Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

MELLOM KJØLE

Gårdsnr. 34

 

E i e r e

 

I 1618 eide enken Åse på Øvre Råel i Slagen hele gården på 5 pund smør. Ved odelsmanntalet i 1624 er den skiftet ut og fordelt slik:

 

Løyen N. Nes i Slagen           -           1 pd 6 m smør

Ambjørn M. Kjøle                  -           1 pd 18 m smør

Ola Nilsen Ø. Råel, Slagen    -           15 m smør

 

Til sammen                             -           3 pd 15 merker

 

I tillegg står det at Lucie Hansdatter, enken etter Iver Nilsen i Tønsberg har pant i ”Kiølløenn Ahnbiørn paaboer”. Størrelsen på parten nevnes ikke, men det må har vært det resterende i gården, 1 pd 9 m smør. Lorens Berg sa hun hadde fått tak i tredjeparten. Løyen Nes part var ”Børnegods”. Dette er gods på sine barns, i dette tilfelle stebarns vegne, da han trolig er gift med enka Åse på Øvre Råel. Ola Nilsen er Åses sønn i hennes første ekteskap med Nils Øvre Råel, nevnt 1593-1595.

I 1635 står hun Lucie 3 bismerpund smør i gården. Ca. 1640 er Lucie Hansdatter eier av hele gården. Etter hennes død går gården til Vibolt Hansen Friis og fra ca. 1675 eide skipper Hans Olsen Jersøy gården. I skiftet etter han i 1701 nevnes 2 ½ pund smør. Resten er hos konas arvinger i første ekteskap.

 

B r u k e r e

 

Hans Kjøle. Nevnt 1593-1604.

 

*

 

Ambjørn Kjøle. Nevnt 1605-1634. Gift med N. N. Nevnt 1636-1640. Ved odelsmanntalet 1624 står ”Anbiørnn Kiøllen” med følgende gods:

 

(M) Kjøle                                 -          1 pd 18 m smør

(Ø) Møkkenes i Skjee             -          1 ½ lp ½ remål

 

Er 13 lispund ½ remål 6 bismermerker. Enken Kjøle står ved Drengeskatten i mars 1636 med 18 merker smør. Enken Kjøle ved landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Enken Kjøle for seg, fem drenger og en datter – ½  daler 8 skilling. I 1616/17 solgte han 3 tylfter 10 alen granbjelker til en Hollandsk skipper i Grindholmsund for 18 skilling. 1618/19 3 tylfter 12 alen granbjelker for 36 skilling.

Barn:

1.  N. N. Ambjørnsdatter. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

 

Han var kanskje i slekt med folka på Råel i Slagen ut fra godset i Mellom Kjøle og Møkkenes i Skjee (Se ovenfor). Samtidig med at Ambjørn eide 1 ½ lp ½ remål i en Møkkenesgård i Skjee, finner vi 1 lispund mel hos Løyen Nes og 3 lispund 10 bismermerker korn hos Ola Nilsen Øvre Råel. Dette må være Møkkenes Øvre i Skjee som har skippund og melskyld i 1661. Etterkommere vites ikke.

Ola Sørensson på Nedre Møkkenes kjøpte 12 1/2 lpd mel i Øvre Møkkenes av en serie partseiere ved skjøte 12. januar 1634. Disse var Torstein Olsson Eikeberg, Nils Håkensson Oseberg ("Aasteberg"), Ambjørn Kjølø, Per Husvik, Kristen Nilsson Råel, Mari Sørensdotter Unneberg, Live Arvidsdotter Velle og Iver Nilsen Brua. Selgerne omtales som "Sødschinde", men ordet er prikket under (datidas måte å stryke ord på). Personene var neppe søsken, men det er ikke umulig at de var beslektet.

 

Åse «Olsdotter», n. 1618-1622
~1 Nils Øvre Råel i Slagen, n.
1593-1595
~2 Løyen Nordre Nes i Slagen

_____________________________________I_____________________________________________
Ola                  Iver Nilsen      Maren       Kristen Nilsen       N. N.               N. N.               N. N.

Nilsen             Brua                Nilsdatter  Ø. Råel                 Nilsdatter        Nilsdatter        Nilsdatter

Ø. Råel           n. 1634            ~ Arve       n. 1631-1634        ~ Hågen          ~ Ambjørn      ~ Peder

n. 1622-1631                          Velle                                                              n. 1605-          Larsen

___I_______                    _____I________                   ______I______     1634                Husvik

Torstein                             Live Arvesdatter                   Nils Hågensen                               n. 1634-

Olsen                                n. 1634                                  Lille Oseberg                                1659

Østre                                                                               n. 1627-1651

Eikeberg

n. 1631-1634.

Skysskaffer

 

*

Peder Kjøle. 1636.

*

 

Ola Kjøle. Fram til 1660. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Ole Kiøllen til Lutzie Jff(ue)rs smør 5 bispd. (Er) 1 ½ skippd. 3 lispd. 1 ½ rem. Lutzie Jffuers bøxsellen. Skatt 3 dr.”

 

*

 

Halvor Reiersen, født ca. 1631 (34 år i 1665). Gift med Birgitte, nevnt 1666. De nevnes i en leiermålsliste fra 1661, fordi de fikk barn for tidlig etter ekteskapet. Fra ca. 1661 og utover mot 1690. Han hadde en tjenestedreng, Ola Grimsen, 18 år og soldat. På slutten har han medbrukere, Arne, nevnt som bruker i 1679 og Even (se nedenfor). Kalles tømmermann i 1667.

 

Berette Kjøle og Gjertrud Grimbsdatter Kjøle er vitner i 1666 i en sak der Randi på Vestre Kjøle hadde beskyldt lensmannens tjenestepike, Marte Nilsdatter for å ha stjålet serken hennes ved olla.

 

 

 

*

Mellom Kjøle

Bruksnr. 1 - Søndre part

 

Even Sørensen, født ca. 1650 (15 år i 1665). Trolig fra Rubberød. Begravet 11. juli 1706, 65 år gammel. Sjømann. Kanskje gift to ganger? Vi kan gjette på at første hustru het Marte. Gift (2) med Mari Simonsdatter, nevnt 1692. Begravet fra Mellom Kjøle, trolig 27. januar 1715.

Mulige barn i første ekteskap:

1.   Anne Evensdatter, født ca. 1667. Begravet 29. oktober 1738, 71 år gl. Trolovet 16. februar og gift 7. mars 1707 med Lars Abrahamsen, nevnt 1707-1713 og døde i krigsåra. Fra Østre Tue i Sandeherrad. På halve Bergan, bruksnr. 11.

2.   Else Evensdatter, død 1723. Trolovet 9. november 1717 og gift 3. januar 1718 med Mattias Torsen Nordre Føyn.

3.   Erik Evensen, født ca. 1676. 30 år og ungkar i 1706. Begravet 28. oktober 1714, 40 år gl. Overtok gården. Se nedenunder.

4.   Anders Evensen født ca. 1677 (29 år i 1706). Død 1746, 70 år gl. På Bjørnebo, andre halvdel. Ingen barn.

Mulige barn i andre ekteskap:

5.   Torgeir Evensen, døpt 17. mars 1686. Trolig han som ble begravet 13. mai 1686.

6.   Marta (Margrete) Evensdatter, døpt 13. september 1688. Trolig hun som ble trolovet 20. september og gift 30. november 1705 med Nils Olsen Mellom Smidsrød, født ca. 1684 (22 år i 1706). På halve gården Skrafskjær i 1706 og på Dårsti under Tokenes 1710. Sønnen Even, født 1707 kom til Mellom Kjøle, bnr. 3.

7.   Peder Evensen, døpt 3. september 1690. 15 år i 1706.

8.   Marte Evensdatter, døpt 8. februar 1695.

9.   Peder Evensen, født ca. 1696. Begravet 12. februar 1708, 12 år gammel. Kan være den samme som nr. 7.

10. Mari Kjøles ekte datter Marta ble begravet 2. februar 1707. Kanskje nr. 8.

 

Even er lagrettemann i 1689. Even Sørensen og kona Mari Simonsdatter eide en gård i Tønsberg. Den lå i Vår Frues (Maria) kirkesogn ved Øvre Langgate.

 

Kiendis Jeg Undersckreffne Efven Søfrensen Kiølle og hermed for alle vitterlig giør, at Jeg tilligemed min kiere Hustrue Maren Simonsdaatters villie og Samtyche, hafver soldt og afhændt fra os og voris arfvinger, til Erlig og Velforstandige Mand Arne Jochumssen, Hans Hustrue Randi Larsdaatter, deris børn og arfvinger, En mig eiende Gaard og vaaning beliggende her i Tønsberg, Udj vor frue kierchesogn, paa den øfre Lange Gade, strechende sig fra Gaden. J øster op under Haugen paa syndre side til Jens Torsens Gaard, og paa Nordre side til Niels Hendrichsens Smids Gaard, saa vit nu Plancket og Jndheignet er med dend Halfve brønd, sampt alt det der til Liger, og med rette tillige bør, Jndtet undertagende, J Nogen Maader, Hvilche fornevnte Huus og Vaaning bemelte Arne Jochumsen, Hans Hustrue børn og arfvinger, hereffter schal følge eje bruge og beholde til efverlig eiendomb, for mig min Hustrue børn og arfvinger uandset og upaatalt J alle og tænchelig, Hannem Alle de vedkommende brefver og Adkomster som der til Høre, dog Hand Aarlig og J Rette tide att svare dend Sedvanlige Grunde Leje, til Herschabet, etter ombudzmand J Øfrige Jeg for mig og mine Arfvinger, formedels vangiemels brøst schyld at holde hannem og hans Arfvinger schadisløs, til bekræftelse under min Egen haand og Signete og venlige tilbedes Rasmus Mikelsen og Hans Efvensen, dette med mig til vitterligheder at ville underschrifve og forseigle.

DATUM HOLMESTRAND dend 3. Martij Ao 1692

Anders Pedersen Styrmand                                       til vitterlighed

                                                                                Rasmus Michelsen

                                                                                   Hans Efvensen

 

Dokumentet ble kunngjort ved Tønsberg byting mandag 3. august 1696 og underskrevet av Jochum Turmand og Peder Larsen. Gården ble solgt videre av enken Randi Larsdatter i 1705 til Tormod Andersen og hustru Karen Olsdatter, og da nevnes skjøtet fra 1696.

 

*

 

Erik Evensen, født ca. 1676. 30 år og ungkar i 1706. Begravet 28. oktober 1714, 40 år gammel. Trolovet 3. november og gift 29. desember 1707 med Else Pedersdatter Søndre Nes, døpt 18. november 1687 fra Brattås. Til M. Kjøle” står det i kirkeboka.

Barn:

1.   Inger Eriksdatter, døpt 4. oktober 1712. Trolovet 23. september og gift 10. november 1741 i Slagen med enkemann Kristen Jørgensen Søndre Jareteigen i Sem. Kristen selger gården Søndre Jareteigen og flytter til Stokke, der de får flere barn:

      Barn:

1.      Else Kristensdatter, døpt 4. juni 1743 fra Søndre Jareteigen.

2.      Lars Kristensen, døpt 27. september 1744.

3.      Lars Kristensen, døpt 12. desember 1745.

4.      Lucretia Kristensdatter, døpt 3. juni 1748.

5.   Sven Kristensen, døpt 9. juli 1752 fra Brattekverne eie.

 

1711 (9. november) tinglyser Erik Evensen sin bygselseddel, utstedt av Karen Ottesdatter på Gjersøy, på halve gården Mellom Kjøle. I 1714 møter Erik Evensen og Nils Abrahamsen på tinget og forteller at 3 uker før nestleden Påske hadde de brann på gården. De fikk ikke reddet mye og er nå så forarmet at de ikke kan betale avgifter.

 

Else ble trolovet 1719 og gift (2) 21. oktober 1720 med Lars Kristensen Kårød, og kom dit.

 

*

 

Johannes Olsen, født ca. 1672 (34 år i 1706). Fra Mellom Smidsrød. Død 1741 på Østre Sem. Trolovet 18. desember 1694 og gift 11. februar 1695 med Helvig Pedersdatter Nordre Sande. Død 1747 på Østre Sem. På Nordre Sande i 1695-ca. 1696. På Østre Smidsrød 1697. I Nordre Hella 1700-170?. På Søndre Sande fra 1704, og han føres opp som husmann under Søndre Sande i 1706. Søndre Hella i 1710. Flyttet til Mellom Kjøle, og nevnes her fra 1716. De er ennå bosatt her i 1732 og bor her trolig helt til 1735, da de flytter til Østre Sem, der de dør.

1.   Peder Johannesen, døpt 29. desember 1695 fra Nordre Sande.

2.   Kirsti Johan: (nes)datter, døpt 1. juni 1697 fra (Østre) Smidsrød. Begravet 29. oktober 1732 fra Mellom Kjøle, 35 år gammel.

3.   Peder Johannesen, døpt 23. desember 1700 fra Nordre Hellen. 4 år i 1706. Kom til Østre Sem, første halvdel.

4.   Corfitz Johannesen, døpt 21. September 1704, trolig fra husmannsplassen Sanderønningen under Søndre Sande. Begravet 9. januar 1706.

5.   Mari Johannesdatter, døpt 14. juni 1707. Begravet 26. desember 1707. Faren kalles da Søndre Sand(e).

6.   Anders Johannesen, døpt ?. juli 1710 fra Søndre Hella. Skifte 21. mai 1744-2. oktober 1745. «som forgangen Aar 9 uger for Mechelii udi Hans Majts tieneste i Kiøbenhavn ved døden afgick» Trolovet 20. mars og gift 17. juli 1734 i Vår Frues kirke, Tønsberg med Birte Nilsdatter Lørte. (Datter til Nils Pedersen Lørte og Anne Knutsdatter Kruge i Sem.) Bodde på Mellom Kjøle. De flytter til Tønsberg og St. Laurenti kirkesogn. Matros.

      Barn:

1.      Lars Andersen, døpt 13. november 1734 fra Mellom Kjøle. Død ung.

2.      Ole Andersen Kjøle, døpt 10. oktober 1736 fra Mellom Kjøle. 7 ½ år på skiftet. Trolovet 8. september og gift (1) 17. november 1763 i Vår Frues kirke med Maren Andersdatter Gjedde. (Datter til Anders Pedersen Gjedde (ca. 1689-1750). Trolovet 30. desember 1723 og gift 5. februar 1724 i St. Laurenti med Margrete Larsdatter (ca. 1692-1766), begge Tønsberg. Trolovet 17. november 1774 og gift (2) 11. mars 1775 i Sem med Olea (Oline) Kistine Jensdatter Thue, født 23. april og døpt 26. april 1742 i Sandeherred.  Kom til Tønsberg.

3.      Anne Andersdatter, døpt 7. april 1739 i St. Laurenti kirke, Tønsberg. 5 år på skiftet.

4.      Johane Maria Andersdatter, døpt 17. august 1742 i St. Laurenti kirke.[1] 2 ½ år på skiftet.

 

1720 (3. juli) utstedte Karen Olsdatter Gjersøe en bygselseddel på 2 bismerpund smør i (Mellom) Kjøle til Johannes Olsen.

 

*

 

Hans Jansen fra Jersøy. Trolovet 23. Mai og gift 20. Juni 1719 med Ingeborg Gundersdatter Mellom Kjøle, døpt 5. januar 1695. Se nedenunder. På Jersøy 1719-ca. 1735 da de flyttet hit.

Barn:

1.    Esther Hansdatter, døpt 5. oktober 1719 fra Jersøy. Konfirmert fra Kjøle i 1738. Begravet 27. April 1741, 23 år gammel.

2.    Elen Hansdatter, født ca. 1721. Konfirmert 8. Oktober 1741 fra Mellom Kjøle. Hun er 20 år i 1741.

3.    Berte Hansdatter, døpt 4. januar 1722. Død før 1741, men ikke registrert.

4.    Berte Hansdatter, døpt 17. januar 1725. Død før 1741, men ikke registrert.

5.    Kari Hansdatter, døpt 12. juni 1727. Begravet 13. juli 1727.

6.    Kari Hansdatter, født ca. 1729. Begravet 25. Januar 1739, 10 år gammel fra Mellom Kjøle.

6.    Et barn, døpt 17. mars 1731. Begravet samme dag.

7.    Berte Hansdatter, døpt 13. juli 1732. 17 år i 1741, dog ikke registrert konfirmert.

8.    Anders Hansen. Begravet 2. februar 1733, 11 uker gammel.

9.    Ane Hansdatter, døpt 4. april 1734. 8 år i 1741. Konfirmert 4. Oktober 1750 fra Mellom Kjøle.

10.  Jakob Hansen, døpt 7. Juli 1737 fra Mellom Kjøle. Død før 1741, men ikke registrert.

11.  En datter, født 24. April 1740. Dødfødt. Begravet samme dag.

 

1741 (14. september) ble det holdt skifte på Mellom Kjøle etter Ingeborg Gundersdatter. Enkemannen var Hans Jansen. Barna: 1. Elen Hansdatter, 20 år. 2. Berte Hansdatter, 17 år. 3. Anne Hansdatter, 8 år. Tilstede på barnas vegne var morbroren Anders Gundersen Øen i Slagen.

 

Hans Jansen ble trolovet 26. juli og gift (2) 4. desember 1741 med Berte Arvesdatter, født ca. 1708. Begravet 22. April 1759 fra Kjøle, 67 år gammel.

 

Det står at de flyttet herfra i 1741, da Knut Tjøstelsen på Søndre Nes tok over bruken av gården fram til 1744. Imidlertid nevnes familien på Mellom Kjøle i 1750 og på Kjøle i 1759, men det siste vet vi jo ikke om var her på Mellom.

 

Det er trolig noen medbrukere her i 1740-åra.

 

Lars Halvorsen boende på Mellom Kjøle på Nøtterøy land.[2] Trolovet som ”soldat gevorben” 1. August, og gift 1. desember 1740 i Borre med Kari Bentsdatter Snapsrød i Borre, født før 1710. Lars kalles da fra ”Kiøle paa Nøtterøe”. De nevnes som gifte på skiftet etter hennes far, Bent Torsteinsen på Snapsrød 19. November 1740. Kari arvet 23 4/5 skilling på skiftet. Karis fars fetter, Bent Torsen, var i tjeneste hos sogneprest Mancin på Nøtterøy i 1711, og nevnes under Prestegården. Lars Halvorsen og Kari Bentsdatter er faddere på Vestre Kjøle i 1740. Og der slutter opplysningene om dem.

 

Kristoffer Kristoffersen[3]. (Trolig sønn til Kristoffer Larsen Dal i Borre. Gift med Gjertrud Hansdatter.[4] Født ca. 1687. Død 1767. På Søndre Bergan i  Borre.) Trolovet 20. september 1740 på Nøtterøy, og gift (1) med Johanna Andorsdatter Anilrød, døpt 5. september 1700. Begravet 14. mai 1751, 51 år gammel. Trolovet 4. september og gift (2) 25. oktober 1751 med Sybille Olsdatter Tangen.[5] Først på Mellom Kjøle (1741), så i Styrsvik. Kristoffer er forlover til ovennevnte Hans Jansen i dennes andre ekteskap.

Barn i første ekteskap:

1.   Kristian Kristoffersen, døpt 10. desember 1741 fra Mellom Kjøle. Faddere: Gjertrud Hansdatter Bergan i Borre sogn, Sofia Bentsdatter Mellom Kjøle, Jakob Gundersen Kjøle, Nils Jakobsen Kjøle, Anders Jakobsen Kjøle. Begravet 20. desember 1741 fra Mellom Kjøle, 14 dager gammel.

 

*

 

Abraham Mikkelsen, født ca. 1714. Han er 12 år og bosatt på Rørkoll i Stokke i 1726. Begravet 8. mai 1766, 53 år gammel. (Sønn til Mikkel Larsen, død 1724, 54 år gammel, og Kari Syversdatter, 1676-1750. Hun døde på Haslestad. På Nordre Rørkoll i Stokke.) Trolovet 18. januar og gift 14. februar 1742 i Stokke med Else Olsdatter. (Trolig datter til Ole Andersen, født ca. 1692. Død 1762 på Ask. Gift 1718 med Berte Kristensdatter.) Fadder fra N. Rørkoll i 1735. På Husøy i 1742, og her fra 1744.

Barn:

1.   Mette Helene Abrahamsdatter, født på Husøy i Slagen og døpt 7. september 1742 i Laurenti kirke. Død på Nordre Vollen Begravet 15. juni 1782, 40 år gammel. Trolovet 10. desember 1778 og gift 4. mars 1779 med enkemann og skredder Jens Trulsen Glemming. Fra Tønsberg.

2.   Mikkel Abrahamsen, døpt 11. juni 1744. Overtok farsgården, se nedenunder.

3.   Marie (Maria) Abrahamsdatter, døpt 27. februar 1747. Trolovet 23. november 1770 og gift 17. januar 1771 med svensk matros Ola Larsen. Kom til Bruksnr. 3. Flyttet 1787 til Nordre Knarberg.

4.   Ole Abrahamsen, døpt 22. august 1749. Ikke konfirmert. Trolig død liten.

5.   Kari Abrahamsdatter, døpt 17. november 1751. Ikke konfirmert. Trolig død liten.

6.   Ole Abrahamsen, døpt 16. juli 1753. Ikke konfirmert. Trolig død liten.

7.   Kari Abrahamsdatter, døpt 9. oktober 1754. Det må være henne som begraves som Kari Mikkelsdatter Mellom Kjøle 27. februar 1756, 1 ½ år gammel.

8.   Anne Dorthe Abrahamsdatter, døpt 8. august 1761. Død 30. april og begravet 5. mai 1791, 30 år gammel. Trolovet 5. september og gift 19. desember 1787 med enkemann Anders Jakobsen Skallestad. Kom dit.

 

Abrahams søsken:

1. Isak Mikkelsen er 6 år og også bosatt på N. Rørkol i Stokke i 1726. Det må være han som ble konfirmert fra Løke 28. april 1737. Begravet 4. juni 1794 fra Haslestad, 78 år gammel. Gift (1) 11. april 1742 i Stokke med Siri Johannesdatter. Hun kalles Siri Johannesdatter med bosted Anneboe, når hun begraves 30. mars 1747, 28 år gammel, men dødsstedet var N. Rørkold. Isak kalles også Anneboe. Gift (2) 1749 med Marte Olsdatter Gravdal i Andebu. Eide en tid en part i Sukke i Høyjord. På Haslestad i Stokke 1750 til sin død 1794. Ingen barn.

 

*

 

Mikkel Abrahamsen, døpt 11. juni 1744. Død 1811. Trolovet 17. oktober og gift 16. november 1769 med Inger Jensdatter Bjønnes, født 1749. Død 1799.

Barn:

1.    Anne Mikkelsdatter, døpt 28. oktober 1770. Trolovet "Med Kongl. Bevilling af 8de          Dec. d. A. egteviede Hjemme i Huuset", og gift 14. desember 1797 med Gullik Hansen     Bergan.

2.    Ole Mikkelsen, døpt 17. november 1773. Begravet 22. november 1773, 10 dager    gammel.

3.    Ole Mikkelsen, døpt 13. april 1777. Overtok gården, se nedenunder.

4.    Jens Mikkelsen, døpt 27. januar 1779. Kom til Rubberød.

5.    Kristoffer Mikkelsen, døpt 22. november 1780. Til Sevik.

6.    Else Mikkelsdatter, døpt 30. mars 1783. Trolovet "Med Kongl. Bevilgning af 2den           Aug.d. A. samenviede hjeme i Huuset", og gift 14. desember 1811 med Skipper Søren       Kristensen Søndre Sande.

7.    Berte Mikkelsdatter, døpt 3. april 1785. Trolovet 21. februar og gift 10. mars 1807 med    Skipper og Borger Jens Jakobsen Skallestad.

8.    Anders Mikkelsen, døpt 10. juli 1788. Gift 22. juni 1826 med Berte Maria Jonsdatter     Sem. Bodde på Sems eie.

9.    Inger Maria Mikkelsdatter, døpt 2. september 1790. Trolovet 10. april og gift 5. mai        1813 med Rasmus Andersen Søndre Smidsrød.

10. En datter. Dødfødt.  Død 11. mars og begravet 17. mars 1793. Moderens Kirkegang 6.

       Maj.”

11.  Mathis Mikkelsen, døpt 7. desember 1794. Konfirmert 9. juni 1811 fra Østre Kjøle. Han   flytter i mai 1826 til Arnadal. Styrmann. Bodde utenbygds. Død før 1848.

       Barn:

       1.  Gunhild Sørine Mathisdatter, født 6. mars 1829. Gift 28. januar 1864 i Tønsberg                     med Kristoffer Kristoffersen.

       2.  Matea Mathisdatter.

 

*

 

Ole Mikkelsen, døpt 13. april 1777. Død 25. juni og begravet 3. juli 1844 fra Mellom Kjøle, 67 år gammel. Skipsreder.

 

 

Mellom Kjøle

Bruksnr. 3 - Nordre part

 

Gunder Olsen, født ca. 1646 (60 år i 1706). Begravet 3. mars 1709, 64 år gammel. Trolovet 28. juni og gift 8. desember 1692 med Eli Kristoffersdatter Østre Kjøle. Begravet 6. april 1718. Samme dag som andre mannen.

Barn:

1.   Sebille Gundersdatter, døpt 20. september 1692. Trolig død liten.

2.   Ingeborg Gundersdatter, døpt 5. januar 1695. Død 1741.Trolovet 23. mai og gift 20. juni 1719 med Hans Jansen. (Sønn til Jan Jansen i Tønsberg og Anne Hansdatter Jersøy). På Jersøy 1719-1734, da de overtok Mellom Kjøle (bruksnr. 1). Se ovenfor.

3.   Sebille Gundersdatter, døpt 26. april 1697. Trolovet 2. april og gift 4. juni 1732 med Lars Olsen. Nevnt på Jersøy 1732-1734.

4.   Kari (Karen) Gundersdatter, døpt 31. mai 1700. Begravet 7. februar 1706.

5.   Anders Gundersen, døpt 21. januar 1703. 4 år i 1706. Trolovet 7. august som soldat, og gift 30. oktober 1732 med Ingeborg Jakobsdatter Trolltorød, døpt 5. september 1706. Kom til Hovland.

6.   Ingeborg Gundersdatter, døpt 1. januar 1705. Ikke registrert gift eller begravet.

7.   Mari Gundersdatter Kjøle. Begravet 7. mars 1706.

8.   Kari Gundersdatter, døpt 15. juli 1707. Det begraves ei Kari Gundersdatter Veien 5. mai 1745, 36 år gammel (født ca. 1709). Det kan være henne, men ikke bevist. Uvisst hvilken Veienplass det er snakk om.

 

I 1708 får vi vite at Gunder Kjøle skylder Peder Wulf i Stokke 3 daler 3 ort 16 skilling.

 

Eli ble trolovet 7. februar og gift (2) 11. mars 1711 med Nils Abrahamsen fra Østre Tue i Sandeherred. Begravet 6. april 1718. Samme dag som Eli. (Sønn til Abraham Larsen, født ca. 1650 på Kjærås i Andebu. Gift med Mari Andersdatter, skifte 1728. På Østre Tue i Sandeherred.)

Barn:

8.   Gunde(r) Nilsen, døpt 26. januar 1712. Nevnes på skiftet etter farmoren i 1728.

9.   Kristoffer Nilsen, døpt 30. september 1714. Trolovet 24. oktober og gift 11. november 1737 med Anne Evensdatter Søndre Sundene på Tjøme og bodde der.[6]

      Barn, bl.a.:

1.      Kristine Kristoffersdatter, døpt 28. desember 1748. Trolovet 3. november 1775 og gift 12. januar 1776 med enkemann Kristian Torgeirsen Bjerkøy.

 

*

 

Torstein Torsen, født ca. 1682.  Begravet fra Lofterød 26. mai 1742, 60 år gammel. Trolovet 24. oktober og gift (1) 11. desember 1703 i Slagen med Gjertrud Torsteinsdatter. Begravet 28. februar 1729. Ingen barn registrert. Trolovet 9. juni og gift 3. oktober 1729 med Ingeborg Jakobsdatter Nedre Skjerve, døpt 2. februar 1689. Enken ”Lægdslem” Ingeborg Jakobsdatter ble begravet fra Lofterød, 28. mai 1780, 84 år gammel. Torstein flytter til Tokenes-eie. Torstein Torsen Kjøle er lagrettemann i 1735.

Barn i andre ekteskap:

1.   Tor Torsteinsen, døpt 27. september 1731. Trolig den ”Thoer Torstensen Buer” som konfirmeres 13. april 1749. Kom til Øvre Sem.

2.   Ane Torsteinsdatter, døpt 21. september 1734. Hun er nok den Ane Tostensdatter som blir konfirmert i 1752 fra Nedre Skjerve. Trolig trolovet 3. februar og gift 25. februar 1768 med Anders Andreassen fra Melsom i Stokke. Trolig han som blir begravet 2. februar 1789 i sitt åttiende år. Ane bodde på en av Sem-gårdene når hun giftet seg (Øvre?). Anders er fadder for svogeren Tors barn i 1768, og Anne i 1771 og 1773.

 

1720 (3. juli) utstedte Karen Olsdatter Gjersøe en bygselseddel på 2 bismerpund smør i (Mellom) Kjøle til Torstein Tordsen.

1745 (2. august) var det skifte på Tokenes etter Ingeborg Jakobsdatter. Mannen var død og arvingene var barna: 1. Tor Torstensen, 14 år og på Horperød. 2. Anne Torstensdatter, 10 år og hos morbroren Ole Jakobsen Skjerve. På skiftet møter morbroren Ole Jakobsen Skjerve.

 

*

 

Even Nilsen, født ca. 1707 trolig på Skrafskjær. Begravet som "lægdslem" 15. desember 1774 fra Bjønnes, 70 år gammel. (Om foreldrene, se Dårsti under Tokenes.) Gift (1) med Sofia Reiersdatter, født ca. 1703. Begravet 23. november 1764, 61 år gammel. Trolovet 28. mars og gift (2) 30. desember 1765 med enken Mari Hansdatter fra Nedre Tanstad.

Barn:

1.   Margrete Evensdatter, døpt 16. august 1729. Trolovet 13. juli 1756 med matros Erik Olsen Høst fra Tønsberg. På halve bruket.

2.   Inger Evensdatter, døpt 30. november 1730. Trolovet 27. oktober 1750 og gift 5. juni 1751 med Torger Fredriksen Lindholmen. (Deres eldste sønn var Tjøme-rederen Fredrik T. Hauff).

3.   Dorte Evensdatter, døpt 18. september 1732. Død 21. mars av ”brystsvaghed” på Kjøleløkka og begravet 28. mars 1799. Trolovet 24. august og gift 22. november 1763 med Mattis Madsen, født 1730 på Roppestad. Død 1790 på Kjøleløkka.. Bodde i Kjølerønningen

4.   Nils Evensen, døpt 26. september 1734. Kom til Bjønnes.

5.   Mari Evensdatter, døpt 27. oktober 1737. Trolovet 11. november og gift 4. desember 1766 med Mattis Pettersen, døpt 27. november 1740 fra Ulveje. (62 år i 1801). Fra Rønningen under Ulvø. Fattiglægdslem Matthis Petersen Kragelykken” døde 19. juli og ble begravet 24. juli 1806, 66 år gammel.. Kom til Kråkeløkka under Vestre Kjøle.

6.   Bent Evensen, døpt 9. juli 1740. Begge disse to ble døpt i 1740 av samme foreldre, men det kan jo hende at det er samme person og at den første datoen er fødselen.

7.   Bent Evensen, døpt 1. november 1740. Kom til Søndre Gipø.

8.   Søren Evensen, døpt 19. april 1743. Konfirmert 16. november 1760. Senere skjebne ukjent.

9.   Canilles (Kornelius) Evensen, døpt 13. oktober 1746. Trolovet 7. mars og gift 6. desember 1771 med Kirsti Nilsdatter Søndre Nes. Kornelius drev søsterens part i noen år, men flyttet som nygift til Søndre Nes.

 

Han fikk auksjonsskjøte på bruket sitt i 1755 for 151 riksdaler, penger han lånte penger av Tjøme kirke. Men Even var blitt forarmet, og han hadde solt halve bruket til svigersønnen Erik. Resten gikk under hammeren. Så flyttet han til sønnen Nils på Bjønnes, og døde der 1774.

1766 (8. januar-9. oktober) ble det holdt skifte på Mellom Kjøle etter Sofia Reiersdatter. Enkemannen var Even Nilsen. Barn: 1. Nils Evensen, 28 år og bosatt på gården Bjønnes. 2. Bent Evensen, myndig og bosatt på Søndre Gipø. 3. Søren Evensen, 23 år og for tiden utenlands. 4. Kornelius Evensen, 20 år og hjemme hos faren. 5. Margareta Evensdatter, gift med Erik Olsen og bosatt på Mellom Kjøle. 6. Dorthea Evensdatter, gift med Mathias Madsen på plassen Kjølerønningen under Østre Kjøle. 7. Inger Evensdatter, død og etterlatt seg følgende barn: a) Friderich Torgersen, 12 år. b) Even Torgersen, 4 år. c) Birthe Marie Torgersdatter, 10 år. d) Ingeborg Torgersdatter, 8 år. e) Maria Torgersdatter, 5 ½ år. f) Sophie Torgersdatter, 4 år. g) Helvig Torgersdatter, 1 ½ år. På deres vegne møtte faren Torger Friderichsen Lindholmen.

 

 

Nå blir gården delt i to

 

 

Matros Erik Olsen Høst fra Tønsberg. Trolovet 13. juli 1756 med Margrete Evensdatter Mellom Kjøle, døpt 16. august 1729.

Barn:

1.   Ole Eriksen, døpt 5. januar 1757. Konfirmert ”Die Dominica Reminiscere” 1773. Begravet 31. desember 1781. Udenfor disse Meenigheder”.

2.   Anne Eriksdatter, døpt 16. oktober 1760. Konfirmert 20. april 1777. Anne ble trolovet 8. desember og gift 28. trolovet 1785 med Bertel Torgersen Hovland. Bodde i Sanderønningen.

3.   Maria Eriksdatter, døpt 16. oktober 1763. Konfirmert 21. oktober 1781 fra Østre Kjøle. Fadder til søsterens barn 1786. Fadder fra Bergan 1788. Trolig henne som blir trolovet fra Kjølelykken 10. juni og gift 27. juni 1796 med Abraham Kristensen da fra Nedre Haug på Tjøme. Først på Kjøleløkken, siden Skallestad.

 

*

 

Matros Ole Larsen. Trolovet 23. november 1770 og gift 17. januar 1771 med Maria Abrahamsdatter Mellom Kjøle. Personalia, se Nordre Knarberg.

Barn født på Mellom Kjøle:

1.   Lars Olsen, døpt 4. oktober 1770 (før ekteskap). Far: ”Matros, som i Vaar reiste til Holland, Ole Laersen”. Bosted: ”Sverrig”.

2.   Berte Olsdatter, døpt 25. august 1771.

3.   Abraham Olsen, døpt 6. november 1776.

4.   Lars Olsen, døpt 10. mai 1778.

5.   Ole Olsen, døpt 16. november 1780.

6.   Matthis Olsen, døpt 24. desember 1784.

7.   Else Olsdatter, døpt 5. oktober 1787 fra Kjølelunden.

 

Familien flytter til Nordre Knarberg i 1787. Ole er trolig bror til Inger Larsdatter Vestre Kjøle.

 

*

 

Søren Hanssøn Føien i Tønsberg kjøpte 1787 jordveien ved auktion for 356 riksdaler. Søren døde samme år, men enken Maria flyttet senere ut til Mellom Kjøle og bodde her

 

Søren Hansen Foyen/Føyen, født ca. 1728 (se Nordre Føyn). Begravet 12 desember 1787 fra Vår Frues kirke, Tønsberg, 58 år 10 måneder gammel. "Blev jordet i Kirkegaarden. Der blev ringet med begge Kirkens Klokker paa eengang". Skipper. Trolovet 20. november 1755 og gift (i Tønsberg?) med Maria Jensdatter Bjørnebu. Død 27. mars og begravet 5. april 1809, 78 år gammel. De flyttet til Tønsberg mellom 1756-1761 og bodde der til 1787.

Barn:

1.  Kristoffer Sørensen, døpt 13. november 1756 fra Bjørnebo.

2.  Anne Maria Sørensdatter, døpt 4. november 1761 fra Vår Frues kirke. Trolovet 5. januar og gift (1) 28. januar 1789 med Anders Nilsen Bjønnes, døpt 29. september 1764.

3.  Hans Sørensen, døpt 13. desember 1764 fra Vår Frues kirke.

4.  Jens Sørensen, døpt 20. desember 1767 i Vår Frues kirke. Overtok gårdparten. Se     nedenunder.

 

*

 

Jens har kanskje drevet gården sammen med sin mor i noen år, men tok etter hvert over. I 1795 kjøpte han den andre halvparten slik at bruket på ny ble samlet.

 

Jens Sørensen, døpt 20. desember 1767 i Vår Frues kirke. Død 7. februar og begravet 13. februar 1827, 59 år 2 måneder gammel. Gift 6. januar 1801 "Med Kongl. Tilladelse af 23de Dec. f. A. egteviede i Huuset" med Elisabet Nilsdatter som da er på Bergan, døpt 22. juni 1777 fra Gulsrød i Ramnes.[7] (Datter til Nils Hansen og Maria Larsdatter. Gulsrød i Ramnes.) Død 13. februar og begravet 21. februar 1823, 46 år gammel. Jens drev mest som gårdbruker. Da kona døde solgte han bruket på auktion. Han satt på slutten i trange kår. Matros

Barn:

1.  Anne Maria Jensdatter, født 30. august og døpt 7. september 1801. Gift 20. mars 1829       fra Volden med tjenestekar Matis Olsen Låne i Sem.

2.  Søren Jensen, født 13. oktober og døpt 19. oktober 1803.

3.  Nils Jensen, født 9. oktober og døpt 13. oktober 1805.

4.  Marte Maria Jensdatter, født 16. november og døpt 26. november 1809. Gift 2. januar       1837 med matros Kristoffer Nilsen Søndre Nes.

5.  Hans Kristian Jensen, født 22. juni og døpt 1. juli 1812.

 

*

 

Det var to på Vestre Ekenes som for 400 spesidaler kjøpte bruket ved auktion 1823. De var svogre og hette Nils Kristoffersen og Nils Jørgensen. Bruket her gikk 1848 over til en sønn av Nils Jørgensen.

 

Anders Jørgen Nilsen, født på Ekenes 1816. Gift med Kristiane Andersdatter var fra Sem sogn.

 

 

Nordre Vollen

 

 

Snekker Anders Kristensen, fra Søndre Rostad/Jonsrud i Våle, født 1744. Gift 13. oktober 1763 i Våle med Anna Jakobsdatter fra Smørdal i Våle, født 1736. På Søndre Rostad 1764-65. På Ramberg i Botne 1775.

Barn:

1.   Jakob Andersen, født ca. 1775. Kom til Nedre Sem

 

*

 

Jens Trulsen Glimming - Glemming. Fra Tønsberg.[8] Begravet 6. november 1782 fra Vestre Kjøle, 49 år gammel. Trolovet 10. desember 1778 og gift (2) 4. mars 1779[9] med pigen Mette Helene Abrahamsdatter Mellom Kjøle, født 1742. Begravet 15. juni 1782, 40 år gammel fra Kjøleløkka.[10] Skredder i 1767-1782. Jens hadde vært gift før.

Barn:

1.   En sønn. Begravet 26. juli 1780 fra Kjøleløkka.

2.   En datter. Begravet 25. november 1781 fra Volden.

 

1782 (5. november) ble det holdt skifte på plassen Nordre Volden etter Mette Helene Abrahamsdatter. Enkemann Jens Trulsen. Arvinger: 1. Mor Else Olsdatter, enke etter avdøde mann Abraham Mikkelsen, nå tilholdende på Kjøle hos sønne Mikkel Abrahamsen. 2. Bror Mikkel Abrahamsen, skipper og bosatt på Mellom Kjøle. 3. Fuldsøsteren Maria Abrahamsdatter, gift med Ole Larsen, boende på ditto gård. 4. Fuldsøsteren Anne Dorothea Abrahamsdatter, 20 år og tjener hos søsteren.

 

Jens ble trolovet 3. november 1759 og gift (1) 18. januar 1760 i Vår Frues kirke, med Ingeborg Simonsdatter Dahlberg, født ca. 1734. Begravet 11. juni 1774, 40 år 5 måneder gammel fra Vår Frues kirke. Skifte 3. februar 1776-6. mars 1777.

Barn:

3.  Marthe Cathrina Jensdatter, døpt 7. november 1760 fra Vår Frues kirke. 15 år.

4.  Truls Jensen, døpt 1. juni 1762 fra Vår Frues kirke. Begravet 23. juni 1762, 3 uker gammel fra Vår Frues kirke.

5.  Søren Jensen, døpt 14. mai 1764 fra Vår Frues kirke. 11 ½ år. Trolovet fra Vestre Kjøle 25. januar og gift 16. februar 1791 med enken Margrete Evensdatter Anilrød og kom dit.

6.  Nils Jensen, døpt 29. januar 1767 fra Vår Frues kirke. 8 år. Trolovet som ungkar og skipper fra Nordre Sande 17. desember 1802 og gift 4. januar 1803 med Ingeborg Larsdatter Nordre Sande. På Nordre Sande.

7.  Jonas Jensen, døpt 12. desember 1770 fra Vår Frues kirke. 5 år. Konfirmert 1. mai 1788 fra Nordre Nes. Trolovet som ungkar fra Mågerøy på Tjøme 14. februar og gift 18. juli 1796 med Åse Sørensdatter Mågerøy. Bosatt på Mågerøy.

8.  Ingebret Jensen, døpt 8. juni 1774 fra Vår Frues kirke. 1 ½ år. Begravet 17. november 1781 fra Volden, 7 ½ år gammel.

 

*

 

Hans Gundersen fra Vestre Kjøle. Gift 1. august 1780 "Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling af 22de Jun. h. a. Hjeme i Huuset paa Biønnæs ægteviede" med Anne Olsdatter Bjønnes.

Barn på Nordre Vollen:

1.  Ole Hansen, døpt 17. februar 1783 fra Nordre Volden under Mellom Kjøle.

 

Først på Bjønnes, før de kommer hit. Så innom Kjøleløkka før de ender på Ollerød. Personalia, se der.

 

*

 

Thor Mattisen, døpt 19. september 1770. (31 år i 1801). Fra Kråkeløkka under Vestre Kjøle. Konfirmert 15. mai 1791. Trolovet 2. november 1796 og gift (1) 28. januar 1797 med enken Inger Henriksdatter Dårsti under Tokenes, født 1769.[11] Død 11. juni og begravet 17. juni 1805 fra Dårsti, 34 år gammel. Trolovet 26. juli 1806 og gift (2) 19. februar 1807 med Maria MikkelsdatterKragelykken” (Kråkeløkken). Gift (3) 27. november 1821 med Anne Kristoffersdatter fra Lilleeng under Bugården. Thor kalles i 1801 ”Inderst” og lever av sjøfart. Han kjøpte part i Dårsti, men flyttet tilbake til Kråkeløkka der de bor i 1806. På Nordre Vollen under Mellom Kjøle 1811.

Barn:

1.   Anders Thorsen, født 10. januar og døpt 14. januar 1798 fra Kråkeløkken. 3 år i 1801. Gift 3. mai 1824[12] fra Vollen med Johanne Maria Pedersdatter Østre Kjøle, født ca. 1803.

2.   Henrik Thorsen, født 19. desember og døpt 26. desember 1799 fra Valders. 1 år i 1801.

3.   Maria Thorsdatter, født 26. januar og døpt 2. februar 1803 fra Kråkeløkken. Død 15. februar og begravet 20. februar 1803, 3 uker gammel.

4.   En sønn. Død 23. november og begravet 30. november 1804 fra Dårsti under Tokenes.

Barn i andre ekteskap:

5.   Mathis Thorsen, født 1. november og døpt 5. november 1806 fra Kråkeløkken. Død 8. januar og begravet 13. januar 1807, 10 uker gammel.

Barn i tredje ekteskap:

6.   Hans Mathias Thorsen, født 25. desember og hjemmedøpt 28. desember 1821 og døpt i kirken 2. juni 1822. Gift 4. oktober 1843 med Berte Maria Andersdatter Stokken under Vestre Oterbekk, da på Prestegården. Matros.

7.   Christopher Thorsen, født 8. mars og hjemmedøpt samme dag 1823.

8.   Inger Andrea Thorsdatter, født 3. september og døpt 13. september 1824.

7.   Thor Kristian Thorsen, født 22. desember 1824 og hjemmedøpt 1. januar og kirkedøpt 7. januar 1826. Gift 25. januar 1849 med Imalia Maria Jensdatter Kjøle, Rubberød, født 1825. Matros.

 

 

 

Uplassert under

Mellom Kjøle

 

Mathias Andersen Mellom Kjøle. Soldat i 1723. 21 år og født i Tønsberg. Sjøvant. Det må være han som er døpt 28. desember 1701 fra Vår Frues kirke som sønn av Anders Kristensen Skredder og Anne Katrine Nikolaisdatter.[1] I Vestfoldslekt kalles foreldrene her Anders Riull og Birte Lortsdatter. Det står Anders Kjøle og Berte Lørte.

[2] Han kalles feilaktig for Hansen i Borreboka, side 664.

[3] Kalles Kristoffer Kristoffersen når han trolover seg i 1740. Forlovere. Hans Jørgensen Bergan av Borre sogn og Søren Hansen Anilrød. Han feilskrives siden Johannesen til etternavn.

[4] Hun ble gift (2) før 1740 med Hans Jørgensen, født ca. 1692 og død 1767. Er ovennevnte Kristoffers forlover i 1740.

[5] Forlovere: Fin Iversen Brattås og Jens Halvorsen Hovland.

[6] Når de gifter seg kalles hun feilaktig Mari Evensdatter. Det står også feilaktig at Kristoffer er født på Østre Kjøle.

[7] Hennes forlover var Jørgen Olsen Gulsrød i Ramnes. Han var gift med Margrete Nilsdatter Gulsrød. Dette er ikke den samme som den samme som den Elisabet Nilsdatter fra Gulsrød, som blir begravet i Ramnes 20. juni 1833, 50 år gammel (født 1787). Mannen skal ha hett Frederik. En etterkommer er Inger Livang, Nøtterøy.

[8] Fadder fra Kjøleløkka 1.7.1780 og fra Volden 16.11.1780.

[9] Forlovere: Mikkel Abrahamsen Mellom Kjøle og Hans Hansen Bugården.

[10] Kalles da Kjøleløkka

[11] Forlovere: Mathis Petersen Kragelykken og Henrich Johanissen Daarstie

[12] Forlovere: Even Mathisen Kjøle og Thor Mathisen Wolden.