Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

KALDNES

Gårdsnr. 130

 

E i e r e

 

Herr Bjarne Audunsson ga i 1319 20 øresbol i ”Kallenes” til det nyestiftede hospitalet ved Lavranskirken i Tønsberg. Dette blir 2 markebol 4 øresbol. Landskylden oppgis i 1396 til 20 øresbol. I 1396 står biskopstolen i Oslo med 2 løps land ”j Kalladæ nese”, avhendet som gave fra Sira Torkel.[1] Før tilhørte godset Hallvardskirken – fabrica. Samtidig står biskopstolen som eier av 4 løps land ”j Kalladæ nese j øfræ gardenom”, avhendet ved makeskifte.[2] Før tilhørte godset Hallvardskirken – fabricia.

 

B r u k e r e

 

Sem gård omfattet på denne tid, foruten den opprinnelige Sem kongsgård, også flere omkringliggende avlsgårder, husmannsplasser og mindre eiendommer, som tildels tidligere var lagt inn under Sem, dels nu blev tillagt det fra prostigodset. Etter en jordebok fra 1667, hørte på den tid under Sem, som tidligere var blitt brukt under prostiresidensen i Tønsberg, bl.a. de to ”skog- og engstykkerRamdal med Danholmen og Kaldnes, som hvert skyldte 1 pd, smør.

 

Trond Kalnes. Begravet 18. mars 1646 på Vår Frues kirkegård.

 

*

 

Pål (Paul) Kaldnes. Kalles «afgagne» (døde) i 1694. Gift med Anna. Nevnt 1694. Trolig død.[3] Det står at de hadde hatt kuer i Kaldnes skog i 20 år, og at denne retten skulle følge Nils Paulsens bygselsrett.

 

Søren og Marta Kaldnes kalles i 1693 vitner, da de vitner om gården Kaldnes.[4] Marta Kaldnes er fadder i St. Laurenti kirke 15. januar 1694.

Om neste bruker, Søren, er sønn her vites ikke.

 

*

 

Tollbetjent i Tønsberg, Nils Pålsen. Hadde overtatt den bygselsretten i Kaldnes, som Paul Kaldnes enke Anna hadde hatt, av Hartvig Oxenløve.[5] Her nevnes også Anna Reiersdatter. Hun var fra Meum og hadde bodd på Ramdal i 21 år. Nils Povelsens kvinne ble begravet 12. oktober 1688 i Vår Frues kirke. Om de bodde her vites ikke.

 

*

 

Søren Pålsen Kaldnes, født ca. 1655 (56 år i 1711) i Tønsberg. Nevnt 1692-1712.[6] Gift (1) før 1688? med Maren Hansdatter. Død 9. mai 1698. Anno 1698 d 13 Maÿ begraven Søfren Kal(l)neses Beste Moder Maren Hansdatter æt: 64 aar, Hans Kone og søn i Graabrødre Kirckegaard. Trolovet 24. januar og gift (2) 28. februar 1699 i Lavranskirken i Tønsberg med Magdalene Didriksdatter (Datter til gullsmed i Tønsberg, Diederich von der Dausen og Karen Nilsdatter, levde i Tønsberg som borgerske i 1710.) De hørte til Lavranskirkens kirkesogn, så alle kirkelige handlinger skjer der. Han nevnes i manntall for Tønsberg og Holmestrand 1707 som ”Søfren Kaldnæs”, og i 1710 som ”Søfren Poulsen Kaldnæs”. Bosatt her i 1712. Sistnevnte år, står han under kategorien ” Enroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater.” Søfren Kaldnes blir innstevnet av borger Søfren Pedersen, 11. desember 1700, for en del gods som han fikk med hans hustru.[7]

Barn i første ekteskap:

1.   Et barn, født 1692. Begravet 20. april 1692 ”Søfren Calnæs barn”.

2.   Pål (Povel) Sørensen, døpt 22. januar 1694. Mor ikke nevnt. 4 år i 1698. Faddere: Anne Hans Skomakers, Ole Bjørnsens kvinne, Anders Aadsen, Peder skredder, Gulbrand Salmaker.

3.   Rasmus Sørensen, døpt 6. mars 1698. Faddere: Johanne Linnestad, Karen Hans ……, Maren Kristoffersdatter, Kristoffer Pedersen, Peder Skredder. Begravet 19. mars 1698 ”Søfren Calnæs lille sønn Rasmus”, 14 dager gammel.

Barn i andre ekteskap:

4.   Maren Sørensdatter, døpt 15. september 1699. Faddere: Karen Didriks, Anna Thomasdatter, Hans Skomaker, Hans Jeppesen, Gulbrand Smed.

5.   Mathis Sørensen, døpt 28. april 1703.

6.   Birgitte Marie Sørensdatter, døpt 22. mai 1705.

 

 

1698 (4. juli). Skifte på Kaldnes etter salig Maren Hansdatter, Søren Pålsen Kaldnesis hustru.

 

Skifte Bref efter Sr Søfren Pollsen Kalnæsis Sl: Hustrue[8]

Anno=1698 d. 4 Julÿ Haffvr paa borgermester og Raads veigne, Raadmand Christen Søffrenss: Barchmand, tillige med Kongl: Maÿst bÿefoged Jochum Turmand, sampt bye og Raadstueschrifver Elias Coldevin, med tilspurte Vurderings Mend, Peder Larss: og Gulbrand smed, jligemadde overformynderes Urban Lorentzen, ofververende paa de umyndiges veigne. Samptlig lade oss jndfinde udj Søfren Polsen Kaldnes Huus, at holde et Rigtig og Loulig arffve schiffte Jmellem Hannemog Hans umyndige Søn Pouel Søfrensen, 4 aar, Effter Hans sl: Hustrue og barnets Moder, Maren Hansdater, som forleden d: 9 Maÿ ved Døden er afgangen  udj Hendis Mands fraverelse, og bort da straxens af byfogden og Mender vorden forseiglet, som nu Jgien er vorden aabnet og be………is da først effterschreffne Ringe boschab, Nemblig:

Thin

                                                                      

                                                                       Daler               ort                   skilling

Et gammel tinfad vecht 3 merker for            -                       -                      20

1 tin kaap for                                                 -                       -                      8

1 Lysestage                                                    -                       -                      16

1 Lidet salsechen                                           -                       -                      4

1 gl: begger                                                    -                       -                      4

3 tin scheer                                                     -                       -                      12

1 Lidet Sten krus                                            -                       -                      12

 

Jern

1 gryde for                                                     -                       1                      12

1 liden ditto                                                   -                       1                      -

1 Rundstegge Pande                                      -                       -                      20

1 Jern S(koll)                                                 -                       -                      8         

2 gl: øxer for                                                  -                       1                      -

1 schoe Hammer                                            -                       -                      12

1 støbeschie                                                   -                       -                      8

1 Lidet fr..t                                                    -                       -                      6

 

Træboeschab

 

1 speil                                                             -                       1                      -

9 trætallerchener                                            -                       -                      8

1 saal                                                              -                       -                      4

1 hache blaach                                               -                       -                      12

1 Lidet gal: schrin                                          -                       -                      12

En 3 qvt øltønde                                            -                       1                      16

6 tafler                                                           -                       -                      12

1 Stamtxde og 2 qtv og 1 aattung                   -                       -                      18

1 Halfqvarter med Laag til                            -                       -                      8

1 gl: Langkiste med Laas og Nøgel til          -                       2                      12

1 mindre ditto med Laas og Nøgel                1                      -                      -

1 vef med fire vefschier, og til behørig

Redschab, grekam, en Renne Kiste, 1

Refve Høfle, og en Renne bom, alt

Sammen for                                                   4                      -                      -

 

Stentøy

 

1 Hollandsch stenfad og 3 tallerch: tils:        -                       -                      12

3 grønne fader og en kop                               -                       -                      6

2 sten krucher                                                -                       -                      4

1 stor ditto for                                                -                       -                      8

 

Lindklæder og Sengklæder

 

2 Hodepuder med vare til                              -                       3                      -

1 vitt Rye Flaasett                                          1                      -                      -

 

 

I et dokument, datert 31. mai 1712, nevnes at Malene Didriksdatter, Søren Pålsen Kalnes hustru, tar arv etter sin salig mor Karen Nilsdatter. Her nevnes hennes bror Nicolay Didriksen og hennes svoger Laurids Kristensen. I et dokument fra samme dag nevnes Laurids Kristensen og hans kone Birgitte Dideriksdatter, samt deres barn Anne og Lisbet Lauridsdøtre. I et tredje dokument fra samme dag nevnes at Kristian Dideriksen tok arv etter sin mor, salig Karen Nilsdatter.

 

*

 

Mathis Kaldnes. I 1730 bebodd hus.

Barn:

1.   Ingeborg Mathisdatter Kalnæs, født ca. 1677. Begravet 16. juni 1734 fra St. Laurenti kirke, på Gråbrødre kirkegård, 57 år gammel. Den 22. april 1711 stod Ingeborg Kaldnes til skriftemål for leiermål med Syvert Nilsen. Trolovet 24. oktober og gift 26. november 1733 i Lavranskirken med Jakob Fransen, født ca. 1677. (23 år i 1709). Begravet 28. mars 1735, 58 år gammel. (Trolig sønn til Frans Kristensen, skifte 15. august 1709 i Tønsberg, og Engel Mikkelsdatter.)

      Jakob trolovet 9. november og gift (2) 2. desember 1734 i Lavranskirken med Maren Jensdatter som tjente hos Kirsten, Anders Gregersens.[9]

 

*

 

Artillerist Truls Olsen, født 1777. (Sønn til Ole Jørgensen, 1756-1784, og Grete Trulsdatter, 1749-1828. På Guttulsrød i Nykirke.) Gift 26. mai 1807[10] i Vor Frues kirke i Tønsberg med Maren (Mari) Hågensdatter, trolig døpt 20. august 1769 fra Smidsrødlunden under Nordre Smidsrød. Truls er bosatt på Guttulsrød, 23 år gammel og nasjonal soldat i 1801. Kalles husmann her i 1807-1818. Mari Hågensdatter er 31 år, går i dagarbeid og loggerer hos Albrekt Amundsen i ”Skiden strædet” 111 i Tønsberg i 1801.

Barn:

1.   Samuel Trulsen, født 16. juni, hjemmedøpt, og døpt i kirken 20. juni 1807. Død 21. januar og begravet 27. januar 1871. Gift 1834 med Karen Anne Andreasdatter Sjuestokk. (Datter til Andreas Nilsen, født 1765. Død 1836. Gift med Anne Nilsdatter. Død 1847. På Sjuestokk i Stokke.) Repslager, senere repslagermester. Nevnt på Teie og Teie eiet 1834-1871.

2.   Ole Trulsen, født 29. mars 1810.

3.   Cathrine Elisabeth Trulsdatter, født 10. mai og døpt 31. mai 1812. Gift 8. mai 1842 med ungkar og arbeidsmann Peder Andreas Evensen, født i Tønsberg. Fra Tønsberg. (Sønn til Even Larsen.)

 

Mari Hågensdatter var i tjeneste på gården Rise i Skjee fra før 1795. Dette året får hun en datter utenfor ekteskap med enkemann Lars Andersen, ”som tiente med henne paa Riise i Skjee”. Det står at moren hadde vært på vandring noen dager og at hun fikk datteren på Ås i Sem.

Barn:

4.   Petronelle Larsdatter, døpt 24. mai 1795 fra Ås i Sem. 6 år i 1801. Faddere: Olea Larsdatter, Berte Olsdatter, begge fra Tønsberg, Lars Olsen, Ole Pedersen Ås. Gift 10. desember 1822[11] med ungkar og matros Jørgen Eriksen Nedre Veien, døpt 10. november 1793 fra Snipetorp på Stangeby. (29 år i 1822). Begge bodde da i Tønsberg. Se mellom Smidsrød eiet.

 

 [1] RB, side 232.

[2] Fra korsbrødrene i Oslo.

[3] https://media.digitalarkivet.no/view/31026/181

[4] https://media.digitalarkivet.no/view/31026/182

[5] https://media.digitalarkivet.no/view/31026/180

[6] Forlover i Lavranskirken 10. oktober 1695 til Klemet Gulbrandsen og Kari Hågensdatter. Hun ble begravet 21. april 1718, 82 år gammel.

[7] https://media.digitalarkivet.no/view/29670/68

[8] Skifteprotokoll for Tønsberg 1698, side 33a.

[9] Hun kan ha vært hans kusine og datter av Jens Tordsen og Dorte Mikkelsdatter.

[10] Forlovere: Nils Olsen Fanøe og Jahn Friderich Jakobsen.

[11] Forlovere: Peder Andreassen Bakken og Kristen Simonsen Skarphaga.