Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ROPPESTAD

Gårdsnr. 42.

 

Navnet skrives i 1541 Rabbsta, i 1593 Rappestadt.

 

Eiere

 

Peder Hansen (Basse/Litle) hadde 16. mars 1541 byttet til seg 13 øresbol i Fåsen på Eiker av St. Stefans og St. Jørgens hospital i Tønsberg[1], mot å gi tilbake gårdene Hauger i Vestby i Follo og ”Rabbsta paa Nøtterøen”.[2] Skylden på Roppestad var da på 1 hud eller 2 løp smør som var hele gården. Hospitalet ble i 1547 lagt til Hospitalet i Oslo og alt godset fulgte med. Hospitalet solgte ut jordegodset sitt ved auksjoner i 1735/36. Brukeren kjøpte da gården.

 

 

Brukere

 

 

Erland Roppestad. Bruker 1593-1604.

 

*

 

Hans Roppestad, nevnt 1605-1610.

 

*

 

Peder Roppestad. Nevnt 1614-1649. Måtte i 1617 bøte 5 daler, fordi han dengte Jon Omli med en staur. I koppskatten 1645 betaler Peder Roppestad for seg, sin kone, to sønner og en datter – 1 ½ ort 4 skilling. Skattematrikkelen 1647 (-49): Peder Rappestad till hospitalet smør 4 ½ pd. (Er) 1 ½ schippd. Hospitalet bøxsellen. Skatt 4 dr.”

Barn:

1.  N. N. (Halvor?) Pedersen. Nevnt som hjemmeboende i 1645. Kan være neste bruker uten at vi kan bevise det.

2.  N. N. Pedersen. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

3.  N. N. Pedersdatter. Nevnt som hjemmeboende i 1645.

 

*

 

Halvor Pedersen, født ca. 1615 (50 år i 1665). Bruker ca. 1650-1675. Hans (andre?) kone var kanskje Kirsti Roppestad, født ca. 1639. Begravet 17. desember 1719, 80 år gammel.

Barn i et eventuelt første ekteskap:

1.   Hans Halvorsen, født ca. 1653 (12 år i 1665).

 

*

 

Mons (Mogens) Olsen født ca. 1636 (70 år i 1706). Død på Mita og begravet 16. april 1720, 96 år gl. Fødselsåret blir her 1624, men de har vel lagt på litt i alder. Gift med Eli. Død på Mita og begravet 26. mai 1720, 93 år gl. Bruker på Roppestad ca. 1675-1683. Flyttet så trolig til plassen Mita (Middelborg), der han nevnes som husmann på Sand under Roppestad i 1706.

I 1679 måtte Mogens Roppestad betale 20 daler 5 1/2 skilling i resterende skatter. I 1698 var Mogens og hans sønn Even i krangel med Nils Agerup. Det ble slåsskamp. Mogens sies da å bo på Roppestad eie. De la hverandre i gulvet, dro hverandre i håret, skjelte på hverandre og ristet hverandre. Samme år ble Mogens Roppestad innstevnet fordi han skyldte 10 daler 1 ort. Han mente han hadde betalt deler av dette, men Peder Wulf sa nei.

1700 lot amtsforvalteren ved lensmannen og to lagrettemenn innstevne Hans, Anders og Paul Hanssønner, hjemmeværende hos deres far Hans Andersen på Torødstad ved Grindholmsund, for noen overlast etter Mogens Roppestads anklaging og beskyldning skal være begått mot ham, hans hustru, sønn Hans Mogensen og hans bror Anders Mogensens kvinne. Også at de har trengt seg inn i hans hus. Det ble munnhuggeri, slåsskamp og begge kvinnene ble lagt i bakken. Anders Hansen måtte bøte til Amtmannen 3de sex lodd sølv og til Mogens Roppestad for hans sår og slags tilførelse 3 riksdaler. Paul Hansen måtte bøte til Mogens kvinne 3de 6 lodd sølv. De fikk 15 dager på seg til å betale bøtene.

 

I 1708 får vi vite at Mogens Roppestad skylder Peder Wulf i Stokke 10 daler 3 ort.

 

 

*

 

Nils Larsen, født ca. 1654 (52 år i 1706). Begravet 15. april 1725. Gift med Kirsti Larsdatter. Begravet 17. desember 1719, 80 år gammel. Det står i et manntal at han fikk gården i 1683. Skal ha tjent som soldat i 19 år. Lorens Berg mente at enten Lars eller Kirsti var barn av Lars Bergan som døde hos dem i 1705.

Barn:

1.   Kari Nilsdatter, født før ekteskap 1682/83. Død før 1686.

2.   Anders Nilsen, født ca. 1684 (22 år i 1706). Ungkar. Vanfør. Begravet 24. juli 1721.

3.   Mari Nilsdatter, død 1724-1727. Trolovet 6. Juli 1709 og gift 2. januar 1710 med Mads Andersen fra Jylland.

4.   Kari Nilsdatter, døpt 30. april 1687. Begravet 2. februar 1726.

 

I tillegg fikk Nils Larsen Roppestad et barn, som gift mann, med Kirsti Olsdatter Dårsti:

5.   Kari Nilsdatter, døpt 23. februar 1712.

 

I 1708 får vi vite at Nils Roppestad skylder Peder Wulf i Stokke 2 daler 2 ort.

 

Lensmannen hadde innstevnet den gifte mannen Nils Larsen Roppestad i mars 1712 ”formedelst han udi sit Egteschab begaat Leyermaal med en Egte Quinde Kirsti Olsdatter, boende paa den pladtz kaldet daarstie paa bemldte Nøtterøe etc.” Nils Larsen møtte ikke fordi han hadde reist med et skip til Fredrikstad. Hans kone møtte på hans vegne. Kirsti Olsdatter møtte selv. Deres gjeld var større enn deres formue, så det ble ikke mye til bøter. Saken blir tatt opp igjen i august samme året. Det fortelles at det var hans andre og hennes første leiermål. Saken tas opp i rettsystemet tre ganger.

 

Kirsti Larsdatter må ha vært enke når hun gifter seg med Nils. Hun var trolig gift (1) med Lars N. N. og hadde barna:

1.   Barbro Larsdatter Roppestad. Ble ”Public absolvered” 13. mai 1697 fordi hun fikk et barn utenfor ekteskap. Hun utla en Vesterlending, Anders Olsen til barnefar. Hun tjente da på Bragernes.[3] Hun ble innstevnet i 1703 fordi hun ikke hadde betalt sin bot på 6 riksdaler. På hennes vegne møter broren Erik Skallestad. Hun tjente på Bragernes og hadde ikke noen penger til å betale bøtene med sier almuen i 1698

      Barn:

1.   Ingeborg Andersdatter, døpt 27. juni 1697. Trolig begravet 26. mars 1719.

2.   En blind datter, født ca. 1682. Begravet fra Roppestad 15. mars 1713, 31 år gammel.. Mor: Kirsti Roppestad.

3.   Mari Larsdatter Roppestad. Død på Megården, uvisst hvilken, på Tjøme/Hvasser. Begravet 11. desember 1712. TienteMidgaarden”.[4] Mor: Kirsti Roppestad.

4.   Erik Larsen, født ca. 1655. Død 1737 på Skallestad. Nevnes på Roppestad 1687-1692, på Skallestad 1695 og på Roppestad igjen 1697-1699. På Skallestad 1703. Se nedenunder.

 

 

Medbruker her i 1680-90-åra var: Til 1708

 

Erik Larsen, født ca. 1655. Død 1737 på Skallestad. Se ovenfor. Gift (1) med Anne Gundersdatter Skallestad. Begravet 16. november 1697. Graffæst(et). Trolovet 9. desember 1698 og gift (2) 5. januar 1699 med Anne Eriksdatter, født ca. 1660. Død 1747 på Gipø, 87 år gammel. Nevnes på Roppestad 1687-1692, på Skallestad 1695 og på Roppestad igjen 1697-1699. På Skallestad 1703.

Barn

1.   Berte Eriksdatter, døpt 11. september 1687. (Faren på Roppestad.)

2.   Kirsti Eriksdatter, døpt 16. november 1688. (Faren på Roppestad.)

3.   Lars Eriksen, døpt 21. januar 1692. (Faren på Roppestad.)

4.   Sørena Eriksdatter, døpt 18. august 1695. (Faren på Skallestad.) Gift 1729 med Anders Reiersen, født 1708.[5] Drev Skallestad noen år for svigerfaren. Var i 1752 utenlands.

 

I 1708 får vi vite at Erik Roppestad skylder Peder Wulf i Stokke 1 ort 14 skilling.

 

 

Barn i andre ekteskap, se Skallestad:

 

*

 

Mads (Maths) Andersen fra Jylland. Trolovet 6. juli 1709 og gift (1) 2. januar 1710 med Mari Nilsdatter Roppestad, død 1724-1727. Se ovenfor.

Barn:

1.   Lars Madsen, døpt 23. februar 1711. Lorens Berg sier at han begravet i 1736 fra Stokken under Vestre Oterbekk, men dette er feil. Det var Lars Madsen, født 1702 som ble begravet derfra da. Skjebne er ukjent. I 1723-1725 kalles han Lars Madsen Rafn.

2.   N. N. Madsdatter. Begravet 19. mars 1713.

3.   Mari Madsdatter, døpt 19. februar 1715. Gift med Hans Ambjørnsen Tokenes.

4.   Anders Madsen, døpt 29. november 1716. Kalles i en ungdomsliste i 1723 for Anders Madsen Rafn, da 5 år gammel. Begravet 12. juni 1735, 19 år gammel.

5.   Kari Madsdatter, døpt 12. juni 1718. Ei ”Lægdsfattig” Kari Madsdatter ble begravet 6. februar 1773.

6.   Ingeborg Madsdatter. Begravd i desember 1721.

7.   Kirstine (Kirsti) Madsdatter, døpt 21. september 1721. Begravet 11. juli 1723, 1 ½ år gammel.

8.   Kirsti Madsdatter, døpt 15. august 1723. Begravet 5. september 1723, 14 dager gammel.

9.   Kristi Madsdatter, døpt 24. september 1724. Hun er nok den pigen Kirsti Madsdatter som ble begravet fra Kjøleløkken 29. mars 1782, 58 år gammel.

 

Mads Andersen trolovet 19. juli 1727 og gift (2) med Marte Iversdatter, står det i kirkeboka. Lorens Berg kaller henne Larsdatter fra Bergan, men dette finnes det ikke noe bevis for. Barn:

10. Mattis Madsen, født 1730 på Roppestad. Død 1790 på Kjøleløkka. Kom til Kjøleløkka.

11. Kristen Madsen, døpt 24. oktober 1732. Faddere: Else Kårød, Helge Kristoffersdatter,

Knut Hengerød, Lars Petterød eie, Lars Madsen Stokken. Vi finner ham igjen som logerende og ugift på Søndre Mellom Smidsrød eiet i 1801.

 

*

Biskop Peder Hersleb og stiftsamtmann Jakob Bentsen skjøter hele gården Roppestad, av skyld 4 1/2 pund smør, til Anders Jansen Fjellbacka[6] på Nordre Årøy, den 17. desember 1737, for 337 riksdaler, da hospitalet satte gården til auksjon. Han solgte igjen i 1742. I denne tiden bodde hans kones halvbror her (Se skifte på Nordre Årøy).

 

Tormod Gundersen, født ca. 1714. Fadder 16. august 1741. Tormod er forlover på Hengerød i 1741. Begravet 6. juni 1743 fra Søndre Nes, 29 år gammel. Trolovet 28. september som soldat, og gift 16. november 1737 i Heddal, Telemark med Anne Amundsdatter, født ca. 1716. Begravet 2. april 1770 fra Gåsøy, 54 år gammel.

Barn:

1.   Gunder Tormodsen, døpt 5. januar 1738 i Heddal, Telemark. Faddere: Ole Munch. Hans Ruth, Halvor Simonsen, Ingeborre Holtan, Anlou Helle.., Karen Kristensdatter. Begravet fra Nordre Årøy 6. juni 1747, 11 år gammel. Blef ringet”.

2.   Anne Margrethe Tormodsdatter, døpt 12?. juni 1740. Konfirmert 1ste søndag etter påske 1755. Faddere: Knut Kristensen, Villem Eriksen, Marthe Rasmusdatter, Pernille Larsdatter Bugten, Johanne Olsdatter Årøy. Hun har trolig vært i tjeneste på Nyrerød i Undrumsdal. Hun kalles Nyrerød når hun i 1760 blir gift i Våle med Erik Kristensen Gjerpen i Undrumsdal, født 1711. Død 1776. Skifte på Lefsåker i Undrumsdal i 1777. På Gjerpen i Undrumsdal 1759-1775.

      1.   Kristine Eriksdatter, født 1761.

      2.   Tomas Eriksen, født 1763. Tjente på Valle i Ramnes i 1790.

      3.   Anders Eriksen, født 1773. Tjente på Nordre Heiane i Ramnes i 1801?????

3.   Else Tormodsdatter, døpt 9. mars 1743. Konfirmert Michelsdag 1758 fra Årøy. Faddere: Marthe Rasmusdatter Nordre Årøy, Margrethe Jakobsdatter Skallestad, Marthe Fransdatter Nordre Årøy, Anders Hansen Skallestad, Ole Jakobsen Oserød. Bosatt på Gjerpen i Undrumsdal i 1761-1764.

 

Anne Sl: (salig) Tormods fikk en datter med ”fremmed matrosJens Jensen fra Grinne i Jylland, Danmark.

3.   Anne Maria Jensdatter, døpt 23. desember 1748. Død 1787 på Østre Bolæren, 39 år gammel. Gift 1772 med Ellev Olsen Mellom Bolæren og kom til Østre Bolæren.

      Faddere: Anne Jørgensdatter Kjøleholmen, Johanne Olsdatter Søndre Sand, Johanne Eriksdatter Nordre Sand, Lars Kristensen Rønningen og Torgeir Fredriksen Lindholmen.

 

Dette er ikke den sammen Jens som vi finner igjen på Vestre Bolæren som Jens Jensen eller Jens Møller.

 

Anne Sl: Tormods ble gift (2) 10. juli 1751 med Jens Olsen Gåsøy, født 1725. De kom først til Kjøleholmen og fra 1751 tilbake til Gåsøy.

Dermed er alle hypoteser om at ei Anne H. Tormodsdatter var første kona til Jens Gåsøy og mor utenfor ekteskap til Anne Marie Jensdatter på Østre Bolæren motbevist. Det var feillesning for Anne Sl: Tormods.

 

*

 

Knut Andersen, født 1722 på Tolvsrød i Slagen (16 år i 1738). Død 11. mai og begravet 19. mai 1806, 85 år gammel. Knut kom hit som ung og ugift. Trolovet 11. januar og gift 9. november 1747 med Margreta Helvig Andersdatter Bjerkøy, døpt 18. juni 1721. Død 27. desember 1802 og begravet 5. januar 1803, 82 år gammel. Han holdt sig til jordbruk og greide sig visst bra, for han låner ikke penger. Bruker her 1742-88, stamfar til en nyere Roppestad-ætt. Ga 350 daler for gården, men plassene var ikke med. Knut var halvbror til Hans Andersen på Agerup.

Barn (to hentet sitt gifte fra Skrafskjær, tre fra Glomstein):

1.  Anne Knutsdatter, døpt 11. februar 1748. Trolovet 24. november og gift 28. desember 1774 med Jens Evensen Skrafskjær, døpt 8. oktober 1741 fra Skrafskjær.

2.  Anders Knutsen, døpt 18. oktober 1750. Overtok her, se nedenfor.

3.  Margrete Knutsdatter, døpt 12. september 1752. Død 20 år gammel sier Lorens Berg, men jeg vet ikke hvor han har denne opplysningen ifra. Ikke registrert konfirmert.

4.  Mathis Knutsen, døpt 1. april 1755. Overtok her, se nedenunder.

5. Kristen Knutsen, døpt 25. mars 1757.  Kom til Tømmerholt.

6.  Lars Knutsen, døpt 4. november 1759. Kom til Haukemyr.

7.  Mari Knutsdatter, døpt 29. november 1761. Trolovet 10. november og gift 30. desember 1783 med Ola Evensen Glomstein. Kom til Haukemyr, men Mari døde straks.

 

Knut Andersens mor Mari Larsdatter flytter til sønnen mellom 1738-1744. Sistnevnte år, på skiftet etter Hans Nilsen Ringshaug i Slagen den 4. juli, kalles hun moster til Hans Nilsen Ringshaugs 4 år gamle sønnedatter Anne Kristoffersdatter Jersøy, som kalles foreldreløs, og hvis mor er Guri Larsdatter Emmerød på Jersøy. Hun kalles også søster til Jørgen Larsen Nordre Nes. Det står at hun trenger tilsyn og får 3 riksdaler i skiftet. Dette er ukjent fra før og dermed blir hun datter til Lars Henriksen Emmerød i Sem, død 1721, 66 år gammel, og Marte, død 1739, 90 år gammel. Mari er ukjent som datter på Emmerød, i Sem bygdebok. Mari Larsdatter Roppestad ble begravet 29. september 1765 fra Roppestad, 87 år gammel.

 

 

Han delte gården mellom de to eldste sønnene.

 

 

 

ØYER, STRANDPLASSER OG HUSMENN

 

ROPPESTADHOLMEN

 

Denne holmen hørte fra gammelt av under Roppestad og ligger øst for Søndre Årøy. Skal vi tro at det var her de hadde sitt sommerbeite for dyra. Da Roppestad ble solgt i 1742, fulgte Roppestadholmen med over til eieren av Nordre Årøy, Anders Jansson Fjällbacka. Fra 1760 sønnen Otter Bakke og fra 1795 sønnen Anders, hvis sønn i 1822 skjøter Roppestadholmen for 100 spd. til sogneprest Wille. Hans arvinger eide den ennå i 1860-åra. Se videre under gårdsnr. 54.

 

SANDEN LADEPLASS

Kalles også Sanden – Søndre Sand – Sandløkka og Årøysund

 

 

Det er ikke nevnt noen plasser eller husmenn under Roppestad i 1665, så denne plassen må være bygd opp i årene 1665-1687. Det fortelles at den lå innenfor Nordre Årøy, langs stranden sørover. Her har det trolig etter hvert blitt bygget mer enn et hus, eller i hvert fall vært mer enn en familie her samtidig, uten at dette kan bevises nærmere. Vi har følgende uttalelser fra tidligere bygdeboksforfattere: Lorens Berg har eierhistorikk fra 1736, og brukere fra 1702. Sigurd H. Unneberg: ”Det bodde folk på plassen Søndre Sand før 1700, men opplysningene om dem er sparsomme”, og så begynner han også i 1702. Husmannsplass under Roppestad til 1742, da plassen ble lagt under Nordre Årøy. Før 1794 er den solgt til brukeren. Se videre bruksnr. 55. Plassene Sandodden og Ringshaug ble også lagt under Sandløkka.

 

Ole Halvorsen. Nevnt 1687 som ”Ole Husmand tilholdende på Sanden”. Begravet 18. desember 1691. Graffæst(et)”. Husmann på Søndre Sand.

Barn:

1.   Johanna Olsdatter, døpt 26. oktober 1687.

 

*

 

Nils Sørensen Årøsund på Nøtterøen hadde 4 daler til gode i skiftet etter Marte Trulsdatter på Østre Sørby i Våle 22. juni 1692.[7] Han fikk utlagt av boet en rød ku verd 3 daler og en galte verd 1 daler.

 

*

 

Hans Hansen Sanden. Nevnt 1699-1702. Ble borte på sjøen 1700 i ”Kong. Mai. Søe-Tieneste”. Gift med Randi Olsdatter Bergsøen. Randi Sanden ble begravet 29. mai 1701.

Barn:

1.   Engebret Hansen, døpt 26. desember 1699 på ”Ladeplatzen Sanden” står det i 1706. Nevnt som 2 ¼ år på skiftet etter foreldrene i 1702. På hans vegne møtte morfaren Ola Gulbrandsen Bergsøen. 6 år og bosatt hos morfaren på Bergsøen i 1706.

 

1702 (1. mars) var det skiftet på Sanden ”som er et huusevaaning paa Rappestads Eie staaende paa Nøtterøe, etc”, etter ektefolkene Hans Hansen og Randi Olsdatter. Hans hadde blitt borte på sjøen i den kongelige majestets sjøtjeneste år 1700 og enken døde kort etter. Bygningene beskrives slik: ” Huusevaaningene som er bestaaende af 4re under og ofverværelser som er fuldferdig med skorstene og vinduer, undtagen ofverværelssene. Sampt it lite brøggerhuus, Item En lade med Løfve for, Et lidet Fæhuus, og Enn liden Svine stald, nu tilsammens Taxerit tillige med brøggen for - 60 Riksdaler.”

Randi ble trolovet 31. oktober og gift (2) 28. desember 1700 med Paul Villumsen Sanden, født ca. 1670 på Tømmereik (36 år i 1706). Bruker på Søndre Sand 1702-1748. Skifte 13. mai 1749.

 

Paul ble trolovet 2. februar 1702 og gift (2) 5. mars 1703 med Else Nilsdatter Agerup. Hun dør på Kjøleholmen og blir begravet 14. oktober 1756. Bruker her fra 1702 og kalles husmann på plassen Sand under Roppestad i 1706.

Barn:

1.   Villem Paulsen, døpt 11. november 1703 fra Sanden. 3 år i 1706. Begravet 10. april 1730. Druknet. Trolovet 9. februar og gift 17. august 1723 med Sophia Halvorsdatter. Ikke registrert død på Nøtterøy. Ikke nevnt på skifte 1749. På Søndre Sand.

      Barn:

1.   Maria Villemsdatter, døpt 28. mai 1724 på Søndre Sand. Trolovet 3. januar og gift 3. februar 1746 med Søren Larsen Østre Nøtterøy. På Søndre Sand 1746-48. På Kjøleholmen fra 1751.

      Barn født på Søndre Sand:

      1.   Else Sørensdatter, døpt 30. september 1746.

      2.   Kirsten Sørensdatter, døpt 1. september 1748.

 

1749 (13. mai) ble det holdt skifte på plassen Sand under Årøy står det, etter Paul Willumsen. Enken var Else Nilsdatter. Arving var hans avdøde sønn, Willum Paulsens datter Marja Willumsdatter, gift med Søren Larsen Nøtterøy.

 

Samtidig skal det være to 18-åringer her. Tore Sørensen, født på Sanden. Han har fart i 1 år med skuter på Danmark. Kristen Nilsen, født på Veierland og bosatt på Sanden. Har fart i 4 år også med skuter på Danmark.

 

*

 

 

 

Uplassert under Søndre Sanden

 

Ole Sanden. Nevnt 1702. Dette kan ha vært den Ole Sanden som ble begravet 16. oktober 1720, 51 år gammel (født ca. 1669), men det er ikke bevist.

Barn:

1.   Et barn. Døpt 10. september 1702.

 

*

 

Petter Olsen, født ca. 1669. Bosatt her i 1717 da han døper datteren Johanna. Personalia, se under Middelborg.

 

*

 

Hans Olsen fra Løvøysund i Borre. Begravet 16. november 1782 fra Årøysund, 17 år gammel. «Syg af Jens Haraldsen Sands Skib var indkomen til Mats Larssen Sand i Aarøesund 

 

 

 

SAND HUSMANNSPLASS

Kalles også Mita – Mitta – MittauMidta – Midten - Middelborg

 

Denne plassen nevnes ikke i 1665 og første bruker kom hit etter 1683. Plassen kalles i 1706 for ”Sand, Huusmandtz pladtz”, og lå vel  på en del av Søndre Sand. Den heter Mita og Mitta i 1720-1726, Mittau 1737-1739 og senere Middelbor og Middelborg. Navnet Mita kommer av Midta eller Midten som den kalles i 1785. Plassen lå i midten. Se videre under Gnr. 53 – Middelborg. Husmannsplass under Roppestad til 1742, da den ble lagt under Nordre Årøy.

 

-o-

 

Mons (Mogens) Olsen født ca. 1636 (70 år i 1706). Død på Mita og begravet 16. april 1720, 96 år gl. Fødselsåret blir her 1624, men de har vel lagt på litt i alder. Gift med Eli. Død på Mita og begravet 26. mai 1720, 93 år gl. Her er nok alderen kanskje litt høy. Bruker på Roppestad ca. 1675-1683. Flyttet så trolig til plassen Mita, der han nevnes som husmann på Sand under Roppestad i 1706.

Barn:

1.   Paul Mogensen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Gift (1) med enka Berte Jakobsdatter, død ca. 1711/12. Gift (2) 1712 med Guri Håkonsdatter, død 1750 på Skjellerøy, ca. 70 år gl. I 1699 på Vestre Kjøle. Bruker 1700-1712 på Nordre Årøy. På Petterød ca. 1712-1730. Deretter til Skjellerøy. Se videre Petterød og Skjellerøy.

2.   Hans Mogensen. Bosatt i Son i 1706.

3.   Anders Mogensen, født ca. 1675/76 (30 år i 1706). Kom til Lindholmen. Ble den første som drev Færder fyr.

4.   Even Mogensen, født ca. 1676. 30 år og ungkar og hjemmeværende i 1706. Begravet 5. mai 1708 ”Even Mogensøn Rappestad Eyet”.

 

I 1700 nevnes en sak der Hans, Anders og Paul Hanssønner, hjemmehørende hos sin far Hans Andersen på ”Torestad ved Grindholmsund” (Torød/Stranda), blir stevnet av Mogens Roppestad, hans hustru og hans sønner Hans Mogensen og Anders Mogensens kvinne. Her forteller de at de tre brødrene har slått Mogens både i hodet, på armen og andre steder. Skutt ute på gården og kommet med ukvemsord. I tillegg dyttet en av kvinnene overende slik at hun falt mot en stabel med furuved. Anders Hansen måtte bøte 3de mark lodd sølv og til Mogens Roppestad for slagene 3 riksdaler. Paul Hansen 3de 6 lodd sølv ”for Mogens quinde”. Alt innen 15 dager.

 

*

 

Petter Olsen Mitta, født ca. 1669. Begravet 23. desember 1739, 70 år gammel. Los. Trolovet 16. februar og gift 17. juni 1717 på Nøtterøy med Boel Jakobsdatter, født ca. 1672. Begravet fra Søndre Årøy 26. januar 1770, 98 år gammel. Kom flyttende hit fra Søndre Sanden (Sandløkka). Det må være han som står som 52 år i 1723 og født på Eidsvoll og bosatt i Årøysund.

Barn:

1.   Johanne Pettersdatter, døpt 20. desember 1717 fra Søndre Sanden. Gift 1750/51 med enkemann Lars OlsenSøndre Årø. To barn.

 

*

 

Gunnar (Gunder) Olsen Mitta, født ca. 1691 (-87?). Trolig fra Nedre Buerstad. Begravet 2. juli 1739, 52 år gammel. Trolovet 3. juni og gift 1. juli 1715 med Jøran Jakobsdatter Petterød, døpt 17. desember 1690. Død 1756 og begravet 3. januar 1757, 72 år gammel. Gunnar fulgte med stemora til Vestre Oterbekk. Dette er nabogården til Petterød. De er bosatt på Vestre Oterbekk (eie?) fra 1715- ca. 1719. Fra ca. 1720 kom de til Mitta.

Barn:

1.   Jakob Gundersen, døpt 11. juli 1715 fra Vestre Oterbekk eie. Faren het Gunder Olsen. Begravet 27. oktober 1715. Faren kalles Gunder Vestre Oterbekk.

2.   Ole Gundersen, født 1718.[8] Død 1771, 53 år gammel. Flyttet til Nordre Sand. Se under Bergan.

2.   Mari Gundersdatter, døpt 22. januar 1721 fra Mitta. Trolovet 8. oktober og gift 28. desember 1750 med Hans Jensen Rubberød.

3.   Inger Gundersdatter, døpt 1. mars 1724 fra Mitta. Trolovet 13. desember 1747 og gift 8. januar 1748 med Mads Larsen fra Stokken under Oterbekk. Kom til Søndre Sand.

4.   Johannes Gundersen, døpt 11. september 1727 fra Middelborg. Død 1801. Overtok Middelborg. Se under.

5.   Gunhild Gundersdatter, døpt 31. mars 1731.

6.   Live Gundersdatter, døpt 6. juni 1734. Trolovet 17. november og gift 15. desember 1766 med Ola Hansen Småvik. Kom til Kjøpmannskjær.

 

*

 

Johannes Gundersen, døpt 11. september 1727 fra Middelborg. Død 8. august og begravet 12. august 1801, 74 år gammel. Gift med Ingeborg Kristoffersdatter Svensrød, født 1726. Død 15. mai og begravet 20. mai 1787, 63 år gammel.

Barn:

1.   Ellen Marie Johannesdatter, døpt 30. juni 1751. Død liten.

2.   Hans Johannesen, døpt 29. oktober 1752. Konfirmert 26. februar 1769. Trolovet 9. Desember 1774 og gift 3. Januar 1775 med enken Årsle (Ursula) Kristoffersdatter Bjønnes, enke i Stranda. Los. Døde på sjøen 1788. Levde i armod. Ingen barn. Bosatt i Stranda.

3.   Ellen Maria Johannesdatter, døpt 12. januar 1755. Konfirmert 18. februar 1770.

4.   Kristine Johannesdatter, døpt 6. oktober 1756. Konfirmert 1773. Død 9. februar og begravet 15. februar 1795, 39 år gammel. Trolovet 11. august og gift 30. september 1791 med Elling Rasmussen, da på Hvalø. Død 1693 da han falt ut av en båt i Bordeaux. Elling Rasmussen Strand er vitne i bryllup i mars 1791.

      Barn:

1. Pernille Ellingsdatter, døpt 28. mai 1792 fra Middelborg. Gift 30. desember 1824 med

     Ungkar og røyert, Andreas Pedersen Rødningen.

5.   Dorthe Maria Johannesdatter, døpt 22. oktober 1758. Ei Johanne Johannesdatter blir begravet 23. januar 1759, ¼ år gammel fra Middelborg. Kan det dreie seg om tvillinger eller er navnet feilskrevet for Dorthe?

6.   Johanne Maria Johannesdatter, døpt 20. april 1760. Konfirmert 8. oktober 1775. Trolovet 30. oktober og gift 17. desember 1789 med Søren Nilsen Torød. Overtok gården. Se nedenunder.

7.   Jakob Johannesen, døpt 3. august 1763. Konfirmert 3. mai 1778. Jakob Johannesen Midten. Nevnt 1785.[9] Trolovet 4. desember 1788 og gift 14. januar 1789 med Anne Helene Hansdatter Hvalø, f. 1768.   Først noen år i Stranda, før de flyttet til Hvalø. Fra ham stammer familien Wallø.

8.   Inger Maria Johannesdatter, døpt 10. mai 1767. Begravet 22. mai 1767, 16 dager gammel.

9.   Petter Johannesen, døpt 5. oktober 1768. Konfirmert 25. mai 1786.

 

*

 

Søren Nilsen, døpt 12. juni 1770 fra Østre Smidsrød. Død 25. januar og begravet 1. februar 1838, 67 år 7 måneder gammel. Trolovet 30. oktober fra Torød, og gift 17. desember 1789[10] med Johanne Maria Johannesdatter Middelborg, døpt 20. april 1760. Død 5. oktober og begravet 13. oktober 1829, 69 år 5 måneder gammel. Søren var fast los. Satt som selveier her, da han kjøpte Middelborg av lodsoldermand Otter Andersens arvinger i 1803 for 250 riksdaler.

Barn:

1.   Nils Sørensen, døpt 7. februar 1790 fra Middelborg. Død 14. juni og begravet 19. juni 1793, 3 ½ år gammel.

2.   Helene Sørensdatter, døpt 24. oktober 1792. Gift 30. desember 1816 med los Kornelius Olsen Skrøslingen.

3.   Ingeborg Sørensdatter, født 11. februar og døpt 17. februar 1796. Gift 2. april 1821 med Jakob Isaksen Østre Oterbekk.

4.   Nils Sørensen, født 10. desember og døpt 15. desember 1798. Overtok en del av gården.

5.   Anders Jakob Sørensen, født 30. desember 1800 og døpt 16. januar 1801. Overtok en del av gården.

6.   Datter, dødfødt 16. april 1806 «Søren Nielssen Middelborg og Johanne Maria Johannisds. d. 16. d. M. uden Besværlighed, i Nærværelse af Gjordem. Karen Olsd. Thorød og Qvind. Inger Larsd. Ringshoug, og uden vitterlig Aarsag i Moderens 6te Svangerskabs 8de Maaned første dødfødte Dotter, hvorefter Moderens Kirkegang d. 26de Maj. d. A. Kl.» Begravet 20. april samme år.

 

Søren solgte ¼ til sønnen Nils i 1836, det senere bruksnr. 6. Resten ble delt i 1839. Halve gården gikk over til Overtollbetjent Kjerner som skjøtet denne delen over til enken Karen Maria Aarøe i 1843 for 400 speciedaler, senere bruksnr. 1. Den siste parten gikk over til sønnen Anders Jakob, senere bruksnr. 3.

 

 

Uplassert på Roppestad Eiet

 

Gunhild Jakobsdatter Roppestad-eiet, født ca. 1648. Begravet 19. november 1724, 76 år gammel. Se Bergan.

 [1] D.N. IX, nr. 295.

[2] Norske Riksregistranter I, side 60-61. Datert Kjøbenhavn  16. mars 1541.

[3] SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, Tingbok, 1697-1699, s. 90.

[4] Må være en av Megårdene på Tjøme.

[5] Foreldrene brukere på Skallestad fra 1736.

[6] Han kalles feilaktig Anders Andersen hos Lorens Berg.

[7] Nordre Jarlsberg sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1690-1695, side 166a-168a.

[8] Ikke registrert i kirkeboka.

[9] Fadder 29. mars 1785.

[10] Forlovere: Albret Svensen Torød og Andreas Nilsen Stranden.