Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

JERSØY

Gårdsnr. 131

 

Jersøy, som ved sin beliggenhet naturlig hører til Slagen, sognet inntil 1. januar 1915 til Nøtterøy. Jersøy ble da overført til Slagen sogn og Sem herred ifølge kongelig resolusjon av 31. juli 1914. Den fikk da gårdsnummer 162 der.

Den 9. mars 1666 blir Henrik Vetlesen og Henrik Andersen fra Fjällbacka i Bohuslen sogn stevnet for noe «told suig» som skjedde på «giersøen der udi fjorden». Likeså nevnes Lauridtz Lauridtzen og Angrim Vetlesen.

 

B r u k e r e

 

Hans Nilsen Daller[1], født ca. 1625. (40 år i 1665). Nevnt 1664-død før 1687. Gjestgiver i 1665. Gift med Kari Odsdatter (Ottesdatter), født ca. 14. april 1643 på Gullaug i Lier. Begravet 29. juli 1722, 80 år gammel. (Datter til Odd Hansen Gullaug i Lier, bruker 1642-1659.) Hun er enke og bruker Jersøy (Gersøe) i 1706.

Barn:

1.   Jakob Hansen, født ca. 1678. Død på Nordre Nes i Slagen. Begravet 20. juli 1734, 56 år, 7 måneder, 2 uker og 6 dager gammel. Gift 18. november 1717 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Berte Halvorsdatter Nordre Nes i Slagen, født 1689. Begravet 17. august 1746, 59 år gammel. Jakob var 33 år, ungkar og bosatt på Jersø i 1706 og 1710, og kalles sistnevnte år for borger av Tønsberg. På Nordre Nes. Syv barn, bl.a.:

      1.   Henrik Jakobsen, født 1720. Gift med Johanne Kristine Andersdatter, Strand fra Tømmereik på Nøtterøy. Skipper. Bosatt i Tønsberg.

      6.   Susanna Jakobsdatter, født 1730. Gift 1758 med skipper Anders Føyn.

      I 1734 kjøpte Jakob en liten arvepart i Øvre Skjerve og Mellom Kjøle med Gåsøy på Nøtterøy, av nevøen Elias Andersen Buer, Nøtterøy.

2.   Kirsten Hansdatter. Trolovet 12. desember 1689 på Nøtterøy og gift 9. januar 1690 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Thies (Thees) Andersen i Tønsberg. Tees Anderssen. Skifte 9. oktober 1727-21. januar 1728. Borger men fraværende 1720, har en halv skute som han seiler på Danmark med, fører til små trelast, bringer tilbake litt kornvarer som han holder en ringe husnæring med 1722, hans enke lignet 1729 til rd 2-0. De bodde i Øvre langgate i Vår Frues kirkesogn.

      Barn:

      1.   Sæbella (Sebilla) Teesdatter, døpt 20. august 1693 i Vår Frues kirke.

      2.   Anders Teesen, døpt 12. august 1694 i Vår Frues kirke.

      3.   Anders Teesen, døpt 15. august 1697.

      1.   Hans Teesen. 37 år på skifte etter faren 9. oktober 1727. Gift.

      2.   Katharina Teesdatter. Død 1753. Gift 1723 med ”Capitaine des armesGuttorm Auensen Åsgården i Borre, 1684-1762. Åtte barn. Etterkommere bl.a. i slektene Moldehauer og Krog.

      3.   Lisbet Teesdatter. 20 ½ år og tjente hos oberst Schilling i 1727. Skifte 16. april – 19. mai 1747. Gift med sin stebror, skipper Ole Tormodsen Husø. Skifte 13. oktober – 27. oktober 1753. En datter i 1747.

      4.   Karen Teesdatter. Død før faren uten livsarvinger.

      5.   Susanna Teesdatter. Død før faren uten livsarvinger.

      Tees ble gift (2) med Karen Olsdatter Nordre Nes. Skifte 29. november 1752. Hun var enke etter Tormod Andersen Husøy, skifte 3. november 1711. Hennes fetter var kappelan i Laurentiuskirken i Tønsberg, Friderich Engelstrup sies det. Han var lagverge på skiftet. Dette er feil.

3.   Sebilla Hansdatter. Trolovet 6. november 1690 på Nøtterøy og gift 4. desember samme år i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Hans Robbertsen Egger i Tønsberg. Hans Robbertsen, borger med bevart borgerbrev 1720, er en gammel sjømann, farer undertiden for en hyre og ror med en båt som er hans fattige næring 1722, lignet med sin datter (uten navn) 1729 til rd 2-0.

4.   Mari Hansdatter. Trolovet 31. oktober 1693 med skipper Tord Kristoffersen i Tønsberg. Langø fra Fekja i Stokke.

5.   Anne Hansdatter. Trolovet 24. oktober og gift 14. november 1694 med Jan Jansen i Tønsberg.

6.   Ester Hansdatter, født ca. 1685. Begravet 23. januar 1712, 27 år gammel. Trolovet 23. april 1703 på Nøtterøy med Anders Hansen Stranda. Kom til Buerstad. Borger i Tønsberg i 1710.

 

De har en tjenestedreng i 1665:

A. Lars Halvorsen, født ca. 1635. 30 år og tjener på Jersø i 1665. Han var ”stesønn” på Vestre Bolæren.

 

Kari Odsdatter ble trolovet 14. desember 1686 og gift (2) 5. januar 1687 med Skipper Hans Olsen (Jersø), født ca. 1652. Begravet 2. mars 1701, 49 år gammel. Ingen barn.

 

7.   Johanna Hansdatter Jersø begraves 1. juni 1699. Hvilket ekteskap hun kommer av vites ikke, men trolig første.

 

1701 (20. oktober) ble det holdt skifte på Jersøy etter Hans Olsen. Arvingene var foruten enken Kari Ottesdatter, hans søsken og neste arvinger, som var: En sambror, Nils Olsen som for 3 år siden reiste fra Amsterdam til Ostindien og var ventet tilbake; En halvbror, Oluf Rasmussen som bodde i Amsterdam; En samsøster, Ellen Olsdatter som bodde i Kristiania, hos sorenskriveren i Aker fogderi, Snr. Hans Larsen. Hans Larsen hadde gitt fullmakt av 18. mars til forrige byfogd i Larvik, Snr. Klemmet Pedersen. Denne fullmakten ble fremlagt av Monsr. Peder Larsen i Tønsberg som selv var tilstede. De eide følgende Fastegods: (Søndre) Flåtten i Skoger, 10 lispund av verdi 50 daler; Nordre (Øvre) Skjerve på Nøtterøy med anpart bygsel, 1 ½ bismerpund smør av verdi 40 daler; Mellom Kjøle på Nøtterøy med anpart bygsel, 2 ½ bismerpund smør av verdi 66 daler; Husene på Jersøy, halve delen, av verdi 50 daler. Til sammen 206 daler. Bortskyldig gjeld, 371 daler. Etter registrert formue, var igjen til deling, 498 daler.

 

I skiftet får vi vite at to tjenere har penger til gode. De var tjenestedrengen Even Jonsen som hadde 7 daler til gode og tjenestepiken Gunhild Andersdatter som hadde 4 daler til gode.

 

I 1705 selger enken Karen Ottesdatter, Søndre Flåten i Skoger til Strømsømannen Per Villumssøn for 120 daler.  Det heter at Flåten var hennes forfedres odelsjord. Peder Villumsen nevner dette skjøtet 10. mai 1706 og da sies det å være på 1 skippund mel med full bygsel.

 

1721 (31. januar) settes retten på Jersøy på Nøtterøy. Karen Ottesdatter Jersøy vitner her følgende: Først forklarte hun at førstkommende 14. april blir hun 78 år gammel. Hun var barnefødt i Lier på en gård som ble kalt Gullaug. Dette er en del av en rettssak mot en Musqueter Ole Ottersen, som beskyldes for å ha stjålet penger. I de tilliggende dokumentene får vi også vite om tre søsken, Maren Ottesdatter som bor på en husmannsplass under Bergan i Borre, da 20 år (1720) og født i Holmestrand, Ole Ottersen på Markebo i Slagen og Hans Ottesen på Bergan i Borre. Motparten er Gunder (Tommesen) Kleppan i Undrumsdal, svigersønn til Mikkel Kristoffersen Søndre Solerød i Undrumsdal.

 

Jakob Hansen Nes på Bytangen tinglyser 1725 et skjøte som Friderich Nørholm i Tønsberg hadde gitt til Jakob Hansen. Det var gods som Friderich Nørholm hadde fått etter sin kjæreste Susanne Torsdatter, som hun er arvelig tilfalden etter Salig Hans Nilsen Daller. I gården Nordre Skjerve 1 1/8 merker smør og i Mellom Kjøle med underliggende Gåsøy 1 7/8 merker smør skyld. Så også i gården Nordre Skjerve etter Salig Karen Aadsdatter, 1 27/28 merker smør og Kjøle med underliggende Gåsøy 2 17/84 merker smør, som er til sammen 7 1/6 merker smør skyld. I tillegg hadde Nørholm solgt til Jakob Hansen 7 1/6 merker smør i førnevnte gårder som han 25. februar 1725 hadde kjøpt av Jakob Jeremiassen, som denne hadde arvet etter sin Salige kjæreste Sibylla Tordsdatter. Til sammen blir dette 14 1/3 merker. Skjøtet er datert 19. desember 1724

 

*

 

Hans Jansen.[2] (Sønn til ovennevnte Anne Hansdatter Jersø og Jan Jansen). Trolovet 23. mai og gift 20. juni 1719 med Ingebor Gunnarsdatter Mellom Kjøle.

Barn født på Jersø:

1.      Esther Hansdatter, døpt 5. oktober 1719

2.      Berte Hansdatter, døpt 4. januar 1722

3.      Berte Hansdatter, døpt 17. januar 1725

4.      Kari Hansdatter, døpt 12. juni 1727. Begravet 13. juli 1727.

5.      Et barn, døpt 17. mars 1731.

6.      Berte Hansdatter, døpt 13. juli 1732

7.      Anders Hansen. Begravet 2. februar 1733, 11 uker gammel.

8.      Ane Hansdatter, døpt 4. april 1734.

 

Auksjonsforvalter Gustav Wilhelm Mandals auksjonsskjøte, datert Nedre Sem 21. februar 1724, på plassen Jersøy på Nøtterøy, hvis grund sorterer under Jarlsberg, med bestående husbygninger, som ved offentlig auksjon 21. oktober 1722 tilfalt ham for en sum av 100 riksdaler. Flyttet til Mellom Kjøle i 1735. Personalia, se der.

 

Samtidig bodde Hans svoger her:

 

Lars Olsen.[3] Trolovet 2. april og gift 4. juni 1732 med Sebille Gunnarsdatter Mellom Kjøle, døpt 26. april 1697. Bor her 1732-34, da de flytter.

Barn:

1.   Kristi Larsdatter, døpt 7. desember 1732. Begravet 21. desember 1732, 11 dager gammel. Faddere: Thore Husøy, Kari og Hans Jersøy, Jakob Nes.

2.   Ole Larsen[4], døpt 19. februar 1734 fra Jersøy. Tvilling. Begravet 18. april 1734, 8 uker gammel. Faddere: Berte Halvorsdatter Nes, Margrete Frodesdatter Nes, Iver Olsen Husøy, Rasmus Frodesen Nes.

3.   Lars Larsen, døpt 19. februar 1734. Tvilling. Hjemmedøpt. Begravet 17. mars 1734, 3 uker gammel. Faddere: Ingebor Pedersdatter Tanstad, Ingeborg Pedersdatter Nordre Nes i Slagen, Hans Andersen Jersøy, Amund Hansen Husvik, Hans Jansen Gjersø.

                                                                                                         

*

 

 

Hans Jakobsen Gjersø utstedte skjøte på Jersøy, datert 16. februar 1737 til Kristoffer Paulsen

 

Kristoffer Paulsen, født ca. 1699. Begravet 10. mai 1737, 33 år gammel fra Jersøy. (Sønn til Paul Kristoffersen, død 1714, og første kona. På Søndre Velle i Slagen.) Gift 1. januar 1722 i Sem med Guri Larsdatter Emmerød i Sem, født ca. 1703. Begravet 9. februar 1743, 40 år gammel. (Datter til Lars Henriksen Emmerød, død 1721, 66 år gammel og Marte, død 1739, 90 år gammel.) På Husvik 1722. På Emmerød 1722-1736. På Jersøy 1736-37.

Syv barn født på Emmerød:

1.   Barbara Kristoffersdatter, døpt 25. oktober 1722 på Emmerød. Gift med Anders Olsen. Bodde på en plass i Botne i 1770.

 2. Lars Kristoffersen, døpt 28. oktober 1725 på Emmerød. Begravet 8. februar 1743, 16 år gammel. Druknet sammen med faren.

3.   Paul Kristoffersen, døpt 26. september 1728 på Emmerød. Begravet 8. februar 1743, 14 år gammel. Druknet sammen med faren.

4.   Helvig Kristoffersdatter, døpt 9. mai 1731 på Emmerød. Død ung.

5.   Helene Kristoffersdatter, døpt 2. oktober 1732 på Emmerød. Død 1791. Gift med enkemann Lars Andersen Vestre Oterbekk.

6.   Hans Kristoffersen, døpt 7. oktober 1736 på Emmerød. Tvilling. 34 år og bosatt på Bytangen i 1770.

7.   Martha Kristoffersdatter, døpt 7. oktober 1736 på Emmerød. Tvilling. Død liten

 

1738 (26. februar) ble det holdt skifte på Jersøy etter Kristoffer Paulsen. Arvingene var enken Guri Larsdatter og barna: 1. Lars Kristoffersen, 12 år. 2. Povel Kristoffersen, 9 år. 3. Hans Kristoffersen, 1 år. 4. Barbro Kristoffersdatter, 15 år. 5. Helene Kristoffersdatter, 5 år. Verge for sønnen Lars, var dennes morbror Jørgen Larsen Nordre Nes. For sønnen Povel, Ole Povelsen Søndre Velle i Slagen. På sønnen Hans vegne, Anders Knudsen Tolvsrød i Slagen. For datteren Barbro, Jørgen Hansen Torgersøya. For Helene, Kristoffer Hansen Jersøy, hennes stefar.

 

Guri trolovet 8. august og gift (2) 5. november 1737 med Kristoffer Hansen Jersøy. Begravet 8. februar 1743. Druknede udj en Baad paa Søen tillige med sine tvende stesønner.” Trolig han som er døpt 7. februar 1712 i Slagen som sønn av Hans Nilsen Ringshaug og Ane Jonsdatter Vestre Bolæren. Broren Søren på plassen Ringshaug i Årøysund. Han kalles sjømann.

Barn:

1.   Ane Kristoffersdatter, døpt 19. juli 1739 fra Jersøy. Faddere: Mari Bjørnebo, Ane Husvik, Helvig Jakobsdatter Nes på bytangen, Hans Andersen Hvalø, Erik Hansen Ringshaug.

 

Om Guris ukjente søster, Mari Larsdatter, se under Roppestad.

 

Vi har en lakune fra 1743-1746.

 

*

 

Hans Jørgensen, født 1723 på Emmerød i Sem. (Sønn til Jørgen Hansen og Ingeborg Larsdatter Emmerød. På Emmerød/Narverød.) Begravet 1. september 1779 i Tønsberg. Trolovet 15. januar[5] og gift (1) 24. februar 1746 i Vor Frues kirke i Tønsberg med Kirsti (Kirstine) Jensdatter, født september 1719. Begravet 4. august 1774 i Tønsberg. Skifte 16. november 1774 – 17. mars 1775. Trolovet 9. oktober 1777 og gift (2) 29. mai 1778 i Vor Frues kirke i Tønsberg med Else (Marie) Olsdatter (Nordre) Smidsrød. Bosatt på Torgersøya i februar 1746 og nevnes på Jersøy fra 1748-1759.

Barn i første ekteskap:

1.   Maren Cathrine Hansdatter Gjersøe, døpt 10. juni 1747. Død 30. august 1817 i Tønsberg. Trolovet 7. august 1773 og gift 29. september 1774 i Vor Frues kirke, Tønsberg, med enkemann Arve Jakobsen. (Gift (1) 8. januar 1750 i Vor Frues kirke, Tønsberg, med Inger Marie Andersdatter).

2.   Jørgen Hansen Gjersøe, født 7. desember 1748 på Jersøy. Død 22. desember 1788 i Tønsberg. Han ble skipper og kjøpmann. Gift 7. desember 1775 i Tønsberg med Maria Jacobsdatter Album, døpt 8. mars 1744 i Tønsberg.[6] (Datter til Parykkmaker i Tønsberg Jacob Bentsen Album, født 1712, død 1803 i Tønsberg, 91 år gammel og dennes første kone Maren Hansdatter Egger, født 1710, død 1785 i Tønsberg, 75 år gammel. Hun er igjen datter til ovennevnte Hans Robbertsen Egger i Tønsberg og Sebilla Hansdatter Jersøy.) De er stamforeldre til slekten GJERSØE.

      Barn:

      1.   Hans Jørgensen Gjersøe, født 28. september 1776 i Tønsberg. Skipskaptein. Gift 27. desember 1800 i Våle med Ingeborg Helene Olsdatter Bierche, døpt 23. juli 1781 i Våle. Død 25. januar 1863 i Holmestrand. 12 barn.

      2.   Maren Kristine Jørgensdatter Gjersøe, født 26. april 1778 i Tønsberg. Død 17. februar 1884 samme sted. Gift 26. mars 1801 i Tønsberg med lensmann Mathias Olsen Bierche, født 5. november 1778 på Bjerke i Våle. Død 26. mai 1832 i Våle. 11 barn.

      3.   Jacob Jørgensen Gjersøe, født 3. juli 1781 i Tønsberg. Død 3. mars 1862 i Tønsberg. Skipsreder. Gift 4. april 1805 i Tønsberg med Inger Sophie Dahl, født Holm, født 16. oktober 1781. Død 22. januar 1831 i Tønsberg. 12 barn.

      4.   Jens Jørgensen Gjersøe, født 28. august 1783 i Tønsberg, død 1. mars 1852 i Tønsberg. Skipskaptein og kjøpmann. Gift 10. januar 1805 i Tønsberg med Karen Dorthea Bolæren, født 1. januar 1784 i Tønsberg. Begravet 8. juli 1870 i Tønsberg. 13 barn.

      5.   Jørgen Jørgensen Gjersøe, født 13. juni 1786 i Tønsberg. Død 12. mars 1864 i Tønsberg. Gift 27. januar 1809 med Fredrikke Sophie Amalie Schreiborg Gogstad, født 11. september 1789. Begravet 2. januar 1813 i Tønsberg. 1 datter.

      6.   Martinius Jørgensen Gjersøe, født 29. august 1788 i Tønsberg. Død 15. desember 1869 i Tønsberg. Skipskaptein og kjøpmann. Gift 25. desember 1815 på Fjugstad i Borre med Anne Walløe, født 19. september 1786 i Borre. Død 7. november 1867 i Tønsberg. 3 barn.

            Maria Album gift (2) 4. oktober 1791 i Vor Frues kirke i Tønsberg med skipskaptein og enkemann Anders Lorentzen, født 1750-51.

2.   Ingeborg Hansdatter, døpt 19. januar 1752. 27 år og tjente hos kjøpman Abraham Abrahamsen Bøckman i Larvik i 1779

3.   Inger Maria Hansdatter, døpt 8. desember 1754. 24 år og tjente hos overinspektør Fabricius i Larvik i 1779.

4.   Anne Maria Hansdatter, døpt 14. november 1759.

 

Else ble trolovet 28. desember 1780 og gift (2) 1. mars 1781 i Vor Frues kirke i Tønsberg med Sten Olsen Mellom Bolæren, døpt 14. august 1755. De flyttet til Svelvik.

*

 

Vi har en lakune fra 1759-ca. 1765.

 

*

 

Tollvisitør Gulbrand Paulsen.[7] Gift med (1) Synne (Sørine) Olsdatter, født ca. 1720. Synne Paulsens” ble begravet 29. mai 1773, 53 år gammel. Gift (2) 1. februar 1774 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Kirsten Jensdatter Blok. Tollvisitør. Trolig på Husvik 1762. På Jersøy ca. 1765-1780 Flyttet til Borre der Gulbrand ble lensmann.

Barn i første ekteskap:

1.   Olaus Gulbrandsen, døpt 20. juli 1762 i Slagen.

Barn født på Jersøy i andre ekteskapet:

1.   Elizabeth Sørine Gulbrandsdatter, døpt 2. juli 1774.

2.   Jens Daniel Gulbrandsen, døpt 30. desember 1775.

3.   Elen Maria Gulbrandsdatter, døpt 26. desember 1777.

 

*

 

Skipper Anders Pedersen. Fra Kjærnås. Gift (1) 26. desember 1773 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Maria Hansdatter Husvik i Slagen, født 1747. Død 24. mars i barselseng og begravet 28. mars 1788. Gift (2) 29. september 1791 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med sin svigerinne Else Hansdatter Husvik, født 1750. Flyttet til Tønsberg.

Barn:

1.   Anders Andersen. 20 år på et skifte i 1793.

2.   Peder Andersen. 15 år på et skifte i 1793.

3.   Elizabeth Andersdatter, døpt 10. mai 1780. 14 år og på Bastø i 1793.

4.   Hans Andersen, døpt 11. juni 1784. 9 år på et skifte i 1793.

5.   Gunild Andersdatter, døpt 13. mars 1788. Død 2. oktober og begravet 7. oktober 1788.

6.   Martinus Andersen, døpt 24. oktober 1791 i Vår Frues kirke, Tønsberg

 

*

 

Ola Ingebretsen, født ca. 1742. På Øre sier Lorens Berg, men dette er feil. Kalles Åsgård 1773. Død 1808, 66 år gammel. Trolovet 30. desember 1772 og gift (1) 16. juli 1773 i Onsøy med enken Karen Sivertsdatter Kallerød, Onsøy. Død 1788. Kalles fra Kallerød i Onsøy når han blir trolovet 12. mai og gift (2) 4. juni 1789 i Slagen med Anne Maria Larsdatter Lørte af Saltverket, døpt 28. juni 1761 i Slagen. (Datter til Lars Andersen Lørte og Cathrine Malene Jørgensdatter Steen. På Saltverket) Død 1825, 65 år gammel. Først i Onsøy, før de kom hit.

Barn i andre ekteskap:

1.   Johanne Margreta Olsdatter, døpt 9. mai 1790 fra Kallerød i Onsøy.[8] Trolovet 19. september 1810 fra Jersøy, og gift 9. januar 1811 med ungkar og matros på ”Roeflotillen i Fræderiksværn”, Andreas Torkelsen fra Strømsø. Overtok Jersøy. Se nedenunder.

2.   Lars Olsen, døpt 21. november 1793 fra Jersøy. Gift som matros fra Bytangen 25. februar 1819 i Tønsberg med tjenestepiken Karen Maria Albretsdatter. Flyttet omkring. Se Jersøy, under stuesittere.

      Faddere: Povel Jørgensen Øv. Husviks hustru Inger Gulbrandsdatter, Anne Larsdatter Jersøy, Jakob Larsen Torgersøya, saltkoker Povel Kristoffersen Valø Saltverk, Kristen Larsen Husøy.

3.   Ingebret Olsen, født 1. desember og døpt 8. desember 1796 fra Jersøy. Levde 1825.

      Faddere: Ingeborg Kjeldsdatter Søndre Nes på Bytangen, Elen Kjeldsdatter M. Nes på Bytangen, Salomon Jonsen M. Nes på Bytangen, Martinus Pedersen Jersøy, Lars Knutsen Husvikstrand på Bytangen.

4.   Ole Olsen, født 17. april og døpt 28. april 1799 fra Jersøy.

      Faddere: Johanne Hansdatter Ned. Husvik-strand, Anne Larsdatter Jersøy, Nils Heyding, Husvik, Anders Larsen Lørte, Valløy Saltverk, Kristian Hofmand Jakobsen, Torgersøya.

 

1801 – Jersøy.

 

Ole Engelbertsen, mann, 55 år, 2 ekteskap, fraktemann og husmann med jord.

Anne Maria Larsdatter, hans kone, 40 år, 1 ekteskap

Johanne Margarethe Olsdatter, deres barn, 11 år

Maren Cathrine Olsdatter, deres barn, 10 år

Lars Olsen, deres barn, 8 år

Engelbert Olsen, deres barn, 5 år

 

Stuesittere/Strandsittere

 

Lorens Berg skriver: ”Ved siden av hovedfamiljene var det stadig en, ofte flere stuesittere.” Så nevner han navnet på et ektepar, deres sønn og kone og en enkelt person. Sigurd H. Unneberg skriver: ”Utenom de familier som hadde arvefesterett til Jersøy bodde det fra tid til annen en eller flere stuesittere på Jersøy.”

 

Gjert (Jert) Andersentilholdende paa Jersøe” (1739). Trolig han som blir døpt 23. september 1708 fra plassen Lasken under Nordre Basberg i Slagen. (Sønn til Anders Torsen på Lasken. Gift 30. august 1708 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Pernille Olsdatter.) Trolovet 14. januar og gift 11. mars 1739 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Maren Pedersdatter. De flytter til Langevald i Slagen. Broren Frode på Nordre Smidsrød.

Barn:

1.   Peder Gjertsen, døpt 20. juni 1739. Faddere: Berte Halvorsdatter Søndre Nes, Berte Nordre Nes, Lars Husvik, Rasmus Nordre Nes, Hovald Teien.

2.   Anders Gjertsen, døpt 28. januar 1742 fra Langevald.

 

*

 

Sivert (Sigvert) Olsen, født ca. 1700. Sigvert paa Gundersrød” begraves 28. desember 1750, 50 år gammel. Gift 12. november 1726 med Rønnaug Torsdatter Øvre Kjære, født ca. 1694. Begravet 25. november 1769, 75 år gammel fra Gunnarsrød. Bosatt på Øvre Kjære på Tjøme til 1743, på Jersø i 1744, da familien flytter til Gunnarsrød på Tjøme.

Barn:

1.   Anne Syvertsdatter, født ca. 1727. Konfirmert 29. september 1745 fra Gunnarsrød. Gift (1) 12. mars 1764 med enkemann Jon Larsen Treidane på Tjøme. Gift (2) 19. november 1781 med Torbjørn Hansen Gunnarsrød på Tjøme, døpt 18. september 1735 fra Sandbekk på Tjøme.

2.   Ola Syvertsen, døpt 16. oktober 1731 på Kjære. Begravet 1. november 1731.

3.   Tor Sivertsen, døpt 5. oktober 1732. Se nedenfor.

4.   Ole Syvertsen, døpt 25. mars 1735. Konfirmert Michels dag 1752 fra Gunnarsrød. Forsvinner.

5.   En sønn. Begravet 20. oktober 1736.

 

*

 

Tor Sivertsen, døpt 5. oktober 1732. Død 6. oktober av forstoppelse og begravet 13. oktober 1784, 52 år gammel. Trolovet 28. januar og gift 15. juli 1744 med ”Pigen, Tienende hos Sigvert Olsen på Giersøer”, Kirstine Sørensdatter. Skoleholder på Tjøme.

Barn:

1.   Eli Torsdatter, døpt 24. september 1744 på Jersøy. Faddere: Berthe Halvorsdatter Søndre Nes, Helvig Jakobsdatter Teien under Nes, Lisbet Larsdatter Nes under Tønsberg, Sigvert Thorsen Jersø og Nils Thorsen Husø.

 

Flyttet tilbake til Gunnarsrød og nevnes der i 1766. Gift (2) 27. november 1769 med Ragnhild Olsdatter, født 1719. Død 9. juli av flekkfeber og begravet 18. juli 1784, 65 år gammel. Tor flyttet da, uvisst hvor sier bygdeboka, men både han og andre kona døde på Gunnarsrød.

 

*

 

Nils Jersøy, født ca. 1688. Begravet 24. juni 1755, 67 år gammel. Trolig gift to ganger. Første kone kan være Ane Jersø. Begravet 11. mai 1730. Gift (2) med Marte Iversdatter, født ca. 1696. Begravet fra Jersøy 1. september 1766, 70 år gammel.

Barn i første ekteskap var trolig:

1.   Helvig Nilsdatter. Dette er den enken Helvig Nilsdatter ”Goen?, Kolberg, født ca. 1710. (25. august 1709 på Kapellbakken på Sem, Nils Hansen) ”Død hos sin stesønn Kjell N. Nes paa Byetangen” og begravet fra Kolberg under Nordre Smidsrød 9. desember 1781, 71 år gammel. Gift (1) 29. desember 1744 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med enkemann Kristoffer Kjølsen Lunden under Presterød i Slagen, født ca. 1683. Død 1753, 70 år gammel. Gift (2) 1754 i Slagen med enkemann Jørgen Hansen Emmerød/Narverød/ Torgersøya. Trolovet 13. desember 1756 som enke fra Jersøy og gift (3) med enkemann Peder Simonsen Gurerød under Østre Nøtterøy, døpt 27. juni 1706 på Bergsøen. Begravet 7. mars 1757, 52 år gammel. Ingen barn i dette ekteskapet. Trolovet 9. juli og gift (4) 4. november fra Stangeby 1760 med enkemann Anund Olsen fra Stokke.[9]Manden, Lægdslem, Anund Olsen Goen” Begravet 10. mars 1776 fra Stangeby eiet, 89 år gammel.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Elen Kristoffersdatter, døpt 18. juli 1745 fra Lunden under Presterød. Faddere: Helge Nes, Maren Nes, Berte Presterød, Kristoffer og Hans Presterød.

      2.   Sissel Kristoffersdatter, døpt 10. september 1747 fra Lunden under Presterød.   Fadder: Berte og Guri Presterød, Maren Råel, Kristoffer Torjersen og Kristoffer Kristensen Presterød.

      3.   Boedel (Bodil) Kristoffersdatter, døpt 28. september 1749 fra Lunden under Presterød. Faddere: Helge Nes, Berte Presterød, Elen Presterød, Kristoffer og Povel Presterød.

4.      Rasmus Kristoffersen, døpt 9. juli 1751. Faddere: Helle og Anna Nes, Susanna Teien, Gar Presterød, Anders Hansen.

      Barn i andre ekteskap:

5.      Ingeborg Jørgensdatter, født på Torgersøya og døpt 29. september 1754 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faddere: Hans Husvik, Kjøl Nes, Hans Jersøy, Helge Kristoffersen Nes, Anne Kjøl Nesis (kone).

Barn i andre ekteskap:

2.   Thorine Nilsdatter, født ca. 1734. Trolovet 9. desember 1761 og gift 4. januar 1762 med Peder Halvorsen fra Moss, født ca. 1714. Død 8. juni og begravet 12. juni 1796, 82 år gammel. Se nedenunder.

 

*

 

Peder Halvorsen fra Moss, født ca. 1714. Død 8. juni og begravet 12. juni 1796, 82 år gammel. Trolovet 9. desember 1761 og gift 4. januar 1762 med Thorine Nilsdatter Jersøy, født ca. 1734. Død 22. april og begravet 29. april 1802, 68 år gammel. Kom hit

Barn:

1.   Martinus Pedersen. Gift 17. juli 1792 i Slagen med Anne Larsdatter. Fortsatte som stuesitter.

2.   Andreas Pedersen, døpt 7. august 1763 fra Jersøy. Begravet 24. august 1763, 3 uker gammel.

Faddere: Helene Larsdatter Husvik, Maren Katrine Hansdatter Jersøy, Kjøl Kristoffersen Nes, Knut Kristoffersen Nes, Nils Mathisen Husøy.

3.   Mathis Pedersen, døpt 3. desember 1766 fra Jersøy.

Faddere: Gulbrand Paulsens kone Siri, Berte Olsdatter Teien, Kjøl Nes, Abraham Nes, Nils Mathisen Husøy.

4.   Iver Pedersen, døpt 4. februar 1770. Død 1784, 16 år gammel ved forlis i Stettin.

Faddere: Jomfru Severine Jørgine Acheleye, bytangen, Jomfru Marte Maria Nilsdatter Nes, bytangen, Mr. Lars Nilsen Nes, bytangen, Gulbrand Povelsen Jersøy.

 

*

 

Martinus Pedersen. Trolovet 30. juni og gift 17. juli 1792 i Slagen[10] med Anne Larsdatter.

Barn:

1.   Christian Martinus Martinusen. Hjemmedøpt. Død 10. november, ½ time gammel og begravet 17. november 1792.

2.   Berthe Maria Martinusdatter. Død 3. November av ”Børnekopper” og begravet 10. november 1796, 3 år og 6 uker gammel.

3.   Peder Christian Martinusen. Død 18. juli av Kikhoste og begravet 21. juli 1800, 6 år gammel.

4.   Thorine Maria Martinusdatter. Død 16. januar av ”Børnekopper” og begravet 24. januar 1802, ¾ år gammel.

 

 

 

Folketellingen 1801 – Jersøy (Gjærsøe)

 

Martinus Pedersen, mann, 36 år, begge i 1ste ekteskap, Enroulert matros og jordløs husmann.

Anne Larsdatter, hans kone, 38 år, begge i 1ste ekteskap.

Marte Martinusdatter, deres barn, 5 år.

Berte Andrea Martinusdatter, deres barn, 3 år.

Thorine Nilsdatter, mannens mor, 66 år, enke etter 1ste ekteskap.

 

*

 

Lars Olsen, født 1793 på hovedgården. Se ovenfor. Gift som matros fra Bytangen 25. februar 1819 i Tønsberg med tjenestepiken Karen Maria Albretsdatter.

 

 

Uplassert under Jersøy

 

Maria Gersøe fadder i Lavranskirken i Tønsberg 25. september og 25. november 1698.

 

 [1] Han kalles Salig Hans Nielsen daller i et dokument fra 1725.

[2] Fadder 7/12 1732.

[3] Fadder 9/11 1732.

[4] Ved dåpen feilaktig kalt Lars han også.

[5] Han kalles da ”Hans Jørgensen Torgers-Øe”.

[6] Faddere: Ditlef Bull, Rasmus Knap, Hans Thilligner, Madam Bøhmer og Madame Monzen.

[7] Bror til Jørgen Paulsen Bang på Husvik???.

[8] Moren kalles her feilaktig Stine Maria Larsdatter.

[9] Forlovere: Halvor Stangeby og Jakob Næss.

[10] Forlovere: Ole Jersøy og Knut Larsen Husvik.