Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SMIDSRØD

Smedsrød – Smes’re – Smis’re

 

Deling: Smidsrød må fra gammel av ha vært ett bruk som har strukket seg fra Teie i nord til Øre i sørøst. Fra Tanstad og Kjærnås i sørvest og til Ørsnes i nordøst. Utmark og skog strakte seg nok helt fra Østfjorden til Vestfjorden. Ødegård i 1611.

 

Utsnitt av kartet «Grevskabet Laurwigen» fra 1772, antagelig med utgangspunkt i original fra 1707 «Carte over Grindholmsund» av R. Juel.

 

Navnet. Uttales nu Smøss're, lydde på gammelnorsk Smiðsruð, av mannsnavnet Smed (Smiðr) og ruð, rydning. Skriftformer: 1352 Smidzrud, 1575 Smedtzrudt, 1668 Smidzrød, 1723 Smitzrød. - Mannsnavnet Smed var i gammel tid brukt over hele landet, treffes på Vestfold så sent som ca. 1600.

Deling. Allerede i 1300-tallet tales i gamle brev og i Rødeboka om vesteste, øvste sønste, nørste, øvre og nørste. Efter reformasjonen finner vi fire bruk: nordre, mellomste, østre og søndre. Av dem var nordre fullgård, østre tridjungsgård, mens mellomste og søndre skattet som halvgårder, skjønt de etter skylden var trekvartsgårder. Hertil kom flere mindre parter: Øde-Smidsrød, Lasken, m. fl.

 

Fra Rødeboka får vi også vite at Margrete Torkelsdotter, før 1398, hadde skjenket 18 øresbol i Smidsrød til Oslo bispestol (eller korsbrødrene ved Oslo domkirke.) Hvem av gårdene dette var vet vi ikke

 

 

 

 

**********

 

 

 

NORDRE SMIDSRØD

Gårdsnr. 3

 

Mye tyder på at Øvre Smidsrød var to bruk på 1400-tallet, siden gamle dokumenter nevner både søndre gården og nordre gården. Om søndre gården har gått over til å hete noe annet er usikkert, men den nordre gården kan virke som om den er grunnlaget for det senere Nordre Smidsrød som gården kalles etter reformasjonen. Kanskje, uten at vi kan bevise det, ble de slått sammen til ett bruk.

 

 

ØVRE SMIDSRØD

SØNDRE GÅRDEN

 

1413, lørdagen nest etter Mortensmesse (18. november), er nevnt at lagrettemennene Gunder Hallvardsson og Finn Olafsson var tilstede på Teie og hørte at Finn Torgjulsson[1] fører to vitner: Asmund Asgautsson og Margreta Halvardsdotter som sverger at de var i søndre garden i Gipøy (før 1413?) og hørte at Brand Andorsen syk på sitt legeme og ved sine fulle fem ga til St. Hallvards kirke i Oslo 2 ½ løps land i Smidsrød i Øvre gården og i søndre del[2] Margrete Hallvardsdotter, enke etter Brand Andorsen, hadde gitt ved sine fulle fem og ikke syk, 2 ½ løps land i Øvre gården og søndre del til samme St. Hallvards kirke. Hun får igjen som motgave av Finn 1 pd 2 lp i mel og korn for Smidsrød. De ga til sammen 5 løps land i Øvre søndre Smidsrød. Skyldenheten her må bli i smør, der 1 løp smør tilsvarer 1 skippund tunge. Dermed har de nok skjenket hele Øvre søndre Smidsrød på 5 skippund.

 

 

ØVRE SMIDSRØD

NORDRE GÅRDEN

 

1412, mandagen nest før Korsmesse om høsten (12. september), selger Bjørn Torkildsson, prest ved St. Peters kirke i Tønsberg 1 markebol jord i Smidzrudi i øvre og nordre gården, som kalles ”Kalvskinn”, i Nøtterøy liggende, med alle luter og lunder, til Hans Vedikesson, bymann (borger?) i Tønsberg. Bjørn besegler dette brevet, sammen med Hr. Olaf abbot i St. Olavs kloster og Sira Ulf Åsleivsson, korsbror i Oslo  Hans Vedikesson var ombudsmann for Mariakirken i Tønsberg.

Denne parten (senere 1 ½ pd smør) ser ut til å ha blitt lagt til Oslo hospital, som ble opprettet i 1546. Hospitalets part ble solgt til greven på Jarlsberg i 1736. St. Peters kirkes gjenværende part ble ca. 1434 lagt til Mariakirken (Vår Frue kirke) i Tønsberg. Skylden for kirkens og prestebordets part oppgis til 5 pd smør. Sognepresten ved Mariakirken hadde bygselretten over hele gården. Kirkegodset selges vider på 1800-tallet.

 

**********

 

I 1560-61 får vi vite at smørledingen av «Smedtzrudt» er på 1 ½ pund 6 merker smør av verdi 4 mark 1 album. Kornledingen er på 1 fjerding 3 remål korn.

 

 

Den 21. oktober 1594 var Smidsrøds fire oppsittere, sammen med seks menn, på Smidsrød skog, etter befaling av fogden Anders Nilsen, for å granske endemerkene mellom Teie skog og Smidsrød skog. Da kom lagmann Jørgen Lauritsen fram, og i nærvær av fogden Anders Fuske klaget han over at Smidsrødbøndene skulle ha hogd inn i Teie skog. Men de nektet for dette og beviste endemerket og grensen med brev og segl. Da forskjøt Jørgen Lauritsen seg fra de prov som var beseglet, og sa at han ikke var tilstede da provene ble tatt, noe som skulle ha skjedd ifølge kongens brev. Til dette ble det svart at provene ble tatt før man hadde fått kongens brev om hvordan provene skulle tas. Dessuten var det ingen uenighet mellom Smidsrødbøndene og Jørgen Lauritsen om skogen på den tid, og hverken Jørgen Lauritsen eller noen annen hadde gjort fordring på Smidsrød skog før fredagen før vinternatten år 1594 da han talte om den på stevnestuen på Nøtterøy. Smidsrødbøndene hadde ikke talt til ham og han ikke til dem før den tid. Men han hadde tatt noe fra enkelte av dem som bodde på Smidsrød som de hadde hogd i sin egen skog, da han mente det var hogd i Teie skog. Bøndene mente at denne tretten kunne gjøres opp, derfor ble de seks menn tilkalt.

Nå forskjøt Jørgen Lauritsen seg og ville ha dette utsatt til Fredrik Lange selv kunne være med på befaringen. Han sa at Fredrik hadde skrevet til ham at han skulle følge så langt inn i Smidsrød skog som Teie engegjerde viser. Men dette brevet viste han ikke fra, og det ble tvilt på at han hadde noe slikt brev. Fredrik Lange ville ikke vært så uforstandig at han utstedte brev mot loven uten lov og dom om en skoggrense, fordi prosten, som har kongebrev på prostiets gods, også har en av Smidsrød-gårdene.

Saken ble derfor avsluttet, og fogden ba sin husbond og junkers landbønder om å følge de dele- og grensemerker i skog og mark som har vært brukt fra gammel tid, til et annet prov kan endre dette.

 

Den 4. juli (1595?) var Fredrik Lange, Jørgen Lauritsen, Laurits Tuesen og de seks lagrettemennene, Søren Kjøle, Fin Bergan, Søren Sem, Børge Tokenes, Oluf Gunnestad og Nils Tanstad, tilstedeSmidsrød skog på skoggang mellom Smidsrød og Teie skog. Fredrik Lange sa her at Smidsrød skog skulle være sameie med Teie skog. Dette hverken kunne eller ville Laurits Tuesen samtykke i før han hadde varslet stattholderen som er stiftets «herre». Dersom så ikke ble gjort ville det være mot kirkeordinansens bestemmelse. Fredrik Lange betenkte seg da og sa at det skulle være med skogene som det hadde vært fra gammelt, inntil Jørgen Lauritsen med lovlig prov kan bevise at Smidsrød skog fra gammel tid har vært sameie til Teie. Fredrik Lange lovte at han ville gi sitt brev på dette.

 

 

B  r  u  k  e  r  e

 

Jens skomaker på Søndre Smidsrød vitner at en Audun bodde på Nordre Smidsrød, da han kom til søndre. Vi er da tilbake til før 1543.

 

*

 

Kjell (Kjetil) Bjørnsen Smidsrød. Den 28. mai 1575 får vi vite at han satt tre år på gården. Han kalles da Kjell Bjønnes, der han nå bor. Den 14. juni 1575 ble Kjell Bjønnes og Laurits Rolvsen stevnet av Hr Laurits Thuesen, prest i Vår Frues kirke, Tønsberg angående at de ikke har gjort åbot (vedlikehold) på gården. Vi får vite at de bodde etter hverandre på gården og skyldte på hverandre. De ble dømt til å bygge opp igjen husa slik de stod før de kom. Kalles Kjel Bjørnsen i 1589.

 

*

 

Laurits Rolvsen Smidsrød. Den 28. mai 1575 ble Lagrettemennene Lage Velle, Jens Skomaker, Anund Sande, Søren Olsen, Jens Mortensen og Peder Bentsen, bosatt på Nøtterøy, tilbedt av Laurits Rolvsen om å komme og besiktige den åbot han hadde gjort på Smidsrød for de fire år han bodde der. Også Hr. Laurits Thuesen, sogneprest til Vår Frues kirke, Tønsberg var tilstede som befalingsmann til Smidsrød på prestebolets vegne, og han krevde etter loven at det måtte besiktiges om gården var lovlig holdt eller ei. Da lagrettemennene hadde besiktiget gården, fant de at den ikke var bygselfør, fordi ingen hus var ferdige. Heller ikke var den åbot gjort som Laurits Rolvsen skulle ha utført i de fire år han satt på gården. Herr Laurits spurte hvem som skulle gjøre gården bygselfør. Laurits møter igjen i retten på Smidsrød 14. juni 1575. Konklusjonen da blir at: «Etter tiltale og gjensvar ble det for retten avsagt at Kjell og Laurits skulle bygge husene opp igjen slik de stod før de kom dit og forfalt, p.g.a. deres forsømmelse, også skigarden, og dertil bøte til Hr. Laurits etter loven».[3]

 

*

 

Oluf Knudsen Smidsrød. Død før 1575. Gift med Karen (Karin). Levde 1575-1576. I et brev datert 28. mai 1575 legger Herr Lauritz Thuesen, sogneprest ved Vår Frues kirke frem «vj mendz breff och segell ath Oluff Knudsøn (salig hos Gud) haffuer giort skell for ij aaremaal (aabod for Smedzrud paa Nøtterøen». Vi får vite at for 2 år fantes åboten ugjort. Konas andre mann sier at han vil gjøre skjell for henne, men siden Kjell Bjønnes ikke er tilstede kan man ikke felle noen dom.

 

Karen (Karin) ble gift (2) før 1575 med Aslak GulliksenSmidsrød. Nevnt 1560-1576. Aslag Gulichsenn” fikk i 1560-61 4 daler i bot fordi han mistok 1 tønne mel.[4] Aslak Gulliksen ble 12. januar 1576 på Rådstuen i Tønsberg, stevnet av Laurits Thuesen i Vår Frues kirke, i ombud på sin kone Karines vegne, for et loft på Smidsrød på Nøtterøy som av vanrøkt var forfalt i hennes og hennes tidligere husbond Oluf Knudsens tid, som hadde sittet på gården i åtte år. Til dette svarte Aslak at han og hans kone ikke visste hvordan gården hadde stått før Karine og Oluf fikk den, og mente at de hadde gjort skjel for seg den tid de satt på gården. Nå fremla herr Laurits en seksmannsdom som sa at da Karine skiltes ved gården, sto den godt, bortsett fra loftet og et års åbot.

Det dømtes at fordi hennes tidligere husbond Oluf Knudsen ikke hadde holdt loftet ved hevd, og Aslak på sin kones vegne ikke kunne bevise at loftet var forfallent da hans kone og hennes tidligere mann overtok gården, skulle Aslak gjøre fyldest for halv åbot og dessuten 1 års åbot. Kunne han ikke gjøre mer enn halv åbot, ville hjemmelen til konas tidligere mann bli tatt opp. Åboten skulle gjøres innen en måned var gått.[5]

 

De har altså flyttet fra gården allerede før 1575.

 

*

 

Jens Koch. Bosatt på Nordre Smidsrød i 1589.

 

Anders Eivindsen og Torstein Guttormsen, lagrettemenn på Nøtterøy, gjør vitterlig at de den 28. mars 1589, etter krav av Laurits Sande, lensmann på Nøtterøy, hørte prov og vidnesbyrd av Jens Koch, som nå bor og har bodd lenge på Smidsrød..

Han provet at han i all sin tid har hatt hogst og beite i Smidsrødskogen, det vil si, nord til kvernebekken og derfra nordvest mot Kalnesskogen til et holt, og derfra like vest ned til stranda og siden sør i Tanstadskogen.

Disse ord gjentok også Kjell Bjørnsen, som tidligere har bodd på Smidsrød.

 

*

 

I 1590-åra står Mariakirken i Tønsberg som brukere av Nordre Smidsrød. Drev siden ½ gården.

 

*

 

I 1593 og 1595 er ingen oppsitter nevnt i bygningsskattene. Begge årene skatter brukeren 30 skilling. (½ gården tilhører kirken). Gården ikke nevnt i 1604.

 

I en kommentar fra nabogården (Østre Smidsrød), kaller presten herr Laurits sin leilending Kristoffers kone Marin for sin bokone. De kan ha bodd på Nordre gården. At Nordre Smidsrød ikke nevnes i regnskapene 1593-1604, trenger ikke bety at gården var ubebodd. Den kan ha vært skattefri - kanskje kirken var "juridisk bruker" (og ikke betalte skatt), mens Kristoffer og Mari var "utøvende brukere".

 

*

 

Laurits Smidsrød. Nevnt 1605.

 

*

 

Helge Smidsrød, nevnt 1611-1649. Drev først halve, siden hele gården. Ved landskatten 1614 får vi følgende opplysning: ”Helge Smidsrød, Bruger her Nels i Thunßberghe j partenn skater derfor for j gaard”. Gården er da en ødegård. I 1635 fikk Kristen Øre 1 daler i bot fordi han slo hull i hodet på Helge. I koppskatten 1645 betaler Helge for seg, sin kone og en datter – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Helge Smitzrød skylder till Thunsb. præstbol smør 4 bispd. till Wor Frue kierche ibm. smør 1 bispd., till hospitalet smør 1 ½ bispd. (Er) 2 skippd. 3 lispd. 1 ½ rem. Præstebolet bøxsellen. Skatt 4 dr.”

Barn:

1.  N. N. Helgesdatter. Nevnt som bosatt hjemme i 1645.

 

*

 

Nils Arnesen, født ca. 1619 (46 år i 1665). (Sønn til Arne Taraldsen Horgen i Slagen, nevnt 1617-ca. 1664 og enka etter forrige bruker på Horgen.) Gift med Mari Larsdatter fra Husvik i Slagen, født ca. 1620. Begravet 2. august 1693, 73 år gammel. Graffæst(et)”. Nevnt ca. 1650-1675. Enken beholder gården og står som bruker 1675-1693.[6] Nils skylder i 1661 6 ½ pund smør, hvorav Vår Frues kirkes prestebol i Tønsberg har 4 pund med bygsel over alt, kirken har 1 pund smør og 1 ½ pund smør hos Oslo hospital. Det var ”Skouff till Smaalast”. I 1661-1663 står Nils Smidsrød med 20 merker smør i Horgen i Slagen. Ved odelsmanntalet 1664 står ”Nielß Smidtzrøed” med 1 pund 6 merker smør i Horgen i Slaugen. I 1670 eier Nils Smidsrød 6 m. smør i Horgen i Slagen. Senere står Mari Smidsrød med 1 pd 6 m smør og sønnen Arne med 13 m smør i Horgen. Etterkommerne solgte disse partene i 1728 og 1732 til oppsitterne Nils Paulsen og Ole Kristoffersen. 1691 betalte Maren Nordre Smidsrød resterende skatter og avgifter på 6 daler 3 ort 13 skilling.

Barn:

1.   Kristoffer Nilsen, født ca. 1650. 15 år og soldat i 1665. Trolig død ung. Stiller på 1660-tallet som soldat for Nordre og Mellom Smidsrød.

2.   Tormod Nilsen, født ca. 1653. 12 år i 1665. Begravet i mai 1700.. Fra Nordre Smidsrød. Trolovet 23. november og gift 28. desember 1696 med Eli Pedersdatter Tokenes, født ca. 1671. Elen Tanstad” ble begravet 15. februar 1701, 30 år gammel. Ingen barn. Kom til Øvre Tanstad.

3.   Arne Nilsen. Begravet 19. februar 1699. Bruker på Nordre Smidsrød 1691-ca. 1694, da familien flyttet til Bjørnebu. Se nedenunder.

4.   Anne Nilsdatter, skifte 12. oktober 1715.[7] Gift (1) med Herman som trolig er den Herman Larsen fra Vestre Ekenes som er 26 år i 1665. Gift (2) med Kristen Pedersen Tokenes, nevnt 1690-1722. På Tangen på Veierland. Boet eide i 1715 2 13/26 merker smør i Horgen i Slagen, med andel bygsel, som er gods etter Annes far. De eide 17 merker smør i (Øvre) Tanstad på Nøtterøy, med andel bygsel, som må være gods etter Annes bror Tormod. De eide 33 ¾ merker tunge uten bygsel i Skarpeborge i Stokke, som er arv fra Tokenes.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Ingeborg Hermansdatter, født ca. 1680. Død 1751, 71 år gl. Gift med Kristoffer Evensen, født ca. 1674. Død 1746, 72 år gl. På Øvre Tanstad.

      2.   Anne Hermansdatter. Nevnt 1715. Gift før 1715 med en ”Olle Maagensen Klaastad”. Det er Ola Monsen Klåstad i Stokke, født ca. 1679. Bruker ca. 1715 – begravet 22. oktober 1745, 66 år 20 dager gammel. (Sønn til Mons på Korsebrekke under Fossnes i Arnadal. Trolig bruker ca. 1680.)

            En mulig datter:

            1.   Helvig Olsdatter, født ca. 1715. Død 1773, 58 år gammel. Trolovet 2. november og gift 2. desember 1740 med Nils Kristoffersen Fekja, født ca. 1713. Død 1773, 60 år gammel. Begge kalles Klåstad når de gifter seg. Overtok Klåstad.

      Barn i andre ekteskap:

      3.   Ingeborg Kristensdatter, født 1689 (26 år i 1715). Død 1752, 64 år gl. Gift med Anders Olsen Krika på Veierland, født 1698 på Alby på Veierland. Død 1747.

      4.   Herman Kristensen, født 1693 (22 år i 1715). Død 1772. Overtok Tangen på Veierland.

5.   Al(h)et Nilsdatter. Trolovet 5. desember 1689 fra Tangen og gift (1) 2. januar 1690 med Mattis Olsen. Han kalles da Østre Ekenes og var nok derfra. Kom til Tangen på Veierland. Mathis Olsen Tangen ble begravet 28. oktober 1692. Graffæst(et)”.Trolovet 30. januar og gift (2) 27. februar 1694 med Anders Pedersen Tokenes, død 1738, 78 år gammel.

      Barn i første ekteskap:

1.      Lars Mattisen, født ca. 1691. Bosatt på Tokenes i 1706, 13 år gl. Død 1761. Bosatt i Tønsberg. Tok borgerskap i Tønsberg i juli 1719 for å bo der. Lars (Lauritz) Mathiesen (Matisen) Tochenes, tok borgerskap i juli nestforleden (dvs 1719) for å bo i Tønsberg, Magistraten tilsteder ham et borgerbrev når han kommer hjem 1720, har en halv skutepart som han seiler på Danmark med, og nærer seg av dette 1722, lignet 1729 til rd 0-3. Om hans etterslekt, se Tokenes.

 

      Barn i andre ekteskap, se Tokenes.

 

*

 

Arne Nilsen. Begravet 19. februar 1699. Trolovet 30. september og gift 26. oktober 1691 med Kirsti Nilsdatter Bjørnebu. Begravet 22. februar 1699.

Barn:

1.   Mathis Arnesen, døpt 11. mars 1693 fra Nordre Smidsrød. Trolig død liten.

 

Fra 1691 brukere på Nordre Smidsrød. Flyttet til Bjørnebu ca. 1694. Se videre der.

 

*

 

Rasmus Hansen Nordre Smidsrød stiller som soldat for Nordre og Søndre Smidsrød, Hengerød og Trolltorød i 1686-90. Han ble innrulert i 1674.

 

*

 

Morten Smidsrød. Dette er Morten Ellefsen, født ca. 1656 (50 år i 1706). Død før 1717, men ikke registrert i kirkeboka. Gift med Åse Pedersdatter Nedre Tanstad. Begravet 27. januar 1717 som ”Sal. Lieutenant Mortens”. I 1696 kalles han Morten sersjant. Nevnt her 1691-Personalia, se husmenn under Østre Ekenes.

Barn født på Smidsrød:

1.   Kirsti Mortensdatter, døpt 26. april 1694 fra Smidsrød.

 

*

 

Tønsbergpresten Nils Kraft drev gården selv fra ca. 170?-ca. 1720. I 1700 kom det to nye brukere, men de forsvinner straks krigsårene begynte i 1709, skriver Lorens Berg. Imidlertid står det i 1706 om Nordre Smidsrød. Er øde og u-beboet”, og det nevnes ingen brukere her før i 1707.

 

Brukere og andre personer her i denne perioden var trolig:

 

Jørgen Smidsrød. Nevnt 1707. Gift.

Barn:

1.   Martha Jørgensdatter, døpt 21. september 1707 fra Smidsrød. Det kan være henne som ble trolovet 5. desember og gift 8. januar 1726 med Elias Torgeirsen Lofterød, døpt 27. januar 1701. Overtok halve Lofterød etter faren. Siden til Håvaldsrød. Dog ikke bevist.

 

*

Hans Nordre Smidsrød. Nevnt 1708.

Barn:

1.   Hans Hansen, døpt 2. september 1708 fra Nordre Smidsrød. Det må være denne Hans Hansen Smidsrød, født på Smidsrød, som 15. juni 1723 blir innrulert for gården Grimestad på Tjøme, 15 år gammel.

 

Det må være denne ”Hans Smidtzerød” som er fadder i Sem 18. mars 1708 til Tjøstel Torgersen Nordre Hasles sønn Ommund.

 

*

 

Berte Ingebretsdatter Nordre Smidsrød fikk et barn med soldat Torkel Sørensen. Efter andres beretning skal være hin anden beslecktet i andet ok 3die Leed.”

Barn:

1.   Mari Torkelsdatter, døpt 10. oktober 1716.

 

*

 

Hans Nordre Smidsrød. Nevnt 1717. Gift med N. N., født ca. 1650. Begravet 28. november 1717, 67 år gammel fra Nordre Smidsrød. Om det er samme som ovennevnte vites ikke.

 

*

 

Matthis, døpt 17. desember 1719. Født utenfor ekteskap. Far: ”Landløber” (omstreifer). Mor: Bosatt på Nordre Smidsrød.

 

*

 

I ca. 1720 overtok Sandsværingen Kolbjørn Olsen gården. Han drev gården til ca. 1724, da han flyttet til Torød. Personalia, se der. De har nok allikevel vært brukere her i denne perioden.

I 1722 er Kolbjørn Smidsrød fadder i Sem til Ole Olsen og Marte Bentsdatters sønn Ole, døpt fra Kaken under Jarlsberg.

 

*

 

Maria, døpt 1. november 1724. Født utenfor ekteskap. Mor: Bosatt på Nordre Smidsrød. Moderen en Soldats Enke kom herud fra Soløer.”

 

*

 

Nils Nordre Smidsrød. Nevnt 1728.

Barn:

1.  Anders Nilsen, døpt 4. januar 1728. En Anders Nilsen Veien blir begravet 18. februar 1763, 34 år gammel (født 1729).

 

Gården har nok stått ubebodd i perioder fram til ca. 1730, da den ble delt i to like store bruk.

 

Første halvdel

fra ca. 1730

Ble en del av bruksnr. 1 i 1874

 

Simen (Simon) Hansen, født ca. 1698. Begravet 9. januar 1738, 40 år gammel. (Han må være sønn til en Hans Hansen, død før 1735). Gift med Anne Kristensdatter, født ca. 1701. Begravet 13. desember 1741, 40 år gammel. (Kanskje datter til Kristen Sørensen, født ca. 1659. Begravet 27. mars 1740 fra Nordre Smidsrød, 81 år gammel.) Anne møter som søster og arving på skiftet etter Mari KristensdatterØstre Smidsrød, 14. september 1741. Brukere fra 1730-1738. De satt i ”ren armod” sier Lorens Berg. Enken Anne må da ha vært bruker et par år.

Barn:

1.   Hans Simensen, født ca. 1725.[8] 16 år i 1741. Konfirmert 13. januar 1743 i Nøtterøy kirke.

2.   Anders Simensen, døpt 4. mars 1731 fra Nordre Smidsrød. 9 år i 1741. Tjenestedreng på Elgestad i 1747.

3.   Kirsti Simensdatter, døpt 18. juli 1734. 6 år i 1741. Faddere: Kari Nilsdatter Ødegården, Birthe Amundsdatter Nordre Smidsrød, ”Tiener paa N. Roel i Slagen” Sebille Andersdatter N. Råel, Gunder Amundsen Østre Smidsrød og Anders Emundsen Holmen.

      Det må være henne som blir konfirmert fra Prestbyen i Kodal 13. mai 1753. Trolovet 24. april 1769 i Andebu med husmann og enkemann Anders Augustiniussen Pipenholt under Nordre Trollsås i Kodal.[9] Begravet i januar 1776, 63 år gammel. Anders hadde vært gift før og husmann på Pipenholt fra 1764. Ved folketellingen 1801 finner vi Kirsti Simensdatter som logerende på Trevland i Kodal, 68 år gammel (født ca. 1733). Hun var enke etter første ekteskap og hun ”Nyder almisse af sognet”.

      Barn:

      1.   Anne Andersdatter, døpt 12. juni 1774 fra Pipenholt. Faddere: Mari Skoli, Pernille Knutsdatter, Abraham ”Lijstrod” (Ljøsterød), Helge Sti.

4.   Simen (Simon) Simensen, døpt 23. april 1738. Begravet 31. oktober 1740, 2 år gammel.

Faddere: Ane Thomasdatter Mellom Smidsrød, Mari Kristensdatter Østre Smidsrød, Hans Sørensen Østre Smidsrød, Kristen Sørensen Nordre Smidsrød, Truls Hansen Nordre Smidsrød.

 

Simon hadde en kjent søster:

Randi Hansdatter. Gift med Borger (Børge) Jensen, døpt 16. november 1696 i Andebu.[10] (Sønn til Jens Børgersen på Øvre Moland under Andebu Prestegård.) Legdsoldat på Rivelsrød i Andebu 1726, 30 år gammel, gift og ett barn.[11] Han kalles barnas fastermann i 1741 og barnas verge i 1741 og 1742. De er på Nordre Rakkås i Slagen i 1734-1735, på Buer på Nøtterøy 1738-1740 og på Lerskall i Andebu 1741-1749. Personalia, se Buer.

 

I huset bor trolig Annes far Kristen Sørensen, født ca. 1659. Begravet 27. mars 1740 fra Nordre Smidsrød, 81 år gammel. Han blir trolovet 20. oktober 1730 og gift 4. februar 1731 i Stokke med Kari Evensdatter, født ca. 1659. Begge har bosted ”Smidsrøed paa Nøtterødland”. Dette må vel være hans andre ekteskap. Forlovere er Simen og Truls Smidsrød. Kari står fadder fra Nordre Smidsrød i 1735. Det er trolig henne den Kari Smidsrød som blir begravet 17. november 1737, 79 år gammel.

 

1741 (8. mars) ble det holdt skifte på (Nordre) Smidsrød etter Simen Hansen.[12] Enken Anne Kristensdatter. Barn: 1. Hans Simensen, 16 år. 2. Anders Simensen, 9 år. 3. Kirsti Simensdatter, 6 år. På barnas vegne møtte deres fasters mann, Borger Jensen Lerskald i Andebu.

 

 

 

 

 

21. februar 1735 var det skifte etter det barnløse ekteparet Peder Olsen og Johanne Hansdatter på Bårnes i Vivestad. Arvingene på hennes side var

- Brorbarnet Simen Hansen Smidsrød på Nøtterøy.
- Brorbarnet Randi Hansdatter, gift med Børge Jensen Rakkås i Slagen.
- Søsteren Kari Hansdatter, gift med Kristoffer "Jaensen" Ende [i Fon].

 

Anne trolovet 23. november 1740 og gift (2)[13] med Tore Madsen, må være han som døpes 14. mars 1717 fra Vik i Borre. Begravet 5. september 1741, 24 år gammel. Skifte 19. desember 1741 og 1. desember 1742. (Sønn til Mads Vik i Borre).

Barn:

5.   Tor Torsen, døpt 9. oktober 1741. Begravet 1. november 1741, 3 uker og 3 dager gammel. Faddere: Ole Jakobsen, Hans Sørensen, Ole Larsen, Anne Olufsdatter og Marthe Hansdatter, alle Smidsrød.

 

1741 (19. desember) – 1742 (13. desember) ble det holdt skifte på (Nordre) Smidsrød etter Tor Madsen og Anne Kristensdatter.[14] Barn: 1. Hans Simonsen, 17 år. 2. Anders Simonsen, 9 år. 3. Kirsti Simonsdatter. På Hans og Kirstis vegne møtte Borger Jensen Lerskal. På Anders vegne møtte Jon Elgestad.

 

Mads Viks barn var:

  1. Halvor Madsen, døpt 10. januar 1712.
  2. Tor Madsen, døpt 14. mars 1717. Se ovenfor.
  3. Marte Madsdatter, døpt 1. oktober 1720. Hun skyldte 5 ort og nevnes i brorens skifte 1741-1742.

 

*

 

Ole Jakobsen, født ca. 1701. Begravet 21. mars 1759, 58 år gammel. (Sønn til Jakob og Randi Olsdatter. Begravet 24. juni 1735 som ”Ole Sembs Moder”, 72 år gammel.) Trolovet 15. desember 1725 og gift (1) 2. desember 1726 i Slagen med Maren Larsdatter Eik, født 1697. Begravet 5. oktober 1746, 48 år gammel. (Trolig datter til Lars Kristensen Mellom Berg, født ca. 1666. Død 1704, 38 år gammel. Gift med Gunhild Syversdatter fra Lerskall i Andebu. På Lofts-Eik i Slagen.) Trolovet 14. januar og gift (2) 24. februar 1747 i Slagen med Pigen Dorthe Larsdatter Eik, født ca. 1717. Det er nok henne den Enken Dorthe Larsdatter, 62 år og bosted Nøtterø som ble begravet 1. november 1779 fra Vår Frues kirke i Tønsberg. Jordet i Graabrødre Kirkegaard. Til Fattig-Cassen blev betalt 2 mk.” På Nedre Sem 1729-43 der han hadde eid jord, men var nå i fattige kår. Her fra 1744-59. På skiftet etter Karen Nilsdatter på Ødegården under Teie 15. september 1741, har Ole Jakobsen Smidsrød til gode 1 daler 1 ort i boet. De kan ha bodd en liten stund på Torød, se eldste barn.

Barn i første ekteskap:

1.   Jakob Olsen, døpt 12. mars 1727 fra Eik i Slagen. Faddere: Ellen Eik, Kirsti Eik, Anders

Eik, Lars Eik, Guttorm Eik. Han er trolig «En liten dreng, Jakob Olsen Thorød.» Begravet 2. januar 1729.

2.   Lars Olsen, døpt 30. januar 1729 fra Nedre Sem. Oppholdt seg i København 1759. 31 år og årstjener i Kjøbenhavn hos kongelig Majestet i 1760.

3.   Jakob Olsen, døpt 21. januar 1731. Trolovet 12. november og gift 3. januar 1753 med enken Mari Hansdatter Gunnestad Vestre Elgestad. De flyttet til Tønsberg etter 1755. Jakob er fadder fra Tønsberg til sin yngste halvbror Anders i 1758. 26 år, gift og bosatt i Tønsberg i 1760. Om hennes første ekteskap, se Mellom Smidsrød.

4.   Ane Olsdatter, døpt 11. mars 1733. Død før 1747.

5.   Rasmus Olsen, døpt 23. desember 1735. Begravet 20. august 1746 fra Nordre Smidsrød, 11 år gammel. Blef ey ringet”.

6.   Gunhild Olsdatter, døpt 27. juli 1739.[15] Konfirmert 1756. 20 år på skiftet i 1760.

7.   Ane Olsdatter Smidsrød. Begravet 17. desember 1740, 23 uker gammel.

Barn i andre ekteskap:

8.   Lars Olsen, døpt 15. april 1748 fra Nordre Smidsrød. 11 år på skiftet i 1760. Begravet 9. juli 1764, 16 år gammel. Tiilig i Vaar gich sig bort i Isen imellem Tørkop og Skiersnæs. Nu igien først flød op og blev funden.”

9.   Mari Olsdatter, døpt 28. oktober 1750. 7 år på skiftet i 1760. Konfirmert 30. november 1766.

10. Else Olsdatter, døpt 25. august 1754. 5 år på skiftet i 1760. Trolovet 9. oktober 1777 og gift (1) 29. mai 1778 i Vor Frues kirke i Tønsberg, med enkemann Hans Olsen Gjersø, født 1723 på Emmerød i Sem. Se under Jersøy. Trolovet 28. desember 1780 og gift (2) i Vor Frues kirke i Tønsberg, med Sten Olsen Mellom Bolæren, døpt 14. august 1755.[16] De flyttet til Svelvik.

11. Anders Olsen, døpt 2. februar 1758. 1 år på skiftet i 1760. Konfirmert 20. april 1777 fra Søndre Munkerekken.

 

1747 (28. januar) ble det holdt skifte på (Nordre) Smidsrød etter Maren Larsdatter.[17] Enkemann Ole Jakobsen. Barn: 1. Lars Olsen, 18 år. 2. Jakob Olsen, 12 år. Gunhild Olsdatter, 7 år. Anders Simensen som tjente på Elgestad var skyldig Ole Jakobsen 3 ort og 16 skilling.[18] Oles søster, Karen Jakobsdatter, skylder 3 riksdaler

 

1760 (22. juni) ble det holdt skifte på (Nordre) Smidsrød etter Ole Jakobsen.[19] Enken var Dorte Larsdatter. Barn: Lars Olsen, 51 år og bosatt i Kjøbenhavn der han er i Hans Majestets tjeneste som årstjener. 2. Jakob Olsen, 26 år, gift og bosatt i Tønsberg. 3. Lars Olsen den yngre, 11 år. 4. Anders Olsen, 1 år. 5. Gunhild Olsdatter, 20 år. 5. Maren Olsdatter, 7 år. 6. Else Olsdatter, 5 år. Verge for alle de umyndige barna var deres stefar, Anders Olsen Søndre Smidsrød. 

 

Dorte ble trolovet 19. juni og gift (2) 1. september 1759 med ”Den ungekarl, Smede SvendAnders Olsen, trolig fra Nesbryggen, døpt 16. juli 1721. Konfirmert fra Nordre Nes 13. april 1738. Han skal ha bodd på (Søndre) Smidsrød, skriver Sigurd Unneberg. De flyttet vekk og vi finner dem igjen på Søndre Munkerekken. Ingen barn i dette ekteskapet.

 

*

 

Amund Olsen, døpt 26. oktober 1738 fra Nordre Lunden. Død 26. mai og begravet 3. juni 1818, 79 år og 7 måneder gammel. Han kalles da gårdbruker. Trolovet 19. april og gift (1) 14. november 1758 med Gunhild Pedersdatter Nordre Gipø, døpt 11. mars 1731. Død 8. april og begravet 14.april 1802, ”Efter 3 ½ Aars Sygeleye”, 72 år gammel. Han kalles enkemann og skipper når han blir gift (2) 23. april 1806 med Jomfru Ulrika Fredriksdatter Heiss fra Lågerød i Stokke, døpt 13. september 1765 i Stokke. Død 19. januar og begravet 25. januar 1839, 73 år gammel.

Barn i første ekteskap:

1.   Andreas Amundsen, døpt 17. mai 1759. Begravet 21. juli 1759, 11 uker gammel.

2.   Anne Amundsdatter, døpt 18. mai 1760. Begravet 15. november 1761, 1 ½ år gammel.

3.   Andreas Amundsen, døpt 30. august 1761. Skipper. Gift 26. juli 1784 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 17de Maj d. A. Hjeme i Huuset paa Agerup samenviede.” med Inger Nilsdatter Agerup. På Torød, senere i Tanstadhagan. Andre halvdel av Hagen fra 1794. Bruksnr. 13, Haugstad (skyld 9 øre), Kirkeveien.

4.   Anne Maria Amundsdatter, døpt 28. august 1763. Trolovet 17. november og gift 30. desember 1783 med Hans Olsen Lunden. Begravet 4. april 1805, 58 år gammel. Jordsatt på Gråbrødre kirkegård. Matros. Flytter til Tønsberg.

      Barn:

      1.   Anna Malena Hansdatter, døpt 29. august 1784 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Begravet 6. november 1784 samme sted, 9 uker gammel.

      2.   Amund Hansen, døpt 11. oktober 1785. Begravet 17. desember 1785 samme sted, 10 uker gammel.

      3.   Anna Hansdatter, døpt 23. desember 1786. Gift 5.desember 1812 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Søren Gulbrandsen Blekkersrød/Blikkerø. Landmåler i 1813. Skomaker i 1817. Anna kaller seg Lunde til etternavn.

            Barn:

1.       Maria Magdalene Sørensdatter, født 20. juli og døpt 4. august 1811 i Larvik. Før ekteskap. Foreldre Anne Marie Hansdatter Lunde og jeger ved Liv kompaniet, og innlosjert på Eftang i Tjølling, Søren Guldbrandsen Blekkersrød. Notis i kirkeboka: ”Moren rejst til Tønsberg”.

2.       Hanna Gustava Sørensdatter, døpt 31. oktober 1813 i Vår Frues kirke.

3.       Helene Gustava Sørensdatter, født 16. august og døpt 27. august 1815 i Tønsberg.

4.       Karl August Sørensen, født 10. april, hjemmedøpt 17. april og døpt i kirken 20 juli 1817 i Tønsberg.

      4.   Amund Hansen, døpt 10. desember 1789. 28 år i 1818.

      5.   Gunhild Maria Hansdatter, hjemmedøpt. Begravet 8. august 1792, 10 dager gammel.

      6.   Gunhild Hansdatter, hjemmedøpt. Begravet 8. september 1794.

      7.   Gunhild Hansdatter, døpt 20. mai 1797. Nevnt 1818.

 

      Folketellingen 1801 – Tønsberg – Store Tverrgate.

 

      Hans Olsen Smidsrød, husbonde, 56, gift første gang, matros

      Anne Maria Amundsdatter, hustru, 38, gift første gang

      Amund Hansen, sønn, 12

      Anne Hansdatter, datter, 13

      Gunhild Hansdatter, datter, 4

      Maren Cathrine Hansdatter, logerende, 67, enke etter første ekteskap, lever av almisse

      Jakob Larsen, logerende, 32, ugift, sjøfarende, svensk.

      Knud Hansen, logerende, 55, ugift, sjøfarende, norsk

      Helge Mathisen, logerende husbonde, 32, 1te gifte, repslager

      Randi Andersdatter, hustru, 32, 2det gifte

      Mathias Helgesen, sønn, 1

 

5.   Mari Amundsdatter, døpt 7. juli 1765. Trolovet 6. juni og gift 8. juli 1788 med Ola Andersen Bjørnebu.

6.   Ola Amundsen, døpt 4. oktober 1767. Begravet 2. mai 1770, 2 ½ år gammel.

7.   Peder Amundsen, døpt 7. mai 1769. Begravet 30. april 1770, 1 år gammel.

8.   Oline Amundsdatter, døpt 17. februar 1771. Trolovet 17. januar og gift 7. februar 1788 med Mads Nilsen Smidsrødlunden. Skifte etter Oline Amundsdatter Vejen 22. januar 1835.

9.   Peder Amundsen, døpt 22. juli 1772. Trolovet 17. november 1791 og gift 3. januar 1792 med Kristine Andersdatter Søndre Føyen. Bodde på Søndre Føyen.

 

 

Mattis Larsen Østre Adal i Borre. Død 25. oktober og begravet 1. november 1792 fra Nordre Smidsrød, 23 år gammel. «Hos Amund Olsen N. Smidsrød i Arbeyde syg bleven og der afdød

 

 

Andre halvdel

fra 1730

 

Truls Hansen, født ca. 1698. Begravet 3. februar 1742, 44 år gammel. (Far: Hans. Mor: Mari. Begravet fra Nordre Smidsrød 8. mai 1737, 88 år gammel.) Trolig den samme Truls Hansen som er dreng på Gryte i Skjee 1717 og 16 år gammel. Trolovet 20. oktober 1724 og gift 6. januar 1725 i Slagen med Berte Amundsdatter, født ca. 1706 på plassen Blegsle under Rørs eie på Nesodden. (Datter til Amund Olsen, død 1724, og Barbara Andersdatter, født ca. 1674 på Fjell på Nesodden. På Høkli i Slagen.) På Høkli i Slagen 1725-1728 og Nordre Smidsrød 1729-1742. Berte vitner i 1724 at hun er 18 år og født på en plass Blegsle under gården Røers eie på Nesodden i Follaug fogderi.[20]

Barn:

1.   Maren (Mari) Trulsdatter, døpt 20. oktober 1726 fra Høkli i Slagen. Faddere: Dorthe Hallingrød, Mari Nils Robergs, Birte Torgeirsdatter, Kristen Vognebakken, Nils Roberg. Første Søndag efter Paasche” (17. april) 1746 ble konfirmert ”Den blinde” Mari Truelsdatter på Smidsrød.

2.   Ane Trulsdatter, døpt 6. februar 1729 fra Smidsrød. Gift 15. februar 1766 med Peder Hansen Nesbryggen. På Nesbryggen i 1767.

3.   Kari Trulsdatter, døpt 21. oktober 1731. Trolovet 9. april 1756 som ”Pigen, Tienende paa Biørneboe”, og gift med Kristian Nilsen, da fra Søndre Sande. Kom til Grinda under Teie. Se Amundrød under Prestegården.

4.   Randi Trulsdatter, døpt 29. august 1734. Begravet 21. november 1734, 12 uker gammel.

      Faddere: Kari Nilsdatter Ødegården, Ane Kristensdatter Nordre Smidsrød, Margrethe Klausdatter Østre Smidsrød, Anders Simensen (Emundsen?) Holmen og Ole Amundsen Haugen.

5.   Amund Trulsen, døpt 14. september 1735. Konfirmert ”Michelsdag” 1752 i Nøtterøy kirke. Faddere: Kari Evensdatter Nordre Smidsrød, Helvig Lunden, Anders Holmen, Klaus Østre Smidsrød, Simen Nordre Smidsrød. Fadder fra Holmens Eng under Teie 1754. Fikk en datter med Kirsti Olsdatter Bjørnebo ”Tienende paa Bjørneboe”. Amund sies da å bo på Vestre Nøtterøy.

      Barn:        

      1.   Olene (Oline) Amundsdatter, døpt 10. januar 1756. Faddere: Inger Vester Lænding, Kari Trulsdatter Bjørnebo, Lars Thomesen, Tønsberg, Kristian Nilsen Bjørnebo.

6.   Randi Trulsdatter, døpt 1. juli 1738. Faddere: Anne Tomasdatter Mellom Smidsrød, Helvig Rasmusdatter Lunden, Anne Rasmusdatter Smidsrød, Ole Jakobsen Smidsrød, Hans Sørensen Smidsrød. Trolovet 20. oktober og gift 6. desember 1774 med Anders Anundsen Øvre Tanstad (andre halvdel). Randi tjener på Ørsnes i 1774. På Kjølelunden under Østre Kjøle i 1780.

7.   Helvig Trulsdatter, døpt 31. desember 1741. Faddere: Mari Hansdatter Mellom Smidsrød, Ane Rasmusdatter Mellom Smidsrød, Ane Kristensdatter Nordre Smidsrød, Ole Lunden, Hans Sørensen Østre Smidsrød. Trolovet 27. oktober og gift (1) 28. desember 1774 med ”Den unge Karl, afskediget soldat”, Hans Kristoffersen. Kom til Kikut under Teie. Helvig tjener på Ørsnes i 1774.

 

Omtrent 1743 deles dette bruket i to.

 

Halve andre halvdel

2/8 fra 1743

 

Trond Smidsrød, nevnt 1743. Dette har jeg fra Lorens Berg og vet ikke kilden.

 

*

 

Frode Andersen, døpt 21. mai 1714 i Slagen. (Sønn til Anders Torsen. Trolovet 3. juni og gift 30. august 1708 i Vår Frues kirke med Pernille Olsdatter. På Olsrød eie i Slagen.) Trolovet som soldat 7. april og gift i Slagen 20. april 1741 med pigen Marthe Andersdatter Skallevoll, født 1709. (Datter til Anders Knutsen og Marte Olsdatter Studsrød/Ringshaug. På Skallevoll i Slagen.) Først på Røre(n) i Slagen 1741-1743. Så på Nordre Smidsrød 1744-1757 da de flyttet til Tønsberg. Broren Gjert på Jersøy.

Barn:

1.   Anders Frodesen, døpt 11. juni 1741 i Slagen fra Røre(n). Gift (1) 21. november 1766 i Slagen med Maren Nilsdatter. Gift (2) 24. januar 1776 med Sidsel Helgesdatter. (Trolig datter til Helge Jenssen, født ca. 1662 Begravet 2. juni 1732, 70 år. På Rørås og Langebrekke). I 1801 kalles han dagarbeider og er bosatt på Auen.

      Barn i første ekteskap:

1.      Friderich Andersen. Døpt 30. november 1766 fra Tolfsrød.

2.      Anne Andersdatter, døpt 6. januar 1769 fra Vallø.

3.      Anders Andersen, døpt 25. mars 1770 fra Vallø.

4.      Friderich Andersen. Døpt 20. mai 1771 fra Vallø. Begravet 26. september 1773 fra Vallø, 2 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

5.      Gunhild Andersdatter, døpt 1. september 1776 fra Vallø. 25 år og tjenestepike på Unneberg i 1801.

6.      Maria Andersdatter, døpt 22. november 1778 fra Verket.

7.      Helene Andersdatter, døpt 17. februar 1782 i Slagen. 18 år og bosatt hjemme i 1801. Gift 15. juni 1804 med dagarbeider på Saltverket Lars Nilsen Jernbo på Åsen.

8.      Friderich Andersen, døpt 1. oktober 1785 fra Saltverket.

2.   Pernille Frodesdatter, døpt 25. september 1744 fra Nordre Smidsrød. Trolovet 30. oktober og gift 28. desember 1769 i Slagen med Graderer ved Saltverket, Rasmus Hansen Langevald, født 1740. (Sønn til Hans Kristensen, født 1717. Død 1770 og Jøran Olsdatter, født 1707. Død 1766, 58 år gammel. På Åsmundrød i Slagen.) Bosatt på Langevald under Tolvsrød/Saltverket. Rasmus søster Karen døde på Langevald i 1773. Rasmus bror Anders var graderer og bodde også på Langevald.

      Barn:

1.      Hans Rasmussen, døpt 5. august 1770 fra Langevald. Begravet 28. juni 1778 fra Langevald, 8 år gammel.

2.      Frode Rasmussen, døpt 27. oktober 1771 fra Langevald. Trolovet 16. september og gift (1) 30. oktober 1796 med Karen Maria Povelsdatter Fadum. Trolovet 1. desember 1797 og gift (2) 23. januar 1798 med Sørene (Syrene) Hansdatter Rom. Saltkoker på Saltverket og bosatt på plassen Engeland.

3.      Ole Rasmussen, døpt 5. desember 1773 fra Langevald. 29 år, ugift, bosatt på Saltverket og kalles «Konstvever». Kalles kunstdriver og Graderer ved saltverket. Gift (1) 11. februar 1802 med Ane Hansdatter Rom. Gift (2) 19. august 1813 med Maren Nilsdatter Langebrekke.

4.      Jørgen Rasmussen, døpt 15. januar 1775 fra Langevald. Begravet 29. januar 1775, 14 dager gammel fra Langevald.

5.      Kristen Rasmussen, døpt 19. januar 1777 fra Langevald. 26 år i 1801. Trolovet 25. august og gift 22. september 1797 med Helene Eilevsdatter. Brukere på Langevald i 1801.

6.      Jøran Rasmusdatter, født 30. april og døpt 4. mai 1778 fra Saltverket. 21 år og bosatt hjemme i 1801. Ugift. Gift 22. september 1802 med Graderer ved Saltverket Jon Jensen.

7.      Hans Rasmussen, født 5. oktober og døpt 10. oktober 1779 fra Saltverket. Begravet 24. oktober 1779, 14 dager gammel.

8.      Hans Rasmussen, døpt 24. juni 1781 fra Langevald. Begravet 21. juli 1782, 1 år gammel.

9.      Anders Rasmussen, døpt 18. desember 1785 fra Saltverket.  Begravet 30. juni 1787 fra Langevald, 1 ½ år gammel.

10.  Hans Rasmussen, døpt 18. oktober 1789 fra Langevald. 12 år og bosatt hjemme i 1801. Sadelmaker. Gift 24. september 1818 med Gjertrud Maria Kristensdatter Oseberg. På Saltverket.

3.   Lars Frodesen, døpt 8. mars 1747. Ofte fadder for nevøer og nieser. Borte før 1801.

4.   Hans Frodesen, døpt 5. desember 1750. Begravet 10. august 1751. Han kalles da fire år, men dette er feil.

5.   Marte Frodesdatter, døpt 23. oktober 1752. Gift 30. oktober 1785 i Slagen med Kristen Kristensen, fra Nøklegård i Nykirke. På Innlaget under Østre Rom i Slagen. På Løvøya under Falkensten i Borre, med syv barn i 1801.

 

*

 

Tor (Tore) Larsen, født 1730 på Søndre Rygland i Borre. Død 15. november og begravet 21. november 1807, 73 år gammel. Soldat ved Sgr. Capitaine Bentz Lebens Compagnie”. Tore Larsen Teie ble trolovet 20. juli 1758[21] og gift (1) 4. januar 1759 med Helene Kristensdatter Mellom Smidsrød, født ca. 1731. Død 20. mars og begravet 27. mars 1787, 56 år gammel. Begge var da tjenestefolk på Teie. Tjente på Teie da han bygslet. Trolovet 25. august og gift (2) 25. oktober 1787 i Slagen med Berte Larsdatter Nordre Ilebrekke i Slagen, født 1750. Død 1815. (Datter til Lars Torsen Nordre Ilebrekke, død 1783. Gift med Marte Hansdatter, Mellom Basberg, 1713-1779. På Nordre Ilebrekke.)  Drev fra 1757, først halve bruket noen år, så overtok han den andre halvdelen og drev hele gården noen år for så på slutten å drive halve bruket igjen. Fra 1800 overtok sønnen denne 2/8 samt andre 2/8 og drev denne ¼ av Nordre Smidsrød. Bruket fikk senere bruksnr. 7. Bror til Nils Larsen Holmen Eng under Teie og Lars Larsen Ødegården under Teie.

Barn i første ekteskap:

1.   Bodel Maria Toresdatter, døpt 4. november 1759. Begravet 20. november 1759, 3 uker gammel.

2.   Boel Maria Toresdatter, døpt 5. november 1760. Enke 1801.

      Faddere: Maren Andersdatter Holmen, Dorte Larsdatter Smidsrød, Gunhild Pedersdatter Smidsrød, Lars Larsen Ødegården, Nils Andersen Smidsrød.

      Trolovet 10. februar og gift (1) 1. mars 1786 med arbeidsmann Hans Torkildsen Søndre Undrum, i Sem. Død 20. februar 1800 og skifte 28. februar 1801. (Sønn til Torkild Jakobsen, død 1788, 80 år gammel. Gift (1) 1739 med Anne Hansdatter Søndre Undrum, 1710-1773. På Søndre Undrum, første halvdel.) Bosatt i Tønsberg. Gift (2) før 19. desember 1800 i Vår Frues kirke med enkemann Kristen Trulsen Svinningen, født 1745 i Ramnes.[22] (Sønn til sersjant og lensmann Truls Klausen, død 1807, 93 år gammel. Gift med Else Kristensdatter Svinningen, død 1787, 76 år gammel. På Svinningen i Ramnes.) Kan det være han som blir begravet 2. februar 1805, 84 år gammel.

      Barn i første ekteskap:

1.      Anders Hansen, døpt 25. november 1787 i Vår Frues kirke. Begravet 10. januar 1788, 6 uker gammel. Dette er innført ennå en gang samme dag, men da uten navn på barnet. Imidlertid finner vi da et løst innlegg med overskrift ”Betalte Liig paa Graabrødre Kirkegaard 1788, 1 mark”.

      2.   Helene Hansdatter, døpt 11. november 1789 i Vår Frues kirke. 10 år i 1801.

3.   Peder Toresen, døpt 31. oktober 1762. Død utenlands.

4.   Jon Toresen, døpt 7. juli 1771. Tvilling. Se under på bruksnr. 7.

5.   Kristoffer Toresen, døpt 7. juli 1771. Tvilling. Fadder i Tønsberg i 1787-89. Død før 1807.

Barn i andre ekteskap:

6.   Hans Toresen, døpt 21. juni 1789. Matros. Trolovet 23. mai og gift 12. juli 1810 med Dorthe Bjørnsdatter, da fra Øre, født ca. 1775. Hun er på S. Råstad i Stokke i 1796 da hun er fadder til brorens sønn. Hun er 26 år og tjenestepike på Øre i 1801. Død som enke og ”lægdslem” på Vestre Kjøle 26. desember og begravet 29. desember 1866, over 90 år gammel. Foreldre, se Samstykket under Stangeby.

      Barn på Nordre Smidsrød:

1.      Marthe Maria Hansdatter, født 8. september og døpt 16. september 1810. Tvilling. blev først fød” sier kirkeboka.

2.      Jon Hansen, født 8. september og døpt 16. september 1810. Tvilling. blev sidst fød” sier kirkeboka.

 

Halve andre halvdel

2/8 fra 1743.

 

Ola Amundsen (Lunden) og Helvig Rasmusdatter var bosatt her fra 1743. Flyttet i 1756 til Nordre Føyn. Personalia, se plassen Lunden.

 

Sønnen Amund Olsen overtok og drev den fram til 1762, da han flyttet til første halvdel. Personalia, se der.

 

Denne 2/8 parten ble slått sammen med den andre 2/8 parten fra 1762 og ble drevet som et bruk. Rundt 1800 var den en del av det bruket Jon Torsen fra andre 2/8 part overtok, og fikk siden bruksnr. 7.

 

Bruksnr. 7

 

Jon Torsen, døpt 7. juli 1771. Tvilling. Se ovenfor. Død 10. januar av «Udtærende Brystsvaghed», og begravet 17. januar 1805, 34 år gammel- Trolovet 12. august og gift 25. oktober 1793 med Inger Henriksatter, da fra Nordre Smidsrød. Hun er fra Snipetorp. Død 19. februar og begravet 24. februar 1840 fra Sand under Bergan, 67 år gammel.

Barn:

1. Lars Jonsen, døpt 16. november 1793 fra Nordre Smidsrød. Død 4. desember av

    barnekopper og begravet 8. desember 1796, 3 år gammel.

2. Helene Maria Jonsdatter, født 20. november og døpt 27. november 1796. Det må være

    henne som flytter til Tønsberg i oktober 1826 som tjenestepike, da 30 år gammel.

3. Thor Henrich Jonsen, født 13. oktober og døpt 20. oktober 1799 fra Nordre

    Smidsrødhagen

4. Peder Jonsen, født 7. februar og døpt 12. februar 1803.

 

De er i Nordre Smidsrødhagen 1799 og det kan hende at barna før det blir født der også. Fra 1800 er de her.

 

Ved folketellingen 1801 bor denne familien her.

 

Jon Toresen, 30 år, husbonde, begge i 1ste ekteskap, innrullert matros og gårdbruker

Inger Henriksdatter, 26 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Helene Jonsdatter, 4 år, deres barn

Tor Henrik Jonsen, 1 år, deres barn

Tor Larsen, 66 år, mannens foreldre, i 2det ekteskap

Berte Larsdatter, 60 år, mannens foreldre, i 1ste ekteskap

Hans Toresen, 11 år, deres sønn

 

Inger ble gift (2) 29. desember 1806 med enkemann og styrmann Even Mattisen Kråkeløkken under Vestre Kjøle, døpt 12. mai 1775. Død 15. februar og begravet 22. februar 1842 fra Årøysund under Bergan, 68 år gammel som enkemann. Personalia, se Kråkeløkka.

Barn på Nordre Smidsrød:

1. Lars Evensen, født 18. oktober og døpt 25. oktober 1807. Død 24. november av

    barnekopper, og begravet 30. november 1808, 1 år 6 uker gammel.

2. Laurentius Evensen, født 26. april og døpt 2. mai 1810.

 

De bodde her til 1814, da de solgte og flyttet vekk.

 

 

 

 

 

Plasser og Husmenn

 

Luen – Lunden

Bruksnr. 34

(skyld 27 øre)

 

Lorens Berg skriver: ”Luen (eller Lunden) var i siste halvdel av 1700-tallet plass hvor det ofte bodde to tre familier”. Så nevnes Johannes Lunden. De fem foregående brukerne er helt uteglemt.[23] Sigurd Unneberg skriver: ”Det bodde folk i Luen (Lunden) fra siste halvdel av 1700-årene”. Han går rett på Gjermund Olsen i 1814. Hele 1700-tallet er altså ikke nevnt.[24] Dette har trolig vært utmark under andre halvdel, brukt av Truls Hansen og må være gått ut herfra. Vi vet med sikkerhet at plassen nevnes første gang i 1735 da Truls svoger Ola bor her. Kan hende han bygde de første husa på plassen. Mye tyder på at det rundt midten av 1760-tallet ble to plasser på Lunden, det senere Nordre og Østre. En gang rundt 1785 kan vi se for oss at det blir bygget ennå to bruk på Lunden, det senere Søndre og Vestre Lunden. Dette kan imidlertid ha skjedd allerede på 1760-tallet. Nærmere enn det kommer vi ikke sannheten.

 

 

1735-1743.

 

Ola Amundsen, født ca. 1711. Jubel enkemand” Ole Amundsen Nordre Føyn døde 2. november og ble begravet 28. november 1799, 88 år gammel. (Sønn til Amund Olsen Høkli i Slagen, død 1724, og Barbara Andersdatter, født ca. 1674 på Fjell på Nesodden.) Trolovet 2. desember og gift 29. desember 1734 med Helvig Rasmusdatter Mellom Smidsrød. Hun kalles Jubel-hustru når hun dør 13. februar og blir begravet 19. februar 1792, 77 år gammel fra Nordre Føyen. Fra 1734-1743 bosatt her. På halvparten av andre halvdel Smidsrød fra 1743 og flyttet i 1756 til Nordre Føyn. Ola kalles Bakken når han gifter seg.

Barn:

1.   Amund Olsen, døpt 26. oktober 1738 fra Lunden. På Nordre Smidsrød, se andre halve halvdel.

2.   Barbra Olsdatter, døpt 14. november 1740.

3.   Helene Olsdatter, døpt 25. august 1743 fra N. Smidsrød.

4.   Anne Olsdatter, døpt 12. oktober 1745.

5.   Helene Olsdatter, døpt 14. desember 1749.

6.   Rasmus Olsen, døpt 1. mai 1752.

7.   Thomas Olsen, døpt 4. august 1754.

8.   Engebret Olsen, døpt 3. juni 1757 fra Nordre Føyn.

9.   Mari Olsdatter, døpt 18. februar 1760.

10. Ole Olsen, døpt 27. juni 1762.

11. Anders Olsen, døpt 27. juni 1762.

 

Personalia, se under Nordre Føyn.

 

*

 

Luen er ikke nevnt i kildene 1743-1760. Ei Berte Jensdatter Lunden, født ca. 1675. Begravet fra Lunden 3. desember 1761, 86 år gammel.

*

 

Første del

Fra ca. 1765

Trolig det senere Nordre Lunden

 

1773-1780.

 

Abraham Larsen Lunden, født ca. 1739. Fra Nordre Gipø. Død (druknet) 2. oktober ved Langeskjær, funnet 17. oktober ved Østre Bolæren og begravet 22. oktober 1779, 32 år gammel. Gift 1768 med Trine Anundsdatter fra Bjørndal under Prestegården. Hun må være den Trine Anundsdatter Lunde(n), som er fadder 10. oktober 1773. De er trolig bosatt her fra 1773-1780. Ingen barn registrert.

Bjørndal u. Prestegården: Trine  (Kathrine) Anundsdatter trolover seg 11. nov. og gifter seg igjen 14. des. 1785 med Kornelius Olsen, Nordre Nes.

*

 

1780-1781.

 

Torstein Sivertsen.[25] Trolovet 30. oktober 1775 og gift 8. januar 1776 med Barbara Sørensdatter, født 1744[26] (58 år i 1801). Begge kalles da fra Vestre Elgestad og har trolig vært tjenestefolk hos enkemadame Else Angell. Død 7. november og begravet 20. november 1808, 67 år gammel. Personalia se Grinda under Teie.

Barn fra Lunden:

1.   Anne Torsteinsdatter, døpt 12. juli 1778 fra N. Sem. Begravet 31. desember 1780, 3 år gammel, fra Lunden under Nordre Smidsrød.

Faddere: Helvig Henriksdatter N. Sem, Alis Sørensdatter Anholt i Skjee, Peder Ambjørnsen N. Sem, Christen Christensen jun. N. Sem, Ole Sørensen Anholt.

 

1788-1789 og 1791.

 

Mads Nilsen, døpt 15. desember 1765 fra Ødegården under Vennerød i Arnadal. Død 19. mai i Veien under Øre og begravet 26. mai 1809, 45 år gammel. (Sønn til Nils Kristensen Sand. Trolovet 15. mars og gift 30. april 1764 med Gunhild Mattisdatter Fekja. På Ødegården under Vennerød i Arnadal.). Mads var i plassen Holmens Eng under Teie, der han var fadder 1786. Trolovet 17. januar og gift 7. februar 1788 med Oline Amundsdatter Nordre Smidsrød.[27] På Lunden 1788 og på Nordre Føyn 1790. Kom til plassen Veien under Øre mellom 1791-95. Matros. Mads søster Berte Maria på Mellom Smidsrød-eiet. Personalia, se Veien under Nordre Øre.

Barn:

1.   Andreas Madsen, døpt 5. mai 1788 fra Lunden. Trolovet 11. september og gift 27. desember 1810 med Inger Maria Olsdatter Øre. Gift (2) 16. januar 1817 med Helvig Kristensdatter Øre. Kom til Øre.

2.   Gjert Madsen, døpt 8. oktober 1790 fra Nordre Føyn. Trolovet 19. mai fra Veien under Øre og gift 7. desember 1812 med Petronelle Henriksdatter Øre. I Kjøveien under Smidsrød. Matros.

      Barn født før ekteskap:

      1.   Maren Henrika Gjertsdatter, født 27. september og døpt 4. oktober 1812.

3.   Gunhild Maria Madsdatter, døpt 11. september 1791 fra Nordre Lunden. Gift 1818 med Nils Jakobsen. Kom til Veien under Øre.

 

Flyttet til Veien under Nordre Øre.

*

 

1791.

 

Hans Kristoffersen Bjørnebu. Trolovet 2. november og gift 8. desember 1786 med Malene Nilsdatter Buberg. Kom fra Hengerød, her i 1791, og flyttet til Buberg i 1792. Personalia, se Langelykken på Søndre Føyen.

Barn fra Lunden:       

1.   Anne Hansdatter, døpt 3. juli 1791.

 

*

 

Ole Jørgensen, døpt 16. mars 1785 fra Nordre Føyen. Trolovet 30. august og gift 19. november 1806 med Maren Andersdatter Søndre Smidsrød. På Søndre Smidsrød 1806-07 og her fra 1810.

Barn:

1.   Jørgen Olsen, født 16. februar og døpt samme dag 1807 fra Søndre Smidsrød.

2.   Anders Olsen, født 7. februar og døpt 13. februar 1810 fr Lunden.

3.   Jens Olsen, født 4. juni og døpt 13. juni 1813.

 

Så flyttet familien til Smidsrødhagan.

 

Andre del

Fra ca. 1765

Trolig det senere Østre Lunden

 

1766.

 

Her bor trolig først Anne Jørgensdatter Lunden, født ca. 1686. Begravet 20. desember 1766, 80 år gammel. Dette er trolig Anne Jørgensdatter, døpt 8. august 1688 fra Søndre Gipø, og enke etter los og fisker Anders Nilsen Ulvø på Kjøleholmen, skifte 19. september 1752.

 

*

 

1769.

 

Hågen Nilsen. Gift med Mari Pedersdatter. Nevnt 1769. Flyttet til Myra på Føynland der de nevnes 1772. Personalia, se der.  Flytter til Tønsberg, der de nevnes 1789-90.

Barn på Lunden:

1.   Mari Hågensdatter, døpt 20. august 1769.

 

*

 

 

 

ca. 1770-1783

 

Johannes Olsen Lunden, født ca. 1699. Begravet 25. oktober 1782, 83 år gammel. Trolovet 3. juli fra Prestegården, og gift (1) 4. november 1732, i Hjartdal, Telemark, med enken Sara Marcusdatter, født ca. 1690. Begravet 20. februar 1760 fra Øre, 70 år gammel. Han kalles da Prestegård. Trolovet 17. desember 1760 og gift (2) 15. januar 1761 med Anne Andersdatter Lunden, født ca. 1722. Begravet 19. februar 1770, 48 år gammel. Trolovet 26. april 1770 og gift (3) i Slagen, 29. oktober 1770 med Pigen Elen Sørensdatter, født ca. 1713. Begravet 1. mai 1780, 67 år gammel. Trolig bruker her fra 1770.

Barn i første ekteskap:

1.   Herman Johannesen Hermanshus, født ca. 1730. Begravet 20. november 1782 fra Veien, 52 år gammel. Trolovet 22. oktober og gift 19. novemer 1760 med Berte Olsdatter Herstad. Bygde plassen Hermannshus under Øvre Tanstad, men plassen ble senere liggende under Herstad.

Her var trolig flere barn:

2.   Anne Johannesdatter, født ca. 1733. Begravet 26. april 1767, 34 år og 3 måneder gammel fra plassen Valberg under Melsomvik. Trolovet 13. november 1766 og gift 8. januar 1767 med Lars Torsen Vadum i Stokke. De er ikke nevnt i Stokkeboka.[28]

      Hun kan være den Anne Johannisdatter Nedre Tanstad som konfirmeres 29. september 1745.

      Lars Torsen ble gift andre gang 1774 med Kari Nilsdatter (ca. 1749-1802) og døde 1808 i Melsomvik. Tross noe avvikende aldersopplysninger tror jeg han var født 1746 på Haugan-eie i Stokke som sønn av Tor Larsen og Mari Larsdatter. Den Katrine Torsdatter som alltid var fadder for Lars' barn fra og med 1778, blir da nemlig hans søster, født 1762.

 

*

 

ca. 1783-1809

 

Ola Andersen, født ca. 1748. Død 14. mai og begravet 18. mai 1809 fra Luen. Trolovet 16. januar og gift 27. februar 1772 med Johanne Andersdatter Øre, født ca. 1747. Død 9. april og begravet 14. april 1809, 62 år gammel fra Luen. Johanne Andersdatter Østre Lunden er fadder 1786. På Øre 1772-1780. På Øvre Skjerve 1782 og her fra ca. 1783. Drev Smidsrødhagan under søndre Smidsrød sammen med Luen i 1783-1809.

Barn:

1.   Anders Olsen, døpt 22. oktober 1772 fra Øre. Konfirmert 15. mai 1791. Trolovet 23. februar og gift 14. juli 1792 med Anne Maria Abrahamsdatter da fra Tanstadhagan. Konfirmert 10. oktober 1784 fra Torød. Fadder fra Trolltorød 1787.

      Barn:

      1.   Abraham Andersen, døpt 9. mai 1793 fra Veien på Smidsrød. Død 4. juli og begravet 9. juli 1793 fra Tanstadhagen, 9 uker gammel.

      2.   Ole Andersen, døpt 27. februar 1795 fra Smidsrødlunden.

      3.   Abraham Andersen, født 10. november og døpt 17. november 1798 fra Øre.

      4.   Johanne Maria Andersdatter, født 7. september og døpt 14. september 1801 fra Øre.

      5.   Ingeborg Andersdatter, født 29. mars og døpt 5. april 1804 fra Nedre Tanstad.

2.   Kristoffer Olsen, døpt 18. november 1774. Trolovet 18. juli og gift 9. september 1797 med Inger Abrahamsdatter da fra Øvre Elgestad, født ca. 1767. Konfirmert 15. oktober 1786 fra Anilrød. Enken ”Lægdslem” Inger Abrahamsdatter Hella under Vestre Nøtterøy døde 9. desember og ble begravet 16. desember 1853, 86 år gammel.[29]

      Barn født på Lunden:

1.      Gunhild Maria Kristoffersdatter, født 7. november og døpt 12. november 1797.

2.      Andrea Kristoffersdatter, født 11. juli og døpt 18. juli 1802 fra Mellom Smidsrød.

      3.   Else Kristoffersdatter, født 3. januar og døpt 8. januar 1804.

      4.   Engebret Kristoffersen, født 15. september og døpt 17. september 1806.

      Kristoffer Olsen kalles Inderst og matros i utenriksfart, og han er bosatt med kone og eldste datter her på Nordre Smidsrød (Lunden). I huset bor også mannens faster (farsøster), Anne Andersdatter, enke etter 1ste ekteskap, Inderst og nyder almisse av sognet.

Enke og fattiglegdslem Anne Andersdatter Smidsrødlunden. Død 12. januar og begravet 19. januar 1805, 77 år gammel. Anne Andersdatter Vestre Elgestad er fadder 1776. Anne Andersdatter Prestegården er fadder i 1778-1780.

3.   Lars Olsen, døpt 28. desember 1776. Død 1798/99 ”om bord i Krigs – Skibet Ditmarsken ved St. Helena”. Begravet på sjøen.

4.   Gunhild Olsdatter, døpt 5. oktober 1778. Død 14. januar av meslinger og begravet 19. januar 1785, 7 år gammel.

5.   Anders Olsen, døpt 24. oktober 1780. Konfirmert 7. mai 1797. Ungkar Anders Olsen Nordre Smidsrød ble trolovet 10. januar og gift 31. januar 1806 med Helvig Maria Evensdatter Nordre Smidsrød, født 1781 på Kleppan i Stokke. (Datter til Even Pedersen Rove, 1718-1789. Gift (2) 1762 i Sandeherred med Åse Sørensdatter (Bø). Død 1775. På Vestre Kleppan i Stokke.)

      Barn:

      1.   Ole Andersen, født 7. april og døpt 13. april 1806 fra Smidsrødlunden.

Faddere: Barbara Andersdatter Østre Smidsrød, Anne Olsdatter Nordre Smidsrød, Kasper Hågensen Østre Smidsrød, Anders Andersen Østre Smidsrød, Jørgen Evensen Kile i Stokke sogn.

      2.   Even Andersen, født 15. oktober og døpt 21. oktober 1808.

Faddere: Helvig Andersdatter Søndre Smidsrød, Berthe Johannesdatter Øre, Inger Olsdatter Øre, Morten Mikkelsen Øre, Ole Andersen Smidsrødlunden.

      3.   Berthe Andrea Andersdatter, født 4. oktober og døpt 12. oktober 1811 fra Vestre Nøtterøy.

6.   Anne Maria Olsdatter, døpt 3. november 1782 fra Øvre Skjerve. Trolovet 30. august og gift 30. desember 1809 med enkemann Kristen Kristoffersen Ødegården under Teie.

7.   Engebret Olsen, døpt 24. april 1786 fra Lunden. Konfirmert 15. mai 1803.

 

Vestre Lunden

 

Kristian Henriksen Vestre Lunden er fadder i 1786 til Aslak Kittilsens barn som blir født på gården.

 

Søndre Lunden

 

Nils Larsen Søndre Lunden er fadder på Vestre Lunden i 1786.

 

*

 

Det var kanskje her vi hadde følgende familie i 1801:???????????????

 

Peder Hansen, født ca. 1738 (63 år i 1801). Han var da prambygger og jordløs husmann. Gift med Mari Andersdatter, født ca. 1744 (57 år i 1801). Begge var i sitt første ekteskap.

Barn:

1.   Hans Pedersen, født ca. 1775. 26 år og ugift i 1801.

2.   Nils Pedersen, født 1786. 15 år i 1801.

3.   Anders Pedersen, født 1788. 13 år i 1801.

 

*

Uvisst hvilken Luen.

 

Gjermund Olsen (26 år i 1801). Gift 17. oktober 1800 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Maria (Larsdatter) Simensdatter (25 år i 1801). I Nedre Langgate i 1801. Arbeidsmann.

 

 

Uplassert under Lunden – Luen

 

Torgeir Jensen Lunden, begravet 11. mai 1777. Dette må være Torgeir Jensen Rubberød, døpt 27. desember 1732. Dette kan også være Kjølelunden under Østre Kjøle. Personalia, se Østre Kjøle.

 

*

 

Enken, ”Lægdslem”, Berthe Amundsdatter, født ca. 1713. Begravet 13. april 1783, 70 år gammel. Dette var kanskje enka etter Truls Hansen på andre halvdel, selv om alderen er minst seks år feil. Dog ikke bevist.

 

Mathias Jonsen fra Valle i Ramnes, født 1753. Gift med enken Anne Andersdatter. Bodde på Lunden under Smidsrød.

 

Sandbakken

 

Sandbakken nevnes første gang i 1787 og er nevnt til 1804. Denne plassen er ikke nevnt verken i Lorens Berg eller hos Unneberg. Plassen nevnes ikke i 1813.

 

Ole Østensen Sandbakken, født ca. 1739. Død 11. februar og begravet 18. februar 1804, 65 år gammel. Trolovet, som Musketer, 29. juni og gift (1) 6. juli 1770 i Borre med Edel Karlsdatter, døpt 7. juli 1737 i Borre.[30] Død 24. mai på Sandbakken og begravet 26. mai 1787, 50 år gammel. (Datter til Karl Andersen og Anne Kristensdatter. På Råen i Borre.) Trolovet 24. september og gift (2) 29. november 1787 med Sara Olsdatter fra Frederiksværn (Stavern). Bygdevekter. På Nordre Vold i 1770 og på Jota i 1771. Usikkert hvor de er 1772-1786. Nevnt på Sandbakken 1787-1804.

Folketellingen 1801 – Nordre Smidsrød – Plassen Sandbakken

 

Ole Østensen Sandbakken, mann, 62 år, i andre ekteskap, bygdevekter, jordløs husmann

Sara Olsdatter, kone, 51 år, i andre ekteskap

Ole Olsen, deres barn, 8 år

Anne Margrethe Olsdatter, 4 år

 

Barn i første ekteskap:

1.   Carl Olsen, født 1770. Begravet 23. juli 1770 fra Nordre Vold i Nykirke, 3 dager gammel. Tvilling.

2.   Østen Olsen, døpt 29. juli 1770 fra Nordre Vold i Nykirke. Begravet 5. august 1770, 9 dager gammel. Tvilling.    Faddere: Live Soli, Kari Hansdatter, Nils Holtan, Jonas Røre, Morten Vold.

3.   Østen Olsen, døpt 26. desember 1771 fra plassen Jota under Falkensten i Borre. Konfirmert 13. mai 1787 fra Sandbakken. Død 1. mai av brystsvakhet og begravet 6. mai 1797. Faddere: Marte S. Brår, Marte Nilsdatter, Gunner Nilsen, Kristen Sørensen, Isak Knutsen. Trolovet 14. desember 1791 og gift 28. februar 1792 med Live Mathisdatter Roen, født ca. 1763.[31] Live er i 1801, 38 år, enke etter første ekteskap, kalles jordløs huskvinne og lever av almisse av sognet og arbeider. Kom til Roa under Øvre Tanstad.

Barn i andre ekteskap:

4.   Edel Olsdatter, døpt 25. august 1790. Død 25. september og begravet 30. september 1792. Dødsårsak var slag. Faddere: Berthe Larsdatter Nordre Smidsrød, Kirsten Nielsdatter Veien, Helvig Andersdatter Skarphaga, Anders Tønnesen Søndre Smidsrød, Thore Larsen Nordre Smidsrød.

4.   Ole Olsen, døpt 18. august 1793. 8 år i 1801. Faddere: Live Mathisdatter Roen, Berthe Maria Larsdatter Kjernås, Tore Larsen Nordre Smidsrød, Kasper Håkonsen Østre Smidsrød.

5.   Anne Margrethe Olsdatter, født 20. desember og døpt 27. desember 1796. 4 år i 1801. På en liste over legdslemmer fra 1813 står: ”Anne Margrede Olsdtr. Bøigdevægter – anvises Lægd paa Buegaarden”.

 

*

 

Anne Kirstine Sivertsdatter, døpt 19. juni 1774 (Datter til Sivert Jakobsen Saltbustad under Bugården og Else Kistine Olsdatter Rønningen). Fikk en datter med matros Lars Andersen Steinkløss. Nevnt her 1799-1800 og var kanskje i tjeneste her.

Barn:

1.   Larine Larsdatter Sandbakken, født 9. desember og døpt 13. desember 1799 fra Sandbakken. Død 25. desember 1799 og begravet 11. januar 1800, 18 dager gammel samme sted.

 

Veien – KiøveyenKjøveyenKjøreveyen – Kjøreveien

 

Kjøveien var betegnelsen på vegen som gikk fra Grindstua på Teie til Borgheim. Langs denne vegen lå det flere hus. På et kart fra 1772, som igjen er en kopi av et kart fra 1707, finner vi plassen ”Weien”. Dette var nok et større område i grenseland mellom Nordre Smidsrød og Prestegårdens utmark, eller Kjernås. Selve Veien eller senere også kalt Kjøveien lå under Nordre Smidsrød. Et bruk ved samme navn nevnes fra 1774 under Kjernås, og lå trolig nord for denne gård og nord for plassen Lasken under Søndre Smidsrød. Kjøveien under Nordre Smidsrød lå nord for dette igjen. Det var i 1813 fire Kjøveienplasser. Fire personer kjøpte korn i 1813 fra Drammens magasin. Hans Kjøveien (trolig Kjærnåsplassen), Ingeborg Kjøveien, Hans Olsen Kjøveien og Simen Kjøveien (Kjernås). Det fines flere Veienplasser på Nøtterøy. Vi har bl.a. Veien under Øre og Veien (trolig kalt Nedre Tangen) under Lofterød.

B r u k e r e

 

Svend Hansen Wejen, født ca. 1602. Begravet 17. april 1694, 92 år gammel. Graffæst(et). Det må være her denne Svend bor, for på Veien under Øre er det andre folk.

 

*

 

Barbro Veien. Begravet 19. desember 1713.

 

*

 

Kristen Veien. Fadder 13. desember 1744 på Kjernås. Kanskje gift med Mari Ågesdatter. Fadder fra Veien 11. desember 1735 på Herstad. Mari Veien er fadder i 1736 på Roa.

En Ole Kristensen Søndre Veien er fadder på Øre i 1734

 

*

 

Søren Sigfredsen (Sefrinsen) Grot (Groth/Grodt), født ca. 1701. Begravet 30. august 1749 fra Veien, 48 år gammel. Fadder fra Veien 20. april 1749, på Kjernås. Søfren Sifrinsen”, Tambur, ble trolovet 9. november 1723 og gift (1) 4. mai 1724 i Sandeherred med Ahlet (Alhed) Grot.[32] Gift (2) 10. august 1726 i Sandeherred med enken Appolona Hvid fra Sandefjord, født ca. 1683. Abelone Groth ble begravet på Nøtterøy 16. mars 1762, 78 ½ år gammel. Dette er kanskje den samme som den Søren Sigfredsen som bodde i Sandefjord i 1729 og ble lignet rdl. 1-2. I 1730 nevnes at Nils skomaker bor i Søren Sigfredsensforrige gård”. Han var stuesitter på Øvre Buerstad grunn, og skjøter sitt hus 3. mars 1736 til Elias Andersen Buer/Øvre Buerstad for 30 riksdaler. Søren Sifrinsøn Groitt er forlover i Tønsberg 1745. Han tok navnet Groth etter sin første kone.

Barn mellom Søren og Appolonia:

1.   Søfren Paasche Sørensen, døpt 11. februar 1727 fra Sandefjord. Søren Sigfredsens barn ble gravlagt fra Sandefjord 8. april 1727 "uden Klochers Liud".

 

Appolonia Hvid ble gift (1) 30. januar 1719 i Sandeherred med Søfren Paaske.[33] Begravet 26. juni 1724 Søfren Paaske "af Sandefiord".

Barn i dette ekteskapet:

1.   Marie (Maria) Cathrine Sørensdatter Paasche, døpt 30. mai 1720 i Sandefjord. Konfirmert fra Veien 13. januar 1743. Begravet på Nøtterøy 1. juli 1768, 40 år gammel. Fadder fra Veien 26. september 1751 på Kjernås. Trolovet 5.         oktober 1764 som pige, og gift 10. januar 1765 på Nøtterøy med skredder Andreas Arnberg. Begravet 21. februar 1770, 35 år gammel. Ingen barn registrert.

2.   Iver (Ivar) Sørensen, døpt 6. april 1722 i Sandefjord. Konfirmert fra Veien 8. oktober        1741.

 

*

 

Ole Johannesen, født ca. 1729, fra Bakken under Stangeby. Tjente i Drammen 1755. Nevnt som fadder fra Veien 12. mai 1761. Enkemann i Veien 1775. Dette må være han som dør 22. april 1791 av brystsvakhet, da i legd hos Kristen Veien, og blir begravet 27. april samme år.

Gift med Edel Kristoffersdatter, trolig fra Søndre Smidsrød, født ca. 1725. Begravet 2. desember 1775 fra Veien. Nevnt her 1760-1762. Ei ”Ædel Veien” er fadder 13. juni 1762 på Herstad. 50 år og på Nøtterøy 1779. De flytter til Grinda under Teie før 8. oktober 1762. De kommer tilbake til Veien.

Barn født i Veien:

1.   Johannes Olsen, døpt 6. juli 1760 fra Veien. Faddere: Anne Johannesdatter Føykås, Hans Kristoffersen Ekenes, Peder Smidsrød, Kristian Grinda. Konfirmert 3. mai 1778 fra Veien.

2.   Lisbet Olsdatter, døpt 8. oktober 1762 fra Grinda under Teie. Konfirmert fra Østre Smidsrød i 1780. Dette er trolig henne som blir gift som Elisabet Olsdatter i 1796 med Kristen Pedersen Nordre Munkerekka og kommer til Nordre Smidsrød eiet (Nordre Smidsrødhagan). Personalia, se der.

 

 

Broren Jakob Johannesen, døpt 14. oktober 1736. 20 år og farer til sjøs i 1755. Kalles Jakob Johannesen Herstad når han er fadder i 1760. Nok han som blir begravet fra Veien 28. oktober 1779, 43 år gammel.

 

*

 

Herman Johannesen fra Lunden under Nordre Smidsrød, født ca. 1730. Begravet 20. november 1782 fra Veien, 52 år gammel. Flyttet hit fra Hermanshus under Øvre Tanstad mellom 1772-1774 og nevnes her til 1789. Personalia, se Hermanshus. Om hans datter Anne, se nedenunder.

Barn som blir døpt og konfirmert fra Kjøvegen.

5.   Helvig Hermansdatter. Konfirmert fra Kjørevegen/Kjøvegen 17. mai 1789 i Nøtterøy kirke.

6.   Olea Hermansdatter, døpt 3. august 1774 fra Veien. Gift med Lars Gunnarsen Vestre Kjøle og bodde i Kjøveien.

 

*

 

Feltbereder Jan Henriksen Kjørevegen, født ca. 1719. Død 9. februar og begravet 14. februar 1786, 67 år gammel. Gift med Catharina Hansdatter, født ca. 1734. Død 10. mars av ”brystsyge”, og begravet 17. mars 1789, 54 år gammel. Først på Volden under Nedre Sem.

Barn:

1.   Henrik Jansen, døpt 1. juli 1780 fra Volden. Død 27. januar og begravet 1. februar 1789 fra Kjørevegen, 9 år gammel.

 

Jans trolige søster:

1.      Helvig Henriksdatter. Fadder for nevøen i 1780, og da bosatt på Nedre Sem.

 

*

 

Kristen Jakobsen Veien født 1765. Fra Rønningen (Sems-rønningen) ved Buerstad. Trolovet 8. juli[34] og gift 12. september 1788 med Anne Hermansdatter Hermanshus under Øvre Tanstad, døpt 29. desember 1767.

Barn:

1.   Ole Kristensen, døpt 25. februar 1791. Død 5. august og begravet 9. august 1792, 22 uker og 3 dager gammel.

 

Anne trolovet 24. oktober og gift (2) 11. desember 1798 med nasjonal soldat Lars Pedersen, da fra Kjærnås, der han trolig var tjenestedreng.

Barn:

2.   Karen Maria Larsdatter, født 18. mars og døpt 22. mars 1799 fra Kjøveien.

3.   Kristine Larsdatter, født 14. april, hjemmedøpt samme dag og døpt i kirken 22. april 1801, fra Kjøveien.

4.   Peder Larsen, født 17. mars og døpt 24. mars 1804 fra Hermanshus.

5.   Peder Larsen, født 25. mai og døpt 31. mai 1805.

6.   Anne Lovise Larsdatter, født 27. mai og døpt 3. juni 1807.

 

*

 

Lars Gunnarsen Vestre Kjøle. Gift med Olea Hermansdatter Hermanshus under Øvre Tanstad, døpt 3. august 1774 fra Veien. og bodde i Kjøveien.

De er før 1801 flyttet til Koldbergbakken eller Søndre Kolberg

 

Kolbergplassene

 

Øvre Kolberg og Nedre Kolberg lå begge to trolig under Nordre Smidsrød, mens Kolbergbakken eller Søndre Kolberg i 1801 nevnes under Ørsnes. Senere nevnes også Kolbergløkken og Kolbergåsen. I tingboka for 1730 får vi vite at plassen Kolberg ligger under Nordre Smidsrød. Det kalles da et engstykke. Kolberg nevnes i 1753. Plassen hadde da ligget øde i noen år.

 

På Nøtterøy finner vi Kolbergnavnet brukt første gang i 1753, da tønsbergpresten fredlyste Kolberg, som hadde ligget øde i noen år, men i kirkebøkene for Vår Frues kirke i Tønsberg får vi dette: Peder Colberg. Gift med Johanne Andersdatter. Introdusert 4. oktober 1726 i Vår Frues. Barn: 1. Gunder Pedersen, døpt 6. september 1726 i Vår Frues kirke. Faddere: Mikkel Tombs kvinne, Gunder Sørensens kvinne, Anders Baur, Knud Capt. Des Armes, Mathis Føyen. Om det er dette Kolberg kan dog ikke bevises.

 

Kolberg Øvre

 

Det er nesten umulig, men her på Øvre Kolberg har vi hatt to brukere etter hverandre med akkurat samme navn, og begge to får en datter med samme navn. Den første Kristen nevnes her fra 1756.

 

Kristen Sørensen, født ca. 1716. Begravet 18. august 1776, 60 år gammel på Mellom Roligheten i Ramnes. (Sønn til Søren Kristensen, ca. 1693-1769 og første kone Mari Borgersdatter, død 1763, 82 år gammel. På Mellom Roligheten under Ramnes Prestegård.)  Trolig han som står som fadder fra Ørsnes i 1754. Trolovet 28. mai og gift 26. oktober 1754 som ”Dragoun ved Sgr. Major Hvidtfeldts Compagnie” med Kari Larsdatter Østre Smidsrød, døpt 1. juni 1730. Jordet 17. august 1766, 38 år gammel fra Mellom Roligheten.

Barn:

1.   Anne Maria Kristensdatter, døpt 27. desember 1754 fra Østre Smidsrød. Faddere: Marte Hansdatter Ø. Smidsrød, Else Fransdatter Ø. Tanstad, Helge Kristoffersdatter M. Smidsrød, Hans Sørensen M. Smidsrød, Peder Kristoffersen M. Smidsrød

2.   Lars Kristensen, døpt 20. november 1756 fra Kolberg. Faddere: Marte Larsdatter Smidsrød, Anne Olsdatter Prestegården, Ole Larsen Tanstad, Ole Nilsen Ørsnes, Hovald Veien.

3.   Ole Kristensen, døpt 7. april 1759. Faddere: Gunhild Kristoffersdatter Veien, Else Nilsdatter Tanstad, Kristian Nilsen Teiegrinda, Søren Hansen Ørsnes, Anders Olsen, Tønsberg. Begravet 27. juli 1759, 18 uker gammel.

4.   Sørine Kristensdatter, døpt 14. juni 1760. Faddere: Dorthe Olsdatter Smidsrød, Kari Trulsdatter Grinden, ”Tienende hos Hr. Styr” Kristine Sørensdatter, Søren Hansen Ørsnes, Kristian Nilsen Grinden. Hun er 40 år, ugift og tjenestepike på Stange i Ramnes i 1801.

5.   Kristen Kristensen, døpt 29. september 1762 fra Mellom Roligheten.

6.   Rasmus Kristensen, døpt 3. mai 1765. Død 1767 sier bygdeboka, men dette er feil. Han ble begravet fra Roligheten 17. august 1766, 1 ½ år gammel.

 

Familien flytter videre til Mellom Roligheten under Ramnes Prestegård, der de nevnes fra 1762. Kristen blir gift to ganger til.

 

*

 

Kristen Sørensen, født ca. 1731. Død 30. juli og begravet 5. august 1801, 70 år gammel. (trolig sønn til Søren Klemetsen, døpt 19. oktober 1687 og død 1755, og Mari Kristensdatter, død 1747, 61 år gammel. På Nordre Holmen.) Kalles Holmen når han blir trolovet 21. november 1759 og gift (1) 3. januar 1760 med Katharina Olsdatter Holmen, født ca. 1719. Død 16. november og begravet 22. november 1786, 67 år gammel. Trolovet 26. februar og gift (2) 22. mai 1787 med enken Anne Kristoffersdatter Bakken under Stangeby, døpt 15. mai 1753 fra Østre Sem. Hun var fra Vestre Nygård under Østre Elgestad. Kristen var matros.

Barn i første ekteskap:

1.   Anne Maria Kristensdatter, døpt 11. oktober 1760 fra Holmen. Konfirmert 20. oktober 1776. Begravet 13. januar 1780, 20 år gammel fra Øvre Kolberg.

Barn i andre ekteskap:

2.   Kornelius Kristensen, døpt 5. oktober 1787. Død 7. oktober av slag og begravet 11. oktober 1787, 8 dager gammel.

3.   Katharine Kristensdatter, døpt 23. januar 1789. 12 år I 1801. Konfirmert 14. oktober 1804.

4.   Andreas Kristensen, døpt 5. juli 1791. 10 år i 1802.

5.   Karen Kirstine Kristensdatter, døpt 7. april 1793. Død 27. juni og begravet 30. juni 1796, 3 ¼ år gammel.

6.   En datter. Død 17. september og begravet 23. september 1797.

 

Ved folketellingen 1801 er Kristen Sørensen på øvre Kolberg 70 år, I sitt andre ekteskap og kalles husmann med jord. Hans andre kone Anne Kristoffersdatter er 48 år gammel og også i sitt andre ekteskap

De har en losjerende i huset: Jakob Andersen, 34 år, ugift og skipstømmermann.

 

Anne Kristoffersdatter ble trolovet 23. august og gift (3) 28. desember 1802 med Jakob Andersen fra Larvik.

 

 

 

Koldberg Nedre - Søndre Kolberg

 

Denne plassen nevnes under Nordre Smidsrød fra 1779-1800, men ved folketellingen i 1801 http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/bilder/gaarder/smidsroed.jpgligger den under Søndre Smidsrød.

 

 

Jens Jonsen Nedre Kolberg, født ca. 1718. Begravet 14. mars 1781, 63 år gammel. Trolovet 8. august som ”landværge”, og gift 31. oktober 1751 i Ramnes med pigen Pernille Olsdatter Solberg, født ca. 1726 (Hun må være datter til Ole Jensen Hole (Hola) under Gulle-Rauan i Hedrum.) Enken Pernille Olsdatter Nordre Smidsrød døde 5. april og ble begravet 11. april 1799, 73 år gammel. Dette må være henne som i 1759 nevnes med Anund Fjære i Hedrum  som sin verge og som fortelles å være gift med en mann på Nøtterøy. Husmannsfolk på Solberg i Ramnes 1751-1754. Kjøpte ¼ av Jonstang i Ramnes i 1755 for 125 riksdaler og solgte i 1760 for 160 riksdaler til en Peder Larsen. Flyttet til Risås under Vestre Berg i 1761, Tufte i 1762 og Mørken eiet i 1764. På Mellom Smidsrød på Nøtterøy 1769 og på Veien, trolig under Nordre Smidsrød, i 1776. Nevnes her fra 1779.

Barn:

1.   Olena Jensdatter, født 27. februar og døpt 4. april 1752 fra Solberg i Ramnes.

2.   Johannes Jensen, født 17. februar og døpt 24. mars 1754 fra Solberg. Begravet 12. mai 1754 fra Solberg, 3 måneder gammel.

3.   Johannes Jensen, født 11. mai og døpt 15. juni 1755 fra Jonstang i Ramnes.[35] Begravet 1. november 1755 fra Jonstang, ½ år gammel.

4.   Ole Jensen Koldberg, født 27. desember 1756 og døpt 30. januar 1757 fra Jonstang. Begravet 22. oktober 1779 fra Nedre Kolberg, 23 år gammel.

5.   Johannes Jensen, født 30. august og døpt 24. september 1758 fra Jonstang.

6.   Else Jensdatter, født 14. desember 1760 og døpt 18. januar 1761 fra Risås under Vestre berg i Ramnes.. Død 1848, 88 år gammel. Trolovet 6. mai og gift 27. juli 1790 med avskjediget nasjonal soldat og ungkar Kristoffer Kristensen, da bosatt på Nordre Smidsrød, døpt 21. oktober 1764 fra Hogsnes i Sem. (Sønn til Kristen Hansen Hogsnes i Sem og Elisabet Davidsdatter.) Død 1800. På Nordre Smidsrød (bruksnr. 17.)

7.   Berte Jensdatter, døpt 12. desember 1762 og døpt 6. januar 1763 fra Tufte i Ramnes.

8.   Marte Jensdatter, født 16. mars og døpt 18. april 1764 fra Mørken eiet i Ramnes. Konfirmert 11. mai 1783.

9.   Kristine Jensdatter, døpt 5. februar 1769 fra Mellom Smidsrød. Konfirmert 25. mai 1786.

10. Anne Sørine Jensdatter, døpt 28. august 1776 fra Veien. Det må være henne om blir trolovet 22. november 1806 fra Nordre Smidsrød og gift 24. januar 1807 med avskjediget nasjonal soldat og ungkar Jakob Halvorsen, da bosatt på Teie, født 1763 på Kirkevoll i Ramnes. De kom til Kikut under Teie.

 

*

 

Knut Olsen, født ca. 1737. Trolovet 19. mars og gift 17. mai 1782 i Stokke med Ingeborg Torsdatter, født ca. 1757 Konfirmert fra Sjuestokk i juli 1775, 16 år gammel. De var først bosatt på Sjuestokk i Stokke før de bosetter seg i Stavern i noen år, der Knut jobbet på Frederiksværn militærforlegning. De var her i 1798.

Barn:

1.   Anne Maria Knutsen, døpt 2. juni 1782 fra Sjuestokk Stokke, Vestfold.

2.   Ole Knutsen, døpt 17. august i 1783 Stavern, Vestfold. Begravet 12. november 1783, 13. uker gammel i Stavern.

3.   Johannes Knutsen, døpt 12. september 1784 i Stavern, Vestfold

4.   Ole Knutsen, døpt 21. mai 1786 i Stavern, Vestfold

5.   Anne Maria Knutsdatter, Døpt 28. mars 1788 i Stavern, Vestfold

6.   Thor Knutsen, døpt 27. mars 1792 i Stavern, Vestfold, Norway
7.   Ingeborg Maria Knutsdatter, født 25. desember og døpt 30. desember 1798 fra Søndre

      Kolberg.

 

Ved folketellingen 1801 er det bosatt på Tanstad øvre som inderster.

 

Knut Olsen, 64 år, mann, begge i 1ste ekteskap, inderst og går i dagleie.

Ingeborg Torsdatter, 44 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap.

Ole Knutsen, 14 år, deres barn

Anne Maria Knutsdatter, 12 år, deres barn

Tor Knutsen, 9 år, deres barn.

Ingeborg Maria Knutsdatter, 2 år, deres barn.

 

Forsvinner fra Nøtterøy etter 1801. Ingen barn konfirmert der og ingen begravet.

 

Ved folketellingen 1801 bor det to familier her:

 

Familie 1

 

Lars Olsen Nedre Koldberg, født ca. 1736. Død 11. juni og begravet 17. juni 1806, 70 år gammel. Gift med Johanne Eriksdatter, født ca. 1737. Trolig henne som dør som enke og legdslem på Øvre Sem, 29. mars og begraves 5. april 1820, 86 ¼ år gammel. På Ødegården under Teie i 1785 og på Koldberg fra 1788. I 1801 kalles han jordløs husmann og arbeidsmann. Han var 67 år og kona var 64 år gammel. Ingen barn registrert.

Barn:

1.   Ole Larsen. Konfirmert 11. mai 1783 fra Kolberg.

 

Dette kan være den Johanne Eriksdatter som er født 16. november og døpes 19. november 1738 i Sandeherred som uekte barn av Erik Kristoffersen og Mari Kristoffersdatter fra Hedrum.

Familie 2

 

Nils Hansen Nedre Koldberg, født ca. 1760 (41 år i 1801). Skipstømmermann. Død 1. juni og begravet 5. juni 1824 fra Nedre Kolberg, 64 år gammel. Trolovet 15. januar og gift 23. februar 1791 i Larvik med enken Karen Jørgensdatter, født ca. 1757 (44 år i 1801). Død 24. desember og begravet 29. desember 1827 fra Kolberg, 69 år gammel. Kalles i 1801 for Inderst og arbeidsmann. Nils er forlover herfra i 1803. Forlover herfra i 1820-35.

Barn:

1.   Nils Nilsen. Døpt 2. juli 1790 i Larvik.[36] 11 år i 1801. Konfirmert 15. mai 1806.

2.   Anne Marie Nilsdatter, døpt 9. mai 1795 i Larvik. 6 år i 1801. Konfirmert 9. juni 1811 fra V(estre) Kolberg.

 

I 1801 har de boende hos seg: Berthe Johnsdatter, 71 år, enke etter første ekteskap. Nyter almisse av sognet

*

 

Nordre Smidsrødhagan – Hagen – Nordre Smidsrød eiet.

 

Jon Toresen Nordre Smidsrød. Gift 1793 med Inger Henriksdatter Snipetorp. Fra 1800 finner vi dem på halve andre halvdel her på Nordre Smidsrød, det senere bruksnr. 7.

Barn:

1.   Tor Henrik Jonsen, født 13. oktober og døpt 20. oktober 1799 i Nordre Smidsrødhagen.

 

*

 

Kristen Pedersen, døpt 14. april 1774 fra Nordre Munkerekken under Teie. Konfirmert 15. mai 1791. Faddere: Maren Kristensdatter Ødegården, Anne Jørgensdatter Teie, Abraham Andersen Sjuestokk i Stokke sogn, Johannes Hansen Ramdal, Hans Kristoffersen Teie. Trolovet 10. november og gift 28. desember 1796 med Elisabet Olsdatter Øvre Elgestad. Dette er kanskje henne som døpes som Lisbet Olsdatter 8. oktober 1762 fra Grinda under Teie. Om hennes foreldre, se Veien under Nordre Smidsrød.  Elisabet ble konfirmert fra Østre Smidsrød i 1780. På en av Kolbergplassene i 1797. På Nordre Smidsrød eiet i 1798 og på N(ordre?) Smidsrødhagan i 1803. I 1801 kalles Kristen for Matros i kongelig tjeneste og jordløs husmann og regnes med under Nordre Smidsrød. Trolig flyttet hit i 1800.

Barn:

1.   En datter, dødfødt 17. september og begravet 23. september 1797 fra Kolberg.

2.   Elen Andrea Kristensdatter, født 23. september og døpt 30. september 1798 fra Nordre Smidsrød eiet. 4 år i 1801.

3.   Elizabeth Maria Kristensdatter, født 6. november og døpt 12. november 1803 fra N(ordre?) Smidsrøghagen. En av fadderne er Lars Olsen Nordre Kolberg.

 

Folketellingen 1801 for Nordre Smidsrød – plassen Hagen.

 

Kristen Pedersen Hagen, 30 år, mann, begge i 1ste ekteskap, matros i kongens tjeneste, jordløs husmann

Elisabet Olsdatter, 40 år, hans kone, begge i 1ste ekteskap

Elen Andrea Kristensdatter, 4 år, deres datter.

 

*

 

Olea Larsdatter, nå i Nordre Smidsrødhagan. Hun fikk en datter med ”En nu i Tønsberg tjenende Ungkarl”, Isak fra Lier.

Barn:

1.   Inger Maria Isaksdatter, født 5. mai og døpt 9. mai 1813. Faddere: Elisabet Olsen Smidsrødhagen, Berte Andersdatter Østre Smidsrød, Oline Kristoffersdatter Nordre Smidsrød, nå i Ramnes sogn, Jakob Halvorsen N. Kikut, Amund Matsen Veien.

 

Uplassert under Kolberg

 

Enken Helvig Nilsdatter ”Goen, Kolberg, født ca. 1710. Død hos sin stesønn Kjell N. Nes paa Byetangen” og begravet fra Kolberg 9. desember 1781, 71 år gammel. Hun var gift (1) 1744 med enkemann Kristoffer Kjølsen Lunden under Presterød og (2) 1754 med Jørgen Hansen Torgersøya, begge i Slagen. Hvorfor hun kalles Gon, som er en gård på Tjøme, vites ikke. Om henne, se Jersøy.

 

*

 

Kristoffer Kristensen Kolberg. Trolovet 4. april og gift 31. august 1772 med Barbro Pedersdatter Koldberg. Forloverne var Kristen Sørensen Kolberg og Tore Hansen Nordre Smidsrød.

 

*

 

Arne Kaspersen Kolberg, født på Østre Smidsrød (Smidsrød-Skjæret). Gift 1796 med Karen Maria Rasmusdatter Bugården.

Barn:

1.   Nils Arnesen Kolberg. Flyttet til Botne.

      Barn:

      1.   Edvard Nilsen Kolberg. Gift med Amalia Sahlberg, født 31. januar 1849 i Grebbestad. Død 15. mai 1934 i Holmestrand. Flyttet til Norge.

            Barn:

            1.   Emil Andreas Kolberg, født 1872.

                  Barn:

                  1.   Inge Kolberg, født 1898.

                        Barn:

                        1.   Frank Inge Kolberg, født 1937. Sogneprest på Nøtterøy. Død.

 

 

Uplassert under Nordre Smidsrød

 

Kristen Svendsen, født ca. 1711. «Christen Stuelstuen» ble begravet 4. juli 1773, 62 år gammel. Trolovet 3. august og gift 11. oktober 1737 i Andebu med Anne Kristensdatter, født ca. 1722. «Anne Stuelstuen» ble begravet 5. april 1777, 65 år gammel. På Nordre Smidsrød i 1738. På Holmen, kanskje Furuholmen, i 1737. Så til Nøtterøy, før de reiser tilbake til Andebu og blir bosatt på Granerød under Gran. Fra seinest 1745 på Stulenstua under Stulen.

Barn:

1. Kristian Kristensen, døpt 5. desember 1737 fra Holmen, Andebu.

2. Gunhild Kristensdatter, døpt 27. desember 1738 fra Nordre Smidsrød. Faddere: Anne

    Tomasdatter Mellom Smidsrød, Anne Kristensdatter Nordre Smidsrød, Anne Rasmusdatter

    Mellom Smidsrød, Hans Jørgensen Ødegården, Hans Sørensen Øvre Smidsrød. Gift 27.

    september 1772 fra Stulstuen med Jakob Olsen Stigen. (Sønn av Ole Stigen under Døvle

    og Kari.)

3. Kristen Kristensen, døpt 15. april 1742 fra Granerød under Gran, Andebu.

4. Søren Kristensen, døpt 9. august 1745 fra Stulens eie, Andebu. Død 1809, 63 år gammel.

    Trolovet 29. september 1765 i Andebu med Idde Jakobsdatter. Begravet 2. desember

    1786 fra Stulstuen, 58 år gammel. Gift (2) 16. juni 1787 fra Stulstuen med enken Mari

    Mortensdatter Ødegården. Bruker på Stulenstua 1769-1809.

    Barn i første ekteskap:

1.      Jakob Sørensen, født 1769. Begravet 6. mars 1695, 25 år gammel fra Pladsen under

Stulen.

2.      Kristine Sørensdatter. Begravet 3. mars 1780, 1 år 6 måneder gammel fra Stulstuen.

Barn i andre ekteskap:

3.      Kristian Sørensen, født 1788.

4.      Mathias Sørensen, født 1792.

5.      Jørgen Sørensen, født 1794.

6.      Tonette Sørensdatter, født 1798.

7.      Idde Sørensdatter, født 1804. Gift 1845 med enkemann Søren Reiersen Buer i Arnadal, født 1783 i Kvelde. Død 1850.

5. Bertel Kristensen, døpt 8. oktober 1749 fra Stulens eie.

6. Sibille Kristensdatter, døpt 2. februar 1753 fra Stulstuen. Hennes mor kalles Karen, men

    dette må være feil, da Anne ikke dør før i 1777, så det er nok samme foreldre. Det bor

    imidlertid ei Karen Sjulsdatter hos sin mor på Stulens eie i 1755. Faren fra Flesberg, Sjul

    Pedersen Grønhovd.

 

Kristens trolige foreldre:

Svend Syversen/Sivertsen, «Svend Sivertsen Stuelstuen» ble begravet 4. november 1755, 60 år gammel (han var 67). Gift (1) med N. N. Kanskje gift (2) med «Barbara Stuelstuen» som ble begravet 3. november 1746, 69 år gammel. I 1718 og 1720 betaler husmannen Svend Syversen Grans-eie 1 ort i krigsskatt. Dette er Granerød under Gran. Svend nevnes igjen 1725, da er han rettsvitne; det heter at han er 38 år, f. på en plass under Bjuerød og nå bor på «en plass kalt Granerød». På Ødegården i 1714.

Barn:

1. Kristen Svendsen, døpt 26. april 1714 fra Ødegården.

2. Kristian Svendsen, døpt 21. mars 1717 i Andebu. Far: Svend Syffversen.

3. Svend Syversens barn, død i 1720.

 

Kristens farfar:

Syvert på Bjuerød-eie døper 20. september 1688 sønnen Svend, som senere var husmann på Granerød u. Gran

*

 

Uplassert under Smidsrød

Ukjent hvilken av gårdene

 

 

Ingeborg Smidsrud ble begravet på Gråbrødre kirkegård 1654.

 

*

 

Kristoffer Smidsruds sønn ble begravet på Gråbrødre kirkegård 1654.

 

*

 

Kirsti Anundsdatter Smidsrød. Trolovet 11. oktober 1695 med Gunder Anundsen, født ca. 1654 (52 år i 1706). Død 1743, 94 år gl. Fra Jakobsrød under Teie (1665). På Elgestad i 1696, senere på halve Østre Smidsrød.

 

*

 

Gamle Kari Smidsrød. Begravet 8. februar 1728.

 

*

 

Live Knutsdatter Smidsrød. Begravet 12. januar 1730.

 

 

 

***************************************************************************

Diplomatarium Norwegicum,

bind II, s.254

 

Sammendrag: Fire Mænd kundgjöre, at Eivind Bonde paa Skardeberg gav en Del af vestre Smidsrud paa Njoterö (Vestfold) til Presten ved Peters Kirken i Tönsberg, til Sjælemesser for Eivind selv, Hustru Brynhild i Musen og hendes Sön.

 

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Danske Selsk. Saml. i Kbhvn. 4 Segl vedhænge.

b.II s.255 

 

Nummer: 311.

Dato: 21 Marts 1352.

Sted: Tönsberg.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Ollum monnum þæim sæm þættæ bref sea æder h/oe/yra senda Gauti Aslakssun logmader j Tunsberghi Hermunder Bærghssun Olafuer Grimarssun ok Olafuer Ogmundarsun q. g. ok sinæ kunight gerande at a odensdaghen nestæ firir Mariu m/oe/sso j fostu a xiii are ok xxta
rikis vars wirduleghs herra Magnusar med guðs naad Noreghs Swia ok Skana kononghs varom mer j Olafs claustri j Tunsberghi j storostofuunnæ saghom ok h/oe/yrdum a at Æiuinder bondæ a Skardaberghi gaf ok afhendi till alz afrædis med jaa ok hansale preste *hiorium /oe/ftir annæn sæm syngher at Peters kirkiu j fyrnæmdum stad gudi till hæides ok helghe Petre ser till salæ hialpar xv pæningha boll. ok ii marka boll j Smidzrudi j væstestæ gardenom er ligger j Niotar/oe/y fria(l)st ok hæimolt med ollum lunnyndum jnnæn gardz ok vttæn med þui skilorde at prester þæn sæm syngher at fyrnæmdre kirkiu skall vera skyldugher
at haldæ altid æinn timæ a hioriu are med offer vax ok ringin firir sal Brynildar huspr/oe/ j Musanom *Ærlyghs sunar hennar ok firir sall adernæms Æiuindar þeghar en gud krefuer andlaat hans ok hafua þeira aminnigh j b/oe/ haldæ sinvm ok till sanyndæ settom ver var jnsigli firir þettæ bref er gort var deghi ok are sæm fyr seghir.

 

Tillegg: Bagpaa med senere Haand: bref vm x peningæ boll ok ij markæ boll j væstæstæ Smizrudh j Ni[oter]ø.[1] Finn Torgjulsson, lagrettemann i Sandeherred 29. mai 1418 på Prestegården. D.N. I, nr. 659.

[2] D.N. V, nr. 500, s. 351.

[3] Åbot er et gammelt norsk rettsuttrykk. Det kunne i en betydning betegne vedlikehold eller istandsettelse av hus og gjerder på leilendings- eller embetsgårder. I en annen betydning kunne det betegne erstatningen som bruker eller leilending måtte betale til gårdeieren eller etterfølgeren i tilfelle av forsømt vedlikehold.

[4] (Oppbørsel av Tønsberg by, sakefall 1560-1561, NLR II, s. 130.)

[5] Alle dokumentene er fra NRA dipl. Prestearkivet, Tønsberg.

[6] At Nils Arnesen Smidsrød hadde vært gift med Mari Larsdatter får vi vite i et skifte etter Ola Kjeldsen i Tønsberg i 1723. Skifteregister for Tønsberg og Holmestrand, Skifteprotokoll 2, side 158b.

[7] Skifteprotokoll 2, Fol. 172a.

[8] Følgende fra Andebu kirkebok. Simen Hansen får sønnen Hans, døpt 28. oktober 1722 i Andebu hovedsogn. Fadd: Kirsti Gjermundrød og Jakob Kjærås.

[9] Forlovere: Abraham Skoli og Anders (Jonsen) Kværnene (Mønnerød under Skoli).

[10] Fadder 9.6.1737. Ingen barn registrert i Andebu.

[11] Hovedlegdsrull over Vestre Jarlsbergske kompani 1726.

[12] Skifteprot. 6, 1738-46, side 292a.

[13] Forlovere: Olle Smidsrød og Lars Nilsen Smidsrød.

[14] Skifteprot. 6, 1738-46, side 485.

[15] En fadder heter Jakob Pedersen Suklebek og bor på Nedre Sem.

[16] Forlovere: Jakob Olsen Elgestad og Ole Olsen Bolæren.

[17] Skifteprot. 7, 1746-55, side 49.

[18] Må være sønnen til forrige eier.

[19] Skifteprot 8, 1755-61, side 360b.

[20] Nordre Jarlsberg sorenskriveri, Tingbok 17, 1723-1724, side 153a flg.

[21] Folrovere: Lars Larsen Ødegården og Ole Jakobsen Nordre Smidsrød.

[22] Hans første kone, Marte Olsdatter, var det skifte etter i Tønsberg 20/3/1798-21/12/1799. De hadde tre barn.

[23] Lorens Berg, side 297.

[24] Nøtterøy I, side 125.

[25] Fadder 21.5.1775, 10.9.1780, 24.6.1788.

[26] Forlovere: Christen Christensen N. Sem og Anders Amundsen Ø. Tanstad.

[27] Forlovere: Amund Olsen Smidsrød og Søren Jansen Nordre Føyn.

[28] Herman Johannesen Herstad på Nøtterøy er hennes forlover.

[29] Hun hadde kanskje en søster Else Abrahamsdatter. Se uplassert under Husøy.

[30] Faddere: Anun Råen, Mari Råen, Mari Anundsdatter, Knut Råen, Nils Ødegården, Kristoffer Råen.

[31] Forlovere: Ole Østensen Sandbakken og Hans Mathisen Bakken.

[32] Kausjonsmann var Hr. Major Rømer.

[33] Han kan være den Søren Danielsen Paasche, som ble født 8. juli 1667 i Bamble og var sønn av lensmann i Bamble, Telemark, Daniel Kristensen Paasche og Åse Sørensdatter. Men det er ikke bevist.

[34] Forlovere: Ole Olsen Veien og Kornelius Johannesen Øvre Holtenes.

[35] Mor kalles her feilaktig Pernille Andersdatter.

[36] Faren kalles her for Nils Jensen.