Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

BUGÅRDEN

Gårdsnr. 26.

 

E i e r e

 

1719 (4. april) utstedte Hr. Etatsråd Gabel et auksjonsskjøte på alt det godset han eide i Stokke, derav bl.a. Bugården av skyld 3 ½ bismerpund smør med bygsel.

 

B r u k e r e

 

MattisBugården. Nevnt 1552. Mattis var leilending på Bugården under den danske adelsmannen Eske Bille og nevnes 4-7 påskedag 1552 da han klager til Bent Bille på at Erik Ugerups menn har brutt seg inn i hans hus på jakt etter en rømling.[1]

 

Kjennes vi etterskrevne Verner Grotte, sogneprest til Nøtterøy, Knut Alvsson, Aslak Arnesson, lagrettemenn på Nøtterøy, Oluf Olufsson, Peder Tronsson[2] og Jørgen Evensson[3] med dette vårt åpne brev, at vi etter anmodning var hos Mattis Bugården fjerde påskedag 1552. Vi hørte da at Mattis Bugården klaget for velbyrdig mann Bent Billes tjener Klemmet Pedersson over at Erik Ugerups tjenere hadde gjort brudd på hans hus- og hjemfred. . Det hadde gått slik til. Erik Ugerups tjenere kom inn i Mattis stue, og her truet de en av de som var inne, Knut Alluvsson, med to børser og ropte: gi deg din forræder! – Da sa Mattis: jeg krever hus- og hjemfred for meg, mine tjenestefolk og alle mine gjester, og for denne dreng som er hos min granne; det er ikke den dere søker etter. – Svennene sa: du skal vise oss hvor forræderen Nils Brun er, ellers slår vi alle dine dører opp. – Mattis sa: hva har han gjort? – De svarte: han har slått den ypperste ridders frue som i Norge er, ved øyet, og vi har fire ridderes befaling om å gripe denne tyv og forræder hvor vi kan treffe ham. – Da sa Mattis: Dere gode karer, ta i akt hva dere gjør, så dere kan forsvare det siden, for dette er Eske Billes gård og i Bent Billes len. – Men nå overfalt de Mattis, slo dørene opp, førte mennene ut, og da de siden kom ned i svalen, holdt en av dem Mattis, mens en annen løp bak og slo ham. – Dette bevitnes med ed av Mattis Bugårdens huskvinne Kirsten Olufsdatter. – Til bekreftelse trykker vi våre segl under dette brev.

Tre dager etter, syvende påskedag, hadde Mattis tilkalt tre andre menn, Jakob Trulsson[4], Hans myntmester og Arne Andersson. De satte opp et brev om at Mattis gjennom lensmannen Oluf Gunnestad hadde sendt en forespørsel til lensherren Bent Bille – spurt om hvorfor lensherren hadde gitt ham mer enn andre til pris for overfall, og om lensherren virkelig hadde gitt befaling om at de skulle fare til hans gård og gripe noen fange og gjøre brudd på husfreden.[5]

 

Mattis hadde en huskvinne (enke etter en husmann), Kristine Olsdatter.

 

*

 

Anders Bugården, 1593-1604.

 

*

 

Hans Bugården, nevnt 1605-1631. Gift ca. 1613 med Marte Bentsdatter, nevnt 1613. (Datter til Bent og Elen, nevnt 1624.) I 1613 måtte Hans Bugården bøte 4 daler fordi han besov sin festemø Marte Bentsdatter før brylluppet. I 1616/17 solgte han 5 1/2 tylft 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 33 skilling. 1618/19 4 tylfter 12 alen granbjelker for 48 skilling. Odelsskatten 1624: ”Hanns Bugaardenn sinn Wermoders Ellen Bentis, hindes gods Angifuedt i gundestadt paa Nøterøenn - xwiij mrk smør (v lispd)”.

I et dokument, datert Tønsberg 12. august 1620 får vi vite at Hans Bugården har gjort skade på prestebolets ødegård Tangen. Det er ved dom og forlik blitt klart at slikt skadeverk er skjedd, bl.a. er et gjerde revet ned. Brevskriveren (sognepresten til Nøtterøy) krever at dette, eventuellt ved rettens hjelp, skal erstattes og gjenopprettes av Hans Bugården.[6]

Barn:

1.   Bent (Hansen) Bugården. Borger i Tønsberg i 1660.[7] Gift med N. N., født ca. 1626. Bent Bugårdens kvinne ble begravet fra St. Laurenti kirke 18. Februar 1696, 70 år gammel.

      Barn:

1.      Jakob Bentsen, født ca. 1654. Begravet 24. oktober 1707 i sitt 53 år. Trolovet 15. september og gift 18. desember 1695 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Maren Nilsdatter. Tønsberg. Tønsberg 28. april 1698: ”Kiendis ieg Jacob Bendtsøn , Och hermed vitterlig giør, At hafver med Velberaade Hue och Sind, Saa och med min Hustrue Maren Nilsdaatters villie och Samtøche Soldt och afhendt, Saaßom vi och nu ved dette brefs Krafft aldelis Selger Skiøder och af hender, Fra os vore børen och arfvinger til Erlig och velforstandig mand Clemmet (fol. 74a)
Guldbrandßen hans Hustru Karen taageirs daatter deris børn och arfvinger voris Eyende huus och gaard Som vi Self nogen tid hafver  Beboed beliggende her udi Tonsberg, Nest op til Ste. Peders Kirche gaard, och nest til Laurids Turmands bag gaard. Effter der om 2de gamle Kiøbe brefver videre bemdning det første udgifvet af oluf anderßen, boende paa Eeg udi Slaugen, och til Johan Frønich och hans Hustru, af dato Tonsberg dj: 4 Aprili = 1619. Det andet udgifvet af Erich Steenßen Vonhaftig udi grimsted paa Aude Siden, til min xxxx Sl. Fader Bendt hanßen, hans Hustru børn och arfvinger, Dat: Tonsberg dj: 4 Augusti ao 1655 Och mig siden arfveligen Effter mi Sl. FirEldere tilfalden. Samme brefver ieg nu  her Med til bemte Clemmet guldbrandsen ofver levere, Til hans desto visßere Forsichring…”

2.   Berte Hansdatter. Skifte 6. mars 1704. Gift med Ole Olsen. De skyldte bl.a. 6 riksdaler til Paul Larsen Torbjørnrød på Nøtterøy.

3.   N. N. Hansdatter. Gift med Robert Robertsen. I 1645 betaler Robert Eggertzs for seg, sin kvinne og en datter, 3 daler. Borger i Tønsberg i 1660.

      Robert gift før og har en datter:

A)   Margrete Robertsdatter. Gift med Peder Pedersen Moe.[8] På Spirstøen på Eiker.  

      Barn:

1.      Robert Robertsen Skifte 4. mars 1699.[9] ”Hadde nu i Nogle Aar og Rum tid verit uden Landz, og paa farten til Ostindien, men ikke latt høre fra seg på ofver 10 aars tid; etterlot ingen livsarvinger.” Bror, søster og halvsøster arver.

2.      Hans Robertsen Egger. Nevnt 1690-1737. Trolovet 6. november 1690 på Nøtterøy og gift 4. desember 1690 i Tønsberg med Sebilla Hansdatter Jersøy. (Datter til Gjestgiver på Jersøy, Hans Nilsen, født ca. 1625. (40 år i 1665). Nevnt 1664-død før 1687. Gjestgiver i 1665. Og hustru Kari Odsdatter, død 1722, 80 år gl. Hun er enke og bruker Jersøy (Gersøe) i 1706.) Gift (2) 28. januar 1696 med Anne Dorthea Kristensdatter. Skifte 24. april 1723. (Datter til trelasthandler i Sandefjord, Christen Simensen.) Borger (i Tønsberg) med bevart borgerbrev 1720, er en gammel sjømann, farer undertiden for en hyre og ror med en båt som er hans fattige næring 1722, lignet med sin datter (uten navn) 1729 til rd 2-0.

I et skjøte datert Tønsberg 9. mai 1696 selger Hans Rubbertsen, borger og indvåner i Tønsberg halve gården Grette i Undrumsdal, som er 2 bismerpund smør med bygsel. Han selger til Ole Nilsen Jerpen og hans kjæreste Anne Olsdatter. Søsteren Marte og mannen Børge skriver under dokumentet.

I et skjøte datert Tønsberg 14. februar 1700 selger Hans Robertsen, borger og innvåner i Tønsberg, med sin hustru Anne Dorthea Christensdatters samtykke, 2 ½ bismerpund smør i Øvre Løken i Skjee sogn, som var hustruens arv etter sine foreldre, til Anders Halvorsen.

Barn i første ekteskap:

1.    Robert Hansen, døpt 18. september 1691 i Vår Frues. Faddere: Hans Nilsen, Hans Bentsen, Lars Urbansen, Karen Gjersøe og Maren Rasmus Thomesens. Nevnt i skiftet 1723. Hadde gått i skomakerlære.

Barn i andre ekteskap:

2.    Sibille Hansdatter, døpt 6. oktober 1697 i Vår Frues. Faddere: Nils Povelsen, Peder Larsen, Lorens Urbansen, Anne Urbans og Kirsten Hansdatter. Hun var 25 år og tjente hos kontrollør Ole Kristensen i Tønsberg i 1723. 28 år i 1726. Trolovet 28. mars og gift 2. mai 1730 med parykkmaker Tobias Gotfridsen Figtenberg. Død 11. mai 1737, 37 år gamme. Paa Frue Kirkegaard jordet.” Trolovet 19. juni og gift 24. juli 1738 med Abraham Zimerman. Skifte17.7.1752- 25.05.1754. Bodde i Vår Frues kirkesogn.

Barn i første ekteskap:

1.  Anna Dorothea Figtenberg, døpt 3. februar 1731 i Vår Frues. Begravet 27. februar 1731, 3 uker gammel.

2.  Anne Dorothea Figtenberg, døpt 13. oktober 1733. Hun var 4 år i 1737. 19 år i 1752. Gift med Ivar Ingebretsen Øre, døpt 6. september 1731. Fra Nøtterøy. Død 1776. Skifte 2/8 1776-12/2 1779. Skipper. Bosatt i Tønsberg. Syv barn ved skiftet. Anne Dortea ble gift igjen. Skifte 9/11 1797-13/3 1798.

3.  Gottfried Figtenberg, døpt 8. januar 1732. Begravet 24. desember 1734, 3 år minus 14 dager.

4.  Gottfried Figtenberg, døpt 30. november 1735. Begravet 4. januar 1736, 5 uker gammel.

5.  Tabitha (Tobatte) Figtenberg, født etter farens død, og døpt 29. juni 1737. Begravet 10. august 1737, 6 uker gammel.

Barn i andre ekteskap:

6.  Elisabeth Abrahamsdatter Zimmermann, døpt 30. august 1741 i Vår Frues. Hun var 9 1/2 år hun hadde ingen fød Værge her paa Stædet, eller i Landet bekjendt (1752).

3.    Kristen Hansen, døpt 13. september 1700 i Vår Frues. Faddere: Tor Kristoffersen, Lorens Urbansen, Jørgen Kristensen, Karen Klein, Sidselle Kristensdatter Morland. Han var 23 år og i Holland i 1723. 26 år i 1726.

4.    Ingeborg Hansdatter, døpt 29. november 1701. Faddere: Urban Lorensen, Hans Mikkelsen, Jørgen Kristensen, Madame Anne Gjertsdatter Wenniche, Maren Hansdatter. Hun var 22 år i 1723. Gift med Knut Gulbrandsen, døpt 9. november 1698 i Vår Frues. (Sønn til Gulbrand Knutsen og Astri Alfsdatter.)

     22/12/1742-23/1/1744.arvelater Ingeborg Hansdtr Tønsberg død nyelig 2342 arving avdød ektefelle Knud Guldbrandsen som i denne nu forløbne Sommer over paa Friderichshald er hendød, og af et Skib nedfaldet 2343 arving sønn Guldbrand Knudsen 9 år 2344 arving datter Anne Dorthe Knudsdtr 16 år også nevnt som Anne Dorthea 2345 arving datter Kirstine Knudsdtr 12 år 2346 arving datter Karen Knudsdtr 2 år.

5.    Maren Hansdatter, døpt 2. november 1704 i Vår Frues. Faddere: Rådman Hans Hansen, Lars Hansen, Frans Nilsen, Byskriverens kvinne og Else Risis søster datter.

6.    Ane Hansdatter, døpt 21. mai 1706 i Vår Frues. Faddere: Kristen Tue, Kristoffer Olsen, Jørgen Coldevin, Kirsten ….s, Margrete Michelsdatter.

7.    Maren Hansdatter, døpt 12. juli 1708 i Vår Frues kirke. Faddere: Kristoffer Larsen, Tolder Madz Gregersen, Jakob Hendriksen, Ane Borgermester Holms, Maren Thoers.

8.    Maren Hansdatter Egger, døpt 28. februar 1710 i Vår Frues. Faddere: Hr. Byfogd Nils Thustrup, Hans Jensen, Kristoffer Dam, Kirsten Hans Hansens, Maren Nørholm. Hun var 13 år i 1723. 17 år i 1726. Død 5. april 1785 i Tønsberg, 75 år gammel. Blev jordet i Kirkegaarden. NB. Der blev ringet med begge Kirkens Klokker og med den største forud. Ligeledes blev beste Liigklæde brugt.” Gift 1737 i Tønsberg med parykkmaker Jacob Bentsen Album, født 1712. Død 1803 i Tønsberg, 91 år gammel.[10] (Sønn til Skredder i Tønsberg Bent Torsen Album, født ca. 1680. Død 1770 i Tønsberg, 90 år gammel. Gift i Kristiania med Maren Jakobsdatter, født ca. 1691. Død 1771 i Tønsberg, 80 åpr gammel.)

Jacob Album og Frans Torsen østre Kjøle på Nøtterøy kjøpte mellom Sem på Nøtterøy av greven i 1750. Jacob Album solgte sin halvdel i 1753, 1/4 til Søren Olsen Aas og 1/4 til enken Anne Kristoffersdatter fra Bjørnebu.[11] Jacob nevnes første gang som eier av Albums løkke i Tønsberg 1774. Skylden var da 13 merker smør. Jacob Album og Martinius Bull kjøpte i 1782 et stykke av Hospitalsløkken til bruk for deres kjørsel til egne løkker. Albums løkke lå på Gunnarsbø. I 1786 solgte Jacob en part til sønnen Hans for 125 riksdaler. I 1791-95 lånte Jacob Album i alt 247 riksdaler av Andreas Christophersen Bøg, som fikk 1. 2. og 3. prioritets pant i løkken. I 1796 solgte Album fra en part på 6 3/8 merker smør til Halvor Eliesen for 690 riksdaler. Resten av løkken ble overdratt til sønnen Hans Album ved farens død 1803. Jacob Bentsen Album hadde borgerskap i Tønsberg som Parykkmaker og kjøpmann.

(Jakob ble gift (2) 1. oktober 1788 i Tønsberg med Pigen Ingeborg Olsdatter Ilene under Jarlsberg Hovedgård. (Datter til Ole Larsen østre Ilene (født 1713 på Aker) og andre kona Antonette Andersdatter Smørberg i Sem (født 1717, død 1772). Tre barn i dette ekteskapet).

 

 

Folketellingen for Tønsberg 1801 - Store Langgate 94

 

Jacob Album, huusbonde, 89, 2det ekteskap, Parykmager

Ingeborg Olsdatter, hustru, 55, 1ste ekteskap

Maren Album, datter, 12, tvilling

Anne Dorthea Album, datter, 12, tvilling

Jacob Album, sønn, 9

Marthe Maria Werner, logerende, 52, enke av 1ste ekteskap, Arbeider

Peder Berg, Logerende, 36, ugift, Skoemager

Ole Andersen, Logerende, 58, ugift, Skoemager

 

 

 

Barn:

1.    Hans Jacobsen Album, døpt 29. mai 1738 i Tønsberg. Faddere: Tolder Resch, Henrich Bull, Ditlef Bull, Petronelle Sophia Bull, Fridenia Amalia Bull.

2.      Anna Dorothea Jacobsdatter Album, døpt 9. april 1741 i Tønsberg.

     Faddere: Controlleur Scheen, Jens Christensen, Niels Brandt, Sibille Hansdatter, Ane Hansdatter Seeberg. Gift med Kongelig bevilgning 25. februar 1768 i Vor Frues kirke, Tønsberg, med enkemann og styrmann, Abraham Isaksen.[12]

     (Trolovet 17. desember 1760 og gift (1) 21. januar 1761 i Vår Frues kirke i Tønsberg med Cathrine Olsdatter Føyen.[13] Trolovet 2. februar og gift (3) 23. februar 1790 i Vor Frues kirke i Tønsberg med Engel Lucia Flastrup, født ca. 1761, ant. i Østfold. Fra Nøtterøy.)

3.      Maria Jacobsdatter Album, døpt 8. mars 1744 i Tønsberg.[14] Faddere: Ditlef Bull, Rasmus Knap, Hans Thilligner, Madam Bøhmer og Madame Monzen. Gift (1) 7. desember 1775 i Vår Frues kirke i Tønsberg, ”uden foregaaende Troelovelse”, med skipper og kjøpmann Monsr. Jørgen Hansen Gjersøe, født 7.desember 1748 på Jersøy i Slagen. Død 22. desember 1788 i Tønsberg. (Sønn til Hans Jørgensen Jersøy (født 1723 på Emmerød i Sem) og hustru Kirsti (Kirstine) Jensdatter.)[15] Gift (2) 4. oktober 1791 i Vor Frues kirke i Tønsberg med skipskaptein og enkemann Anders Lorentzen, født 1750-51.[16]

Barn i første ekteskap:

1.    Hans Jørgensen Gjersøe, født 28. september 1776 i Tønsberg. Gift 27.

     desember 1800 i Våle med Ingeborg Helene Olsdatter Bierche, døpt 23. juli 1781 i Våle, Vestfold. Død 25. januar 1863 i Holmestrand. Skipskaptein. De fikk 12 barn.

2.    Maren Kristine Jørgensdatter Gjersøe, født 26. april 1778 i Tønsberg. Død 17. februar 1884 samme sted. Gift 26. mars 1801 i Tønsberg med lensmann Mathias Olsen Bierche, født 5. november 1778 på Bjerke i Våle. Død 26. mai 1832 i Våle. De fikk 11 barn.

3.  Jacob Jørgensen Gjersøe, født 3. juli 1781 i Tønsberg. Død 3. mars 1862 samme sted. Gift 4. april 1805 i Tønsberg med Inger Sophie Dahl, født Holm, født 16. oktober 1781. Død 22. januar 1831 i Tønsberg. Skipsreder. De fikk 12 barn.

4.  Jens Jørgensen Gjersøe, født 28. august 1783 i Tønsberg. Død 1. mars 1852 i samme sted. Gift 10. januar 1805 i Tønsberg med Karen Dorthea Bolæren, født 1. januar 1784 i Tønsberg. Begravet 8. juli1870 i samme sted. Skipskaptein og kjøpmann. De fikk 13 barn.

5.  Jørgen Jørgensen Gjersøe, født 13. juni 1786 i Tønsberg. Død 12. mars 1864 i samme sted. Gift 27. januar 1809 med Fredrikke Sophie Amalie Schreiborg Gogstad, født 11. september 1789. Begravet 2. januar 1813 i Tønsberg. De fikk 1 datter.

6.  Martinius Jørgensen Gjersøe, født 29. august 1788 i Tønsberg. Død 15. desember 1869 i Tønsberg.     Gift 25. desember 1815 på Fjugstad i Borre med Anne Walløe, født 19. september 1786 i Borre. Død 7. november 1867 i Tønsberg. Skipskaptein og kjøpmann. De fikk 3 barn.

 

4.  Ingebor Jacobsdatter Album, døpt 30. april 1747 i Tønsberg. Faddere: Vincent Stoltenberg, Abraham Zimmermann, Hatemager Anders Wulfsberg, Christiana Dorothea         ?     , skredder Hofman og Ana Dorothea Gabrielsdatter.

5.  Hans Jacobsen Album, døpt 29. januar 1749 i Tønsberg. Faddere: Albret Seeberg, Anders Seeberg, Mads Bruun,    ?      ?    , Controlleur Scheen, Else Mathisdatter Føen. Gift med Maria Olsdatter, født 1755.

     Han arvet resten av Albums løkke etter farens død i 1803, og sammen med den delen han kjøpte i 1786 var skylden 12 merker smør.

     Folketellingen for Tønsberg 1801 - Kroge Gaden 108

    

     Hans Jacobsen Album, huusbonde, 53, gift 1ste gang, lever af sine midler

     Maria Olsdatter, hustru, 46, gift 1ste gang

     Thor Amundsen, plejebarn, 11

    

Ingen barn registrert.

 

6.  Bendt Jacobsen Album, døpt 26. mars 1752 i Tønsberg.Faddere:     ?    skredder Hoffmanns, Mr. Peder Malling, Mr. Elias Føen, Madame Anne Catrine mr. Holstes og Jomfru Karen Stoltenberg.

 

3.      Marte Robertsdatter. Skifte 16. Mars 1701.[17] Trolovet 8. august og gift 14. november 1695 i Vår Frues kirke med Børge Olsen. Enkemann 1701.

Barn:

1.   Maren Børgesdatter, døpt 30. mars 1697. Faddere: Tor Kristoffersen, Hans Robertsen, Hans skomaker, Elisabet Hans Vels og Maren Mortensdatter. 4 år i 1701. Morbroren Hans Robertsen er tilstede på hennes vegne. Nevnt 1704.

 

*

 

Presteenken Else Espensdatter, født ca. 1611. Begravet fra Bugården, 22. mars 1696, 85 år gammel. (Datter til sogneprest på Nøtterøy, Espen Espenssøn Mossanius.) Om henne, se Nøtterøy prestegård. Hun var enke etter sogneprest på Nøtterøy, Peder Gregerssøn Lerche. Uvisst når han tiltrådte, men han døde 1634, utvilsomt i ung alder. Bruker av hele Bugården som enkesete fra 1635-ca. 1640. 1636 eier hun 9 pund. I 1636 står det om henne: ”Else Bugaarden er den effter Latte Preste quinde paa Nøtterø, och en fattig Enche”. Samme ved bygningsskatten 1637. Else Bugården skatter av 9 pund smør i Bugården fra 1637. Landskatten 1640. Det må være henne som har en tjenestedreng Anders her i 1637/38.

 

Gården deles ca. 1640.

 

Bugården

Første halvdel - ½ gården fra ca. 1640

Også kalt Bugården Østre

Bruksnr. 1

 

Presteenken Else Espensdatter. Bruker av halve gården ca. 1640-1696 og kalles i 1664 ”En fattig præsteenke”. Hun har da tjenestedrengen Finn Sørensen på 36 år. I koppskatten 1645 betaler Elen Bugården for seg, en dreng og to piker – 1 ort 8 skilling. Gården er skattefri i 1647 og nevnes ikke i skattematrikkelen, da den var presteenkesete.

Barn:

1.   Gregers Pedersen Lerche. Se andre halvdel.

 

Ved båtmannsskatten 1640 står det Else Bugården med små børn, og hun eier 9 bismerpund smør i gården. Ved kvegskatten i 1657 skatter Else og Simen Bugården av 4 hopper 8 kyr, 5 kviger, 8 sauer, 6 svin og 2 geiter. Av dette skatter de 1 ½ daler 10 skilling.  Presteenken Else Espensdatter drev denne delen, men da hun ble gammel måtte hun selge den til generalmajor Hans Ernst Trischler, og han holdt leilending her. Jordegodset etter ham selges i 1719, og det meste ble da kjøpt av etatsråd Fredrik v. Gabel, som straks døde, så det ble holdt en ny aukjson i 1721, og gården ble da solgt til brukeren Hans Knutsen. En del av leilendingene overlapper hverandre, da de ofte får lov til å bo der til de dør.

 

1691 betalte Brigader Trischler resterende skatter og avgifter på 5 daler 2 ort 14 skilling og rettigheter på 2 daler 2 ort 3 skilling, samt odelsskatt på 1 daler 2 ort 18 skilling. Samme år betalte Elsebe Oxenløwe resterende skatter og avgifter på 6 daler 2 ort 14 skilling og rettigheter på 2 daler 2 ort 3 skilling.

 

 

Leilendinger

 

Hans Torgeirsen Bugården, nevnt 1689-1698. Kan være den samme som den Hans Torgeirsen, 48 år og stesønn på en husmannsplass under Torbjørnrød i 1706. Han er da utenlands og på gården bor trolig hans sønn Torgeir Hansen, 12 år.

Disse barna døpt fra Bugården:

1.   Gunhild Hansdatter, døpt 12. juni 1689. Senere skjebne ukjent.

2.   Margrete Hansdatter, døpt 22. april 1691. Trolig hun som er fadder fra Dårsti under Tokenes 7. mai 1744.

3.   Mari Hansdatter, døpt 11. mai 1693. Senere skjebne ukjent.

4.   Jørgen Hansen, døpt 22. august 1695. 32 år og nevnes i 1725 som innrullert sjømann. Da bosatt på Emmerød i Sem. Trolovet 19. februar 1718 og gift 20. juni 1720 med Ingeborg Larsdatter Emmerød. Først på Emmerød, så på Narverød i Slagen.

      Barn:

      1. Helvig Jørgensdatter, døpt 10. april 1721 fra Emmerød.

      2. Hans Jørgensen, døpt 8. september 1723 fra Emmerød.

      3. Gunhild Jørgensdatter, døpt 29. mars 1728 fra Narverød i Slagen.

5.   Torgeir Hansen, døpt 3. november 1697 (12 år i 1706 og på Torbjørnrød).

 

I 1698 ble Hans Bugården stevnet fordi han skyldte Peder Wulf i Stokke 3 daler 2 ort 14 skilling. Er ute og seiler. Han var borte før 1706.

 

*

 

Anund Kristoffersen, født ca. 1673 (33 år i 1706) på Buer. Fra Vestre Gunnestad. Begravet 5. mars 1713, 45 år gammel. Gift 20. februar 1695 med Eli Jensdatter, født ca. 1664. Hun er trolig den Eli Bugården som blir begravet 27. mars 1718, 54 år gammel. På Vestre Gunnestad i 1695. På Nordre Sande 1697-ca. 1705. På Bugården i 1706-13 og enken her til 1718. Kanskje han også var innom Stangeby i hvert fall i årene 1702-1704.

Barn:

1.   Halvor Anundsen, døpt 13. november 1695 fra Vestre Gunnestad. 12 år i 1706.

2.   Anne Anundsdatter, døpt 26. desember 1697 fra Nordre Sande.

3.   Ingebor Anundsdatter. Begravet 11. mars 1700 fra (Nordre) Sande.

4.   Jens Anundsen, døpt 21. juni 1701. Begravet 6. desember 1701 fra Nordre Sande.

5.   Jens Anundsen. Begravet 8. juni 1707 fra Bugården. Hjemmedøpt.

 

*

 

Frans Bugården. Dette er Frans Jensen, født ca. 1687. Død 1740, 53 år gammel på Vollen. Personalia, se Føykås. Han er bruker sammen med enken Eli Jensdatter.

Barn født på Bugården:

1.   Mari Fransdatter, døpt 14. desember 1713.

 

*

 

Hans Knutsen fra Stokke, født ca. 1686. Begravet 19. juni 1740, 54 år gammel. Gift 1. desember 1712 med enken Dorthe Jørgensdatter Søndre Gipø, født ca. 1679. Begravet 9. august 1754 fra Bugården, 75 år gammel. Enke etter Hans Bjerkøy.  På (Søndre Gipø) 1712-1715. Nevnt her fra 1717-1740. Han kjøpte denne parten, av skyld 3 ½ lispund, datert 10. februar 1721 for 151 riksdaler. Den 2. april 1721 pantsetter han gården til sogneprest Mancin på Nøtterøy for 160 riksdaler.

Barn:

1.   Anne Hansdatter, døpt 25. juni 1713 fra (Søndre) Gipø. Trolovet 20. november 1738 og gift (1) 7. januar 1739 med Nils Kristoffersen Øvre Tanstad, døpt 8. september 1709. Begravet 10. august 1740, 31 år gammel fra Bugården. Kjøpte halve gården i 1739. Etter Nils død flyttet Anne til Øvre Tanstad (1740), men så tilbake til Bugården (1743).

      Barn på Bugården:

1.      Nillia Nilsdatter, døpt 12. november 1740. Faddere: Gullik Kårød, Hans Nes, Kari Gipø, Inger Tanstad, Malene Olsdatter Nes. Trolovet fra Skauen 12. juli og gift 15. november 1764 med Nils Ambjørnsen Skjerpe.

1743 (16. februar)[18] ble det holdt skifte på Bugården etter Nils Kristoffersen. Enken Anne Hansdatter. Datteren Nilia Nilsdatter, 3 år. For henne møtte Even Kristoffersen Tanstad.

      Anne trolovet 1. mars og gift (2) 21. mars 1743 med enkemann Ola Arnesen Skauen, og flyttet dit.

2.   Hans Hansen, døpt 16. mars 1715 fra (Søndre) Gipø. Konfirmert 17. mars 1734 fra Bugården. 25 år i 1740. Trolovet 9. oktober og gift 28. desember 1740 med Inger Kristensdatter Bergan. Overtok gården fra 1740. Se nedenunder.

3.   Engebret (Ingebret) Hansen, døpt 16. november 1717. Konfirmert 25. mars 1737 fra Bugården. 23 år i 1740. Død før 1755 (ikke registrert i kirkeboka). Gift 9. februar 1745 i Strømmen med Katrine Maria Sørensdatter. Flyttet til Svelvik (Strømmen).

      Barn:

      1.   Ingeborg Sørine Engebretsdatter, døpt 14. søndag i trinitatis (28. august) 1746 i Strømmen. Faddere: Karl Hansen, Hans Arvesen, Nils Jonassen, Ingeborg Holm, Barbro Andersdatter. Levde 1755.

      2.   Åse Maria Engebretsdatter, døpt 4. søndag i advent (22. desember) 1748 i Strømmen. Faddere: Frode Anundsen, Taral Jonsen, Tynes Jonsen, Live Sørensdatter, Ingeborg Olsdatter. Begravet i begynnelsen av februar 1749, ”Ingebret Hansens datter, gammel 8 uger”.

      3.   Dorte Maria Engebretsdatter, døpt i november 1750 i Strømmen. Faddere: Frode Anunsen, Hans Arvesen, Jørgen Olsen, Sara Backen, Karen Randers.

      4.   Gulow (Gullaug) Engebretsdatter, døpt 23. desember 1752. Faddere: Frode Anunsen, Hans Bennichmann, Tal Syversen, Dorte Syv(ersdatter?), Kone Else Hans Arvesens.

4.   Mari(a) Hansdatter, født 31. desember 1724. Døpt 7. januar 1725. 14 år i 1740. Konfirmert 8. oktober 1741 fra Bugården. Trolovet 28. november 1743 og gift 8. januar 1744 med enkemann Eivind Kristoffersen Øvre Tanstad.

 

1720 tinglyser Hans Knutsen sin bygselseddel på Bugården, av skyld 3 ½ bismerpund smør med bygsel. Brevet var skrevet 14. mars 1717 av Sal: Generalløytnant Hans Ernst Tritschler. Jørgen Tveedt stilte på hans vegne.

1740 (25. august) var det skifte på Bugården etter Hans Knutsen.[19] Enka var Dorthe Jørgensdatter og barna var Hans Hansen, 25 år; Ingebret Hansen, 23 år; Anne Hansdatter, enke og bosatt på gården Øvre Tanstad og Mari Hansdatter, 14 år gammel. Verge for Anne Hansdatter var farbroren Ambjørn Knutsen Fen i Stokke. Eldste broren Hans Hansen var tilstede.

 

1755 (28. april) var det skifte på Bugården etter enken Dorte Jørgensdatter.[20] Barn: 1.

 

Tavle nr.

Knut N. N.

_____________________________________I_____________________________________

Ambjørn Knutsen, født ca. 1684                            Hans Knutsen Bugården, født ca. 1686.

Død 1768, 84 år gammel.                                          Død 1740, 54 år gammel.

~ Gunhild Jakobsdatter, født ca.                           ~ 1712 med enken Dorthe Jørgensdatter

1688. Død 1763, 75 år gammel.                                Søndre Gipø, født ca. 1679. Død 1754.

På Nordre Fen i Stokke.

                    I

Bl.a.______I___________________________________________

Mari Ambjørnsdatter, født ca. 1721. Død 1777, 56 år gammel.

~ Håkon Abrahamsen, født ca. 1716. Død 1785 på Medø, Tjøme,

69 år gammel. På Nordre Fen, første halvdel.

Bl.a.______I___________________________________________

Kasper Håkonsen, født ca. 1745. Død 1808, 63 år gammel.

~ 1770 med Mari Hansdatter Søndre Smidsrød. På Østre

Smidsrød.

 

 

Hans solgte halve gården i 1739 til svigersønnen Nils Kristoffersen, men denne døde samme året som sin svigerfar, og da gikk hele gården over til Hans Knutsens sønn Hans Hansen.

 

*

 

Hans Hansen, døpt 16. mars 1715 fra (Søndre) Gipø. Begravet 1. desember 1751, 40 år gammel (feil, 36 år gammel). Konfirmert 17. mars 1734 fra Bugården. 25 år i 1740. Trolovet 9. oktober og gift 28. desember 1740 med Inger Kristensdatter fra Nordre Sand under Bergan, døpt 30. mai 1717. Begravet 1. august 1758, 41 år gammel. Overtok gården fra 1740, men fikk skjøte først i 1747.

Barn:

1.   Hans Hansen, døpt 9. oktober 1740 (samme dag som foreldrene troloves). Trolovet 10. januar og gift 31. januar med piken Helvig Jensdatter Bjørnebo. Overtok en del av gården, se bruksnr.

2.   Anders Hansen, døpt 9. september 1742.

3.   Anne Hansdatter, døpt 24. januar 1747. Trolovet 1. oktober 1776 og gift 12. februar 1777 med ungkar Ole Gundersen Vestre Kjøle.

4.   Maria Hansdatter, døpt 27. oktober 1748. Trolovet fra Skjerpe 8. desember 1774 og gift 14. februar 1775 med ungkar Peder Olsen Føykås.

5.   Kristine Hansdatter, døpt 21. desember 1750.

 

1752 (19. juli) var det skifte på Bugården etter Hans Hansen.[21] Enken var Inger Kristensdatter. Barn: 1. Hans Hansen, 11 år. 2. Anne, 5 år. 3. Maria, 3 år. Tilstede deres fasters menn, Ole Arnesen Skaugen og Even Kristoffersen Tanstad.

 

1759 (27. mars) var det skifte på Bugården etter Inger Kristensdatter.[22]

 

 

 

Lilleeng

Bruksnr 5

Thomas Gundersen Kleppan, født 1721 på Kleppan i Undrumsdal.  Gift 1752 Else Anundsdatter Råen, født 1707 i Undrumsdal. Begravet 4. april 1783, 77 år gammel. Klokker på Nøtterøy. Ingen barn. Skifte i Tønsberg 7. juli – 13. november 1801. Han bodde da hos Johannes Stenmalen. Se Østre Nygård under Vestre Elgestad.

 

Kjøpte Øvre Skjerve i 1766 og solgte den igjen i 1668. Thomas kjøpte denne parten av Bugården av Jakob Håvaldsen Bugården i 1771 og solgte den i 1777 til neste bruker. Han kjøpte i 1774 halve bruksnr 7 på Bugården, og solgte denne igjen i 1778 til Rasmus Kristensen Søndre Gipø og Johannes Gipø (bruksnr. 11). De betalte 250 riksdaler for hver sin part.

 

I 1769 kjøpte Thomas ¼ i Nøtterøy kirke. De andre ¾ tilhørte Anders Sørensen Tokenes, hans far Søren Ambjørnsen Tokenes og Kristen Paulsen Bugården.

 

*

 

Ole Gundersen, døpt 1. september 1754. Fra Vestre Kjøle. Død i Kjøbenhavn 1781. Trolovet 1. oktober 1776 og gift 12. februar 1777 med Anne Hansdatter Bugården (bruksnr. 1), døpt 24. januar 1747.

Barn:

1.    Kari Olsdatter, døpt 6. august 1777. Trolovet 29. desember 1800 og gift 30. januar 1801

     med matros Ole Andersen Bugården. Overtok gården, se nedenunder.

2.    Inger Olsdatter. Døpt 27. desember 1778. Konfirmert 10. mai 1795.

 

Anne ble trolovet 1. mars og gift (2) 30. mars 1785 med Kristoffer Larsen Stangeby, døpt 22. november 1764. Efter Kongl. Allernaadigste Tilladelse, da Hun er Hans Faders Sødskendebarn, og da altsaa hinanden i 2det og 3die Leed beslægtede.” Da bosatt på Bugården. Han fantegikk i noen år etter skriver Lorens Berg.

Barn:

3.  Oline Kristoffersdatter, døpt 5. juni 1786. Trolovet 26. november 1806 fra Bjønnes og gift 19. januar 1801 med matros Halvor Rasmussen Bugården. Overtok bruksnr. 7 i 1806 og solgte i 1808 og flyttet til Kjølelunden.

4.  Anne Kristoffersdatter, døpt 27. januar 1788. Gift 27. desember 1821 med enkemann Tor Mattisen Nordre Vollen under Mellom Kjøle.

 

Kristoffers mor, Anne Halvorsdatter, fra Stangeby, døde ugift 21. oktober her på Bugården, og ble begravet 28. oktober 1790, 58 år gammel.

 

 

 

Bugården

Andre halvdel -½ gården fra ca. 1640

Bruksnr. 7

 

Gregers Pedersen Lerche, ca. 1640- ca. 1655. Skal være død i 1658. I 1650 måtte han bøte 18 daler for løst leiermål med Anna Bertelsdatter.

 

Borgermester Jørgen Koldevin, død 1658, kjøpte trolig denne halvparten av Bugården, for sønnen Isak Koldevins enke eier den i 1728, da parten gikk over til brukeren. I mellomtiden står Elsebet Haugan i Stokke, enke etter grevskapsforvalter Hartvig Oxenløve, som eier.

 

*

 

Simon (Simen) Olsen, født ca. 1610 (54 år i 1664). Begravet 1. juni 1690, 84 år gammel. Ved kvegskatten i 1657 står følgende: ”Else og Simen Bugaarden” har til sammen 4 hopper, 8 kyr, 5 kviger, 8 sauer, 6 svin og 2 geiter. Av dette skatter de 1 ½ daler 10 skilling. Kanskje på Østre Kjøle 1641. Bruker på Bugården 1657-1690. Simen Bugården betalte rest av skatt i 1678 med 1 daler 3 ort 12 skilling. I 1679 måtte Simen Bugården betale 1 daler 3 ort 12 skilling i resterende skatter.

Simen Olufsen Kjøle hadde i 1641 10 daler i frakt for 40 favner ved til Akershus. Simen Olufsen Kjøle i 1642. Simen Olsen Kjøle i 1643. 1646 måtte Simen Kjøle bøte for leiermål med sin kvinne, 9 ort. Dette er muligens samme person, og da kan han være sønn av Ole Sørensen Østre Kjøle.

Han hadde følgende sønn:

1.   Espen Simonsen, født ca. 1641 (13 år i 1664). Han har trolig bodd på Bugården og nevnes der som Espen Bugården i 1686. Død mellom 1686-1693. Han må ha vært gift med Inger, født ca. 1651. Inger Møe” (Medø) ble begravet 1. august 1717, 66 år gammel.

      Følgende barn vites:

      1.   Simon Espensen, født ca. 1683. Han kalles 23 år, ungkar og innrullert matros i 1706, og er da stesønn på Medø på Tjøme. Er imidlertid ikke nevnt der i 1701. Fikk et barn før ekteskap med ei Mari Hansdatter. Bosted ikke nevnt, trolig på Tjøme da. De nevnes i tingboka i 1704, men da kalles Simon for Olsen og han er soldat. Mari kalles både vanvittig og en fant som reker gårdimellom. Ut fra denne situasjonen og tilstanden tatt i betraktning ble det ikke noe til bøter. Saken kommer opp igjen og da kalles han Simen ”Esbernssøn”. Han ble utskrevet som matros fra Føykås i 1711, da 28 år gammel.

            Barn:

            1.   Espen Simonsen, døpt 5. oktober 1704.

      2.   Espen Espensen, døpt 17. september 1686 som ”Espen Bugårdens sønn”. Han kalles 16 år, ungkar og innrullert matros i 1706, og er da stesønn på Medø på Tjøme. Er imidlertid ikke nevnt der i 1701. Espen Espensen Bugården ble skrevet ut som matros i 1711, da 25 år og ugift. Trolovet 8. desember 1721 og gift fra Medø 1. januar 1722 med Live Einarsdatter Oppegård på Tjøme, født. Begravet 4. mai 1746 fra Kruke, 53 år gammel. Ingen barn. Espen Espensen ”Mødøen” (Medø) ble begravet 24. januar 1764, 80 år gammel. Først på Medø. Brukere på Kruke på Tjøme 1730-1748. Hos halvbroren på Hole i 1759.

 

Inger må ha blitt gift andre gang 9. juni 1693[23] med enkemann Gaute Simonsen, født ca. 1640. Nevnt som bruker på Medø på Tjøme 1690. Begravet 25. mars 1716, 76 år gammel. På skiftet etter Ole Andersen Burø på Tjøme, 30. november 1695, får vi vite at han er søskenbarn (fetter) av Gaute Medø sammen med Bilov Sørensen Holtan.

De hadde to sønner.

      A. Peder Gautesen, døpt 22. april 1694 fra Medø. Begravet 21. november 1761 på Hole på Tjøme. Trolovet 21. november 1724 og gift 2. januar 1725 med Sissel Hansdatter Hole på Tjøme, døpt 26. desember 1702. Begravet 3. oktober 1760, 58 år gammel. Fire barn. Etterslekt.

      B.  Nils Gautesen, døpt 11. desember 1697 fra Medø. Begravet 14. juli 1715, 16 år gammel fra Medø.

 

*

 

Brigader Frihler betaler skatt av Bugården 1691

 

*

 

Mads Kristensen[24], født ca. 1656 (50 år i 1706). Begravet i april 1721 Han er på Oserød i 1700, på Stranden (Hella) i 1702, i Hella 1704, på Bugården i 1706 og på Stokken under Oterbekk fra 1708-1721.

Barn:

1.   Kristen Madsen, døpt 26. august 1700 fra Oserød.

2.   Lars Madsen, døpt 16. juli 1702 fra Stranden.

3.   Hans Madsen, døpt 12. oktober 1704 fra Hella.

4.   Mats Madsen.  Begravet 22. august 1706

 

*

 

1710 (1. August) får vi vite at halve Bugården er ubebodd og ubesådd. Gården nevnes også som ubebodd i 1709. Øde Sem er også ubebodd i 1709.

 

*

 

Hans Olsen fra Stokke, født ca. 1688. Begravet 2. oktober 1759, 91 år gammel. Trolovet 15. mai og gift 30. oktober 1707 i Slagen med Eli Kristensdotter Lille Basberg i Slagen. Begravet 7. oktober 1738, 62 år gammel. (Datter til Kristen Olsen, skifte 27. februar 1695. Gift med Berte Olsdatter. Død 1726, 100 år gammel. Skifte 28. mars 1727. På Lille Basberg i Slagen.) Selger 31. oktober 1729 konas arv, 1 ½ lispund tunge, i Søndre Basberg til svogeren Kristoffer Kristoffersen Basberg. Formynder for barna på skiftet etter svigerinnen Kari Kristensdatter Nordre Velle i Slagen 30. september 1713.

Barn:

1.   Malene Hansdatter, døpt 8. juli 1708 fra Basberg i Slagen. Død 18. april 1773. Skifte 1775-76. Trolovet fra Saltverket i Slagen 14. juli og gift 11. november 1745 i Slagen med Didrik Schæffer ved Vallø saltverk.

      Barn:

1.      Johan Kristian Didriksen Schæfer, døpt 5. juni 1746. 26 år i 1775. Skifte 25/3/1789-11/12/1789. Trolovet 15. november 1774 og gift 30. mai 1775 i Vår Frues kirke med Berte Andersdatter Lia. Fire barn.

2.      Anna Lise (Anne Elisa) Didriksdatter Schæfer., døpt 8. desember 1748. Trolovet 7. januar og gift 24. mars? 1766 i Vår Frues kirke med skredder Andreas Rasmussen Smith.

      3.   Adam Didriksen Schæfer, døpt 31. desember 1752 fra Saltverket. 23 år i 1775. ud=commanderet med Deres Mayestæts Flode, som fuld-befaren Matros”. Død 29. november 1784. Gift 3. november 1775 i Vår Frues kirke med Mette Katrine Pedersdatter Dahl? «Uden foregaaende Troelovelse. Til Kirken blev betalt 2 Ort». To barn.

2.   Berte Hansdatter, døpt 30. desember 1712. Begravet 10. mars 1787 fra Vår Frues kirke, 73 år gammel. Trolovet 22. juni og gift 19. oktober 1747 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Kristen Paulsen fra Tønsberg. Han kalles da fra Saltverket. Begravet 9. desember 1780, 58 år gammel. Overtok halve bruket. Se nedenunder.

3.   Kirsti Hansdatter, døpt 24. juli 1715. Gift 3. april 1748 med Hans Kristoffersen ved Saltverket. Fæstemanden er icke Soldat.” (Trolig sønn til Kristoffer Tjøstelsen og første kona Dorte. På Hestehagen under Jarlsberg hovedgård.)

      Barn:

1.      Ælen Dorothea Hansdatter, døpt 23. januar 1749 fra Saltverket i Slagen.

2.      Kristen Hansen, døpt 7. mai 1751 fra Bugården.

3.      Kristoffer Hansen, døpt 18. april 1755 fra Bugården.

4.   Kari Hansdatter, døpt 11. desember 1718. Gift 10. desember 1754 på Nøtterøy med Tjostolv KristoffersenSynste-haugen under Saltværket. Døpt 25. mars 1729 fra Søndre Rostad i Våle. Død 1794. (Sønn til Kristoffer Tjøstelsen og første kona Dorte. På Søndre Rostad i Våle fra 1724. På Hestehagen under Jarlsberg hovedgård.) Saltkoker på Saltverket. Han var gift tre ganger.

      Barn:

      1.   Kristian Tjøstolvsen, døpt 7. desember 1756 i Slagen.

5.   Ola Hansen, født 1722. Nevnes i ei ungdomsliste 1723, da 1 år gammel. Forsvinner.

 

I 1730 selger Hans Olsen Bugården sin kones arv etter moren i Basberg i Slagen, 11/12 lb tunge til svogeren Kristoffer Kristensen Basberg.

 

1739 (28. februar) var det skifte på Bugården etter Eli Kristensdatter.[25] Arvingene var enkemannen Hans Olsen og barna: 1. Ole Hansen, 16 år. 2. Malene Hansdatter, 31 år og hjemmeværende. 3. Berte Hansdatter, 26 år og tjenestepike hos borgermester Coegius i Tønsberg. 4. Kirsten Hansdatter, 23 år og tjenestepike hos kaptein Normann i Tønsberg. 5. Karen Hansdatter, 20 år og hjemmeværende. Faren var tilstede på Ole og Karens vegne.

 

Han ble på sine gamle dager en fattig mann, og det hjalp ikke at han i 1734 solgte halve jordveien. Han greide å beholde sin halvpart fram til 1754.

 

Skifte 26. juni 1748 i Åsgårdstrand etter Bjørn Arnfinsen. Hans første avdøde kone var Pernille Olsdatter, skifte 10. november 1724. De ble forlovet 2. desember 1716 og gift 6. oktober 1717 i Borre. De hadde en datter Mari Bjørnsdatter, 27 år gammel (døpt 13. desember 1722). Hennes morbror var Hans Bugården, og hennes (halv-)søskenbarn var Hans Guttormsen Sverstad i Sem.

 

*

 

Halve andre halvdel (bruksnr. 7)

¼ fra 1734-1755

Ble slått sammen med den andre ¼ i 1755

 

Denne halvparten ble i 1734 kjøpt av Jørgen Sem, sier tidligere bygdebøker. De sier også at i årene fram til 1755 skal den ha hatt seks eiere, men ingen sier hva de heter.

 

Jørgen Kristensen født 1706 på Døvle i Andebu. Begravet 7. september 1751 fra Mellom Sem. (Sønn til Kristen Hansen, 1673-1738 og Margrete Akselsdatter, død 1733, 60 år gammel. På Døvle.) Gift før 1733 med Ingeborg Olsdatter Stålerød, født 1709 (tvilling). (Datter til Ole Amundsen, død 1720, og Sønnau Helliksdatter. På Stålerød i Andebu.) Flyttet til Mellom Sem. Personalia, se der.

Barn på Bugården:

1.   Margrete Jørgensdatter, døpt 15. juli 1733 fra Bugården.

2.   Edel Jørgensdatter, døpt 25. februar 1736 fra Bugården. Begravet fra Bugården 17. juni 1736, 12 uker.

3.   Oline Jørgensdatter, døpt 21. juli 1737 fra Bugården.

4.   Kristine Jørgensdatter, døpt 14. april 1740 fra Bugården. Begravet fra Bugården 16. desember 1740, tre fjerdings år gammel.

5.   Kristen Jørgensen, døpt 2. februar 1742 fra Bugården. Gift 10. Juli 1767 i Tjølling med Kari Olsdatter Klåstad Nedre i Tjølling. Han blei borte, trolig på sjøen, ca. 1770.

      Barn:

1.      Jørgen Kristensen, døpt 19. Juni 1768 fra Nedre Klåstad. Gift og overtok gården. Etterslekt.

 

*

 

Jørgen Kristensen flytter herfra ca. 1742. Hvem som er brukere her, om det er noen, fram til 1755 vites ikke. Kristen Paulsen på den andre ¼ av gården kjøpte denne parten i 1755.

 

Det er trolig denne parten som ble grunnlaget for bruksnr. 11 fra 1778.

 

 

 

Halve andre halvdel (bruksnr. 7)

¼ fra 1734-1755

Hele halvdelen fra 1755-1778

¼ igjen fra 1778

 

Hans Olsen drev denne parten fra 1734-1754, da han solgte den til svigersønnen Kristen Paulsen.

 

*

 

Kristen Paulsen fra Tønsberg, født ca. 1728. Begravet 9. desember 1780, 58 år gammel. Blev jordet i Graabrødre Kirkegaard.” Trolovet 22. juni og gift 19. oktober 1747 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Berte Hansdatter Bugården, døpt 30. desember 1712. Begravet 10. mars 1787, 73 år gammel. Blev jordet i Graabrødre Kirkegaard. For Mulden blev givet til Fattig-Cassen 2 mk. 16 ß.” Skifte 17/7/1787-24/1/1788 i Tønsberg. Overtok gården etter svigerfaren i 1754. Bosatt delvis her og delvis i Tønsberg

Barn, bl.a.:

1.   David Kristensen, døpt 29. september 1749 fra Laurentiuskirken i Tønsberg. Konfirmert fra Bugården 27. november 1765 i Nøtterøy kirke. Ble borte med et skip 1783/84. Trolovet 12. oktober fra Bugården[26] og gift 7. november 1771 med Ingeborg Kristiansdatter Bugården, født ca. 1751 i Borre.[27]. Begravet 26. desember 1783, 32 år gammel. Om hennes foreldre, se Føykås. De kom til Torbjørnrød.

      Barn fra Bugården:

1.      Anders Davidsen, døpt 15. desember 1771.

2.   Marie(a) Kristensdatter, døpt 2.februar 1752 fra Laurentiuskirken i Tønsberg. Død 1804 i Tønsberg. Konfirmert 30. november 1766 fra Bugården. Trolovet 26. februar 1771 fra Bugården, og gift 10. januar 1772 med ungkar og sjømann Kristoffer Jonsen Nedre Råel i Slagen. Senere los. Bosatt i Tønsberg.

      Kristoffer ble gift (2) 1. februar 1808 med piken Ingeborg Maria Andersdatter fra Tønsberg.

3.   Paul Kristensen. Begravet 18. juli 1761, 3 måneder og 3 uker gammel fra Bugården.

 

Han kjøpte andre halvdel i 1755, og drev hele gården fram til 1774, da han solgte til klokker Thomas Kleppan. Denne solgte igjen i 1778 til Rasmus Kristensen Søndre Gipø, som fortsatte her og til Johannes Gipø (se bruksnr. 11).

 

Rasmus Kristensen, døpt 10. november 1734 fra Søndre Gipø. Død 1818. Trolovet 23. august og gift (1) 18. desember 1773 med Mari Halvorsdatter Stangeby (bruksnr. 4), født 1743. Død 1789. Trolovet 10. desember 1790 og gift (2) 19. januar 1791 i Stokke[28] med Dorte (Dordi) Iversdatter Gjelstad, døpt 11. april 1756 i Stokke. Død 1825, 73 år gammel. (Datter til Iver Torsteinsen og Berte Jakobsdatter. På Gjelstad i Stokke.) Først på Stangeby, før de kom hit.

Barn i første ekteskap:

1.  Maria Rasmusdatter, døpt 24. oktober 1773 fra unevnt, men må være fra Stangeby. Begravet 14. mars 1779 fra Bugården, 6 år gammel.

2.  Kirstine Rasmusdatter, døpt 11. juni 1775 fra Stangeby. Begravet 24. mars 1776, 9 ½ måned gammel.

3.  Kristen Rasmussen, døpt 8. juni 1777 fra Bugården. Druknet 8. august 1797 etter å ha falt ut av båten ved Tromøy. Han ble altså 20 år og 1 måned gammel.

4.  Halvor Rasmussen, døpt 23. september 1779. Overtok gården, se nedenunder.

5.  Karen Maria Rasmusdatter, døpt 1. juni 1783. Død 4. april og begravet 9. april 1784, 1 år gammel. Dødsårsaken var kulde.

6.  Kristoffer Rasmussen, døpt 31. oktober 1786. Konfirmert 15. mai 1806. Senere skjebne ukjent.

Barn i andre ekteskap:

7.  Iver Rasmussen, døpt 8. juli 1792. Konfirmert 21. oktober 1810. Senere skjebne ukjent.

8.  Jakob Rasmussen, født 30. august og døpt 6. september 1795. Gift 1818 med Gunhild

     Maria Kristoffersdatter Bugården. Bodde i Kjølelunden.

9.  Maren Kristine Rasmusdatter, født 6. februar og døpt 12. februar 1799. Død 8. mai og begravet 13. mai 1808, 10 år gammel.

    

 

 

Imellom disse ekteskapene fikk Rasmus Kristensen en datter med Anne Sophia Evensdatter

Bjønnes.

Barn:

10. Andrea Rasmusdatter, døpt 5. januar 1791. Hjemmedøpt.

 

*

Medbrukere i 1790/91.

 

Henrik Larsen. Gift (1) med Inger Kristoffersdatter, født ca. 1719. Død 25.januar på Bugården og begravet 1. februar 1791, 72 år gammel. Trolovet 22. mars og gift (2) 5. mai 1791 med Pernille Simonsdatter Støyten under Stangeby. På Bugården 1790-91. I Tønsberg 1791-92. På Støyten 1793-95 og i Hellarønningen fra 1801. Personalia, se Hellarønningen.

 

*

 

Halvor Rasmussen, født 1779. Se ovenfor. Overtok bruket i 1806 og solgte i 1808 og flyttet til Kjølelunden.

 

 

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

SALTBUSTAD

Kalles også Selbustad paa Buegaardens Eye – Selbustad

 

Før Vallø saltverk ble anlagt i 1739 hadde det i lang tid vært vanlig å brenne salt av sjøvann i de fleste bygder som grenset til sjøen. De buene slik salt ble oppbevart i har gitt navnet til dette stedet. Denne første brukeren nevnes 1741. I et skifte på Mellom Hvål i Stokke 1748 kalles plassen bare Rønningen under Bugården.

 

-o-

 

Peder Sørensen Selbustad. Født ca. 1661. Begravet 23. mai 1741, 80 år gammel.

 

*

 

Nils Hansen Selbustad, født ca. 1705. Begravet 19. juli 1742, 37 år gammel. I ei

ungdomsliste fra 1723 nevnes en Nils Hansen, født ca. 1709 på Bugården, da 14 år gammel.

 

*

 

Jakob Olsen, født ca. 1713 (26 år i 1739) på Mellom Hvål i Stokke. Begravet 25. mars 1751, 40 år gammel. (Sønn til Ole Jakobsen, ca. 1685-1764, og Mari Andersdatter Vestre Hvål, død 1724, 44 år gammel. På Mellom Hvål i Stokke.) Trolovet 29. november 1743 og gift 7. januar 1744 med Anne Olsdatter Kjærgrav, født 1711.[29] På Kjærgrav 1743-

Barn:

1.   Ole Jakobsen, døpt 16. august 1744 fra Kjærgrav. Trolovet 26. oktober og gift 27. november 1764 med Sørine Eliasdatter Håvaldsrød. På Håvaldsrød.

2.   Syvert (Sivert) Jakobsen, døpt 30. mars 1747 fra Styrsvik. Trolovet 3. november og gift 29. desember 1770 med Else Kistine Olsdatter Rønningen. Kom til Valders.

      Barn født på Saltbustad:

      1.   Jakob Syvertsen, døpt 2. oktober 1771.

      2.   Jakob Syvertsen, døpt 18. februar 1773.

      3.   Anne Kirstine Syvertsdatter, døpt 19. juni 1774. Se Sandbakken på Nordre Smidsrød.

3.   Mari Jakobsdatter, døpt 19. april 1750. Tvilling. Ugift. Trolovet 23. oktober 1797 og gift 16. januar 1798 med enkemann Peder Pedersen Løkka under Vestgården på Veierland.

4.   Pernille Jakobsdatter, døpt 19. april 1750. Tvilling. Trolovet 29. november 1782 og gift (1) 14. februar 1783 med Nils Sivertsen Øvre Skjerve. Trolovet11. november 1793 og gift (2) 7. januar 1794 med Halvor Halvorsen Grasrønningen. Halvor overtok halve Saltbustad. Se nedenunder.

5.   Ifølge et skifte etter ungkar Mads Olsen Mellom Hvål i Stokke 21.3.1786 og 25.7.1788, skal det ha vært tre søstere her. Men nr. tre er ikke registrert døpt på Nøtterøy.

 

Anne Olsdatter ble trolovet 10. januar og gift (2) 28. februar 1753 med Mathis Jonasen Selbustad.[30] Født ca. 1725. Uvisst hvor han kommer fra. Ingen barn vites. Død 16. mars og begravet 20. mars 1797, 72 år gammel. Det er kanskje en søster av Mathis, den Gjertrud Jonasdatter Saltbustad som ble trolovet 6. desember 1770 og gift 10. januar 1771 med Anders Pedersen. Om dem, se også Grindvadet.

 

Så blir Saltbustad delt fra 1800. Mathis Jonassen kalles Høgenhald i 1755, da han er fadder på Valders. Stokke???

 

 

 

Saltbustad søndre

 

Halvor Halvorsen fra Grasrønningen under Strengsdal, født 1762[31] Død 1834. Gift 1794 med enken Pernille Jakobsdatter Saltbustad, døpt 19. april 1750. Tvilling. Halvor var 37 år, sjøfarende og jordløs husmann i 1801. Han drev Saltbustad alene 1794-1800, da gården ble delt.

Pernille trolovet 29. november 1782 og gift (1) 14. februar 1783 med Nils Sivertsen Øvre Skjerve.

Barn født på Saltbustad:

1.   Mathis Nilsen, døpt 21. september 1783. Død liten.

2.   Mathis Nilsen, døpt 14. juni 1785. Gift 1810 med Anne Pedersdatter Strengsdal (bruksnr. 14).

 

Saltbustad nordre

 

Rasmus Andersen, døpt 22. august 1762 i Arnadal. Død 1838. (Sønn til Anders Olsen og Karen Rasmusdatter. På Amundrød i Arnadal.) Trolovet 15. januar og gift 15. februar 1796 i Stokke med Margrete (Grete) Maria Nilsdatter Vogn, født 1762 på Søndre Vear i Stokke. Død 1834. (Datter til Nils Kristensen. Død 1773, 56 år. Gift 1744 med Anne Andersdatter Sjuestokk, født ca. 1724. Død 1783, 59 år. På Søndre Vear i Stokke.) På Sjuestokk en kort stund før de kom hit ca. 1800. Rasmus var 40 år, husmann med jord og arbeidsmann i 1801.

Barn:

1.   Karen Anne Rasmusdatter, døpt 15. april 1796 fra Sjuestokk i Stokke. 5 år i 1801.

2.   Andreas Rasmussen, født 9. mars og døpt 18. mars 1804. Overtok etter foreldrene. Se nedenunder.

 

 

Uplassert under Bugården

 

1706 - En huskvinnes sønn: Anders Nilsen, 16 år, ungkar og født på Bugården.

 

*

 

 

 [1] D.N. V. 824

[2] Kan være lagrettemannen Peder Trondsen i Tønsberg som i 1571 er borgermester.

[3] Fra Nes på Nøtterøy.

[4] Rådmann i Tønsberg 1547-1555.

[5] D.N. V 842 fg

[6] Original på papir. Fra SA Oslo. RA jnr. 3952/1980.

[7] Borgerbok for Tønsberg 1661-1734. Omfatter også Holmestrand og Åsgårdstrand. Bærum 1986 av Reidunn Groll Borchgrevink.

[8] Hans navn er egentlig Munch.

[9] Tønsberg by, Skifteprotokoll 1, 1696-1710, side 71a-71b.

[10] Forlovere:     Paulsen og Hans Robertsen Eeger

[11] Lorens Berg, Nøtterøy bygdebok, side 599, 601

[12] De ble kopulert (gift) hjemme i huset. Forlovere Jacob Album og Christopher Seelau.

[13] Forlovere Isach Abrahamsen og Ingebret Kjøle.

[14] I slektsboken om familien Gjersøe er hun feilaktig oppført med sin bror Hans fødselsdato, 29/1 1749. Den samme feilen står i Ramnes bygdebok.

[15] Forlovere: Jacob Album og Hans Jørgensen Gjersø.

[16] Forlovere: Johs Bruu og Jacob Album

[17] Tønsberg by, Skifteprotokoll 1, 1696-1710, side 109a

[18] Skifteprot. 6, 1738-1746, side 501.

[19] Skifteprot. 6, 1738-47, side 245b.

[20] Skifteprot. 7. 1746-55, side 502b.

[21] Skifteprot. 7, 1746-55, side 361b.

[22] Skifteprot. 8, 1755-61, side 264.

[23] Hvem han gifter seg med er da ikke oppført, men det er uten tvil Inger.

[24] feilskrevet Pedersen i 1706.

[25] Skifteprot. 6, 1738-46, side 99.

[26] Forlovere: Kristen Bugården og Kristian Bugården.

[27] Det er en lakune i Borre kirkebøker 1750-1752.

[28] Begge forloverne er fra Gipø på Nøtterøy.

[29] Forlovere: Anun Torgiersen Sevik og Christen Olsen Kjærgrav.

[30] Forlovere: Christen Olsen Trolltorød og Jens Olsen Kjærgrav.

[31] Kalles feilaktig Halvor Olsen i 1801.