Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØVRE TANSTAD

 

Også kalt Vestre Tanstad

 

Gårdsnr. 13

 

Ivar Eilivsson. To brev legges fram i 1604 i en sak mellom Ola Asbjørnsson Ryk i Våle og Ola Einarsson på Tanstad. Brev 1: Datert 1421. Her fortelles at Solve Ellingsson har solgt 1 markebol i Tanstad og 7 øresbol i Herstad, begge ”liggindis paa Nøtterøen wdj Tønszbergleen”, til Ivar Eilivsson. Brev 2: Datert 1422. Her kan vi lese at Trond og Jon Gløderssønner har solgt 1 markebol i Tanstad og 7 øresbol til samme Ivar Eilivsson. Det står at disse brevene var raderte og makulerte, og derfor godtok ikke retten dem. Til sammen eide denne Ivar Eilivsson 2 markebol og 14 øresbol som blir 3 markebol 6 øresbol. Det kan være Ivars sønn den Ola Iversson som i 1500 selger 3 øresbol i Tanstad med sin kvinne Turi Pålsdotters samtykke, til nedennevnte Eiliv Eilivsen.

 

o-o

 

 

I et brev, datert midtukedagen nest etter Halvards messe (21. mai) 1432, var Gunnar Guttormsson, lensmann paa Nøtterøy og Tjøme, på ”ængenne vider Tonstadha” (engene ved Tanstad) og spurte Torbjørn Tordsson og Gudrun Torsteinsdatter angående skillet mellom Øvre Tanstad og Nedre Tanstad. På den ene siden møter Arne Spet, lovlig ombudsmann for Olav Torgeirsson som eide Øvre Tanstad og Josef Jensson på kongens vegne som eide Nedre Tanstad. Da sverget først Torbjørn Tordsson at skille har stått slik det står så lenge han kan minnes. Likeledes sverger Gudrun Torsteinsdotter sin mors ord, at grensen har vært slik i 40 år eller mer. Mer visste ikke hun. Til slutt vitner Torkild Nicolasson, der han gjengir ordene til Tora Toresdotter som fortalte at grense- og delemerkene alltid hadde vært slik de stod nå.[1]

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Ollum monnum þeim sem þetta breff sea æder høyra sændr Gunnar Gutthormsson lænsman j Nyterøy oc Tiwmo q. g. oc sina kunniktgerande, at midwikudaghen nest efter Haluardz messo anno domini mo cdxxx secundo var ek a ængenne vider Tonstadha sem ligger j Nyterøy oc spordhe ek Þorbiørn Þordasson oc Gudrune Þorstensdotter wm the vildo kænnes at the varo thiit stemfd til rætta witnesbyrdh oc deiles gango j mellom øfra Tonstadha, oc nedhra Tonstadha gardha, kændos the tha, at tha var þeira retter stefno dagher. kendes oc tha Arne spet af eine halfuu, at han var logligher vmbodzman Olafs Þorgeirssonar sem æigher øfra Tonstadha, æn af annare halfwu Josep Jensson a konungdomsens wegna a nedhra Tonstadha, swor þa Þorbiørn Þordasson fyrnemfder a book med fullom eidzstaf, at then gardhstadhen som stander æn mellom øfra Tonstadha oc nedhra Tonstadha, haffthe ther standet swo lenge som han længst myntes æn ey viste han huro ma(n)gh aar thet vaaro firir vissu, æn wm jordh munen vilde han enchte swærie. jtem swor oc Gudrun Þorstensdotter fyrnemfd efter thy [sem]
hon haffthe forstondet af modhor sinne, at hon viste ther ey meer af æn gardhstadhen haffthe ther standet j lx aar æller vider the mato, æn wm jordhena wilde hon ey swæria, æn encthe sagdo adernemfd vitne wm þeira alder æller huro gamall þe waro. jtem swor Þorkel Niclisson
herming Þoro Þoresdottor, at hon lyste firir honom oc sagde, at hon ey annet viste æn thet er [forn] delia oc merkes garder effter thy som fyrnemfd vitne sworo æn wm jordh munen wiste [hon ey mer.] til sannenda her wm sette ek mit jncigle firir þetta bref giort a dæghi oc
are se[m fyr segir].

 

E i e r e

 

Ola Asbjørnsen Ryk i Våle eide i 1624 7 m smør i Tanstad på Nøtterøy. 1668 Eiliv Nås arvinger i Drangedal eier 6 pund smør.

 

B r u k e r e

 

Eiliv Eilivsen. Nevnt 1499-1506. I et brev fra 1499 får vi vite at han har byttet 7 øresbol i Tanstad med Peder Nilsson, mot 7 øresbol i Hvalberg i Botne. I 1500 fortelles at Eiliv hadde kjøpt 3 øresbol av Ola Iversson og Turi Pålsdotter. I 1506 kjøper Eiliv tilbake de første 7 øresbol. Om han var bruker på Tanstad vites ikke, men vi tar ham med allikevel. Det vil si at Eiliv kjøpte til sammen 10 øresbol som er 1 markebol 2 øresbol.

Barn:

1.   N. N. Eilivsdatter. Gift med Einar N. N. Se nedenunder.

 

*

 

Einar N. N. Gift med N. N. Eilivsdatter. Om de var brukere her vites ikke. Sønnen Oluf forteller at Tanstad var kommet i brev fra hans foreldre til Ola Asbjørnsen Ryk i Våle. Parten var på 14 øresbol.

Barn:

1.   Ola Einarsen. Nevnt 1580-død ca. 1619. De er bosatt på Søndre Sunde i Sandeherrad 1580-trolig 1592, da de flyttet til Øvre Tanstad, der han nevnes som bruker fra 1593. Se nedenunder.

2.   Reidar Einarsen i Skjee sogn. Nevnt 1585-1595. Gift.

      Barn:

1.      Gunhild Reidarsdatter. Gift med Anders Knutsen. Nevnt 1607. Trolig han som er bruker på Gjelstad i Stokke 1604-1618.

3.   Peder Einarsen. Nevnt 1595.

 

*

 

Asbjørn Tanstad. Nevnt 1574-1580. Asbjørn nevnes første gang som lagrettemann nr. 4 av 12 i et brev om landskylden på gården Søndre Sunde i Sandeherred, datert Tønsberg 18. mai 1574. ”Asbiørn Tundstadt” er kirkeverge 2. mai 1575[2]. Lagrettemann i 1580. Barn:

 

*

 

Ola Einarsen. Nevnt 1580-1618. Død før 14. juli 1619. Gift med Ragnhild Hansdatter, nevnt 1619. Hun hadde odel til gården Søndre Sunde i Sandeherred. På Gjelstad i Skjee 13. juni 1580. De er bosatt på Søndre Sunde i Sandeherrad 1580-trolig 1592, da de flyttet til Øvre Tanstad, der han nevnes som bruker fra 1593. Ble tildømt godset etter sin brordatter ”Gundell Jellestadt 29. juli 1618.

Nevnt i følgende brev:

1.   31. mars 1595. Forliksbrev mellom Ola Einarsen og brødrene Reidar Einarsen og Peder Einarsen.

 

I et dokument fra 30. juni 1595, fremkommer det at Ola Einarsen hadde stukket Guttorm Borge (i Skjee) i akselen (skulderen) i et bryllup i Stokke.

 

Ola Asbjørnsen Ryk i Våle, på den ene siden stevnet 17. juli 1604 Ola Einarsen, ”boendis paa Tandstad wdj Tønszberg leen”, på den andre siden, for 14 øresbol i Tanstad som Ola Asbjørnsen mente han eide, og at slekta hans har eid i 150 år. En odelsarving utenom dukker opp. Hun heter ”Redan” (Reidun) Olsdatter, og her nevnes også hennes formodentlige sønn Lars Torkildsen. Ola Asbjørnsen legger frem to dokumenter. Brev 1: Datert 1421. Her fortelles at Solve Ellingsson har solgt 1 markebol i Tanstad og 7 øresbol i Herstad, begge ”liggindis paa Nøtterøen wdj Tønszbergleen”, til Ivar Eilivsson. Brev 2: Datert 1422. Her kan vi lese at Trond og Jon Gløderssønner har solgt 1 markebol i Tanstad og 7 øresbol til samme Ivar Eilivsson. Det står at disse brevene var raderte og makulerte, og derfor godtok ikke retten dem. Ola Einarsen legger frem tre brev om sin odelsrett til godset, som han mener hans ætt har eid over 100 år. Brev 1: Datert 1499 med 3 segl under. Her fortelles at Eiliv Eilivsson, som var morfar til Ola Einarsen, hadde byttet 7 øresbol i Tanstad til Per Nilsson, og fått igjen 7 øresbol i Hvalberg (i Botne). Brev 2: Datert 1500 med 3 segl under. Her fortelles at forannevnte Eiliv hadde kjøpt 3 øresbol i Tanstad av Ola Iversson og hans kvinne Turi Pålsdotter. Brev 3: Datert 1506 med 3 segl under. Her fortelles at Eiliv hadde kjøpt tilbake de første 7 øresbol. Ola Einarsen legger også fram en lagmannsdom etter forhenværende lagmann i Oslo, Mogens Bårdsson, Datert 1591, der han blir tildømt godset. Ola Einarsen blir tildømt godset i Tanstad, men må betale landskyld til Ola Asbjørnsen for ”Heygersted” (Herstad).[3]

Ola Einarsen forteller at de 14 øresbol det er snakk om var kommet fra hans foreldre til Ola Ryk. Vi får vite at den parten i Tanstad som Ola Asbjørnsen Ryks svigerfar Mattis Skjerven har oppebåret landsskyld av har han fått i pant fra noen folk i Skien. Dette er altså ikke odelsgods fra Skjervenfolkenes side. Dette pantet har da ikke blitt innløst. I denne saken er det en del vitner om at den hage som kaltes ”Heigerstad Hage” lå under ”Heigerstadtt” (Herstad). Disse vitnene var Arne Eriksen som vitner sin mors ord, Peder Nielsen sin fars ord og Margrethe Pedersdatter en gammel kvinnes ord. Denne Herstad hage brukte Her Peder Thyggesen til en hestehage hele sin tid.

Ola ble dømt fredløs, ble tatt av fogden Mads Mørkholdt og skulle føres til Falkensten i Borre. Han rømte et par ganger. Senere rømte han til Amsterdam og skriver brev hjem til Norge derfra, datert 13. april 1608. ”Oluff Tandstad” solgte i 1617 8 tylter 12 alne store granbjelker til en hollandsk skipper i Grindholmsund (Vrengen) for 1 daler 22 skilling. I 1618 kalles han leilending under Mattis Skjerven i Lardal, som eide 4 pund smør, og Ola Ryk i Våle som eide 3 pund smør.

Barn:

1. Hans Olsen. Nevnt 1608-1619. Det står da at de hadde bodd på Tanstad.

2. Halvor Olsen. Nevnt 1619. Det står da at de hadde bodd på Tanstad.  

 

Ola Asbjørnsen Ryk i Våle og Anders Nilsen Fuske i Arnadal ble 24. mai 1619 stevnet av sønnene til avdøde Oluf Einarsen som hadde bodd på Tanstad. Sønnene Hans og Halvor Olufsønner møtte på egne og sin mor Ragnhild Hansdatters vegne. Det blir fremlagt brev fra 1593 og 1604 som beviser at Oluf Einarsens ætt har eid 14 øresbol i gården i over 100 år og at de har adkomstbrev til godset, og at Oluf Asbjørnsen og Anders Nilsen har kommet til godset uten lov. Anders sønn møtte for faren og forlangte tort og svie. Oluf Ryg og Anders Fuske fikk utbetalt 5 rdlr. Det blir imidlertid Oluf Ryk som overtar Øvre Tanstad[4]

 

1610/11 sakefall. Oluf Einarsen på Sundby dømmes til å betale 1 daler fordi han slo Ragnhild Olsdatter to slag med et økseskaft.

 

Det er trolig Ola Tanstad som er bruker fram til 1619.

 

*

 

Tor Tanstad. Bruker 1620-1630. Tord Tanstad nevnes ved Landskatten 1631. Tord Tanstad nevnes ved landskatten 1640. Han henger vel litt igjen i skattelistene. Gift med Marta, nevnt 1629-1659.

 

Ved odelsmanntalet 1624 står ”Tord Thandstadt” med følgende gods:

 

Store Bergan i Sandar - ½ pd smør

Oksholmen i Tjølling   - 1 lp mel

 

Til sammen 3 lp 1 remål 3 bismermerker. Felles gods kan tyde på, uten at vi kan bevise det, slektskap med Ola Oksholmen i Tjølling som i 1615 står med 1 ½ pund 4 merker smør 3 lispund mel i Oksholmen og 1 pund smør i en Bergangård, som kanskje var Store Bergan i Sandeherred som samlet hadde en skyld på 12 pund smør. I koppskatten 1645 betaler Enken Tanstad for seg, en sønn og en datter – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49).”Marta Tandstad bondegodz smør 6 pd. (Er) 2 schippd. Bonden bøxsellen. Skatt 4 dr. ” Marta Tanstad i odelsskatten 1649-50.

Deres barn, som alle dør på Tanstad, var muligens:

1.   Johanna Torsdatter, født ca. 1594. Begravet 29. januar 1690, 96 år gammel.

2.   Lars Torsen, født ca. 1608. Begravet 23. januar 1690, 82 år gammel. ”Graffæst(et)”. Trolig han som vi finner som tjenestedreng på gården i 1665.

3.   Siri Torsdatter, født ca. 1615. Begravet 9. januar 1691, 76 år gammel. Se nedenfor.

 

 

En Pål Tanstad nevnes i 1655, uten at vi vet mere om hvem han er.

 

 

*

 

Amund N. N. Lorens Berg mener at han var gift med ovennevnte Siri Torsdatter, født ca. 1615. Begravet 9. januar 1691, 76 år gammel. Han nevnes ikke i kildene.

Deres barn mente Lorens Berg var:

1.   Tor Amundsen, født ca. 1650. Begravet 2. januar 1729. Gift med Kirsti Mattiasdatter. Begravet 26. august 1731 fra Øre. Bruker på Øre 1694-1707.

 

Han mente også at Berte Amundsdatter, gift med Hågen Pedersen Nedre Tanstad var ei datter her. Dette er feil, for hun er beviselig fra Søndre Gipø.

 

Siri Torsdatter ble trolig gift (2) med Ola Henriksen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Fra Bjørnebu. Begravet 22. september 1692. ”Graffæst(et)”. Bruker fra 1659. Trolig ingen barn.

Ola hadde i 1665 en dreng:

A. Laurits Toresen, født ca. 1605 (60 år i 1665). Trolig ovennevnte sønn av forrige bruker.

 

I 1691 står Oluf Tanstad med 4 ½ bismerpund smør 2 ½ lispund tunge i Øre som odelsgods.

 

I et skjøte forteller Tor Amundsen at han hadde arvet Øre etter sine foreldre og Øre tilhørte fra 1691-1692 Ola Henriksen. Her på Tanstad satt Ola nesten hele tida som leilending. Han må ha kjøpt gården etter 1670-åra.

1691 betalte Ole Øvre Tanstad resterende skatter og avgifter på 3 daler 3 ort 20 skilling og odelsskatt på 1 daler 3 ort 12 skilling.

 

 

Amund Olsen, født ca. 1678. Død 1752. På Øre, andre halvdel fra 1707, kalles sønn av denne Ola Henriksen og kalles halvbror av ovennevnte Tor Amundsen, men dette kan ikke være riktig, for da ville Siri vært 63 år ved hans fødsel. Men han kan kanskje være en sønn av Ola i et eventuelt tidligere ekteskap, uten at vi kan bevise det. Han kalles Amund Olsen Tanstad og er skrevet ut som soldat for Søndre Tanstad fra 1706. 33 år i 1711 og født på Nøtterøy.

 

Første halvdel

Fra 1695

 

Ovennevnte Ola Henriksens arvinger solgte denne halvdelen av gården ifølge to tinglyste skjøter av 23. august 1695 og 4. januar 1696 til Tormod Nilsen Nordre Smidsrød for 52 riksdaler og 2 ort.

 

Tormod Nilsen, født ca. 1653. Død i Arendal ”Paa Anders Langøes skib”. Begravet i mai 1700. Fra Nordre Smidsrød. Trolovet 23. november og gift 28. desember 1696 med Eli Pedersdatter Tokenes, født ca. 1671. ”Elen Tanstad” ble begravet 15. februar 1701, 30 år gammel. Ingen barn.

 

1702 (27. februar) ble det holdt skifte på Øvre Tanstad etter ekteparet Tormod Nilsen og Eli Pedersdatter som ”begge strax efter hinanden er døde”.[5] De hadde ingen barn, så arvingene var deres søsken, som var: Hans søsken: Arne Nilsen (Bjørnebu), død og sønnen Mathis Arnesen går inn i hans sted, Anne Nilsdatter, Kristen Tangen på Veierlands kone og Alheidt Nilsdatter, Anders Tokenes kone. Hennes søsken: Anders Pedersen Tokenes, Kristen Pedersen Tangen, Ole Pedersen Tokenes, Peder Pedersen og Helvig Pedersdatter, Halvor Nes kone (Nes i Slagen). Boet eide av Fastegods: Horgen i Slagen, 1 bismerpund 6 merker smør med anpart bygsel, av verdi 10 daler. Øvre Tanstad på Nøtterøy. Ifølge to tinglyste skjøter av 23. august 1695 og 4. januar 1696 solgte salig Ole Tanstads arvinger til Hågen Pedersen og salig Tormod Nilsen til sammen 6 bismerpund smør med bygsel og herligheter. De betalte begge til sammen 105 riksdaler. Til dette ”stervboet” holder den halve part som er 3 bismerpund smør med halv bygsel for 52 riksdaler og 2 ort. Eli Pedersdatter arvet på skiftet etter sin far Peder Tokenes 8. februar 1694, en part på 6 lispund tunge uten bygsel, som er 27 bismerpund, i Skarpeborge i Skjee. Summa verdi av godset er 165 daler 30 ort og 1 skilling. Vi får også vite her at det var skifte etter Tormods bror Arne Nilsen Bjørnebu 10. november 1699.

 

*

 

Det var Tormods søsterdatter som overtok.

 

Kristoffer Eivindsen, født ca. 1676 (30 år i 1706) på «Ravenøe». Begravet 20. april 1746, 72 år gammel. (Sønn til Eivind N. N. sen og N. N., født ca. 1637. Begravet fra Tanstad 1. november 1707, 70 år gammel). Kanskje gift i Stokke med Ingeborg Hermansdatter, født ca. 1680. Trolig fra Vestre Ekenes. Begravet 9. oktober 1751, 71 år gammel. Kalles Kristoffer Eivindsen Ramberg i 1711 og født på Nøtterøy, da 35 år gammel

Barn:

1.   Eivind Kristoffersen, døpt 3. mars 1706. ¼ år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Nils Kristoffersen. Stadfestingsdato for dåp er 3. juni 1708. Begravet 3. juni 1708. Hjemmedøpt.

3.   Nils Kristoffersen, døpt 8. september 1709. Begravet 10. august 1740, 31 år gammel. Trolovet 20. november 1738 og gift 7. januar 1739 med Anne Hansdatter Bugården. Kom til Søndre Gipø og Bugården. Personalia, se Bugården.

4.   Mari Kristoffersdatter, trolig hun som er døpt 21. februar 1714. Trolovet 25. oktober og gift 25. desember 1738 med Gullik Olsen Brevik. Bodde på Kårød, siden på Bergan. Personalia, se Bergan.

5.   Anne Kristoffersdatter, døpt 8. januar 1724. Begravet 18. august 1725, 1 ½ år gammel.

 

1713 (12. desember) møtte Ingeborg Hermansdatter på tinget og fortalte at hennes mann Kristoffer Evensen Tanstad hadde vært 4 år i Kongelig sjøtjeneste og at hun ikke hadde noen hjelp til driften av gården, og at hun derfor ikke har penger til å betale kongelige skatter og avgifter.

1720 (24. oktober) ga Mathias Arnesen Bjørnebo på egne og medeieres vegne en bygselseddel til Kristoffer Eivindsen på 3 bismerpund smør i Øvre Tanstad. Mathias Arnesen i Tønsberg (Se Nordre Smidsrød) eide denne parten (3 bismerpund smør) i 1725.

 

1737 (26. januar) selger Kristoffer Eivindsen Tanstad på egne vegne, Ole Olsen Brevik på sin hustrus vegne, Peder Olsen Haukemyr på egne vegne, Gullik og Lars Olssønner Brevik på egne vegne, samt de tre brødrene Gullik, Lars og Peder Olssønner på sin søster Maren Olsdatters vegne, gods i øvre Tanstad til Even Kristoffersen Tanstad.

Kristoffer Eivindsen selger på sine, hustruen og barnas vegne til sin sønn Eivind Kristoffersen 1 bismerpund 16 merker smør. Ole Olsen Brevik selger 4 merker smør som var arv tilfaldt hans hustru Ragnhild Larsdatter. Peder Olsen Haukemyr selger 1 1/7 merke smør for 2 daler 1 ort 3 6/7 skilling. Gullik og Lars Olssønner selger det samme hver, for samme sum. De tre brødrene på sin søster Maren Olsdatters vegne selger 4/7 merker smør for 1 ort 13 3/7 skilling.

 

1747 (26. januar) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Kristoffer Evensen.[6] Enken var Ingeborg Hermansdatter. Barn: 1. Even Kristoffersen, myndig, gift og bosatt på Tanstad. 2. Nils Kristoffersen, død og etterlot seg en datter: a) Nilia Nilsdatter. 3. Maren Kristoffersdatter, død og etterlot seg en sønn: a) Peder Gulliksen. På skiftet møtte eldste sønn Even Kristoffersen. For barnebarnet Nilia Nilsdatter, hennes stefar Ole Arnesen Skauen og for barnebarnet Peder Gulliksen, hans far, Gullik Olsen Kårød.

 

1752 (18. september) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Ingeborg Hermansdatter.[7] Barn: 1. Eivind Kristoffersen, bosatt på Tanstad. 2. Nils Kristoffersen, død og etterlatt seg en datte: a) Nilia Nilsdatter, 11 år. 3. Mari Kristoffersdatter. Barn: a) Peder Gulliksen, 12 år. For Nilia møtte moren Anne Hansdatter. For Peder, faren Gullik Olsen bergan.

 

Kari Eivindsdatter, født ca. 1672. Begravet fra Øvre Tanstad 26. november 1754, 82 år gammel. Hun var kanskje søster til Kristoffer.

 

*

 

Eivind Kristoffersen, døpt 3. mars 1706. ¼ år i 1706. Nevnes i en ungdomsrulle 1723, da som 12 år gammel. Død 10. desember og begravet 18. desember 1793, 88 år gammel. Tekst i kirkeboka: ”Efter 8 Aars Sygeleye og 50 Aars Ægteskab med sin efterlevende Hustrue Maria Hansd., efterladende sig en Afkom af 39 Personer i 1ste, 2det og 3die Leed af sine 2de Ægteskaber.” Trolovet 9. juli og gift (1) 22. september 1735 med Inger Andersdatter Nordre Nes, født 1710. begravet 28. april 1743, 33 år gammel. Trolovet 28. november 1743 og gift (2) 8. januar 1743 med Maria Hansdatter Bugården, født 31. desember 1724. Døpt 7. januar 1725. 14 år i 1740. Død 21. mai og begravet 29. mai 1795, 71 år gammel. Skrevet ut som matros fra Melsomvik i 1723, da 19 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Eivindsen, døpt 1. november 1735. Konfirmert 1754. Bodde i København. Død før foreldrene.

      Barn:

      1.   Berte Kristine Andersdatter, født ca. 1770. Gift med Johan Fredrik Sandahl. Bosatt i Helsingør i 1804.

2.   Mari Eivindsdatter, døpt 29. september 1737. Trolovet 10. august og gift 5. oktober 1761 med Peder Kristoffersen Søndre Smidsrød.

3.   Kristoffer Eivindsen, døpt 19. september 1739. Begravet 22. oktober 1740, ”1 aar mindre 1 Maan.

4.   Kristine Eivindsdatter, døpt 6. august 1741. Trolovet 2. desember 1765 og gift 2. januar 1766 med Nils Kristoffersen Oterbekk, da fra Ulvø.

Barn i andre ekteskap:

5.   Hans Eivindsen, døpt 7. desember 1744. Kom til Gunnestad. Personalia, se der.

6.   Inger Eivindsdatter, døpt 25. september 1746. Trolovet fra Tørkopp 29. november 1775 og gift 4. januar 1776 med Søren Andersen Tørkopp under Prestegården, døpt 6. desember 1740 fra Glova under Torbjørnrød.[8] Begravet fra Hellesmo på Tjøme 26. juli 1807, 69 år gammel. Skoleholder på Tjøme.

7.   Kristoffer Eivindsen, døpt 19. oktober 1748. Konfirmert 27. januar 1765. Druknet 1780 i Franskebugten. Trolovet 22. februar og gift 13. mars 1777 med Anne Monsdatter Skarphaga, døpt 30. mars 1747. Enken Anne Mogensdatter døde på Herstad 25. juni 1785 av halsesyke og ble begravet 1. juli samme år, 39 år gammel. Hun var da hos sin bror Anders Monsen Herstad. Kjøpte gården av faren, men lot han få den tilbake. Ingen barn registrert.

8.   Nils Eivindsen, døpt 27. oktober 1750 Død 1789 i Tanstadhagan. Gift (1) 23. februar 1775[9] med Helvig Sofie Eriksdatter Thue, født ca. 1753. Død 1782, 29 år gammel.[10] Gift (2) med Anne Olsdatter Horgen i Slagen, født 1750. I Tanstadhagan under Øvre Tanstad.

9.   Ingebret Eivindsen, døpt 11. oktober 1752. Døde nok liten, før 1756.

10. Ingeborg Eivindsdatter, døpt 21. april 1754. Gift 1783 med Ola Larsen Østre Gunnestad, født 1755. Overtok gården. Se nedenunder.

11. Ingebret Eivindsen, døpt 17. februar 1756. Senere skjebne ukjent.

12. Hans Eivindsen d.y., døpt 31. mai 1757. Sjømann. Døde ute i 1800 og ble begravet i Danmark. Trolovet 10. November og gift 10. desember 1787 med enken Kari Larsdatter Kjære på Tjøme og bodde der. Fire barn.

13. Ingebret Eivindsen, døpt 4. juni 1760. Død 1781 på sjøen på hjemriese fra Bordeaux, og begravet der 1782, 22 år gammel. ”Disse 6 herfra bleve med Skib og Gods borte”.

14. Dorthe Eivindsdatter, døpt 22. desember 1761. Begravet 11. februar 1763, 1 år gammel.

15. Dorthe Eivindsdatter, døpt 1. april 764. Gift 10. Januar 1800 ”Med Kongl. Bevilling af 21de Dec. f. A. egteviede Hjemme i Huuset”, med skipper Erik Olsen Nordre Holmen.

16. Mari Eivindsdatter, døpt 14. september 1766. Død 23. mai og begravet 28. mai 1789, 23 år gammel. Angivelig svakhet.

17. Nils Eivindsen, døpt 4. juni 1768. Begravet 26. januar 1769, ¾ år gammel.

 

1743 (28. juni) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Inger Andersdatter.[11] Enkemann var Even Kristoffersen. Barn: 1. Anders Evensen, 7 år. 2. Maren Evensdatter, 5 år. 3. Kristine Evensdatter 1 /2 år.

 

Andre halvdel

Fra 1695.

 

Ifølge to tinglyste skjøter av 23. august 1695 og 4. januar 1696 solgte salig Ole Tanstads arvinger til Hågen Pedersen og salig Tormod Nilsen til sammen 6 bismerpund smør med bygsel og herligheter. De betalte begge til sammen 105 riksdaler. Selv om Hågen Pedersen (Nedre Tanstad) eide denne halvdelen 1695-1725, hadde han trolig bruker her, da han selv bodde på Nedre Tanstad.

 

Brukere

 

Vi vet ikke om det bodde noen her 1695-1714. Det kan imidlertid være i denne perioden vi finner en Gullik Pedersen Tanstad, født ca. 1682. Begravet 13. februar 1701, 19 år gammel. Han kan også være en tjenestegutt på en av gårdene.

 

*

 

Kristoffer Andersen, født ca. 1675 på Ramsum i Stokke. Begravet 28. september 1732 fra Øre, 57 år gammel. (Sønn til Anders Rasmussen Ramsum og Kari Bentsdatter, født ca. 1628. Begravet fra Øvre Tanstad 6. mai 1717, 89 år gammel som Kristoffer Øvre Tanstads mor.) Gift 21. mars 1714 med Anne Hågensdatter Nedre Tanstad. Død 1746 på Øre. Nevnt 1714-1717 på Øvre Tanstad. På Øre fra 1717-1732. Personalia, se Nordre Øre.

Barn døpt og begravet fra Øvre Tanstad:

1.   Anders Kristoffersen, døpt 1. januar 1714. Begravet 27. mars 1715.

2.   En sønn, døpt 9. februar 1716. ”Hiemedøbt og strax død.” Begravet 9. februar 1716 ”Lidet barn”. ”Døde strax efter fødselen

3.   Abraham Kristoffersen, døpt 6. mai 1717. Tvilling. ”Lille sønn”. Begravet 30. mai samme år fra Øvre Tanstad.

4.   Maria Kristoffersdatter, døpt 6. mai 1717. Tvilling. Senere skjebne ukjent.

 

*

 

Mulig at bruket stod øde 1717-1721. Vi kjenner ingen navn. Kanskje brukte Hågen Tanstad den selv.

 

Skjøte fra Hågen Pedersen Nedre Tanstad, datert 9. januar 1725, på halve øvre Tanstad, skyld 3 bismerpund smør, til sønnen Amund Hågensen. Denne betalte 52 riksdaler. Det står imidlertid her at skjøtet legges fram av Hågen Pedersens kvinne, Ingeborg Kristoffersdatter, men dette er feil, for hun var ikke hans kone, men hans svigerdatter.

 

*

 

Amund (Anund) Hågensen, døpt 11. januar 1692. Fra Nedre Tanstad. 16 år og ungkar i 1706. Begravet 10. april 1768, 78 år gammel. Trolovet 3. april og gift (1) 12. juni 1721 med enken Ingeborg Kristoffersdatter, født ca. 1663. Begravet 1. november 1746, 83 år gammel. (Enken etter Ole Olsen Mellom Smidsrød). Trolovet 13. februar og gift (2) 9. mars 1747 med Barbra (Barbro) Andersdatter, da på Øvre Tanstad, født ca. 1713. Begravet 10. desember 1774, 61 år gammel. (Datter til Anders Simensen fra Møyland i Andebu, født 1680 og død seinest 1720.) Amund overtok denne halvparten etter farens død i 1725, men hadde nok vært her siden 1721. Ingen barn. Ingeborg hadde en sønn før ekteskap:

A.  Rasmus Rasmusen, født ca. 1686 (20 år i 1706.) Kalles da stesønn og ungkar på M. Smidsrød. Død 1731 og skifte s.å. Gift 1707 med Anne Tomasdatter Veien under Nedre Tanstad, Født ca. 1683. Død 1751 på Elgestad, 68 år gammel. De hadde 11 barn, bl.a. sønnen: Ingebret (Engebret) Rasmusen, født 1713. 18 år i 1731. Overtok halvparten av gården i 1734. Se bruksnr. 16.

Barn i andre ekteskap:

1.   Anders Amundsen, døpt 16. januar 1748. Det må være han som døde 6. mars på Vestre Nøtterøy, og begravet 11. mars 1791, 44 år gammel. Trolovet 20. oktober og gift 6. desember 1774 med Randi Trulsdatter Nordre Smidsrød, døpt 1. juli 1738. Randi tjener på Ørsnes i 1774. På Øvre Tanstad 1774-1779. På Lunden under Østre Kjøle i 1780.  På Vestre Nøtterøy 1786-1791. Randi på Østre Nygård under Vestre Elgestad i 1801. Matros.

      Barn:

1.      Barbara Andersdatter, døpt 1. januar 1776 fra Øvre Tanstad. Det må være henne som er tjenestepike på Øvre Elgestad i 1801. Hun er på Tømmereik når hun blir trolovet 18. Mars og gift 6. April 1802 med ungkar og matros Hans Jansen, da på Nedre Elgestad.[12] Hans Jansen er en logerende matros på 24 år på Mellom Sem i 1801. Død 22. Januar som fattiglem, og begravet 28. Januar 1849 i Åsgårdstrand, 74 år gammel. Tidligere skipper står det.

Barn:

1.   Helene Hansdatter, født 4. september og døpt 9. september 1802 fra Mellom Sem.

2.   Anders Hansen, født 25. mars og døpt 2. april 1804 fra Øre.

3.   Jan Hansen, født 3. februar og døpt 9. februar 1806 fra Østre Smidsrød. Død 11. februar og begravet 14. februar 1806, 8 dager gammel.

4.   Jan Hansen, født 12. september og hjemmedøpt samme dagen 1807 fra Østre Smidsrød. Dåpen blir stadfestet 21. september i kirken.

5.   Rebekka Hansdatter, født 17. juli og døpt 21. juli 1811 fra Vestre Ekenes. Gift 10. juli 1835 i Sem med Einar Gulbrandsen, født 25. januar 1810 på Laugerud, Hedenstad, Sandsvær. Død i Horten 1873. Rebekka var hos datteren på Saltkopp under Nordre Rørås i Slagen.

Barn:

1.      Edvard Einarsen, født 5. november 1833 i Slagen. Mor Rebekka Hansdatter Brekke og far Einar Gulbrandsen Teien. Før ekteskap.

2.      Bernt Gustav Einarsen, født 3. april og døpt 27. april 1835 fra Buer på Nøtterøy der foreldrene var husmannsfolk.

3.      Regine Mathea Einarsdatter, født 4. september 1849 og døpt 6. januar 1850 fra Åsen i Slagen. Tvilling.

4.      Bredine Emilie Einarsdatter, født 4. september 1849 og døpt 6. januar 1850 fra Åsen i Slagen. Tvilling.

            Hans Jansen ble gift (2) 30. desember 1828 i Borre med enken Else Marie

            Pålsdatter fra Åsgårdstrand, da 42 år gammel.

2.   Anund Andersen, døpt 1. desember 1777 fra Øvre Tanstad. Bosatt hos moren på Elgestad eie i 1801. Død 4. oktober på Tanstad eie og begravet 8. oktober 1837, 59 ¾ år gammel. Det må være han som blir gift 29. August 1811 i Oslo Domkirke[13] med Karen Syvertsdatter, født ca. 1790. Død 24. desember og begravet 30. desember 1859 fra Tanstad, 69 år gammel. Matros. På Østre Ekenes i 1812. Rønningen i Stokke i 1815. Nygård under Nedre Elgestad i 1818-21. På Øvre Tanstad eiet (Bakken) 1824-37. Personalia, se Bakken.

      2.   Berthe Andersdatter, døpt 6. august 1780 fra Lunden under Østre Kjøle. Det må være henne som er tjenestepike i 1801 på Nedre Elgestad. På Søndre Føyn i 1802. På Nedre Skjeve i 1807.

2.   Hågen Amundsen, døpt 10. august 1751. Begravet 6. januar 1758, 7 år gammel.

3.   Peder Amundsen, døpt 19. november 1753. Tok over farens halvdel av gården. Se bruksnr. 6.

 

1711 (21. august) ble Amund Hågensen Tanstad, innrullert i Hans Majestet kongens sjøtjeneste for leiermål med kvindfolket Siri Kristoffersdatter. Det må være den samme Siri Kristoffersdatter hvis uekte barn begraves 19. Juni 1720.

 

Anund Tanstad står som arving, sammen med Anund Gipø, i et skifte i Tønsberg fra 1743/44 uten nærmere slektskapsanvisning. Den avdøde het Elen Senechsdatter og hennes ektefelle

Friderich Abrahamsen Lond. ”Han hadde for meere end 5 aar siden, her fra stædet bortReist og det var uvisst hvor han oppholdt seg

 

1747 (28. januar) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Ingeborg Kristoffersdatter.[14] Enkemann Anund Hågensen. Barn med første mann: 1. Inger Olsdatter, enke og bosatt på Elgestad. 2. Rasmus Rasmussen, ”auflet uden Ægteskab før en hun med fyrste Mand blev gift”, død og etterlatt seg barna: a) Tomas Rasmussen på Mellom Smidsrød. b) Ingebret Rasmussen, død og etterlatt seg 2 barn: A) Rasmus Ingebretsen, 8 år. B) Maren Ingebretsdatter, 11 år. c) Ole Rasmussen, 20 år. d) Helvig Rasmusdatter, gift med Ole Anundsen på Nordre Smidsrød. e) Anne Rasmusdatter, gift med Kristoffer Amundsen på Øre. f) Kirsten Rasmusdatter, 20 år.

 

Gården blir så delt i 1734. Se videre bruksnr. 6 og 16.

 

 

 

Øvre Tanstad

Bruksnr. 6.

½ andre halvdel fra 1734

 

Amund Håkonsen drev denne parten fra 1734 til sin død i 1768. Senere enken Barbra til hun døde i 1774. Jordveien ble delvis pantsatt.

 

Peder Amundsen, døpt 19. november 1753.  Død 1810 på sjøen. ”Alle 7 blevne borte med Skib og Alt”. Trolovet 14. oktober og gift (1) 23. november 1779 med Berte Maria Torgersdatter Lindholmen, da bosatt på Hønsø på Tjøme, døpt 5. desember 1754. Død 31. oktober og begravet 6. november 1784, 30 år gammel. Trolovet 30. mars og gift (2) 7. desember 1786 ”Ved Kongl. Resolut. Af 29de Jul. 1785 fra Trolovelse med da over 6 Aar udeblevne Matthis Jenssen Ollerød endtledigne?? [bruden].” med Gunhild Sørensdatter, da på Ollerød, døpt 30. desember 1754 fra Mellom Sem. Død 6. mars og begravet 13. mars 1824, 69 år gammel. Peder fikk låne 200 riksdaler av Amund Smidsrød og løste da ut broren Anders og en panthaver.

Barn i første ekteskap:

1.   Anund Pedersen, døpt 1. oktober 1780. Begravet 20. oktober 1780, 3 uker gammel.

2.   Anund Pedersen, døpt 11. september 1782. Begravet 10. september 1782, 1 måned gammel.

3.   Inger Pedersdatter, døpt 12. september 1784. Død 13. mars og begravet 19. mars 1785, ½ år gammel.

Barn i andre ekteskap:

4.   Berthe Maria Pedersdatter, døpt 14. september 1787. Trolovet 1. november 1804 og gift 10. januar 1805 med ungkar Hans Jonsen fra Våle. De overtok gården. Se nedenunder.

 

*

 

Hans Jonsen fra Våle. Ble borte ca. 1820 på sjøen. Trolovet 1. november 1804 og gift 10. januar 1805 med Berthe Maria Pedersdatter, døpt 14. september 1787. Se ovenfor. Død 10. mai og begravet 16. mai 1828, 40 år gammel.

Barn:

1.   Andrea Hansdatter, født 1. august og døpt 4. august 1805. Død 17. Februar og begravet 25. Februar 1822, 16 ½ år gammel.

2.   Peter Arendt Hansen, født 3. august og døpt 16. august 1813. Overtok halve bruket.

 

Berte Maria Pedersdatter ble gift (2) 9. mars 1821 med ungkar og matros Jørgen Johannesen Nordre Gipø. De solgte halve bruket samme år. Se bruksnr. 8.

 

Jørgen ble gift (2) fra Øvre Tanstad 25. april 1832 med piken Else Maria Hansdatter Øvre Tanstad.

 

Tanstad

Bruksnr. 8.

½ bruksnr. 6 fra 1821.

 

Kristen Mikkelsen Anholt, døpt 22. februar 1789 fra Anholt i Stokke. Død 19. juni og begravet 25. juni 1869, 80 ½ år gammel. Gift 1819 i Sandeherred med Karen Abrahamsdatter Østre Råstad i Sandeherred, født 25. mars og døpt 29. mars 1786 fra Østre Råstad. Død 4. oktober og begravet 11. oktober 1864, 70 ½ år gammel. Kalles Gårdbruker.

Barn:

1. Anne Maria Kristensdatter, født 13. april 1821 fra Øvre Tanstad. Hjemmedøpt samme   

    dato. Bekreftet i kirken 28. april. Død ugift 18??.

2. Kirsti Kristensdatter, født 11. oktober og døpt 18. oktober 1826. Gift 5. januar 1854 på 

    Nøtterøy med Tømmermann Guttorm Knutsen Rusletvedt i Stokke. Overtok gården. Se  

    nedenunder.

 

Tanstad

Bruksnr. 16.

½ andre halvdel fra 1734

 

Ingebret Rasmussen, døpt 28. februar 1712 fra Mellom Smidsrød. 18 år i 1731. Begravet 22. mars 1743, 31 år gammel. Trolovet 9. oktober og gift 16. november 1734 med Berte Hansdatter, fra Vestre Gunnestad, døpt 13. september 1710. Tvilling. Begravet 22. februar 1753.

Barn:

1.   Mari Ingebretsdatter, døpt 29. oktober 1735. 18 år i 1753. Begravet 12. august 1759 fra Øvre Tanstad, 24 år gammel.

2.   Rasmus Ingebretsen, døpt 4. oktober 1738. 14 år i 1753. Gift 8. november 1766 ”Uden foregaaende Trolovelse og Tillysning efter Kongl. Allernaadigst Bevilling, hieme i Huuest ægteviede” med Anne Kristensdatter Føyn. De bodde i Tønsberg.

 

1743 (28. juni) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Ingebret Rasmussen.[15] Enken var Berte Hansdatter. Barn: 1. Rasmus Ingebretsen, 4 år. 2. Maren Ingebretsdatter, 6 år. Enkens far Hans Pedersen Gunnestad møter.

 

1760 (23. april) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Piken Maren Ingebretsdatter.[16] Arvingene var: 1. Broren Rasmus Ingebretsen, 22 år. 2. Halvbroren Ingebret Olsen, 14 år. 3. Halvbroren Lars Olsen, 10 år. På skiftet møtte den eldste broren og for de to yngste, deres far Ole Larsen.

 

Berte Hansdatter ble trolovet 4. juni og gift 19. oktober 1745 med Ola Larsen Østre Smidsrød, født 1718. Død 27. november og begravet 3. desember 1791, 73 år gammel. Ola løste ut stesønnen Rasmus og eide så hele bruket.

Barn:

3.   Ingebret Olsen, døpt 19. april 1746. 7 år i 1753. Konfirmert 16. november 1760. Senere skjebne ukjent.

4.   Lars Olsen, døpt 25. september 1749. 3 ½ år i 1753. Overtok bruket, se nedenunder.

5.   Maria Olsdatter, døpt 19. november 1752. 3 måneder på skiftet etter moren i 1753. Begravet 30. oktober 1754, 2 år gammel.

 

1753 (19. mars) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Berte Hansdatter.[17] Arvingene var gjenlevende enkemann Ole Larsen, samt barna etter første avdøde mann, Ingebret Rasmussen og barn med gjenlevende mann. 1 kull: Rasmus Ingebretsen, 14 år; Maren Ingebretsdatter, 18 år. 2 kull: Ingebret Olsen, 7 år; Lars Olsen, 3 ½ år; Maren Olsdatter, 3 måneder. På de umyndige barns vegne møtte farbroren Thomas Rasmussen Smidsrød og morbrødrene Iver og Ole Hanssønner (Vestre) Gunnestad.

 

Ola Larsen ble trolovet 17. april og gift 28. desember 1753 med Else Fransdatter Føykås, døpt 30. mai 1725. Hun var da bosatt på Prestegården, men hadde før vært tjenestepike på Øvre Tanstad.

Barn:

1.   Berte Olsdatter, døpt 4. august 1754. Trolovet 8. oktober fra Nedre Tanstad og gift 16. desember 1789 med enkemann Anders Monsen Herstad.

2.   Frans Olsen, døpt 3. september 1758. Trolovet 19. desember 1785 og gift 10. januar 1786 med Maria Hansdatter Østre Ekenes. Først på Østre Ekenes, før de kom til Vestre Nygård under Østre Elgestad.

3.   Grethe Olsdatter, døpt 28. februar 1762. Begravet 16. september 1763, 1 ½ år gammel.

4.   Grete Olsdatter, døpt 4. mars 1765. Død 24. desember på Herstad under Prestegården og begravet 30. desember 1843, 82 ½ år gammel. Ugift.

5.   Åsle (Ursulla) Olsdatter, døpt 15. november 1771. Død 8. januar og begravet 16. januar 1838, 67 1/3 år gammel. Ugift. Hun arvet gården etter sin halvbror. Se nedenunder.

 

*

 

Lars Olsen, døpt 25. september 1749. Se ovenfor. Død 11. september og begravet 17. september 1819, 70 år gammel. Trolovet 23. november og gift 19. desember 1781 med ”Pigen, Paa 4de Aar, tjent hos mig Mari Olsdatter Herstad, døpt 16. juli 1752 fra Herstad.  Død 3. mai og begravet 10. mai 1820, 79 år gammel.

Barn:

1.   Karen Maria Larsdatter, døpt 8. september 1782. Død 15. november og begravet 22. november 1786, 4 ¼ år gammel.

2.   Berthe Larsdatter, døpt 17. april 1785. Død 3. september og begravet 14. september 1788, 3 ½ år gammel.

3.   Karen Maria Larsdatter, døpt 12. oktober 1788. Død 4. november og begravet 11. november 1796, 8 år gammel.

 

Siden de var barnløse, testamenterte de gården til Lars halvsøster Åsle Olsdatter. En mindre part (1/6 av skylden) ble skilt ut og gikk senere under Øre.

 

*

 

Åsle (Ursulla) Olsdatter, døpt 15. november 1771. Død 8. januar og begravet 16. januar 1838, 67 1/3 år gammel. Ugift.

 

Ved skiftet ble det 555 specidaler å dele mellom søsteren Grete, to brordøtre og en søstersønn.

 

Plasser og Husmenn

 

Tanstadhagan – Hagan – Hagen

Bruksnr. 3

skyld 51 øre

 

En gang på midten av 1700-tallet ble Hagen delt i to bruk. Det er uvisst om første bruker her hadde plassen hel eller om det allerede da var to bruk.

 

Marte Jakobsdatter Hagen er fadder 2. oktober 1738. Trolig søster til Mari Jakobsdatter Skarphaga, og dermed fra Gauterød i Slagen og født 1708. Død 1790. Gift 1744 med enkemann Nils Kristoffersen Unneberg i Slagen, født ca. 1695 på Haug-Basberg. Død 1770 på Unneberg, 75 år gammel. To sønner

 

*

 

Nils Eivindsen, døpt 27. oktober 1750 fra Øvre Tanstad. Død 3. februar og begravet 10. februar 1789 fra Tanstadhagan, 39 år gammel. Gift (1) 23. februar 1775[18] med Helvig Sofie Eriksdatter Thue, døpt 15. Januar 1754 fra Øvre Skjerve. Begravet 25. mars 1782, 29 år gammel.[19] (Datter til Erik Nilsen Thue i Sandefjord. Trolovet 13. februar og gift 5. mars 1753 med Anne Nilsdatter Øvre Skjerve, død i barselseng 15. november 1763). Gift (2) med Anne Olsdatter, født 1750. Død 18. mars og begravet 25. mars 1789, 39 år gammel. (Datter til Ole Kristoffersen, (født 1702 på Haug-Basberg i Slagen. Død 1768), og Inger Nilsdatter Unneberg, født 1711. Død 1803, 92 år gammel). På Horgen i Slagen.)

Barn i første ekteskap:

1.   Anne Helvig Nilsdatter, døpt 17. juni 1775 fra Øvre Tanstad. 14 år i 1790 og bosatt hos Ole Larsen Tanstad. Konfirmert fra Tanstadhagan 25. Oktober 1795.

2.   Hans Nilsen, døpt 10. november 1776 fra Søndre Smidsrød. Begravet 21. november samme år fra Søndre Smidsrød, 2 uker gammel.

3.   Erik Nilsen, døpt 2. august 1778 fra Tanstadhagen. 10 år og hos Hans Evensen Gunnestad på skiftet etter tanten Maria Halvorsdatter i Tønsberg 27. juli 1790. På Sem

4.   Helene Nilsdatter, døpt 23. september 1780 fra Hagen under Øvre Tanstad. Var hos en Nils Pedersen i 1790. Trolovet 1. januar og gift 16. februar 1803 på Nøtterøy med Tønnes Eilertsen. Festet tomt i Hagen i 1811. Se nedenunder.

Barn i andre ekteskap:

5.   Helvig Sophia Nilsdatter, døpt 2. desember 1787 fra Hagen. Senere skjebne ukjent.

 

*

 

Thomas Hansen, døpt 16. januar 1767 fra Bakken under Øvre Tanstad. Foreldrene, se Tanstadbakken/Snipetorp/Stenmalen. Trolovet 29. oktober fra Stenmalen under Tømmerholt og gift 10. desember 1789 med pigen Else Trulsdatter, da fra Tanstadhagan, døpt 18. juli 1763 fra Føske i Borre. (Datter til Truls Amundsen Øvre Kjæran, født 22. august 1720-1773, og Anne Gundersdatter Kleppan i Våle, 1726-1797. På Føske i Borre.) I Tanstadhagan 1790-92.

Barn:

1.   Andrea Thomasdatter, døpt 28. september 1790 fra Tanstadhagan. 11 år i 1801. Faddere: Ingeborg Evensdatter Ø. Tanstad, Olea Trulsdatter Tanstadhagan (morens søster), Elisabet Olsdatter Nordre Sande, Anders Tønnesen Søndre Smidsrød, Ole Larsen den eldre Øvre Tanstad.

2.   Thomas Thomassen, døpt 5. august 1792 fra Tanstadhagan. 9 år i 1801.

3.   Hans Thomassen, døpt 3. november 1793

4.   Anne Thomasdatter, døpt 30. august 1795

5.   Anders Thomassen, døpt 21. august 1796. 5 år i 1801.

6.   Hans Thomassen, døpt 4. november 1804 i Åsgårdstrand

 

Familien flytter til Borre i 1792 og nevnes på Føske ved folketellingen 1801. Thomas er da eier av eget hus og innrullert matros.

 

*

 

Elisabet Olsdatter Tanstadhagan. Fra Nordre Sande.

Barn:

1.   En sønn. Død 25. mars og begravet 28. mars 1792. ”Hun udlægger Anders Pedersen i Prestegården til Fader

 

*

 

Anders Olsen, døpt 22. oktober 1772 fra Øre. Kalles Smidsrødlunden når han blir trolovet 23. februar og gift 14. juli 1792 med Anne Maria Abrahamsdatter, da Tanstadhagan. Bodde i Kjøveien i mai 1793, her i juli samme år og i 1797 er de på Øre. Personalia, se Lunden under Nordre Smidsrød.

Barn:

1.   Abraham Andersen, døpt 9. mai 1793 fra Veien på Smidsrød. Død 4. juli og begravet 9. juli 1793 fra Tanstadhagen, 9 uker gammel.

 

 

*

 

I 1793 ble denne parten av Hagen solgt til klokker Rasmus Holm, men her var allikevel brukere. Rasmus Holm brukte en part av denne delen av Hagan som tillegg til sin jord på Vestre Elgestad helt fram til 1846, da parten ble solgt til lensmann Egeberg på Fagertun

 

*

 

Ungkar Ole Simonsen Tanstadhagan. Trolovet 3. juni og gift 29. juni 1803 med pigen Inger Andersdatter Søndre Munkerekken. Se flytter videre til Søndre Munkerekken.

Barn:

1.   Lars Olsen, født 10. mai og døpt 16. mai 1802. Før ekteskap.

 

*

 

Tønnes Eilertsen. Trolovet 12. januar og gift 16. februar 1803 på Nøtterøy med piken Helene Nielsdatter Hagan under Øvre Tanstad, døpt 23. september 1780 på Nøtterøy.[20] Se ovenfor.

Tønnes er matros og bosatt på Tørkopp når han gifter seg. I juli samme år bor familien på Nordre Smidsrød-eiet. 1805 på Øre. Likeså i 1807, og i 1811 fester de tomt, bygger hus og bosetter seg i Tanstadhagan på Øvre Tanstad. Fra 1814 kalles Tønnes styrmann.

Kilde: Rogaland fylke, Håland, Ministerialbok nr. A 3 (1794-1815), Ekteviede 1809-1810, side 244-245.
Kildetekst: Søfarende Christopher Andersen og jomfru Clara Lovise Eleonora Køste.
Forlovere: styrmand Even Mathiassen og matros Tønnes Eilertsen, begge ombord på skibet
Petrus fra Tønsberg ført af Capt. ? Børresen.

Barn:

1.   Anne Sophia Tønnesdatter, født 11. juni 1803 på Mellom Smidsrødeie. Døpt 3. juli samme år fra Smidsrød-eiet. Faddere: Oline Amundsdatter Weyen, Berthe Maria Nielsdatter Nd. Smidsrød-eiet, Emerentze Olsdatter Ned. Elgestad, Niels Pedersen Nd. Smidsrød og Jan Andersen Nd. Smidsrød-eiet. Gift (1) 26. november 1825 i Holmestrand med matros, senere skipstømmermann, Ole Andreassen (Kjær), født ca. 1802. Død før 1846. (Sønn til gjestgiver, høker og skipper Andreas (Anders) Erichsen Kjær, (født ca. 1751. Død 28. juni 1831 i Holmestrand), og andre kona, Ingeborg Pedersdatter, (født ca. 1761. Død 16. mai 1815 i Holmestrand). I Åsgårdstrand og Holmestrand.) Gift (2) 7. desember 1846 i Holmestrand med enkemann og matros, Erland Thorsen, døpt 17. juni 1798 i Råde, Østfold.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Maren Kirstine Olsdatter, født 15. mars og døpt 25. mars 1827 i Holmestrand.

      2.   Andrea Olsdatter, født 13. august og døpt 31. august 1828 i Holmestrand. Gift 5. februar 1853 i Borre med skredder Jacob Rasmussen Myhre, født 22. september og døpt 2. oktober 1825 i Borre. (Sønn til Rasmus Jacobsen Skilnan under Gusland søndre i Borre og hustru Marte Hansdatter, (død 5. mars 1854 i Borre). Seks barn.

      3.   Thrine Henrika Olsdatter, født 16. september og døpt 10. oktober 1829 i Holmestrand. Gift 8. august 1853 i Holmestrand med garversvenn, senere garvermester i Holmestrand, Erik Andersen, født 16. august 1826 på gården Hunnestuen i Ramnes. (Sønn til Anders Eliassen (født 1795 i Sem. Død i Holmestrand), og Maria Eriksdatter Hunnestuen, Ramnes (født 1792. Død 1873 i Holmestrand). Fem barn.

      4.   Sophie Amalie Olsdatter, født 5. august og døpt 19. august 1832 i Holmestrand.

      5.   Andreas Olsen, født 16. mars og døpt 11. mai 1834 i Holmestrand. Gift 23. november 1854 i Holmestrand med Maren Andrea Samuelsdatter, døpt 25. desember 1824 i Sem kirke. (Datter til gårdbruker Samuel Johansen, (døpt 9. april 1798 fra Kjæran i Borre. Død 1882 på Hallingrød i Slagen), og Marte Hansdatter Søndre Basberg i Slagen, (født 1799. Død 1885 på Hallingrød). På Kaltvet i Slagen.) Fem barn.

2.   Nils Tønnesen, født 22. februar og døpt 1. mars 1805 fra Øre på Nøtterøy. Faddere: Dorthe Evensdatter Nd. Holmen, Inger Maria Olsdatter Øre, Ole Andersen Øre, Erich Nielsen Føykås og Anders Christensen Nd. Holmen. Gift som ungkar og matros fra Tanstad eiet 29. august 1826 med Maren Elisabet Olsdatter Hagen.

3.   Anne Berthe Tønnesdatter, født 16. september og døpt 22. september 1807 fra Øre på Nøtterøy. Faddere: Maria Olsdatter Øre, Inger Maria Olsdatter Øre, Ole Andersen Øre, Anders Nielsen Nd. Tanstad og Peder Hansen Nd. Tanstad.

4.   Anne Berthe Tønnesdatter, født 7. juli og døpt 21. juli 1811 fra øvre Tanstad på Nøtterøy. Faddere: Inger Nielsdatter Tanstadhagan, Inger Maria Olsdatter Øre, Maren Olsdatter Øvre Tanstad, Christen Christensen Nd. Tanstad og Torger Jørgensen Prestegården. Gift 26. september 1834 med ungkar og matros Hans Petter Bruun Øvre Tanstad eiet.

      Barn:

      1. Hans Petter Bruun Hansen, født 2. desember og døpt 11. desember 1834 fra Øvre Tanstad eiet. Fadder, bl.a. Eiler Tønnesen Øvre Tanstad eiet.

      2. Trine Hendrike Brun Hansen, født 20. oktober og døpt 2. november 1836 fra Øvre Tanstad eiet.

5.   Elen Dorthea Tønnesdatter, født 26. mai og døpt 31. mai 1814 fra Hagan under øvre Tanstad. (Faren er da Styrmann). Faddere:   ? Elgestad, Lovise Herstad, Inger Nielsdatter Hagan, Andreas Amundsen Hagan, Jens Andreassen Backen og Mathias Elgestad. Gift 19. november 1842 i Holmestrand med Anders Larsen.

6.   Eilert Tønnesen, født 14. april og døpt 21. april 1816 fra Hagan under øvre Tanstad på Nøtterøy, død 1895. Gift 26. september 1843 på Nøtterøy med Inger Marie Sofie Nielsdatter Østre Bolæren, født 1818 på Østre Bolæren, død 1892. Styrmann, senere Tollrorskar. Først bosatt på Østre Bolæren, senere på Hvaløy, (Bruksnr. 4).

 

Tanstadbakken – Bakken – Bachen – Baggen

Bruksnr. 4

Skyld 24 øre

 

Bakken nevnes første gang i 1733. Hvem som har bygget hus her og vært den første vet man ikke. Dette var vel fra først av Øvre Tanstads utmark, før det ble satt ned en husmann her.

 

o-o

 

Jens Bakken, født ca. 1662. Begravet 3. mai 1733, 71 år gammel.

 

En tjenestegutt hos han kan da ha vært: Kristen Jørgensen. Ble konfirmert fra Bakken 17. mars 1734. Det kan være Tanstadbakken. Det må være samme Kristen Jørgensen Bakken som er fadder på Ødegården på Teie i 1740. Gift i 1747 til Ulvø. Personalia, se der. Han var bror til Hans Jørgensen Ødegården under Teie.

 

*

 

Lars Mortensen, Døpt 11. desember 1687 fra Sem, Nøtterøy.[21] 17 år i 1706. Begravet 10. oktober 1764, 80 år gammel. Foreldrene nevnt under Østre Ekenes som husmannsfolk. Gift med (1) Kirsti Hansdatter, trolig fra Meum, døpt 16. november 1687. Begravet fra Bakken 4. desember 1744, 56 år gammel. Trolovet 23. april 1746 og gift (2) 17. januar 1747 med Karen Olsdatter Småvik, født 1718 (25 år i 1743). Lars nevnes på Bakken fra 1739.

Barn i første ekteskap:

1.   Åsle Cathrine (Åste) Larsdatter, født ca. 1722. (25 år i 1747). Konfirmert 31. mai 1739 fra Bakken. Nevnt 1747.[22] Begravet fra Søndre Hella 8. juni 1770. Trolovet 4. september 1749 og gift 15. januar 1750 med sin stemors bror, Lars Olsen Småvik[23], født 1726 (17 år i 1743). Død før 20. juni 1753. Bosatt på Bakken fra 1750.

      Barn:

      1.   Kirsti Larsdatter, døpt 4. oktober 1750 fra Bakken. Kalles 2 år på skiftet etter farmoren i 1753.

      Åsle ble trolovet 10. januar 1758 og gift (2) med Kristen Rasmussen fra Nordre Sande. Kom til Søndre Hella under Nordre Sande. Se videre der.

Barn i andre ekteskap:

1.   Kirsti Larsdatter, døpt 22. november 1747. Trolig hun som ble konfirmert fra Bakken 27. januar 1765 i Nøtterøy kirke. Trolovet 13. mai fra Østgården på Tjøme og gift 14. juni 1774 med Tor Kristensen Tangen på Veierland.

2.   Johanne Larsdatter, døpt 8. april 1750 (50 år i 1801). Johanne var trolig i tjeneste på Glenne på Tjøme da hun ble trolovet 12. april og gift 31. mai 1775[24], på Nøtterøy, med ungkar og soldat Kristoffer Hansen Ødegården under Stokke prestegård, født ca. 1748. Konfirmert i Stokke 1763, 15 år gammel. Skifte 6. august 1831.[25] (Trolig sønn til Hans Olsen. Begravet fra Ødegården under Stokke Prestegård 18. mars 1781, og Eli Hansdatter, nevnt 1753.) Han kalles i 1801 for husmann med jord og skal da være 57 år (født 1744). De var i 1778 faddere til ovennevnte halvsøsters barnebarn, døpt på Nøtterøy.

      Barn som vokste opp:

      1.   Ellen Katrine Kristoffersdatter[26], født 1775. Nevnt 1801. Død før 1831. Gift med Kristoffer Olsen, født ca. 1765 (36 år i 1801). Husmann uten jord på Vestre Var i Stokke.

            Barn:

            1.   Helvig Kristoffersdatter, født ca. 1796 (5 år i 1801). Myndig i 1831.

            2.   Johanne Kristoffersdatter, født 1800 (1 år i 1801) Gift før 1831 med Hans Hermansen Stavnum.

            3.   Kristine Marie Kristoffersdatter. Gift før 1831 med Peder Olsen Buer.

      2.   Hans Kristoffersen, født ca. 1782 (19 år i 1801). Soldat. Trolovet 13. mai og gift 9. juli 1803 i Stokke med Helvig Hansdatter, født 1780. (Datter til Hans Pedersen d.e., (1752-1814), og Dorte Jespersdatter Haugan, (1758-1838). På Vestre Var i Stokke.) Kom til Domsbru under Vestre Var. Nevnt der i 1831 på skiftet etter faren.

      3.   Anne Marie Kristoffersdatter, født ca. 1787 (14 år i 1801). Trolovet 22. februar og gift (1) 25. mars 1812 med soldat Thor (Tor/Tord) Olsen. De fikk i 1826 tillatelse av pastor Gustav Klem å oppføre en framhusbygning på plassen Ødegården. Skifte etter Thor 14. januar 1840. Gift (2) 1840 med Anders Kristensen. Kjøpte husene på Ødegården i 1840 for 140 spd. Dette ble det senere Nordre Ødegården. Husmann.

            Barn i første ekteskap:

            1.   Ole Kristian Thorsen. Umyndig i 1840.

      4.   Anne Kristoffersdatter, født ca. 1780 (11 år i 1801). Myndig i 1831.

      5.   Lene Maria Kristoffersdatter, født ca. 1792 (9 år i 1801). Trolovet 20. september og gift 28. desember 1813 med Anders Abrahamsen Kjelderen øvre under Melsom, født 1792. Død 1854. (Sønn til Abraham Madsen, (1760-1822), og Anne Madsdatter Praten under Gjennestad (1765-1821). På Kjelderen øvre under Melsom.) Seks barn.

3.   Lars Larsen, døpt 20. desember 1754. Tvilling. Trolovet 28. desember 1778 og gift 25. januar 1779 med Susanne Petersdatter Budal på Tjøme, døpt 10. november 1754.

4.   Kirsti Larsdatter, døpt 20. desember 1754. Tvilling. Begravet 21. mars 1756, 1 ¼ år gammel.

5.   Kirsti Larsdatter, døpt 10. november 1757. Kirsti Larsdatter Småvik ble konfirmert i 1774. Hun ble trolovet 26. januar fra Småvik og gift 8. mai 1778 på Nøtterøy med Pål Olsen fra Melsomvik,[27] døpt 13. september 1753 fra Ødegården under Stokke prestegård. (Sønn til Ola Klausen, født ca. 1709. Begravet 10. juni 1759 fra Ødegården, 50 år gammel, og Anne Nilsdatter, søster til Karen Nilsdatter på Ødegården under Teie.[28])

      Barn født på Nøtterøy:

      1.   Anne Pålsdatter, døpt på Nøtterøy 30. mars 1778 før ekteskap. Faddere: Johanne Larsdatter Ødegården i Stokke Sogn, Christense Olsdatter Tønsberg, Ole Olsen Firing, Claus Olsen Firing i Sem Sogn, Christopher Hansen Ødegården i Stokke Sogn.

      Det står om Kirsti og Pål: ”Trolovede. Nu Tilholdende paa gaarden Firing i Semb Sogn.” De fikk flere barn:

      2.   Kari Pålsdatter, døpt 18. februar 1781 fra Melsomvik.

      3.   Ole Pålsen, døpt 16. oktober 1782 i Vår Frues kirke, Tønsberg.

  1. Kari Pålsdatter, døpt 21. oktober 1785 i Vår Frues kirke.

 

1747 (28. januar) ble det holdt skifte på (Øvre) Tanstad etter Kirsten Hansdatter.[29] Arvingene var hennes gjenlevende enkemann, Lars Mortensen og datteren Åsle Katrine Larsdatter, 25 år gammel.

 

*

 

Hans Hansen. Trolovet 27. oktober 1757 med Anne Johannesdatter Øvre Sem, født ca. 1726. Død 1781, 55 år gammel. (Datter til klokker Johannes Andersen på Øvre Sem, født ca. 1698. Begravet 19. juni 1768, 70 år gammel ”Forrige Klocher”. Gift (1) med Berte Evensdatter, født ca. 1701. Død 1759, 58 år gammel. På Øvre Sem 1758. På Føykås 1760. I Kjølerønningen 1762 og her fra 1767.

Barn født i Bakken:

5.   Thomas Hansen, døpt 16. januar 1767. Se Tanstadhagan.

 

*

 

Anders Jansen, født ca. 1732. Begravet 12. februar 1784 fra Melsomvik, 52 år gammel. Trolovet 14. april og gift 10. november 1762 med pigen Alethe Hansdatter Østre Smidsrød, døpt 26. mars 1742. Begravet 28. mars 1784 i Stokke, 40 år gammel. Var på Mellom Smidsrød i 1765. Vi finner dem i ”Backen” i 1770, og av faddernes bosted, skjønner man dette er Tanstadbakken. Flytter herfra før 1772.

Barn:

1.   Jan Andersen, døpt 15. september 1765 fra Mellom Smidsrød. Trolovet som ungkar fra Østre Smidsrød 18. november 1793[30] og gift 3. januar 1794 med Berte Maria Nilsdatter Ødegården under Vennerød i Arnadal, født ca. 1768 (33 år i 1801). Død 5. januar og begravet 12. januar 1813, 47 år gammel.  Blir husmannsfolk på Mellom Smidsrød eie.

2.   Hans Andersen, døpt 22. juli 1770 fra ”Backen”.

 

*

 

Hans Martin Jørgensen. Gift 24. August 1772 i Hedrum med Pernille Olsdatter. Bosatt på Bakken i 1772

Barn født på Bakken:

1.  Anne Hansdatter, døpt 27. September 1772 fra Bakken.

 

Fikk et barn utenfor ekteskap med Johanne Hansdatter Skjellerøy, mens han var gift og bodde på Bakken.

Barn:

1. Inger Hansdatter, døpt 1. august 1772 på Skjellerøy. Personalia, se der.

 

Familien flytter til Dammen under Stangeby, og nevnes der fra 1775.

 

*

 

Pål Olsen Bakken, fra Torbjørnrød. Trolovet 13. juli[31] og gift 25. september 1780 med Berte Håvaldsdatter Veien under Øre, født ca. 1754. Konfirmert 18. februar 177? i Nøtterøy kirke. Død 11. april og begravet 17. april 1801, 47 år gammel. I Bakken 1780, på Torbjørnrød 1784-1785, i Hagen under Stangeby 1788 og på Øre i 1790. På Bakken 1792, og kalles Øvre Tanstad i 1801 og er vel bosatt hos Bertes søster.

Barn:

1.   Nilia Pålsdatter, døpt 4. november 1780 i Bakken. Begravet 29. desember 1780, 2 måneder gammel. Faddere: Anne Larsdatter Veien, Ingeborg Håvaldsdatter N. Helgestad (Elgestad), Inger Olsdatter V. Gunnestad, Ole Håvaldsen Veien og Christian Olsen Hagen.

2.   Ole Pålsen, døpt 3. november 1781. Faddere: Marthe Håvaldsdatter Kråkerøy, Inger Olsdatter V. Gunnestad, Berthe Olsdatter Østre Hovland, Nils Olsen Torbjørnrød og Peder Larsen Kjærnås.

3.   Håvald Pålsen, døpt 3. desember 1784 fra Torbjørnrød. Faddere: Anne Hansdatter Torbjørnrød, Ingeborg Håvaldsdatter Nordre Sundane på Tjøme, Christen Olsen Brattås, Ole Håvaldsen Veyen og Christian Olsen Torbjørnrød.

4.   Ingeborg Maria Pålsdatter, døpt 29. november 1788 fra Hagen under Stangeby. Død 4. februar og begravet 10. februar 1789, 11 uker gammel. Faddere: Maria Olsdatter Hagen, Karen Gundersdatter Øvre Skjerve, Anne Hansdatter V. Hovland, Anders Olsen Ø. Skjerve, Ole Andersen Stangeby.

5.   Maren Pålsdatter, døpt 2. oktober 1790 fra Øre. Faddere: Christine Andersdatter Øre, Kirsten Nilsdatter Veyen, Ingeborg Håvaldsdatter Bakken, Ole Håvaldsen Veyen og Hans Thomasen Øre.

6.   Maren Pålsdatter, døpt 20. august 1792 fra Bakken. Faddere: Anne Larsdatter N. Elgestad, Marthe Haraldsdatter No. Smidsrød, Bertha Maria Jensdatter Kjærnås, Peder Kristoffersen S. Smidsrød, Nils Pedersen M. Smidsrød.

7.   Lars Paulsen, født 2. august og døpt 7. august 1795. Gifter seg fra Nordre Sundane 30. september 1818 med Sørine Jakobsdatter Sandbekk, døpt 29. oktober 1788. Skomaker.

 

Pål Olsen ble trolovet 24. september fra Øvre Tanstad og gift (2) 23. desember 1801 med Berthe Maria Jensdatter Tømmereik.[32]

Barn:

6.   Jens Pålsen, døpt 8. april 1803 fra Gurerød. Død 15. oktober og begravet 22. oktober 1808, 5 ½ år gammel.

 

*

 

I 1801 var her:

Hans Mathiassen, født ca. 1758 (43 år i 1801). Fra Roa under Øvre Tanstad. Trolovet 1. februar og gift 1. mars 1785 med Ingeborg Håvaldsdatter Veien under Øre, døpt 7. mars 1750.[33] 53 år i 1801. Død 22. mai og begravet 29. mai 1813, 64 år gammel. Ingeborg på Elgestad 1780 og på Nordre Sundane på Tjøme 1784. På Roa 1785. På Øre i 1788. På Bakken i hvert fall 1790-1801. Han var Innrullert matros og jordløs husmann

Barn:

1.   Helvig Maria Hansdatter, døpt 29. januar 1785 fra Roa. Trolovet 19. september og gift 25. november 1802 med skipper og borger Magnus Amundsen Nordre Sundane på Tjøme, født 1781 på Ørebek i Vestby. (Sønn til Amund Endresen Ørebek og dennes andre hustru, Marte Hansdatter Solberg fra Ås.) 8 barn vokste opp.

2.   Lars Hansen, døpt 6. September 1788 fra Øre. 12 år i 1801.

3.   Mathis (Mathias) Hansen, døpt 17. januar 1794. Gift 13. oktober 1819 med Mari Jakobsdatter Lunden Mellom under Østre Kjøle, født 9. september 1795. 6 år i 1801. Matros. Kom til Kjølelunden, senere Nesbryggen???

 

De har i huset i 1801: Jens Svendsen, Logerende, 31 år, ugift og går i dagleie.

 

*

 

Ovennevnte logerede Jens Svendsen, født ca. 1770. Trolovet fra Tanstadbakken 12. august og gift 25. november 1803 med enken Live Mathisdatter Roa. Han kalles da ungkar og matros.

 

*

 

Anund Andersen, døpt 1. desember 1777 fra Øvre Tanstad. Bosatt hos moren på Elgestad eie i 1801. Død 4. oktober på Tanstad eie og begravet 8. oktober 1837, 59 ¾ år gammel. Det må være han som blir gift 29. August 1811 i Oslo Domkirke[34] med Karen Syvertsdatter, født ca. 1790. Død 24. desember og begravet 30. desember 1859 fra Tanstad, 69 år gammel. Matros. På Østre Ekenes i 1812. Rønningen i Stokke i 1815. Nygård under Nedre Elgestad i 1818-21. På Øvre Tanstad eiet (Bakken) 1824-37.

Barn:

1.    Anders Jørgen Anundsen, født 4. september og døpt 11. september 1812 fra Østre

Ekenes. Død 6. oktober og begravet 15. Oktober 1854 fra Bakken under Tanstad, 42 år gammel. Gift 10. oktober 1849 på Nøtterøy med Maren Olea Nilsdatter, da på Tanstad eiet, født ca. 1838 på Var i Stokke.

2.    Rebekke Anundsdatter, født 14. januar på Rønningen i Stokke og døpt 21. februar 1815

     i Stokke. Fadder til sin bror i 1837. Da enkemann og matros.

3.    Sivert Anundsen, født 20. Februar på Nygård og døpt 28. februar 1818.

4.  Anne Karine Anundsdatter, født 6. februar og døpt 15. februar 1821 fra Nygård. Død 6.

     Desember og begravet 12. Desember 1825 fra Øvre Tanstad eiet, 4 ¾ år gammel.

5.  Lars Rickard Anundsen, født 16. februar og døpt 7. mars 1824 fra Øvre Tanstad eiet.

6.  Anne Karine Anundsdatter, døpt 8. august 1830 fra Øvre Tanstad.

7.  Anund Anundsen, født 19. oktober og døpt 30. oktober 1837 fra Øvre Tanstad. Død 5. juni og begravet 13. juni 1847, 9 ½ år gammel.

 

*

 

Peder Andreassen fra Hagen (bruksnr. 13). Død 1864, 78 år gammel. Gift 20. juli 1812 ”Samenviede hjemme i Huuset efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 14de Jul. d. A., som med Kongl. Bevilgning af s. D. skal omvexles, hvilket ogsaa skede under 22. Jan. 1813” med Emerense Maria Olsdatter Øvre Tanstad, født 9. oktober 1785. Død 17. Februar og begravet 24. februar 1830 fra Bakken, 46 år gammel. Gift (2) 14. november 1834 med Kirstine Marie Engebretsdatter, døpt 17. april 1791 fra Bals-Borge i Skjee. Død 27. november og begravet 4. desember 1758, 67 ½ år gammel fra Bakken. (Datter til Engebret Håvaldsen fra Klinestad i Sandeherred, og Mari Kristensdatter Bals-Borge.) Peder ble skipper. På Tanstadhagan 1812-13 og på Bakken fra 1814.

Barn i første ekteskap:

1.  Andreas Pedersen, født 10. desember 1812 og døpt 17. januar 1813 fra Tanstadhagan.

2.  Berte Oline Pedersdatter, født 1. september og døpt 8. september 1814 fra Bakken under Tanstad.

3.  Ingeborg Maria Pedersdatter, født 2. desember og døpt 7. desember 1816.

4.  Andrine Pedersdatter, født 2. desember og døpt 11. desember 1819.

5.  Peter Edvard Pedersen, født 4. september og døpt 8. september 1822.

6.  Daniel Pedersen, født 10. oktober og døpt 18. oktober 1825.

7.  Nils Pedersen, født 1828 Død 4. desember og begravet 11. desember 1828, fra Bakken, ¼ år gammel.

 

*

 

Skomaker Anders Kristensen Tanstad eiet, født 1803 på Roppestad. Gift (1) 29. november 1833 fra Rubberød med piken Elisabeth Maria Andersdatter Østre Oterbekk, da 34 år gammel. Død 5. mai og begravet 12. mai 1835 fra Hengerød, sammen med sønnen, 36 år 5 måneder gammel. Gift (2) 19. februar 1839 på Nøtterøy med Nicoline Johannesdatter, født 26. oktober og døpt 5. november 1820 fra Sparrønningen under Østre Kjøle. Han er den skomaker Anders Kristiansen Konte som flytter inn på Nøtterøy fra Borre 30. september 1833, da 31 år gammel.

 

Folketellingen 1865 – plassen Bakken under Herstad (vanligvis under Øvre Tanstad)

 

Anders Kristiansen, 64 år, født i Våle prestegjeld, husfar, enkemann, skomaker, huseier og bygsel.

Nils Karinius Andersen, 17 år, født på Nøtterøy, hans sønn, ugift, til sjøs

Peder Nilsen Eidsvold, 27 år, født i Bergen, husfar og inderst, gift, sadelmaker

Gjertine Andersdatter, 24 år, født på Nøtterøy, hans kone, gift

Frants August Eidsvold, 3 år, født i Kristiania, deres sønn, ugift

Bernhard Ludvig Eidsvold, 1 år, født i Kristiania, deres sønn, ugift

 

Barn i første ekteskap:

1.   Kristian Anton Andersen, født 1. desember og døpt 10. desember 1833 fra Østre Oterbekk.

2.   Dødfødt sønn. Død 5. mai og begravet 12. mai 1835. Sammen med moren.

Barn i andre ekteskap:

1.   Elisabeth Marie Andersdatter, døpt 16. april 1840 fra Østre Oterbek.

2.   Gjertine Andersdatter, døpt 6. september 1842 fra Petterød. Gift med Peder Nilsen Eidsvold fra Bergen. På Bakken under Herstad (øvre Tanstad).

3.   Johan Christian Andersen, døpt 12. november 1844 fra Øvre Tanstad eiet.

4.   Rise Andrea Andersdatter, døpt 10. august 1847 fra Øvre Tanstad eiet. Gift med Ole Dahl, 42 år i 1865, da husfar og Inderst på Nordre Smidsrød. Fra «Øllands» prestegjeld.

5.   Niels Karinius Andersen, døpt 8. desember 1849 fra Tanstad eiet. Han falt over bord fra ei skute i 1873. Han fikk et barn som matros og ungkar med piken Marit Eriksdatter, født ca. 1843. Fra Dovre.

      Barn:

1.      Anders Edvard Nilsen, født 1872. Døpt 17. januar 1873 på Kolberg.

 

Uplassert Bakken under Øvre Tanstad

 

Anne Maria Pedersdatter BakkenØvre Tanstad. Fikk et barn utenfor ekteskap med Mølledreng Peder Fossane i Våle.

Barn:

1.   Kristine Pedersdatter, døpt 27. mars 1789.

Faddere: Anne Larsdatter Veien, Anne Kirstine Larsdatter Østre Nøtterøy, Simon Pedersen Veien, Jens Pålsen Bakken og Kristian Jensen Bakken.

 

 

Andre halvdel av Hagen fra 1794

Bruksnr. 13, Haugstad (skyld 9 øre)

Kirkeveien

 

Denne parten av Hagen ble i 1794 solgt til:

 

Andreas Amundsen Nordre Smidsrød, født 1761. Død 1830. Gift 26. juli 1784 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 17de Maj d. A. Hjeme i Huuset paa Agerup samenviede.” med Inger Nilsdatter Agerup, født 1765. Død 1822. De flyttet hit fra Torød. Bosatt her i 1801 og han kalles skipper og jordløs husmann.

Barn:

1.  Engebret Andreassen, døpt 27. desember 1784 fra Agerup. Død 19. juni av barnekopper     og begravet 22. juni 1785 fra Agerup, 1/2 år gammel.

2. Peder Andreassen, døpt 2. desember 1787 fra Torød. 12 år i 1801. Gift 20. juli 1812 med Emerentse Maria Olsdatter. ”Samenviede hjemme i Huuset efter Interims Tilladelse fra Grævskabet af 14de Jul. d. A., som med Kongl. Bevilgning af s. D. skal omvexles, hvilket ogsaa skede under 22. Jan. 1813.” Kom til Bakken, bruksnr. 4. Matros.

     Barn:

     1.  Andreas Pedersen, født 2. desember og døpt 10. desember 1812 fra Tanstadhagan.

3. Nils Andreassen, døpt 26. september 1790. 10 år i 1801. Gift 8. februar 1816 med Marte Rasmusdatter Øre. Kom til Nordre Øre. Matros.

4.  Gunhild Maria Andreasdatter, døpt 28. august 1793 fra Nordre Føyn.

5.  Barbara Maria Andreasdatter, født 10. september og døpt 16. september 1795 fra Tanstadhagan. Død 26. mai og begravet 31. mai 1796, ¾ år gammel.

6.  Anne Helene Andreasdatter, født 6. april og døpt 14. april 1798.

7.  Amund Andreassen, født 7. mars og døpt 14. mars 1800 fra Tanstadhagan. Død 7. juni og begravet 11. juni 1800, ¼ år gammel.

 

De hadde en tjenestepike: Olea Andersdatter, 22 år i 1801.

 

Øvre Tanstad

¼ av andre halvdel fra 1734

Bruksnr. 16

 

Ingebret (Engebret) Rasmusen, døpt 28. august 1712 på Mellom Smidsrød. 18 år i 1731. Begravet 22. mars 1743, 31 år gammel. Trolovet 9. Oktober og gift 16. november 1734 med Berte Hansdatter Vestre Gunnestad, døpt 13. september 1710.  Begravet 22. februar 1753. Overtok halvparten av gården i 1734.

Barn:

1.   Mari Ingebretsdatter, døpt 29. Oktober 1735. Død 24 år gammel. Ugift.

2.   Rasmus Ingebretsen, døpt 4. oktober 1738. Gift 1766 med Anne Kristensdatter Føyn. Bodde i Tønsberg.

 

Berte gift (2) med Ola Larsen fra Østre Smidsrød, født 1718. Konfirmert 1740. Død 27. november og begravet 3. desember 1791, 73 år gammel på Øvre Tanstad, 73 år gammel. Bruker her 1745-80.

Barn:

3.   Ingebret Olsen, døpt 19. april 1746.

4.   Lars Olsen, døpt 25. September 1749. Overtok gården. Se nedenunder.

5.   Maria Olsdatter, døpt 19. November 1752. Begravet 30. oktober 1754, 2 år gammel.

 

Ola ble trolovet 17. April og gift (2) 28. Desember 1753 med Else Fransdatter, døpt 30. mai 1725, som da bodde i Prestegården. Død 1792. Om henne, se under Føykås.

Barn:

5.   Berthe Olsdatter, døpt 4. august 1754. Gift med Anders Monsen Herstad.

6.   Frans Olsen, døpt 11. april 1757. Gift 1786 med Maria Hansdatter Ekenes. Bodde på Vestre Nygård.

7.   Grete Olsdatter, døpt 28. februar 1762. Begravet 16. september 1763, 1 ½ år gammel.

8.   Grethe Olsdatter, døpt 4. mars 1765. Død ugift.

9.   Åsle (Ursula) Olsdatter, døpt 15. november 1771.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Bjørn Gundersen, født ca. 1602 (62 år i 1664). Trolig fra plassen Veien under Øre. Gift (2?) med Gunhild Mikkelsdatter. De nevnes i en leiermålsliste, fordi de fikk barn for tidlig etter ekteskapet år 1656. De kalles da Veien. Husmann under Nordre (Øvre) Tanstad i 1664. Uvisst hvor han bodde. Gunder Wigen (Veien?) betalte i skatt i kvegskatten 1657 av 2 kuer og 1 kvige, 1 ort.

Barn:

1.   Nils Bjørnsen, født ca. 1650. 14 år i 1664 og soldat i Slagen.

 

 ROA

Kalles også Roen – Røen

 

Dette er trolig den eldste plassen under Øvre Tanstad. Den er nevnt første gang i 1697, men det er fullt mulig at den ble ryddet lenge før det. Den første vi kan plassere her var:

 

 

Valborg Kristensdatter Roa. Begravet 7. mai 1697. Graffæst(et). Dette er kanskje den Valborg som skatter av Østre Elgestad fra 1675-ca. 1685, uten at det kan bevises.

 

*

 

Mari (Maren) Larsdatter Roa. Nevnt fra 1720-1745. ”Enke Mari” begravet på Gråbrødre kirkegård, Tønsberg, 19. februar 1757, 83 år gammel. Mann: ”Knud Roen”. Mari kalles Roa når hun blir trolovet 2. januar og gift 19. november 1720 med Knut Mathisen fra Bergenhus Len. Født ca. 1693. ”Knut Mathisen Roen” ble begravet på Gråbrødre kirkegård, Tønsberg 1. april 1734, 40 år og 7 uker gammel. Skifte 31. januar 1741 til 10. april 1745. De flyttet til Vår Frues kirkesogn i Tønsberg.

Barn:

1.   Gjertrud Knutsdatter, døpt 9. juni 1721. Far: Knut Roa. (20 år i 1741). Død 14. januar og begravet 19. januar 1795, ”Fattig-Lemmet” enke Gjertrud, 81 år gammel. ”Blev jordet i Graabrødre Kirkegaard. Nota. Hun fik fri Muld og blev begravet paa Fattig-Cassens bekostning.” Trolovet 22. november 1757 og gift 8. juni 1758 i Vår Frues kirke, Tønsberg med enkemann og matros Lage Pedersen, født ca. 1724. Begravet 2. april 1773 på Gråbrødre kirkegård, 49 år gammel. De bodde i Nedre Langgate.

      Barn:

      1.   Knut Lagesen, døpt 3. august 1759 i Vår Frues kirke, Tønsberg. ”Lille sønn” begravet 11. mai 1759, 6 uker gammel.

      2.   Karen Marie Lagesdatter, døpt 20. juni 1760 i Vår Frues kirke.

      3.   Anders (Andreas) Lagesen, døpt 26. september 1762 i Vår Frues kirke. Begravet 29. mai 1775, på Gråbrødre kirkegård, 12 år og 6 måneder gammel. Mor: Enke Gjertrud Roa.

           

Lage Pedersen var gift (1) med Anne Jørgensdatter, født ca. 1719. Begravet 1. juli 1757, 38 år gammel. Hun døde trolig som følge av barsel.

Barn:

A.    Maren Lagesdatter, født ca. 1747. Begravet 1. oktober 1764 i Vår Frues kirke, 17 år gammel.

B.     Peder Laugesen, døpt 18. august 1751 i Vår Frues kirke. Begravet 14. mai 1764, 12 år gammel fra Vår Frues kirke. Jordet på Gråbrødre kirkegård.

C.     Jørgen Laugesen, døpt 18. november 1753 i St. Laurenti kirke. Begravet 9. november 1756, nesten 3 år gammel.

D.   Jørgen Lagesen, døpt 23. mars 1757 i Vår Frues kirke. Begravet 30. juli 1757, 20 uker gammel.

 

*

 

Helge Roa, født ca. 1649. Begravet 16. mars 1721, 72 år gammel. Hvis dette er en mann, kan det være Helge Bjørnsen fra Vestre Elgestad, men det kan ikke bevises.

 

*

 

Uvisst hvem som bodde her 1722-1731.

 

*

 

Truls Eriksen, født ca. 1706. Skal ha vært fra Stokke sies det i 1763. Begravet 14. januar 1770 fra Dårsti under Tokenes, 64 år gammel.[35] Gift (1) 30. desember 1728 med Live Hansdatter Hella[36]. ”Det første par jeg copulerede” skriver presten. Død før 1763. Om hennes slekt, se Østre Elgestad. Trolovet 12. juni og gift (2) 13. oktober 1763 med Mari Knutsdatter Dårsti. Først i Hella 1728-1731, på Roa 1732-1736. Lille Horperød 1739. Snipetorp 1743-1750. På Dårsti under Tokenes 1763-1770. Personalia, se Snipetorp.

Barn:

1.   Olina Trulsdatter, døpt 30. mars 1729 fra Hella.

2.   Gundele Trulsdatter, døpt 24. oktober 1731 fra Hella.

3.   Gunille Trulsdatter, begravet 10. februar 1732 fra Roa.

4.   Erik Trulsen, døpt 30. mai 1733 fra Roa. Faddere: Ingeborg Hermansdatter Øvre Tanstad, Jøran Arnesdatter Øvre Tanstad, Amund Øre, Ole Veien, Kristoffer Tanstad.

5.   Hans Trulsen, døpt 2. april 1736 fra Roa. Hjemmedøpt. Faddere: Ingeborg Hermansdatter Tanstad, Amund Tanstad, Even Tanstad, Mari Veien, Lars Mortensen Bakken.

6.   Mari Trulsdatter, døpt 25. januar 1739 fra Lille Horperød.

7.   Gunild Trulsdatter, døpt 24. oktober 1743 fra Snipetorp.

 

*

 

Ingen er nevnt på plassen mellom 1736 og 1774.

 

 

Så flytter det hjemvendte nordmenn fra Danmark inn på plassen.

 

Matthis Jensen Roen. Død 6. juli av svakhet, og begravet 11. juli 1791. Gift 29. september 1758 i Hirsholmene, Hjørring herred, Danmark med Ingeborg Hansdatter Roen, født ca. 1721. Død som enke og ”lægdslem” 17. januar og begravet 22. januar 1803. Bosatt hos datteren 1801, som: Ingeborg Hansdatter, Enke etter første ekteskap, 79 år, fattig legdslem. Når datteren Live døpes kalles han ”Matthis Jensen Norsker”. De flyttet hit mellom 1764-1774.

Barn:

1.   Hans Mathisen, døpt 15. oktober 1758 i Hirsholmene, Hjørring herred, Danmark. Konfirmert 1774 fra Roa.[37] På Bakken under Tanstad i 1801.

2.   Live Mathisdatter Roen, døpt 22. juli 1764 i Hirsholmene, Hjørring herred, Danmark[38]. Trolovet 14. desember 1791 og gift (1) 28. februar 1792 med Østen Olsen Sandbakken.. På Roa i 1801. Trolovet 12. august og gift (2) 25. november 1803 med ungkar og matros Jens Svendsen Tanstadbakken.

 

*

 

I 1801 var her:

 

Østen Olsen, fra Sandbakken under Nordre Smidsrød, døpt 26. desember 1771 fra plassen Jota i Borre. Konfirmert 13. mai 1787. Død 1. mai av brystsvakhet, og begravet 6. mai 1797, 25 år gammel. Trolovet 14. desember 1791 og gift 28. februar 1792 med Live Mathisdatter Roen, døpt 22. juli 1764 i Hirsholmene, Hjørring herred, Danmark.[39] Live er i 38 år i 1801, enke etter første ekteskap og kalles jordløs huskvinne og lever av almisse av sognet og arbeider. Død 15. juni og begravet 21. juni 1840 fra Søndre Smidsrød eiet, 88 år gammel.

Barn:

1.   Elen Østensdatter, døpt 13. april 1792. 9 år i 1801. Konfirmert 16. oktober 1808 fra Roen. Faddere: Johanne Kristoffersdatter S. Kjærnås, Ingeborg Håvaldsdatter Bakken, Berthe Maria Jensdatter N. Kjærnås, Svend Jensen N. Kjærnås, Ole Olsen Krogen på Kjøveien. Død 25. desember «Pigen Fattiglæm Elen Østensdatter», på Søndre Smidsrød eie, og begravet 31. desember 1854, 64 år gammel.

2.   Mathias Østensen, døpt 10. desember 1794. 7 år i 1801. Død 1810 sammen med 7 andre ved forlis.

 

Live Trolovet 12. august og gift (2) 25. november 1803 med ungkar og matros Jens Svendsen Tanstadbakken. Død 23. september og begravet 2. oktober 1836 fra Søndre Smidsrød eiet, 65 år 8 måneder gammel.

 

Følgende familie leier seg trolig inn på plassen Roa i 1801.

 

Knut Olsen, født ca. 1752. Fra Kongsberg. Han må være den Knut Olsen Kolberg som begraves fra Vår Frues kirke 9. desember 1808, 56 år gammel. Trolovet 19. Mars fra Sjuestokk, og gift 17. Mai 1782 i Stokke med Ingeborg Torsdatter, født ca. 1757 (44 år i 1801). Konfirmert fra Sjuestokk i juli 1775, 16 år gammel. 44 år i 1801. Begravet 30. november 1808 fra St. Laurenti kirke, 51 år gammel. I 1783 var Knut matros i 1. kompani i Fredriksvern (Stavern).

Barn:

1.   Anne Maria Knutsdatter, døpt 2. Juni 1782 fra Sjuestokk eie i Stokke. Begravet 2. mars 1788 i Stavern, 4 år gammel (feil alder).

2.   Ole Knutsen, døpt 17. August 1783 i Stavern. Begravet 12. november 1783 i Stavern, 13 uker gammel.

3.   Johannes Knutsen, døpt 12. September 1784 i Stavern. Begravet 5. desember 1784 i Stavern, 2 måneder gammel.

4.   Ole Knutsen, døpt 21. Mai 1786 i Stavern. 14 år i 1801. Konfirmert 1809 i Vår Frues kirke, 20 år gammel. Ole Knudsen Kolberg, død 13. juni på byens sykehus og begravet 7. juni 1834, 50 år gammel. Ingen smittsom sykdom.

5.   Anne Maria Knutsdatter, døpt 28. mars 1788 i Stavern. 12 år i 1801. Fattiglem Anne Marie Knudsdatter Kolberg, død 25. september på byens fattighus, og begravet 1. oktober 1824, 40 år gammel

3.   Tor Knutsen, døpt 27. mars 1792 i Stavern. 9 år i 1801. Arbeidsmann Thor Knudsen Kolberg, død 30. januar og begravet 5. februar 1731, 36 år gammel. Ingen smitsom sykdom.

4.   Ingeborg Maria Knutsdatter, født 25. Desember og døpt 30. desember 1798 fra Søndre Kolberg på Nøtterøy. 2 år i 1801.

 

      Folketellingen 1801 – Øvre Tanstad

 

      Knut Olsen, 64 år, mann, begge i 1ste ekteskap, Inderst og går i dagleie

      Ingeborg Torsdatter, 44 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

      Ole Knutsen, 14 år, deres barn

      Anne Maria Knutsdatter, 12 år, deres barn

      Thor Knutsen, 9 år, deres barn

      Ingeborg Maria Knutsdatter, 2 år, deres barn.

 

*

 

Kristoffer Pedersen Prestegården. "Lejet Landværn". Død 1809 i Fredrikstad. Trolovet 6. juni[40] og gift 20. juli 1804 med Anne Gulliksdatter Hermanshus. (Datter til Gullik Larsen Ekenes i Nykirke og Kirstine Torsteinsdatter Knatten i Nykirke).

Barn:

1.   Maren Kirstine Kristoffersdatter, født 27. august og døpt 1. september 1804 fra Hermanshus på Kjøreveien. (Fadder Anders Gulliksen Prestegården).

2.   Anne Pernille Kristoffersdatter, født 6. april og døpt 12. april 1807 fra Roa.

 

Se videre under Søndre Munkerekken.

 

Broren Lars Pedersen ble gift med Annes Hermansdatter Hermanshus. Se Kjøveien.

 

*

 

Anders Markussen, født ca. 1777 (24 år i 1801). Nasjonal soldat, jordløs husmann og arbeidsmann i 1801. Trolovet 19. oktober og gift 29. desember 1798 med Maren Pedersdatter Mellom (Østre?) Smidsrød, født 1774 (27 år i 1801). Personalia, se Søndre Mellom Smidsrød eiet.

Barn født på Roa:

1.   Anders Andersen, født 24. desember og døpt 29. desember 1810 fra Roa.

 

*

Nils Nilsen av Fredrikstad. Fadder på Smidsrødrønningen i 1813 og bodde da i Roa.

 

Ole Poulsen Roen er forlover 6. august 1822.

 

HERMANSHUS

 

Dette stedet lå på grensen mellom Øvre Tanstad og Herstad.

 

Herman Johannesen. Fra Luen under Nordre Smidsrød, født ca. 1730. Begravet 20. november 1782 fra Veien, 52 år gammel. Det må være han som kalles Herman Johannesen Øre når han er fadder i Stokke i 1759.[41] Trolovet 22. oktober og gift 19. november 1760 med Berte Olsdatter Herstad, født ca. 1723/24. Død 19. februar 1808 i Stangebyhagen under Stangeby, 74 år gammel.

Barn:

1.   Søren Hermansen, døpt 24. januar 1761 fra Herstad.

2.   Hans Hermansen, døpt 9. september 1762.

3.   Søren Hermansen, døpt 28. mars 1766. Begravet 15. mai 1770, 4 år gammel.

4.   Anne Hermansdatter, døpt 29. desember 1767. Trolovet 8. juli og gift 12. september 1788 med Kristen Jakobsen Veien.[42] Trolovet 24. oktober og gift (2) 11. desember 1798 med ungkar og nasjonal soldat Lars Pedersen fra Kjærnås. Overtok Hermanshus.

5.   Helvig Hermansdatter, døpt 10. mars 1772. Konfirmert fra Kjørevegen/Kjøvegen 17. mai 1789 i Nøtterøy kirke.

6.   Olea Hermansdatter, døpt 3. august 1774 fra Veien. Gift med Lars Gunnarsen Vestre Kjøle og bodde i Kjøveien.

 

Familien flyttet til Kjøveien under Nordre Smidsrød 1772-1774.

 

Berte ble trolovet 30. september og gift (2) 11. november 1783 med Lars Håvaldsen Veien under Nordre Øre, døpt 24. februar 1760. Konfirmert 8. oktober 1775 i Tjøme kirke. ”Lars Hovaldsen Veyen” begravet 12. desember 1783, 23 år gammel. Ingen barn.

Berte ble gift (3) 6. mars 1786 med enkemann og nasjonal soldat Ole Olsen Grette, født 1759 på Søndre Grette i Undrumsdal, Våle. De er i 1801 bosatt hos hennes datter og svigersønn på Hermanshus, han 50 år og hun 67 år. Han var i første og hun i tredje ekteskap. Han var matros utenlands og Inderst. De flyttet til Stangebyhagen under Stangeby, der Ole nevnes i 1808. Ingen barn. Om Oles barn, trolig fra første ekteskap, se Stangebyhagen under Stangeby.

 

*

 

I 1801 var her:

 

Lars Pedersen, døpt 13. september 1780. Fra Kjærnås under Prestegården. Trolovet, som ungkar og nasjonal soldat, 24. oktober og gift 11. desember 1798 med enken Anne Hermansdatter Herstad, døpt 29. desember 1767. Se ovenfor. Fadder herfra 1801-1807.

Barn:  

1.   Karen Maria Larsdatter, født 1799. 2 år i 1801.

Anne Trolovet 8. juli og gift 12. september 1788 med Kristen Jakobsen Veien.

Barn:

1.   Olene Maria Kristensdatter, født 1794. 7 år i 1801.

 

Tanstad-eie

 

Her bodde i 1801:

 

Hans Johannesen, døpt 12. juli 1733 på Lille Horperød. (67 år i 1801). På hjemreise fra England 1801 falt han ned i rommet på Hans Bjerkøs skute og slo seg i hjel. Gift (3) med enken Berthe Elisabeth Jensdatter, født ca. 1751 (50 år i 1801). Han var i tredje og hun i andre ekteskap. Han var matros og jordløs husmann. De kom flyttende hit fra plassen Smitten under Vestre Elgestad. Personalia, se Vestre Gunnestad, bruksnr. 1.

 

Stranden u/Tanstad

 

Nils Olsen, født ca. 1814 i Onsøy. (25 år gammel i 1839). Gift 30. desember 1839 på Nøtterøy med Ingeborg Marie Aslaksdatter, født 27. mars og døpt 5. april 1818 i Borre. Mor: ”Anne Christensdatter fra Ski”, og far: ”Murmester Aslak Kittilsen” (Se Gurerød under Østre Nøtterøy). Ved folketellingen 1865 bodde Ingeborg Marie som enke på Krossnes i Onsøy, Østfold. Matros.

1.  Anne Mathilde Nilsdatter, født 14. september og døpt 20. september 1840 på Øvre Tanstad. Gift 11. August 1864 i Stokke med Hans Jensen, født ca. 1833 i Onsøy (Vikerkilen). (Sønn til Jens Hansen.) Husleier og fraktemann på Krossnes i Onsøy, Østfold i 1865. Etterslekt.

     Barn:

     1.  Johan Hansen, født ca. 1864. 1 år i 1865.

2.  Jacob Arnt Nilsen, født 28. august og døpt 6. september 1842 fra Øvre Tanstad eiet. Gift 20. mars 1865 i Stokke med Anne Henrikke Andersdatter Korsane, Stokke. I folketellingen 1875 er de bosatt på Korsane under Stokke Prestegård. Det står at han er matros, 32 år, født på Nøtterøy og at han hadde rømt. De er også bosatt der i 1865.

     Barn:

1.    Inga Anette Jakobsdatter, født 22. september og døpt 8. oktober 1865 fra Korsane. 1 år i folketellingen 1865. Gift på Nøtterøy 19. november 1893 med Hans Kristian Kristiansen, født 30. April 1869. (Sønn til Kristian Mathisen). Han ble bryggeriarbeider og de ble bosatt på Kolberg.

2.    Johan Martin Jakobsen, født 20. oktober og døpt 3. november 1867 fra Korsane.

3.  Abrahamine Nilsdatter, født 20. desember og døpt 21. desember 1844 fra Øvre Tanstad eiet. Gift 17. Januar 1868 i Onsøy med ungkar Aleksander Olsen Krossnes, Onsøy.

4.  Josephine Nilsdatter, født 24. november og døpt 30. november 1847 fra N. Tanstad eiet.[43] Gift 19. Mars 1875 fra Tanstad/Munkerekken med skomakersvend (senere skomaker) Ole Martin Kristiansen, født 1853 i Vestby, da bosatt i Tønsberg. (Sønn til Kristian Ingebretsen). I 1900 er de bosatt i Store Tverrgate 17 i Tønsberg med sønnen og yngste datter. Ole Martin kalles skomakersvend ennå.

     Barn:

1.      Ina Magdalene Olsdatter, født 5. september og døpt 19. september 1875 fra Smidsrød.

2.      Konrad Nicolai Olsen, født 11. august og døpt 2. september 1877 fra Smidsrød.

3.      Oline Marie Olsdatter, født 6. september 1885 i Munkerekken.

 

Ingeborg fikk en sønn utenfor ekteskap 21. oktober 1858. Faren var svensken Bernt Bertsson.

 

Uplassert under Øvre Tanstad

 

Tanstad eie under Øvre Tanstad – Øvre Tanstad eie

 

Jøran Johannesdatter. Lyst til ekteskap 23. Trin. 1824 med Tarald Pedersen. Det må være henne den Jøran Johannesdatter som flytter fra Tjølling til Nøtterøy i juli 1818 som tjenestepike.

Barn:

1. Johan Nirisen, født 21. mai 1829 på Øvre Tanstad eiet. Faddere: Marte Amundsdatter Skauen, Maren Nilsdatter Kjærnås-engen, Helene Andersdatter Tørkopp, Lars Nilsen Skauen, Anders Olsen Kjærnås-engen. Far utlagt: ungkar Niri Nirisen fra «Holden» sogn. Gift 17. januar 1854[44] på Nøtterøy med Birgitte Marie Johnsdatter, født 29. januar 1831 på Olsrød i Stokke og døpt 6. februar. (Datter til John Johnsen fra Råstad i Sandeherred og Andrea Marie Andersdatter fra Fen i Sandeherred. På Olsrød.) Selveier og matros i Nedre Buerstad i 1865, der de bodde på bruksnr. 2.

 

Johan Nirisen Nyhus (under Vestre Nøtterøy) ble konfirmert 12. november 1843 i Tjøme kirke. Foreldre: Pige Jøran Johannesdatter og ungkar Niri Nerisen. Fødested: Øvre Tanstad.

 

Arbeidsmann Tarald Pedersen Småvik og utlyst til ekteskap med piken Jøran Johannesdatter.

Barn:

2. Petrine Taraldsdatter, født 28. januar og døpt 6. februar 1825, trolig fra Småvik. Gift 25. august 1848 i Borre med ungkar og tømmermann Nils Andreas Olsen, født i Borre. (Sønn til Ole Andersen.) Kom til Søndre Horten. Hennes halvbror stod fadder til hennes eldste sønn.

 

Niri Nirisen og Jøran Johannesdatter flytter 14. juni 1830 fra Nøtterøy til Lasken på Sem. Han er 32 og hun 38. Det står at han skal gifte seg med henne. Han har jobbet i Nøtterøy prestegjeld og er født i «Seude» prestegjeld. Hun har jobbet samme sted. Jøran flytta til Sem som tjenestepike. Han nevnes ikke som utflytta fra Nøtterøy.

 

*

 

Anders Johannesen Øre, født ca. 1791. Gift (1) med N. N. Gift (2) 28. desember 1820 fra Øre med piken Ingeborg Kirstine Gulbrandsdatter Øre, født 20. februar og døpt 25. februar 1798 fra Haukemyr. Død 17. november og begravet 24. november 1835, 38 ¾ år gammel. Om hennes slekt, se Haukemyr. Matros og snekker.

Barn:

1. Henrik Johan Andersen, født 22. april og døpt 1. mai 1821 fra Øvre Tanstad eiet.

2. Inger Helene Andersdatter, født 1. april og døpt 11. april 1823 fra Øvre Tanstad eiet.

3. Henrik Johan Andersen, født og døpt 13. september 1824 fra Øvre Tanstad eiet.

4. Olavus Andersen, født 7. desember og døpt 15. desember 1826 fra Øvre Tanstad eiet.

5. Inger Maria Andersdatter, født 22. august og døpt 2. september 1832 fra Øvre Tanstad eiet.

6. Anne Helene Andersdatter, født 15. juni og døpt 24. juni 1835 fra Øvre Tanstad eiet.

 

Enkemann Anders Johannesen Ø. Tanstad eiet, da 44 år gammel, ble gift (3) 16. august

1836 med enken Clara Eleonore Lovise Kyste, da 46 år gammel.

 

 

*

 

Ole Aslaksen, født ca. 1807 (28 ½ år i 1836). Gift 25. mars 1836[45] fra Ø. Tanstad eiet, med Gurine Aslaksdatter, født 19. januar og døpt 22. januar 1815 fra Ra under Jarlsberg Hovedgård i Sem. Hun kaller seg Anne Gurine. Mor: ”Quindemennesket Anne Christiansdatter paa Nøtteland” og far: ”gjørtler Aslach Kittilsen. (20 ½ år i 1836). Matros Han kom flyttende fra Porsgrunn til Nøtterøy 31. mars 1835.

Barn:

1.  Anne Margrethe Olsdatter, født 26. februar og døpt 10. mars 1840 fra Øvre Tanstad eiet.[46]

2.  Ole Arnt Olsen, født 27. juni og døpt 9. juli 1844 fra Nedre Tanstad eiet.

3.  Andrea Amalie Olsdatter, født 24. januar og døpt 20. februar 1848 fra Storevar stranden i Stokke

4.  Hans Andreas Olsen, født 25. juni og døpt 3. juli 1852 fra Storevar eiet i Stokke.

5.  Olaus August Olsen, født 15. august og døpt 29. august 1858 i Stokke.

 

Bosatt på øvre Tanstad eie i 1865.

 

 

Uplassert under Tanstadgårdene

uvisst hvilken

 

Kristen Pedersen Tanstad er reservesoldat i 1686. Innrullert i 1682. Vel fra Tokenes. Hans Kristensen Tanstad er soldat for gårdene Øvre og Nedre Tanstad samt Årøy.

 

*

 

Marte Hansdatter Tansta, født ca. 1597. Begravet 24. april 1690 fra Vår Frues kirke, Tønsberg, 93 år gammel. Det er dog ikke bevist.

Barn:

2.   Hans Nilsen Hollender. Nevnes når han begraver sin mor i 1690.

 

*

 

Hans Pedersen Tannestad. Fikk et barn utenfor ekteskap, i Stokke, med Tonette Johannesdatter Hogsrød under Skjærsnes i Stokke. Han står da: ”Tonette Johannesdatter udlægger som barnefader en Person ved Nøtterøe Nafnl. Hans Pedersen Tannestad der seeneste havde sit opholdsstæd paa Nes sammesteds.” Om henne, se Vestre Elgestad.

Barn:

1.   Anne Hansdatter, døpt 6. mai 1778. Faddere: Helvig Knutsdatter Brunstad, Helvig Kristoffersdatter Skjærsnes, Nils Kristoffersen Valberg, Kristian Jensen Melsomvik, Peder Andersen Hogsrød.[1] Etter Original på Pergamen i Dipl. Arn. Magn. fasc. 89 No. 4. Seglene mangler. D.N. V, nr. 615, side 432-33. Datert Tonstad 21. mai 1432.

 

[2] Norske kirkelige jordebøker etter reformen, bind I, Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-1577, side 74

[3] N.H.D. første rekke, VI, s. 53-55.

[4] (N.H.D. B. 4, del V, s. 193 og 195.)

[5] Skifteprot. 1, 171700-1715, side 38b.

[6] Skifteprot. 7, 1746-55, side 40b

[7] Skifteprot. 7, 1746-55, side 394.

[8] Det står i Tjøme bygdebok at han istedenfor skulle være fra Nes på Hvasser og født 1739. Dette er feil, da det tre barna han får på Tørkopp er nøyaktig de samme som senere nevnes på Hellesmo.

[9] Forlovere: Ole Rasmussen og Truls Andersen Veyer.

[10] Hun kalles Helvig Sofie Eriksdatter Thue når hun blir begravet.

[11] Skifteprot. 6, 1738-46, side 525b.

[12] Hans søster Anne Catharine Jansdatter Mellom Sem, gift med enkemann Frans Thorsen Mellom Sem.

[13] Han kalles da for en ”Matros fra Tiømøe i Laurvigs Grefskab”.

[14] Skifteprot. 7, 1746-55, side 46b.

[15] Skifteprot. 6, 1738-46, side 525.

[16] Skifteprot. 8, 1755-61, side 367b.

[17] Skifteprot. 7, 1746-55, side 412.

[18] Forlovere: Ole Rasmussen og Truls Andersen Veyer.

[19] Hun kalles Helvig Sofie Eriksdatter Thue når hun blir begravet.

[20] Forlovere: Klokkeren Rasmus Holm og Erich Nielsen Føykås

[21] Fadder 1732-1762.

[22] Fadder 6.6.1747.

[23] Forlovere: Kristen Mortensen Ekenes og Nils Mortensen Ekenes.

[24] Forlovere Mikkel Larsen Ødegården og Kristen Pedersen V. Vold i Stokke sogn.

[25] Skifteprotokoll XVIII, side 259b.

[26] Kalles 28 år i 1801.

[27] Forlovere: Kristen Hermansen Tangen på Veierland og Povel Knutsen Skjerpe

[28] Ola Klausen ble gift  i Ramnes 9. juli 1736 med Anne Nilsdatter. De hadde antagelig barn i Ramnes, hvorav Ole Olsen Firing er en. Barn i Stokke: Paul Olsen, døpt 2/9/1740 fra Holtan; Kristine Olsdatter, døpt 21/3/1742 fra Østre Kile; Kristense Olsdatter, døpt 21/6/1745 fra Ødegården under Prestegården. Hun var fadder på Nøtterøy i 1778 og bodde da i Tønsberg; Klaus Olsen, døpt 13/3/1748 fra Ødegården. Trolovet fra Firing 28/3 og gift 2/5 1776 med Barbro Nilsdatter ”Eeg”. Brukere på Firing under Eldre i Sem 1776-1779. Forlovere: Ola Nilsen Hesby og Ola Olsen Firing.; Nils Olsen, døpt 12/12/1751 fra Ødegården; Paul Olsen, døpt 13/9/1753. Se ovenfor.

[29] Skifteprot. 7, 1746-55, side 46.

[30] Forlovere: Kasper Hågensen og Nils Kristoffersen Mellom Smidsrød-eie.

[31] Forlovere: Hans Arnesen Kjærnås, Svend Hansen Herstad og Tore Larsen N. Smidsrød. Om han står det: ”Den fra sin d. 27de Jan. 1778 indgaaende Trolovelse med den da af en anden besvangrede Else Gundersdatter ved Congister Dom under 19de Jun. 1780 endtlediget?? ungkarl”.

[32] Forlovere: Jon Hansen Ned. Helgestad (Elgestad) og Anders Nilsen Ned. Tanstad.

[33] Forlovere Mathis Jensen Roen og Ole Hovaldsen Veyen.

[34] Han kalles da for en ”Matros fra Tiømøe i Laurvigs Grefskab”.

[35] Fadder 8. januar 1750 på Snipetorp.

[36] ”Det første par jeg copulered” skriver presten. Hun kalles også Live Arnesdatter.

[37] Datoen er på latin, „Die Dominica 2da postnovum anum“.

[38] Fadder til sin brordatter 29. januar 1785.

[39] Forlovere: Ole Østensen Sandbakken og Hans Mathisen Bakken.

[40] Forlovere: Mats Nilsen Veien og Lars Pedersen Hermanshus.

[41] Den 11/11 1759 til Hans Kristian, sønn til Hans Kjøstelsen og Ingeborg Hermansdatter i Melsomvik.

[42] Forlovere: Ole Olsen Veien og Kornelius Johannesen Øvre Holtenes.

[43] Kalles feilaktig flere steder Olufine og Osefine/Osufine.

[44] Han kalles da Tanstad-Stangeby.

[45] Forlovere: Anders Olsen Ladebakken (Labakken) og Anders Olsen Mørka???.

[46] Her kalles faren feilaktig for Isaksen.