i Borre. Faddere: Sissel Jørgensdatter, Ellen Maria Gulbrandsdatter, Sackarias Guttormsen, Guttorm Nilsen, Martin Nilsen. Bosatt hos besteforeldrene i 1801. Død 29. oktober og begravet 6. november 1869 fra Lilleeng under Bergan (Bugården), 70 år gammel. Skomakerenke. Gift 15. januar 1843 i Slagen med enkemann Johannes Magnussen Lilleeng under Bugården, født 1795 på Krona i Hillestad. (Sønn til gårdmann Magnus Frantzen). Død 19. januar og begravet 27. januar 1864 fra Lilleeng under Bugården, 67 år gammel. Marte tjente på Saltkopp i Slagen i 1843. Ingen barn.

 

Uplassert under Søndre Sande.

 

Mari Helgesdatter S. Sande, født ca. 1621. Begravet 3. mai 1706, 85 år gammel. Det kan ikke bevises, men ut fra oppkalling kan hun ha vært mor til Helge Bjørnsen på Vestre Elgestad.

 

 

Hans Madsen er skomaker på Søndre Sande i 1782.[1] Er 12 ½ lispund.

[2] Er 14 lispund og 6 bismermerker.

[3] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Pantebok nr. I III, 1718-1738, s. 65b.

[4] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Pantebok nr. I II, 1707-1717, s. 208b.

[6] Hvis hun er fra Nøtterøy, kan hun være fra Vestre Elgestad.

[7] For Hans Andersen Glenne på Tjøme og Barbra Svensdatter, bosatt på Krika på Veierland.

[8] Forlovere: Even Torgeirsen Svelvik og Hans Ambjørnsen Tokenes.

[9] Hun kalles feilaktig Gunhild når hun gifter seg.

[10] Fadder 4/3/1745.

[11] Fadder herfra i 1788.

[12] Dødsårsaken var forråtnelsesfeber (Gangren?).

[13] Ikke nevnt i bygdeboka for Sandeherred, side 548.

[14] Hennes søsken var ellers: Anders Alfsen på Tufta under Åsen i Slagen og Åse Alfsdatter, gift med Anders Gaupås, Botne.