Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØRSNES

 

Gårdsnr. 2

 

Navnet skrives i 1396 Øyraneses (Rødeboka side 232.). I 1615: Aars nes. 1622: Ørsnis. 1624: Orsnis. 1649: Ørisnæss. 1702 Ørnæs og Øresnæs.

 

Skylden: Ørsnes skatter som ødegård i 1622. Skylden var allerede i 1618 på 2 bismerpund smør. Denne ble uforandret i 1667.

 

Eiere

 

I 1396 eide Oslo bispestol to hele gårder ”J Øyraneses” på Nøtterøy. Før dette hadde gårdene tilhørt Hallvardskirken. I likhet med Teie ble også Ørsnes ved reformasjonen inndratt under kronen, og var krongods til 1654. Tidligere rådmann i Tønsberg, Truls Pedersen (Stranger) brukte Ørsnes sammen med Jakobsrød (se Teie) i 1615/1616. Sogneprest Nils Mathiassøn Buntzow 1654-1688. Se videre under brukere. I 1662 kalles Ørsnes en liten ødegård. Ørsnes kalles ødegård i 1688.

 

Brukere

 

1615/1616. Throels Persen (Stranger) af Aars nes och Jacobs rød schylder till K: M: j Løbe smør gaff vdj holdningh Pendinge – j daller.” Han har mistet Ørsnes før 1618 og etterslekta sitter kun med Jakobsrød (se Teie).

 

*

 

Som leilending under krona nevnes:

 

Torgeir Eriksen, nevnt 1608-1624. Han er trolig død ca. 1626. Trolig gift med N.N. Andersdotter, (Datter til Anders Torsson Skatvedt i Andebu som nevnes p.m. 1608-1610.) På Skatvedt i Andebu der han nevnes 1608-1618. Torgeir bygsler Ørsnes fra 1618 og nevnes der til 1624. Enken Ørsnes nevnes 1627-1628.

I 1618 står under ”Nøtterøen”: ”Thorgeier Erichssønn i første Tage aff Ørssnes, schylder Aarlig Till Kon: Mays: ij Pund smør, gaff      Penninge    -     xviij dlr.”

I 1622 står ”Thorgier Ørsnis” med 3 parter i gården.

Ved odelsmanntalet 1624 står blant ødegårdsmenn: torgier Ørisnes” som eier av:

 

Huflåtten i Arnadal      -           6 m smør

Skatvedt i Andebu        -           mel      ½ lp 11 b.m.

-           smør    4 ½  b. m.

Til sammen 3 ½ lp 8 b.m.

 

I 1623/24 står: Torger ocg Oluff Orsnis tog gaarden igien schylder Aarligenn till kong. Mays: ij pundt smør der aff i holding  Penge -  iij ort

Barn:

1.   Ola Torgeirsen, nevnt 1622-1654. I 1620 står det: ”Thend 3 October Thogg Oluff Thorgersen ¼ partt i Ørsnis som sin fader hannem Oplodt ….e.t.c.” Leide i 1626 8 merker smør til førstebygsel. Ola Ørsnes i 1627 på sin og enkens vegne. Ola Torgeirsen brukte i 1628 halve Ørsnes, ”som enken hannem oploedt”. I 1647 (1649) står: ”Ole Ørisnæss till Ko. Ma. smør 2 pd. (Er) 13 ½ lispd. 1 ½ rem. Kong. Mayt. bøxsellen. Skatt 2 dr.”[1]

 

Flyttet vekk, står det i bygdeboka. Senere skjebne ukjent.

 

*

 

I 1654 fikk sogneprest Nils Mathiassøn Buntzow makeskifteskjøte på Ørsnes, mot parter i Østre Elgestad på Nøtterøy, Haukerød i Sandeherred og Rustaden i Hof.[2] Svigersønnen Michel Michelsen Holst overtok Ørsnes etter Buntzows død.

 

Michel Michelsen Holst, født 3. februar 1631 i Kristiania. Død 3. februar 1697 på sin 66 års dag. Han var en tid huslærer hos sogneprest Nils Mathiasen Buntzov, senere rektor ved skolen i Tønsberg. Kannik hos sogneprest Krog i Sem og styrte sogneprestembedet ved dennes sykdom i hans siste år (1668-1670). Sogneprest til Sem prestegjeld fra 1670 og til St.  Laurentii kirke i Tønsberg fra 1679. Bodde delvis i Tønsberg og delvis på ødegården Ørsnes, da han ikke hadde noen prestegård, står det i 1688. Gift 8. oktober 1665 med Maren Nilsdatter Buntzow, død 1720. Trolig i Tønsberg 1683 da det står at de har fem barn, og i 1685 da han har en sønn på 5 år. På Ørsnes ødegård i 1688 og har to barn. Trolig også i 1690. Maren hadde forært et alterklede til Nøtterøy kirke. Et dito af blaat Taft, forærit af Maren Sal: Hr. Michel Michelsens.” I 1705-1715 nevnes Maren salig Michels som presteenke i Tønsberg.

Barn som vites:

1.   Anne Michelsdatter Holst. Død før 1702. Gift med personell kappelan ved Laurentiuskirken i Tønsberg. Nils Madsen Gram. Død 1713 i København. (Sønn til kapellan i Land Mads Nielsen Gram (1636-1676) og Kirsten Knudsdtr. Mossin.) I 1691 forlot han sin familie og menighet og reiste til London hvor han ville bli prest for den dansk-norske menighet der. Det ble han ikke, og han reiste til København og tok Magistergraden 4 mai 1692 og ble sogneprest i Søborg og Gilleleje. Her drev han svir og horeri og liderlig levnet, ble avsatt, berøvet kappe og krave og landsforvist. Under navnet Løwengram reiste han rundt i Europa "og betegnede sin Vej med den ene skammelige Gerning efter den anden". Høsten 1711 ble han arrestert hos broren Peter Gram i Gjerdrum og sendt til fengslet Bremerholm i København hvor han døde i 1715.

      Barn:

      1.   Mats Nilsen Gram, født ca. 1692. 28 år, fraværende og til sjøs i 1720.

      2.   Kirsten Nilsdatter Gram. Gift på Kongsberg i 1720.

2.   Margrethe Michelsdatter Holst. Nevnt 1702. Gift med Skomaker i Tønsberg og enkemann, Peder Pedersen Lund. Død 12. mai 1756 i Tønsberg. Begravet 18. mai 1756 «henimod 80 Aar» Skifte 11. august-12. august 1756. (Trolovet 17. juni og gift (1) 16. november 1706 i Tønsberg med Sibille Larsdatter. Begravet 26. mars 1718, «41 Aar 2 Maaneder 4 Dage gl».)

      Barn:

1.      Anne Malene Pedersdatter Lund. Begravet 24. april 1756, 49 år gammel. Skifte 2. juni 1756-16. juli 1757. Skiftet foregikk i Thor Kristoffersens hus. Trolovet 12. desember 1737 og gift 4. juli 1738 i Brevik med sersjant Lars Andersen Lindberg. Lars ble innsatt på Akershus festning i 1756 og var dømt til livstidsdom.

Barn:

1.      Anders Larsen Lindberg. 18 år i 1756. Skomakerlærling hos Hans Bergen.

2.      Aache Rejnert Larsen Lindberg. 12 år i 1756. Parykkmakerlærling hos Jakob Album.

3.   Karen Michelsdatter Holst. Gift med Henrik Paulsen, født ca. 1676. Fra Bjørnebu på Nøtterøy. Død 1718, 42 år gammel. Overtok Ørsnes. Se nedenunder.

4.   Maren Michelsdatter Holst. Gift med Elias Paulsen i Tønsberg. Fra Bjørnebu på Nøtterøy.

      Barn:

1.      Michel Eliassen Holst, født 1717. Død 1767. Gift med Anna Catharina Schjelderup.

2.      Anna Eliasdatter.

5.   Truls Michelsen Holst

 

Følgende tjenere nevnes på Ørsnes. I 1688: Sibille Knutsdatter, fepike Guri Børjesdatter og drengen Hans Larsen. I 1690: Karen Olsdatter, Johanne Torsteinsdatter og Hans Olsen.

 

Maren, salig Hr. Michel Michelsens skjøter 1702 gården Ørsnes på Nøtterøy, av skyld 2 pund smør, for 250 riksdaler til sin kjære ”vær Søn” (svigersønn) Henrik Paulsen og dennes hustru Karen Mikkelsdatter. Det fortelles her at Ørsnes var arven til alle Michel Michelsens døtre, Anne, Margrethe og Karen Mikkelsdøttre. Skjøtet er datert Ørsnes 21. mars 1702 og underskrevet av Maren, salig her Michels, Anne Michelsdatter og etter begjæring, Henrik Mogensen (Stoltenberg) og Elias Coldevin.

 

1720 (8. februar) var det skifte i Tønsberg etter salig Maren Nilsdatter Buntzow. Enkemann var Michel Michelsen. Arvinger var den avdøde datteren Annes to barn: a) Mats Nilsen Gram, 28 år, fraværende og til sjøs. b) Kirsten Nilsdatter Gram, gift og bosatt på Kongsberg. Ellers Marens gjenlevende døttre: Karen Mikkelsdatter, salig Henrik Paulsens etterleverske her i byen. Maren Mikkelsdatter, Mr. Elias Paulsens kjæreste sammesteds. Margrete Mikkelsdatter. Alle tre søstrene var tilstede.

 

Skipper Henrik Paulsen, født ca. 1676.[3] Fra Bjørnebu på Nøtterøy. Begravet 15. februar 1718 fra St Laurentius kirke, 42 år gammel. Gift med Karen Mikkelsdatter Holst[4], født ca. 1681 i Tønsberg. Bodde en god del i Tønsberg, men døpte barn på Nøtterøy 1700-1716 fra Ørsnes. Henrik og kona hadde skjenket et alterklede til Nøtterøy kirke: ”Et nyt dito ligeledes kantet med Sølf galuner, forærit til Kirken af Henric Poulsen Øritznæs og hans Hstr.”

Barn døpt og begravet fra Ørsnes:

1.   Michel Henriksen, døpt 31. mai 1700.

2.   Peter Henriksen, døpt 11. juni 1702. Begravet 4. april 1704.

3.   Ane Kristine Henriksdatter, døpt 28. januar 1704. Begravet 23. juni 1708.

4.   Paul Henriksen, døpt 25. april 1706. Begravet 21. januar 1713.

5.   Kjel Henriksen. Begravd 26. januar 1710.

6.   Nils Henriksen, døpt 21. juni 1709. Prøvde forgjeves å få gården tilbake.

7.   Ole Henriksen, døpt 4. oktober 1711. Kom til Kragerø. Tok slektsnavnet Bjørn. Stor etterslekt i Kragerø/Portør. Ble grunnleggeren av handelsdynastiet Bjørn

8.   Maren Cathrina Henriksdatter, døpt 5. mars 1713. Gift (1) med enkemann Eilert Henriksen Stoltenberg. Gift (2) 16. juni 1740 i Tønsberg med enkemann Henrik Bull, døpt 20. juni 1708 i Maria kirken i Tønsberg. Begravet fra samme sted 28. oktober 1745, 37 ¼ år gammel. Ingen barn.

9.   Anne Kirstine Henriksdatter, døpt 11. september 1715.

10. Maths Henriksen, døpt 24. oktober 1716. Begravet 13. april 1718 fra Vår Frues kirke.

 

Henrik Paulsen tinglyste i 1703 sitt kjøpebrev på gården Ørsnes, av skyld 2 pund smør. Solgt av hans svigermor Maren, salig Mikkel Mikkelsens, datert 21. mars 1702.

 

Karen gift (2) med skipper Hans Pedersen, bruker 1721-død 1740.[5] Han bodde også for det meste i Tønsberg. Etter Hans Pedersens død ble Ørsnes solgt på auksjon til kommandør Ole Budde.

 

*

 

Ole Budde, født 7. november 1682 på Fosen, Nord-Trøndelag. (Sønn til Kristoffer Budde og Dorthe M. Quintler.) Sgr. Commandeur Capitain” Ole Budde ble begravet 11. januar 1744, 62 år gammel. Gift med Petronelle Kirstine Green, født 1. november 1726 i København.  Begravet 5. september 1749 på Nøtterøy. Hun skal ha vært en prestedatter fra Tinn i Telemark. (Datter til Peder Fredriksen Green og Mette Røyem.) Oles slektning bodde på prestegården. Som enke solgte Petronelle Ørsnes i 1748 til neste bruker.

Barn:

1)      Mette Dorothea Budde, født 5. september 1727 i København. Gift med Hans Friderich Heggelund.

2.   Kristoffer Olsen Budde. Konfirmert 17. april 1746.

 

 

*

 

Rasmus Knap. Gift 13. juli 1741 i Lavranskirken, Tønsberg med Johanne Katharina Hørbye. (Datter til Hartvig Jeremiassen Hørbye og Inger Evensdatter Holm).

Barn:

1.  

2.   Inger Anna Knap, døpt 13. juli 1746 i Lavranskirken.

3.   Inger Anne Knap, døpt 14. september 1748 i Lavranskirken. Konfirmert 11. mars 1764.

4.   Johannes Knap, døpt 8. juli 1747 i Lavranskirken.

5.   Søren Hartvig Knap, døpt 5. mai 1750 i Lavranskirken. Konfirmert 2. mars 1766. Gift 15. desember 1772 på Tangen ved Drammen med Mette Magdalena Brandt.

6.   Johanna Katharine Knap, døpt 9. oktober 1751 på Nøtterøy.

7.   Rasmus Knap, døpt 19. mai 1753.

8.   Rasmus Knap, døpt 18. februar 1755. Konfirmert 1771.

9.   Inger Helvig Knap, døpt 9. mai 1756.

10. Hans Seeberg Knap, døpt 4. august 1757.

11. Anne Helene Trocmann Knap, døpt 3. august 1760.

 

 

Admiral Jakob Arenfeldt, født i Kjærteminde, Danmark 16. mai 1723. Død 26. november 1788 av gallefeber, og begravet i ”Nøtterøe Kirkes Kjælder under Alteret Hr. Contre-Admiral Jacob Arenfeldt paa Ørsnæs” samme år. Gift med Sofia Sibilla Nissen. Død 1763.

Barn:

1.   Hedvig Arenfeldt. Konfirmert 7. mai 1775.

2.   Birgitte Marie Arenfeldt. Konfirmert 7. mai 1775.

3.   Magdalena Belau Arenfeldt. Konfirmert 20. april 1777.

 

*

 

Hans Kristensen Foyn.

 

Gift (1)

Gift (2) med Anne Fredriksdatter Brandt. Død 1796, 61 år gammel på Ørsnes.

Gift (3) Pernille Maria Jørgensdatter Nes, enke etter murmester Andreas Hanche på Vallø

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Ørsnes eie - Ørsnes

 

Hvor dette Ørsnes eie lå hen vet jeg ikke. Det kan være forløperen til en av de kommende Kolbergplassene, men det vet jeg heller ikke. Ikke lett å vite hva som er eie her, da alle trolig kalles oftest bare Ørsnes.

 

Ole Ørsnes. Han må være den ”Ole Ørsnæs Eye” som er forlover i Stokke i 1727. Gift med Mari, født ca. 1654. Begravet 27. november 1736, 82 år gammel.

En datter av ham var kanskje:

1.   Birte Olsdatter Ørsnes. Trolovet 7. juni og gift 26. august 1732 med Jakob Abrahamsen, døpt 27. mars 1710 fra Vår Frues kirke. På Ørsnes i 1732. De flytter til Tønsberg, der de nevnes fra 1735.

Barn:

      1.   Abraham Jakobsen, døpt 3. september 1732 fra Ørsnes.

      2.   Mathis Jakobsen, døpt 16. desember 1735 i Vår Frues kirke.

Faddere: Nicolai Lintz, Henrich Bull, Ditlev Bull, Kirstine, Jens Rasmussens, Sidsel Henrichsdatter Berg.  

      3.   Andreas Jakobsen, døpt 23. januar 1739.

Faddere: Jens Rasmussen, Mathis Tokenes, Johan Christian Breitfelt, skreddersvenn, Anna Maria Raastad, Elen (O?)stensdatter.

 

*

 

Ole Ellingsen Ørsnes. Begravet 24. mai 1752, 94 år gammel. Skifte 2. april – 20. april 1751. Trolovet 9. februar og gift 5. mars 1737 i St. Laurentius kirke i Tønsberg med Sissel Olsdatter.[6] (Datter til Ole Andersen. Skifte 1703. Gift (3) 1694 i Tønsberg med Jøran Stillaugsdatter (Ottersti?). Død 1724. På Alby på Veierland.) På Ørsnes 1737-1741. I Tønsberg 1742, der de bodde i Øvre Langgate i Vår Frues kirkesogn. Ingen barn vokste opp.

Barn født på Ørsnes:

1.   Elias Olsen, døpt 9. november 1737. Faddere: Kari Ødegården, Anders Emundsen Holmen, Anders Ørsnes, Anders Teilhaugen, ”Frøken Pige” Ane Helene Olsdatter Teye. Begraves fra Vår Frues kirke 3. februar 1748, 10 år 3 måneder gammel.

2.   Ole Olsen, døpt 7. november 1739. Begravet 30. mars 1741, 1 ½ år gammel.

Faddere: Kari Nilsdatter Ødegården, Hans Jørgensen Ødegården, ”Hos Sal. Proust Gerners Enke” Mari Thorsdatter, Anders Ørsnes, Hans Sørensen Øvre Smidsrød.

 

Enkens brorsønn på skiftet 1751 var Ole Andersen Krika på Veierland. Sissel ble gift (2) med garver Anders Bergstrøm. Skifte 31. august 1753 – 3. juli 1755. Ingen barn.

 

Ole hadde mange søsken. I et skifte fra 1742 får vi nesten hele ungeflokken:

A. Anders Ellingsen Teglhagen i Sem, født ca. 1675. Død 1740, 65 år gammel. Skifte 20. august 1740. Trolovet 21. november 1703 og gift (1) 17. januar 1704 med enka på Teglhagen, Stenor Thorsdatter, død 1727, 80 år gammel. Trolovet 9. oktober og gift (2) 7. november 1728 med Karen Hansdatter Nauen i Sem, død 1759, 71 år gammel. (Karen trolovet 24. august og gift (2) 2. november 1741 med enkemann Hans Jørgensen Ødegården under Teie.)

      Barn i andre ekteskap:

      1.   Kirsten (Stine) Andersdatter, født 1730. 10 år i 1740. Farbroren Ole Ellingsen Ørsnes var hennes verge. 12 år i 1742. Hans Jørgensen ”Tejlhaugen” kalles hennes stefar og formynder. Hun var 21 år, ugift og bosatt hos stefaren i 1751.

B.  Anne Ellingsdatter, født ca. 1692. Begravet 24. juni 1742. Skifte 6. oktober 1742. Trolovet 5. oktober og gift 7. november 1723 i Stokke med Anders Jørgensen. Begge sies da å være fra Larvik. De var bosatt på en plass ”Myren” (Myra) under Søndre Holt i Arnadal.[7] Ingen barn.

C.  Knut Ellingsen, født ca. 1673. Var husmann på Skåum under Fossnes fra senest 1723-ca. 1740. Før han kom til Skåum var han tjenestedreng på Døvle i Arnadal (nevnt slik ca. 1717), og fra Skåum kom han til Himberg-eie i Ramnes. Er på Himberg i Ramnes i 1742. Nevnes ikke i Ramnes bygdebok. I 1751 er han 72 år og nevnes da som bosatt på plassen ”Wallingen” under Himberg i Ramnes. Knut var gift (1) med Kirsti Eriksdatter (ca. 1677–1737), og gift (2) 1740 i Ramnes med Signe Bryntesdatter, enke på Himberg-eie. Barn med Kirsti: Erik, født ca. 1722.

I tillegg var det en søster:

D.  Maren Ellingsdatter, født ca. 1680. Død 1740 på Teglhagen, 60 år gammel. Ugift.

 

Deres far var kanskje Elling Torgersen (f. ca. 1636), husmann på Søndre Holt i 1664.

 

 

 

Koldbergbakken – Søndre Kolberg

 

Lars Gunnarsen Vestre Kjøle, født 1775. Gift med Olea Hermansdatter Hermanshus under  Øvre Tanstad, døpt 3. august 1774 fra Veien (Kjøveien). Bodde i Kjøveien og før 1801 kom de hit.

Folketellingen 1801 – Koldbergbakken under Ørsnes.

 

Lars Gundersen, mann, 27 år, 1ste ekteskap, sjøfarende og jordløs husmann.

Olea Hermansdatter, hans kone, 28 år

Inger Maria Larsdatter, deres datter, 2 år

 

Barn:

1.   Inger Maria Larsdatter, født 20. desember og døpt 28. desember 1799 fra Kjørevegen (Kjøveien). 2 år i 1801.

2.   Herman Larsen, født 5. juli og døpt 10. juli 1802 fra Søndre Kolberg.

3.   Gunder Larsen, født 8. juli og døpt 15. juli 1807 fra Mellom Smidsrød eiet. Død 9. oktober og begravet 14. oktober 1808, 1 år og 8 uker gammel.

4.   Berthe Andrea Larsdatter, født 20. mars og døpt 29. mars 1811 fra Søndre Kolberg.

5.   Lovise Larsdatter, født 11. desember og døpt 18. desember 1813. Tvilling.

6.   Maren Oline Larsdatter, født 11. desember og døpt 18. desember 1813. Tvilling.

 

 

Samtidig bodde her i 1801:

 

Peder Olsen Nedre Elgestad, født ca. 1749. Visstnok fra Andebu. Trolovet 17. januar og gift (1) 21. februar 1783[8] med Else Maria Larsdatter Ødegården under Teie, døpt 13. juni 1756 fra plassen Båhus under Melsom. Død 3. april og begravet 9. april 1799, 44 år gammel. Trolovet 18. januar og gift (2) 6. mars 1800 med Sunneva Iversdatter Kolberg. På Ødegården under Teie 1783-1786. På Holmen Eng under Teie fra 1787. Her fra i hvert fall 1791 og kalles da bare Ørsnes.

 

Folketellingen 1801 – Koldbergbakken under Ørsnes.

 

Peder Olsen, mann, 52 år, 2dre ekteskap, Inderst og arbeidsmann

Sunneva Pedersdatter (feil, skal være Iversdatter), hans kone, 47 år, 1ste ekteskap

Lars Pedersen, hans sønner, 10 år

Jakob Pedersen, hans sønner, 4 år

 

Barn i første ekteskap:

1.   Berthe Maria Pedersdatter, døpt 25. mars 1783 fra Ødegården under Teie.

2.   Berthe Maria Pedersdatter, døpt 31. juli 1785 fra Ødegården.

3.   Oline Pedersdatter, døpt 14. november 1787 fra Holmens Eng under Teie.

4.   Lars Pedersen, døpt 15. mai 1791 fra Ørsnes.

5.   Marthe Maria Pedersdatter, døpt 28. februar 1793 fra Ørsnes. Død 30. mars av kikhoste og begravet 7. april 1793, 5 uker gammel.

6.   Marthe Maria Pedersdatter, døpt 1. mars 1794 fra Koldbergbakken.

7.   Marthe Pedersdatter, født 22. november og døpt 25. november 1795 fra Kjøveien.

8.   Jakob Pedersen, født 18. november og døpt 26. november 1797 fra Kjøveien.

 

Koldbergløkken

 

Det er mulig at dette er den samme plassen som også kalles Ørsnesløkken, men dette er ikke bevist. En del av de personene som nevnes var nok tjenere på Ørsnes.

 

Hans Larsen Kolbergløkken. Gift 4. mars 1828 med Anne Cathrine Olsdatter Ørsnes.[9] Han er ikke fra Koldbergbakken.

 

Uplassert under Ørsnes

 

Det har garantert vært flere plasser under Ørsnes. Bl.a. nevnes Ørsnesløkken. Men da vi ikke vet hvor disse personene bodde, registreres de under uplassert. En del av disse personene var nok også tjenestefolk eller inderster på Ørsnes, eller hadde losji på hovedgården.

 

I 1656 ble Ole Ørsnes utskrevet til sjøtjeneste.

 

Mari Hansdatter Ørsnes, født ca. 1690. Begravet 17. januar 1708, 18 år gammel.

 

*

 

Gamle Mari Ørsnes, født ca. 1614. Begravet i desember 1709, 95 år gammel.

 

*

Paul Bentsen, tilholdende på Ørsnes, ble 1720 stevnet av David Kristiansen Fyn for et krav på 7 daler 2 skilling fra boet etter hans salige far Kristian Davidsen. Som kontrapart til David Kristiansen nevnes også en Ole Bentsen, trolig brukeren på Buer.

 

 

Regiment QvartermesterSechman, Ørsnes. Dette er Johan Sechmann, Regimentskvartermester ved Det vestre smålenske nasjonale infanteriregiment, senere krigskommissær. Han bor på Lofts-Eik i Slagen 1729-1733. Han  eide Skallevoll i Slagen 1724-1728.

Barn:

1.   Sophia Petronelle Sechman, døpt 15. februar 1724 fra Ørsnes.

 

*

 

Mari Hansdatter Ørsnes. Trolovet 23. februar og gift 27. april 1730 med Abraham Abrahamsen, døpt 1. november 1707 fra Vår Frues kirke. De flyttet til Tønsberg.

Barn i Tønsberg:

1.   Abraham Abrahamsen, født 20. oktober 1730. Begravet 2. november samme år 14 dager gammel.

Faddere: Henrik Berg, Jonas Smed, Ole Tormosen, Karen Hans Pedersens, Elen Mathis ”Fojens” (Føyens).

2.   Ane Abrahamsdatter, født 30. november 1731.

Faddere: Abraham Borge, Henrik Berg, Otto Madsen, Marthe Jakob Bulls, Christence Catharina Faye.

 

*

 

Anders Ørsnes. Nevnt 1737-39 som fadder. På skiftet etter  Karen Nilsdatter på Ødegården under Teie 15 september 1715, har en Anders Ørsnes til gode 3 ort i boet. Kanskje samme person.

 

*

 

Tienende paa Ørsnes”, Kristen Jespersen Var. Fra Fekja i Stokke. Trolovet 21. februar[10] og gift 19. mars 1744 med, ” Tienende paa Ørsnes”, Idde (Ida) Olsdatter. Død 1744 og skifte 12. mai 1745. Hun var søster til Kari (Karen) Olsdatter, gift med Ambjørn Andersen Skjerpe. Kom til Vestre Var i Stokke.

 

*

 

Knut Nilsen Ørsnes, i 1744. Anders Andersen Ørsnes begraves fra Vår Frues kirke 19. januar 1747, 50 år gammel og hans enke Anne ble begravet 16. mai 1747, 70 år gammel. Kristen Sørensen Ørsnes i 1754. Dette kan være Kristen Sørensen som kommer til Øvre Kolberg under Nordre Smidsrød. Ole Nilsen Ørsnes i 1756, alle som faddere.

 

*

 

Pigen Anne Maria Jørgensdatter Ørsnes trolovet 3. desember 1756 med snekker Anders Pedersen Schow, Tønsberg.

 

*

 

Søren Hansen Ørsnes, nevnt som fadder 1759-1761. Ole Olsen Ørsnes er fadder i 1763. Birte Olsdatter Ørsnes er fadder 29. mai 1763.

 

*

 

Randi Trulsdatter Ørsnes. Trolovet 20. oktober og gift 6. desember 1774 med Anders Anundsen Ø. Tanstad. Helvig Trulsdatter Ørsnes. Trolovet 27. oktober og gift 28. desember 1774 med ”Den unge Karl, afskediget soldatHans KristoffersenUdkik” (Kikut under Teie). Disse er søstere og var fra Nordre Smidsrød.

 

*

 

Maren Kristensdatter Ørsnes, tjener Nils Pedersen Ørsnes og kusk Nils Pedersen Ørsnes er faddere 8. august 1781. Margrete Andersdatter Ørsnes og Kristoffer Kristensen Ørsnes er faddere 8. januar 1786.

 

*

 

Ove Pedersen, født ca. 1767.[11] Var på Ørsnes da han ble trolovet 29. oktober[12] og gift 27. november 1794 med Andrea Kristoffersdatter Øvre Buerstad. På Grindvadet 1794-1797. I Buerstadhagen under Øvre Buerstad fra 1798. Ove kalles ”enroulered” matros og husmann med jord ved folketellinga i 1801.

SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1690-1796, s. 24-25

 [1] Skattematrikkelen 1647, VI Vestfold fylke, side 67.

[2] N.R.R. XI, side 202

[3] Fadder 15.1.1712.

[4] Fadder 14.7.1707.

[5] Fadder 7.1.1734.

[6]Tiener hos mig”, skriver presten.

[7] Ikke nevnt i bygdeboka. Kan det være Myre under Prestegården i Stokke?

[8] Det står da at han skal ha vært enkemann allerede.

[9] Forlovere Lars Gundersen Kolbergbakken og Amund Madsen Veien.

[10] Forlovere: Hans Pedersen Gunnestad og Kristen Pedersen Gunnestad

[11] Kalles feilaktig Auen i både Lorens Berg og Sigurd Unnebergs Nøtterøybøker.

[12] Forlovere: Peder Hansen Søndre Munkerekken og Elias Kristoffersen Petterød.