Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

NORDRE ÅRØY

Gårdsnr. 52

 

E i e r e

 

De to øyene, Nordre og Søndre Årøy var fra gammelt av trolig to særskilte bruk, da Rødeboka nevner ytre Årøy som eget bruk. Ødegård i 1622.

Nøtterøy kirke eide i 1398 eide ½ markebol i ”Alrøy”.[1] Likeledes eide St. Olavs kloster i Tønsberg 1 markebol i ”Alrøynne yttræ”. Det siste er kanskje Nordre Årøy.[2]

 

 

B r u k e r e

 

Bent Årø, nevnt 1604-1620. Gift med Ellen, nevnt 1624. Bent var ”slett forarmet, omgår og betler” står det i gamle regnskaper. Ellen eide en part i Gundestad på Nøtterø i 1624 som hennes svigersønn skatter av på hennes vegne. Hanns Bugaardenn sinn Wermoders Ellen Bentis, hindes gods Angifuedt i gundestadt paa Nøterøenn - xwiij mrk smør (v lispd)”.

Deres datter var trolig:

1.   Marte Bentsdatter. Gift med Hans Bugården, nevnt 1605-1624.

      De hadde trolig en sønn:

      1.   Bent Bugården. Han nevnes som borger i Tønsberg i ei liste fra 1660[3].

 

*

 

Rasmus Årø, 1625-1647. I koppskatten 1645 betaler Rasmus Årøy for seg og sin kone – 16 skilling.

 

*

 

Tomas Årø, ca. 1648-1656. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Tomas Aarøen till Nøtterøe præsteboel smør 1 bispd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Præstebolet bøxsellen. Skatt 1 dr.”

 

*

 

Nils Olsen, født ca. 1625 (40 år i 1665). Gift med Berte Trulsdatter, født ca. 1612. Begravet 4. mars 1697, 85 år gammel. Graffæst(et). Bygningene brant for han i 1665. Dette nevnes i 1666. I 1679 stevnet han Henrik Søndre Årøy, fordi denne hadde overfalt ham i hans eget hus og slått ut tenner. Nevnt til 1700.

Trolige barn:

1.   Ingeborg Nilsdatter Nordre Årøy. Begravet 13. juni 1695. Graffæst(et).

2.   Jørgen Nilsen Nordre Årøy. Begravet 11. juni 1695. Graffæst(et). Gift med Berte Jakobsdatter, født ca. 1655. Begravet 11. februar 1712, 57 år gammel. Bosatt her på gården.

      Barn:

1.   Halvor Jørgensen, døpt 22. juli 1694. 12 år i 1706.

2.   Jørgen Jørgensen, døpt 2. oktober 1695. 11 år i 1706.

 

(1703) Lensmannen på Monsieur Kristoffer Thues vegne hadde innstevnet Peder Kjærgrav for en skyld på 3 daler 3 ort 5 ½ skilling, Berte Nordre Årøy for en skyld på 2 ort 4 ½ skilling og Tormod Skarphauge på Kristoffer Thues myndlings vegne. Ettersom innstevnede Peder Kjærgrav, Berte Nordre Årøy og Tormod Skarphauge etter siste forleggelse ikke har betalt, så forefinnes de hermed deres skyldige gjeld forhen hos en hver antegnet tillike med 8 skilling av hver riksdaler i omkostning innen 15 dager så fremt det ikke etter lovens adferd hos dem skal utsøkes.

 

Enken etter Jørgen, Berte Jakobsdatter ble trolovet 29. desember 1699 og gift (2) 14. april 1700 med Paul Monsen, født ca. 1670 (36 år i 1706). Fra Middelborg. Bruker her 1700-1712.

Barn:

      3.   Jakob Paulsen, døpt 13. juli 1700 fra Nordre Årø. 6 år i 1706.

      4.   Svend Paulsen, døpt 11. februar 1703 Fra Nordre Årø. 4 år i 1706. Begravet 8. desember 1720 fra Petterød.

 

Paul ble gift (2) 24. mai 1712 med Guri Haagensdatter. Begravet 26. april 1750 på Skjellerøy, 70 år gammel. Flyttet til Petterød ca. 1712 og i 1730 til Skjellerøy.

 

*

 

Styrmann Halvor Olsen. (Sønn til Ola og Anne Larsdatter, nevnt som enke i 1715.) Levde 1745. Trolovet 4. oktober og gift 30. oktober 1701 i Lavranskirken, Tønsberg med Maria Pedersdatter, født ca. 1668. Begravet 10. desember 1713, 45 år gammel. Skifte etter henne 2. desember 1720 på Nordre Årøy.[4] (Datter til Peder Pedersen Bru (Brou, Bro), nevnt ca. 1665-død ca. 1675, og hustru Margrete Hansdatter Solberg i Fon. Nevnt som enke og eier av Vestre Nøtterø i 1676. På Vestre Nøtterø.) Maria Aarøe fadder 14. juli 1707. Halvor Olsen tinglyser en bygselseddel på Nordre Årøy, av gammel skyld 1 kvarter makrell, fra sognepresten på Nøtterøy, Mancin, datert 29. november 1707, betaler 1711 kopp- og ildstedskatt som skipper. Bruker fram til 1718 da han flytter til Larvik, der de var bosatt i Stenene, Torstrand. Gift (2) med Kirsten Olsdatter, død 28. oktober 1730.[5] Gift (3) med Berte Pedersdatter Telle. Skifte 23. desember 1744 – 15. februar 1745. Halvor var borger av Tønsberg i 1710 og kalles da Sanden.

Barn i første ekteskap:

1.   Sofie Kristina Halvorsdatter, døpt 8. oktober 1702 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Faddere: Toller Lars Mikkelsen, Ole Kristensen, Katrina Veniche , Anna Frandses, Maren Madsdatter. Død før 1730.

2.   Anne Margrete Halvorsdatter, døpt 26. september 1704 i Vår Frues kirke. Faddere: Hans Hansen, toller Lars Mikkelsen, Lars Hansen, ? og Guri Samuels. Begravet 27. desember 1718, 14 år gammel.

3.   Ole Halvorsen, døpt 24. september 1706 i Vår Frues kirke. Monsr: Massmann, Monsr: Hans Hansen Rådmann, Mons: Lars Hansen, Marthe Bulls, Guri Hans Jenssøns. Levde i 1730.

4.   Peder Halvorsen Brue/Bruu, født på nordre Årøy og døpt 14. oktober 1708. Gift 6. desember 1743 i Stranda på Nøtterøy[6], ”Uden foregaaende trolofvelse og tillysning efter Kongl. allernaadigste Bevilgning, med hin anden hiemme i Huuset copulerede”, med Maria Andersdatter Strand, døpt 28. oktober 1721.[7] Fra Svensrødstranda. Skipper. Bosatt på (Stranden), Sandø på Tjøme 1743-1746. Flyttet til Tønsberg. Fra dem stammer Tønsberg-slekten Bruu. Skipper.

      Barn:

      1.   Anders Pedersen Bruu, døpt 22. november 1744 fra Stranden under Sandø. Død i Mandal. Skipper. Gift 6. oktober 1785 i vår Frues kirke, Tønsberg, ”Uden foregaaende Troelovelse og Lysning af Prædikestolen ægteviede hiemme i Huuset. K: Der blev givet til Kirken 2 m. 16 s.” med jomfru Maria Jonasdatter Juul.

      2.   Ole Pedersen Bruu, døpt 14. mars 1746 fra Sandø.

      3.   Kristian Pedersen Bruu. Konfirmert trinitatis søndag 1776 i Tønsberg, i sitt 16 år.

      4.   Johannes Pedersen Bruu. Skipper. Trolovet 1780[8] og gift 4. januar 1781 i Vår Frues kirke, Tønsberg med enken Johanna Katarina Torsdatter Buerstad. Om henne, se Nedre Buerstad.

5.   Helene Halvorsdatter, født på nordre Årøy og døpt 14. juni 1711 på Nøtterøy. Levde 1745.

Barn i andre ekteskap:

4.   Kristen Halvorsen, født ca. 1719 (11 år i 1730). Tjente hos kontrollør Salfeldt i Larvik i 1730. Død 3. mai 1754. Skifte på plassen Strand 28. april 1755. Visiteur ved det Kongl. Told-Forpagtnings Sosietets”. Gift 30. januar 1746 i huset i Vor Frelsers Menighet i Kristiania med Johanna Margretha Schaffenberg, enke i 1755. I Kristiania 1746-1753. Bodde på plassen Strand i Svendsrødstranda 1754-1755.

 

Den 2. mai 1707 selger Hans Nilsen (Søndre ) Jare i Ramnes på kona Marens vegne (Gift med enken etter Peder Pedersen Bru, Maren Hansdatter), Søren Pedersen ”Brue” på Bakke i Våle på egne og søstrene Maren og Marte Pedersdøttres vegne, Lars Mortensen Tufte i Ramnes på kona Berte Pedersdatters vegne, Kasper Olsen i Tønsberg på kona Pernille Pedersdatters vegne og Knut Kristensen Stangeby på kona Karen Pedersdatters vegne, gården Gusland i Andebu, til Jakob Hansen Tolsrød i Andebu og hans kone Maren Evensdatter.[9]

 

1715 (21. August) kom en gammel enke ved navn Anne Larsdatter, bosatt på Nordre Årøy fram for retten og sa at hennes sønn, som var enkemann og satt med fem umyndige moderløse barn ikke kunne betale dagskatt som av Kongelig Majestet skulle dekke krigs styr, og at han for 3 år siden hadde sagt opp sitt borgerskap i Tønsberg, og at han i 3 år førte et skip. Styrman i Hans Kongelige Majestets sjøtjeneste på en fregatt ved navn Neptun.

 

1730 (30. november) – 1731 (14. februar) er det skifte etter Kirsten Olsdatter Stenene i Larvik. Vi får da følgende opplysninger. Enkemann er styrmann Halvor Olsen ”Aarøen”. Marie Pedersdatter ”enkemannens tidligere kone; skiftebrev dat. 02.12.1720, sluttet på Nørdre Aarøe i Jarlsberg Grevsckab”. Arvelaters stesønner var Peder Halvorsen og Ole Halvorsen. Stedatter var Helene Halvorsdatter. Sønnen var Kristen Halvorsen, 11 år og ”tjenende hos kontrollør Salfelt i Laurwigen”. I tillegg arvelaters sønn av et tidligere ekteskap, Oluf Thue Engebretsen, død for ca. 6 år siden.

 

Ei Karen Olsdatter Nordre Årøy ble gift 9. juli 1717 med Anund Jørgensen Søndre Gipø. Uten at vi kan bevise det, kan hun være ovennevnte Halvors søster.

 

*

 

Anders Jansen Fjellbakka, født ca. 1679. Trolig fra Fjällbacka i Bohuslen, Sverige. Begravet 20. juni 1757, 79 år gammel. Han kalles da Årøysund. Gift (1) med Margrethe Jensdatter, født ca. 1686. Begravet 23. juli 1736, 50 år gammel. Trolovet i mai og gift (2) 20. juni 1737 i Rygge, Østfold med enken Martha Rasmusdatter, født ca. 1706. Begravet 14. mai 1761, 55 år gammel. Hun kalles Windahl, men dette må da være feil. Hun kalles Budal i skiftet etter Anne Jensdatter i 1764 (se nedenunder). Han kom hit i 1718. I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Losoldermand Anders Janssøn har fra 1726 til nu beboet denne gaard, er i god tilstand”.

Barn i første ekteskap:

1.   Ane Andersdatter, døpt 1. desember 1720. Begravet 13. mai 1737, 17 år gammel. Gift 9. august 1736 med Henrik Jørgen Stabel, da på Nordre Årøy.

      Barn:

      1.   Margrete Henriksdatter, døpt 9. mai 1737. Begravet 8. juli 1737. 2 måneder gammel.

 

Sognepresten på Nøtterøy, Mancin, fornyet bygselseddelen på Nordre Årøy, datert 3. oktober 1718 og utstedt til Anders Johansen (Jansen). Betalt bygselpenger 6. daler 2 ort 16 skilling. Skylder årlig 1 kvarter makrell.

1737 (1. mars) tilbakebetaler Anders Jansen Fielebach 198 riksdaler som han hadde lånt av

Henrik Hansen Sandø og løser samtidig inn pantet i sin gård Roppestad.

 

På skiftet etter Ole Pedersen Gjedde på Holmen under Jarlsberg Hovedgård i 1746 ble Anders Jansen utnevnt til verge for dennes yngste datter Karen. Anders Jansen Årø hadde 1 daler 8 skilling til gode på skiftet etter Ole Pedersen og Marte Mikkelsdatter på Rønningen under Stangeby 28. januar 1747. I skiftet etter tollvisitør Kristen Olsen, 28. april 1755, hadde ”Lotz Oldermand” Anders Jansen ”Fieldbach” penger til gode i boet. Det var broren Halvor Olsen Bruu som ordnet dette og han fikk utbetalt 12 daler 2 ort 23 skilling.

 

2. oktober 1761 – 12 september 1764 ble det holdt skifte på Nordre Årøy etter ektefolkene ”Toll manden” Anders Jansen ”Fiellebache” og hustru Martha Rasmusdatter Windahl. De hadde ingen barn og arvingene var deres søsken. Hans søsken var: 1. Erik Jansen ”Fieldbache”, bosatt i Svelvik i Strømmens aneks. Han var død for en tid siden og etterlot seg to døtre: a) Anna Eriksdatter ”Fieldbache”, gift med Ellev Iversen Ancher som var død.(Gift 23. mars 1732 i Strømmen.) Hun var nå bosatt på ”Hyggen stranden” i Røyken. b) Helena Eriksdatter ”Fieldbache”, ugift. Hun skulle være ca. 33 år. Man visste imidlertid ikke hvor hun var eller hos hvem hun oppholdt seg. 2. Jan Jansen ”Fiellebache”. Skulle være 77 år og tidligere bosatt på plassen ”Øhra” under Larkollen i Rygge, Østfold, men var i sin alderdom kommet til sin datter Anne Jansdatter, gift med Mr. Otto Andersen Bache og nå bosatt på Nordre Årøy. Hennes søsken: A. En halvbror ved navn Tormod Gundersen som bodde og døde på gården Roppestad. Etterlot seg to døtre: a) Anna Margretha Tormodsdatter, gift med Erik Kristensen på Gjerpen i Undrumsdal og b) Else Tormodsdatter. Ugift og bosatt på Gjerpen i Undrumsdal. I skiftet ble Roppestad Øen (Roppestadholmen) taksert til 120 riksdaler, husmannsplassen Middelborg til 100 riksdaler og husene på Nordre Årøy til 330 riksdaler. Til slutt blir det fastslått at boets inntekter til sammen var på 858 riksdaler 3 ort 16 skilling. Boets utgifter var samlet på 497 riksdaler 3 ort 21 skilling. Igjen ble 361 riksdaler 2 ort 21 skilling. Anna og Helena Eriksdøtre fikk hver 44 riksdaler 2 ort 16 ½ skilling, til sammen 89 riksdaler 1 ort 2 skilling. Jan Jansen ”Fiellbache” fikk 89 riksdaler 1 ort 2 skilling. Anna Margretha og Else Tormodsdøttre fikk hver 89 riksdaler 1 ort 2 skilling, til sammen 178 riksdaler 2 ort 1 skilling.

 

Kirsten Svendsdatter fra ”Wiigsiden” (Bohuslen) ble i 1719 stevnet fordi hun fikk et barn utenfor ekteskap. Barnefaren var Korporal ved Hr. Obriste Frølicks Regiment, Anders Kristiansen. Det sies at dette er hennes tredje leiermål. Hun fortelles å være på Nordre Årøy, og hennes matmor var Margrete Hr. Anders Årøs.

 

****************************

 

Jan Jansen, født ca. 1681. Begravet 28. desember 1771, 90 år gammel, fra Øra på Nordre Årøy. Gift med Anne Jensdatter, født ca. 1687. Begravet 3. april 1763 fra Nordre Årøy, 76 år gammel.[10] Bror til ovennevnte Anders Jansen. Bodde først på plassen Øra under Larkollen i Rygge. Kom på sine gamle dager til Årøy og ble bosatt på en plass der som trolig ble oppkalt etter stedet de kom fra i Østfold.

 

1764 (15. september) er det skifte etter Anne Jensdatter. Arvingene var enkemannen og ”hindes udj 2de Egteskab med hannem avlede Børn og Arvinger”.  1ste Kuld:”: ”1. Sønnen Christian  Jansen , 51 aar gammel, opholdende sig Østen fiorden paa gaarden Grefsrød; 2. Datteren Anna Jansdatter, gift med Mons: Otto Andersen Bacche, boende paa fornte gaard Nordre Aarøe”. ”2det kuld” ”3. Sønnen Christian Olsen, 22 aar gammel, er boende paa Gaarden Grefsrød Østen fiorden; 4. Sønnen Johannes Olsen, 20 aar gammel,opholdende sig hos Broderen Christian Olsen; 5. Datteren Else Jansdatters eftterladte Børn, Nemlig 1. Sønnen Ole Sørensen, 18 aar gammel og opholdende sig paa gaarden Støtvig Østen fiorden; 2. Datteren Anna Kistine Sørensdatter, tiener her paa gaarden Aarøe hos Mons. Otter Bache gammel 16 aar.” Boets midler: Løsøre 54 dlr. 2 ort 12 skilling. 2. De hadde med seg da de flyttet fra plassen Øren på Larkollen 100 dlr. 3. Arven etter Jan Jansens bror Anders Jansen Fjellbakka og hans hustru Martha Rasmusdatter Budahl – 89 rdl, 1 ort 9 skilling. Til sammen 243 dlr, 3 ort 21 skilling. Utgifter: Otto Andersen Bache krever for kost og losji i de tre årene hans svigerforeldre har bodd i huset og for svigermorens begravelse. Til sammen 233 dlr. 3 ort 20 skilling. Andre utgifter 228 rdl 2 ort 21 skilling.

 

      Fakta om arvingene:

      Nr. 3. Kristian Olsen, døpt 31. januar 1740 i Rygge. Død 1. september 1801. Bosatt på gården Grefsrød i Rygge. Nr. 4. Johannes Olsen, født ca. 1744. 20 år og oppholdt seg hos broren på Grefsrød. Deres foreldre var: Ola Kristensen Grefsrød. Begravet 13. mars 1755. Gift 19. august 1736 i Rygge med Kirsten Jonsdatter. Begravet 27. mars 1742.  Nr. 5. Else Jansdatter. Begravet 8. mars 1754. Gift 12. oktober 1740 i Rygge, Østfold med lensmann Søren Olsen Rør Nordre i Rygge.  Begravet 8. mars 1754. Deres barn og arvinger i skiftet var: 1. Ole Sørensen, døpt 24. november 1743 i Rygge. 18 år i 1764 og oppholdt seg på gården StøtvikØsten fiorden” (Rygge). Faddere: Hr. Generalmajor Sunts Frue, Fogden Hansens Kjæreste, Hr. Generalmajor Sunt, Fogden Poul Hansen og Løytnant Friderich Sunt. 1. Anne Kistine (Kirstine) Sørensdatter, døpt 9. august 1747 i Rygge. 16 år i 1764 og oppholdt seg hos sin onkel og tante på Nordre Årøy. Død i Stranda 1825. Hun tar senere navnet Røhr. Faddere: Amund Andersen, Henrik Rør, Ole Nilsen Rør, Ellen Gate og Anne Jensdatter Øra. Gift 1774 med Skipper Pål Ingvaldsen, født ca. 1745 på Grimestad på Tjøme. Død 1791. I Svensrødstranda.

 

****************************

 

Otter (Otto) Jansen Bakke (Bache). Død 28. desember 1790 og begravet 4. januar 1791. Gift 26. september 1757 i Rygge med stebrordatter av ovennevnte, Anne Jansdatter. Se plassen Øra. Losoldermann i Årøysund.

      Barn:

1.   Berte Elisebet (Elsebeth) Ottersdatter, døpt 6. april 1759 i Rygge. Begravet 5. november 1761, 2 ½ år gammel.

      2.   Anders Ottersen, døpt 11. oktober 1760. Begravet 9. november 1760.

      Faddere: Kari Sanden, Inger Sanden, Monsr. Conrad Horn, Monsr. Jørgen Samsing, Johannes Gundersen.

3.   Anders Ottersen, døpt 21. mars 1762. Kaller seg Anders Arnt Bakke. Overtok gården. Se nedenunder. Faddere: Anne Jensdatter Øra, Karen Hansdatter Sand, Ole Gundersen Sand, Mads Larsen Sand, Johannes Gundersen Middelborg.

4.   Berte Andrea Ottersdatter, døpt 1. november 1764. Faddere: Kari Hansdatter Sand, Inger Hansdatter Sand, Stine Sørensdatter Sand, Mr. Jørgen Samsing, Johannes Gundersen Middelborg. Gift ”Efter Kongel allernaadigste Bevilgning af 27 de Oct. d. A. hjeme i Huuset i Sand ægteviede”, 14. desember 1791 med enkemann, skipper og borger Hans Zachariassen Buer.[11]

5.   Jan Ottersen, døpt 14. august 1766. Faddere: Kari Hansdatter Sand, Ingeborg Kristoffersdatter Middelborg, Mr. Fladstrup, Johannes Gundersen Middelborg, Jakob Larsen Rønningen. Begravet 13. juni 1770, 3 år og 10 måneder gammel.

 

*

 

Anders Arnt Bakke (Bache), døpt 21. mars 1762. Døde 26. mai 1796 i Lisabon i Portugal. Sjømann og ei tid losoldermann (1791-93). Gift 30. desember 1786 i Ås, Akershus, med Jomfru Severine Karine (Sille Katarine) Henriksdatter (Henriksdatter Samuelsen), døpt 29. september 1762 i Drøbak, Akershus. (Datter til Henrik Samuelsen og Inger Katrine Abrahamsdater.) Død 22. oktober og begravet 30. oktober 1807, 43 år gammel.

Barn:

1.   Inger Katrine Backe, døpt 8. september 1787 i Ås, Akershus.

2.   Otto Henrik Backe, døpt 18. april 1789 i Ås, Akershus. Død 1809, 19 år gammel.

3.   Samuel Andreas Andersen Bakke, døpt 30. mai 1792 fra N. Årøy. Faddere: Enken, salig Otter Baches Anne Jansdatter Sand, Hans Zachariassens Berthe Andrea Buer, Hr. Kongelig Tollbetjent i Årøysund Carsten Andreas Mølbach Sandodden, Hans Zachariassen Buer, Erik Nicolai Samuelsen, Drøbak. Død 20. desember og begravet 27. desember 1796, 4 ½ år gammel.

2.   Henrik Samuelsen Bakke, døpt 20. august 1793. Ikke nevnt 1801.

 

Enken Sille Katarine fikk i enkestand, først et barn med ungkar Ole Grefsrød i Rygge sogn, ”Moderen udlægger til sin Barnefader en Hendes afdøde Mand i andet og tredie Leed beslægtet Ungkarl ved Navn: Ole Grepsrød i Rygge Sogn, og derom har hans skriftl. Tilstaaelse”.

Barn:

3.   Anders Arnt Bakke, født 5. september og døpt 17. september 1798 fra Nordre Årøy. 3 år i 1801.

 

Så fik hun et barn med Friderich Hansen, med bosted Hamburg. Moderen er atter Enken Sille Catharine Bakkes p. N. Aarøe, som udlægger til sin Barnefader en Friderich Hanssen hjeme i Hamborg.”

Barn:

4.   Samueline Agnete Friderichsdatter, født 23. januar og døpt 30. januar 1802. Død 6. juni og begravet 11. juni 1803, 1 år og 19 uker gammel.

 

      Folketellingen 1801 – Nordre Årøy

 

      Cille Katharina Bache, matmor, 39, enke etter 1ste ekteskap, gårdbruker.

      Anders Arnt Bakke, hennes sønn utenfor ekteskap, 3

      Anne Maria Ellefsdatter, tjenestepiker, 24 år.

      Susanna Larsdatter, tjenestepiker, 21 år

      Marte Gundersdatter, 44 år. ugift, Inderst, lever av arbeide.

      Aslak Olsen, logerende, 29 år, ugift, arbeidsmann.

 

*

 

Nicolai Bartholomæus Abelsted. Ungkar og skipskaptein. Død i januar 1810. Blev borte med Skib og Alt.” (Sønn til Hans Petersen Abelsted, 1724-1791, og Sophie Magdalene von Storm, ca. 1730-1792.) Gift 4. mai 1802 ”Med Kongelig Bevilling af 26te April d. A. her i Præstegaarden af mig egteviede”, med sogneprestens yngste datter, Sophia Charlotta Wilhelmsdatter Falck. Nicolai bodde i Melsomvik i 1801. De var bosatt i Melsomvik 1803-1807. Førte skute noen år for Peder Melsom.

Barn:

1.   Vilhelm Abelsted, født 13. februar og døpt 22. mars 1803 fra Melsomvik (Stokke).

2.   Sofia Amalia Abelsted, født 25. desember 1804 og døpt 8. februar 1805 fra Melsomvik. Død som fattiglem på Gogstalia i Sandeherred 10. september 1872, 67 ¾ år gammel. Gift 17. september 1829 i Sandeherred med Peder Bull Melsom, døpt 1. september 1801 fra Melsomvik. Død 8. desember 1841 i Tønsberg. (Sønn til Skipper og borger, Peder Sørensen Melsom, 1768-1826, og Kristine Maria Andersdatter Hørbye, 1760-1832.) Kjøpmann i Tønsberg, drev også med rederivirksomhet, bl.a. i Østersjøfarten i 1830-årene. Medlem av Tønsbergs første bystyre 1837.

3.   Fredrika Sofia Abelsted, født (døpt?) 27. februar 1807 i Melsomvik

4.   Hans Abelsted, født 17. juni og døpt 24. juni 1809 fra Nordre Årøy. Død 1865. Gift 1834 i Sandeherred med enken Karen Anne Gokstad.

5.   Nicolai Bartholomæus Abelsted, født 26. april og døpt 8. mai 1810 fra Nordre Årøy. Fød d. 26. f. M. Kl. 9 1/2 om Aftenen.”

 

 

 

Uplassert under Nordre Årøy

 

Den 11. april 1717 ble begravet, en fremmed styrmanns datter fra Nordre Årø.

 

*

Marte Rasmusdatter og Marte Fransdatter er faddere fra Nordre Årøy i 1743.

 

*

 

Aslak Olsen, født ca. 1772 (29 år i 1801).[12] Logerende på Nordre Årøy i 1801. Trolovet 3. mai og gift 8. juni 1801 med Marte Gundersdatter, født ca. 1759 (44 år i 1801). Død 3. mai og begravet 9. mai 1805 fra Stranden på Tømmereik, 49 år gammel. Den 3die Maj. Anmældte sig til Egteskab at indgaae med hinanden Udtjent National Soldat, Ungkarl, Aslak Olsen af Øvre Tellemarken, nu p. Nord. Aarøe og Pigen Marthe Gundersd. Nord. Aarøe, imod Forløfte af Amund Helgesen Svendsrød og Iver Larssen S. Aarøe. Viede den 8de Jun.” De flytter til Østre Oterbekk, der Aslak er fadder fra i 1802. Derfra til Tømmereik, og da kalles Aslak for styrmann. Ikke nevnt på Nøtterøy etter 1805.

Barn:

1.   Anne Aslaksdatter, født 17. juni og døpt 24. juni 1801 fra Nordre Årøy. Faddere: Baches Cille Katharine N. Årøy, Anne Maria Ellevsdatter N. Årøy, Helvig Maria Hansdatter Ringshaug, Jørgen Sørensen S. Årøy, Nils Nilsen Sand. Hun gifter seg (2) fra Tjøme 27. desember 1837 i Fredrikstad, Østfold, med ungkar Nils Hansen, matros. Han er 24 år og hun 36 år. Bosatt i Fredrikstad.

 

*

 

Los Ole Ellevsen, døpt 12. april 1773 fra Østre Bolæren. Trolovet 6. august og gift 21. oktober 1803 med Johanne Jonasdatter, da fra V. Movik, født ca. 1772. Johanne er 29 år og tjenestepike på Bjønnes ved folketellingen i 1801. Det er trolig henne som er døpt 17. april 1772 fra Hvaler, Østfold. (Datter til Jonas Kristoffersen og Eli Larsdatter.) De kom flyttende hit fra Østre Bolæren. I 1811 er de bosatt i Ålborg i Danmark.

Barn:

1.   Even Olsen, født 7. april og døpt 18. april 1804 fra Østre Bolæren. Tvilling.

2.   Elen Maria Olsdatter, født 7. april og døpt 18. april 1804 fra Østre Bolæren. Tvilling.

3.   Margarete Oldatter, født 25. august og døpt 1. september fra østre Bolæren.

4.   Jonas Olsen, født 5. juni, hjemmedøpt samme dag og stadfestet dåpsdato 15. juni 1807 fra Nordre Årøy. Faddere: Ole Halvorsen Vekters hustru Olea Kristoffersdatter, Tønsberg, Helvig Hansdatter Ringshaug, Kristoffer Olsen Bjerkøy, Knut Gundersen Haukemyr, Hans Olsen Ås av Nykirke sogn, nå i Sand.[1] Rødeboka, side 65.

[2] Rødeboka, side 206.

[3] Borgerbok for Tønsberg 1661-1734. Omfatter også Holmestrand og Åsgårdstrand. Bærum 1986 av Reidunn Groll Borchgrevink.

 

[4] Skifteprotokollen mangler for årene 1717-1724.

[5] Gift (1) med Ingebret Hansen Stenene (Larvik), Skifte 31. mai 1713. Boet ble solgt på auksjon allerede 12. oktober 1712.

[6] Forlovere: ”Velædle Sgr. Forpacter” Ole Christian Heegaard og Lars Olsen Søndre Årøy.

[7] Maria Andersdatter Bruu er fadder fra Sandø på Tjøme 30. mai 1746.

[8]Ved Fejltagelse er forsikringen for disse Egtefolk med vidner indført i denne Søndre Bog. Thi samme henhøre til Nordre Sogn. K: NB. Der blev betalt til Kirken 1 Rdr.

[9] Søndre Jarlsberg, pantebok 2, side 22-23. Skrevet på Tufte i Ramnes.

[10] Fadder 1737 som Anne Jensdatter Øra.

[11] Forlovere: Peder Pedersen Østre Nygård og Anders Arndt Bache Nordre Årøy.

[12] Dette kan være den Aslak Olsen som er døpt 31. januar 1773 i Seljord, som sønn av Ole Aslaksen og Ingeborg Olsdatter. Dog ikke bevist.