Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE NØTTERØY

Gårdsnr. 124

 

E i e r e

 

1706. 3/8 Soldat læg Skyld: 5 pd Smør Eiere: Sl. Hr. Erich Larsen Tues Arfvinger Ejer

 

 

B r u k e r e

 

Ola Nøtterø. Nevnt 1593 og fremover mot 1620 står det. I 1616/17 solgte han 4 tylfter ospetrær til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 24 skilling.

 

*

 

Peder Nøtterø. Nevnt 1615-1631. 1615/16 ”Michell Studsrød, Gunder tiernaas, Peder Nøtterøenn, knud houffland, Endre Semb och Søffren Semb, for vlydigheed vdj Kongl: Maitz: Louglige tilsagder verff dj iche effter Comme Villde, gaff huer j daller ehr, Pendingevj daller.” Peder Nøtterøy i 1636.

 

*

 

Søren Simonsen, fra Stangeby. Nevnt 1611-1662. Trolig gift med N. N. Andersdatter. (Datter til fogd over Tønsberg len i 1580-åra, Anders Nilsen Fuske i Arnadal, nevnt 1575-1622. Død før 1624.) På Ås i Ramnes fra 1611-begynnelsen av 1630-åra, da han flyttet til Vestre Nøtterø på Nøtterøy. I 1636 betalte Søren Nøtterøy ½ daler for stevnefald.

Søren Ås skatter av:                                                  Søren Nøtterø

                                               1624                           1633

Hjertnes i Sandeherred            3 pd smør

Tenvik i Tjølling                      ½ pd smør

V. Nøtterøy, Nøtterøy              1 pd smør

Haug i Ramnes                                                          3 pd smør[1]

 

Søren Nøtterø skatter av følgende gods:

                                               1636[2]                          1637                            1639[3]

V. Nøtterøy, Nøtterøy              8 pd smør                    samme                        samme

Hoff (Haug), Ramnes              3pd smør                     samme                        samme

 

                                                               1639[4]                          1643                            1647

V. Nøtterøy, Nøtterøy              8 pd smør                    8 pd smør                    8 pd smør

Ne. Sem, Nøtterøy                   1 pd smør       

Haug, Ramnes                        4 pd smør[5]

Torød ødegård, Nøtterøy         1 tylft huggne bord      1 tylft huggne bord      1 tylft huggne bord

 

                                               1655

V. Nøtterøy, Nøtterøy                        6 pd smør

Torød ødegård, Nøtterøy                  1 tylft huggne bord

 

Ved båtmannskatten 1640 står Søren Nøtterøy med 11 ½ pund smør og 1 tylft huggenbord som er 6 merker smør. 1646 måtte Søren Nøtterøy bøte ½ riksdaler, fordi han på tross av lensherrens forleningsbrev, hadde brukt en skute i 3 år.

 

Både Sem og Haug er borte før 1643, men skogødegården holder seg inntakt fram til 1647. Søren ble stevnet om denne skog- ødegården. Futen Ivar Madsen reiste tiltale mot han, fordi han ikke hadde betalt leding til kongen. Den 10. oktober 1652 møtte futen med 12 lagrettemenn fra Stokke til åstedsbefaring. De sier at skylden på gården skulle være 1 tylft huggene bord. Dette nekter Søren og sier den bare er på ½ tylft huggene bord og dernest hadde Knut på Nordre Sande brukt Torød, så det er han som burde betale ledingen. Men Søren var eier. Vi får vite at han i 1639 hadde fått Torød i pant av Søren Bjuerød i Andebu for 20 riksdaler, og at han hadde hugget litt gårdved og hustømmer der. – Dommen gikk ut på at Søren hadde forbrutt seg mot kongen, da han ikke hadde betalt leding, på tross av at han hadde betalt odelsskatt og derved erkjente å være den rette eieren.[6]

 

I koppskatten 1645 betaler Søren og Hans Nøtterøy for seg, deres koner, en dreng og to piker – ½ daler 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Søffren Nøtterøe bundegotz smør 9 pd. Torød ødeg(aa)rd derunder h(oggen)bord 1 tylt. (Er) 3 skippd. 2 lispd. Bunden bøxsellen. Skatt 4 dr.” Ved odelsskatten 1661 står Søren Nøtterøy med 6 pund smør i gården o 1 pund smør i Eftang i Tjølling.

Barn:

1.   Hans Sørensen, nevnt ca. 1645-1676. På Vestre Nøtterø, Solberg i Fon og Lofstad i Undrumsdal.

 

*

 

Hans Sørensen, nevnt ca. 1645-1688. Død 1689. Gift med (1) N. N. Olsdatter. (Datter til Ola Knutsen fra Nordre Haugan i Andebu, (Født ca. 1614. Død 1666),  og Anne Helgesdatter, død 1686. På Mellom Jerpekjønn i Ramnes.) Gift (2) med Marte Nilsdatter Øvre Sjelland i Andebu. På Vestre Nøtterø som medbruker allerede i 1640-åra. På Solberg i Fon 1653-1670 og Østre Lofstad i Undrumsdal 1671-1689.

      Hans Sørenssøn, Solberg i Fon, hadde i 1658 lånt bort 170 rdl. til Mikkel Trygsen Lofstad og fått pant i Lofstad. Etter at Mikkel var død ble det ikke betalt renter av lånet og Hans tok derfor halve gården som brukelig pant og flyttet hit. Av den andre halvparten ble det betalt renter.

Hans Sørensen eier:                1664                1675                1679                           1688

 

V. Nøtterøy, Nøtterøy              9 pd smør                                skjøtet bort gården

Gusland, Andebu                                            3 skinn

Lofstad, Undrumsdal                                                              ½ gården

Gjerpen                                                                                  5 m smør

S. Eftang, Tjølling                                                                                                     en part

 

1679. Oluf Stangeby fremstilte i retten et kjøpebrev, dets innhold at Hans Sørensen bosatt Lofstad i Undrumsdal i Våle Prestegjeld, med hans datter Margareta Hansdatter har solgt og avhendt til Hr. Laurits Kristoffersen Thue, forrige sogneprest og nu saligetc… en gård kalt Vestre Nøtterøy. Brevet er underskrevet av Oluf Stangeby og datert Stangeby 17. april 1676. Hans Lofstad og Kristoffer Haugtuft var formyndere for barna til sorenskriver Frederik Olufssøn, Nordre Greåker i Botne. Hans Sørensens obligasjon i gården ble innfridd av Mikkel Trygsens arvinger i 1690 med de penger de lånte av Henrich Mogensen.

Barn i første ekteskap:

1.   Margrete (Margreta) Hansdatter, Nevnt som enke og eier av vestre Nøtterø i 1676-1679. Gift med (1) Per Person Bru (Brou/Bro). Gift (2) med Hans Nilsen Kjølsrud i Våle. Overtok Vestre Nøtterøy.

2.   Rønnaug Hansdatter Bø.[7]

 

*

 

Peder Pedersen Bru (Brou, Bro), nevnt ca. 1665-død mellom 1673-1676. Gift med Margrete (Margreta) Hansdatter Solberg i Fon. Se ovenfor. Skifte 28. september 1697. Nevnt som enke og eier av vestre Nøtterø i 1676-1679. Peder kaller Hans Solberg i Fon sin svigerfar 1674. Bruker og eier av vestre Nøtterø ca. 1665-etter 1673. Nevnt et par ganger i tingboken for 1673, da han er lensmannens vikar. Peder har ikke sitt navn fra Bruu i Tjølling. Han var trolig svensk og fra Bro socken i Bohuslän. Barna eide halve Søndre Jare i Ramnes fra 1691. Peder Vestre Nøtterøy eier 6 pund smør i gården i 1668.

Barn:

1.   Maria Pedersdatter, født ca. 1668. Begravet 10. desember 1712, 45 år gammel. Gift (Trolovet) 4. oktober 1701 i St. Laurenti kirke i Tønsberg med Halvor Olsen. Bygsler Nordre Årø ved Nøtterø 1707, betaler 1711 kopp- og ildstedskatt som skipper. Bruker fram til 1718 da han flytter fra Nøtterøy, til Larvik. Stamforeldre til slekten Bruu i Tønsberg.

2.   Pernille Pedersdatter, nevnt 1705. Gift 18. mars 1705 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Kasper Olsen, født ca. 1680. Bruker på Bergsøen ca. 1716-ca. 1730. De flyttet til Sand der Casper dør 1737.

3.   Mette Pedersdatter, nevnt 1707.

4.   Søren Pedersen, nevnt 1694-død ca. 1712. Gift 1694 i Våle med Berte Olsdatter. Død ca. 1712. (Datter til Ola Rasmussen, født ca. 16 og død 1707, 75 år gammel, og 1ste kone, Siri Kristoffersdatter Nordre Heum i Våle, skifte 21. oktober 1679. På Sjue i Vassås.) På Vestre Bakke i Våle fra 1693 og fra 1705 på Sjue. Han kalles Bru. Anne Mortensdatter Basskje i Våle fikk i 1697 en bot på 6 rdl. for utilbørlig omgang med Søren Pedersen Vestre Bakke, som hun tjente hos. Søren var gift med Annes søskenbarn. Han fikk 12 rdl. i mulkt og måtte dessuten bøte sitt halve bo. Anne ble utvist av sognet i to år. Tre barn født på Bakke og tre på Sjue.

5.   Marte Pedersdatter, nevnt 1707.

6.   Berte Pedersdatter, født ca. 1670. Død 1753, 83 år gammel. Gift med Lars Mortensen. Død før 1723. (Sønn til Morten Torsen fra Åserum i Hedrum, født ca. 1624. Død etter 1700. og Mari. På Tufte i Ramnes.) Til Herre-Skjelbred i Høyjord ca. 1680. Kjøpte Tufte i Ramnes 1700. Åtte barn.

7.   Karen Pedersdatter. Gift med Knut Kristensen, født ca. 1678 (28 år i 1706). Død 1744, 67 år gammel. Nevnt på Stangeby 1706-07. De flytter til Hengerød, der de nevnes fra 1712. Fire barn nevnt.

 

Margrete (Margreta) Hansdatter ble gift (2) med Hans Nilsen Kjølsrud i Våle. (Sønn til Nils Gundersen, død 1657, og Kari (Karen) Hans­datter Søndre Berg, født ca. 1621. Død 1711, 90 år gammel. På Kjølsrud i Våle.) Han kjøpte Søndre Bø i Ramnes, med underliggende Skred i 1690 av lensmann Peder Jensen i Andebu. Solgte igjen 1691 for 220 rdl. til Jon Pedersen Søndre Bjune/Fresti. Senere bodde Hans på Brår, og fra 1691 på Søndre Jare, begge i Ramnes. Hans løste ut halve Søndre Jare og en part i Søndre Eftang i Tjølling fra sine stebarn eller deres menn og verger i 1707

Barn:

8.   Margrete Hansdatter, født ca. 1671. Død 1743, 72 år gammel. Gift med Peder Abrahamsen, født ca. 1677. Død 1745, 78 år gammel.[8] På Vestre Hole og fra 1718 på Søndre Jare i Ramnes. Skyss-skaffer. Fem barn.

9.   Kari (Karen) Hansdatter, f, ca. 1681. Død 1760. 79 år gammel. Gift med Ole Tjøstelsen Siltvet i Våle. Død 1708. Et barn døde lite.

 

Hans Sørensen og datteren Margrete solgte Vestre Nøtterøy i 1676 til sogneprest Lars (Lauritz) Tue. Han drev gården sammen med Prestegården til sin død 1679. Enken Anniken Eriksdatter Grønvold tok nå Vestre Nøtterøy til enkesete og bodde der noen år. Hun døde i Tønsberg 1695. Sønnen Erik bodde her som kappelan 1686-1688 og drev trolig gården senere sammen med Prestegården til sin død i 1699. Svogeren, skipper Nicolay Haagensen, kjøpte gården på auksjon i 1699 for 161 rdl. Han var gift med Else Tue. De bodde mest i Tønsberg. Han tinglyste brevet 7. november 1699. Han solgte 4. august 1707 for 200 riksdaler til sogneprest Nicolai Mancin.[9] Det var brukere her i hvert fall i perioden 1704-08.

Rasmus Pedersen Gipø fremførte en sak, der det kom fram at Elise (Else) Lauritzdatter Thue hadde blitt ranet om natten 3. mai 1690 av en mann ved navn Peder Svendsen født i Østre Jylland. Denne hadde brutt seg inn i hennes kammer og stjålet diverse sølv og gullgjenstander. Peder Svendsen ble fanget og saken kom opp på Gjelstad stevnestue 15. mai. Det stjålne var: 11 sølvskjeer, et lite gammeldags sølvbeger, som til sammen veide 35 lodd eller 2 1/3 bismermerker. Av lagretten taksert til 1 ort 20 skilling pr lodd, blir 16 daler 4 skilling, Et par sølvskaftede kniver taksert til 2 ort 16 skilling. Et par gullknapper emaljert 2 dlr. Knapper på hver stang av verdi 2 ½ daler. En ring av gull med 17 små stener i som man ikke fant verdien på. To små emaljerte knappe skåler av kobber, dog ingen verdi. 6 dårlige ringer som av beskrivelse kalles gullringer: av messing eller Spirant som er forgylt, dog ingen verdi. 4 hvite og et forgylt småkjeder. Det var av kobber og de fire var forsølvet og det femte forgylt, dog ingen verdi. 2 silkepunger, 2 messing dåser, 1 messing blyes penn samt en stål signett. Straffen ble ”Kakstrygning”. Han måtte bære tyvens merke i pannen og siden ble han utvist av landet.

1707 (29. mars) tinglyser Hans Nilsen Søndre Jare et avkallsbrev og en kvittering fra Søren Pedersen Bakke på egne og hans søster Mette Pedersdatters vegne, Lars Mortensen Tufte, Knut Kristensen Stangeby og Karsten Olsen på deres hustruers vegne for det jordegods som dem etter deres salige mor Margrete Hansdatter, den 28. september 1697 på skifte uti etternevnte gårder: Søndre Jare, Langemyr, Kjølsrød og Eftang i Tjølling var tilfaldt.

Den 2. mai 1707 selger Hans Nilsen (Søndre ) Jare i Ramnes på kona Marens vegne (Gift med enken etter Peder Pedersen Bru, Maren Hansdatter), Søren Pedersen ”Brue” på Bakke i Våle på egne og søstrene Maren og Marte Pedersdøtres vegne, Lars Mortensen Tufte i Ramnes på kona Berte Pedersdatters vegne, Kasper Olsen i Tønsberg på kona Pernille Pedersdatters vegne og Knut Kristensen Stangeby på kona Karen Pedersdatters vegne, gården Gusland i Andebu, til Jakob Hansen Tolsrød i Andebu og hans kone Maren Evensdatter.[10]

 

*

 

Ole Hansen, født ca. 1669 (37 år i 1706). (Sønn til Hans Helgesen, ca. 1675-skifte 22. februar 1706 og enka Anne Gulliksdatter, enke 1706. På Vestre Kleppan i Stokke.) Gift med Kari Torsdatter. Bruker 1704-1706. Personalia, se uplassert under Stangeby.

Barn født eller begravet fra Vestre Nøtterøy:

1.   Nils Olsen, døpt 19. desember 1704. Begravet 4. februar 1705.

2.   Margrete Olsdatter, døpt 4. januar 1706

 

*

 

Bent Larsen, født ca. 1682. Bent qvernene” ble begravet i Stokke 25. mars 1727, 45 år gammel. (Hans far kan være den Lars Bentsen som blir begravet på Nøtterøy 9. juni 1717, 72 år gammel.) Trolovet 8. desember 1707 og gift 22. februar 1708 med Kari Simensdatter. Kari Simensdatter ”fra qvernene” ble begravet 4. november 1727. Bent er ikke nevnt på Nøtterøy i 1706. Nevnt 1707-1712 på Vestre Nøtterøy.

Barn:

1.   En sønn, dødfødt 1708. Begravet 5. august 1708 fra Vestre Nøtterøy.

2.   Simen Bentsen, døpt 8. desember 1709.

3.   Lars Bentsen, døpt 28. mars 1712.

 

De flytter til Stokke der Bent i 1717-1718 kalles for ”Beent Møller” og ”Bendt Møller”. De var altså bosatt på Melsom mølle i Stokke, der Bent var møllemester.

 

*

 

Ola Nøtterøy. Nevnt her 1729-1730.

Barn:

1.   Marte Olsdatter, døpt 2. januar 1729. Begravet 30. januar 1729.

2.   Ane Olsdatter, døpt 12. januar 1730.  Begravet 29. januar 1730.

 

Kristen Abrahamsen fra Sande i Slagen, der de er brukere 1776-1786. Gift 14. april 1777 i Slagen med enken Margarete Ditmansdatter, født 8. desember 1742 i Ramnes. Død 13. april og begravet 18. april 1795.[11]

 

Torød ødegård

 

Torød eller Torderud var en skogødegård. Lorens Berg antok at den lå nede ved Hella.

 

I et dokument datert 14. juni 1592 makeskifter Anne Andersdatter og hennes datter Karine Klausdatter til seg 1 skippund i Tufte i Stokke og ødegården ”Thorerud” (Torød) på Nøtterøy som årlig rentet ½ tylft huggenbord mot 1 skippund i Oserød (i Skjee) med underliggende Øde-Brensrød og Ulsjordet, med Kristoffer Sørensen (Oserød i Skjee) og hans søstre Guru og Birgitte Sørensdøttre, representert av sine menn Laurits Tovesen og Guttorm Gundersen.[12] Karin Clausdatter ”Biørød”. Død 1642.  Trolig gift med Søren, nevnt ca. 1617-1646. På Bjuerød i Andebu.

Den 10. oktober 1652 møtte futen med 12 lagrettemenn fra Stokke til åstedsbefaring. De sier at skylden på gården skulle være 1 tylft huggene bord. Dette nekter Søren og sier den bare er på ½ tylft huggene bord og dernest hadde Knut Nordre Sande brukt Torød, så det er han som burde betale ledingen. Men Søren var eier. Vi får vite at han i 1638 (39?) hadde fått Torød i pant av Søren Bjuerød i Andebu for 20 riksdaler, og at han hadde hugget litt gårdved og hustømmer der. – Dommen gikk ut på at Søren hadde forbrutt seg mot kongen, da han ikke hadde betalt leding, på tross av at han hadde betalt odelsskatt og derved erkjente å være den rette eieren

Søren Nøtterøy skatter av ½ tylft huggen bord i ”Torderød” fra juletider 1639. I skattematrikkelen 1647 (-49) står: ….Torød ødeg(aa)rd derunder h(oggen)bord 1 tylt.

 

Uplassert under Vestre Nøtterøy

 

Lars Evensen. 16 år og født i Drammen. Innrullert matros og bosatt på Vestre Nøtterøy i 1723. Han finner vi igjen som gift mann på Østre Nøtterøy. Personalia, se der.

 

*

 

Tomas Abrahamsen fra Jevnager sognHadeland. Fikk et barn med Elisabet Torstensdatter fra Strømens annex til Hurum prestegjeld, nå værende på Vestre Nøtterøy her i sognet.

Barn:

1.  Karen Elisabet Tomasdatter, døpt 7. September 1778 fra Vestre Nøtterøy. Faddere: Madame Johanne Maria Hartvig, Sal. Thomas Scheens, Tønsberg, Jomfru Elisabet Scheen, Vestre Nøtterøy, Jacob Wulfsberg, Tønsberg, Studios Sr. Hans Gude, Prestegården.

 

*

 

Gunild Kristiansdatter fra Brunlanes. «Moderen er et paa V. Nøtterøe indkommen Qvindemenneske af Brunlaug-Næssets Præstegjeld, hvor sidst tjent paa Waspytten, som udlegger til sin Barnefader en sig her i Arbeyde opholdende Enkemand fra Sigdal, sidst af Skee Sogn, som tilstaaer sig at være Fader for hendes ogsaa her nu med sig havende 6 Aar gamle uægte Datter Anne.» Far: enkemann Engelbret Helgesen fra Sigdal.

Barn:

1.      Ingeborg Engebretsdatter, født 13. mai og døpt 19. mai 1798 på Nøtterøy. Faddere: Kirstine Arnesdatter Østre Nøtterøy, Barbara Andersdatter Østre Nøtterøy, Anne Jakobsdatter Vestre Nøtterøy, Jakob Kristoffersen Vestre Nøtterøt, Nils Mikkelsen Østre Borge i Skjee sogn.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

 

NORDRE HELLA

Kalles også Hella – Hellen – Hellæ –– Nedre Hella - Hellebøen (1711)

 

Plassen nevnes langt tilbake i tiden som fergested, med overfart til Skjersnes i Stokke. Navnet betyr flatt berg. Nordre Hella og Hellarønningen, samt plassen Soli(a) hørte under Vestre Nøtterø mens Søndre Hella hørte under Nordre Sande. Søndre Hella er vekk, mens Nordre Hella står i dag.

På et kart fra 1772, som er en kopi av et kart fra 1707, finner vi ”Nordre Helle”.

 

Her var trolig:

 

Laurits Petersen Krabbe, født ca. 1615 (50 år i 1665). Nevnt 1645-1665. Gift med Anne. Nevnt 1660. I koppskatten 1645 betaler Lauritz ”Hoelle” for seg og sin kone og en pike – 1 ort. Fergemann. Laurits Pedersen Hellen” hadde i 1657 2 kyr, 1 kvige og 1 svin og skattet 1 mark av det. Den 22. januar 1666 ligger Abraham Knutsen Sandes skip fortøyd ved berget ved Stranden på Soli. Det brygger opp til en krangel på skipet og en del vitner kalles inn. Bl.a. ”Anne Lauers Krabbis”.

 

 

*

 

Medbruker her var:

 

Hans Hansen Hellen, født ca. 1637 (28 år i 1665). Begravet 22. mars 1699, 72 år gammel. Graffæst(et).  Fergemann Nevnt 1665-1699.

Hans barn er trolig:

1.   Søren Hansen, født ca. 1665 i "Sellebøen" Trolovet 22. oktober og gift 22. november 1691 med Margrete Pedersdatter Nordre Sande. På Nordre Sande fra 1694-1704. Så i Hella. Se nedenfor.

2.   Marthe/Martha Hansdatter Hella, nevnt 1700. Død 1716 på Presterød.

      Hun fikk et barn før ekteskap:

      1. Anne, døpt 11, februar 1700.

      Martha ble trolovet 17. juni og gift 28. desember 1703 med enkemann og skipsbyggmester, Nils Sørensen Presterød i Slagen. Født ca. 1632 (32 år i 1664). Død 1716, 84 år gammel på Presterød (bruk 1).

      Barn:

      2. Mari Nilsdatter, døpt 9. september 1716 fra Presterød.

 

*

 

Mats Kristensen, født ca. 1656 (50 år i 1665). Kanskje hans kone den Gunhild Stranden som blir begravet 8. juni 1702 (i barselseng?). I så tilfelle gift flere ganger. Han er på Oserød i 1700, på Stranden (Hella) i 1702, i Hella 1704, på Bugården i 1706 og på Stokken under Oterbekk fra 1708-1721.

Barn:

1.   Kristen Matsen, døpt 26. august 1700 fra Oserød.

2.   Lars Matsen, døpt 16. juli 1702 fra Stranden.

3.   Hans Matsen, døpt 12. oktober 1704 fra Hella.

 

*

 

Hans Pedersen, født ca. 1648 (58 år i 1706). Husmann under Vestre Nøtterøy i 1706.

Barn:

1.   Peder Hansen, født ca. 1667 i Våle. 19 år, innrullert og ungkar i 1706. 24 år i 1711.

 

*

 

Søren Hansen, født ca. 1665 i "Sellebøen" (45 år i 1711).[13] Se ovenfor. Trolovet 22. oktober og gift 22. november 1691 med Margrete Pedersdatter Nordre Sande. På Nordre Sande fra 1694-1704. På Søndre Sande i 1706. Så flytter de til Hella der Søren ble fergemann. Søren død her i 1733. Det må trolig være han som blir utskrevet som matros i 1711 fra Slagen som Søren Hansen Nøtterø. Han nevnes også under Nøtterøy som utskrevet matros det året.

Barn født på Nordre Sande:

1.   Henrik Sørensen, døpt 26. september 1694. Begravet 15. april 1729. Trolovet 11. april og gift 5. desember 1720 med Gunhild Sørensdatter Nordre Gipø, døpt 5. desember 1690. Død 1751. På Nordre Gipø, bnr. 6.

2.   Inger Sørensdatter. Begravet 13. august 1696

3.   Inger Sørensdatter, døpt 21. januar 1697

4.   Tvillinger. Begravet nyfødte 13. mai 1699. Hjemmedøpte.

5.   Inger Sørensdatter, døpt 15. juli 1700. Trolovet 6. mars og gift (2) 1. april 1727 med Nils Olsen, født ca. 1684 på Mellom Smidsrød, (22 år i 1706). På Dårsti under Tokenes.

 

I 1708 får vi vite at Søren Hella skylder Peder Wulf i Stokke 3 daler 3 ort 16 skilling.

 

1713 (12. desember) møtte Margrete Pedersdatter på tinget og fortalte at hennes mann Søren Hansen Hella, fergemann for Nøtterøy, hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

1725 (19. mars) tinglyste Søren Hansen en bygselseddel på plassen Hella, som han hadde fått av sogneprest Nicolai Mancin. Han skulle betale 5 riksdaler pr. år i bygselpenger.

 

Samtidig bor Margretes søster og svoger her.

 

Lars Larsen fra Tønsberg. Trolovet 20. november og gift 19. desember 1705 med Ane Pedersdatter Olrich, fra Nordre Sande. De er bosatt her i hvert fall 1710-1714. Ane ”Laers Vestres. Bosatt i Tønsberg men ”tilholdende i N. Hellen” får tvillinger her i 1710.

Barn:

1.   Lars Larsen, døpt 15. juni 1710. Tvilling. Han må være: En ”Liden Dreng” fra Nordre Hella, død 7. juli og ble begravet 11. juli 1714, 4 år gammel. Drugnede ved bryggen”.

2.   Maria Larsdatter, døpt 15. juni 1710. Tvilling. Maria N(ordre) Hella, Et ”Lidet Barn”. Begravet 15. juni 1710.

 

*

 

Kristen Jakobsen Hellen, født ca. 1693 i Tønsberg. Nevnt 1724. Matros herfra i 1723, da 30, gift og født i Tønsberg. Han har 10 år i sjøfart og sist 4 ½ år i orlogstjeneste.

Barn:

1. Samuel Kristensen, døpt 17. august 1724.

 

*

 

Nils Olsen, født ca. 1684 på Mellom Smidsrød, (22 år i 1706).[14] Død 1763 samme sted.[15] Trolovet 13. januar og gift (3) 14. desember 1729 med Mari Andersdatter Bjønnes, døpt 24. oktober 1698. Død 1767. Kom flyttende hit fra Dårsti under Tokenes. Om barna i første ekteskap, se der.

Barn:

1.   Henrik Nilsen, døpt 17. november 1729. Død 1801. Overtok Nordre Hella.

2.   Ole Nilsen, døpt 24. april 1732. Kom til Hellarønningen.

      Faddere: Inger Helgerød, Christense Bjønnes, Søren Hella, Nils Sande og Kristen Sande.

3.   Inger Nilsdatter, døpt 16. mars 1735. Gift med Peder Nilsen Nordre Sande.

Faddere: Inger Olsdatter Vestre Elgestad, Siri Ågesdatter Sande, Pernille Gipø, Nils Pedersen Sande, Even Nilsen Mellom Kjøle.

4.   Mari Nilsdatter, døpt 23. mai 1738.

Faddere: Inger Elgestad, Helvig Elgestad, Pernille Gipø, Nils Sandø (Gipø?), Ole Larsen Hella.

5.   Kirsti Nilsdatter, døpt 23. september 1744.

Faddere: Siri Hågensdatter Nordre Sande, Christense Torgeirsdatter Bjønnes, Helvig Jonsdatter Elgestad, Lars Olsen Petterød, Jon Olsen Elgestad.

 

Ole Larsen Hellen nevnes som fadder 23. mai 1738 og 17. november 1739.

 

*

 

Henrik Nilsen, døpt 17. november 1729. Død 1. Desember og begravet 8. Desember 1801, 74 år gammel fra Nedre Hella. Trolovet 15. april 1758 og gift 2. januar 1759 med Mari (Maren) Eriksdatter fra Østre Movik (Meum), døpt 2. februar 1736. Overtok Nordre Hella.

Barn:

1.    Anders Henriksen, døpt 30. september 1759 fra Hella.

2.   Anne Henriksdatter, døpt 5. oktober 1760. Død 1805. Trolovet 9. desember 1784 og gift 12. januar 1785 med Torgeir Johannesen. Falt i september 1791 over bord fra ei skute og druknet. Stedet kalles i kirkeboka ”Dort”. Personalia, se Sanderønningen under Søndre Sande.

      Barn født i Nordre Hella:

      1. Anne Maria Torgeirsdatter, døpt 19. mars 1786.

      2.  Thorine Torgeirsdatter, døpt 23. oktober 1791. (etter farens død).

      På Nordre Hella 1784-1786(7?). På Skovrødningen 1788-1791. Anne var i Hella i 1791.

3.   Nilia Henriksdatter, døpt 26. desember 1763. Trolovet 22. november og gift 29. desember 1786 med Kristen Guttormsen Solia under Vestre Nøtterø. Først i Nordre Hella. Kom så til Østre Gunnestad.

      En datter født i Nedre Hella:

      1. Margrete Maria Kristensdatter, døpt 26. august 1787.

4.   Nils Henriksen, døpt 2. februar 1766. Gift 25. november 1789 i Borre med Olea Trulsdatter, født 18. oktober 1753 på Råen i Borre. (Datter til Truls Amundsen Øvre Kjæran, født 22. august 1720-1773, og Anne Gundersdatter Kleppan i Våle, 1726-1797. På Føske i Borre.) Olea er fadder på Nøtterøy 1790 og på Føske i Borre 1793, så da er familien flyttet tilbake. De kom til plassen Tørkopp under Skoppum i Borre. Søsteren Else Trulsdatter på Tanstadhagan under Øvre Tanstad.

5.   Erik Henriksen, døpt 8. mai 1768. Overtok Nordre Hella.

6.   Inger Henriksdatter, døpt 4. november 1770. Gift med Ole Børresen (Borgersen). På Bakkerønningen (Gård nr. 64).

 

*

 

Erik Henriksen, døpt 8. Mai 1768. Trolovet 12. november 1793 og gift 7. januar 1794 med Ingeborg Larsdatter Østre Gunnestad. Ingen barn. Gift (2) 8. februar 1799 i Undrumsdal med Maria Madsdatter Søndre Grette, døpt 18. Juli 1779 i Undrumsdal. Død 22. september og døpt 29. september 1840 i Hella, 63 år gammel. (Datter til Mads Jørgensen, født 1734 på Nedre Kjæran i Nykirke, og Anne Olsdatter Nordre Haugan, 1738-1818. På Søndre Grette i Undrumsdal.) Fergemann.

Barn i andre ekteskap:

1.    Ingeborg Eriksdatter, født 2. desember og døpt 7. desember 1799 fra Østre Gunnestad.

2.    Henrik Eriksen, født 6. august og døpt 15. august 1802 fra Hella.

3.    Henrik Eriksen, født 9. desember og døpt 14. desember 1805.

 

Uplassert under Nordre og Søndre Hella.

 

Bent Hella. Begravet 23. januar 1741, 91 år gammel.

 

*

 

Jens Hella. Nevnt 1705.

Barn:

1.   Lisbeth Jensdatter, døpt 6. juli 1705.

 

*

 

Svend Hella. Begravet 15. november 1733.

 

 

HELLARØNNINGEN

Kalles også Hellerønningen – Hella - Rønningen – Øvre Hellen

 

På et kart fra 1772, som er en kopi av et kart fra 1707, finner vi navnet ”Hagen Helle”. Uten at vi kan bevise det, er det mulig at dette skal være Hellarønningen som nevnes fra 1709.

 

Knut Hellarønningen. Kanskje hans kone er Astri Hellerønningen, født ca. 1675. Begravet 7. april 1737, 62 år gammel.

Barn:

1.   Tor Knutsen, døpt 16. juni 1709 og begravet samme dag.

2.   Tor Knutsen, døpt 8. januar 1710. Begravet 23. mars 1710.

3.   Tor Knutsen, døpt ?6. august 1711. Begravet 12. juni 1712.

4.   Tor Knutsen, født 1712. Begravet 3. juli 1712, få dager gammel.

5.   En datter, døpt 3. februar 1716.

 

*

 

Jakob Pedersen Hellarønningen. Trolig fra en plass Hytta, ukjent hvor. Trolovet 6. juni 1736 og gift 31. oktober 1737 med Marte Andersdatter Stangeby. På Stangeby 1738.

Barn:

1.   Ane Jakobsdatter, hjemmedøpt 14. april 1738 på Stangeby av Halvor Stangeby. Døpt i kirken 16. april 1738. Begravet 23. april 1738, 2 uker gammel.

2.   Peder Jakobsen, døpt 17. november 1739 fra Hellarønningen. Faddere: Siri Sande, Maria Stangeby, Anders Stangeby, Halvor Stangeby, Ole Larsen Hella. Død 1774 ”Døde udenfor Meenighederne” I 1774, da sønnen Peder døpes, står det: ”Den i Dramen d. 11te Maj. a. h. druknede Peder Jacobsen Rødningen”. Trolovet 5. april og gift 30. november 1761 med Maria Kristensdatter Søndre Gipø, født 1738. På Rønningen under Stangeby fra 1766-1774.

3.   Jakob Jakobsen Hellerønningen, døpt 9. desember 1743 fra Hellarønningen. Begravet 11. mars 1748, 4 ½ år gammel. Faddere: Siri Hågensdatter Søndre Sande, Mari Andersdatter Hella, Anders Amonsen Stangeby, Halvor Andersen Stangeby, Peder Nilsen Søndre Sande.

 

*

 

Ole Nilsen fra Nordre Hella, døpt 24. april 1732. Nevnt 1773[16]. Trolovet 2. november og gift 4. desember 1759 med Marte Jakobsdatter, trolig fra Nedre Skjerve og døpt 18. januar 1729.

Barn:

1.   Jakob Olsen Hellerødningen. Trolovet 19. november og gift 29. desember 1795 med Helvig Hermansdatter Veien.

2.   Hans Olsen. Gift med Elen Andrea Hansdatter Østre Nøtterøy, født 1792. Feil.

3.   Inger Olsdatter, født 1762. Død 1832. Gift 1788 med Nils Ingebretsen Stangeby.

 

Martes mor Kari Jakobsdatter Nedre Skjerve begraves fra Hella Rønningen 2. desember 1768, 78 år gammel.

 

Følgende bor her i denne tiden: Sørine Olsdatter Hellerødningen. Kona til Halvor Hansen Ravndal. Om ham står det i 1785 ”Den af Tonsbergs Arrest – Hus nyelig unvigte”. Personalia, se Ramdal.

Barn:

1. Hans Halvorsen, født 20. januar 1785. Hjemmedøpt. Død 23. januar, 3 dager gammel og 

    begravet 28. januar 1785. Tvilling.[17]

2. Ole Halvorsen, født 20. januar og døpt 25. januar 1785. Død 28. januar og begravet 4.

    februar 1785, 8 dager gammel.[18] Tvilling.

 

1785 (14. januar) var det skifte på plassen Hellarønningen under Vestre Nøtterøy etter Ola Nilsen. Barna var Jakob Olsen, 14 år og Anne Marie Olsdatter, 23 år. Begge hjemme. Inger Olsdatter, 20 år og hos Madame Angel. Stine Olsdatter, 18 år og tjener hos Madame Scheen i Tønsberg.

 

*

 

Henrik Larsen. Han kalles Bugården i 1791. Trolig den samme som Henrik Holmen fra Holmen i Arnadal. Død 13. mai på Støyten og begravet 19. mai 1805, 75 år gammel. Gift (1) med Inger Kristoffersdatter, født ca. 1719. Død 25.januar på Bugården og begravet 1. februar 1791, 72 år gammel. Trolovet 22. mars og gift (2) 5. mai 1791 med Pernille Simonsdatter Støyten under Stangeby, døpt 15. oktober 1765 fra Nedre Semb. På Bugården 1790-91. I Tønsberg 1791–92, der de kjøpte eget hus. På Støyten 1793-95 og i Hellarønningen fra 1801. Tilbake på Støyten 1805.

Barn i andre ekteskap:

1.   Inger Marie Henriksdatter, døpt 8. november 1791 i St. Laurenti kirke, Tønsberg. 9 år og bosatt på Støyten 1801.

2.   Karen Elizabeth Henriksdatter, døpt 12. oktober 1793 fra Støyten under Stangeby. Død 6. april og begravet 9. april 1794, ½ år gammel.

3.   Lars Henriksen, født 24. november og døpt 29. november 1795.

4.   Nils Henriksen, født 15. januar og døpt 21. januar 1801 fra Øvre Hella. Død 16. februar og begravet 28. februar 1805, 5 år gammel.

5.   Andreas Henriksen, født 25. august og døpt 30. august 1804 fra Hellarønningen.

 

*

 

Nils Martinsen., født 1811 i Sandsvær. Død 1881. Gift 1845 med Inger Andrea Andersdatter, født 1821 i Labakken. Bodde her ved folketellingen 1865. I mars 1878 brant stua til Nils. Nytt hus ble snart oppført igjen.

Barn:

1.   Gunhild Nilsdatter, født 1848 i Hella.

2.   Bredine Nilsdatter, født 1852. Død 1878 i Tønsberg.

3.   Nikolai Nilsen, født 1858. Sjømann.

 

Uplassert under Hellarønningen – Øvre Hella

 

Kirstine Olsdatter bosatt i Sem prestegjeld. «Moderen (…), her Hjemkommen i Pladsen Hellerødningen, som lod udlægge til sin Barnefader en Apotheker-Svend fra Stavanger ved Navn Hartau Sentler

Barn:

1.      Ole, døpt 25. mars 1791 på Nøtterøy. Faddere: Maria Engebretsdatter Stangeby, Inger Abrahamsdatter Øvre Elgestad, Engebret Andersen Stangeby, Torgeir Johannesen Nedre Hella, Erik Henriksen Nedre Hella.

 

*

 

«Qvindemenniske» Margarete Torgersdatter «Sæmbs Præstegjeld». «Moderen er et i Øvre Hellen indkommen Qvindemenniske af Sembs Præstegjeld.». Far var: «Enkemand, med hende nu her tilstede», Anders Eriksen Helstrøm fra Sandefjord.

Barn:

1.      Jakob Andersen, født 3. januar og døpt 11. januar 1799 på Nøtterøy. Faddere: Anne Sørensdatter Nordre Sande, Kirsten Larsdatter Nordre Sande, Henrik Nilsen Nedre Hella, Jakob Kristoffersen Vestre Nøtterøy, Erik Andersen fra Sandeherred.

 

 

https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/12374793_10153268604942217_2262312940893079266_o.jpg

 

SOLLI

Kalles også Sollia – Solie under Vestre Nøtterø - Solistranden

 

Den 22. januar 1666 ligger Abraham Knutsen Sandes skip fortøyd ved berget ved Stranden på Soli. Det brygger opp til en krangel på skipet og en del vitner kalles inn. Bl.a. Gullik OlsenSoli og Gjertrud Tormodsdatter Soli stranden. Gullik nevnes ikke i manntallet 1664-1665.

 

*

 

Guttorm Helgesen, døpt 21. juni 1716 i Sem.[19] Tjente i 1747 på Vik i Sem. Begravet 2. februar 1778, 62 år gammel. (Sønn til Helge Olsen, født ca. 1671. Død 1741, 70 år gammel. Gift med Margrete Larsdatter, født ca. 1674. Død 1748, 74 år gammel. På Nedre Grette i Sem.) Gift med Magnhild Ambjørnsdatter, født ca. 1725.[20] Enken, ”Lægdslem” Magnild Anbjørnsdatter Torød, død 28. april og begravet 3. mai 1797, 74 år gammel. På Tømmerholt i 1754. På Gurerød under Østre Nøtterøy 1755-1763. Så på Solie under Vestre Nøtterøy.

Barn:

1.   Margrete Guttormsdatter, døpt 6. juni 1754 fra Tømmerholt. Begravet 9. september 1754, 5 måneder gammel fra Tømmerholt.

2.   Hans Guttormsen, døpt 14. september 1755 fra Østre Nøtterøy (Gurerød). Død 8. april og begravet 13. april 1787 som ”lægdslem”. Det står også om Hans at han var ”Den tossede og med et stærkt Fang beladte Dreng”.

3.   Else Guttormsdatter, født 1758. Døpt 2. juli 1759 fra Gurerød. Tvilling.

4.   Ingeborg Guttormsdatter, født 1758. Døpt 2. juli 1759 fra Gurerød. Tvilling.

5.   Anders Guttormsen, døpt 15. oktober 1760 fra Gurerød.

6.   Kristen Guttormsen, døpt 24. mai 1763 fra Østre Nøtterøy (Gurerød).[21] Trolovet 22. november og gift 29. desember 1786 med Nilia Henriksdatter Hella. Kom til Østre Gunnestad. Personalia, se Østre Gunnestad.

*

 

Ole Hansen Solie. Nevnt 1774-1775 her.[22] Dette må være Ola Hansen fra Småvik, født 1739. Død 1801, 62 år gammel. Gift 1766 med Live Gundersdatter Middelborg, døpt 6. juni 1734. I Kjøpmannskjær 1801. Personalia, se der.

Barn:

1. Helvig Olsdatter,døpt 29. september 1767 fra Småvik. Begravet 9. juli 1774 fra Solie.

2.

 

*

 

*

Kristen Guttormsen 1786

 

*

 

 

Uplassert under Solie

 

Kirstine Olsdatter Solie under Vestre Nøtterøy. Fikk et barn med en Hans Hansen.

Tilholdende på Østre Nøtterøy. «Moderen udlægger til sin Barnefader en fra det     Tellemarkske Regiment med Pension afskeediget og sig her paa Østre Nøtterøe opholdende     Grenader ved Navn: Hans Hanssen.»

Barn:

1. Maria Hansdatter, døpt 13. juli 1793 på Nøtterøy.

 

Tjenestedrenger på Nøtterøy

 

1622 - Peder Nøtterøy.

 

Uplassert under Nøtterøy

 

Tomas Andersen Nøtterøy var reservesoldat i 1686. Han ble innrullert i 1682.

 

*

 

Svend Pedersen Nøtterøy er soldat i 1686 for gårdene Østre Nøtterøy, Narverød i Slagen, Vestre Oterbekk og Landsrød.[1] Overtatt fra Ingebret Reidarsen Østre Sørby i Våle.

[2] Martinsmesse

[3] Jonsok

[4] jul og Mikkelsmesse.

[5] Overtatt før 1643 av brukeren Aksel Kjøstelsen Haug.

[6] Nøtterøy av Lorens Berg, side 632.

[7] Ramnes, bind II, andre del, side 1021.

[8] Hans søster Berte Abrahamsdatter var gift med Hans Andersen Rygg i Sem.

[9] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 52-55. Datert Tønsberg.

[10] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 22-23. Skrevet på Tufte i Ramnes.

[11] Hun var enke etter Ole Anderssen (Amundsen) i Tønsberg (d. ca. 1776) og hadde med ham en sønn, som døde liten. En søster var g. m. Peder Børgersen, Jare i Ramnes.

[12] UD datert Oserød 14. juni 1592. Finnes kun som regest i NRA. Diplomet er omtalt pa s. 176 hos

Berg, men han mistolker det som skifte etter Klaus Duus. ”Borge, Gjennestad og Oserød i Skjee” av Kristian Hunskaar, Gjallarhorn nr. 28 sensommer 2001, s. 326 (note 29).

[13] Fadder 24/4 1732

[14]Efter kirkeboken var han født i Hella 1704 skriver Lorens Berg. Dette er feil. Ingen Nils er ikke født i Hella fra 1686-1720.

[15] Fadder: 1732-1750

[16] Fadder 11. januar 1773 fra Hellarønningen og 17/10 1781 fra Øvre Hella.

[17] D. 21 d. M. født, d. 23de hjemedøbt. Dødsstad Hellerødningen. Far: Af Tønsbergs Arresthuus undvigte…… etc.

[18] Yngste tvillingsønn.

[19] Fadder 22. september 1768 og forlover 4. mai 1775.

[20] Se Ambjørn Knutsen Nordre Fen i Stokke????????????????

[21] Fadder fra Solie 16.2.1785 og 19.2.1786.

[22] Fadder 3. februar 1775