Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE NØTTERØY

Gårdsnr. 125.

 

B r u k e r e

 

1300-tallet

 

Amund Helgasson. Trolig bruker i 1392.

 

1392 (22. mai) møttes Alf Asmundson, prest på Nøtterøy, Helge Ramsson, rådsmann på Teie samt vitnene Elling (Erling) Salvesson og Trond Tordsson på østre gården Nøtterøy, der de bevitnet at Amund Helgasson solgte 1markebol i Kjær i Sandeherred til Guttorm Aslaksson.[1] Gården lå ved Stange i Sandeherred, og den hadde før vært eid av Amunds far og farfar. Han fikk pengene og alle var vel forlikte.

 

Original

 

Ollum monnum þæim sem þetta bref sea ædar h/oe/yra senda Alfuar Asmunda son prestar j Niotar/oe/y Helghi Rams son rædesman j Tæighum Ellinghar Saulfua son ok Þrondar Þordason q. g. ok sina mer vilium ydar kunnikt gera at mer varom j hia j /oe/ystra gardenom a Niotarin sem liggar j Niotar/oe/y sonk a Vestfold saghom ok h/oe/yrdum a. at þæir heldo
handum saman af æinni halfu Gudþormar Asslaks son en af annare halfu Amundar Helgha son. kendisz þa fyrnemdar Amundar at han hafde selt fyrnemdom Gudþorme merkabol jardar i Kierre sem liggar vidar Stanger j Sanda sokn a Vestfoldenne: sem fader hans ok fadurfader atte firir honom: frial(s)t ok hæimholt firir huarium manne medar ollum þæim lutum oklunnyndum sem til liggia ok leget hæifuir fra forno ok nyiu vttan gardzs ok innan fra ser ok sinum æruingium ok vndir oftnemdan Gvdþorm ok hans æirvi(n)gia til æighu ok alsz odals: kæindisz þa optnemdar Amundar at han hafde vpboret af optnemdum Gudþorme fyrsta pæningh ok /oe/fsta ok alla þer j millum firir fyrnemt merkabol j Kierre ok til sannynda her vm sæittum mer vor insigli firir þetta bref er gort var a Niotrin a helghaþors æftan a iii are rikis vars virduliks herra herra  Æiriks medar gudsz naad Noreks ok Suiiarikis konunghs.

Bakpå med noe senere hånd: Bref om Kerre widh Stangier j Sande sokn.

 

 

 

Det må ha foregått flere makeskifter/jordebytter i de nærmeste år, for begge partene i Gjein i Stokke dukker opp i 1624 hos enka og sønn etter Arne Eriksen på gården Østre Nøtterø på Nøtterøy

 

 

Arne Eriksen, nevnt 1593-død ca. 1620. Lensmann fra 1593-1595. Han er bygselbonde under krona. Arne Nøtterøen” er lagrettemann ved kongehyllingen i 1610. Han har da initialene A. E. i bumerket sitt. Arne Nøtterøy østre betaler holdning 1611-12 av den parten sønnen har overtatt 2 løp smør og 1pund malt tilsammen. I 1616/17 solgte han 5 tylfter store 12 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 60 skilling. Gift med Mari Knutsdatter, nevnt 1620-1624. Eide sistnevnte år 1 ½ lpd smør 4 skinn i Gjein i Skjee. (Oppkallingen kan tyde på at hun er av slekten på Nordre Sande). Maren Nøtterøy eier ved Drengeskatten i mars 1636 1 ½ pd smør, 4 skinn, 4 lp tunge (Gjein og Belgu). Samme i 1637.

 Arne Nøtterøs segl 1610.

To mulige sønner:

1.   Lars Arnesen, født ca. 1585, død ca. 1665. På Østre Nøtterø.

2.   Knut Arnesen, født ca. 1590, død ca. 1675. På Østre Nøtterø. Finn Olsen måtte bøte fordi han i 1617 slo Knut Arnesen 1 neveslag ½ mark sølv.

3.   Engebret Arnesen, nevnt 1624-1650. Trolig gift med N.N. Helgesdatter, enke og bruker sammen med sønnene Helge og Arne i 1657. (Trolig datter til Helge Vennerød, nevnt 1593-1622). Kjøpte gården Vennerød. Det vitnes i 1716 at han hadde ei skute han reiste til Danmark med.

      I 1624 eier ”Engelbredt Vennerødt” 1 ½ pund smør 2 skinn i Gjein i Skjee sogn. På Vennerød i Arnadal.

      Barn: 1-2.

      1.   Helge Engebretsen, født ca. 1621 (43 år i 1664). Nevnt 1657-1679. Gift. Hadde halve Vennerød i 1664 av skyld 2 huder 1 tylt huggenbord. Nevnt post Mortum 1716 som bror av Arne Helgesen og morbror til Ole Andersen Vennerød.

            Barn:

1.      Jon Helgesen. Død før 1742. Gift.

Barn:

1.     Nils Jonsen. Dragon ved Hr. Obriete Lt. G….. Compagnie.

2.     Kristen Jonsen. Det samme.

2.      Arne Helgesen. Død før 1742. Gift.

Barn:

1.     Helge Arnesen. Soldat i 1742

2.     Idde Arnesdatter. Tjente på Skoli i Kodal i 1742.

            3.   Paul Helgesen. Skifte 28. juli 1742 på Alby (Veierland).[2] Gift med Marte Jakobsdatter. Enke 1742. Paul Helgesen tinglyste 19. april 1717 sin bygselseddel på halve Krika på Tjøme. Ingen barn. Hans brødre og brødrebarn arver.

            Jeg tror det er en sønn til her som er død barnløs før skiftet i 1742.

      4.   Ole Helgesen Dårsti. Han kalles Ole Hansen Krike når han begraves på Gråbrødre kirkegård i Tønsberg 7. april 1741, 66 år gammel. Gift (1) med Dorthe. Begravet 3. juli 1732. Trolovet 21. september og gift (2) 28. oktober 1732 med Elen Madsdatter Sundene på Tjøme. Dette er samme mann som Ole Helgesen som er leilending på Krika på Veierland ca. 1715-1730. Ole Helgesen tinglyste 12. april 1716 sin bygselseddel på halve Krika på Tjøme.

      2.   Arne Engebretsen Vennerød, født ca. 1623 (41 år i 1664). Nevnt 1657-1693. Gift. Han måtte i 1645-46 betale en bot på 11 1/2 daler fordi han hadde begått leiermål. Hadde halve Vennerød i 1664 av skyld 2 huder 1 tylt huggenbord. Nevnt post Mortum 1716 som bror av Helge og morbror av Ole Andersen Vennerød.

            Barn:

1.   Engebret Arnesen, født ca. 1654 (62 år i 1716). Trolig den Engebret Arnesen Bergan som ble begravet 10. juni 1728, 78 ½ år gammel. Søndre ”Torrød eie” (Søndre Tori) i 1706. Vitnet at han var 62 år, født på Vennerød og bosatt på Dypendal på Søndre Tori eie i 1716. Gift med enka etter Frans Ivarsen Bergan. Medbruker på Bergan i Skjee.

      Barn:

      1.   Kirsten Engebretsdatter. Skifte 18. desember 1748. Trolovet med Iver Andersen Gryte i Skjee, født 1718. Død 1756.

            Barn:

            1.   Ingeborg Iversdatter, født 1746. ½ år på skiftet.

      2.   Anne Arnesdatter. Skifte 1. mars 1706. Gift med Ola Matiasen Øvre Hontvet i Skjee. Skifte 9. september 1713.

            Barn:

            1.   Arne Olsen, født ca. 1700. 6 år i 1706. Død før 1713 da han ikke nevnes i skiftet etter faren. Må være han som kommer til Skjersnes.

            ?.   Sissel Arnesdatter, (ca. 1698–1746). Skifte 15. januar 1746. Gift (1) 1734 Jon Kristoffersen Dyrsrød, ca. 1702–1741), var husmann fra ca. 1733 til 1741. Gift (1) Karl Kjeldsen (1714–1774) fra Østre Buer i Sandar, husmann på Dyrsrød fra ca. 1741 til sin død. På plassen Dyrsrød under Fossnes.

                  1723. Zidsel Arnesdaatter for letfærdighed som andgaf til barnefader Friderich Hansen Corporal ved Hr Capitain Bondes compagnie.

                  Barn:

1.     Anne Jonsdatter, 1733-1746. Død etter moren.

2.     Arne Jonsen, (1736–1736).

3.     Mari (Maren) Jonsdatter, (f. 1737). 8 år i 1746.

            ?.   Marte ArnesdatterGryte i Skjee i 1716, da 74 år og født på Vennerød. Trolig gift med Jon Hansen Gryte.

3.   Ragnhild Engebretsdatter, født ca. 1628. (87/88 år i 1716). Gift med Anders Kristensen Fekja i Stokke. Død 1700. Hun forteller i et vitneutsagn i 1716, at hun er født på gården Vennerød og at hennes søsken har fortalt henne at hennes Salige far, Engebret Arnesen er født på gården Store (Østre) Nøtterøy på Nøtterøy. De kommer til Gravdal i Andebu.

      Barn:

1.      Mari Andersdatter. Død 1718. Gift med Augrim Larsen Biuerød i Andebu. Død 1718. I 1716 kaller han Ragnhild Engebretsdatter for sin ”vermoder” (svigermor). 9 barn, hvorav 8 vokste opp.

4.   N. N. Engebretsdatter. Gift med Anders N. N.

      Barn:

1.      Ole Andersen, født ca. 1662 (54 år i 1716). Hadde bodd på gården Vennerød i 30 år i 1716. Han kaller Arne og Helge for sine morbrødre. Gift (1) med Marte Kristensdatter Fekja. Skifte 31. oktober 1711. Søskenbarn til Knut Nilsen Vagtberg i Stokke, sønn til Nils og Gunhild Kristensdatter Fekja.

Barn:

1.  Anders Olsen, 11 år på skiftet. På hans vegne møtte morens søsters mann, Peder       Skauen.

5.   Signe Engebretsdatter. Bodde i 1716 på plassen Hoksrød i Arnadal og vitnet da at hun var 74 år gammel. Hun kaller Helge og Arne for sine 2de brødre. Begravet 28. november 1723 fra Hogsrød, 87 år gammel.

     

      Slektning Arne Gundersen Nordre Holt.

 

 

Første halvdel

1/3 fra 1611-ca. 1620,

siden halve gården.

 

Lars Arnesen, født ca. 1585 (80 år i 1665). Nevnt 1611-ca. 1665. I 1611 står det at ”Lauritz Arnessønn” betalte i første take av Østregården Nøtterøy på 8 daler.

 

Laurids Nøterøenn” skatter i 1624 av:

 

Belgu i Sandeherred     -           4 lispund mel.

 

Laurids Nøterøen forne: sinn moder Marenn Knuds doters gods Angiffuedt”:

Gjein i Skjee                -           1 ½ pund smør 4 skinn

 

Ved båtmannskatten 1640 står Laurits Nøtterøy med 1 pund smør 2 kalveskinn. I koppskatten 1645 betaler Laurits og Knut Nøtterøy for seg, sine koner, en sønn og to døtre – 2 1/2 ort 4 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Lauridz Nøtterøe till Thunsberg laugstoell smør 6 pd., maldt 1 skippd. (Er) 3 skippd. Laugstolen bøxsellen. Skatt 4 dr.”

 

Laurits Nøtterøy         1655

 

Gran (feil for Gjein) 1 pd smør 4 skinn. Det samme i 1661.

 

Laurits Nøtterøys bumerke 1624

 

Barn:

1.   Hans Larsen, født ca. 1630 (35 år i 1665).

 

*

 

Hans Larsen, født ca. 1630 (35 år i 1665). Begravet 14. august 1700, 77 år gammel. Trolig gift (1) med N. N. (Trolig het hun Else ifølge oppkalling), død før 1686. Trolovet 15. desember 1689 og gift (2) 7. januar 1690 med Anne Gjestsdatter. Begravet 27. juni 1714, 42 år gammel. Hans nevnes ofte som lagrettemann. I 1679 måtte Hans Nøtterøy betale 3 daler 21 skilling i resterende skatter. Bruker 1689. I 1700 skylder Østre Nøtterøy 4 daler 2 ort i landskyld. 1691 betalte Hans Østre Nøtterøy resterende skatter og avgifter på 4 daler 1 ort 22 skilling og rettigheter på 1 daler 1 ort 9 ½ skilling.

Barn i første ekteskap:

1.   Arne Hansen, født ca. 1662. Kom til andre halvdel.

2.   Anne Hansdatter.[3] Skifte 10. februar 1699. Gift med enkemann Anders Kristoffersen Nordre Vold i Borre. Død 13. juni 1710. Skifte 18. november 1710.[4] I skiftet etter Anders, står det at Arne Nøtterøy er barnas morbror, sammen med Bent Mortensen Råen. Likeså møter deres salige fars søsters mann Hans (Paulsen) Nordre Vold.

      Anne arvet 3 skinn og 33 5/8 merker salt etter sin mann.

      Barn mellom Anne og Anders:

1.      Ole Andersen. Soldat under her veledle Kaptein Hacks kompani i 1710. Gift før 1710 med Åse Andersdatter. Ole Volds kvinne dør 15. mars 1718, trolig i barselseng. En datter av Ole vokste opp. Han hadde den 25. februar 1709 kjøpt 13 skinn 13 9/10 merker salt med bygsel i Nordre Wold.[5]

Barn:

1.  Ole Andersen Volds datter død 16. april 1711.

2.  Anne Olsdatter, døpt 10. februar 1712 fra Vold.

3.  Anders Olsen, døpt 27. februar 1714. Død 6. juni 1715.

4.  Anders Olsen, døpt 11. februar 1716. Må være det barnet som dør 30. mai samme år.

5.  Ole Andersen Volds barn død 6. februar 1718.

6.  Else Olsdatter, døpt 5. desember 1719. Hvem som er hennes mor vites ikke.

  1. Kristoffer Andersen d.e. 21 år i 1710. Nevnes på sin myndling Nils Andersens vegne 1723.e broren.
  2. Kristoffer Andersen den yngre, født ca. 1693. Var 16 år i 1710. Fikk alle parter fra sine slektninger i Nordre Vold, 4 4/5 skinn 18 7/4 merker salt den 16. oktober 1721.

Arne Nøtterøy kalles hans morbror.

4.      Nils Andersen, født ca 1703. Var 7 år i 1710. Han arvet 3/5 skinn og 6 29/40 merker salt i Nordre Wold i brorlodd.[6] Nevnt 1721.

5.      Jørgen Andersen. Død før 1723.

6.      Anne Andersdatter. Gift med Ole Olsen Åsen. Dør på Åsen 23. november 1729. Til Gudum i Botne sier Borreboka, men dette stemmer ikke.

7.      Else Andersdatter, født ca. 1692. 18 år i 1710. Død før 1709 sier Borre bygdebok, men hun lever i 1710 og er da 18 år gammel.

 

Borreboka sier at Åse Andersdatter ble gift (2) med en Torbjørn Torbjørnrød på Nøtterøy. Dette er en person som ikke eksisterer på Nøtterøy. Imidlertid finner vi i skiftet etter Åses datter Anne i 1751 at hennes salige (avdøde) mor har en datter med en Torbjørn.

A)   Maren Torbjørnsdatter, født ca. 1693. Begravet 16. juli 1771, 78 år gammel.

Trolovet 25. september og gift 30. november 1743 i Borre med enkemann Ole Jonsen Gusland, født 1702. Fra Rossløs i Våle.

     

Anders ble gift igjen med Jøran Mortensdatter. Hun levde ennå 1723, der hun kaller Ole Andersen Vold sin stesønn.[7] Ingen barn.

Barn i andre ekteskap:

3.   Else Hansdatter, døpt 30. desember 1690. Trolig død liten.

4.   Mari Hansdatter, døpt 19. februar 1694. Trolig død liten.

5.   Else Hansdatter, døpt 19. januar 1697. Trolig død liten.

 

Hans Nøtterøy skyldte i 1698 3 daler til Peder Wulf. Anne Gjestsdatter, salig Hans Østre Nøtterøy ble stevnet i 1703 av for resterende tiende.

 

*

 

Hans Ågesen[8], født ca. 1667/68 i Stokke.[9] (38 år i 1706). Hans Ågesen blir begravet 26. september 1752, 85 år gammel. Gift (1) med Ingeborg Olsdatter, født ca. 1672. Begravet 27. juni 1714, 42 år gammel. Trolovet 12. september og gift (2) 8. oktober 1714 med Else Arnesdatter Østre Nøtterøy, født ca. 1690 på andre halvdel. Begravet 24. desember 1763, 73 år gammel. I 1706 er Hans Ågesen bruker av halve Østre Nøtterøy.

Barn i første ekteskap:

1.   Hågen (Åge[10]) Hansen, døpt 6. juli 1702. I 1706 kalles han Åge Hansen og er da fire år gammel. Trolovet 10. september og gift 15. november 1725 med Ingeborg Larsdatter Hovland, døpt 29. juni 1692. Først på Hovland, så Kjøholmen under Alby på Veierland.

      Barn:

1.      Lars Håkonsen, døpt 6. oktober 1726. Far: Haaken Hovland. Trolig den ”Smaa Barn” (uten kjønn) som ble begravet 1. november 1726 som barn av ”Haagen Hofland”.

      2.   Mari Ågesdatter, døpt 6. mai 1730 fra Hovland. Tjente på Grimestad på Tjøme da hun ble trolovet 16. februar 1756 med Lars Anundsen fra Næs i Sandeherred. Kom til Burø på Tjøme og fikk seks barn.

      3.   Ingeborg Hågensdatter. Konfirmert 29. september 1744 fra Meum. Trolovet 17. november og gift 11. desember 1768 på Nøtterøy med Simen Olsen Sundene på Tjøme. Ingen barn registrert.

      4.   Ole Ågesen, døpt 16. august 1736 fra Kjøholmen under Alby på Veierland. Gift 11. november 1765 på Nøtterøy med pigen Berte Pedersdatter Vallekjær på Tjøme. «Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling hieme i Huuset ægteviede.» Skipper. Seilte i 1765 snoven Peder Elisabeth på 24 lester. Eide halve Eidane i Sandeherred 1769-1796 og har kanskje bodd der til tider. Fra 1767 i Tallakshavn i Sandeherred som han betalte 300 daler for. Var gjestgiver. Ble vanfør og fattig. Han falt ned fra riggen på ei skute i Sandefjord.

            Barn:

1.      Ingebor Maria Olsdatter, døpt 15. desember 1765 på Tjøme.

2.      Otte Olsen, født 19. desember og døpt 27. desember 1768 fra Tallakshavn.

3.      Peder Olsen, født 14. oktober og døpt 21. oktober 1770.

4.      Abel Olsen, født 2. januar og døpt 10. januar 1773.

5.      Maren Olsdatter, født 21. desember og døpt 30. desember 1775. Tvilling.

6.      Berte Olsdatter, født 23. desember og døpt 31. desember 1775. Tvilling.

2.   Ane Hansdatter, døpt 10. mai 1705. Trolovet 23. mars og gift 1. juni 1730 på Nøtterøy med Lars Evensen, født ca. 1707 i Drammen. På Brunstad i Stokke i 1745. På Volden under Nedre Sem på Nøtterøy i 1748. Bodde i 1752 på plassen Krikerød under Jarlsberg Hovedgård i Sem. 16 år, matros og på vestre Nøtterøy i 1723.

      Barn:

      1.   Maria Larsdatter, døpt 30. september 1734 fra Vestre Gile i Stokke.

      2.   Inger Larsdatter, døpt 29. mai 1740 fra Holtene i Stokke.

      3.   Helvig Larsdatter, døpt 7. mai 1745 fra Brunstad i Stokke.

3.   Mari Hansdatter, døpt 27. mai 1708. Begravet 27. mai 1708. Hjemmedøpt.

4.   Ole Hansen, døpt 2. juli 1709. Begravet 13. august 1709.

5.   Ole Hansen, døpt 12. oktober 1710. 5 år i 1715. Ikke nevnt på skifte 1752.

Barn i andre ekteskap:

6.   Hans Hansen, døpt 11. juni 1715. Begravet 14. november 1717, 2 ½ år gammel.

7.   Lars Hansen, døpt 29. desember 1716. Begravet 12. desember 1717.

8.   Lars Hansen, døpt 20. oktober 1721. Konfirmert 8. oktober 1741. Trolovet 10. november 1744 og gift 4. januar 1745 med Helvig Jonsdatter Vestre Elgestad og kom dit.

9.   Kristoffer Hansen, døpt 16. januar 1724. Konfirmert 13. januar 1743. Bodde i Buerstad.

10. Inger Hansdatter, født 1726. Konfirmert 29. september 1744. Trolovet 10. august og gift 27. august 1748 med Lars Pedersen Nordre Gipø og kom dit.

11. Hans Hansen, døpt uvisst. Konfirmert 8. april 1742. Trolovet 28. oktober 1745 fra Store Nøtterøy, og gift 4. januar 1746 med Mari Fransdatter Volden. På Føykås.

12. Mari Hansdatter. Trolovet 24. september 1753 med Sakarias Jakobsen Nes. Kom til Buer.

13. Else Hansdatter, døpt 20. august 1732. Begravet 2. februar 1733, 21 uker gammel.

14. Jens Hansen, døpt 16. mars 1734. Begravet 9. november 1740, 6 år gammel.

 

25. november 1701 tinglyste Hans Ågesen sin bygselseddel på Store Nøtterøy av skyld 6 bismerpund smør 1 skippund tunge med fornødspenger 2 ort. Datert 13. Januar 1700.

 

Hans hadde en tjenestedreng her i 1706: Lars Kristoffersen, 18 år, ungkar og innrullert. Født på Nøtterøy. Det må være Lars Kristoffersen, døpt 28. september 1686. Far Kristoffer Buer.

 

1715 (20. september) ble det holdt skifte på Østre Nøtterøy, etter Ingeborg Olsdatter. Enkemannen Hans Haagensen. Barna: Haagen Hansen 14 år. Ole Hansen 5 år og Anne Hansdatter 10 år gammel.

 

1752 (18. desember) ble det holdt skifte på Østre Nøtterøy etter Hans Håkonsen (Ågesen). Enken var Else Arnesdatter. Barn med første, adøde, hustru, Ingeborg Olsdatter: 1. Hågen Hansen, død og etterlatt seg tre barn: a) Ole Hågensen, 16 år. b) Ingeborg Hågensdatter, 25 år. c) Maren Hågensdatter, 23 år. 2. Anne Hansdatter, gift med Lars Evensen Krikerød under Jarlsberg. Barn med gjenlevende kone: 3. Hans Hansen, 36 år. 4. Lars Hansen, død og etterlatt seg 2 barn: a) Jon Larsen, 6 år. b) Jens Larsen, 5 år. 5. Kristoffer Hansen, 28 år. 6. Inger Hansdatter, gift med Lars Pedersen Gipø. 7. Maren Hansdatter, 23 år.

 

Andre halvdel

Fra 1620.

 

Knut Arnesen, født ca. 1590 (76 år i 1665). I koppskatten 1645 betaler Laurits og Knut Nøtterøy for seg, sine koner, en sønn og to døtre – 2 1/2 ort 4 skilling. I 1626 måtte Ola Olsen bøte ½ daler fordi han slo Knut Nøtterød over munnen. Eier sammen med broren Lars 1pd smør 4 skinn i Gjein i Skee i 1661.

Barn:

1. Ola Knutsen, født ca. 1637 (28 år i 1665). Utenlands i 1665. Kom til Tangen.

 

I 1665 var det to tjenestedrenger på Østre Nøtterø:

A. Gunder Hansen, født ca. 1651 (14 år i 1665).

B. Torgeir Julsen, født ca. 1649. 16 år og soldat i 1665.

 

Marta og Anne Einersdøttre eier i 1644-1646 1 bismerpund smør i Østre Nøtterøy.

 

*

 

Anders Nøtterøy. Bruker ca. 1675-1688. Lagrettemann i 1676.

 

*

 

Paul Larsen, født ca. 1650 (56 år i 1706).[11]  Gift med (1) Mari Larsdatter[12]. Begravet 27. mars 1699., bruker 1686-1690. Var fra Torbjørnrød og flyttet tilbake dit. Amtsforvalteren protesterte mot at Paul flyttet til Torbjørnrød, men det hjalp ikke.

Barn født på Østre Nøtterø:

1.   Anders Paulsen, døpt 22. januar 1687.

2.   Live Paulsdatter, døpt 10. september 1690.

 

*

 

Denne halvparten av gården lå øde i 1690-1693, og i 1691 betales resterende skatter og avgifter på 6 daler 2 ort 22 skilling og rettigheter på 2 daler 23 ½ skilling. I 1690 sies det at Paul er fraflyttet gården og at den ligger øde. Det sies i 1692 at den da hadde ligget øde i to år.

 

Arne Hansen, født ca. 1662. Se først halvdel. Begravet 29. januar 1727, 66 år gammel. Gift 18. august 1687 med Årsle (Orsle/Ursula) Hansdatter, født 1662. Begravet 1. januar 1733, 71 år gammel ”Graff(lagt)”. Bosatt på første halvdel av Østre Nøtterøy 1687-1688. Så blir de borte noen år 1688-1693. Det er da foreslått at han kanskje bodde på Solberg i Fon. Han kalles en gang siden Arne Solberg. Han hadde tjent i åtte år som soldat.

Barn:

1.   Espen Arnesen, døpt 8. mai 1688. Trolig død liten.

2.   Else Arnesdatter, født ca. 1690. Trolovet 12. september og gift 18. oktober 1714 med enkemann Hans Håkonsen på første halvdel.

3.   Barbro Arnesdatter, døpt 29. november 1693. Trolovet 6. februar og gift 25. juni 1715 med Kristen Andersen Bjønnes. Kom til Søndre Gipø.

4.   Lars Arnesen, døpt 21. november 1696. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Kristoffer Arnesen, født 1699. Trolovet 13. august og gift 29. oktober 1722 med Kari Andersdatter Bjønnes og kom dit.

6.   Hans Arnesen, døpt 30. juli 1702. Bodde på Søndre Nes, til slutt på Kjernås under Prestegården. Hans Arnesen ble i 1725 stevnet for leiermål med Live Hansdatter som tjente på Elgestad. Det ble kalt inn to vitner, Amund Øre og Hans Skarphaga. På Hans vegne møtte broren Lars Arnesen. Her nevnes også brødrenes far Arne Hansen. Live må være den personen som siden ble gift med Truls Eriksen, se Snipetorp. Her måtte betales 24 lodd sølv eller 12 riksdaler penger.

      Barn mellom Hans og Live:

      1.   Gunhild Hansdatter, døpt 22. mars 1724. Senere skjebne ukjent.

7.   Ole Arnesen, døpt 1. mai 1705. Senere skjebne ukjent.

7.   Hans Arnesen d.y., døpt 18. januar 1708. Senere skjebne ukjent.

 

Arne Hansen Solberg, nå bosatt på Østre Nøtterøy ble stevnet i 1699 i en arrestasjonssak av en Jørgen Døvle i Stavern. Senere i saken kalles han Arne Hansen Nøtterøy.

 

 

En søster av Årsle var trolig:

  1. Alet (Alhed) Hansdatter, født ca. 16. Begravet i juli 1746 fra Haslebekken, 72 år. Trolovet 22. september og gift 23. november 1702 i Sem med Ole Knutsen Søndre Hasle i Sem.

Barn:

1. Knut Olsen, født ca. 1699. Begravet 17. juni 1716, 17 år gammel.

2. Helvig Olsdatter, døpt 20. februar 1707. Gift 26. oktober 1735 med enkemann og 

    smed på Jarlsberg, Jon Eriksen Søndre Kjærnes. Syv barn.

3. Hans Olsen, døpt 8. september 1709. Faddere: Kari Kristoffer Hasles, Anna   

    Gunner Hasles, Mathis Rise, Arne Nøtterø, Anders Fylpå.

4. Knut Olsen, døpt 2. februar 1716.

            5. Gunder Olsen, døpt 19. januar 1718.

 

*

 

Lars Arnesen, døpt 21. november 1696. Omkom ved forlis 1744. Gift 29. desember 1721 med Inger Jørgensdatter Søndre Gipø, døpt 22. mai 1698. Død 10. mai av alderdom og begravet 14. mai 1784 fra Søndre Årø, 86 år gammel.

Barn:

1.  Søren Larsen, døpt 14. juni 1722. 23 år i 1744. Kom til Kjøleholmen i 1751, da han kjøpte den.

2.  Arne Larsen, født ca. 1724. 20 år i 1744. Overtok en del av gården her.

3.  Hans Larsen, døpt 4. oktober 1727. 17 år i 1744. Kom til Bjønnes, men døde ung.

4.  Eli Larsdatter, døpt 5. mars 1730. 12 år i 1744. Konfirmert fra Volden 13. april 1749. Trolovet 5. januar og gift 7. februar 1760 med Lars Jonsen Østre Nøtterøy.

5.  Id(d)e Larsdatter, døpt 30. mars 1732. Begravet 14. april 1732.

6.  Åsle Larsdatter, døpt 16. august 1733. Trolovet 28. februar og gift 18. mars 1760 med Hans Sørensen Vestre Kjøle, som da bodde på Bjønnes.

7.  Else (Elsebeth) Larsdatter, døpt 4. mars 1736. 7 år i 1744. Trolovet 27. mars og gift 8. april 1762 med Hans Olsen Buer. Bodde på Gurerød, senere i Sanderønningen.

8.  Jørgen Larsen, døpt 27. desember 1738. 5 år i 1744. Trolovet 3. desember 1764 og gift 3. januar 1765 med Ingeborg Sørensdatter Søndre Årøy. Kom til Søndre Nes. Han forlot henne og hun bodde i 1801 hos svigersønnen Peder Jensen i Stranda.

9.  Barbara Barbro) Larsdatter, døpt 4. april 1741. 3 år i 1744. Trolovet 26. november og gift 29. desember 1767 med Søren Ambjørnsen Grøtterød. Bodde på Årøy.

 

1738 (17. februar) forteller Lars Arnesen Østre Nøtterøy at han skylder 200 riksdaler til presten Andreas Jakobsen Hartvig. Likeså skylder han 100 riksdaler til Mademoiselle Justine Margrete Mancin og 100 riksdaler til Mademoiselle Maria Mancin. Penger han hadde lånt da han kjøpte gården Østre Nøtterøy av Grev Wedell Jarlsberg for 500 riksdaler. Han utsteder en pantobligasjon på sin halvdel av gården som er 5 lispund tunge 3 bismerpund smør og 1 mark fornødspenge, der presten har førsteprioritet. Likeså har han betalt 150 riksdaler til en Jens Sørensen for 2 ½ lispund tunge 1 ½ bismerpund smør og 12 skilling i nødspenge.

 

1744 (10. desember) ble det holdt skifte på Østre Nøtterøy etter Lars Arnesen. Enken var Inger Jørgensdatter. Barn: 1. Søren Larsen, 23 år. 2. Arne Larsen, 20 år. 3. Hans Larsen, 17 år. 4. Jørgen Larsen, 5 år. 5. Elen Larsdatter, 12 år. 6. Åsle Larsdatter, 9 år. 7. Elsebeth Larsdatter, 7 år. 8. Barbro Larsdatter, 3 år. For barna møter farbroren Kristoffer Arnesen Bjønnes, Morbroren Anund Jørgensen Gipø og farbroren Hans Arnesen Nes.

 

*

 
Jon Andersen Lund. Fra Sverige. Begravet 12. april 1763, 77 år gammel. Gift 6. juli 1720 i Stokke med Anne Pedersdatter, født ca. 1695. Begravet 8. mars 1774, 79 år gammel. Begge kalles da Kongell. (Datter til Peder Hansen. Begravet 25. juli 1732, 69 år gammel. Gift med enken Mari(a) Kristensdatter Søndre Fen. Begravet 27. februar 1723, 69 år gammel. På Kongell.) På Kongell i Stokke 1720-1726. På Øvre Sem fra 1726. Bruker her 1756-1760. Når han bor på Ø. Sem kalles han Jon Lund, som kanskje kan henspeile på hvor han kom fra i Sverige.

I en liste over svensker i Jarlsberg grevskap 1734 står det: ”Joen Andersen. Boende paa Gaarden Sem og ernerer sig af samme Gaard, saa lade hand sig og undrtiden forhyre til Søes. Er her till Landet indkommen i April Maaned 1704. Haver ingen Aarsage til hands andkomst her til Landet, ey heller nogen tilladelse at forblive her. Har i sidste Krig tient for Matros til Søes, og derved aflagt sin Allerunderdanigste Troeskabs Æed.”

Barn:

1.   Anders Jonsen. Begravet 23. desember 1721, 3 uker gammel fra Kongell i Stokke.

2.   Mari Jonsdatter. Konfirmert 8. oktober 1741 fra Øvre Sem. Trolovet 9. januar og gift 30. januar 1749 med Arne Larsen Østre Nøtterøy. Har 7 daler til gode i skiftet etter svigerinnen Ellen Larsdatter i 1779, og er da bosatt på (Østre) Nøtterøy.

3.   Et barn. Begravet 24. november 1726, 1 måned gammel fra Øvre Sem. Trolig tvilling med neste.

4.   Anders Jonsen, døpt 26. november 1726 fra Øvre Sem. Begravet 12. oktober 1738, 11 ½ år gammel fra samme sted.

5.   Rasmus Jonsen, døpt 3. september 1729. Konfirmert 17. april 1746. Trolovet 6. november 1759 fra Nøtterøy, og gift 3. januar 1760 med Sissel Ambjørnsdatter Grøtterød. Overtok 1/3 av farens bruk.

6.   Peder Jonsen, døpt 18. november 1731.

7.   Lars Jonsen, døpt 21. november 1736. Konfirmert 1754. Fadder 1760. Se nedenunder.

 

Jon delte 1760 sin halve gård mellom sønnene Rasmus og Lars. Rasmus kjøpte 1768 fjerdeparten etter Haakon Olsen (da eid av Fredrikke Amalia Mancin) for 500 daler. Rasmus eide nå halve gården, men overlot 1771 parter til broren Lars og svogeren Arnes enke. Fra 1771 eide Rasmus, Lars og Arnes enke hver 1/3 av gården.

 

Østre Nøtterøy

1/3 av andre halvdel fra 1771

 

Rasmus Jonsen, døpt 3. september 1729. Konfirmert 17. april 1746. Død 17. november og begravet 23. november 1786, 58 år gammel. Trolovet 6. november 1759 fra Nøtterøy, og gift 3. januar 1760 med Sissel Ambjørnsdatter Grøtterød, døpt 24. april 1687 fra Glomstein. Død 23. januar av meslinger og begravet 28. januar 1785, 50 år gammel.

Barn:

1.  Peder Rasmussen, døpt 4. desember 1760 fra Vestre Nøtterøy. Begravet 16. august 1761, 9 måneder gammel.

2.  Peder Rasmussen, døpt 14. november 1762 fra Nøtterøy. Til Tømmereik.

3.  Ole Rasmussen, døpt 18. februar 1766. Sjømann. Levde 1792. Forsvinner.

4.  Jon Rasmussen, døpt 11. juni 1768. Begravet 9. april 1770, 1 3/4 år gammel.

5.  Anne Rasmusdatter, døpt 9. januar 1773. Trolovet 27. september og gift 3. desember 1794 med Anders Jakobsen Gipø. Flyttet til Åsgårdstrand.

6.  Andrea Rasmusdatter, døpt 26. april 1775 fra Østre Nøtterøy. Trolovet 6. april og gift 22. april 1799 med ungkar, skipper og borger, Lars Andersen Rønningen. Se Nedre Skjerve.

 

1785 (27. juni) var det skifte på Østre Nøtterøy, etter Sissel Ambjørnsdatter. Enkemannen var Rasmus Olsen. Barn: 1. Peder Rasmussen, 22 år. 2. Ole Rasmussen, 18 år. 3. Anne Rasmusdatter, 12 år. 4. Andrea Rasmusdatter, 9 år. Alle hjemme hos faren.

 

Boet var fallitt, så jordveien måtte under hammeren.

 

Østre Nøtterøy

1/3 av andre halvdel fra 1771

Bruksnr. 6

 

Lars Jonsen, døpt 21. november 1736. Trolovet 5. januar og gift 7. februar 1760 med Eli Larsdatter Østre Nøtterøy, døpt 5. mars 1730. 12 år i 1744. På begge, se ovenfor.

Barn:

1.  Anders Larsen, døpt 21. september 1760. Død 16. september 1777. "Faldt over Bord i Havet".

2.  Et barn. Begravet 21. september 1760. Dette må være en tvilling av Anders.

3.  Maria Larsdatter, døpt 10. november 1762. Trolovet 20. oktober og gift 11. november 1785 med Rasmus Jakobsen Søndre Gipø.

4.  Jon Larsen, døpt 3. november 1764. Levde 1828 utenlands.

5.  Hans Larsen, døpt 24. september 1766. Tvilling. Overtok 1/4 av bruket

6.  Anne Kistine Larsdatter, døpt 24. september 1766. Tvilling. Begravet 17. juli 1767, 3/4 år gammel.

7.  Anne Kistine Larsdatter, døpt 7. oktober 1768. Trolovet 17. oktober og gift 27. desember 1787 med stebroren Jakob Pedersen. Overtok 1/12 av bruket.

8.  Andrea Larsdatter, døpt 20. oktober 1770. Begravet 26. mars 1779, 10 år gammel.

9.  Else Larsdatter, døpt 2. mai 1773. Trolovet 8. desember og gift 29. desember 1797 med stebroren Hans Pedersen (bror til Jakob). Bodde i Åsgårdstrand.

 

1779 (24. april) ble det holdt skifte på Østre Nøtterøy etter Ellen Larsdatter. Enkemann Lars Jonsen. Barn: 1. Jon Larsen, 13 år og hjemme. 2. Hans Larsen, 11 år og hos Søren Årø. 3. Mari Larsdatter, 16 år og hjemme. 4. Anne Kirstine Larsdatter, 9 år og hjemme. 5. Andrea Larsdatter, 8 år og siden registreringen død. 6. Else Larsdatter, 6 år og bosatt hos farbroren Rasmus Jonsen Nøtterøy.

 

Uplassert under Østre Nøtterøy

 

Skredder Hans Nøtterøy, født ca. 1629. Begravet 14. juli 1709, 80 år gammel. Skredder HansØstre Nøtterøys hustru, født ca. 1612. Begravet 29. desember 1703, 91 år gammel.

 

En drengØstre Nøtterøy. Begravet 29. september 1707, 29 år gammel.

 

Mari Mattisdatter Ø. Nøtterøy. Begravet 6. mars 1712.

 

Uplassert under Nøtterøygårdene, uvisst hvem.

 

Ole Skredder er husmann på en Nøtterøygård i 1643.

 

1636 er unge Haagen skomaker bosatt på en Nøtterøygård. Peder er tjenestedreng på en Nøtterøygård i 1637/38.

 

Ole Gulbrandsen, født ca. 1620. En gammel vandrende mann”. Begravet fra Nøtterøy 24. april 1718, 98 år gammel.

 

Pige Marta Hansdatter Nøtterøy, født ca. 1653. Begravet 26. desember 1723, 70 år gammel. Pige betyr her ugift.

 

Mari Nøtterøy. Nevnt 1724.

Barn:

1.   Morten. Begravet 17. desember 1724.

 

Karen Nøtterøens og hennes brødres gods, båtmannskatten.

 

Husmannsplasser

 

GURERØD

Kalles også Gurerødplass

 

gammelnorsk ”Guðrunaruðr”. En av de få rydningsgårdene med kvinnenavn. En meget gammel gård og var kanskje fra gammelt av en egen gård. Men i mer folkefattige tider ble den stående øde og kom etter hvert som underbruk til Østre Nøtterøy. Ved opprettelsen av et hospital under St. Laurenti kirke i Tønsberg ca. 1319-1320 avgir Ridder og fehirde Bjarne Audunsson en del Nøtterøygods, derav bl.a. ødegarden: ”Gurenrud ½ markebol”. Nevnes ikke 1647, 1665 og 1706. Den første kjente brukeren her er nevnt fra 1731.

 

 

Anders Kristensen, født ca. 1682. Død 1742 på Nord-vestre Rom i Slagen, 60 år gammel. Gift 1731 med Pernille Lagesdatter Nattvall, døpt 11. desember 1701 fra Nattvall. Død 1744 på Nattvall på Nøtterøy. På Gurerød på Nøtterøy 1731-1741, Nordvestre Rom i Slagen 1741-1742 og Pernille på Nattvall på Nøtterøy 1742-1744.

Barn:

1.   Ole Andersen, døpt 9. mai 1734. På Bjørnebu og Østre Oterbekk.

2.   Berte Andersdatter, døpt 1. september 1736.

3.   Gunder Andersen, døpt 26. april 1739.

 

Hans søsken var: Peder Kristensen Nordvestre Rom og Børge Kristensen Søndre Velle, begge i Slagen, og Kari Kristensdatter, gift med Lars Halvorsen Meum på Nøtterøy.

 

Det kan være denne Anders Kristensen som nevnes i Stokke med følgende fra 1729: ”Anne Pedersdaatter Vestre Chile udlagde til barnefader Anders Christensen Soldat under Velb. Obriste Frølichs lifcompagnie, nu tienendis paa Nøtterød hos Hr Hartvig.” Dog ikke bevist.

 

*

 

Peter (Peder) Simonsen, døpt 27. juni 1706 på Bergsøen. Begravet 7. mars 1757, 52 år gammel. Skifte 12. oktober 1757 – 22. februar 1760. Trolovet 1. oktober og gift 25. november 1732 med Ingebor Larsdatter Stangeby, født ca. 1696 Begravet 16. juni 1756, 60 år gammel. Trolovet 13. desember 1756 og gift (2) med enken Helvig Nilsdatter Jersø. enken Helvig Nilsdatter ”Goen?, Kolberg, født ca. 1710. Død hos sin stesønn Kjell N. Nes paa Byetangen” og begravet fra Kolberg under Nordre Smidsrød 9. desember 1781, 71 år gammel. Bosted ved død, der står Kolberg. På Gunnarsrød på Tjøme 1737. På Østjord-eiet på Tjøme 1739 og kanskje også 1740 og på Gurerød på Nøtterøy 1741-1756. Barn:

1.   Simon Pedersen, døpt 25. oktober 1733 fra Kråkerøy på Tjøme. Konfirmert 4. oktober 1750 i Nøtterøy kirke. Bodde mange plasser. Personalia, se Støyten under Stangeby.

2.   Katrine Pedersdatter, døpt 9. oktober 1735 fra Kråkerøy på Tjøme. Begravet 3. februar 1749, 8 år gammel. (Feil. Hun var 14 år gammel.)

3.   Maria Pedersdatter, døpt 1. desember 1737 fra Gunnarsrød på Tjøme.[13] Begravet 20. september 1739 fra Østjord-eiet på Tjøme, 2 år gammel.

4.   Lars Pedersen, døpt 11. desember 1740 på Tjøme. Fattiglægdslem” Lars Pedersen Gurerød død 28. november 1802 på Øre og ble begravet 2. desember samme år, 62 år gammel. Dødsårsak ”Ulægeligt Flaad”.

 

1757, (12. Oktober) var det skifte på plassen Gurerød under Østre Nøtterøy, etter Peder Simonsen. Barn i første ekteskap: 1. Simon Pedersen, 25 år, matros, farer med skipper Peder Rove fra Drammen. 2. Lars Pedersen, 17 år, vanvittig, er i legd. Enken i andre ekteskap var Helvig Nilsdatter.

 

Ingeborg Larsdatters søsken:

1. Mari Larsdatter. Trolovet 15. mai og gift 3. juli i Borre med Kristen Hansen. Kom til

    Kråkerøy eie på Tjøme. Kristen er fadder til ovennevnte Simen i 1733.

    Barn:

1.      Birte Kristensdatter, døpt 4. oktober 1733. Faddere, bl.a. Ingeborg Larsdatter Buerstad eie. Begravet 7. november 1733, 6 uker gammel.

 

 

 

*

 

Guttorm Helgesen, født ca. 1716. Nevnt 1768[14] – begravet 2. februar 1778, 62 år gammel. Gift med Magnhild Ambjørnsdatter, født ca. 1725. Enken, ”Lægdslem” Magnild Anbjørnsdatter Thorrød, død 28. april og begravet 3. mai 1797, 74 år gammel. På Tømmerholt i 1754. På Gurerød under Østre Nøtterøy 1755-1763. Så på Solie under Vestre Nøtterøy. Personalia, se Solie under Vestre Nøtterøy.

 

*

 

Hans Olsen fra Buer. Gift 1762 med Elsebeth Larsdatter Østre Nøtterøy, født 1736.

Barn:

1. Søren Hansen, døpt 17. januar 1764. Begravet 28. februar 1764, 6 uker gammel.

2. Inger Maria Hansdatter, døpt 9. mai 1765.

Flyttet til Snarrønningen under Stangeby.

*

 

Peder Sørensen Gurerød. Død 17. mai og begravet 23. mai 1793 fra Samstykket, 76 år gammel. Gift (1) med Marthe Danielsdatter. Begravet 13. juni 1767, 48 år gammel. Trolovet 6. april 1768 og gift (2) 14. mars 1769 med enka Anne Hansdatter fra Lofterød. Død 11. mars og begravet fra Samstykket 17. mars 1803, 86 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Daniel Pedersen, født ca. 1750. Konfirmert 26. februar 1769 i Tjøme kirke. Begravet 17. januar 1782 fra Samstykket, 32 år gammel.

 

Flyttet til Samstykket under Stangeby hvor de nevnes fra 1781.

 

*

 

Hans Jonsen Gurerød. Konfirmert 26. februar 1769 i Tjøme kirke, fra Gurerød. Trolovet 14. september og gift 11. oktober 1774 med Edel Pedersdatter Kjønnerød.

 

*

 

Jon Andersen fra Trolltorød, født. Død 1814. Gift 1779 med Ingeborg Torgersdatter Lofterød, født 1749. Død 1794.

Barn født på Gurerød:

1. Maria Jonsdatter, døpt 18. oktober 1780. Begravet 12. november 1780, 1 mnd. gammel.

2. Nils Jonsen, døpt 28. oktober 1781. Begravet 7. november 1781, 14 dager gammel.

3. Anne Jonsdatter, døpt 25. september 1783.

 

Flytter i 1784 til Lofterød (bruksnr. 9). Se videre der.

 

*

 

Hans Thorsen. Gift 2. mai 1776 i Undrumsdal med Karen Andersdatter. De flytter til Lerstang i Ramnes, og nevnes der 1780-82. På Østre Nøtterøy i 1784-92 og på Sanderønningen under Søndre Sande i 1794.

Barn:

1.   Berte Hansdatter, født 27. februar og døpt 27. mars 1780 fra Lerstang i Ramnes.

2.   Anders Hansen, født 2. juni og døpt 23. juni 1782 fra Lerstang i Ramnes. Død 1. september av Blodgang, og begravet 5. september 1784, 2 år gammel.

3.   Anders Hansen, døpt 16. februar 1785. Død 18. januar og begravet 21. januar 1789, 4 år gammel.

4.   Hans Hansen, døpt 24. mars 1788. Død 30. juli av ”Børnekopper” og begravet 3. august 1788, 17 uker gammel.

5.   Anne Maria Hansdatter, døpt 6. juni 1790. Død 30. august av Blodsot og begravet 3. september 1791, 1 ¼ år gammel.

6.   Maren Hansdatter, døpt 30. april 1792.

 

*

 

Hans Engebretsen. Død 8. desember 1796 og begravet 14. april 1797. J isen bortbleven. D. pde April d. A. der igjenfunden. Dødsstad: Trælsodden under Melsomvig.” Gift 11. juli 1772 i Ramnes med Olene Hansdatter. I 1801 på Snarrønningen.

Hadde trolig barna:

1.   Jacob Hansen, konfirmert 10. mai 1795 i Nøtterøy kirke.

2.   Agnete Hansdatter, født 9. juli i Ramnes. konfirmert 25. oktober 1795 i Tjøme kirke.

 

 

Ved folketellingen 1801 finner vi følgende familie på Gurerød.

 

Aslak Kittilsen, født ca. 1759 (42 år i 1801). Dette var en omreisende mann, trolig fra Telemarkskanten, men reiste rundt i søndre og midtre Vestfold. Han dukker først opp på Tjøme der han blir far til et par tvillinger. Moren var Maren Nilsdatter fra Kongsberg og om henne står det: ”Paa Gaarden Svelvigen paa Tjøme indkomen”. Om Aslak står det da: ”Sistleden Vinter skal have været i Tieneste paa Gaarden Skiærsnæs i Stokke Sogn”.

1.   Lars Aslaksen, døpt 5. mai 1782 på Tjøme. Tvilling.

Faddere: Jøran Olsdatter Glenne, Inger Maria Olsdatter Svelvik, Peder Olsen Stranden, Lars Olsen Bukkeli, Herman Hansen Gjærvåg.

2.   Kristine Aslaksdatter, døpt 5. mai 1782 på Tjøme. Tvilling.

Faddere: Anne Maria Larsdatter Sandbekk, Barbara Larsdatter Svelvik, Kristen Ludvigsen S. Sundene, Marcus Gunnesen Glenne, Thomas Jacobsen Budal.

 

Han kan være den samme som den Aslak som blir født 25. desember og døpt 28. desember 1758 i Heddal i Telemark som sønn av Kittil Aslaksen og Ingeborg Torgrimsdatter.

 

Aslak ble trolovet 25. april og gift 3. juli 1782 i Sandeherred kirke med Berte Kristine (Kirstine) Johannesdatter, født ca. 1748 (53 år i 1801).[15] Død 3. januar på Mellom Smidsrødrønningen og begravet 10. januar 1810, 61 år gammel av ”navngiven svaghed”.

Barn i dette ekteskapet:

3.   Johannes Aslaksen, født 26. august 1782 på Haugan Eiet i Sandherred og døpt 1. september samme år i Sandeherred kirke. paa Houan-Ejet hvor bente Forældre var nærværende til Opholdt.” Konfirmert fra Gurerød 11. august 1801, i Tjøme kirke. Ikke nevnt i folketellingen samme år. Må ha flyttet.

4.   Ingeborg Maria Aslaksdatter, døpt 5. februar 1785 i Stokke. Det nevnes her at Aslak og Berte kom fra Larvik. Død 22. mai og begravet 29. mai 1785 fra Sverstad i Sandeherred, 3 måneder og 3 uker gammel. Same dag begravet et Pigebarn Nafn Ingeborg Maria, tilhørende nogle fattige Forældre ved Nafn Aslach Kittelssøn og Berte Kirstine Johannesdatter som ingen Boepæl have, men Vanker omkring hist og her hvor De kan fortiene noget til deres Ophold.”

5.   Karen Aslaksdatter, døpt 18. juli 1786. Faren er da: ”Aslak Kittilsen Tellemarken” og mor er Berthe Johannesdatter V. Lunden på N. Smidsrød. Om henne står: ” Hans sidst fra Stokke Sogn i Pladsen V. Lunden p. N. Smidsrød her i Sognet indkomne Hustrue”.

      Faddere: Johanne Andersdatter Øst. Lunden, Elisabeth Olsdatter V. Ekenes, Kristine Jensdatter Øre, Nils Larsen S. Lunden, Kristian Henriksen V. Lunden.

6.   Ingeborg Maria Aslaksdatter, døpt 10. oktober 1790. Far er: ”Aslak Kittilsen Laurvigen” og moren er: ”Hans Hustrue Berthe Johannisdatter Laurvigen. Indkomen med Fødsels – Smerter i S. Munkerækken paa Ørsnæs”.

      Faddere: Marthe Hågensdatter S. Munkerekka, Anne Maria Knutsdatter N. Munkerekka, Inger Andersdatter N. Sande, Anders Jørgensen S. Munkerekka og Peder Sivertsen N. Munkerekka.

      Død 1. oktober på Øre av blodgang og begravet 6. oktober 1792, ”Ingeborg Maria Aslaksdatter Laurvigen”. Om foreldrene står det: ”En fra Laurvigen sig med Hustrue hos Ole Andersen Øre her opholdende”.

 

Folketellingen 1801 – Gurerød vestre

 

Aslak Kittilsen, mann, 42 år gammel, 1ste ekteskap, skorstensfeier og jordløs husmann.

Berthe Johannesdatter, kone, 53 år gammel, 1ste ekteskap.

 

Ingen barn nevnes her. Etter konas død fikk Aslak flere barn utenfor ekteskap og er da trolig bosatt på Smidsrødrønningen en stund:

 

7.   Andreas Aslaksen, døpt 16. januar 1811 på Nøtterøy. Mor: ”den forladte Quinde Anne Christiansdatter Smidsrødrødningen” og far: ”Enkemanden, Murmester og Skorstensfejer Aslak Kittildsen”. Gift med Helene Mathea Andersdatter Berg, født 1805 på Bakke i Stokke. Andreas tok navnet Berg etter kona. Ved folketellingen 1865 er Andreas bosatt på Solberg på Melsomvik strandsted. Da 55 år gammel og seilmaker. Tidligere bosatt på Smidsrød, Nøtterøy. Ingen barn i 1865.

8.   Gurine Aslaksdatter, født 19. januar og døpt 22. januar 1815 fra Ra under Jarlsberg Hovedgård i Sem. Hun kaller seg Anne Gurine. Mor: ”Quindemennesket Anne Christiansdatter paa Nøtteland” og far: ”gjørtler Aslach Kittilsen. (20 ½ år i 1836). Gift 25. mars 1836 med matros Ole Aslaksen, født ca. 1807 (28 ½ år i 1836).[16] Bosatt på øvre Tanstad eie i 1865. Han kom flyttende fra Porsgrunn til Nøtterøy 31. mars 1835. Etterslekt.

 9.  Ingeborg Marie Aslaksdatter, født 27. mars og døpt 5. april 1818 i Borre. Mor: ”Anne Christensdatter fra Sti”, og far: ”Murmester Aslak Kittilsen”.

      Gift 30. desember 1839 på Nøtterøy med matros Nils Olsen, 25 år gammel, fra Onsøy i Østfold. Bosatt på Stranden under Tanstad.

Barn:

1.      Anne Mathilde Nilsdatter, født 17. september 1840.

2.      Jacob Arnt Nilsen, født 28. august 1842.

3.      Abramine Nilsdatter, født 20. desember 1844.

4.      Josefine Nilsdatter, født 24. november 1847. Gift 19. mars 1875 på Nøtterøy med skomakersvenn, Ole Martin Kristiansen fra Vestby og bosatt i Tønsberg. Født 10. april 1853. (Sønn til Kristian Ingebretsen).

Barn:

1.      Oline Marie Olsdatter, født 6. september og døpt 22. november 1885 fra Munkerekka. Faren er da skomaker.

 

      Ingeborg fikk en sønn utenfor ekteskap 21. oktober 1858. Faren var svensken Bernt Bertsson. Ved folketellingen 1865 hadde Ingeborg Marie med familie flyttet til Østfold. Etterslekt der.

 

Uplassert under Vestre Gurerød

 

Drengen, krøpling Johan Sivertsen Vestre Gurerød. Død 28. november og begravet 4. desember 1808, 11 år gammel. Om han se Valders.

 

Enken, Fattiglægdslem, Anne Hansdatter Vestre Gurerød. Død 12. mai og begravet 18. mai 1809, 55 år gammel.

 

Briskehaugen – Nøtterøyhaugen – Haugen – Hougen – Østre Nøtterøyhaugen – Haugen på Østre Nøtterøy

¼ av bruk nr. 6, 1797-1829

 

 

Hans Larsen, døpt 24. september 1766 fra Østre Nøtterøy. Tvilling. (Se ovenfor). Død 2. mars 1804 på Haugen. Trolovet 20. juli og gift 28. oktober 1791 med Anne Evensdatter Søndre Gipø, født 1770. Død 1852 på Haugen. Overtok 1/4 av faren Lars Jonsens bruk.

Barn:

1. Elen Andrea Hansdatter, døpt 18. desember 1791 fra Søndre Årøy. Gift med Hans Olsen. Kom til Hellarønningen.

2.  Karen Hansdatter, døpt 10. november 1793 fra Svensrød. Det må være henne den piken Karen Hansdatter Tømmereik som flytter til Sandeherred i 1815 som tjenestepike. Trolovet 27. august og gift 2. november 1815 i Sandeherred med styrmann Anders Olsen Dahl. 33 år gammel. Bodde i 1828 som gift på Sunde i Sandeherred. 8 barn.

3.  Inger Hansdatter, født 29. april og døpt 5. mai 1796 fra Østre Nøtterøy. Var i 1828 bosatt i Danmark og var gift.

     Hun må ha vært tjenestepike i Sandeherred, kanskje hos sin søster Karen og hennes mann, da hun føder en datter på gården Sunde. Faren er høker i Tønsberg, Laurentius Larsen Falkenberg.

     Barn:

     1. Annette Laurentiusdatter, født 11. januar på Sunde i Sandeherred og døpt 21. januar

         1816 i Sandeherred. En av fadderne er hennes onkel, Anders Olsen Dal. Konfirmert 13.

         november 1831 fra Nøtterøyhaugen under Østre Nøtterøy. Gift 19. oktober 1838 på

         Nøtterøy med styrmann og ungkar Ole Pedersen Gåsø fra Onsøy i Østfold.

4. Åse Maria Hansdatter, født 11. oktober og døpt 18. oktober 1801 fra Briskehaugen på Østre Nøtterøy. Gift 8. august 1822 fra Nøtterøyhaugen med ungkar og skolemester Ole Hansen Nøtterøyhaugen (fra Ollerød). Bodde på Føynland.

5.  Hans Hansen, født 12. juni og døpt 17. juni 1804 fra Haugen på Østre Nøtterøy. Han er født etter sin fars død og oppkalt etter denne. Var i 1828 gift og bosatt i Tønsberg.

 

Folketellingen 1801 – Østre Nøtterøy – plassen Briskehaugen.

 

Hans Larsen, født 1766, mann, begge i 1ste ekteskap, innrullert matros og jordløs husmann

Anne Evensdatter, født 1770, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Elen Andrea Hansdatter, født 1791, deres barn

Karen Hansdatter, født 1794, deres barn

Inger Hansdatter, født 1796, deres barn

 

Anne Evensdatter ble gift (2) 9. desember 1808 med ungkar og matros Lars Eriksen Øvre Tanstad. Død 11. mars og begravet 17. mars 1857 fra Østre Nøtterøy eie (Haugen), 81 år gammel. Han kalles da enkemann og stuesitter.

Barn:

6.      Larine Larsdatter, født 7. oktober og døpt 14. oktober 1809 fra Østre Nøtterøyhaugen. Gift 16. februar 1836 med ungkar og skomaker Lars Arvesen Mossik på Nøtterøyhaugen, 32 ½  år gammel. Lars Arvesen hadde kommet flyttende i 1835 til Nøtterøy fra Onsøy i Østfold, som tjenestekar. Kom til Hella. Se bruksnr. 20 på Vestre Nøtterøy.

 

Bruket ble i 1829 solgt til Hans Gundersens på bruksnr. 14, og gikk etter hans død over til sønnen Gunder H. Gundersen. De to partene har siden hørt sammen.[1] D.N. III 177

[2] Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 6, 1738-1746, side 444a flg.

[3] I Borreboka kalles hun feilaktig Halvorsdatter, men det står Hansdatter i skiftet.

[4] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1700-1715, s. 368b flg.

 

[5] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Pantebok nr. I III, 1718-1738, s. 130

[6] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0III: Pantebok nr. I III, 1718-1738, s. 84b. Her kalles stemoren Anne Hansdatter.

[7] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Pantebok nr. I III, 1718-1738, s. 130-131

[8] Han kalles Håkonsen i skiftet 18/12 1752.

[9] Det finnes en person: Hågen Halvorsen Mellom Hontvet i 1664/65.

[10] Kalles Aachel i ei matrosmønstringsliste fra 1723.

[11] Kanskje fra Østre Hallenstvedt i Andebu og bror til Inger Larsdatter Østre Hallenstvedt og Mari Larsdatter Søndre Sande.

[12] Ikke Mari Andersdatter som det står i Lorens Berg og Sigurd Unnebergs bøker. Hun er trolig ikke fra Østre Nøtterøy.

[13] Anne Simonsdatter Furulund fadder.

[14] Fadder 22. september 1768 og forlover 4. mai 1775.

[15] Forlovere: Lars Børgesen, Sandefjord og Mads Hansen, Sandefjord.

[16] Forlovere: Anders Olsen Ladebakken (Labakken) og Anders Olsen Mørka???.