Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

SVENDSRØD

Gårdsnr. 60

 

E i e r e

 

Svendsrød omfattet også det som ble kalt Svensrødstranda, senere bare Stranda også kalt Torødstad. Selve Torødstad lå nok lenger syd enn Torød og hadde eiendom helt ned til sjøen, og er det som senere ble kalt Stranda gård. Ødegård i 1622.

 

B r u k e r e

 

I 1616/17 var gårdens skyldverdi 2 vorder makrell.

 

Kristoffer Svensrød. Nevnt 1622.

 

I 1624 måtte Tord Sem bøte ½ daler fordi han slo Hel(i)ge Svendsrød et støverslag over armen.

*

 

Peder Svensrød. Nevnt 1625.

 

*

 

Nils Svensrød, nevnt 1631-1636. I 1637 nevnes Nils og Peder Svensrød. Nils Svensrød betalte 1637 tredjeårstake på gården, 15 skilling av ½ pund smør. I 1634 fester Nils tilbake hele gården (to halvparter) med skyld 2 vorder makrell, og betaler 4 daler til kongen. I 1637 betaler Nils tredjeårstake.

 

*

 

Pål Svensrød. 1634-36. Betaler 3 daler med en skyld på 1 pund smør etter jordeboken i Tønsberg.

 

1/3 av gården

 

Peder Olufsen leide i 1632, 1/3 i Svensrød av Nils. Hele Svensrød skylder 2 vorder makrell til Kongelig Majestet. Peder betaler for sin 1/3 i første bygsel 3 daler.

 

1661 Landkommisjonen

Suensrud. Peder skylder til Tunsberg lens jordbog 2 pd smør med bøksel som Isak Lauritsen med 2 mark (ort) fornødspenge i forsikring haffuer. Skauf til brende og gjerdefang, af en skaufødegård der under liggende 2 tylft hyggen bord. Skauf til brende og gjerdefang.

 

Hele gården?

 

Laurits Jakobsen Svensrød. I 1638 betaler han førstebygsel på Svensrød, av årlig skyld 2 vorder makrell, 2 daler til kongen. Landskatten 1640. I koppskatten 1645 betaler Laurits og Kjel Svensrød for seg og sine kone – 1 ort. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Lauridz Suendsrød till Kongl. Ma. smør 1 bispd. (Er) 6 ½ lispd. ½ rem. Kongl. Mayt. bøxsellen. Skatt 1 ½ dr.” Laurits i 1641 av 2 vorder makrell.

I 1640 betaler Kjeld Hansen førstebygsel for halve Svensrød, ½ pund smør, 2 ½ daler. Nevnt i 1643 for halvparten i en ødegård som er 1 vorde makrell.

Peder Svendsrød av sin ødegård i tredjeårstage av skyld ½ pund smør (1659) 16 skilling.

 

½ gården

 

Iver Olsson, født ca. 1629 (36 år i 1665). Kalles oppsitter på halve gården i 1665. Han flyttet videre til Oserød.

 

½ gården

 

Tollvisitør i Holmestrand, Anders Thurmann kalles oppsitter på denne delen i 1665.

 

 

Så blir trolig gården samlet igjen, for i 1680-årene skatter Håkon Engebretsen i Svendsrødstranda for hele gården.

 

Hans Andersen Stranda. Skatter av hele Svensrød fra ca. 1688 – 1716.

 

I 1716 blir igjen gården delt.

 

½ gården

 

Anders Hansen Stranda skatter av denne delen 1716 – 1740. Tinglyser denne halve ødegården i 1717, 9. mars. Nedre Svensrød.

 

½ gården

 

Nils Andersen, Hans Strandas svigersønn, skatter av den andre halvparten 1716-1724.

 

Denne halvparten blir i 1724 overtatt av:

 

Kristoffer Jørgensen, 18 år og husdreng på Søndre Årøy i 1706. Fra Torød. Begravet 9. mai 1756, ca. 70 år gammel. Trolovet 25. februar og gift 28. april 1724 med Margrete Nilsdatter Perbøl, født ca. 1690. Begravet 12. april 1769, 79 ½ år gammel. (Trolig datter til skipper og borger i Kristiansand, Nils Pedersen Perbøl fra Danmark, og Maren Kristoffersdatter.)[1]

Barn

1.   Jørgen Kristoffersen, døpt 28. mai 1724. Konfirmert 8. oktober 1741. Trolovet 16. april 1757 med Johanne Petersdatter Søndre Årøy. Kom til Søndre Årøy.

2.   Ingeborg Kristoffersdatter, døpt 12. januar 1726. Konfirmert 29. september 1744. Trolovet 1. oktober og gift 10. desember 1750 med Johannes Gundersen Middelborg.

3.   Dorthe Kristoffersdatter, døpt 22. september 1727.

4.   Dorthe Kristoffersdatter, døpt 16. februar 1729.

5.   Maren Kristoffersdatter, døpt 2. juni 1732. Konfirmert 25. februar 1748.

6.   Gunhild Kristoffersdatter, døpt 29. august 1734. Konfirmert 14. mars 1751 i Nøtterøy kirke. Gift med Torgeir Fredriksen Lindholmen.

5.   Nils Kristoffersen, døpt 23. februar 1737. Konfirmert ved påsketider 1754. Var stuesitter på Odden på Søndre Årøy. Flyttet derfra til Grimestadstranda på Tjøme. Gift (1) med Mari Gundersdatter Bjønnes, død 1780. Gift (2) med Kirsti Sørensdatter, død 1783. Gift (3) med Mari Hansdatter Grimestad.

 

En mulig søster av Margrete står fadder i 1734. Elen Nilsdatter, tjener i Tønsberg hos Jakob Skau. Dette må være Elen Maria Nilsdatter Perbel som ble trolovet 8. september og gift 25. november 1735 i Stokke med Christen Christophersen Oslebakke. Monsr. Perbel er en av forloverne. Barn: 1. Helvig Maria, døpt 26. desember 1736. Mors navn Perbel. 2. Nils, døpt 25. november 1738. Tvilling. 3. Kristoffer, døpt 25. november 1738. Tvilling.

En bror av Margrete må være Kristofer Nilsen Perbøl, tobakkspinner i Larvik. Gift med Anna Rap. Tø døtre og en sønn.

 

*O*O*O*O

 

Svensrød blir selveiergods ca. 1760. En av Madsenfamilien i Tønsberg, Jørgen Jenssøn Samsing, var i 1750-årene blitt eier av Svensrød. Han var en tid toldbetjent i årøsund. Han delte og solgte slik: 1758. Lars Rakkevik kjøpte 1/4. 1761. Harald Nilssøn 1/2. 1761. Ola O. Sem 1/4.

 

Svensrød

¼ fra 1758

 

I 1758 solgte Toldbetjent i Årøysund, Jørgen Jensen Samsing, denne delen til:

 

Lars Kristensen Rakkevik i Stokke. Trolovet 28. april og gift 23. juni 1757 med Helge Kristoffersdatter Søndre Smidsrød, døpt 1. oktober 1730. Tvilling. Konfirmert 13. april 1749.

Barn:

1.   Kristen Larsen, døpt 23. oktober 1757. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Ole Larsen, døpt 4. november 1759.

3.   Anders Larsen, døpt 22. oktober 1761. Døde ute, 23 år gammel.

4.   Rasmus Larsen, døpt 16. september 1764. Gift 1786 med Anne Kristensdatter Rønningen.

5.   Mari Larsdatter, døpt 11. desember 1768. Tvilling.

6.   Randi Larsdatter, døpt 11. desember 1768. Tvilling.

7.   Mari Larsdatter, døpt 30. september 1770. Trolovet 30. november og gift 27. desember 1797 med røyert Amund Helgesen da fra Agerup, født ca. 1753 (48 år i 1801) Fikk en part av Svensrød, men flyttet snart vekk. Gårdbruker.

      Barn på Svensrød:

1.      Rasmus Amundsen, født 1. november og døpt 6. november 1798.

2.      Helene Amundsdatter, født 15. marsog døpt 21. mars 1802.

 

Lille Svensrød

 

Uvisst hvor dette lå. Var kanskje den ene halvdelen av Svensrød.

 

Nils Hansen Lille Svensrød. Gift med Mari Hansdatter.

Barn:

1.   Kari Nilsdatter, døpt 28. november 1737.

Faddere: Margrete Svensrød, Kirsti Knutsdatter Buberg, Johanne Tømmereik, Anders Stranden, Halvor Torød.

 

 

Svensrødstranda – Torødstad –Stranda – Torød-stranda

 

Stranda under Svensrød har vært meget viktig, og det var strandsittere her fra tidlig 1600-tall. Senere ble det bygd et mer solid hus, og bonden på Svendsrød bodde uten tvil her fra midten av århundret. Dette huset ble brent ned i 197?, da kommunen ikke fant plass til å verne en 300 år gammel bolig.

 

Strandsittere

 

Rasmus Strand nevnes som strandsitter i 1620.

 

*

 

Bertil i Suendsrødstrand” betaler 1 daler i skatt i 1647 (-49).[2]

 

*

 

Solve Strand som har 2 kuer nevnes i kvegskatten 1657. Han betaler 16 skilling i skatt.

 

*

 

Vi kan se for oss at nå har man begynt å bygge mer bestandige hus i Svensrødstranda, og brukerne bor mer og mer standsmessig.

 

Håkon Engebretsen Torødstad/Stranda, født ca. 1630 på Stangeby. ”Haagen Ingebregtsøn Torødstad” ble begravet 8. juli 1687. (Sønn til Engebret Simonsen Stangeby.) ”Haagen Stangeby” ble trolovet 13. juli 1659 på Bragernes, Buskerud med Sissel Nielsdatter. (Barnebarn til Guttorm Olsen Søndre Linnes i Lier.) Han tjente trolig hos en Peder Guttormsen på Bragernes. I kirkeboka kan vi lese: "den 13 ditto Troloffuelse til Peder Guttormsøns, Met Haagen Stangeby, och Sidsel Nielsdaatter". Nederst på siden står det "kast om bladet", altså vend om siden. Og på den påfølgende side kan man lese "NB 14. Julj Peder Guttormsens dreng og amme troloffuet". Det står at han nevnes i Svensrød strandhus i 1660. Han eide det kanskje, men bodde ikke her. Nevnt som bruker på halve Stangeby ca. 1657-1665. I Manntalet 1665 er ”Haagen Engelbritsen” 35 år gammel og bruker halvparten av Stangeby. Han har drengen Nils Olsson, 33 år gl. Han har flyttet til Svensrødstranda mellom 1665-1667[3], da neste bruker på Stangeby nevnes fra sistnevnte år. Ingen barn registrert. Imidlertid har vi følgende notis fra en leiermålsliste fra 1664: ”Haagen Engebritsen Torøestad haffr 2de gange Standen schrifft, 1 for Kiersten Amundsdatter, siden for Maren Lauritzdatter som nu er i Skouffbygden ved Kaabbervigen”.

Ved odelskatten for Røyken 1664 finner vi: «Lauritz Braset skylder til haagen Ingebridtzen i Kobbervigen xij (12) lispund salt….etc.»[4]

Peder guttormbß: lindenes paa bragernes Lod leße it pandtebreff, Vdsted aff haagen Engelbretsen stangebye J Tönßberg lehn, paa 15 lisp: Salt i braset i Rögen sogn, och 15 lispund Salt i Röd i bete Rögen, paa begge steder med böxsell, for 100 dr: laandte penge dat: dj 9 Marti 1665.”[5] I 1679 betaler ”Hogen” Svensrød 1 ½ daler 16 skilling til Peder Povelsen i Tønsberg. Nevnes som bruker i 1686.

Bråset i Røyken: 1646 - 1661, Sidsel Nielsdatter eier 12 lispund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1646/1647 og ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661 og er pantegods. Hun var barnebarn av Guttorm Olsen Linnes som eier i skattematrikkelen 1647.  1661 - 1665, Haagen Engebretsen Kobbervigen eier 12 lispund salt med bygsel ved Jordeboka 1661. Rud i Røyken: 1658 - 1661, Sidsel Nielsdatter som er hos onkelen Oluf Guttormsen på søndre Linnes i Lier, eier 15 lispund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661 og er pantegods. Hun var barnebarn av Guttorm Olsen Linnes som eier i skattematrikkelen 1647. 1661 - 1665, Haagen Engebretsen Stangeby i Tønsberg eier 15 lispund salt med bygsel.

*

 

Hans Andersen Stranda/Stranden, født ca. 1646. 19 år i 1665 og soldat. Død 9. februar 1716, 77 år gammel. Fra Hvaløy. Gift med Barbro Andersdatter, født ca. 1647. Barbro Stranden, begravet 4. oktober 1717, 70 år gammel. I Svensrødstranda fra ca. 1688. Eide og brukte Svensrød 1690-1716. Kanskje han også bosatt i Stranda. Da gården ble delt ca. 1617 overtok Hans og sønnen Anders det senere Stranda. Han sies i et dokument fra 1692 å bo på Torødstranden. I 1700 kalles han Hans Andersen på Torestad ved Grindholmsund.

Den 16. juni 1692 selger borger i Tønsberg Hans Andersen, bosatt på Torrestad på Nøtterøy, med sin hustru Barbara Andersdatter og hans barns samtykke, sin gård i Vår Frues kirkesogn, til borger og indvåner i Tønsberg, Peder Larsen og hans hustru Kirsten Olsdatter. Dette var en gård han hadde kjøpt av borgermester Iver Madsen.

Barn:

1.   Hans Hansen Strand(en). Skipper og borger av Tønsberg, der han bodde. Nevnt der i 1707-1710.

2.   Anne Hansdatter Torødstad. Trolovet 3. august 1696 med Lars ”Hafsøn”[6] fra Arendal.

3.   Maria Hansdatter Stranden. Trolovet 25. februar 1706 og gift 5. januar 1707 med Lars Holgersen med bosted Drammen.

      Barn:

      1.   Holger Larsen, døpt 9. oktober 1707 i Vår Frues kirke. Faddere: Elias Koldevin, Jakob Henriksen, Kirsten Hans H…..sens, Ingeborg Nicolay Hågensens. Rise Bugge.

      2.   Lisbeth Larsdatter, døpt 13. september 1717 i Tjøme kirke. Far: Sal.(ig) Lars Holgersen.

4.   Paul Hansen. Levde i 1700. Se sak på Middelborg. Ble borte i ung alder.

5.   Kari Hansdatter Stranda. Trolovet 28. februar og gift 2. oktober 1708 med Nils Andersen. Bodde i Stranda.

6.   Else Hansdatter Stranden. Gift 2. mars 1713 med Henrik Salvesen fra Arendal.

7.   Anders Hansen Strand d.e., født ca. 1680. Kom til Nedre Buerstad.

8.   Jan Hansen Walløe Stranden, født ca. 1683. Begravet 26. november 1700, 17 år gammel.

9.   Anders Hansen d. y., døpt 1. august 1688. Begravet 4. mai 1740, 53 år gammel. Trolovet 9. november 1715 og gift 2. november 1716 i Vår Frues (Maria-) kirken i Tønsberg med Marte Johannesdatter Stud, født ca. 1692. Død 1772 i Tønsberg, 80 år gammel. I Svensrødstranda.

10. Susanna Hansdatter, døpt 6 november 1689. Gift 25. mai 1717 med Daniel Larsen.

 

1700 lot amtsforvalteren ved lensmannen og to lagrettemenn innstevne Hans, Anders og Paul Hanssønner, hjemmeværende hos deres far Hans Andersen på Torødstad ved Grindholmsund, for noen overlast etter Mogens Roppestads anklaging og beskyldning skal være begått mot ham, hans hustru, sønn Hans Mogensen og hans bror Anders Mogensens kvinne. Også at de har trengt seg inn i hans hus. Det ble munnhuggeri, slåsskamp og begge kvinnene ble lagt i bakken. Anders Hansen måtte bøte til Amtmannen 3de sex lodd sølv og til Mogens Roppestad for hans sår og slags tilførelse 3 riksdaler. Paul Hansen måtte bøte til Mogens kvinne 3de 6 lodd sølv. De fikk 15 dager på seg til å betale bøtene.

1717 (5. April) tinglyser Anders Hansen en gamel husvåning med 4 underværelser og et overværelse på Tømmereik eie og Breviks eie, kaldt Stranden, som han har kjøpt av sin kjære mor, Barbra Andersdatter for 99 riksdaler 22 ort.

 

Halve gården

Fra 1708

 

I 1755 kalles denne delen av gården ”Plassen Strand”. Da skjønner vi at nedennevnte Anders Hansens barn har tatt navnet fra plassen. Strand er vel bare en forkortning av navnet Stranden.

Hans Andersen Stranda drev denne halvparten fram til sin død i 1716. Så gikk den over til sønnen.

 

Anders Hansen d.y, døpt 1. august 1688. Begravet 4. mai 1740, 53 år gammel. Borger av Tønsberg. Trolovet 9. november 1715 og gift 2. november 1716 i Vår Frues (Maria-) kirken i Tønsberg med Martha Helene Johannesdatter Stud, døpt 5. mai 1695 i Eiker. Død 1772 i Tønsberg, 80 år gammel. (Datter til Johannes Kristensen Stud, født ca. 1661, begravet 18. desember 1733 på Nøtterøy, 72 år gammel, og Anna Nilsdatter Brandt, født ca. 1667/68 på Strømsø. I 1690 på Strømsø og i 1721 bodde i Liersund ved Drammen.) Søster Gjertrud Johannesdatter Stud i Øvre Buerstad. I Svendsrødstranda fra 1716. Eide også Svendsrød.

Barn:

1.   Hans Andersen Strand, døpt 14. juni 1716. Død 1751. Gift 15. januar 1744 i St. Laurenti kirke Tønsberg med Anne Hansdatter Seeberg.[7] Skipper og reder og bosatt i Tønsberg.

2.   Barbro (Barbra) Andersdatter, døpt 10. juli 1718. Skifte 25/5 1793. Trolovet 20. november og gift (1) 16. desember 1738 med Ingebret Guttormsen Østre Kjøle[8].[9] Druknet 1739. Skifte 24. februar 1742. Som paa een Reise til Søes ad Engeland for over 2de: Aar siden med Skipper Christen Andersøn Stranden af Nøtterøen er bleven foru-Lykked, med Skib Mandskab og alt”.  Trolovet 2. mars og gift (2) 24. mars 1742 i St. Laurenti kirke i Tønsberg[10] med Lorents (Lorentz) Eriksen fra Haukerød i Sandeherred. Skifte 14/2-8/3 1785. Skipper og borger i Tønsberg, der de bodde. (Sønn til lensmann i Sandeherred, Erik Kristensen, død 1757, 76 år gammel og Kirsten Pedersdatter Wolf fra Melsom i Stokke, død 1750, 76 år gammel. På Haukerød i Sandeherred.) På Sande i Slagen 1750-1770.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Inger Kristine Ingebretsdatter. 2 ¼ år i 1742.

      Barn i andre ekteskap:

      1.   Andrea Lorentsdatter, født 1743 i Tønsberg. Død 1821 på Vestre Rustaden i Våle, 78 år gammel. Gift (1) med enkemann Ole Halvorsen Bjørke i Våle, født 1709 på Sjue i Høyjord. Død 1783. Gift (2) 1785 m. lensmann Tor Torsen Bjørnum i Sandeherred. Ekteskapet ble oppløst med kongelig bevilgning i 1798. Tor død 1828, 75 år gammel. To barn i første ekteskap og ingen i andre.

      2.   Anders Lorentsen. Nevnt på skiftet etter faren 25. mai 1793.

      3.   Kristine Lorentsen. Gift med skipper Tor Lynneberg, Tønsberg.

      4.   Marthe Kirstine Lorentsdatter. Gift med sogneprest i Vang i Valdres, Mads Stoud.

      5.   Anne Marie Lorentsdatter, født 1755 på Sande i Slagen. Gift med skipper Nils Jensen Thue. Om hans foreldre, se Vestre Oterbekk. På Søndre Teglhagen under Jarlsberg Hovedgård. Seks barn i 1793.

3.   Kristen Andersen Strand, døpt 11. august 1720. Omkom ved forlis i 1739 sammen med svogeren Ingebret, på reise til England. Noen fiskere fra Yarmouth fant vraket på en sandbanke med skipperens lik fastsurret til riggen.

4.   Maria Andersdatter Strand, døpt 28. oktober 1721. Gift 6. desember 1743 i Stranda på Nøtterøy[11], ”Uden foregaaende trolofvelse og tillysning efter Kongl. allernaadigste Bevilgning, med hin anden hiemme i Huuset copulerede”, med Peder Halvorsen Brue/Bruu, født på nordre Årøy og døpt 14. oktober 1708. Skipper. Bosatt på Sandø på Tjøme 1743-1746. Kom til Nordre Årøy. Flyttet til Tønsberg. Fra dem stammer Tønsberg-slekten Bruu.

5.   Ane Andersdatter Brandt, Stranden, døpt 24. juni 1724. Gift 15. oktober 1745 ”Uden foregaaende troelofvelse og tillysning, efter Kongl. Bevilgning, i Nøtterøe Kirke, med hinanden ægteviede”. med Ole Hansen Meyer fra Vestby ved Moss i Akershus.

6.   Johan Andersen Strand, døpt 12. mars 1727.

7.   Johanne Kristine Andersdatter Strand, døpt 19. juni 1729. Gift 1750 med skipper Henrik Jakobsen, født 1720. (Sønn til Jakob Hansen, født ca. 1678. Fra Jersøy. Død 1734, 56 år gammel, og Berte Halvorsdatter Søndre Nes, født 1689. Død 1746. På Søndre Nes i Slagen.) De var bosatt i Tønsberg.

8.   Henrik Andersen, døpt 14. november 1731. Begravet 18. november samme år.

9.   Maren Andersdatter, døpt 24. februar 1734. Begravet 2. mars samme år, 5 dager gammel.

 

I 1719 møter Hr. Anders Nilsen av Holmestrand på sin svoger Anders Hansen Strands vegne i en sak mot Hans Olsen Bugården.

Anders Hansen kalles borger med bevart borgerbrev 1720, har en liten skute som han seiler med på Danmark, fører dit små trelast og litt kornvarer tilbake, som er hans næring 1722., lignet 1729 til rd 2-1.

Tavle nr.

Slekten Stud på Nøtterøy

 

Johannes Kristensen Stud, født ca. 1661.

Begravet 18/12 1733 på Nøtterøy, 72 år gammel.

~ 5/12 1689 på Strømsø med Anna Nilsdatter Brandt, født ca. 1667/68 på Strømsø. (Datter til Handelsmann på Strømsø og borger av Kristiania, Nils Nilsen Brandt, født 25/9 1630 på Skjoldelev prestegård i Lading i Århus stift, Danmark. Død 14.(4.)/7 1688 på Strømsø, og første hustru Marte Nilsdatter Øvre Berg i Hof, født ca. 1635. Død før 1679.)

I 1689-90 på Strømsø og i 1721 bosatt ved Liersund (Drammen).

Johannes og Anna nevnt på Strømsø 3/5 1726.

De hadde foruten en unavngitt sønn som ble døpt 20. april 1692 i Eiker, døtrene:

______________________________________I______________________________________

Martha Helene Johannesdatter Stud                    Gjertrud Johannesdatter Stud                  

Døpt 5/5 1695 i Eiker. Død 1772 i                            Døpt 13/6 1698 i Eiker. Begravet 12.

Tønsberg, 80 år gammel.                                           november 1774, 70 år gammel.                    

~ 2/11 1716 i Tønsberg med skipper og                   ~ 28/12 1733 på Nøtterøy med Elias

reder Anders Hansen Strand. døpt 1. april                         Andersen, født 1712 i Nordre Buerstad.       

1688. Død 1740. I Svensrødstranda.                         Død 1757. På Øvre Buerstad.           

____________I________________                         ___________I______________________

Stor etterslekt.                                                           Anne Eliasdatter, født 1738 i                                                                                        Nordre Buerstad. Gift 1758 med

                                                                                   Kristoffer Hanssen Agerup, født

                                                                                   1737. Overtok Øvre Buerstad.

 

 

I 1750-årene ble bygningene i Stranda leid ut til tollere. Madame Marte, salig Anders Strandens hadde til gode på skiftet etter nedennevnte tollvisitør Kristen Halvorsen i 1755 for et halvt års grunnleie av plassen Strand. Det var hans bror Peder Halvorsen Bruu som ordnet saken og hun fikk utbetalt 9 daler 3 ort og 16 skilling.

 

 

Kristen Halvorsen. Fra Nordre Årøy. Død 3. mai 1754. Skifte på plassen Strand 28. april 1755. ”Visiteur ved det Kongl. Told-Forpagtnings Sosietets”. Gift hjemme i huset, etter kongelig brev, 30. januar 1746 i Vor Frelsers Menighet i Kristiania, av Hr. Simen Beneche, med Johanna Margaretha Johannesdatter Schaffenberg, enke i 1755.

Barn:

1.   Kirsten Rømer Kristensdatter, døpt 31. januar 1746 i Vor Frelsers Menighet i Kristiania. 10 år i 1755.

      Faddere: Madme Søren Munchs, fru Gabriels, Christen Røhr, Mr. Brandt, Sukkerbaker Dervin.

2.   Catharina (Cathrine) Kristensdatter, døpt 1. juli 1749 i Vor Frelsers Menighet i Kristiania. 5 år i 1755.

      Faddere: Fru Blix, Madme Ole Simensens, Capt. And: Eliesen, Jacob Rasen og Samuel Cron.

3.   Halvor Kristensen, døpt 14. april 1753 i Vor Frelsers Menighet i Kristiania.. 2 år i 1755.

      Faddere: Mad: Stranger, Mad: Harting, Mog: Larsen, James Collet, Peder Iversen.

 

1755 (28. april) ble det holdt skifte på plassen Strand (under Svensrød) etter Visitør Kristen Halvorsen. Enken var Johanne Johannesdatter Schaffenberg. Barn: 1. Halvor Kristensen, 2 år. 2. Kirsten Rømmer Kristensdatter, 10 år. 3. Katrine Kristnsdatter, 5 år. Boet ble registrert 14. mai 1754.

 

Denne familien nevnes ikke på Nøtterøy etter 1755.

 

Halve gården

fra 1708

 

Hans Andersen ga trolig allerede i 1708 over bruken av halve gården til datteren Kari og hennes mann.

 

Nils Andersen. Trolovet 28. februar og gift 2. oktober 1708 med Kari Hansdatter Stranda. De var bosatt i Svensrødstranda, men eide også Svensrød 1717-1724.

Barn:

1.   Anders Nilsen, døpt 15. august 1709. Trolovet 29. desember 1731 og gift 5. februar 1732 med Guri Hansdatter Vestre Bolæren, døpt 11. september 1712. På Vestre Bolæren som husmannsfolk fram til ca. 1745 da de flyttet.

2.   Johanna Nilsdatter, døpt 6. desember 1710.

3.   Jan Nilsen, døpt 31. juli 1712. Druknet 1764. Trolovet 19. mars og gift (1) 11. juni 1733 med Malene Hansdatter, som da kalles Krukeholmen. Hun ble begravet 9. april 1754, 54 år gammel og kalles da Malene Jørgensdatter. Trolovet 7. januar og gift (2) 20. juni 1755 med Kirsten Sofia Sørensdatter som da oppholdt seg på Gunnarsrød. På Krukeholmen  på Tjøme fra 1733. Los.

      Barn i første ekteskap:

      1.   Hans Jansen, døpt 10. januar 1734. Begravet 26. januar 1734, 2 uker gammel.

      2.   Kristina Jansdatter, døpt 16. januar 1735. Gift 1755 med Jens Torsen fra Tønsberg.

      3.   Henrik Jansen, døpt 13. januar 1737. Kom til Østgården på Vasser.

      4.   Eli Jansdatter, døpt 11. januar 1739. Begravet 6. februar 1739, 1 måned gammel.

      5.   Hans Jansen, døpt 13. mars 1743. Begravet 6. oktober 1754, 8 år gammel.

      6.   Barbara Marie Jansdatter, døpt 14. august 1746.

      7.   Hans Jansen, døpt 3. april 1749.

      Barn i andre ekteskap:

      8.   Hans Jansen, døpt 20. oktober 1755. Kom til Medø på Tjøme.

      9.   Malene Jansdatter, døpt 2. februar 1757. Gift (1) 1785 med Ola Hansen Sandø på Tjøme, født 1761. De flyttet til Stavern etter 1789, der han døde. Gift (2) i Stavern med skipper Hans Hansen Grøn, født 1754 i Kjerringvik.

            Barn i første ekteskap:

            1.   Anne Kirstine Olsdatter, født 1785. 16 år i 1801.

            2.   Hans Olsen, født 1789. 12 år i 1801.

            3.   Ole Olsen, født 1793. 8 år i 1801.

            4.   Maren Olsdatter, født 1794. 7 år i 1801.

      10. Oliana Jansdatter, døpt 11. desember 1758.[12] Gift 1780 med Ola Olsen Sandø.

      11. Berthe Sophia Jansdatter, døpt 1. november 1763. Gift 1789 med Endre Olsen Sandø, født 1758. Bodde på Krukeholmen. Flyttet til Stavern. Nevnt i hus nr. 54. Los.

            Barn:

            1.   Magdalene Endresdatter, født 1791. 10 år i 1801.

            2.   Hans Endresen, født 1792. 9 år i 1801.

            3.   Kirstine Endresdatter, født 1795. 6 år i 1801.

            4.   Larine Endresdatter, født 1798. 3 år i 1801.

            5.   Ola Endresen, født 1799. 2 år i 1801.

4.   Margrete Nilsdatter, døpt 17. juni 1714.[13] Trolovet 5. august 1739 og gift 18. februar 1740 med enkemann Ole Olsen Brevik. På Brevik, og senere (Nordre) Buerstad.

5.   Hans Nilsen, døpt 27. oktober 1715. Begravet 3. november 1715.

 

Nils Andersen Stranden ble innsatt som los 15. februar 1721. Han var 47 år i 1732. Han hadde seilt på sjøen siden barns been av og avtjent 6 års krigstjeneste. Han ble "af Cammer Herre Gabel indsat til Lotz 1716."

 

*

 

Stranda

Også kalt Nedre Stranda

Bruksnr. 1.

¾ fra 1761

 

Harald Nilsen, født 1735. Død 1809 på Burø på Tjøme. (Sønn til Nils Larsen, født ca. 1703. Druknet 1778. Gift med enken Kari Evensdatter Østgården. På Østgården.) Trolovet 21. januar og gift 6. februar 1760 med Edel Jakobsdatter da fra Rød på Tjøme. Født på Søndre Nes. På Østgården 1760-1761. I Stranden 1761-1766. Flyttet til Burø på Tjøme.

Barn på Østgården:

1.   Hans Haraldsen, født 1760. Gift 29. desember 1788 på Tjøme med Malena Andersdatter Kråkerøy og kom dit. Syv barn og etterslekt.

Barn i Stranden:

1.   Kari Haraldsdatter, døpt 19. september 1762. Konfirmeres fra Burø 19. oktober 1777. Død 14. august 1802 i Larvik, 39 år gammel og det er skifte 1. juni 1803. Gift (1) 23. oktober 1795 i Larvik med tobakkspinner Alexander Knudsen Birkholm, født 1724. Død 20. mai 1796. Han var jo 71 år når de blei gift. Han trengte ei hushjelp etc. Gift (2) 26. september 1796 i Larvik med Anders Andersen Gudem, født 1773. Skifte 9. april 1808 i Larvik. Etterslekt.

2.   Berthe Maria Haraldsdatter, døpt 3. mai 1765.[14] Gift 14. februar 1791 på Tjøme med Hans Andersen Kråkerøy og kom dit. Fire barn og etterslekt.

 

*

 

Skipper Ingvald Paulsen. Overforer denne parten ved skjøte av 25. juli 1772 til sønnen Paul Ingvaldsen. Plassen kalles Svendsrød eie – et strandhus

 

*

 

Skipper Paul Ingvaldsen, født ca. 1745 på Grimestad på Tjøme. Død 1791. Trolovet 13. mai og gift 27. juni 1774 med Anne Kirstine Sørensdatter Rør (Se Nordre Årøy), født ca. 1748. Død 1825 i Stranda. Bruker 1771-1791.

Barn:

1.   Søren Rør Paulsen, døpt 11. juli 1775. Kjøpmann i Tønsberg.

2.   Berte Elisabet Paulsdatter, født 1778. Trolovet 2. oktober og gift 5. november 1813 på Nøtterøy med kjøpmann i Tønsberg, Hr. Carl Frederik Carlsen.

2.   Jan Paulsen, døpt 29. oktober 1780. Konfirmert 7. mai 1797 fra Stranden.

3.   Anne Helene Paulsdatter, døpt 29. mars 1785. Gift 1. juli 1817 fra Nedre Stranden på Nøtterøy «Med Kongel. Bevilgning af 20de Jun. d. A. samenviede hjeme i HuusetLars Sørensen Søndre Årøy.

4.   Abraham Paulsen, døpt 19. juni 1787. Gift 17. desember 1817 på Nøtterøy med enken Ingeborg Hansdatter Meum. Skipper.

5.   Anders Paulsen, døpt 3. desember 1790. Død 4. januar og begravet 9. januar 1791, 1 måned gammel.

 

Han kjøpte først parten av foreldrene som fikk opphold. Så en fjerdepart til, som 1761-68 hadde tilhørt Ola O. Sem. Pål eide nå 3/4 av Svensrød, og bodde i Stranda. Han var skipper likesom faren. Påls enke satt med eiendommen til 1813, da eldste sønn Søren ble eier. Han ble boende i byen, og såsnart moren døde solgte han bruket for 1000 spd. Til neste bruker

 

*

 

Henrik Haraldsen, døpt 1799. Begravet 1869. Tilhørte slekten Haraldsen på Burø, Tjøme og var sønnesønn av ovennevnte Harald Nilsen. Gift 1824 med Pernille Henriksdatter Sandø.

Barn:

1.      Torger H. Haraldsen, døpt 1824.

2.      Anne Marie Haraldsen, døpt 1830.

3.      Henrik Haraldsen, døpt 1835.

4.      Henrik Peter Haraldsen, døpt 1837.

5.      Harald Haraldsen, døpt 1839.

6.      Rise Maria Haraldsen, døpt 1844.

7.      Abrahamine Haraldsen, døpt 1845.

 

*

 

Skipper Abraham Bugge fra Ekenes kjøpte eiendommen 1872 for 1200 speciedaler.

 

 

 

http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/bilder/gaarder/svensroed.jpg

 

 

 

Svensrød

¼ fra 1761-1771(-73?)

 

I 1761 solgte Toldbetjent i Årøysund, Jørgen Jensen Samsing, denne delen til:

 

Ole Olsen, døpt 9. august 1739 (etter farens død) på Østre Smidsrød. Død på Gunnestadløkka 1804, 66 år gammel. Trolovet 6. september og gift (1) 28. november 1759 med Nilia Hansdatter Bjørnebu, født 1730, da fra Mellom Sem. Død 27. juni på Nedre Sem og begravet 2. juli 1787, 57 år gammel. Først på Mellom Sem, før de kom hit i 1761.

Barn:

1. Hans Olsen, døpt 16. mars 1760 fra Mellom Sem. Kom til Skrafskjær.

2. Maria Olsdatter, døpt 12. september 1762 fra Svensrød. Dette må være den Maria

    Olsdatter Semb som begraves 17. februar 1772, 9 ½ år gammel.

3. Hendric Olsen, døpt 5. september 1765 fra Svensrød. Begravet 17. september 1765, 3 uker   

    gammel.

4. Hendric Olsen, døpt 1. januar 1767 fra Svensrød. Først på Skrafskjær, så til Sevik.

 

Flytter videre i 1768 og er både på Nedre Sem og Nordre Holmen. Vi finner dem på

Gunnestadløkka under Vestre Gunnestad i 1801. Trolovet 23. november 1789 og gift (2) 21.

januar 1790 med Anne Hansdatter Steinmalen, født ca. 1756 (45 år i 1801). Personalia, se

videre under Gunnestadløkka.

 

*

 

Kristoffer Kristoffersen. Begravet 8. februar 1771 fra Svensrød, 52 ½ år gammel. Han kom trolig hit fra Styrsvik. Han bodde nokk her med sin andre kone Sybille (Sebille/Sibille) Olsdatter Tangen, døpt 27. mars 1718. Det må være henne den Enken Sibille Olsdatter som blir begravet 12. september 1778 fra Tømmereik, 61 år gammel. Alle deres barn var døde. Kristoffer er fadder herfra 1768. Personalia se Styrsvik.

 

Denne parten blir kjøpt og slått sammen med Skipper Paul Ingvaldsens part etter foreldrene 1771-1773.

 

Svendsrødhuset

Kilder

http://www.torod.no/index.php/om-torod[2] I 1657 står en Bertel Blek med 1 ku, 1 kvige og 1 hest og skatter 1 mark av det. Han var kanskje i Stranda, uten at dette er bevist.

[3] Håkonsrønningen kan ha navnet etter han.

[4] EA-5869/R/Ra/L0024/0003/0006, Odelsskatt: CCCC Hurum og Røyken, , , 1664-, oppb: RA

[5] Lier Røyken og Hurum Tingbok 6, fol. 29b

[6] Eventuelt Hanssøn.

[7] Kopulert i huset med foregående bevilgning av 22. november 1743. Forlover R. Knap.

[8] Kalles Tønsberg når han gifter seg.

[9] Forlovere: Iver Torgersen Rubberød og Hans Pedersen Gunnestad.

[10] Forlovere: Absalon Scheen og Thor Andersen Buerstad.

[11] Forlovere: ”Velædle Sgr. Forpacter” Ole Christian Heegaard og Lars Olsen Søndre Årøy.

[12] Hun heter Juliana i bygdeboka som er feil.

[13] Navnet hennes er ikke skrevet inn i kirkeboka.

[14] En fadder er Margrete Jakobsdatter Rød.