Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

VESTRE EKENES

Kalles også Nordre Ekenes

Gårdsnr. 22

 

SKYLD: Fuldgård. Ca. 1600 var skylden 4 ½ pund smør og 15 lispund malt. I 1649 ble 5 lispund tatt vekk, og senere stod gården med 4 ½ pund smør og 10 lispund tunge.

 

E i e r e

 

Gårdens eiendomshistorie faller i eldre kjent tid nøyaktig sammen med den østre gårdens. Begge tilhørte den gang Isak Jørgenssøn Koldevei i Tønsberg, og han beholdt videre den østre gården, men solgte nevnte år den vestre gården til brukerne. Av skjøte, datert 4. mai 1695 kjøpte brødrene Torgeir Olsen og Kristoffer Olsen, Vestre Ekenes av Sal: Isak Coldevej. Skylden var 4 bismerpund 12 merker smør, samt 15 lispund tunge.

 

B r u k e r e.

 

Hele gården

2/3 fra 1619.

 

Ola Ekenes. Nevnt 1593-ca. 1645 (1633). Han ble i 1617 stevnet av lensmannen fordi han skyldte penger til Barbro Husøy. I 1616/17 solgte han sperrer til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 2 1/2 mark. 1619/20 solgte han 1/2 "støekuer" små sperrer for 60 skilling. Lensregnskapet 1619: ”Samme dag (6. september) betaler Olluff Egenes aff1 løb smør oc ½ schippund Maltt som er gaardens Tuende parter ræntte den øfrige 3 Part hafuer hand opladt Laurids Olssøn till brughs oc findes første bygsell der aff till imedtagt holdning av forscreffne part er – 1 ½ daler.” I 1620 må Ola Ekenes bøte 2 mark sølv, (1 daler), fordi han ikke gjorde sin pålagte skyssferd. I 1635 måtte Ola kenes betale 2 daler for to skyssferder han ikke hadde gjort. Ca. 1645 overtar Lars hele gården.

 

 

1/3 av gården

Fra 1619.

Hele gården fra ca. 1645.

 

Skipper Lars Olsen. Nevnt 1619-1650. Død før 1661. Gift (1) med N. N. Gift (2) med Ingeborg, født ca. 1627. Enke 1661-1665. Begravet 14. november 1711, 84 år gammel. Laurits Olsen skattet i 1619 av 1/3 i Nordre Ekenes. Samlet skyld på gården var da 1 ½ løp smør og 15 lispund malt. I lensregnskapene finner vi i 1620 ”Denn 22 Nouembris Toeg Laurids Olssøn tredie partten udj Nørdre Egenes, schylder aff all gaarden till Kong. Mayst. aarligen 1 ½ løb smør Malt xv (15) lispund, gaff i første tage – 1x (9) daler.” Han seilte i 1635 til Akershus med 31 favner ved; frakt 8 skilling pr. favn. I 1637 med 10 tømmermenn til Bremerholm. Lauritz Olsen Ekenes, Nøtterøy avla ed som borger i Tønsberg 19. februar 1639.[1] I koppskatten 1645 betaler Laurits Vestre Ekenes og hans kvinne for seg, Oluf og to piker (tjenestefolk) – 1 ½ ort fire skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Lauridz W. Eegeniss till Ko. Mayt. smør 4 ½ pd., malt ½ skippd. (Er) 2 skippd. Kon Mayt. bøxsellen. Skatt 3 dr.”

Barn i første ekteskap:

1.   Herman Larsen, født ca. 1639 (26 år i 1665). Overtok halve gården Se bruk 1.

2.   Liv(e) Larsdatter, født ca. 1640/41. Begravet 15. januar 1719, 77 år gammel. Gift med Ola Torgeirsen. Begravet 27. november 1710, 86 år gammel. Overtok halve gården, se bruk 2.

Barn i andre ekteskap:

3.   Kristoffer Larsen, født ca. 1651. 14 år, dreng og enkens sønn i 1665.

Barn som ikke kan plasseres:

4.   Augde Larsdatter Vestre Ekenes. Begravet 24. oktober 1706.

 

 

Vestre Ekenes

Bruksnr. 1

½ gården fra før 1665

 

Hvis Lars Olsen falt fra ca. 1655, har nok enken Ingeborg drevet denne halvdelen med sin stesønn som hjelp til han har overtatt den, trolig en gang rundt 1660, uten at dette kan bevises helt.

 

Herman Larsen, født ca. 1639 (26 år i 1665). Nevnes i 1661. Dette er trolig den Herman som skal ha blitt gift med Anne Nilsdatter Nordre Smidsrød. Død ca. 1715. I så fall fikk de to døtre. Oppsitter på ½ gården i 1665. Han må ha drevet denne gården i mange år sammen med stemoren Ingeborg. Bruker på halve gården i 1679. Blir borte fra dette bruket før 1687. Stiller i 1660-åra som soldat for Ekenesgårdene.

Barn:

1.   Ingeborg Hermansdatter, født ca. 1680. Begravet 9. oktober 1751, 71 år gl. Gift med Kristoffer Evensen, født ca. 1674. Begravet 20. april 1746, 72 år gl. På Øvre Tanstad.

2.   Anne Hermansdatter. Nevnt 1715. Gift før 1715 med en ”Olle Maagensen Klaastad”.

      Det er Ola Monsen Klåstad i Stokke. Bruker ca. 1715 – begravet 22. oktober 1745, 66 år 20 dager gammel. Ola Monsen på Klåstad vitnet i 1740, at han var 60 år og født på plassen Korsebrekke under Fossnes, Stokke.

      En mulig datter:

1.      Helvig Olsdatter, født ca. 1715. Død 1773, 58 år gammel. Trolovet 2. november og gift 2. desember 1740 i Stokke med Nils Kristoffersen Fekja, død 1773, 60 år gammel. Begge kalles Klåstad når de gifter seg. Overtok Klåstad.

2.      Anne Olsdatter Kroken i Sandar. Står fra Klåstad ved vielsen 1745.

3.      Et dødfødt barn. Begravet 19. desember 1722.

 

Anne Nilsdatter gift (2) ca. 1686-1688 i Stokke med Kristen Pedersen Tokenes, nevnt 1690-1722. På Tangen på Veierland, Stokke. Begravet 24. Januar 1738 fra Rød på Tjøme, 75 år gammel.

Barn:

A.  Ingeborg Kristensdatter, født ca. 1688/89. Begravet 16. mai 1752, 64 år gammel. Trolovet 27. februar fra Vestgården på Veierland og gift 10. august 1721 i Stokke med Anders Olssøn Krika, født ca. 1698 på Alby på Veierland. Begravet 16. januar 1747, 48 år, 9 måneder og 11 dager gammel.[2] (Sønn til Ola Arnesen. Skifte 23. mars 1703. Gift (2) med Åse Amundsdatter Årø i Sandeherred. På Krika.) På Krika.

B.  Herman Kristensen, født ca. 1693. Begravet 15. august 1772, 79 år, 10 måneder og 7 dager gammel. Trolovet 11. februar og gift 9. juli 1721 med Anne Hansdatter Storevar. Begravet 25. april 1772, 69 år og 5 måneder gammel. (Datter til Hans Kristofferssøn ca. 1656-1735. Gift (2) med Gunhild Pedersdatter, død 1746, 77 år. På StoreVar.) Overtok Tangen.

 

1715 (12. oktober) ble det holdt skifte på Tangen på Veierland, etter Anne Nilsdatter. Enkemannen var Kristen Pedersen. Barn med første avdøde mann: 1. Ingeborg Hermansdatter, Kristoffer TanstadsNøtterø land. 2. Anne Hermansdatter, Ole Mogensen Klåstads. Barn med gjenlevende mann: 3. Herman Kristensen, 22 år. 4. Ingeborg Kristensdatter, 26 år. Boet eide 2 13/26 merker smør i Horgen i Slagen, med anpart bygsel, og 17 merker smør med anpart bygsel i (Øvre) Tanstad på Nøtterøy. I Skarpeborge i Stokke 33 ¾ merker tunge uten bygsel.

 

Kristen Pedersen ble gift (2) 11. Juli 1717 i Stokke, med Anne Eriksdatter, fra Vestgården på Veierland.[3] En sønn Peder Kristensen, født ca. 1722. 9 år i 1731. Anne ble begravet 21. Oktober 1721, 45 år og 2 måneder gammel. Kristen ble trolovet i juni og gift (3) 28. Oktober 1722 på Nøtterøy, med enken Helvig Hansdatter Sandø, på Nedre Rød på Tjøme og flyttet dit. Ingen barn.

 

*

 

Av skjøte, datert 4. mai 1695 kjøpte brødrene Torgeir Olsen og Kristoffer Olsen, Vestre Ekenes av Sal: Isak Coldevej. Skylden var 4 bismerpund 12 merker smør, samt 15 lispund tunge.

 

Torgeir Olsen, født ca. 1659 (47 år i 1706) på bruksnr. 2. Begravet 29. desember 1739, 79 år gammel. Trolovet 17. oktober 1686 og gift 4. januar 1687 med Mari Kristensdatter Søndre Føyn, død etter 1739. I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Torger Olssøn forhen i lang tid beboet gaarden til 1740. Han var i 5 aar blind, døde saa med hustru i slette omstændigheder”. Maren Ekenes er fadder i Tønsberg 7. januar 1689. Skrevet ut som soldat for gården fra 1706. 52 år i 1711.

Barn:

1.   Anne Torgeirsdatter, døpt 3. desember 1687. Trolovet 5. mars 1717 og gift 4. januar 1718 med Erik Andersen Bjønnes/Østre Oterbekk.

2.   Alhet Torgeirsdatter, døpt 9. oktober 1689. Trolovet 30. september og gift 3. november 1723 med Lars Lembeksen, døpt 29. januar 1697. 9 år i 1703. Død 1733. På Østre Sem.

3.   Helvig Torgeirsdatter, døpt 16. oktober 1691. Begravet 2. juni 1717.

4.   Anne Torgeirsdatter, døpt 13. juli 1694. Trolovet 23. oktober og gift 20. november 1721 med Nils Mortensen Østre Ekenes. Se nedenunder.

5.   Kjersti Torgeirsdatter, døpt 17. juli 1698. Trolovet 26. februar og gift 21. mars 1725 med Søren Guttormsen Østre Kjøle, døpt 26. april 1697 fra Mellom Sem.

6.   Kristense Torgeirsdatter, døpt 26. august 1703. Trolovet 3. november og gift 8. desember 1729 med Gunder Andersen Bjønnes.

 

Morten og Just Coldevej på egne og deres to brødre, Jørgen og Iver Coldevej samt samtlige arvingers vegne etter giver fulmakt, utstedte skjøte til Torgeir og Kristoffer Olssønner på odelsretten til gården Vestre Ekenes på Nøtterøy. Datert Tønsberg 8. mars 1721.

 

1740 (19. februar) ble det holdt skifte på Vestre Ekenes etter Torgeir Olsen. Enken Mari Kristensdatter. Barna: 1. Anne Torgeirsdatter, gift med Erik Andersen Oterbekk. Død og etterlatt seg 2 barn: 1) Ole Eriksen, 21 år gammel. B) Henrik Eriksen, 14 år gammel. 2. Alhet Torgeirsdatter, gift med Anders Larsen Sem. 3. Anne Torgeirsdatter den yngre, gift med Nils Mortensen og bosatt på vestre Ekenes. 4. Kirsti Torgeirsdatter, død og etterlatt seg 5 barn: a) Nils Sørensen, 14 år. b) Hans Sørensen, 11 år. c) Henrik Sørensen, 3 år. d) Eli Sørensdatter, 8 år. e) Ingeborg Sørensdatter, 6 år. 5. Kristense Torgeirsdatter, gift med Gunder Andersen Bjønnes.

 

*

 

Nils Mortensen, døpt 5. november 1696.[4] 9 år i 1706. Begravet 27. januar 1762, 65 år gammel. Foreldrene, se under Østre Ekenes. Trolovet 23. oktober og gift 20. november 1721 med Anne Torgeirsdatter d.y. fra Vestre Ekenes, døpt 13. juli 1694. Begravet 29. desember 1781, 88 år gammel. Kjøpte halve bruket av svigerfaren i 1725. Resten overtok han i 1740. I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Nils Mortenssøn fik derefter den halve part, er i ganske maadelig tilstand”.

Barn:

1.   Helvig Nilsdatter. Begravet 31. januar 1723.

2.   Et barn. Begravet 12. februar/mars 1722.

3.   Live Nilsdatter, døpt 20. desember 1722. Senere skjebne ukjent.

4.   Henrik Nilsen. døpt 18. mars 1724. Begravet 21. mai 1724.

5.   Morten Nilsen, døpt 18. august 1725. Konfirmert 8. oktober 1741. Senere skjebne ukjent.

6.   Helvig Nilsdatter, født ca. 1728. Konfirmert 29. september 1744. Trolovet 10. januar og gift 12. februar 1750 med Anders Kristoffersen Bjønnes. Overtok gården. Se nedenunder.

7.   Mari Nilsdatter, døpt 13. august 1730. Konfirmert 9. april 1747 fra Østre Ekenes. Trolovet 11. november 1756 og gift med Ole Sørensen Bjønnes.

8.   Torgeir Nilsen, døpt 3. desember 1732. Trolig død liten.

9.   Torgeir Nilsen, døpt 8. desember 1733. Begravet 25. mars 1734, 15 uker gammel.

10. Torgeir Nilsen, døpt 18. februar 1735. Konfirmert 1751. Senere skjebne ukjent.

 

*

 

Anders Kristofferen fra Bjønnes, døpt 7. desember 1723. Død 6. juni og begravet 11. juni 1803, 80 år gammel. Efter næsten 54 Aars Egteskab med sin 77 Aar gl. Hustrue, Helvig Nielsd.” Trolovet 10. januar og gift 12. februar 1750 med Helvig Nilsdatter Vestre Ekenes, født ca. 1728. Se ovenfor. Død 16. oktober og begravet 23. oktober 1807, 80 år gammel.

Barn:

1.   Morten Andersen, døpt 11. november 1750. Begravet 11. oktober 1773, 23 år gammel.

2.   Kari Andersdatter, døpt 25. november 1752. Gift 10. oktober 1775 ”Efter Kongl. Allernaadigst Bevilgning af 6te Jul. a. c. i Huuset p. V. Eegenæs ægteviede tilsamen” med Nils Larsen Rønningen (Sand)

3.   Kristoffer Andersen, døpt 18. august 1754. Begravet 10. desember 1755, 1 år gammel.

4.   Kristine Andersdatter, døpt 29. september 1756. Gift 28. desember 1779 ”Efter Kongl. Allernaadigste Bevilling af 3die Dec. h. a. Hieme i Huuset ægteviede” med Mikkel Hansen Nordre Sande. Flytter til Øre.

5.   Kristoffer Andersen, døpt 5. desember 1758. Overtok en part av gården. Se nedenunder.

6.   Nils Andersen, døpt 5. august 1761. Død 1781 til sjøs på ”Hjemreys. fra Beaurdeaux”. Disse 6 herfra bleve med Skib og Gods borte.”

7.   Anne Andersdatter, døpt 11. desember 1763. Konfirmert 10. oktober 1779. Trolovet 27. november 1792 og gift 16. januar 1793 med ungkar, skipper og borger, Peder Hansen Østre Ekenes.

8.   Arne Andersen, døpt 8. januar 1766. Barnet er ført inn som Anne, men skal være Arne. Arne Andersen ble konfirmert 11. mai 1783. Overtok en part i gården, se nedenunder.

 

Vestre Ekenes

Bruksnr. 2

½ gården fra ca. 1655

 

Ola Torgeirsen, født ca. 1627 (38 år i 1665). Nevnes 1661. Begravet 27. november 1709, 86 år gammel. Gift med Live Larsdatter Ekenes, født ca. 1640/41. Begravet 15. januar 1719, 77 år gammel. Begraven”. Bruker fra 1661. Nevnt som bruker på halve gården i 1679.

Barn:

1.   Torgeir Olsen, født ca. 1659 (47 år i 1706). Begravet 29. desember 1739, 79 år gammel. Kom til bruksnr. 1.

2.   Ane Olsdatter, født ca. 1661. Begravet 25. november 1692, 31 år gammel. Graffæst(et)”. Ugift.

3    Kristoffer Olsen, født ca. 1665 (41 år i 1706). Se nedenunder.

 

*

 

Av skjøte, datert 4. mai 1695 kjøpte brødrene Torgeir Olsen og Kristoffer Olsen, Vestre Ekenes av Sal: Isak Coldevej. Skylden var 4 bismerpund 12 merker smør, samt 15 lispund tunge.

 

Christoffer Olsen, født ca. 1665 (41 år i 1706). Begravet 2. april 1753 fra Ulvø, 91 år gammel. Trolovet 14. desember 1699 i St. Laurenti kirke i Tønsberg og gift 1700 med Margrete Andersdatter Husøy i Slagen, født ca. 1668. Begravet 22. september 1747 fra Vestre Ekenes, 79 år gammel. (Datter til Anders Tormodsen, nevnt 1675-begravet fra Vestre Ekenes 25. juni 1716, 79 år gammel og Mari Henriksdatter. Begravet 6. april 1712 fra Vestre Ekenes, 77 år gammel. På Husøy i Slagen.) Bruker 1695-1742. I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Kristoffer Olssøn brukte i lang tid den anden halve part til 1742, opholder sig nu hos sine børn, som maa føde ham”. Skrevet ut som soldat for gården fra 1706. 46 år i 1711.

Barn:

1.   Henrik Christoffersen, døpt 26. oktober 1700. Begravet 16. mars 1701.

2.   Henrik Christoffersen, døpt 17. desember 1701. 4 år i 1706. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Anne Christoffersdatter, døpt 6. mai 1703. Trolovet 26. oktober og gift 1. desember 1729 med Hans Nilsen Bjørnebu.

4.   Mari Christoffersdatter, døpt 9. august 1705. Trolovet 30. oktober og gift 4. desember 1732 med Nils Olsen Ulvø.

5.   En datter. Begravet 1. mars 1710, 3 år gammel.

6.   Live Christoffersdatter, døpt 9. juli 1710. Trolovet 4. november og gift 28. desember 1730 med Jens Sørensen, døpt 27. august 1702 fra Søndre Nes. Bodde da på Ekenes. Først til Østre Nøtterøy, så til Bjørnebu. Personalia, se Bjørnebu.

 

Morten og Just Coldevej på egne og deres to brødre, Jørgen og Iver Coldevej samt samtlige arvingers vegne etter giver fullmakt, utstedte skjøte til Torgeir og Kristoffer Olssønner på odelsretten til gården Vestre Ekenes på Nøtterøy. Datert Tønsberg 8. mars 1721.

 

1714 (11. oktober) ble det avholdt skifte på Vestre Ekenes etter Kristoffers Olsens svigermor Mari Henriksdatter. Arvingene var enkemannen Anders Tormodsen og barna: 1. Tormod Andersen, død og etterlot barna: A. Ole Tormodsen, 8 år gammel; B. Mari Tormodsdatter, 10 år gammel; Anne Tormodsdatter, 4 år gammel. 2. Margrete Andersdatter, gift med Kristoffer Ekenes og 3. Live Andersdatter, gift med Rasmus Nes.

 

Ifølge skjøte av 17. mars 1732 selger Kristoffer Olsen og kona Margrete Andersdatter sin del av Vestre Ekenes, 2 bismerpund 6 merker smør og 7 ½ lispund tunge. til sønnen Henrik Kristoffersen.

 

*

 

Henrik Kristoffersen, døpt 17. desember 1701. 4 år i 1706. Død 1753 (på sjøen?), men ikke registrert i kirkeboka. Trolovet 17. oktober og gift (1) 23. november 1730 med Inger Nilsdatter Kjøle, døpt 5. august 1708. Begravet 3. juli 1748, 40 år gammel. Det står at hun ble begravet fra Østre Ekenes, men dette må være feil. Trolovet 9. november og gift 30. desember 1748 med Helvig Hansdatter Sevik, født ca. 1714 i Hedrum. Begravet 12. mai 1781 fra Østre Ekenes, 67 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Mari Henriksdatter, døpt 9. september 1731. Begravet 11. oktober 1731.

2.   Mari Henriksdatter, døpt 15. november 1733. Trolovet 27. november 1755 og gift 8. januar 1766 med Tommes (Tomas) Hansen fra Nordre Føyn, døpt 27. desember 1730. Overtok gården. Se nedenunder.

3.   Live Henriksdatter, døpt 27. januar 1737. Trolovet 20. april og gift 26. november 1765 med enkemann Peder Olsen Nedre Tanstad, døpt 15. januar 1730.

4.   Margrete Henriksdatter. Begravet 7. oktober 1740, 22 uker gammel.

5.   Søren Henriksen, døpt 29. september 1741. Begravet 24. februar 1743, 1 ½ år gammel.

6.   Helvig Henriksdatter, døpt 4. september 1745. Trolovet 24. februar og gift 28. april 1777 med Kristen Kristensen Nedre Sem.

Barn i andre ekteskap:

7.   Søren Henriksen, døpt 6. august 1750. Begravet 1. november 1750, 13 uker gammel.

 

I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Henrik Kristofferssøn fik parten efter ham (faren; red anm.). bruker den endnu, er i slet tilstand”.

 

1748 (28. oktober) er det skifte på (Vestre) Ekenes etter Inger Nilsdatter. Enkemann var Henrik Kristoffersen. Barn: 1. Maren Henriksdatter, 14 år gammel. 2. Live Henriksdatter, 10 år gammel. 3. Helvig Henriksdatter, 3 år gammel.

 

1753 (2. oktober) var det skifte på Vestre Ekenes etter Henrik Kristoffersen. Enken var Helvig Hansdatter. Barn med første avdøde hustru: 1. Maren Henriksdatter, 19 år. 2. Live Henriksdatter, 16 år. 3. Helvig Henriksdatter, 8 år.

 

Helvig ble trolovet 5. desember 1756 og gift (2) med enkemann Ola NilsenØstre Ekenes og flyttet dit.

 

*

 

Skogsameie mellom Søndre og Nordre Gipø og Østre og Vestre Ekenes.

 

Anno 1712 dend 16 Aprilis Da dette Aars 1ste Alhmindelig skatte og Sageting holtis paa Gullelj Stefne Stue for Alhmuen af Nøtterøen, Er til Publication effterskrefne brever indleverede som følger:

 

Madz Gregersen, Kongelig Mayts forrige Tolder udj Tonsberg paa Velbaarne Herr Justitz Raad og Ambtmand Wernschiolds veigne, som Landherre til dend gaard Nørdre Gibøe paa Nøtterøen som nu bebois af Søren Haagenßen, Rasmuß Øldrich boende paa dend gaard Søndre Gibøe paa Nøtterøen paa Egen Veigne: Jørgen Anundsen boende paa bemte gaard Søndre Gibøe ibidem paa egen veigne; Christopher [og][5] Torgeir Olesønner boende dend gaard vestre Egenæs paa offte bemte Nøtterøe /: Hvilchen gaard nu beboes og brugis af Jørgen Anderßen :/ paa egen veigne, kiendis og hermed for alle lauglig vitterlig giøre; at saasom dend tilforn bemte fire gaarder Søndre og Nørdre Gibø samt østre og Vestre Eegenæs som ere 4re fulde gaarde hørende Skoug hidindtil haver været Een SamEje Skoug till bemte gaarders fældis hugste og faehafn, og vj formedelst Skougens Riegheedz skyld, saavelsom og aleen hver af os, sig sin deraf tilkommende, andeel, effter egen behag Kunde Nøttig giøre og nu er bleven tilsindz at skiffte og deele os bemte SamEje Skoug jmellum, som og effter gaaede Compass gang, saaledis af ere skifftet og deelet som følger; 1 haver vj deelet bemte Skoug _nt j tou efter Compassens viisning nemblig fra Nordvæst [og] til vestre og til Sydeste tiloft__?? som lager sin begyndelße fra Søren Nor. Gibøes hagegard og lige til dend mit udj Skougen paa dend saa kaldede Klepperaas Llggende store Steen, fremdehlis fra denne (fol. 149b) Steen lige ned udj Elven som løber, bemte Sameje Skaug og Bue gaardens øde gaard,

 

2 skall efter dend nu gaaede og samtøchte deelingßgang opsættis et giærde fra fra bemte Søren Nørdre Gibøes hage gard og  ligenes til forskrefne Elven, haver Een hver af for bemte 4 fulde gaarder bel[oer??]e skal opsætte og fremdelis vedlige holde dend fierdepart af bemte giærde.

 

3 Af Hvilche nu saaledis dett er, Bemte Compass gang af deelede 2de Skoug parter; Søndre og Nørdre Gibøes Ejere og beboere, dend Søndre part til deris hust og hafn hereftter skall følge, niude og beholde upaa om?? Then j alle maader;

 

4 Og som Søndre og Nørdre Gibøes forrige beboere for lang tiid siden haver uprydet een liden Løihe seten?? Og deres effter kommer ha?ind til udj brug hafft Nære ved Tanstad=bechen kaldis jhlen, nemlig ger__udj?? Dete som ligger udj dete nu af dehler og øster samt væstre Egenæs tillodnede Nørdre skoug Steehn; Saa een v, derom saaledis aftahlte og seat?? Foreenede at Søndre og Nørdre Gibøes gaarder Ejere og beboere __ nefnte, loihe [evt. loise] jbem kaldet, uanseet at dend som bemte udj dend Nørdre part af dete Skoug stiche som østre og vestre Egenæs gaarder nu er tilfalden befindis, hereffter ubehindret skall niude og beholde, detz til bekræfftelse at saaledis og effter kommis skall, haver vi samtlig, forbemte denne frjvillig giørde og indgaaede deeling og forEening med Egne Hænder og Zigneter underskrevet og Stadfæstet, samt venlig ombedet Monsr Morten Ellefsen Lieutenant ved Landdragunerne og Tor Amundßen øre som ved denne dehling vare hoßværende med os til vitterlighed at ville underskrive og forseigle Actum Søndre Gibøe dend 23 Novembr 1711

Madz Gregerßen         Rasmus

 

*

 

Tommes (Tomas) Hansen fra Nordre Føyn, døpt 27. desember 1730. Død 4. juni og begravet 11. juni 1798 fra Nordre Sande. Trolovet 27. november 1755 og gift (1) 8. januar 1766 med Mari Henriksdatter Vestre Ekenes, døpt 15. november 1733. Begravet 25. november 1770, 37 år gammel.

Barn:

1.   Henrik Tomassen, døpt 16. desember 1756. Konfirmert 1773 på Nøtterøy. Ikke nevnt siden.

2.   Kristoffer Tomassen, døpt 3. september 1758. Døde udenfor Meenighederne paa deres Søe-Reyser” i 1776.

3.   Hans Tomassen, døpt 21. juni 1761. Trolovet 12. desember 1786 og gift 10. januar 1787 med Inger Nilsdatter Øre. Først noen år på Øre. Kom til Nedre Tanstad.

      Barn født på Vestre Ekenes:

      1.   Maren Hansdatter, døpt 6. juni 1786. Før ekteskap.

4.   Ingebret Tomassen, døpt 6. november 1763. Begravet 9. april 1769, 4 ½ år gammel.

5.   Inger Tomasdatter, døpt 19. juli 1765. Begravet 24. mai 1780, 15 år gammel.

6.   Live Tomasdatter, døpt 24. september 1767. Begravet 10. januar 1784, 17 år gammel.

7.   Anne Tomasdatter, døpt 29. april 1770. Begravet 6. november 1770, 27 uker gammel.

 

Tomas ble trolovet 15. juli 1771 i Stokke og gift samme sted (2) 20. januar 1772 med Mari Hansdatter Lunden, fra Stokke. (Datter til Hans Henriksen Lunden og Maren Andersdatter Lågerød.)

Barn:

8.   Mattis Tomassen, døpt 24. juli 1774. Faddere: Helvig Nilsdatter Vestre Ekenes, Live Henriksdatter N. Tanstad, Ole Nilsen Østre Ekenes, Anders Hansen Lunden av Stokke, Kristen Madsen Mellom Smidsrød. Gift fra Nordre Sande som ungkar, skipper og borger 27. desember 1798 med Kirsten Larsdatter Meum. ” Med Kongel. Tilladelse af 7de Dec. d. A. egteviede Hjemme i Huuset

 

Med årene blev det skralt med Tomas Hansens økonomi, og han måtte gå fra jordveien. Han bygslet sig så et bruk på Nordre Sande, der han døde. Sønnen Mattis fikk bruket på Sande etter han.

 

 

 

Arne Andersen, døpt 8. januar 1766 på Vestre Ekenes. Se ovenfor. Barnet er ført inn som Anne, men skal være Arne. Arne Andersen ble konfirmert 11. mai 1783. Død 4. juni og begravet 9. juni 1848, 82 år gammel. Trolovet 26. november 1795 og gift 29. desember 1796 med Sibille Augustinusdatter, som da bodde på Vestre Ekenes. Døpt 26. mars 1768 fra Nordre Ektvet i Vivestad (Ramnes). (Datter til Augustinus Kristoffersen Lerstang i Ramnes. Død 1780 på Brattås under Nordre Foss, 52 år gammel. Gift 1765 i Ramnes med enken på Nordre Ektvet, Ingeborg Arnesdatter. På Nordre Ektvet i Vivestad, Kårjord i Botne og plassen Brattås under Nordre Foss i Botne.)

1.   Anders Arnesen, født 7. juli og døpt 11. juli (straks hjemmedøpt) 1797. Overtok gården, se nedenunder. Ugift.

2.   Morten Arnesen, født 10. oktober og døpt 14. oktober 1798. Død 11. januar og begravet 18. januar 1802, 4 år gammel.

3.   Augustinus Arnesen, født 23. juli og døpt 27. juli 1800. Gift 17. februar 1825 med enken Andrea Hansdatter på Nordre Gipø.

4.   Morten Arnesen, født 11. februar og døpt 17. februar 1803. Død i november og begravet 6. desember 1806, 5 år gammel. 

5.   Hans Kristian Arnesen, født og hjemmedøpt 19. november. Døpt i kirken 28. november 1805. Gift 1842 med Inger Maria Evensdatter. Bodde på Nordre Gipø.

 

Sibilles søsken:

1. Åse Augustinusdatter, døpt 16. februar 1766 fra Nordre Ektvet i Vivestad (Ramnes). Hun       

    var 34 år, ugift og tjenestepike på Valle i Ramnes i 1801. Gift 8. mai 1802 i Ramnes med 

    Ole Olsen Gislerød i Ramnes.

    Barn:

    1. Ole Olsen, døpt 13. februar 1803 fra Gislerød.

    2. Ingeborg Maria Olsdatter, døpt 30. september 1804 fra Gislerød.

2. Anne Augustinusdatter, døpt 2. februar 1771 fra Kårjord i Botne. 29 år og tjenestepike

    på Vestre Ekenes ved folketellingen 1801. Trolovet 15. februar og gift 24. mars 1803 på   

    Nøtterøy, med ungkar og soldat, Elias Engebretsen S. Sørby i Stokke. Kom til Søndre

    Sørby.

3. Kristoffer Augustinussen, døpt 4. april 1773 fra Kårjord. Begravet 5. april 1775.

 

 

 

 

Lahelle

Dette er leid grunn fra bruksnr. 7 under Vestre Ekenes. Her var det overfart fra Nøtterøy til Foynland. Kanskje også en gammel laste- og losseplass.

 

Husholdning nr. 1

 

Skredder Bent Nilsen, født ca. 1766 i Sverige. Død 26. mars som enkemann og fattiglem og begravet 1. april 1853, 87 år gammel, fra Lahelle. Gift 2. august 1811 fra Vestre Bolæren med piken Anne Jensdatter Skjæret under Vestre Bolæren, døpt 22. august 1784. Død 8. mai og begravet 15. mai 1845, 68 år gammel, fra Lahelle.

Barn:

1.   Nils Bentsen, født 11. oktober og døpt 19. oktober 1811 fra Mellom Bolæren.

2.   Marthe Kirstine Bentsdatter, født 15. februar og døpt 20. februar 1813 fra Mellom Bolæren. Gift 15. august 1838 Tor Henrik Engebretsen, født 16. mars på Steinkløss og døpt 23. mars 1811. Død 1875. Han bodde da på Hvalø. Kom til Roppestadholmen.

3.   Berte Andrea Bentsdatter, født 24. april og døpt 30. april 1815. Gift 15. april 1845 på Nøtterøy med Snekker Kristen Jensen. Bl.a. på Fjærholmen.

4.   Jens Bentsen, født 2. juli 1817.

5.   Jens Bentsen, født 13. oktober og døpt 20. oktober 1820. Gift (1) med. Gift (2) 21. mars 1856 fra Knarberg, men enken Anne Marie Johannesdatter Knarberg, født i Sparrønningen.

6.   Anders Bentsen, født 10 og døpt 18. februar 1824. Gift 16. januar 1851 med Maren Mathea Nilsdatter fra Onsøy, Østfold, da 27 år (Datter til Nils Hågensen).

7.   Jakob Bentsen, født 18. mars og døpt 29. mars 1826.

8.   Andrine Bentsdatter, født 23. desember 1828 og døpt 3. januar 1829. Tvilling.

9.   Stine Bentsdatter, født 23. desember 1828 og døpt 3. januar 1829. Tvilling.

 

 

Husholdning nr. 2

 

Ole Kristian Johansen, født 8. april på Østre Ekenes og døpt 15. april 1823. Død 9. oktober og begravet fra Lahelle 11. oktober 1856, 33 år. gammel. Gift 23. januar 1845 fra Vestre Ekenes med Maren Marie Fredriksdatter fra Tjøme. Matros.

Barn:

1. Johan Fredrik Olsen, født 10. mars og døpt 18. mars 1845 fra Nordre Gipø.

2. Maren Kirstine Olsdatter, født 2. august og døpt 26. september 1847 fra Lahelle.

3. Kristen Julius Olsen, født 10. november og døpt 23. november 1849 fra Vestre Ekenes eiet.

 

1. Ingeborg Olsdatter, født 25. september og døpt 12. oktober 1855 fra Lahelle. Død 21. mars og begravet 28. mars 1856 fra samme sted, ½ år gammel. Moren kalles her for Ingeborg.

 

Hans mor, Maren Sofia Nilsdatter, døde 12. oktober som legdslem og ble begravet 18. oktober 1858 fra Lahelle under Vestre Ekenes, 61 år gammel.

 

 

Uplassert under Lahelle

 

Anders Olsen Bugården. Gift (1) 12. februar 1829 med Ingeborg Maria Olsdatter Vestre Ekenes. Død 13. oktober i barselseng og begravet 20. oktober 1835 fra Søndre Nes Lunden.

Barn i Lahelle:

1.   Ole Andersen, født 20. oktober og døpt 27. oktober 1829 fra Ekenes eiet (Lahelle)

2.   Augustinus Andersen, født 14. februar og døpt 21. februar 1833 fra Lahelle.[1] Tønsberg regnskapsprotokoller 1a. Kirkeregnskap 1637-1693. (Vor frues kirkesogn).

[2] Hans søster Sissel Olsdatter, se Ørsnes.

[3] Levde visstnok ugift, skriver Lorens Berg, men det er feil.

[4] Fadder: 1734-1750.

[5] Teksten er tilsmusset av en blekkflekk. Kontekst og den bevarte nedre stav av g-en innebærer dog utfylling med konjunksjonen og.