Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

HVALØY

Gårdsnr. 32.

 

Skyld: På slutten av 1300-tallet virker det som om gården er på 3 laupsland. I 1649 er gården på 2 pund smør.

E i e r e

Oslo bispestol eide 1396 1/3 ”j Hual øy <…..> ok kallaz laups land”.[1] Godset hadde før dette tilhørt Hallvardskirken – fabrica. I tillegg eide bispestolen i 1399, 1 laupsland ”J Kualøy”.[2] Godset hadde før tilhørt Mariakirken.

 

B r u k e r e

 

Anun Hvaløy. Nevnt 1607 da han slåss med Ola Borge på Tinget.

 

*

 

Anders Hvaløy. Nevnt 1617-1630. I 1616/17 var gården skyldverdi ½ pund smør. Anders hualløen” solgte i 1617/18 3 tylfter båndstaker til skipper Aache Jacobs von kouden i Grindholmsund (Vrengen) for 20 skilling. 1636. Landskatten 1640. Anders Hvalø betalte i 1624 tredjeårstake av Hvaløy – ½ daler.

 

*

 

Truls Kolbjørnsen, bruker ca. 1640-1660. I 1642 betaler Truls Kolbjørnsen for den parten han har leid, samt Anders Hvaløys halvdel, til sammen 2 ½ bismerpund smør -6 riksdaler. Ble forarmet i krigsårene, måtte også bøte, en gang 10 daler. I koppskatten 1645 betaler Truls Hvaløy for seg og sin kone – 18 skilling. ( 1647 (-49), ”Trugels Huahløen till Ko. Ma. smør 1 pd., till Thunsberg præsteboel smør 1 pd. (Er) 13 ½ lispd. 1 ½ rem. Kong. Mayt. bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.” Truls Hvalø måtte i 1642 bøte 9 riksdaler til kongen fordi han besov sin kvinne før bryllupet. I kvegskatten 1657 skatter Truls Hvaløy av 1 hoppe, 3 kuer, 3 kviger og 4 sauer. Av dette betaler han 2 ½ ort.

 

*

 

Anders Larsen ,født ca. 1615 (50 år i 1665).

Barn:

1.  Hans Andersen, født ca. 1646. 19 år i 1665 og soldat. Kom til Svendsrødstranda.

2.  Lars Andersen, født ca. 1653. 12 år i 1665.

 

Kanskje er neste bruker en svigersønn, uten at vi kan bevise det.

 

*

 

Hans Henriksen, født ca. 1654 (52 år i 1706). Fra Søndre Årøy. Begravet 21. januar 1735, 82 år gammel. Gift med Berte Andersdatter, født ca. 1644. Begravet 17. januar 1723, 79 år gammel.

Barn:

1.  Anun Hansen, født ca. 1680. Ovtok gården. Se nedenunder.

2.  Helene Hansdatter. Begravet 26. januar 1730 på Hvaløy. Trolovet 29. desember 1705 på Nøtterøy og gift, ”Brølluppet i Hedrums Sogn” (1) samme år med Bendiks Bentsen fra Faret i Hedrum født ca. 1683. (Sønn til Bent Børgesen, (60 år i 1701. Død 1719.)[3] og Barbara Bendiksdatter fra Faret i Hedrum.) 18 år og sjømann i 1701 og ”Farer paa Laurvigen”. Først på Petterød. Fikk bygsel på halve Faret i 1712, men døde i 1713. Gift (2) med Peder Halvorsen Torød. I første ekteskap var de bosatt på Faret i Hedrum. Helene må ha giftet seg andre gang i Hedrum og flyttet til Torød. Som enke flyttet hun tilbake til Hvaløy.

     Barn i første ekteskap:

     1. Hans Bendiksen. Nevnt på skiftet i 1713.

     Skiftet etter Bendiks Bentsen 29. mars 1713[4]: ”Afgangne Bendix Bendsen, Faret udj Hædrum Sogn.” Arvinger: Enken Hellene Hansdatter, og deres felles barn: Hans Bendixsen. Moren ble verge og formynder for sønnen. Anders Hansen Valløe fordret for et lån på 10 rdl. Blant kreditorene nevnes Bendix Rennemoe, Bendix Pedersen og Anna Bendsdatter. Brutto: 80 - 2- 19. Netto: 27 - 0 – 11.

3.  Anne Hansdatter, født ca. 1685. Død 21. mars 1749 på Langeby i Sandeherred, 64 år gammel. Trolovet 26. november 1708 med Erik Andersen (Grøn) fra Sandefjord og kom til Sandeherred.  Det er trolig henne som kalles Åse i bygdeboka og som blir gift 1709 med en Erik Andersen.

4.  Mari Hansdatter, døpt 16. februar 1688. Gift 30. mars 1713 med Anund Mogensen Bolæren.

5.  Anders Hansen, døpt 15. juni 1689. 16 år og ungkar i 1706. Trolovet 16. oktober og gift 8. november 1714 med enken Rønnaug HansdatterRoppestad. Anders Hansen Hvaløy kjøpte i 1714 en halvpart i skuta St. Anne av sin far Hans Henriksen Hvaløy. Skuta var på 8 lester og kjøpesummen var 93 riksdaler. Har egen skute i 1711.

6.  Hans Hansen, døpt 1. februar 1691. 14 år og ungkar i 1706.

 

Hans Henriksen tinglyser sin bygselseddel på halve Mellom Bolæren fra Grevskapets amtsforvalter hr. Jørgen Olufsen Mandal, datert Reggestad (i Våle) 16. November 1700.

 

1705 kom Hans Henriksen på tinget for å tilkjennegi den store ulykke som skjedde ham etter nestleden St. Hansdag, da han var i England og kun hans kone og en liten pike var alene hjemme. Hans fremhus og uthus brant ned til grunnen med alt inni. Ikke noe av husgeråd, klær eller mat ble reddet. Peder Hansen Nes og Svend Andersen Bjerkøy sa seg villige til å hjelpe dem, hvis de trengte det.

 

Hans Henriksen selger, med sin kone Berte Andersdatter og barns samtykke sin gård Hvalø til sin kjære sønn Anun Hansen 16. mars 1714.[5]

 

*

 

Anund Hansen Hvalø. Begravet 17. desember 1724. Trolovet 6?. September og gift 10. november 1706 i Vår Frues kirke, Tønsberg med enken Margrete Paulsdatter Fossan i Våle. Begravet 24. august 1715. (Datter til Paul Andersen Karth, død ca. 1687, og Anne Mathiasdatter, død 1723 på Bjørke i Våle, 72 år gammel.) Trolovet 1. juni og gift (2) i juli 1716 med Birte Nilsdatter Ulvø, døpt 17. september 1693. Begravet 12. oktober 1727. Anun står i manntalet 1710 for Tønsberg som ”Inroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater”.

Barn i første ekteskap:

1.  Birgitte (Berte) Anundsdatter, døpt 26. august 1707 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Død 1768 på Stuverød i Slagen. Gift 9. januar 1735 i Våle med kvartermester og enkemann Peder Mikkelsen Serkland, født ca. 1695 på Søndre Berg. Død 1765. På Serkland i Våle. Seks barn.

2.  Anne Anundsdatter, døpt 15. mars 1709 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Død ung.

3.  Kristian Anundsen, døpt 26. mars 1710 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Død ung.

4.  Anne Anundsdatter, døpt 1. desember 1711 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Død 1770. Gift 29. september 1748 i Ramnes med Jon Gunnarsen Valle i Ramnes, født 1692. Død 1764. (Sønn til Gunder Olsen Valle, ca. 1649-1724, og Gunhild Hansdatter Skjeldrum fra Skoger, død 1732, 73 år gammel.) Bodde på Valle.

5.  Mari Anundsdatter, døpt 23. november 1712 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Trolovet 23. desember og begravet 30. desember 1737 med Nils Andersen Tolvsrød i Slagen. De drev Hvaløy noen år. Se nedenunder.

6.  Ingeborg Anundsdatter, døpt 27. desember 1713 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Begravet 27. januar 1715 fra Hvaløy.

Barn i andre ekteskap:

7.  Matthias Anundsen, døpt 5. mars 1717. Begravet 17. desember 1724.

8.  Unavngitt barn, må være Dorthe Anundsdatter, døpt 5. februar 1719. Trolovet 30. oktober og gift (1) 6. november 1748 med Rasmus Tønnesen Søndre Smidsrød, født ca. 1728. Død 1774. Kom til Kruke i Sem.

9.  Lars Anundsen. Begravet 16. februar 1721.

10.Ole Anundsen, døpt 2. november 1721.

11.Hans Anundsen, døpt 10. oktober 1723. Overtok Hvaløy. Se nedenunder.

 

1714 (4. mars) tinglyser Anund Hansen kjøpebrevet fra sin far Hans Henriksen på ødegården Hvaløy for 99 daler.

 

Margrete ble gift (1) 5. desember 1698 i Våle med Kristoffer Gulliksen Yngø, Tønsberg. Død 1701. Skifte 18. mars 1702.[6]

Barn:

1.  Karen Kristoffersdatter, døpt 14. november 1699 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Nevnt på skifte etter morbrors kone, Anikken Eriksdatter Thue, i Tønsberg 1. september 1718.

2.  Povel (Paul) Kristoffersen, døpt 24. mars 1701 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Nevnt på skifte etter morbrors kone, Anikken Eriksdatter Thue, i Tønsberg 1. september 1718. Gift 1744 i Våle

 

1716 (4. november) ble det holdt skifte på Hvaløy etter Margreta Paulsdatter.

 

1725 (18. juni) ble det holdt skifte på Hvaløy etter Anund Hansen. Arvingene var enka Berte Nilsdatter. Barna: 1. Ola Anundsen 4 år. 2. Hans Anundsen 1 ½ år. 3. Dorte Anundsdatter 6 år. Barn med avdøde kone Margrete Paulsdatter. 4. Berte Anundsdatter 18 år. 5. Anne Anundsdatter 14 år. 6. Maren Anundsdatter 13 år gammel. På deres vegne var tilstede deres morbror Mathias Paulsen , borger og innvåner i Tønsberg. På enken og hennes barns vegne var tilstede deres farbror Anders Hansen Bjerkøy.

 

Birte ble trolovet 22. oktober 1725 og gift (2) 3. januar 1726 med Fredrik Torgersen Rubberød, døpt 18. mars 1694. 8 år i 1706.

Barn:

1.   Torgeir Fredriksen, døpt 8. august 1726. Tvilling.

2.   Maria Fredriksdatter, døpt 8. august 1726. Tvilling.

 

Fredrik gift (2) fra Hvaløy 17. januar 1729 med Mari Monsdatter Mellom Bolæren, døpt 12. juli 1691. 7 år i 1700. De var bosatt her til ca. 1736, da de flyttet til Lindholmen. Personalia se der.

Barn:

3.   Benedict Fredriksen, døpt 7. februar 1730.

4.   Syrene Fredriksdatter, døpt 29. november 1731.

 

*

 

Nils Andersen Tolvsrød i Slagen. Trolovet 23. desember og begravet 30. desember 1737 med Mari Anundsdatter Hvaløy, døpt 23. november 1712 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Se ovenfor. Ingen barn. De drev Hvaløy noen år.

 

1740 (10. mai) var det skifte på Hvaløy etter ektefolkene Nils Andersen og Mari Anundsdatter. Ingen barn, så arvingene var først hans søsken: 1. Hans Andersen Valløy i Slagen, 38 år. 2. Kristen Andersen i Holland, myndig. 3. Lars Andersen Tolfsrød, myndig. 4. Maria Andersdatter, gift med Nils Kristoffersen Rom. 5. Karen Kristoffersdatter, gift med Ole Torgersen Adamsrød. 6. Knut Andersen, 18 år gammel. 7. Henrik Andersen, 9 ½ år gammel. 8. Marte Andersdatter, 14 år gammel. Så hennes søsken: 1. Halvbroren Kristoffer Kristoffersen, snekkesvend og var i Flensborg. 2. Halvbroren Hans Anundsen, 16 år og på Hvaløy. 3. Fullsøster Berte Anundsdatter, gift med korporal Peder Mikkelsen Serkland i Våle sogn. 4. Fullsøster Anne Anundsdatter, 30 år og på Hvaløy. 5. Halvsøsteren Dorte Anundsdatter, 20 år gammel og på Kjøle.

 

Hvaløy

Bruksnr. 4

 

Eilert Tønnesen, født 14. april og døpt 21. april 1816 fra Hagan under øvre Tanstad på Nøtterøy, død 1895. Gift 26. september 1843 på Nøtterøy med Inger Marie Sofie Nielsdatter Østre Bolæren, født 1818 på Østre Bolærn, død 1892. Styrmann, senere Tollrorskar. Først bosatt på Østre Bolærn, senere på Hvaløy.

Barn:

1.  Olaus Marinius Eilertsen, døpt 10/10 1843 på Nøtterøy.

2.  Thrine Helene Eilertsdatter, døpt 13/9 1846 på Nøtterøy.

3.  Hartvig Emil Eilertsen, døpt 31/7 1849 på Nøtterøy.

4.  Emil August Eilertsen, døpt 14/1 1853 på Nøtterøy.

5.  Julie Marie Eilertsdatter, døpt 13/11 1855 på Nøtterøy.

 

Kristoffer Kristensen Gauterød, født 1781. (Sønn til Kristen Mortensen, født 1751 på Nordre Hassum, Slagen. Død 1806. Gift 1778 med Gunhild Svendsdatter S. Ilebrekke, født 1754. Død 1831. På Gauterød i Slagen.)

 

 

Uplassert under Hvaløy

 

Kjel Hvaløes. Begravet på Vår Frues kirkegård 29. februar 1643.

 

*

 

Lidet uægte Barn”. Begravet fra Hvaløy 28. november 1714. Nedsat i Kirkegaarden. Tønsberg”.

 [1] Rødeboka s. 232.

[2] RB., side 200

[3] Sønn til Gro Jensdatter Kråkelund under Hovland i Hedrum. Hedrum II, side 48-49.

[4] Larvik Grevskap. Folio 130b-132a / 29. mars 1713.

[5] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 184a.

[6] Nevnt i skiftet etter Margrete Paulsdatter i 1716.