Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SØNDRE GIPØ

Gårdsnr. 24.

 

B r u k e r e

 

Brand Andorsen, død på Gipø søndre ca. 1413. Gift med Margreta Halvardsdatter, enke og trolig bruker av Søndre Gipø i 1413.

 

1413 (18. november). I et brev, datert lørdagen nest etter Mortensmesse er nevnt at lagrettemennene Gunder Hallvardsson og Finn Olafsson var tilstede på Teie og hørte at Finn Torgjulsson[1] fører to vitner: Asmund Asgautsson og Margreta Halvardsotter som sverger at de var i søndre garden i Gipøy og hørte at Brand Andorsen syk på sitt legeme og ved sine fulle fem ga til St. Hallvards kirke i Oslo 2 ½ løps land i Smidsrud i Øvre gården og i søndre del[2] Margrete Hallvardsdotter, enke etter Brand Andorsen, hadde gitt ved sine fulle fem og ikke syk, 2 ½ løps land i Øvre gården og søndre del til samme St. Hallvards kirke

Hun får igjen som motgave av Finn 1 pd 2 lp i mel og korn for Smidsrød.

 

De ga til sammen 5 løps land i Øvre søndre Smidsrød. Skyldenheten her må bli i smør, der 1 løp smør tilsvarer 1 skippund tunge. Dermed har de nok skjenket hele Øvre søndre Smidsrød på 5 skippund. Øvre gården er trolig Nordre gården.

 

ORIGINALTEKST

Ollom monnom þæim sæm þetta bref sea æder høyra, senda Gunnar Haluardhson ok Finnar Olafson q. g. ok sina mit vilium ydar kunnikt gera at mit varom j Teigom a laugurdaghen  nesta eptir Marteins messo ok a fimta are ok tyttughta rikis okars vyrduleghs herra herra Eiriks med gudz naadh Noreghs kononghs saghom ok høyrdom aa at Finnar Þorgiuls(son) leidde firir okar tuau skilrik vitne er sua eita Asmundar Asgautson ok Margareta Haluardz dotter ok a book suoro med fullum eidstaf at þau varo j sydra gardenom j Gipøy ok høyrdo a at Brandar Andorson siukar at likam sinom ok heill at samuiti [sin]o gaf till sancte Haluardz kirkiu j Oslo halft þridia laups landh j Smidzrudi [j ø]fsta gardenom ok j þæim synzsta till æuerdeleghre eigo vndan sik ok sinom ærfuingiom jtem høyrdom mit fyrnæmpdir Gunnar ok Finnar en a fyrnæmpdan laugurdagh j Teigom at Margareta Haluardz dotter eigin kona fyrnæmdz Brandz kenditz firir okar at hun hafde gefuet heil ok vsiuk en halft þridia laups landh j fyrnæmpdo Smidzrudi en j øfsta gardenom ok þæim synsta til sancte Haluardz kirkiu j Oslo till æuerdleghre eigo vndan sik ok sinom ærfuingiom. kenditz ok optnæmdh Margareta firir okar at hun hafde vpboret af Fin Þorgiulsyni tuau linspund ok pund j miole ok j korne j mote giof firir fyrnæmth Smidzrudh. ok till sannynda her vm settom mit okor jncigli firir þetta bref er gort vaar a deghi ok are sæm fyr seghir.

 

Tillegg bakpå: Vm Smidzrudh j sønzsta gardenom j Nioterøyne.

 

*

 

 

Søren Gipø. Nevnt 1560-1604. Gift. Bruker ved bygningsskattene 1593, 1595 og 1604. Søren Gipø måtte 1560/61 bøte 25 daler og 6 kuer fordi han gikk til sengs med en gift kvinne. Hun het Siri og måtte likeledes bøte 8 daler for ugjerningen.[3]

Barn:

1.  Hans Sørensen, født på Gipø på Nøtterøy, ble utskrevet til soldat på Nøtterøy 19. april 1624.

 

*

 

Jørgen Gipø. Nevnt 1605-1641. Gift med Mari Amundsdatter, nevnt 1621-1632. (Datter til Amund Østensen, nevnt 1575-1604, og Steinor Torsteinsdatter, nevnt 1614-p.m. 1633. Trolig død før 1619. På Kimestad i Borre.)

Jørgen Gipøen” solgte i 1617 2 tylter 10 alne store granbjelker til en hollandsk skipper i Grindholmsund (Vrengen) for 12 skilling. Han eide 10 lp mel i Søndre Gipø og 10 merker smør i Kimestad.[4]

 

Et makeskiftebrev datert 20. mars 1621 forteller at Knut Olsen på Kvån i Botne og hans kjære hustru Live Amundsdatter har inngått et makeskifte og jordebytte med ”min kjære suoger” Jørgen Gipø og hans kvinne Maren Amundsdatter. Knut makeskifter 2 ½ lp i sin påboende gård Kvån og får igjen deres 10 bismermerker smør i Kimestad i Borre.[5] Dette dokumentet ble også lagt fram 15. september 1656. Maren nevnes i et dokument, datert 23. februar 1632, der søsteren Mette prøver å selge henne sin søsterlodd i Kimestad i Borre, men hun vil ikke kjøpe.[6]

 

«Jørgenn Gipøenn» skatter av følgende gods:

                                                1624

S. Gipø på Nøtterøy                 2 pd smør

Kimestad i Borre                     6 m smør

 

1636 xv (15) pund 10 merker smør. I en liste over Nøtterøy – Bøndenes odels- og pantegods fra 1637 står Jørgen Gipø med 5 pund 10 merker smør.[7] I 1637/38 hadde Jørgen Gipø stevnet Tarald H(åvarsen) Brekke i Slagen med lensherrens stevning, men Tarald møtte ikke, og fikk hele 6 ½ riksdaler i bot for denne forsømmelsen. I båtmannskatten 1640 står ”Jørren Gipøen” med ½ skp tunge 10 merker smør. Landskatten 1640.

Barn:

1.   Amund Jørgensen, født ca. 1602(63 år i 1665). nevnt ca. 1645-ca. 1677. Overtok Gipø. Se nedenunder.

2.   Anna Jørgensdatter, nevnes 1663-1681. Gift med (1) Gunder Auensen, nevnt 1626-1651.[8] På Søndre Hem i Undrumsdal 1626-ca. 1647. På Skoppum i Borre 1647-49[9] og på Kimestad i Borre 1650-51.[10] I koppskatten 1645 føres han opp med sin kvinne, en dreng og en pike på Søndre Hem. Gift (2) med Kristoffer Einarsen, nevnt 1654-1689. På Kimestad i Borre.[11]

3.   Flere søsken ifølge diverse dokumenter om Kimestad i Borre, men disse er unavngitte. I dokument fra 1656 står blant annet: ”Maren Gipøs barn som er Amund Gipø og  hans søsken, deriblant Kristoffer Kimestads hustru Anna Jørgensdatter. Senere i dokumentet står: ”Hustru Anna Jørgensdatter og søsken på sin mor Maren Gipøs vegne.”[12]

 

*

 

Amund Jørgensen, født ca. 1602 (63 år i 1665). nevnt 1642-ca. 1677. Gift 1642/43. Amund Gipø måtte i 1642 bøte 9 riksdaler til kongen fordi han besov sin hustru før brylluppet. I koppskatten 1645 betaler Amund Gipø for seg, sin kone, en dreng og en pike – 1 ort 8 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Anun Gipøen bondegotz korn 3 tn., meell ½ skippd. till Ko. Ma. smør 1 ½ pd., malt 1 fr. (Er 2 skippd. 9 lispd. Bunden bøxsellen. Skatt 4 dr.”[13]

Av et skjøte utstedt av sønnen Jørgen i 1721, får vi vite at i 1653 eide en Ivar Olsen på Elgöen i Tjörn sogn i Bohuslän 3 tønner havreskyld i Søndre Gipø, men pantsatte dette nevnte år til Amund for 144 riksdaler. Denne havreskylden ble ikke innløst, og gikk derfor over i Amunds eie. 1655 – 1 skp mel. Amund nevnes sammen med Knut Kvån og Kristoffer Kimestad i et dokument datert 10. april 1658, tatt inn i dokumentet fra 16. juni 1658 om eier- og brukerrettighetene til teigen Bondalen. Anund Gipøen” var lagrettemann 4 av seks ved Prins Kristians hylling, datert Semb stevnestue 9. juli 1656.[14]Amund Gibøen” var lagrettemann 11 av 12 i Arnadal og Nøtterøys brev til arvehyllingen, datert Tanstad stevnestue 30. juli 1661.[15] På Søndre Gipø.

Odelsskatten 1664 sier: Anund Gipøen i Gaarden Hafre3 txrBruger self Meell 5 lispd

I 1665 hadde Amund en dreng og landrytter: Engebret Olsen, født ca. 1638 (27 år i 1665).

Barn:

1. Jørgen Amundsen, født ca. 1650 (1646), (15 år i 1665 og 60 år i 1706). Begravet 25. juli 1723, 78 år gammel. Overtok hele gården ca. 1677, men grunnet pengeproblem måtte han overgi halve gården og drev den ene halvdelen av Søndre Gipø fram til sin død.

2. Engebret Amundsen, født ca. 1653. 13 år i 1665. Ikke nevnt i 1685, så han må være død.

3.  Maren Amundsdatter, død før 1685. Gift med Torgeir, trolig død før 1685. Hun hadde arvet en part i gården som ble arvet av datteren. Denne hadde igjen solgt den til morbroren Jørgen.

     Barn:

     1. Gunhild Torgeirsdatter, Levde trolig 1685.

4.  Anne Amundsdatter, død før 1685. Hun hadde solgt sin del i farsgården til Ole Tanstad, og denne hadde igjen solgt den til Jørgen Gipø. Her nevnes ingen etterkommere.

5.  Berte Anundsdatter. Gift med Hågen Pedersen Nedre Tanstad.

 

Kiender ieg Jørgen Anundsen, boende paa Gipøen paa Nøtterland, j grefskabet Jarelsberg og giør herved for alle vitterlig, At ieg ret vitterlig gield, og et venlig lån er skyldig blefven til erlig og velagte unge Karl Rasmus Pedersen Ølrich, reede Penge, 102 riksdaler for hvilcke Et hundrede og Toe riksdaler ieg med min Kiere Hustrue Jdde Jngebretsdatter og nedenfor effter nefnte vedkommendes villie ia. og samtøche, hafver pantsatt, og med dette mit bref hermed fuldkommeligen pantsetter bemelte Rasmus Pedersen Øldrich de tvende mine Søstre, nemblig Maren Amundsdater, hendes part som igien hendes Datter, Gunild Torgeirsdatter, efter hendes moder er tilfalden, og hun til mig igien, mod derfore af mig anamede betalning afstaaet hafver, item Anne Amundsdatters Part, som hun før hendes død til Ole Tanstad hafde pantsat, og ieg af hannem igien indløest hafver:  Derligeste og min Søster berte Amundsdatters Part, som hendes Mand Haachen Pedersen Tandstad med hendes minde og Samtøche, til mig afstaaet hafver.

 

Jeg underskrevne Jørgen Anundsen, boende paa Søndre Gibøen, udj Nøtterøens hoved Sogn, udj grefskabet Jarelsberg, kiender og herved vitterlig giør, at som nu Sl: Iver Olsen, fordum tid boed paa Elgøen i Kiønnøe Sogn, Bohus lehn, j Aaret 1653, dend 12. octobr:, udstetter paa Tandstad stefnestue paa Nøtterøe, tinglyste Pantebreff

 

*


Søndre Gipø

Hele gården ca. 1677-1686

Første halvdel fra 1686-1749

¼ gård fra 1749

Bruksnr. 1

 

Jørgen Amundsen, født ca. 1650(1646), (15 år i 1665 og 60 år i 1706). Begravet 25. juli 1723, 78 år gammel. Gift med Idde Engebretsdatter. Levde 15. august 1685.[16] Begravet 5. november 1719, 70 år gammel.[17] Jørgen Gipø betalte rest på skatt i 1679 med 16 daler 1 ort 8 ½ skilling. Overtok hele gården ca. 1677.

Barna nevnes i et skjøte fra 1721:

1.   Dorte Jørgensdatter, født ca. 1679. Død 1754. Gift (1) 1705 med Hans Svensen Bjerkø, ble borte på sjøen. En datter. Gift (2) 1. desember 1712 med Hans Knutsen Bugården, død 1740, 54 år gammel. I andre ekteskap på Søndre Gipø 1713-1715, og fra 1717 på Bugården.

      Barn født på Gipø:

      1.   Anne Hansdatter, døpt 25. juni 1713

      2.   Hans Hansen, døpt 16. mars 1715.

2.   Guri Jørgensdatter, født ca. 1680. Død 1740, 60 år gammel på Vollen. Gift 4. desember 1713 med Frans Jensen, død 1740, 53 år gammel på Vollen. På Bugården og Føykås.

3.   Anne Jørgensdatter, døpt 8. august 1688 på Nøtterøy. Trolovet 1717 og gift 6. januar 1718 med los og fisker Anders Nilsen Ulvø, død ca. 1750. Bodde på Kjøleholmen.

4.   Anund Jørgensen, døpt 14. april 1692. 13 år i 1706. Druknet i isen ved fergestedet Hella ved juletider 1744. Gift med Kari Olsdatter Nordre Årø, født ca. 1681. Død 1772, 91 år gammel. Leilending på Søndre Gipø.

5.   Inger Jørgensdatter, Døpt 22. mai 1698. Død 1784 på Årø. Gift 29. desember 1721 med Lars Arnesen Østre Nøtterø, døpt 21. november 1696 på Nøtterøy. Omkom ved forlis 1744.

 

 

 

I 1706 bor det i huset hans på Gipø: ” hans kones brodersønn Peder Rasmusen fød i Aschestranden, gammel 17 Aar, ung karl, enroulleret”. Han er ennå bosatt der i 1711, 22 år gammel..

Ifm sjøinnrulleringen 1723-1726, eldste rulle for Åsgårdstrand, Steinbrygga, Saltkopp, Markebo og Bastøe finnes under patent 148 Peder Rasmussen Soli født i Aschestrand 39 år, oppgitt å være død. Han oppgis videre å være gift, bopel Soli, enroulleret/antatt 27/6-1723 og har 24 år tilsjøs. Solli i Borre?

En mulig kandidat kan kanskje være Peder Rasmussen, eier av Dal gård (1714-1723) i Borre, Trolovet 6. september 1710 og gift 25. januar 1711 i Borre kirke med Guri Taraldsdatter Jareteigen. Peder Rasmussen ble gravlagt i Borre 14. juli 1723. Han kalte seg Peder Rasmussen Juppe ved kjøpet av Dal gård i 1714.

En Rasmus Engebretsen i Borre nevnes i ei militærliste fra 1674.[18]

 

 

Brynild Engebretsen Søndre Gipø er soldat i 1686 for gårdene Søndre Gipø og Bugården. Kan han være bondens svoger?

 

1691 betalte Jørgen Søndre Gipø resterende skatter og avgifter på 2 daler 1 ort 11 skilling og odelsskatt på 3 ort 18 skilling.

 

1721, (10. november) innløste Jørgen Anundsen Gipø sitt pantebrev til Rasmus Pedersen Øldrich, på 102 daler, der det er stilt til brukelig pant 1 tønne 9 3/5 setting havre og 6 lispund mel skyld i Gipø. Pantebrevet var utstedt 15. august 1685 og tinglyst 6. februar 1686.

1721 (27. november) Transport til Helvig Kristensdatter, salig kontrolør Nils Povelsens på 3de tønner havre skyld uti bente gård Søndre Gipø på Nøtterøy, som forhen av salig Iver Olsen, fordum bosatt på Elgøen i Kiernøe Sogn i Bohus Lehn i året 1653, den 12te oktober formedelst et av samme dato fra Skrivergården Kragenes Ibm. Utstedte og den 13. oktober innstevnet på Tanstad stevnestue på Nøtterøy, tinglyste Pantebrev haver utsatt og henstilled, under Jørgen Anundsen Gibøens salige fader Anund Jørgensen Gibøen til forsikring og bruk uti pant for den summa lånte penger 144 riksdaler, gode Enchende riksdaler in Specie. Bemlte Helvig sal Nils Povelsens at følge med ligeledes samme rett og vilkår som de av forbmldte Iver Olsen Elgøen til Amund Jørgensen Gibøen beret er: Samme Jørgen Amundsens Transport brev er datert fra Søndre Gibøen 27. november 1721.

Samme dag utsteder Jørgen Anundsen og Rasmus Pedersen Øldrich skjøte til Helvig Kristensdatter, Sal  Nils Povelsens i Tønsberg på gården Søndre Gipø av skyld 1 bismerpund smør 15 lispund mel.

 

 

 

Skogsameie mellom Søndre og Nordre Gipø og Østre og Vestre Ekenes.

 

Anno 1712 dend 16 Aprilis Da dette Aars 1ste Alhmindelig skatte og Sageting holtis paa Gullelj Stefne Stue for Alhmuen af Nøtterøen, Er til Publication effterskrefne brever indleverede som følger:

 

Madz Gregersen, Kongelig Mayts forrige Tolder udj Tonsberg paa Velbaarne Herr Justitz Raad og Ambtmand Wernschiolds veigne, som Landherre til dend gaard Nørdre Gibøe paa Nøtterøen som nu bebois af Søren Haagenßen, Rasmuß Øldrich boende paa dend gaard Søndre Gibøe paa Nøtterøen paa Egen Veigne: Jørgen Anundsen boende paa bemte gaard Søndre Gibøe ibidem paa egen veigne; Christopher [og][19] Torgeir Olesønner boende dend gaard vestre Egenæs paa offte bemte Nøtterøe /: Hvilchen gaard nu beboes og brugis af Jørgen Anderßen :/ paa egen veigne, kiendis og hermed for alle lauglig vitterlig giøre; at saasom dend tilforn bemte fire gaarder Søndre og Nørdre Gibø samt østre og Vestre Eegenæs som ere 4re fulde gaarde hørende Skoug hidindtil haver været Een SamEje Skoug till bemte gaarders fældis hugste og faehafn, og vj formedelst Skougens [Riegheedz??] skyld, saavelsom og [aleen??] hver af os, sig sin deraf tilkommende, andeel, effter egen behag Kunde Nøttig giøre og nu er bleven tilsindz at skiffte og deele os bemte SamEje Skoug jmellum, som og effter gaaede Compass gang, saaledis af ere skifftet og deelet som følger; 1 haver vj deelet bemte Skoug _nt j tou [herfra inkorporert TSK utkast:] efter Compassens viisning nemblig fra Nordvæst [og] til vestre og til Sydeste tiloft__?? som lager sin begyndelße fra Søren Nor. Gibøes hagegard og lige til dend mit udj Skougen paa dend saa kaldede Klepperaas Llggende store Steen, fremdehlis fra denne (fol. 149b) Steen lige ned udj Elven som løber, bemte Sameje Skaug og Bue gaardens øde gaard,

 

2 skall efter dend nu gaaede og samtøchte deelingßgang opsættis et giærde fra fra bemte Søren Nørdre Gibøes hage gard og  ligenes til forskrefne Elven, haver Een hver af for bemte 4 fulde gaarder bel[oer??]e skal opsætte og fremdelis vedlige holde dend fierdepart af bemte giærde.

 

3 Af Hvilche nu saaedis detter?? Bemte Compass gang af deelede 2de Skoug parter; Søndre og Nørdre Gibøes Ejere og beboere, dend Søndre part til deris hust og hafn hereftter skall følge, niude og beholde upaa om?? Then j alle maader;

 

4 Og som Søndre og Nørdre Gibøes forrige beboere for lang tiid siden haver uprydet een liden Løihe seten?? Og deres effter kommer ha?ind til udj brug hafft Nær?? ved Tanstad=bechen kaldis jhlen, nemlig ger__ndj?? Dete som ligger udj dete nu af dehler og øster samt væstre Egenæs tillodnede Nørdre skoug Steehn; Saa een v, derom saaledis aftahlte og seat?? Foreenede at Søndre og Nørdre Gibøes gaarder Ejere og beboere __ nefnte, loihe [evt. loise] jbem kaldet, uanseet at dend som bemte udj dend Nørdre part af dete Skoug stiche som østre og vestre Egenæs gaarder nu er tilfalden befindis, hereffter ubehindret skall niude og beholde, detz til bekræfftelse at saaledis og effter kommis skall, haver vi samtlig, forbemte denne frjvillig giørde og indgaaede deeling og forEening med Egne Hænder og Zigneter underskrevet og Stadfæstet, samt venlig ombedet Monsr Morten Ellefsen Lieutenant ved Landdragunerne og Tor Amundßen øre som ved denne dehling vare hoßværende med os til vitterlighed at ville underskrive og forseigle Actum Søndre Gibøe dend 23 Novembr 1711

 

Madz Gregerßen         Rasmus

 

 

*

 

Anund Jørgensen, døpt 14. april 1692. 13 år i 1706. Druknet i isen ved fergestedet Hella ved juletider 1744. Gift 9. juli 1716 med Kari Olsdatter Nordre Årø, født ca. 1681. Død 1772, 91 år gammel. Leilending på Søndre Gipø.

Barn:

1.   Ane Anundsdatter, døpt 23. februar 1718. Begravet 27. mars 1718, 1 måned gammel.

2.   Jørn (Jørgen) Anundsen, døpt 9. april 1720. Kalles i en ungdomsrulle fra 1723, 3 år gammel. Trolig han som blir begravet 1. Januar 1732. Graffæstet”.

3.   Jakob Anundsen, født 30. Desember 1722 og døpt 3. Januar 1723. Begravet 14. april 1726.

4.   Idde Anundsdatter, døpt 24. juli 1725. Trolovet 1. Mars og gift 20. mars 1746 med Nils Pedersen Nordre Sundane på Tjøme. Overtok gården.

5.   Inger Anundsdatter, født 1728.[20] Trolovet 23. Juni og gift 27. November 1749 med Jakob Pedersen Østre Sem, da på Søndre Gipø. (bror til Nils).

6.   Anne Anundsdatter, døpt 2.oktober 1731. Trolovet 20. Mai 1752 fra Nordre Gipø, og gift 4. Januar 1753 med Hans Sørensen Østre Kjøle. Kom til Søndre Årøy.

 

I 1719 møter Siri Rasmusdatter Søndre Smidsrød på vegne av Karen Olsdatter Søndre Gipø, da hun er for dårlig til å møte selv. Hun forteller at Karens mann, Amund Jørgensen har vært i Kongelig Majestets sjøtjeneste siden 1712 og at hun nå ønsker at han blir dimitert og kommer hjem og hjelper til med gården.

1722 (20. april) på Vestre Nøtterøy, utsteder til Helvig Kristensdatter, Sal  Nils Povelsens en bygselseddel til Amund Jørgensen på 1 ½ lispund havre, 12 merker smør og 7 ½ lispund tunge skyld i Søndre Gipø, på visse kondisjoner innrettet.

 

Anund Gipø står som arving, sammen med Anund Tanstad, i et skifte i Tønsberg fra 1743/44 uten nærmere slektskapsanvisning. Den avdøde het Elen Senechsdatter, og hennes mann som hadde reist bort for fem år siden het Friderich Abrahamsen Lond. Hun hadde trolig vært gift før med en skomaker Ole Larsen i Tønsberg, som det skiftes etter 10. Mai-18. Mai 1735. De hadde blitt trolovet 29. Desember 1707 og gift i St. Laurentius kirke, Tønsberg 1. Mars 1708.

 

I 1730 får vi vite at Anund Gipø har vært i slagsmål med en uanvgitt person Østen Fjorden. Mange vitner er innkalt. Erik Andersen, Kristoffer Nilsens, Anne Østre Oterbekk, Guttorm Østre Kjøle, Hans Buer og Hans Bjørnebo. Senere i teksten finner vi Klemet Hovland og Trine Oterbekk. De var forsamlet i Anund Gipøs hus. Annes Kaspersdatter, Erik Andersenskone, vitner. Ligeså hennes far Kasper Olsen Bergsøen, at de så Anund Gipø med en blodig hånd. Personen hadde oppholdt seg hos Klemet Hovland. Anund Gipø og Lars østre Nøtterøy hadde seilt ham over fjorden. Og her ble det bråk. Tilstede var Klemet Hovland og hans hustru Annichen Ebbesdatter, Ole Arnesen Hovland og hustru Helvig Klemetsdatter, Lars Østre Nøtterøy, Kasper Bersøen, Frederik Hvalø og en Svend Jensen. Her nevnes også ei Trine Olsdatter.

 

1745 (18. mars) ble det holdt skifte på Søndre Gipø etter Amund Jørgensen. Enken var Kari Olsdatter og barna: 1. Ide Amundsdatter, 20 år. 2. Inger Amundsdatter, 17 år. 3. Anne Amundsdatter, 14 år. Alle bosatt på Søndre Gipø. På enkens vegne møtte hennes bror, Lars Olsen Søndre Årøy. På barnas vegne møtte farens søstersønn, Ingebret Hansen Bugården. Amund hadde en myndling, Jørgen Larsen.

 

Gården gikk i 1746 over til svigersønnen Nils Pedersen, men i 1749 måtte han gi fra seg ¼ til Kristoffer Rasmussen fra andre halvdel (se bruksnr. 6.)

 

*

 

Nils Pedersen, fra Nordre Sundane på Tjøme. Død 14. Oktober og begravet 20. Oktober 1793 fra Østjordet, 73 år gammel. Trolovet 1. Mars og gift 20. mars 1746 med Idde Anundsdatter Søndre Gipø, døpt 24. juli 1725. Begravet 20. Februar 1759, 36 år gammel. På Søndre Gipø 1746-1754. På Østre Oterbekk 1754-63. På Østjordet på Tjøme 1763-1778.

Barn:

1.  Anund Nilsen, døpt 6. juli 1747. Kom til Kruke på Tjøme. Stor etterslekt.

2.  Barbara Nilsdatter, døpt 8. august 1749. Gift 12. november 1776 ”Efter Kongl. Allernaadigst Bevilgning af 26 Sept. a. c. hieme i Huuest p. Midtgaarden ægteviede” med Jakob Andersen Midtgården på Vasser. Ble enke og bodde på Risebru under Nes.

3.  Kari Nilsdatter, døpt 10. oktober 1751. Død før skifte i 1760, men ikke registrert i kirkeboka.

4.  Peder Nilsen, døpt 23. november 1752. Overtok Østjordet.

5.  Jakob Nilsen, døpt 19. september 1755 fra Oterbekk. Falt ut av en båt og døde 4. november 1778 i Kristiania, og ble begravet der.

6.  Hans Nilsen, døpt 16. desember 1758 fra Oterbekk. Konfirmert 16. oktober 1774.

 

Han hadde først hele svigerfarens jordvei, men fordi han var fattig, måtte han gi fra sig halvparten, sier tingalmuen. Da eieren Fredrikka Amalia Holst ville selge resten, og Nils ikke ville eller kunde kjøpe, fikk han kjøpt jord på Østre Oterbekk, og flyttet dit. Med hustruen Idde forlater den siste av den gamle gårdslegt Søndre Gipø (gjennom hennes ætlinger kom Anun-navnet til Tjøme, og Vasser).

 

1760 (22. februar) var det skifte på Østre Oterbekk etter Idde Anundsdatter. Enkemann var Nils Pedersen. Barn: 1. Amund Nilsen, 12 år. 2. Peder Nilsen, 6 år. 3. Jakob Nilsen, 3 år. 4. Hans Nilsen, 12 uker. 5. Barbara Nilsdatter. Alle hjemme hos faren.

 

Det var lite penger, og da hustruen Idde døde 1759, og han måtte skifte, var han konkurs. Nils Pedersen ble trolovet 19. Februar 1760 og gift (2) 12. februar 1761 med Kari Jakobsdatter Oserød. Begravet 18. november 1783, 62 år gammel fra Østjordet. Ingen barn. De solgte Østre Oterbekk for 240 daler, fikk bygslet halve Østjordet på Tjøme og flyttet dit.

 

Søndre Gipø

Andre halvdel fra 1686-1723

¼ gård fra 1723

Bruksnr. 8

 

Denne parten hadde en skyld på 1 tønne 9 3/5 settinger havre og 6 lispund mel i 1707. I 1708 er det det samme bortsett fra at det står 9 ¾ settinger

 

Rasmus Pedersen Ølrich, født ca. 1660 (46 år i 1706). Se Nordre Sande. Rasmus Pedersen ”Uldrich” ble begravet 10. november 1734, 74 år gammel. Rasmus Gibø ble gift (1) 24. mars 1686 med Siri Olsdatter, Begravet 11. januar 1721, 72 år gammel. Trolovet 5. mars og gift (2) 28. april 1721 med Anne Mortensdatter. Nevnt 1708-død før 1755. Foreldrene husmannsfolk på Østre Ekenes. Lensmann.

Barn i første ekteskap:

1.   Kristoffer Rasmusen, døpt 7. juli 1687. 18 år og ungkar i 1706. Begravet 24. desember 1717. Drugnet paa fregatten Lopen??”. Dødssted: ”Wallerøe” (Hvaler i Østfold?). I tingboka nevnes dette i 1718 og Fregatten heter da ”Laasen”. Kristoffer kalles Rasmus Øldrichs ekte kjødelige sønn.

Barn i andre ekteskap:

2.   Serena (Sørine?) Rasmusdatter, født 1721/22. Begravet 14. juni 1722.

3.   Kristoffer Rasmussen, født 1723. Kjøpte ¼ av første halvdel i 1749. (Bruksnr. 6.)

 

1691 betalte Rasmus Søndre Gipø resterende skatter og avgifter på 3 ort 11 skilling.

Det sies om Rasmus at han kunne både lese og skrive. Ble lensmann fra 1696 etter faren og hadde vervet til 1705. Rasmus hadde lånt ut 102 daler til brukeren Jørgen Anundsen. Dette pantelånet ble ikke innfridd og dermed overtok Rasmus halve gården. Jørgen og Rasmus kjøpte i 1696 inn krongodsparten. I 1705 kom Rasmus i pengeknipe, og 26. august dette år pantsatte han sin halvdel til Borger og innvåner i Tønsberg, Nicolai Haagensen, da han skyldte denne 50 riksdaler. Nicolai selger pantet 25. januar 1707 til Borger i Tønsberg, Petter Matiassen Berg.[21] Rasmus må ha fått løst inn dette pantet, for han pantsetter gården på nytt 17. juni 1708 til sogneprest Nicolas Mancin, som han skylder 96 riksdaler. Han fikk senere ikke løst pantet inn står det hos Lorens Berg,og måtte i 1721 gå med på å selge Søndre Gipø til Helvig Lange.

Rasmus drev parten fram til sin død, men allerede i 1723 fikk han en medbruker i Kristen Andersen Bjønnes (se bruksnr. 9). Fra 1734 er gården delt i to bruk, bnr. 8 og 9.

 

Søndre Gipø

Bruksnr

 

 

Kristen Larsen, født ca. 1709 på Østre Ekenes står det i en ungdomsrulle i 1723, da han kalles 14 åre gammel. (Sønn av ovennevnte Anne Mortensdatter). Begravet 16. mai 1776, 67 år gammel. Trolovet 31. januar og gift 5. mars 1732 med Kari Sørensdatter. Hun må være den enken Karen Larsdatter S. Gipø som dør 25. juni og blir begravet 2. juli 1802, 95 år gammel (født ca. 1707). Det står skrevet i kirkeboka: "Efterladende sig en Afkom af 90 Personer af Børn, Børnebørn, Børnebørns Børn og Børnebørns Børnebørn."

Barn:

1.   Åse Kristensdatter, døpt 10. februar 1733. Her kalles moren for Kari Larsdatter. Trolovet 7. mars og gift (1) 6. september 1754 med Even Johannesen Østre Nøtterøy og kom til bruk på Søndre Gipø. Trolovet 19. november og gift (2) 30. desember 1779 med Simen Nilsen Steinsholt i Stokke. Han er skomaker på Smidsrød i 1782.

2.   Rasmus Kristensen, døpt 10. november 1734. Trolovet 23. august og gift 18. desember 1773 med Mari Halvorsdatter Stangeby. Kom til Bugården.

3.   Kirsti Kristensdatter, døpt 30. september 1736. Trolovet 17. januar og gift 30. januar 1771 med Peder Larsen Nordre Gipø.

4.   Maria Kristensdatter, døpt 22. oktober 1738. Trolovet 15. april og gift 30. november 1761 med Peder Jakobsen. Kom til Stangebyrønningen.

5.   Jakob Kristensen, døpt 22. juli 1742. Overtok her. Se nedenunder.

6.   Anne Kristensdatter, døpt 10. januar 1745. Begravet 19. januar 1745 "Lidet barn", 3 uker gammel.

7.   Anne Kristensdatter, døpt 6. juni 1747. Trolovet 6. februar og gift 2. mars 1773 med Jens Pålsen Skjerpe.

 

*

 

Jakob Kristensen, døpt 22. juli 1742. Trolovet 24. oktober 1765 og gift (1) 9. januar 1766 med Kirsti Eriksdatter Østre Movik, døpt 27. november 1740. Trolovet 12. januar og gift (2) 31. januar 1797 med Johanne Hansdatter, da bosatt på Søndre Gipø. Det må være henne som er døpt 31. mars 1766 i Stokke. Død 7. mai 1806, 41 år gammel i barselseng. (Datter til Hans Kristensen og Anne Katrine Jensdatter Kjelderen.) Hennes bror Kristen Hansen er forloveren hennes.

Barn i første ekteskap:

1.    Rasmus Jakobsen, døpt 8. juni 1766.

2.    Anders Jakobsen, døpt 2. juli 1769.

3.    Even Jakobsen, døpt 8. november 1772.

4.    Kirsten (Kirsti) Jakobsdatter, døpt 16. januar 1776.

5.    Anne Jakobsdatter, døpt 2. juli 1779.

6.    Kristen Jakobsen, døpt 22. juli 1781.

7.    Karen Anne Jakobsdatter, døpt 2. februar 1786.

Barn i andre ekteskap:

8.    Kirsten (Kirsti) Jakobsdatter, født 17. mars og døpt 22. mars 1797.

9.    Anne Jakobsdatter, født 26. september og døpt 2. oktober 1799. Gift 1837 med matros Anders Jakobsen Neslunden under Søndre Nes. (Tørfestveien 9).

10. Jakob Jakobsen, født 24. juli og døpt 29. juli 1802.

11. Johanne Jakobsdatter, født 1. mai og døpt 8. mai 1806. Moren er da "Hans den 7de d.     M. afdøde Hustrue Johanne Hansd. S. Gyb."

 

Søndre Gipø

Bruksnr. 9

 

Kristen Andersen, døpt 20. oktober 1695. 10 år i 1706. Begravet 26. juni 1739. D 26 Juny fik vi tidende, at Christen Anders. Gybøe, Søren Niels. Kiøle og Christopher Niels. Østre Otterbek var blevne med Salgaards Skib.” Gift 25. juni 1715 med Barbro Arnesdatter Østre Nøtterøy, døpt 29. november 1693.

Barn:

1.   Even Kristensen, døpt 24. juli 1721 fra Bjønnes. Nevnes i ei ungdomsliste 1723, da 1 ¼ år gammel. Konfirmert 31. mai 1739.

2.   Anders Kristensen, døpt 5. desember 1723 fra Søndre Gipø.

3.   Berte Kristensdatter, døpt 16. mars 1726.

4.   Hans Kristensen, døpt 22. februar 1729.

5.   Syrene Kristensdatter, født ca. 1730 (ikke ført i kirkeboka). Trolig hun som blir konfirmert fra Smidsrød 17. april 1746. gift med Lars Tønnesen Haug på Tjøme/Søndre Smidsrød.

6.   Anne Kristensdatter, døpt 21. januar 1731.

 

Kristen ble trolovet 10. desember 1733 og gift (2) 11. januar 1734 med Pernille Eriksdatter Skallestad, døpt 3. mai 1706. Død 4. september og begravet 8. september 1787, 82 år gammel.

Barn:

7.   Barbara Kristensdatter, døpt 14. september 1735. konfirmert 1752.

8.   Anders Kristensen, døpt 30. desember 1738. Konfirmert 1755.

 

1740 (19. februar) ble det holdt skifte på Søndre Gipø etter Kristen Andersen. Enka var Pernille Eriksdatter. Barn med første avdøde kone: 1. Even Kristensen, 18 år. 2. Anders Kristensen, 16 år. 3. Berte Kristensdatter, 13 år. 4. Syrene Kristensdatter, 11 år. 5. Anne Kristensdatter, 9 år. Barn med Pernille Eriksdatter: 6. Anders Kristensen, 1 år. 7. Barbro Kristensdatter, 4 år. På barnas vegne møtte morbrødrene fra første ekteskap, Lars Arnesen østre Nøtterøy og Kristoffer Arnesen Bjønnes. For siste kullet møtte Erik Andersen Oterbekk og Gunder Andersen Bjønnes.

 

1746 (5. mars) ble det holdt skifte etter Even Kristensen. Arvingene var søsknene: 1. Anders Kristensen, 26 år og på Nordre Nes. 2. Berte Kristensdatter, 26 år og på Nes. 3. Syrene Kristensdatter, 18 år og tjener på Smidsrød hos Tønnes Rasmussen. 4. Anne Kristensdatter, 15 år og på Nes. 5. Halvbroren Anders Kristensen, 7 år og hos sin stefar Kristen Olsen Gipø. 6. Halvsøsteren Barbro Kristensdatter, 10 år og hos sin stefar Kristen Gipø. For de fire første barna møtte morbrødrene Kristoffer Arnesen Bjønnes og Hans Arnesen Nes. For de yngste møtte stefaren Kristen Olsen Gipø.

 

Pernille Eriksdatter Trolovet 27. februar og gift (2) 21. april 1741 med ”Soldat ved Hr. Obristen Rømers Regimente udi Hr. Capitain Lemmichs CompagniedKristen Olsen, født 1707. Begravet 11. april 1746, 46 år gammel. (Sønn til Ole Larsen. Død 1737, 67 år. Gift (1) med Kirsti (Kirsten) Kristensdatter. Død 1717, 35 år. På Store Oseberg og Nordre Hassum, Slagen.)

Barn:

1.   Kristine Kristensdatter, døpt 13. desember 1741. Begravet 22. mai 1748, 7 år gammel.

2.   Kristen Kristensen, døpt 6. november 1746. Begravet 11. mai 1769, 22 ½ år gammel.

 

1747 (27. januar) ble det holdt skifte på Søndre Gipø etter Kristen Olsen. Enken var Pernille Eriksdatter. Barn: 1. Kristine Kristensdatter, 4 år gammel. 2. Kristen Kristensen, 12 uker gammel. På de umyndiges vegne møter fastermannen Morten Eriksen Hassum i Slagen.

 

Pernille Eriksdatter ble gift (3) med Gunnar Olsen Bals-Borge i Skjee. Begravet 8. februar 1766, 40 år gammel. Ingen barn.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

Hans Svendsen, født ca. 1683 (23 år i 1706). Fra Bjerkøy, første halvdel. Ant. død tidlig på sjøen. Trolovet 22. november og gift 29. desember 1705 med Dorte Jørgensdatter Søndre Gipø. Han kjøpte Bjerkøy, sammen med faren på bruksnr. 1, i 1702. Husmann på Søndre Gipø i 1706, 23 år gammel. Kom senere tilbake til Bjerkøy, andre halvdel. Innrullert i 1706. 28 år i 1711.

 

 

Uplassert under Søndre Gipø

 

En ”Gammel Qvinde” fra Søndre Gipø ble begravet 3. februar 1718.[1] Finn Torgjulsson, lagrettemann i Sandeherred 29. mai 1418 på Prestegården. D.N. I, nr. 659.

[2] D.N. V, nr. 500, s. 351.

[3] Norske Lensregnskapsbøker 1548-1567, II Rekneskap for Akershus Len 1560-1561, s. 58.

[4] Lorens Berg, Nøtterø en bygdebok, 1922, side 352-353

[5] UD RA. Makeskifte datert Kvån i Botne 20. mars 1621

[6] Se note 12

[7] Drengeskatten 1637.

[8] Det er usikkert om han kan ha vært en sønn av Auen Åsgården i Borre. Han har neppe hatt etterkommere og er død før skiftedokumentet Auen Åsgårdens barn gjør i 1666, så dette kan være grunnen til at vi ikke hører dem i sammenheng. Det er imidlertid ikke bevist.

[9] Om dette var Nordre eller Søndre Skoppum vites ikke.

[10] At hun var gift med Gunder Auensen har vi bevis for i et dokument om Kimestad i Borre  fra 1656 der følgende to sitat gir dette: ”Gunder Offuensen boende på søndre Hem i Undrumsdal og hans hustru Anna Jørgensdatter”. De var i forhandlinger med Rasmus Vemundsen på Snekkestad i Våle om kjøp av gods i Kimestad. Det andre sitatet: ”Hustru Anna Jørgensdatter og hennes forrige mann Gunder Offuensen”.

[11] I 1689 nevnes Kristoffer Kimestads kvinne, Marte Kimestad som vitne.

[12] Uten at dette ennå kan bevises, kan det tenkes at en datter av Jørgen Gipø var gift med Tarald H(åvarsen) Brekke i Slagen.

[13] Skattematrikkelen 1647, bind VI, Vestfold fylke, side 62

[14] Aktstykker til de norske stændemøders historie 1548-1661, andre bind, andre hefte, side 550.

[15] Aktstykker til de norske stændemøders historie 1548-1661, tredje bind, første hefte, side 194.

[16] Pantebok 1721. side 82.

 

[19] Teksten er tilsmusset av en blekkflekk. Kontekst og den bevarte nedre stav av g-en innebærer dog utfylling med konjunksjonen og.

[20] Dette året mangler i kirkeboka.

[21] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 5-6.