Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE SANDE

Gårdsnr. 123

 

E i e r e

 

1572 (20. februar). Her nevnes at Peder Vemundsen, sogneprest i Sandeherred, Halvor Bjørnsen, lensmann sammesteds og Gunder Bugården var tilstede på et vennlig jordebytte mellom Anne Halvorsdatter, Peder Engebretsens etterleverske og Torstein Gulbrandsen på sin kone Gundbjørg Mikkelsdatters og stebarns vegne om gods etter Arild Torsteinsen som Gundbjørg hadde vært gift med før. Det nevnes i brevet at godset etter Arild er en søsterpart og at Anne Halvorsdatter skal ha en brorpart etter sin mann. Brevet kan nok virke litt forvirrende, for det som egentlig skjer er vel at det godset som fordeles er godset etter Engebret Bjørnsen på Hjertnes. Det er trolig gjenopptak av et tidligere skifte. Kanskje har noen blitt forfordelt, eller det var viktig for enka å få bekreftet hva hennes mann hadde arvet.[1]

 

Wÿ Effterschreffne: Peder Weemundsen prest paa Sande Halffr Biørnsen lensmand, och Gunder Bugaard laugrettismand der samestedtz, kiendis att wÿ warre paa Hiertenis hørde att Anne Halffuorsdaatter, Peder Engelbretsens effterleffuersche och Taasten Guldbrandsen i Ombud, Gundbiør Michelsdaatter egen kona hans, och sin steeffbarns weigne, giorde Jtt venligt bÿtte dem Emellum, om en søsterpartt udj goedts som tømtes effter Areld Taastensen, som Gundbiør aatte for(…) i saa maade, att Taasten forschreffne schullde paa sin høstrues och børns veigne frelselige føllge en hud och 2 schind i Geen i Skeesoegen, en hud i Sande i Nøtterøen, och iiij schind i Hundstoch i Sandherrett. Och Anne forschreffne schulle derimoed paa sin boendes weigne haffue en broderpartt som er 2 huder i Hierttenis, en hud och 4 schind i Geen, Otte schind i Hundstoch och en hud och [j schind[2] Jtt [half[3] schind i Sÿndere Efftangh i Tiøllingsoegen, Aarkierløest paa baade sider, for huerre Mannd: att schulle vere, och holdes hereffter som de giorde dem Emellum, End, der bliffr noget goedts, dem paa nogen sider fraa wundet medt Rette, schall dett were begges schade, efftersom dj i goedset eige, och saa udj Sandhz henge wÿ worre Jndseigle fordette breff datum Hierttenis 20 Februarÿ 1572.

 

Att dette forschreffne er richtige och Rette gienparten och Copier aff huis breeffue, som Rasmus Biørnumb paa Goegstad steffnestue haffr i Rette laugtt /: offersom Her Oluff Prÿeds hann: om Hundstocks bÿgsell haffde hid Citeret :/ Ord fraa Ord, som forschreffuitt staar dett wytt wnderschreff(..) med vorres hender och Zeigell bekreffter Actum Hasle den 21 xbris Ao 1632.

 

Hans Hasßle Egen handt - Jacob Andersens Eghaand

 

Ved et nytt skifte, datert Bugården stevnestue i Sandeherred 16. oktober 1606, som er et gjennopptak av et skifte etter Peder Engebretsen Hjertnes fra 1596, fordeles det samme godset som enka arvet i 1572, foruten en liten part i Østre Rød som har kommet til i mellomtiden, mellom Peders to døtre, Margreta, gift med Rasmus Nilsen Hjertnes, og en datter gift med Simon Stangeby på Nøtterøy. Dette bekrefter vel ytterligere at godset som fordeles i 1572 er det hele og fulle godset etter Engebret Bjørnsen Hjertnes. Han kan derfor, i hvert fall i dette ekteskapet, selv om vi ikke har noe bevis for at han var gift flere ganger, kun ha hatt en sønn Peder og en datter som vel ble mor til Arild Torsteinsen. Barna etter Arild Torsteinsen må også være umyndige, da det er deres stefar som står på deres vegne. Parten i Gjein i Skjee er ikke med på dette skiftet og må være solgt eller makeskiftet ut av boet.

 

Et brorlodd her blir 5 huder ½ skinn og et søsterlodd 2 huder 6 skinn. Hele godset etter Engebret Bjørnsen Hjertnes blir.

 

Hjertnes i Sandeherred          2 huder (hele bondeparten)

Gjein i Stokke                         2 huder 6 skinn

Hundstokk i Sandeherred       12 skinn (=1 hud som Engebret Bjørnsen kjøpte 1501)

N. Sande på Nøtterøy             1 hud (1/3 av gården)

Søndre Eftang i Tjølling         1 hud og ½ skinn

 

Godset blir fordelt som følger:

Anne Halvorsdotter arver på vegne av sin mann, Per Engebretsson, et brorlodd.

 

Hjertnes i Sandeherred          2 huder (hele bondeparten)

Gjein i Stokke                         1 hud 4 skinn

Hundstokk i Sandeherred       8 skinn

Søndre Eftang i Tjølling         1 hud og ½ skinn

 

Torstein Gulbrandsson arver på sin kone Gundbjørg Mikkelsdotters og sine stebarns vegne. Dette må da være en søsterpart, trolig etter moren til Arild Torsteinsons mor.

 

Gjein i Stokke                         1 hud 2 skinn

N. Sande på Nøtterøy             1 hud (1/3 av gården)

Hundstokk i Sandeherred       4 skinn

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

2 ½ pd smør = 2 ½ hud = 30 skinn

 

Om neste bruker er i slekt med ovennevnte personer, kan foreløpig ikke bekreftes aller avkreftes.

 

Ved odelsmanntalet 1624 finner vi følgende eiere i Nordre Sande:

 

Knut Sande 10 skinn                          { Dette blir tilsamen

Engebret Skjerve 14 skinn                 { 2 huder

 

Vi finner 1 ½ hud, i 1615 og 1624, hos Peder Kristoffersen Refsholt i Tjølling, og ½ hud hos Nils Tenvik i Tjølling på samme tid. I begge disse tilfellene står det kun Sande i 1615.

 

 

B r u k e r e

 

Lars (Laurits) Sande. Nevnt 1580-1595. Død før 1604. Gift med Mari. Nevnt 1604-1617. Død før 1620. Lars Sande nevnes som lensmann i tre dokumenter om Teie hovedgård datert henholdsvis 22. juni, 30. juni og 8. september 1580.[4]

 

 

Mari Sande eier følgende gods:

                                               1617

Ø. Solberg i Borge sogn                       3 pd smør (1 løp)5 lp rugmel

N. Ørmen i Onsøy (Østf.)                     1 pd smør 20 ksk                     

Horntvet i Fon                                     6 ksk (1/2 hud)

Bjørnumrød i Sandeherred                   4 ½ merker smør (xv = 15 merker smør)

 

I 1616/17 solgte Maren Sande 4 tylfter 12 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 68 skilling.

 

*

 

Knut «Larsen». Nevnt 1605-p. m. 1661. Død mellom 1650-1655. Gift med Sara Rubertsdatter. Nevnt 1655-1664. Begravet 1668 på Vår Frues kirkegård.

 

Knut Sande eier følgende gods:[5]

                                                               1620                      1622[6]                     1624[7]

 

N. Sande                                 10 skinn                      samme             samme

N. Ørmen i Onsøy (Østf.)                                            29 ksk              20 ksk

Ørmen – pant                                                                                      9 ksk

Bjørnumrød i Sandeherred                                            15(10?) ksk      1 ½ ksk

 

Knut Sande måtte i 1633 bøte 4 mark sølv (2 riksdaler), fordi han ikke hadde etterkommet den forlikelse han hadde inngått på Tanstad stevnestue med Søren Biuerød i Stokke. I 1634 måtte Knut Sande bøte 4 mark sølv (4 daler) for to dommer som han hadde på seg, men ikke hadde fulgt. Drengeskatten i mars 1636, 1 ½ hud, 2 skinn og 1 pund 6 merker smør. Ved båtmannskatten 1640 står Knut Sande med 3 ½ pund smør. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Knut Sande for seg, sin kone, og to døtre – 1 ort 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Knud Sanden till Kongl. Mayt. smør 2 pd., maldt 6 ½ lispd., bundegodz smør 1 ½ bispd. (Er) 1 ½ skippd. Ko. Ma. bøxsellen. Skatt 4 dr.“[8]

 

Enken Sande              1655

 

N. Ørmen, Onsøy         3 pd smør

 

Sara Sande står ved odelsskatten 1661 med 3 ½ pund smør i Ørmen Østen fjorden (Onsøy)

I Skattemanntalet for Onsøy 1661 finner vi under gården Ørmen. Byggis aff Knud Sandöes Arffwinger. ØRMEN. Som Peder paaboer, Skylder till Knud Sandöes Arffuinger paa Nytteröen – Korn 1 Skippd: Smör 1 Pund, 3 mk. Medeyer Welb: Henrich BielcheSmör 1 ½ Pund, 3 ½ mkr. 3 Skind. Er lagt till Skatt for 5 Rdr. 1666 skylder Sara Sande skatt.

 

Barn (To døtre er hjemmeboende i 1645):

1. Abraham Knutsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Overtok gården.

2.  Anne Knutsdatter. Død før 1664. Gift med Karsten Tissen.

3.  Maren Knutsdatter. Nevnt 1664.

4.  Karen Knutsdatter. Nevnt 1664.

5.  Johanne Knutsdatter. Nevnt 1664.

6.  Peder Knutsen. Nevnt 1664.

7.  Brynte Knutsen. Død før 1664. Gift.

     Barn:

1.      Mads Bryntesen, født ca. 1646 (20 år i 1665). I en leiermålsliste fra 1665 står: ”Mattz Brontesen och it Qvinfolk ved naffn Gunnill Nielsdatter paa Sanden”. De fikk et barn utenfor ekteskap. Tjenestedreng under sin farbror. Se nedenunder. Den 22. januar 1666 ligger Abraham Knutsen Sandes skip fortøyd ved berget ved Stranden på Soli. Det brygger opp til en krangel på skipet og en del vitner kalles inn. Bl.a. Mads Bryntesen. Tolderen Lars Hansen i Tønsberg mente at Mads ikke skulle vitne, da han var brorsønn av Abraham Knutsen, som eide skipet.

8.  Gro Knutsdatter. Nevnt 1664.

 

*

 

Abraham Knutsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Gift ca. 1665/66 med Helvig Lauritsdatter. Abraham Sande ble tiltalt i 1665 for forsømt skyssferd, og måtte bøte 13 mark sølv.  Nevnt i 1666, men forsvinner så fra gården. Han seilte med en småskute. I en leiermålsliste fra 1667 finner vi at Abraham og Helvig fikk et barn for tidlig etter ekteskapsinngåelsen. 1648 Abraham Sande bøter 2 riksdaler for slagsmål. I 1666 skylder Abraham Sande skatt. Den 22. januar 1666 ligger Abraham Knutsen Sandes skip fortøyd ved berget ved Stranden på Soli. Det brygger opp til en krangel på skipet og en del vitner kalles inn. Det var Gullik Olsen på Soli, Gjertrud Tormodsdatter Soli stranden, Mads Bryntesen Sande, Anne Lars Krabbes, Rasmus Smidsrød og Oluf (Nedre) Tanstad. De to siste slapp å vitne.

Barn:

1.  Abraham Sandens barn. Begravet på Vår Frues kirkegård 1670.

2.  Abraham Sandes barn. Begravet på Vår Frues kirkegård 5. februar 1680.

2.  Knut Abrahamsen Sande. Står i manntalet for Tønsberg i 1710 blant ”Enroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater”. Vi finner ham i ei liste over innrullerte sjøfolk i Tønsberg fra 1707-1711. Det står at han er innrullert i 1706 og er halvbefaren. Han kalles her 29 år gammel (født ca. 1677). Han skal være født i Tønsberg.

 

Abraham hadde en tjenestedreng:

A. Mads Bryntesen, født ca. 1646 (20 år i 1665). I en leiermålsliste fra 1665 står: ”Mattz Brontesen och it Qvinfolk ved naffn Gunnill Nielsdatter paa Sanden”. De fikk et barn utenfor ekteskap.

 

I et dokument, datert 18. juni 1664 selger Abraham Knutsen, bosatt på Sande på Nøtterøy, med samtykke av moren …..a Rubbertsdatter, broren Peder Knutsen, søstrene Maren Johanne, Karen og Gro Knutsdøttre, brorsønnen Mads Bryntesen og svogeren Charsten Tissen som hadde vært gift med Abrahams avdøde søster Anne Knutsdatter, 1 skippund tunge 1 lispund og 4 merker smør i Østre Ørmen i Onsøy til Otte Scade, oberst og hans hustru Sophia Bjelke.

 

*

 

Gården ble nå eid i sin helhet av Ambjørn Lauritsen Falcks arvinger og Anders Madsen i Tønsberg.

 

*

 

Peder Rasmusen Ølrich (”Ølldrich”). Begravet 23. februar 1696. Han bodde på Nedre Sem i 1665, da 40 år gammel. Lensmann i Nøtterøy og Stokke 1667-1696.

Barn:

1.   Rasmus Pedersen Ølrich, født ca. 1660 (46 år i 1706). Rasmus Gibø ble gift (1) 24. mars 1686 med Siri Olsdatter, Begravet 11. januar 1721, 72 år gammel. Trolovet 5. mars og gift (2) 28. april 1721 med Anne Mortensdatter fra Østre Ekenes. Nevnt 1708-1733. Lensmann. På halve gården Søndre Gipø.

2.   Margrete Pedersdatter. Trolovet 22. oktober og gift 22. november 1691 med Søren Hansen Søndre Hella under Nordre Sande. På Nordre Sande fra 1694-1704. Så flytta de til Nordre Hella under Vestre Nøtterøy, der Søren ble fergemann. Søren død der i 1733.

3.   Helvig Pedersdatter. Trolovet 18. desember 1694 og gift 11. februar 1695 med Johannes Olsen, født ca. 1672 (34 år i 1706). Fra Mellom Smidsrød. Død 1741 på Østre Sem. Drev ½ gården Nordre Sande fra ca. 1694, sammen med far/svigerfar. I husmannsplassen Nordre Hella 1700-1706. Flyttet til Mellom Kjøle. Personalia, se der.

4.   Ane Pedersdatter Olrich. Trolovet 20. november og gift (1) 19. desember 1705 med vekter Lars Larsen fra Tønsberg. Begravet 27. januar 1720 fra Laurentiuskirken ”Lars Vegter”. (Sønn av Lars Vekter og Maren Nilsdatter bosatt i det Nordre Sogn i Tønsberg. Skifte 20. oktober 1707 i Tønsberg.) I åra 1710-1714 står: Bosatt i Tønsberg men ”tilholdende i N. Hellen”. Her kalles hun Ane, Lars Vestres, nok feil for ”Vechters”. De flytter til Langgaten i Laurentiuskirkens kirkesogn, der det er skifte etter Lars 2. April 1721.[9]

      Barn:

1.      Anne Maria Larsdatter, døpt 20. oktober 1706 i Laurentiuskirken, Lars Vegters datter. Faddere: Henrik Jensens kone fadder, Jens Larsen. 14 år i 1721. Det må være henne som blir trolovet 6. desember 1732 og gift 27. januar 1733 i Vår Frues kirke, Tønsberg med soldat, senere matros Kristen Sørensen. Morens andre mann er forlover.

Barn:

1.      Lars Kristensen, døpt 19. oktober 1734 i St. Laurentii kirke.

2.      Sørine Kristensdatter, døpt 25. oktober 1736.

3.      Johannes Kristensen, døpt 7. desember 1738.

4.      Søren Kristensen, døpt 5. desember 1741.

2.      Lars Larsen, døpt 15. juni 1710 fra Nordre Hella. Tvilling. Han må være: En ”Liden Dreng” fra Nordre Hella, død 7. juli og ble begravet 11. juli 1714, 4 år gammel. Drugnede ved bryggen”.

3.      Maria Larsdatter, døpt 15. juni 1710. Tvilling. Maria N(ordre) Hella, Et ”Lidet Barn”. Begravet 15. juni 1710.

 

Ane ble trolovet 15. Mars og gift (2) 29. Desember 1721 i St. Laurentii kirke med Ole Larsen fra Nøtterøy. Hun kalles da Lars Vekters enke.

 

Johan Ølrik er forlover i Tønsberg i 1759.

 

 

Han har tre tjenestedrenger i 1665:

Ola Gulbrandsen, 22 år; Engebret Einarsen, 15 år. Fra Bergsøen; Eiliv Pedersen, 24 år

 

En gang kom RandiVestre Kjøle i skade for å beskylde tjenestejenta Marte hos lensmann Ølrich for å ha stjålet serken hennes ved olla. Dette ville ikke Marte ha sittende på seg og fikk lensmannen til å stevne Randi til tings, og der måtte Søren, mannen hennes, gi Marte full oppreisning.

 

Nordre Sande

Bruksnr 1

½ gården trolig fra 1691

 

Søren Hansen Hella. Nevnt 1694-1704. Trolovet 22. oktober og gift 22. november 1691 med Margrete Pedersdatter Nordre Sande. Nevnes som brukere her 1694-1704, men trolig har de drevet denne parten allerede fra 1691. Ingen barn registrert på Nøtterøy 1691-1693. På Søndre Sande i 1706. Til Nordre Hella under Vestre Nøtterøy. Personalia, se Nordre Hella.

Barn født og begravet fra Nordre Sande:

1.   Henrik Sørensen, døpt 26. september 1694.

2.   Inger Sørensdatter. Begravet 13. august 1696

3.   Inger Sørensdatter, døpt 21. januar 1697

4.   Tvillinger. Begravet nyfødte 13. mai 1699. Hjemmedøpte.

5.   Inger Sørensdatter, døpt 15. juli 1700.

 

*

 

Nils Pedersen, født ca. 1675. Begravet 28. april 1759, 84 år gammel. (Sønn til Peder Nilsen, født ca. 1615, og Anne Jensdatter Hogsnes, skifte etter begge 16. februar 1692. På Nauen i Sem.) Trolovet 1. April og gift 23. november 1711 i Sem kirke med Anne Pedersdatter Vestre Låne i Sem, født ca. 1686. Begravet 23. september 1745, 58 år gammel. (Datter til Peder Guttormsen, død 1707 som følge av et fall, og Anne Hansdatter, født ca. 1663. Død 1709, 46 år gammel. På Vestre Låne i Sem.) Ved ekteskapsinngåelsen står i kirkeboka ”skal boe p Sande p Nøtterøe”. På Nauen i Sem 1692-1704. Han og broren Jens solgte sine parter i Nauen, 2 lispund og 6 merker tunge med bygsel, til svogeren Mathias Gundersen og dennes kone Boel Pedersdatter 21. november 1710. Det sies da at Nils er ”tilholdende og værende i Sembs sogen”, men dette er feil. Bruker 1704-1748.

Barn:

1.   Hans Nilsen, døpt 11. september 1712. Begravet som nyfødt samme dag.

2.   Peder Nilsen, født 1714. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Jens Nilsen, døpt 13. mai 1717. Død før 1746.

3.   Live Nilsdatter. Hun kalles ”Pigen, Tienende paa Vestre Nøtterøe”, når hun blir trolovet 24. august og gift 23. november 1745 med ”Soldaten ved Hr. Oberst-Lieutenant Bersenes Compagnie. Tienende paa Vestre Nøtterøe”, Jens Olsen fra Baggerød i Borre, død 1776. På Vestre Kjøle 1746-1751. På Torød fra 1752.

4.   En sønn, døpt 6. mars 1720.

5.   En sønn. Begravet 24. juli 1721.

6.   Helvig Nilsdatter, døpt 15. oktober 1722. Død før 1746.

5.   Anne Nilsdatter, døpt 16. august 1724. Trolovet 5. november og gift 30. desember 1748 med ”Soldat ved Hr. Obrist Lieutenant Desseues Compagnie”, Kristen Kristensen Nedre Sem. Kom til Søndre Sande.

 

1711 (17. april) tinglyste Nils Pedersen sin bygselseddel på halve Nordre Sande av skyld 2 ½ bismerpund smør 3 ½ bismerpund mel. Datert 25. februar 1711.

 

På skiftet etter svogeren Hans Pedersen i Åsgårdstrand i 1740 er Nils Sande på Nøtterøy verge for datteren Agenete Hansdatter.

 

1746 (10. mai) var det skifte på Nordre Sande etter Anne Pedersdatter. Arvingene var enkemannen Nils Pedersen. Barna: 1. Peder Nilsen, 32 år og seilt ut fra Frederikshald som matros. 2. Live Nilsdatter, gift med Jens Olsen på Vestre Kjøle. 3. Anne Nilsdatter, 21 år og hjemme.

Nils Pedersen Nordre Sande på Nøtterøy nevnes som søskenbarn på morens side til Kristense Kristensdatter Hogsnes, på skifte etter denne 13. februar 1747.[10]

 

*

 

Peder Nilsen, født 1714 (ikke registrert i kirkeboka). Begravet 21. mars 1762, 48 ½ år gammel. Gift (1) i Nykirke (Borre) med Anne Olsdatter Skog i Nykirke anneks til Borre, døpt 18. desember 1713 fra Nordre Sande. Begravet 1. oktober 1758, 44 år 9 måneder gammel. (Om hennes foreldre, se nedenunder på første halvdel av bruksnr. 3.) Bruker her 1748-1762.

Barn:

1. Anne Pedersdatter, døpt 15. januar 1749 fra Nordre Sande. Begravet 13. februar 1749, 1 måned gammel.

 

1759 (27. mars) er det skifte på gården Meum etter Anne Olsdatter, som døde på Nordre Sande. Enkemannen var Peder Nilsen. Den avdødes utarvinger var hennes far Ole Larsen Skog i Nykirke anneks til Borre sogn. Ingen barn.

 

Peder Nilsen ble trolovet 3. november 1759 og gift (2) 2. januar 1760 med Inger Nilsdatter Hella. Begravet 22. mars 1761, 26 år gammel.

Barn:

2.  Ole Pedersen, døpt 10. august 1760. Begravet 22.mMai 1762, 1 ¾ år gammel.

 

Etter faren var arvesummen 50, etter Per 62 daler. Skifter hvor da???

 

*

 

Anders Kristensen fra Nordre Ektvet i Vivestad. Begravet 25. oktober 1763, 48 år gammel. Trolovet 3. april og gift 12. september 1748 med enken på Østre Elgestad, Ane Sørensdatter Søndre Nes, døpt 10. november 1706. Død 19. mai og begravet 26. mai 1786, 80 år gammel.

Barn:

1.   Jan Andersen, døpt 27. august 1749 fra Østre Elgestad. Konfirmert 30. november 1766 fra Sande. Trolovet 19. juni og gift 10. juli 1777 i Stokke med Margrete Markusdatter Østre Borge, døpt 9. november 1752 i Stokke. Ble en kjent skipper. Kom til Semsrønningen. Personalia, se der.

      Barn på Nordre Sande:

1.      Anders Jansen, døpt 5. oktober 1777.

2.      Anne Maria Jansdatter, døpt 29. september 1782.

3.      Karen Maria Jansdatter, døpt 23. oktober 1785. Død 31. desember 1785 og begravet 5. januar 1786, 11 dager gammel.

4.      Karen Maria Jansdatter, døpt 5. april 1787.

 

Nordre Sande

Kalt Oppistua

Bruksnr 3

½ gården trolig fra 1691

 

Peder Rasmussen Ølrich må ha drevet denne parten fra 1691 til han dør i 1696. Sammen med han bor nok svigersønnen Johannes Olsen med familie 1695-1696. De døper en sønn herfra i 1695.

 

*

 

Anund (Amund) Nordre Sande. Har overtatt her og nevnes fra 1697-1701. Dette må være Anund Kristoffersen fra Vestre Gunnestad. Gift 20. februar 1695 med Eli Jensdatter. De kom flyttende hit fra Vestre Gunnestad der de nevnes i 1695. De flyttet videre ca. 1705 til Bugården, der de nevnes i 1706. Personalia, se Bugården.

Barn født på Nordre Sande:

1.   Anne Amundsdatter, døpt 26. desember 1697.

2.   Ingebor Anundsdatter. Begravet 11. mars 1700. Strax efter hiemmedaaben døde”.

3.   Jens Anundsen, døpt 21. juni 1701. Begravet 6. desember 1701.

 

Det står i bygdeboka at ovennevnte Peder Ølrichs svigersønn Johannes bodde her noen år rundt 1700, men dette kan ikke stemme. I perioden 1700-1706 er han bosatt på husmannsplassen Nordre Hella under Vestre Nøtterøy. Så flytter de til Mellom Kjøle.

Sannheten må være at Anund Kristoffersen var her til ca. 1705. Da ble gården delt i to bruk med Lauge Larsen på det ene og Rasmus Paulsen på det andre.

 

Nordre Sande

Første halvdel av bruksnr. 3

¼  ca. 1705-1713/14

 

Lauge Larsen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Kom flyttende fra Nattvall før 1706. Begravet 5. februar 1711, 39 år gammel. Gift (1) 18. april 1701 med Gunhild Pedersdatter Nattvall. Begravet 7. juli 1705. Trolovet i Fon sogn (Ramnes), og gift (2) 30. desember 1705 med Mari Gundersdatter, født ca. 1669. Begravet 13. februar 1711, 42 år gammel. Ingen barn.

Barn i første ekteskap:

1.   Pernille Laugesdatter, døpt 11. desember 1701 fra Nattvall. Nevnt 1712 - død på Nattvall 1744. Gift med 1731 med Anders Kristensen Meum, død 1742, 60 år gammel på Nordvestre Rom.[11]Gurerød på Nøtterøy 1731-1741, Nordvestre Rom i Slagen 1741-1742 og Pernille på Nattvall på Nøtterøy 1742-1744.

 

2.   Lars Laugesen, født 1705. 1 år i 1706. Nevnt 1712. Begravet fra Volden 8. mars 1771, 66 år gammel. Trolovet 5. mai og gift 6. desember 1729 med Inger Olsdatter. På Buer 1732. Fadder fra Hovland 1739 og på Volden i 1771. Personalia, se Volden.

      Barn:

      1. Lars Larsen, døpt 26. april 1730 fra ukjent sted.

      2. Mari Larsdatter, døpt 13. desember 1732 fra Buer.

 

1712 (9. mars) ble det holdt skifte på Nordre Sande etter Lage Larsen og Mari Gundersdatter. I skiftet 1712 møter hennes bror Jakob Gundersen Trolltorød. Verge for barna var Lauges svoger, Ole Kristensen Meum og barnas salig fars søsters mann var Ole Torbjørnsen Meum. To personer som ellers ikke nevnes på Meum. Den første finner vi igjen på Søndre Sande og den andre kan være feilskrevet for Ole Bjørnsen Meum uten at vi kan bevise dette.

 

Neste bruker her må være:

 

Ole Larsen fra Borre sogn. Dette er trolig Ole Larsen, født ca. 1686. Fra Nordre Rygland i Borre. Lars Nilsen Steinbjørnrød og Kari Amundsdatter Død 6. januar 1759 på Skog i Nykirke. 73 år gammel. Gift 27. september 1713 med Mari Nilsdatter som da sies å være fra Nordre Sande. Bosatt her i 1713.

Barn:

1.   Ane Olsdatter, døpt 18. desember 1713.

 

De flytter tilbake og overtar Skog (Skaug) i Nykirke, der de bor til 1759/60. Ingen etterkommere sier Borreboka. Nå blir trolig denne parten slått sammen med den andre, slik at det er halve bruket igjen.

Nordre Sande

Andre halvdel av bruksnr. 3

¼ 1705-1713

Hele gården fra 1713/14.

 

Rasmus Paulsen, født ca. 1668 (38 år i 1706). Begravet 4. november 1721, 58 år gammel. (Sønn til Paul Rasmusen Søndre Dal i Våle og Anne Trygsdatter Lofstad). Gift før 1693 med Anne. Våle bygdebok kaller henne Kristensdatter i parentes. På Verp i Våle 1691 til ca. 1704. Kom nok hit i 1705.

Barn:

1.   Nils Rasmussen, døpt 1. desember 1693 fra Verp i Våle.

2.   Et barn, døpt 4. april 1698 fra Verp. Dette må være Nils Rasmussen. 10 år i 1706.

3.   Paul Rasmussen, døpt 21. april 1700 fra Verp i Våle. 7 år i 1706. Det kan være han som blir trolovet 19. september fra Holmen (eng under Teie) og gift 26. oktober 1730 med Ane Gulliksdatter.

4.   Kristen Rasmussen, døpt 24. juli 1702 fra Verp i Våle. 4 år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   En sønn, døpt 4. april 1707 fra Nordre Sande. Begravet 9. august 1710 fra Nordre Sande, 3 år gammel.

 

Anne Paulsdatter. Begravet fra Nordre Sande 23. april 1737, 80 år gammel. Dette kan være Rasmus kone, uten at vi kan bevise det.

 

1711 (17. April) tinglyste Rasmus Paulsen sin bygselseddel på halve Nordre Sande av skyld 2 ½ bismerpund smør 3 ½ bismerpund mel. Datert 16. mars 1704.

 

*

 

Kristen Rasmussen, døpt 24. juli 1702 fra Værp i Våle. 4 år i 1706. Begravet 6. mai 1780 fra Nordre Sande, 80 år gammel. Trolovet 20. mars og gift (1) 23. april 1725 med Siri Hågensdatter Nedre Tanstad, døpt 8. mars 1695. Død 1756, 63 år gammel. Trolovet 10. januar 1758 og gift (2) med Åsle Cathrine Larsdatter Bakken under Østre Ekenes, da enke fra Småvik. Begravet fra Søndre Hella 8. juni 1770. Bruker her 1725-1756. Nevnt i Søndre Hella 1760-1770.

Barn:

1.   Rasmus Kristensen, døpt 7. oktober 1724. Begravet 30. desember 1725.

2.   Rasmus Kristensen, døpt 13. oktober 1726. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   An(n)e Kristensdatter, døpt 27. desember 1728. Død 1763. Trolovet 17. januar og gift 13. februar 1760 med klokker og enkemann Johannes AndersenØvre Sem, født ca. 1698. Begravet 19. juni 1768, 70 år gammel ”Forrige Klocher”.

4.   Nils Kristensen, døpt 8. april 1731. Kom til Søndre Smidsrød, siden til Nordre Øre.

5.   Åge (Haagen) Kristensen, døpt 9. desember 1733. Begravet 13. juni 1746, 13 år gammel.

6.   Birte Kristensdatter, døpt 25. september 1736. Begravet 6. februar 1737, 19 uker gammel.

7.   Paul Kristensen, døpt 9. juli 1738. En Paul Kristensen Sande konfirmeres i 1753 og en med samme navn i 1754.

 

1756 (11. mai) var det skifte på Nordre Sande etter Siri Hågensdatter. Enkemann var Kristen Rasmussen. Barn: 1. Rasmus Kristensen, 29 år, myndig og hos faren. 2. Nils Kristensen, 26 år og for tiden på skipet Johan Friderich fra Kristiania. 3. Paul Kristensen, 18 år og på skipet til skipsfører Samuel Føyen fra Tønsberg. 4. Anne Kristensdatter, 27 år og bosatt hjemme.

 

Barn i andre ekteskap, se Søndre Hella.

 

*

 

Rasmus Kristensen, døpt 13. oktober 1726. Ble visstnok borte på sjøen i 1762. Trolovet 26. oktober 1757, og gift med[12] Mari Jansdatter Østre Elgestad, døpt 11. juli 1734. Død 16. mai og begravet 23. mai 1821, 87år gammel. Bruker her 1756-1762.

Barn:

1.   Søren Rasmusen, døpt 13. september 1758. Gift med Kirstine Larsdatter Østre Gunnestad. Bodde på Rød på Tjøme.

2.   Jan Rasmusen, døpt 27. juli 1760. Kom til bruksnr. 4.

3.   Rebecha Maria Rasmusdatter, døpt 5. september 1762. Gift med Christen Nilsen Agerup.

 

Mari ble trolovet 4. februar og gift (2) 25. februar 1763 med Kristoffer Jensen, født 1726 på Hasle i Undrumsdal. Død 20. mai og begravet 26. mai 1789, 64 år gammel. (Sønn til Jens Olsen, født ca. 1656 på Søndre Ektvet i Vivestad. Død 1742 på Hasle i Undrumsdal, 85 ½ år gammel, og første kone, Marte Kristoffersdatter. Død 1737 på Hasle.) Drev gården videre.

Barn:

4.   Marte Kristoffersdatter, døpt 1. januar 1765. Trolovet 29. november 1791 og gift 4. januar 1792 med Klaus KlausenLofstad i Undrumsdal.

5.   Rasmus Kristoffersen, døpt 1. desember 1768. Overtok gården. Se nedenunder.

6.   Anne Kristoffersdatter, døpt 10. januar 1773. Død 1. juli og begravet 6. juli 1792, 20 år gammel.

 

Nå blir bruket delt. Rasmus Kristoffersen fortsetter på denne gården og halvbroren Jan Rasmussen overtar ¼ av gården, det senere bruksnr. 4.

 

*

 

Rasmus Kristoffersen, døpt 1. desember 1768. Død 22. mars og begravet 29. mars 1832, 63 ¼ år gammel. Trolovet 23. mars og gift 11. april 1792 «Efter Kongl. Allernaadigste Bevilling af 3die Febr. d. A. som Sødskendebørn troelovede» med Anne Sørensdatter Nordre Føyn, døpt 5. mars 1772. Død 12. desember og begravet 20. desember 1851 som «opholdsenke», 80 år gammel. Rasmus var skipper og seilte med noen små brigger, og satt ellers i trange kår. Bruker 1792-1830.

Barn:

1.   Karen Anne Rasmusdatter, døpt 27. september 1792. Gift 8. januar 1824 med ungkar og matros Nils Kristensen Østre Gunnestad.

2.   Barbara Maria Rasmusdatter, døpt 26. mars 1795. Gift 8. januar 1824 med ungkar og styrmann Søren Andersen Søndre Føyn. Overtok bruket, se nedenfor.

3.   Helvig Rasmusdatter, født 2. september og døpt 9. september 1797. Gift 19. juni 1826 med enkemann og fisker Jens Eriksen Møller i Tønsberg. Død 14. april og begravet 21. april 1832, 58 år gammel. Det står «ingen smittsom sygdom». Nå kalles han matros.

      Barn.

      1.   Juliane Maria Jensdatter Møller, født 22. juli og døpt 6. august 1826 i Tønsberg.

      2.   Jens Jensen Møller. Død 7. juli av kikhoste og begravet 12. juli 1828, 7 uker gammel.

      3.   En dødfødt sønn, født og begravet 17. april 1830.

      Jens Eriksen Møller ble gift (1) 30. januar 1813 med Juliana Marie Sørensdatter fra Tønsberg. Død 13. april og begravet 21. april 1821 i Tønsberg, 40 år gammel.

4.   Kristoffer Rasmussen, født 16. desember og døpt 22. desember 1801. Gift 3. januar 1828 med Anne Jørgensdatter fra Haslestad i Stokke, da bosatt på Nordre Sande. Matros. Han ble borte på sjøen, og Anne ble gift (2) 28. desember 1832 med ungkar og matros Gjert Nilsen Nordre Sande (bruk 1).

5.   Ingeborg Sørine Rasmusdatter, født 28. juni og døpt 6. juli 1804. Gift 17. juni 1837 med ungkar og fergemann Henrik Eriksen Hella.

6.   Søren Rasmussen, født 22. september og døpt 27. september 1806. Død 21. november og begravet 29. november 1808, 2 år 8 uker gammel.

 

 

 

Folketellingen 1801 – Sande Nordre

 

Rasmus Christophersen, 33 år, husbonde, begge i 1ste ekteskap, skipper og gårdbruker

Anne Sørensdatter, 30 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Karen Anne Rasmusdatter, 9 år, deres barn

Barbara Maria Rasmusdatter, 7 år, deres barn

Helvig Rasmusdatter, 4 år, deres barn

Anne Margarethe Prebensdatter, 31 år, tjenestepike

Maren Jahnsdatter, 67 år, mannens mor, enke etter 2det ekteskap

 

Om tjenestepiken Anne Margrethe Prebensdatters slekt, se Snipetorp.

 

*

 

Søren Andersen Foyn, født 1. mai på Østre Gunnestad og døpt 7. mai 1795. Oppvokst på Søndre Føyn. Begravet 19. mai 1858. Han begikk selvmord ved henging står det i kirkeboka. Gift 8. januar 1824 som ungkar og styrmann med Barbara Maria Rasmusdatter, døpt 26. mars 1795, se ovenfor. Død 6. juni og begravet 12. juni 1852, 57 år gammel. Bruker her 1830-1858. Seilte en tid som skipper.

Barn:

1.   Sophia Amalia Sørensdatter, født 26. november og døpt 3. desember 1825. Død 18. juni og begravet 25. juni 1850, 24 ½ år gammel. Ugift.

2.   Brede Arnt Sørensen, født 30 august og døpt 6. september 1834. Død 24. mai og begravet 30. mai 1857, 23 år gammel. Ugift.

 

Lorens Berg har skrevet følgende om hans selvmord: «Disse tap gjorde ham vel livstræt og forvirret, for han fulgte frivillig efter.»

 

 

SØNDRE HELLA

Kalles også Hella – Hellen – Hellæ - Stranden

 

Navnet betyr flatt berg. Nordre Hella og Hellarønningen, samt plassen Soli(a) hørte under Vestre Nøtterø mens Søndre Hella hørte under Nordre Sande. Søndre Hella er vekk, mens Nordre Hella står i dag.

Søndre Hella nevnes ikke på et kart fra 1772, som er en kopi av et kart fra 1707. Men siden plassen Nordre Hella nevnes, forutsetter dette jo at det fantes et Søndre Hella.

 

I Søndre Hella var trolig:

 

Mikkel Stranden. Nevnt 1688.

Barn:

1.   Helvig Mikkelsdatter, døpt 13. mai 1688.

 

*

 

Matthis Børgersen Hellen. Begravet 29. januar 1698. Gift

Barn:

1. Børge Mathisen, født ca. 1687 på Nøtterøy (19 år i 1706. Tjenestedreng på Prestegården i 1706. Utskrevet til matros i 1711, da 24 år gammel. Bak navnet i 1711 står «Ska…a..

 

*

 

Hans Nilsen Søndre Hellen. Født ca. 1683 (23 år i 1706). Nevnt 1706-1713. I 1705 på Herstad under Prestegården. I 1706 som husmann under Nordre Sande. Flyttet til Skarphaga. Personalia, se der.

Barn:

1.   Nils Hansen, døpt 19. august 1705 fra Herstad. 1 år i 1706.

1.   Kari Hansdatter, døpt 20. februar 1707

2.   Jakob Hansen, døpt 5. februar 1709

3.   Berte Hansdatter, døpt 4. mars 1712

4.   Et barn, døpt 17. september 1713.

Han har også en stesønn:

A. Kristen Jakobsen, født ca. 1697. 9 år i 1706.

 

*

 

Medbruker her var da:

 

Joh.(annes) S. Hellen. Dette må være Johannes Olsen, se Mellom Kjøle.

Barn:

1. Anders Joh(annesen), døpt ?. juli 1710.

 

*

 

Truls Eriksen, født ca. 1706. Skal ha vært fra Stokke sies det i 1763. Begravet 14. januar 1770 fra Dårsti under Tokenes, 64 år gammel.[13] Gift (1) 30. desember 1728 med Live Hansdatter Hella[14]. Det første par jeg copulerede” skriver presten. Om hennes slekt, se Østre Elgestad. Død før 1763. Gift (2) 1763 med Mari Knutsdatter Dårsti. Først i Hella 1728-1731, så på Roa 1732-1736. Kjøholmen i Stokke 1738. Lille Horperød 1739. Snipetorp 1743-1750. På Dårsti under Tokenes 1763-1770.

Barn:

1.   Olina Trulsdatter, døpt 30. mars 1729 fra Hella.

2.   Gundele Trulsdatter, døpt 24. oktober 1731 fra Hella.

 

Se videre under plassen Roa under Øvre Tanstad.

 

*

 

Kristen Rasmussen Søndre Hellen. Født 1702 på Nordre Sande.[15] 4 år i 1706. Begravet 6. mai 1780 fra Nordre Sande, 80 år gammel. Trolovet 20. mars og gift (1) 23. april 1725 med Siri Håkonsdatter Nedre Tanstad, død 1756, 63 år gammel. Trolovet som enkemann, 10. januar 1758 og gift (2) med enken Åsle Cathrine Larsdatter Bakken under Øvre Tanstad. Begravet fra Søndre Hella 8. juni 1770. Barn i første ekteskapet til Åsle, se Bakken under Øvre Tanstad. Nevnt i Søndre Hella 1760-1770

Barn i andre ekteskap:

1.   Siri Kristensdatter, døpt 24. april 1759 fra Nordre Sande. Siri Kristensdatter Sand ble konfirmert i 1775. Død 10. november og begravet 15. november 1793 fra Søndre Nes, 33 år gammel. Trolovet 14. januar og gift 9. februar 1784 med ”Den Ungekarl, afskeediget National Soldat”, Hans Hermansen fra Borre prestegjeld.[16] Han er døpt 15. oktober 1752 fra Prestegården i Nykirke anneks til Borre. Tvilling. Død 29. april av forkjølelse, og begravet 3. mai 1813 fra Østre Sem, 63 år gammel. (Sønn til Herman Halvorsen, 172-1765, og Berte Gulliksdatter, 1718-1811. På Prestegården i Nykirke.) De kom først til Tømmereik, så til Søndre Nes.

      Barn i andre ekteskap:

1.      En sønn, dødfødt. Død 11. mars og begravet 20. mars 1784 fra Tømmereik. Moderen holdt Kirkeg(ang) d. 12te April.”

2.      Herman Hansen, døpt 23. juni 1787. Død 2. april og begravet 18. april 1803, 16 år gammel fra Søndre Nes.

3.      Kristen Hansen, døpt 12. mars 1792.

Hans Hermansen ble gift (2) med Kirsten Torsteinsdatter. Død 11. november og begravet 18. november 1799 fra Søndre Nes, 56 år gamel.

2.   Anne Maria Kristensdatter, døpt 12. november 1760 fra Hella. Trolig hun som ble konfirmert fra Kolberg 20. oktober 1776. Fadder fra Bjønnes i 1787.

3.   Anne Kristensdatter, døpt 16. oktober 1764. Konfirmert 4. mai 1780 fra Nordre Sande.

 

Løkebukta

 

Uplassert under Nordre Sande.

 

Bent Jensen, født ca. 1728.[17] Begravet 29. april 1780 fra Nordre Sande, 52 år gammel. Skredder.

 [1] [1] RA. UD datert 21. desember 1632. To sammenheftede dobbeltark, merke etter to segl på en brett. Bakpå: Copie aff Rasmus Biørnumbs breffue [1600-tallet] Andgaaende Hunstock af N: [senere]

[2] Fra [ overstrøket.

[3] Fra [ overstrøket.

[4] Njotarøy, årsskrift for Nøtterøy historielag, 1991, s. 37-40.

[5] Det står i Slagen bygdebok at Knut Sande har en part i Ormøy av Husøy i 1620, men dette er feil.

[6] Landskatten Martini

[7] odelsskatten 1624. Er 1 ½ skp 3 ½ lp 1 remål.

[8] http://arkivverket.no/URN:rg_read/29664/11/

[9] På skiftet nevnes Lars Larsens avdøde bror Jens Larsen og søsteren Inger Lardatter.

[10] Side 53b.

[11] Hans søsken var; Børge Kristensen Søndre Velle i Slagen; Per Kristensen Nordvestre Rom i Slagen og Kari Kristensdatter, gift med Lars Halvorsen Meum på Nøtterøy.

[12] På Vestfoldslekt står det Hansdatter, men i kirkeboka står det Jansdatter.

[13] Fadder 8. januar 1750 på Snipetorp.

[14] ”Det første par jeg copulered” skriver presten. Hun kalles også Live Arnesdatter.

[15] Fadder fra Søndre Hella 22.9.1768.

[16] Vestfoldslekt har kalt henne enken her, men i kirkeboka står det Pigen.

[17] En Bent Jensen blir døpt 29. desember 1727 i Risør. Far Jens Bentsen. Om dette er den samme vites ikke.