Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE MOVIK

Gårdsnr. 68.

 

E i e r e

 

Østre Movik var plass under Nedre Sem. Ble frasolgt 1765; skyldsatt 1787 til 5 smørmerker. Navnet er trolig sammensatt av ordene mo og vik. Movik kan ikke i eldre tid sees og ha vært en egen gård. Dette var en del av Nedre Sems utmark og her var det kanskje utskiping av tømmer, uten at vi kan bevise det. Plassen er ikke nevnt i en sjølegd fra 1706. Man kan tenke seg at første bruker på Østre Movik kom hit rundt 1714/15 og at de bygde de første husene her. Dette fordi Anders Eriksen i 1724 sier at han har bodd på plassen Movik i en ti års tid. Navnet Movik (da Østre) nevnes første gang i 1719, men Erik Vikværing (Erik Andersen Østre Movik) nevnes allerede i 1718. I 1801 er Østre Movik en husmannsplass under Nedre Sem.

 

B r u k e r e

 

Anders Eriksen Vikværing, født ca. 1640 på en plass kalt Hornø under Herregården Stora Wrem i Kville sogn, Bohuslen, Sverige. Anders Movig ble begravet i desember 1721, 81 år gammel. Gift med Kirsti (Kirsten) Larsdatter født ca. 1661 i Hornø i Kville sogn, Bohuslen, Sverige. Begravet 21. februar 1753, 92 år gammel. Kom til Norge i 1715 (under den nordiske ufred).

Barn:

1.   Erik Andersen, født ca. 1699 på en plass kalt Hornø under Herregården Stora Wrem i Kville sogn, Bohuslen, Sverige. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Ola Andersen, født ca. 1700 på en plass kalt Hornø under Herregården Stora Wrem i Kville sogn, Bohuslen, Sverige. Død 1780. Trolovet 12. august og gift 14. oktober 1734 med Maria Andersdatter Fyren, født ca. 1715. Død 1783, 68 år gammel. Det vil si Færder fyr. (En hittil ukjent datter av Anders Mogensen på Færder/Lindholmen og Berte Cathrine Olsdatter.) De kom først til Megården på Vasser og fra 1740 til Sandø, begge på Tjøme. Ola ble losoldermann. De fikk 8 barn.

      Barn:

1.      Johanne Olsdatter, døpt 6. november 1735 fra (Østre) Movik. Konfirmert fra Sandø 1751. Trolovet 19. november og gift 15. desember 1752 med Ole Olsen Sandø.

2.      Lars Olsen, døpt 31. august 1738 fra Megården. Begravet 5. februar 1754, 15 år gammel fra Sandø.

3.      Kirsti Olsdatter, døpt 22. mai 1741.[1] Død 21. januar og begravet 31. januar 1790, 49 år gammel. Ugift.

4.      Anders Olsen, døpt 31. mai 1744. Trolovet 18. oktober og gift 24. november 1768 med Kari Bilovsdatter Holme. Bodde på Krukestranda.

5.      Berte Katrine Olsdatter, døpt 25. september 1746. Gift 12. mai 1769 ”Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling hieme i Huuset ægteviede. Efter Kongl. Allernaadigst Bevilling hieme i Huuset ægteviede” med Ole Olsen Mo.

6.      Ole Olsen, døpt 26. mai 1749 fra Sandø. Trolovet 17. juli og gift 14. august 1780 med Juliana Jansdatter Krukeholmen. Overtok ¼ av Sandø.

7.      Laurine (Larine) Olsdatter, døpt 10. november 1754. Trolovet 24. november og gift 28. desember 1778 med Even Nilsen Østgården.

8.      Endre Olsen, døpt 9. november 1758. Trolovet 27. juli og gift 2. november 1789 med Berte Sofia Jansdatter Krukeholmen. Bodde på Krukeholmen, senere flyttet til Stavern.

      I listen fra 1734 står: ”Olle Andersen. Er broder til ovenmeldte Erich Andersen, og er i dette Tilfelde af lige beskaffenhed som hand.” I 1748 møtte Ola på tinget og fortalte at han var født på Hornø i Kville sogn, men reiste med sine foreldre til Norge i 1714 (-15), da han var 14 år. Siden hadde han oppholdt seg på Nøtterøy og Tjøme, og nå var han oldermann for losene som hans patent av 16. januar 1739 utviser.

      "Olle Andersen Wigwæring fød paa Wigsiiden" ble innsat som los 15. februar 1721. Han hadde ikke reist med skip og ikke avtjent krigstjeneste

 

Kirsti Larsdatter ble trolovet 4. november og gift (2) 30. november 1723[2] med Lars Rasmussen, født ca. 1684, trolig i Bohuslen, Sverige. Begravet 31. mars 1759, 75 år gammel.[3] Han kalles ”Lars Vikværing”. Han var en del av husholdningen her, og nevnes allerede i 1715. Ingen barn registrert. I en liste over svensker i Jarlsberg grevskap 29. november 1734 står det: ”Lars Rasmussen, svensk, Ernerer sig med Fiskerie. Er her til Landet ankommen i Marty Maaned 1715. Aarsagen dertil, beretter at være denne, at da hand og hands hustru Kirsten Larsdatter Orne (Hornø) boede paa Wiigsiden, haver de hiemt og dølget nogle Norske folk, som var rømt fra de Svenske, hvor de vare fangne, og da saadant, blev kundgiort Øvrigheden i Sverige, torde de icke bie der lenger. Beretter at have haft Salig Vice Statholder Kraghs Tilladelse at forblive her. Siger at have aflagt sin Allerunderdanigst Troskabs Æed for Magistraten i Christiania samme Aar 1715.”

 

1716 (1. september) ble innstevnet for retten, Lars Rasmussen på egne vegne, Kirsti Larsdatter på egne, samt hennes gamle fraværende mann Anders Eriksen og deres to sammenavlede sønner Erik og Ola Anderssønner, samt på hennes søster Kari Larsdatter, som er en enke og hennes sønn Erik (Larsen)s vegne. Det fortelles at de har bodd på Viksiden (Bohuslen), og at de måtte rømme derfra fordi de hadde huset noen norske folk, som hadde rømt fra Gøteborg. Anders Eriksen ble satt i fengsel på vann og brød, men fengselsstraffen ble opphevet av hans husbonde Obrist Løytnant Lillienhøøck. Anders og Kirsti giftet seg, men måtte tilbake i arresten. De valgte da å rømme og reise fra alt de hadde. Fikk bare med seg noen små redskaper. De bodde først i Drammen, før de kom til Nøtterøy. Almuen ble spurt om deres vandel og de fikk brev på at de hadde oppført seg ulastelig i liv og levnet, og fikk dermed bli på øya. Lars var stevnet i 1724 og stesønnen Erik Andersen var vitne.

 

*

 

Erik Andersen, født på en plass kalt Hornø under Herregården Stora Wrem i Kville sogn, Bohuslen, Sverige ca. 1699. Han vitner at han er 25 ½ år den 15. august 1724. Skifte 1753. Trolovet 2. mai og gift 13. juni 1726 med Ane Eriksdatter Skallestad, døpt 11. oktober 1701. Begravet 1. mars 1759, 60 år gammel. I listen fra 1734 står: ”Erich Andersen. Boende paa Pladsen Moevig, og ernerer sig med Fiskerie og at Lodße. Eer her til Landet andkommen med sine forældre ovenmelte Lars Rasmussen (feil, stefar) og Kirsten Larsdatter Orne (Hornø) i Marty Maaned 1715. Aarsagen dertil, er ligesom samme hands Forældres. Saa og tilladelsen at forblive her, ligeledes som deres. Wed det at hand er andtagen til Lods in Anno 1724 hafver hand aflagt sin allerunderdanigste Troskabs Æed.”

Barn:

1.   Ragnhild Eriksdatter, født ca. 1727. Trolovet 29. mai og gift 26. juni 1760 med enkemann Torstein Hansen Torød.

2.   Mari (Maren) Eriksdatter, døpt 13. oktober 1729. Trolovet 15. april 1758 fra Meum, og gift 2. januar 1759 med Henrik Nilsen Hella, døpt 17. november 1729. Død 1801. Kom til Nordre Hella under Vestre Nøtterøy.

3.   Anders Eriksen, døpt 3. mars 1732. Far: Erik Wigværing. Konfirmert 4. oktober 1750. Død før skiftet 1753, men ikke registrert begravet.

4.   Maria Eriksdatter, døpt 17. oktober 1734. Begravet 24. oktober 1734, 11 dager gammel.

5.   Maria Eriksdatter, døpt 2. februar 1736. 17 år i 1753. Det står ei Maria Eriksdatter Movik til konfirmasjon både i 1753 og i 1754, men det må være samme person. 17 år i 1753. 24 år, ugift og opholder seg hos svogeren Henrik Hella i 1760. Begravet fra Hella 5. Mai 1772, 35 år gammel.

6.   Kirsti Eriksdatter, døpt 25. februar 1739. Begravet 24. juni 1739, 4 måneder gammel.

7.   Kjersti Eriksdatter, døpt 27. november 1740. Trolovet 24. oktober 1765 og gift 9. januar 1766 med Jakob Kristensen Søndre Gipø.

 

1753 (21. juni) var det skifte i Movik etter Erik Andersen.[4] Arvingene var enken Anne Eriksdatter og barna: Ragnhild Eriksdatter, 25 år; Maren Eriksdatter, 23 år; Maria Eriksdatter, 17 år; Kirsten Eriksdatter, 12 år. På enkens vegne hennes salig manns bror Ole Andersen Sandø. Plassen Movik beskrives slik: ”Stærbboe huusene paa pladsen Movig ehr: 1 Stue med kackelovn og et Kiøcken med skorstene samt oven over et loft alt under et Tag med Tegl: Steen, item et gl: Pachuus og lade med Hoen Tæckning”. Samlet verdi av hus og løsøre var 84 daler.

 

1760 (23. april) var det skifte på plassen (Østre) Movik under Sem etter Anne Eriksdatter.[5] Barna: 1. Ragnhild Eriksdatter, 32 år, ugift og opholder seg på Movik. 2. Maren Eriksdatter, 29 år og gift med Henrik Nilsen på plassen Hella under Vestre Nøtterøy. 3. Maria Eriksdatter, 24 år, ugift og opholder seg hos svogeren Henrik Hella. 4. Kirsten Eriksdatter, ugift og tjener hos Ole Andersen Sandø på Tjøme.

 

Sannsynligheten er stor for at Erik var gift når han kom til Norge, for kirkebøkene forteller:

 

”Eric Vigværing, altså Erik fra Sverige og i dette tilfelle Bohuslenkysten får en sønn i 1718 og ei Kirsti Movik blir begravet 27. februar 1719.

Barn:

7.   Ole Eriksen, døpt 27. oktober 1718. Senere skjebne ukjent.

 

Erik Larsen Movik er fadder på Haukemyr 2. august 1733. Erik Larsen Movik og Hans Larsen Movik er faddere på Kråkerøy eie  Tjøme i 1743.

 

*

 

Peder Nilsen

 

*

 

Lars Torgersen fra Skaugen under Honerød på Tjøme, født ca. 1741 på Skauen. (Sønn til Torger Guttormsen. Død 21. mai 1771, 68 år gammel. Trolovet 26. mai fra Skarpeborge og gift i juni 1735 med Sissel Jørgensdatter Skarpeborge, død 16. februar og begravet 24. februar 1793, 82 år gammel. På Skaugen under Honerød.) Trolovet 4. oktober og gift 28. oktober 1766 med Margrete Jensdatter Bjørnebu, døpt . Død 20. februar og begravet 27. februar 1805 fra Knarberg, 61 år gammel. Personalia, se Søndre Knarberg under Søndre Nes.

Barn:

1.   Anne Larsdatter, døpt 13. september 1767. Konfirmert 27. oktober 1782.

2.   Torger Larsen, døpt 4. juni 1770. Til Myre under Trolltorød og Nedre Skjerve.

3.   Anders Larsen, døpt 1. januar 1773.

4.   Kristoffer Larsen, døpt 18. oktober 1775.

5.   Jens Larsen, døpt 19. februar 1780.

6.   Live Larsdatter, døpt 14. april 1782.

 

I 1780-årene ble han gjeldsbunden, særlig til Tangenfolket og Østre Movik kom under hammeren. De flyttet videre til mellom Kjøle, senere til Knarberg.

 

*

 

Anders Tordsen døpt 21. februar 1760 i Brevik. Død 1844. Trolovet 30. januar og gift (1) 28. desember 1784 med Inger Mattisdatter Kjøleløkka under Østre Kjøle, født 1762. Død 1786, 22 år gammel.  Gift (2) 24. januar 1788 i Tjølling med Torborg Paulsdatter Refsholt, døpt 9. april 1758 fra Refsholt i Tjølling (42 år i 1801). Død 1826. (Datter til Paul Andersen. På Refsholt.) Han var 41 år, fast los og husmann med jord i 1801 under Nedre Sem.

Barn i første ekteskap:

1.   Hans Andersen, døpt 20. november 1785. 15 år i 1801. Overtok gården, se nedenunder.

 

I tillegg bor i huset i 1801:

A. Helene Trulsdatter, tjenestepike, 26 år og ugift. (Fra Gåsøy).

B.  Peder Pedersen, losdreng, 41 år og ugift.

 

Ole Eriksen, døpt 6. april 1791. Mor: Thorine Jensdatter Bolæren. Far: Erik Bertelsen i Østre Movik. Om Erik, se Søndre Vollen under Nedre Sem.

 

I denne tiden finner vi også Anders lillebror her:

 

 

Anders Torsen som kalles ”den yngre” i kirkeboka. Døpt 19. desember 1775 fra Brevik. Trolovet 14. april og gift 24. juni 1806 med Inger Gundersdatter Vestre Kjøle.

Barn på Østre Movik:

1.   Thor Henrik Andersen, født 10. august og døpt 17. august 1806.

2.   Gunhild Maria Andersdatter, født 11. Oktober og døpt 17. Oktober 1808.

3.   Christiana Andersdatter, født 14. mai og døpt 19. mai 1811.

 

De flytter videre til Valders.

 

*

 

Skipper Hans Andersen, døpt 20. november 1785. 15 år i 1801. Død 1857. Ble trolovet 11. Oktober 1811 med enken Anne Kristine Andersdatter Lilledal fra Stavanger, med siste bopel Strømsø i Buskerud. I kirkeboka får vi da denne historien. Efter ordentlig skeedte Udlysning afreiste hun til Strømstad den ?? Febr. 1812, vid. Pag. 398. Da Matros og Ungkarl Hans Anderssen Østre Movig har forlangt sin til Egteskab ?? med den for Enke sig ubeviisligen udgiven Anne Christine Andersdotter Lilledal fra Stavanger den 11te Oct. 1811 imod forløfte af Hans 2de Brødre Anders Thorsen Østre Movig og Matthis Thorsen Øvre Buerstad gjorde Anmældelse og den derefter fra Prædikestolen anordningsmæssig skede Tillysning tilbagekaldet og ophævet hvormed Hun ogsaa baade for mig og efter Jens Michelsen Kjøløes og Hans Hustrues Berthe Andrea Thorsdotters troeværdige Vidnesbyrd ved sin sanneste Nærværelse her i Sognet i forrige Aars Augusti-Maaned tydeligen tilkjændegav sin Tilfredshed. Saa bliver saadan deres med fælles Samtykke ophævede Forlovelse i Overensstemmelse med Forordningen af 19de Feb. 1783 her indført og af førstbenævnte Person saavel som og af fornævnte Vidner tilført benævnte Qvindes samtykke til Ophævelsen og den foruden baade af mig og begge mine Medhjælpere underskreven ligesom og den i Aaret 1811 om deres Forlovelse skede Tillysning skal ved første i Nøtterøe Kirke holdende Søndags-Gudstjeneste fra Prædikestolen igjen aflyses og bekjændtgjøres. Nøtterøe Præstegaard den 6te Sept. 1813. Hans Anderssen Movig. Jens Michelsen Kjøløe. Berthe Andrea Thorsd. Peder P.O.S. Olsen Føkaas, Peder Iversen Gunnestad, Sognepræstens Medhjælpere. Med iholden Pen. W. Falck. Forbemeldte Forlovelses Ophævelse blev i allerunderdanigst ifølge næstforanførste Forordning bekjændtgjort og tilbagelyst den 19de September 1813, den 14de Søndag efter Trin. fra Prædikestolen i Nøtterøe Kirke.” Gift (2) 31. Mai 1815 (Vielsebrevet datert 14 April 1815) med Anne Maria Anunsdatter Østre (Mellom) Kjøle, født 1792. Død 1819. Gift (3) 8. Januar 1822 med Ragnhild Nilsdatter Anilrød, født 1780. Død 1856.

Barn i første ekteskap:

1.   Berte Andrea Hansdatter, født 16. September og døpt 20. September 1815 fra Mellom Kjøle. Gift 21. Januar 1840 med Anun Hansen Vestre Kjøle.

 

Uplassert under Movik

 

Johanne Tønnesdatter Movik, født ca. 1685. Fadder 17. oktober 1734. Begravet 11. desember 1735, 50 år gammel. Hvis hun er fra Nøtterøy, kan hun ha vært en ukjent datter av Tønnes Andersen på Østre Smidsrød, uten at dette er bevist.[1] Faren kalles her feilaktig Ole Pedersen.

[2] De måtte da søke, siden de var i slekt i forbudt ledd.

[3] Fadder 17. oktober 1734.

[4] Skifteprot. 7, 1746-1755, side 430.

[5] Skifteprot. 8, 1755-1761, side 369.