Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

ØSTRE SMIDSRØD

Kalles også Øvre Smidsrød

Gårdsnr. 7.

 

B r u k e r e

 

Peder Eriksen Smidsrød. Nevnt 1591-1618. Trolig gift med den ”Guru Smidsrød”, vel Guri/Guro, som nevnes i Landskatten 1622. Han hadde på slutten en medbruker sier Lorens Berg.

Lagrettemennene Tosten Ekenes, Arne Nøtterøy og Oluf Gunnestad gjør vitterlig at de dagen etter St. Lucia dag (14. desember) 1591 var i herr Laurits stue i Tønsberg fordi Peder Eriksen hadde bedt dem om det. Peder ville leie Smidsrød av herr Laurits.

Peder forpliktet seg til å oppfylle sitt forhold til herr Laurits på beste måte, og at hverken han eller hans folk skulle gjøre herr Laurits og hans folk noen urett, ei heller gjøre noe skade på hans eiendom. Dette ga de tre menn herr Laurits hånden på at de ville svare for. Men dersom Peder ikke holder det han har lovet, da skal han frivillig forlate Smidsrød. De tre menn har også overfor herr Laurits gått god for åbot og landskyld av Smidsrød for Peder dette åremålet.

 

Det gikk ikke helt smertefritt, for bakpå dette brevet kan vi lese:

 

(15)94

Tredie dag Pings kom Peder y sin gaard och offuerskende Mari for hun lader mine suin vdi gaden effter mi’ befaling, oc fordi hand icke gerder om sin Eng oc der af(   ) komer der ind.

 

(15)96

Strax effter ieg haffde affhøyet min østre engh och hand haffde sit hø y huus aff den part aff Sin eng nest omkringh Sin gierde gaff hand Marin Christophers Som da vor mi* bokone loff ath driffue sith igenno Sin hauge oc offuer Sin affhøyede eng der offuer Skende hand hende oc meg desligeste der ieg talede hannom til derfore.

 

(15)98

Paa Sanctj Hans halshuggelsis dag offuerskende hand mi’ hustru oc mi’ dreng oc vor effter mi’ dreng med och dragit ver..ge oc mange Skendz ord vdløste ec’.

 

Barn:

1. I knektemanntalet 1611 nevnes en Peder Pedersen Smidsrød. Kanskje han hører til her.

 

*

 

Kristen Smidsrød, nevnt 1625-1660. Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Christen Smitzrød till Ko. Ma. smør 3 pd., malt ½ schippd. (Er) 1 ½ schippd. Ko. Mayt. bøxsellen. Skatt 4 dr.” Kristen Smidsrød betalte tredjeårstake i 1637 av 1 ½ pd smør ½ skp malt.

 

I koppskatten 1645 betaler Kristen og Rasmus Smidsrød for seg og sine koner og to piker (tjenestepiker) – ½ daler.

 

*

 

Medbruker:

 

Rasmus Olsen, født ca. 1603 (62 år i 1665). Nevnt ca. 1640-1690. Kanskje gift med Maren Smidsrød, født ca. 1615. Begravet 6. oktober 1697 fra Vår Frues kirke, Tønsberg, 82 år gammel. Det er imidlertid ikke bevist. Rasmus betaler første take i 1641 på Smidsrød, av skyld ½ skippund malt ½ løp smør, "som Kristen hannem oploed".

Barn:

1.   Nils Rasmusen, født ca. 1647. 18 år i 1665 og soldat.

2.   Ola Rasmusen, født ca. 1649. 16 år i 1665. Kom kanskje til Horperød uten at dette kan bevises.

3.   Kjell Rasmusen, født ca. 1650. 15 år i 1665 og tjenestedreng i Tønsberg

 

*

 

Rundt 1690 blir gården delt i to bruk. Imidlertid har gården blitt delt opp i ennå en part etter 1706 og før 1708. Uvisst hvilket av bruka denne delen gikk ut fra, eller om det var litt av begge. Etter 1720 kunne det være opp til fire brukere, men så mange hadde vanskelig for å greie seg på gården og det var derfor lenge stor armod her, skriver tidligere bygdeboksforfattere.

 

Første halvdel

Fra før 1691-ca. 1761

 

Tønnes Smidsrød. Nevnt 1687-1691. Begravet 6. juni 1691. Dette må være samme som Tønnes Andersen som ble trolovet 10. november og gift i desember 1687 med Inger Nielsdatter Smidsrød. Han er feilaktig plassert på Søndre Smidsrød i bygdebøkene, hvor det var en Tønnes samtidig.

Barn:

1.   Inger Tønnesdatter, døpt 19. oktober 1690. Trolig trolovet fra Medø elle Mo på Tjøme 4. desember 1721 og gift 6. januar 1722 med Gunnar Kristoffersen Gunnarsrød på Tjøme, født ca. 1681. Død 1750, 69 år gammel. Kom til Medø på Tjøme.

 

Johanne Tønnesdatter Movik, født ca. 1685. Fadder 17. oktober 1734. Begravet 11. desember 1735, 50 år gammel. Hvis hun er fra Nøtterøy, kan hun ha vært en ukjent datter av Tønnes Andersen på Østre Smidsrød, uten at dette er bevist.

 

1691 betalte Hans og Tønnes Østre Smidsrød resterende skatter og avgifter på 2 daler 1 ort 18 skilling.

*

 

Johan: (nes) Smidsrød. Han var trolig bruker her på østre gården i 1697. Dette er Johannes Olsen fra Mellom Smidsrød. Død 1741 på Østre Sem. Trolovet 18. desember 1694 og gift 11. februar 1695 med Helvig Pedersdatter Nordre Sande, død 1747 på Østre Sem. Drev ½ gården Nordre Sande fra ca. 1694. I 1697 på Østre Smidsrød. I husmannsplassen Nordre Hella 1700-1706. Flyttet til Mellom Kjøle. Personalia, se Mellom Kjøle.

Barn født på Smidsrød:

1.   Kirsti Johan: (nes)datter, døpt 1. juni 1697. Begravet 29. oktober 1732 fra Mellom Kjøle, 35 år gammel.

 

*

 

Gunder Anundsen, født ca. 1654 (52 år i 1706). Begravet 3. januar 1743, 94 år gl. Fra Jakobsrød under Teie (1665). Trolovet 11. oktober 1695 med Kirsti Anundsdatter, som da kalles Smidsrød. Begravet 9. september 1730. Så må de ha flyttet til en av Elgestad gårdene, for året etter får ”Gunder Helgestad” en datter der med det spesielle navnet Årsle som er navnet på Gunder Smidsrøds datter i 1716. Trolovet 15. mars og gift (2) 5. juli 1731 med Mari Kristensdatter, født ca. 1701. Begravet 7. august 1741, 40 år gammel. Skifte 14. september 1741. Her møter hennes søster Anne Kristensdatter på Nordre Smidsrød. Ingen barn i dette ekteskap. (Kanskje datter til Kristen Sørensen, født ca. 1659. Begravet 27. mars 1740 fra Nordre Smidsrød, 81 år gammel.) Gunder er bruker på ½ gården i 1706. Skal også ha bodd på en av Kjølegårdene.

Barn:[1]

1.   Årsle Gundersdatter, døpt 17. januar 1696 fra Elgestad.[2] Ikke registrert begravet. Gift 20. januar 1716 med Lars Nilsen, døpt 12. august 1687 på Øvre Sem. 16 år, ungkar og født på Nøtterøy i 1706 da han er tjenestegutt på Nordre Øre. Begravet 23. april 1746, 56 år gammel. Medbrukere på Østre Smidsrød. Lagrettemann i 1730.

      Barn:

      1.   Marta Larsdatter, døpt 24. juni 1717. Konfirmert 17. mars 1734, sammen med søsteren Berte. Fadder 20. november 1756.

      2.   Berte Larsdatter, døpt 8. desember 1718. Konfirmert 17. mars 1734, sammen med søsteren Marte. Trolovet 14. desember 1742 og gift (1) 11. februar 1743 med Nils Andersen Søndre Holmen. Overtok gården. Se nedenunder.

      3.   Ola Larsen, født 1718. Konfirmert 1740. Død 27. november og begravet 3. desember 1791, 73 år gammel på Øvre Tanstad. Trolovet 4. juni og gift 19. oktober 1745 med enken Berte Hansdatter Øvre Tanstad. Og kom dit, bruksnr. 16.

      4.   Mari Larsdatter, døpt 29. september 1723. Begravet 4. mars 1725.

      5.   En datter, døpt 8. desember 1725. Må ha dødd liten.

      6.   Anders Larsen, døpt 26. april 1729. Begravet 15. mai 1729.

      7.   Kari Larsdatter, døpt 1. juni 1730. Konfirmert 8. januar 1747. Trolovet 28. mai og gift 26. oktober 1754 med ”Dragoun ved Sgr. Major Hvidtfeldts Compagnie”, Kristen Sørensen. På Øvre Kolberg under Nordre Smidsrød fra 1756.

            Barn født på Østre Smidsrød:

            1. Anne Maria Kristensdatter, døpt 27. desember 1754.

      8.   Kirsti Larsdatter, døpt 25. januar 1733. Begravet 25. mars samme år, 8 uker gammel.

      9.   Nils Larsen, døpt 4. juni 1735. Begravet 16. august 1736, 1 ½ år gammel.

      10. Gunhild Larsdatter, døpt 15. februar 1739. Begravet 12. oktober 1739, ½ år og 7 uker gammel.

 

Gunder Amundsen Søndre Smidsrød er reservesoldat i 1686. Han ble innrullert i 1682. Gunder Amundsen stiller som soldat for Ekenesgårdene i 1691, da han er bosatt der.

 

1741 (14. september) ble det holdt skifte på (Østre) Smidsrød etter Maren Kristensdatter.[3] Enkemannen var Gunder Anundsen. Tilstede var den avdødes søster Anne Kristensdatter, bosatt på Nordre Smidsrød.

 

*

 

Nils Andersen fra Søndre Holmen. Ikke registrert begravet. Trolovet 14. desember 1742 og gift (1) 11. februar 1743 med Berte Larsdatter Østre Smidsrød, døpt 8. desember 1718. Var vel medbruker med svigerfaren fra 1743 og død før 1745.

Barn:

1. Kirsti Nilsdatter, døpt 21. november 1743.

 

Berte ble trolovet 9. november og gift (2) 29. desember 1745 med enkemann Ola Eriksen Dalekar. (Dalekarl). Født ca. 1700. Begravet 16. mars 1759, 59 år gammel. Fra Sverrig” står det når hans datter blir døpt i Tønsberg i 1735. Bruker på Smidsrød 1745-1759.

Barn:

2.   Anne Malene Olsdatter, døpt 7. august 1746. Død 23. januar 1811. Trolovet 26. oktober og gift 28. desember 1773 med Peder Iversen Vestre Gunnestad, og kom dit. (Bruksnr. 4.)

3.   Nilia Olsdatter, døpt 13, januar 1748. Begravet 21. oktober 1754, 6 år gammel.

4.   Erik Olsen, døpt 28. desember 1749. Begravet 13. januar 1750, 3 uker gammel.

5.   Erik Olsen, døpt 30. januar 1751. Bosatt i Tønsberg.

6.   Kirstine Olsdatter, døpt 30. april 1753. Konfirmert 19. oktober 1777.

7.   Nils Olsen, døpt 10. november 1755. Trolig gift 6. januar 1784 ”Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse af 28de Nov. 1783 Hjemme i Huuset ægteviede”, med Enken etter Halvor Andersen Stangeby på bruksnr. 18, Sissel Olsdatter.

 

Ola hadde vært gift (1) gang med Anne Malene Olsdatter. Skifte 21. mai-7. november 1744. Bodde i Laurentiuskirkens sogn i Tønsberg. Ola kalles da Skomaker.

Barn:

1.      Erik Olsen, 16 år i 1744. Begravet 2. oktober 1746 fra Østre Smidsrød, 19 år gammel.

2.      Ole Olsen Dalekarl. 14 år i 1744. Konfirmert på Nøtterøy 25. februar 1748. Trolovet 25. januar og gift 6. mars 1754 med piken Inger Halvorsdatter Stangeby. På Stangeby og Rønningen. Skifte etter Inger Halvorsdatter i Tønsberg 16. desember 1779-8. februar 1780. Personalia, se Rønningen.

3.      Maren Kathrine Olsdatter, døpt 14. januar 1735 i Laurentius kirke i Tønsberg. 9 år i 1744. Konfirmert på Nøtterøy i 1754. Trolig i tjeneste i Melsomvik i 1760, da hun er fadder. Trolovet 4. april 1761 i Stokke med Kristian Jensen Valberg. De bosatte seg i Melsomvik.

4.      Kathrine Olsdatter, døpt 26. april 1744 i Sank Laurenti kirke, Tønsberg 1 måned i 1744. Trolovet 14. mars og gift 5. desember 1772[4] med Peder Pedersen Holmens Eng. Se Holmen Eng under Teie. De flyttet til Narverød i Slagen.

 

 

Berte ble trolovet 6. juli[5] og gift (3) 14. oktober 1761 med Svend Hansen, fra Sverige. Kom til Herstad.

 

Andre halvdel

Fra før1690-ca. 1773

 

Dette var halve gården i 1706. Imidlertid har gården blitt delt opp i ennå en part før 1708. Uvisst hvilket av bruka denne delen gikk ut fra, eller om det var litt av begge.

 

 

Hans Torgeirsen, født ca. 1655 (51 år i 1706). Begravet 29. mars 1720, 63 år gammel. Gift.

Hans er bruker her i 1690-1720. Lagrettemann i 1690-1705. 1691 betalte Hans og Tønnes Østre Smidsrød resterende skatter og avgifter på 2 daler 1 ort 18 skilling.

 

*

 

Klaus Jespersen, født ca. 1674 i Onsøy, Østfold. (32 år i 1706). Død 27. juni 1740, 68 år gammel.[6] Trolovet 21. oktober 1703 og gift 21. januar 1704 i Slagen med Alet (Alhed) Torsdatter, født ca. 16??. Begravet 28. mai 1741[7]. Han er husmann på Krika på Veierland i 1706, da gift og 32 år gammel. Familien bodde på Meum eie i 1710. Nevnt her fra 1723.

Barn i andre ekteskap:

1.   Jesper Klausen, døpt 30. mars 1704 i Vår Frues kirke, Tønsberg. 2 år og hjemmeboende i 1706. Faddere: Hans Bertelsen Harboe, Paulus Jonsen, Margret Mesters og Marte, tjener hos R. Gift (1) 1. januar 1728 i Strømmen med Anne Olsdatter. Gift (2) med Anne Nilsdatter.

      Barn i første ekteskap:

1.      Ole Jespersen, døpt 1. august 1728 i Strømmen. Faddere: Nils Klemetsen, Lars Tostensen, Maren Hans Odsens, Sara Rød, Åse Nilsdatter.

2.      Alhed Jespersdatter, døpt 1. april 1731. Faddere: Jens Jakobsen, Ole Andersen, Bent Iversen, Anne Jan Jottas, Birte Ole Vigværings.

3.      Claus Jespersen, døpt 15. april 1733. Faddere: Nils Klemetsen, Lars Tostensen, Anne Jan Jotas, Ole Andersen, Jøran Toresdatter Rød. Gift 21. juli 1753 i Strømmen med Inger Maria Simensdatter. Mange barn. Bosatt i Strømmen.

4.      Nils Jespersen, døpt 23. oktober 1735. Faddere: Ole Bentsen, Johannes Jakobsen, Anne Jan Jotas, Sara Ole Bakkens, Åse Nilsdatter. Gift med Anna Nilsdatter. Bosatt i Strømmen. Barn.

5.      Jørgen Jespersen, døpt 9. november 1738 i Strømmen. Tvilling. Faddere til begge: Jon Knudsen, Søren Mortensen, Elias Rolfsen, Iver Olsen, Nils Jonassen, Anne Knudsdatter, Sara Andersdatter, Berte Nilsdatter, Berte ”Møkerlings”, Anne Jørgensdatter. Begravet 12. januar 1743 fra Vår Frues kirke, 4 år gammel.

6.      Marte Jespersdatter, døpt 9. november 1738 i Strømmen. Tvilling. Begravet 2. juni 1742, 2 ½ år gammel fra Vår Frues kirke. Paa Graabrødre Kirkegaard jordet.”

      Barn i andre ekteskap:

7    Knut Jespersen, født ca. 1741. Begravet 18. mai 1742, ½ år gammel fra Vår Frues kirke. Graabrødre jordet.”

8.   Thor Jespersen, døpt 23. august 1741 på Nøtterøy. Faddere: Inger Andersdatter Smidsrød, Hos Anders Skjerve Anne Jonsdatter Skjerve, Hans Ødegården, Tor Andersen Smidsrød, Hans Sørensen Smidsrød.

2.   Tor Klausen, født ca. 1706 (i Stokke?). ½ år i en sjølegd fra 1706.

3.   Margreta Klausdatter, døpt 21. september 1710 fra Meum eie. Trolovet 1737 og gift 2. januar 1738 med Hans Sørensen Skollerød i Sem.[8] Overtok gården. Se nedenfor.

 

*

 

Hans Sørensen, døpt 18. august 1709 fra Skollerød i Sem. Begravet 3. november 1768, 61 år gammel. (Sønn til Søren Larsen Skollerød, født ca. 1675. Død 1741, 76 år gammel og 1. kone Mari Sørensdatter, født ca. 1665. Død 1717, 52 år gammel.) Trolovet 1737 og gift 2. januar 1738 med Margreta Klausdatter Østre Smidsrød, født ca. 1710. Begravet 1. juni 1773, 63 år gammel. Nevnt fra 1734. Overtok gården fra 1739 og drev til ca. 1761. Enken er her til 1773.

Barn:

1.   Søren Hansen, døpt 11. februar 1739. Faddere: Inger Søndre Smidsrød, Mari Nedre Smidsrød, Lars Nilsen Østre Smidsrød, Ole Andersen Østre Smidsrød, Halvor Sørensen fra Sem sogn.

2.   Alethe Hansdatter, døpt 26. mars 1742. Faddere: Inger Andersdatter Vestre Smidsrød, Anne Rasmusdatter Mellom Smidsrød, Marthe Hansdatter Vestre Smidsrød, Thomas Rasmussen Mellom Smidsrød, Ole Larsen Østre Smidsrød. Trolovet 14. april og gift 10. november 1762 med ungkar Anders Jansen. Bosatt på Mellom Smidsrød i 1765.

3.   Arne Hansen, døpt 4. mars 1745. Faddere: Inger Andersdatter Vestre Smidsrød, Berthe Larsdatter Nordre Smidsrød, Ole Jakobsen Nordre Smidsrød, Ole Pedersen Østre Smidsrød, Lars Tønnesen Vestre Smidsrød.

     

Østre Smidsrød

Del 3 fra før 1708-ca. 1757.

 

Hvor stor denne parten av Østre Smidsrød var vites ikke. I 1706 er gården delt i to parter, men det virker som om det ble skilt ut en tredje part før 1708.

 

Anders Nilsen. Trolovet 29. september og gift 26. november 1708 med Gunhild Olsdatter, født ca. 1675. Død 26. mai 1741, 66 år gammel.[9] Til Østre Smidsrød står det i kirkeboka. Anders kan være den samme vi finner i 1706 som: Anders Nielsen, 23 år, ungkar, født på Nøtterøy og tjener på Øre. Bruker her fra 1708.

Barn:

1.   Ola Andersen, døpt 13. september 1709. Overtok gården. Se nedenunder.

2.   Peder Andersen, døpt 15. august 1713. Det må være han den ”Peder Andersen Smisrød” som er fadder på Herstad 2. mars 1738.

3.   Datter, døpt 7. september 1715.

 

*

 

Ola Andersen, døpt 13. september 1708.[10] Begravet 26. april 1739, ”Falt over bord af Thor Buerstads skude”. Trolovet 8. oktober og gift 12. november 1733[11] med Marte Hansdatter Vestre Gunnestad, døpt 13. september 1710. Tvilling. Begravet 9. november 1782 fra Østre Sem, 73 år gammel. Bodde her på Østre Smidsrød.

Barn:

1.   Anders Olsen, døpt 4. juli 1734. Faddere: Eli Olsdatter Øre, Mari Olsdatter Søndre Smidsrød, Claus Jespersen Østre Smidsrød, Hans Pedersen Gunnestad, Thomas Rasmussen Mellom Smidsrød.

2.   Mari Olsdatter, døpt 16. desember 1736. Faddere: Birthe Tanstad, Ane Andersdatter Smidsrød, Kristoffer Pedersen Smidsrød, Lars Nilsen Østre Smidsrød.

3.   Ola Olsen, døpt 9. august 1739 (etter farens død). Død på Gunnestadløkka 1804, 66 år gammel. Faddere: Birthe Tanstad, Margrethe Smidsrød, Kristoffer Smidsrød, Thomas Smidsrød, Ingebret Anundsen Øre. Trolovet 6. september og gift (1) 28. november 1759 med Nilia Hansdatter Bjørnebu, født 1730. Trolovet 23. november 1789 og gift (2) 21. januar 1790 med Anne Hansdatter Steinmalen, født ca. 1756 (45 år i 1801). Først på Mellom Sem, siden Svensrød og så til Gunnestadløkka under Vestre Gunnestad.

 

Marte trolovet 29. november og gift (2) 28. desember 1742 med Ola Pedersen Østre Sem, født 1724. Død ca. 1780 på Østre Sem sier Lorens Berg, men han er forlover fra Østre Sem i 1784.

Barn født på Østre Smidsrød:

1.   Jens Olsen, døpt 4. oktober 1743.

2.   Maria Olsdatter, døpt 12. oktober 1746.

3.   Anders Olsen, døpt 17. oktober 1749. Trolovet 7. november og gift 28. november 1776 med Maria Kristoffersdatter Øre. På Solie under Østre Sem 1777-79. Flyttet til Østre Sem. Personalia se der.

4.   Mari Olsdatter, døpt 1. oktober 1752.

5.   Nils Olsen, døpt 21. august 1755.

 

Bodde her 1743-1757 da de flyttet til Østre Sem. Personalia, se under Østre Sem.

 

*

 

Nils Andersen, født ca. 1715. Begravet 30. november 1771, 56 år gammel. Trolovet 11. juli som Musqueteer ved Hr. Obriste von Uldrichsdals Lif=compagnie” og gift (1) 29. august 1741 med enken Mari Torbjørnsdatter Sandbekk på Tjøme. Begravet 9. mai 1753 fra Gunnarsrød, 50 år gammel. Trolovet 8. april og gift (2) 9. juni 1754 med Anne Kristoffersdatter Gunnarsrød. På Gunnarsrød på Tjøme 1741-1757 og på Østre Smidsrød fra 1757-1771.

Barn i første ekteskap:

1.   Anders Nilsen, døpt 12. august 1742. Trolig død liten. Skjebne ukjent.

2.   Anne Marie Nilsdatter, døpt 1. august 1745. Død 1797, 53 år gammel. Trolovet 2. desember 1777 gift 8. januar 1778 med Ola Halvorsen Oppegård på Tjøme.

Barn i andre ekteskap:

3.   Anders Nilsen, døpt 25. august 1754 fra Gunnarsrød. Begravet 20. juni 1761 fra Østre Smidsrød, 5 ½ år gammel.

4.   Anders Nilsen, døpt 8. juni 1756. Skjebne ukjent.

2.   Marta Nilsdatter, døpt 18. desember 1757 fra Østre Smidsrød.[12] Trolovet 24. februar fra Agerup og gift 14. desember 1780 med enkemann Paul Villumsen Torød.

3.   Kristina Nilsdatter, døpt 28. oktober 1759. Konfirmert 19.oktober 1777. Trolovet 15. desember 1785[13] fra Torød og gift 31. januar 1786 med ”Ungkar og Avskediget Landsoldat Kristoffer Gjermundsen fra Eik i Slagen. På Ødegården under Teie.

4.   Jakob Nilsen, døpt 21. desember 1760. Begravet 21. juni 1761, ½ år gammel.

5.   Andreas Nilsen, døpt 7. mai 1762. Begravet 22. februar 1765, 3 år gammel.

6.   Jakob Nilsen, døpt 7. juli 1765. Begravet 31. oktober 1765, 17 uker gammel.

7.   Andreas Nilsen, døpt 8. februar 1767. Trolovet 6. februar fra Torød og gift 24. februar 1794 med Susanna Larsdatter Vestre Oterbekk, og kom dit.

8.   Søren Nilsen, døpt 12. juni 1770. Trolovet 30. oktober fra Torød og gift 17. desember 1789 med Johanne Maria Johannesdatter Middelborg. Han bodde hos sin søster på Torød, da han ble gift. Kom til Middelborg.

 

Denne parten må ha gått tilbake og blitt fordelt på bruksnr. 1 og 2.

 

Østre Smidsrød

Kalt Smidsrød-Skjæret

Bruksnr. 1.

 

Kasper Håkonsen, født ca. 1745. Død 1808, 63 år gammel. (Sønn til Håkon Abrahamsen, (død 1785 på Meø på Tjøme, 69 år gammel), og Mari Ambjørnsdatter Nordre Fen i Stokke, (Død 1777 på Brunstad, 56 år gammel). På Nordre Fen i Stokke.) Trolovet 11. januar og gift 1. mars 1770 med Mari Hansdatter Søndre Smidsrød.

Barn:

1.   Arne Kaspersen, døpt 21. februar 1775. Døde ung. Trolovet 28. juli og gift 18. oktober 1796 med Karen Maria Rasmusdatter Bugården. Her på Østre Smidsrød 1796-1804. På Kolberg i 1807. Se under Nordre Smidsrød.

      Barn på Østre Smidsrød:

      1.   Maren Anne Arnesdatter, født 27. oktober og døpt 30. oktober 1796.

      2.   Søren Arnesen, født 8. juli og døpt 14. juli 1799. Død 7. juni og begravet 11. juni 1800, 11 måneder gammel.

      3.   Anne Maria Arnesdatter, født 13. juni og døpt 18. juni 1801.

      4.   Maren Arnesdatter, født 23. mai og døpt 27. mai 1804.

2.   Hans Kaspersen, døpt 19. november 1779. Begravet 22. juni 1780, 7 måneder gammel.

3.   Søren Kaspersen, døpt 29. desember 1782. Død 7. mars og begravet 12. mars 1788, 6 år gammel.

4.   Margreta Kaspersdatter, døpt 19. april 1789. Død 1819, 31 år gammel. Trolovet 8. november 1810 og gift 3. januar 1811 med Lars Kristiansen, født ca. 1788 på Gjerstad i Tjølling. Overtok gården. Se nedenunder.

 

Fra denne gården har vi følgende: Begravet 6. april 1782. Den af Tønsberg for et Par Aar siden undvigte Ole Holmen og hans til Christiania Tugthuus dømte, og nu værende Hustrue Ingeborg Otterbæk deres her til Opfostring hos Casper Haagensen Østre Smidsrød hensatte Søn”. Om dem, se Østre Oterbekk. Han het Erik Olsen, og ble 2 ½ år.

 

*

 

Lars Kristiansen, døpt 27. april 1788 fra Søndre Gjerstad i Tjølling. (Sønn til Kristian Larsen, fra Ormestad i Sandeherred, død 1809, 61 år gammel, og første kone, Grete Gjestsdatter, født 1753. Død 1790. På Søndre Gjerstad i Tjølling.)  Trolovet 8. november 1810 ”Sidst fra Laurvigen, ellers fra Gjærrestad i Tjølling Sogn” og gift 3. januar 1811 med Margreta Kaspersdatter Østre Smidsrød, døpt 19. april 1789. Død 18. desember på Østre Smidsrød, og begravet 28. desember 1819, 30 ¾ år gammel.

Barn:

1.   Kristian Larsen, født 17. september og døpt 24. september 1811.

2.   Kasper Larsen, født 26. februar og døpt 5. mars 1819. Tvilling. Død trolig liten.

3.   Søren Larsen, født 26. februar og døpt 5. mars 1819. Tvilling.

 

Lars drev bruket her fra 1811, til han giftet seg igjen i 1823 og flyttet til Nedre Tanstad. Lars ble gift (2) 23. oktober 1823 med enken Karen Anne Jakobsdatter Nedre Tanstad, da 35 år gammel.

 

 

 

 

Østre Smidsrød

Bruksnr. 2

Nordre part

Dette er "Nøtterøyhuset" som står på Slottsfjellmuseet i dag.

 

Østre Smidsrød ble delt i jevnstore bruk, og dette er hovedhuset på bruk 2 som ble flyttet til fylkesmuseet i 1940. Her ser vi huset med uthusene på sin plass på Smidsrødhaugens nordøstre skråning.[14]

 

Anders Andersen, født ca. 1721 (10 år på skiftet etter farsøsteren på Råstad i Stokke i 1731). Fra Lågerød i Stokke. (Sønn til Anders Andersen, død før 1731, og Berte Svendsdatter Lågerød, død 1744. på Lågerød.) Begravet 12. juni 1779, 60 år gammel. Trolovet 10. oktober[15] og gift 12. november 1750 i Stokke med Mari (Maren) Hansdatter, født ca. 1708. Død 7. mars av alderdom, og begravet 15. mars 1786, 78 år gammel. På ”Kullebond” (Kølabånn) i Stokke 1756. På (Østre?) Kjøle i 1758. Her fra 1761.

Barn:

1.   Anders Andersen, døpt 4. september 1756 fra ”Kullebond” (Kølabånn) i Stokke. Faddere: Nils Søndre Råstad, Jakob Paulsen i Tønsberg, Peder Nilsen V. Kleppan, Anne Sophia Gram i Tønsberg, Kirsten Andersdatter. Overtok gården, se nedenunder.

2.   Hans Andersen, døpt 20. august 1758 fra Kjøle.

 

1779 (12. oktober) var det skifte på Smidsrød etter Anders Andersen. Enken var Mari Hansdatter. Barn: 1. Anders Andersen, 23 år og hos moren på Smidsrød. På skiftet møter farbroren Torkild Andersen Søndre Fen i Stokke. Boet hadde gjeld til en Anders Hansen Lunden i Stokke.

 

*

 

Anders Andersen, døpt 4. september 1756 fra ”Kullebond” (Kølabånn) under Nordre Råstad i Stokke. Han kalles 24 år på skiftet etter farens søster Ingeborg i 1781 og sies bosatt på Smidsrød. Død 8. februar og begravet 14. februar 1815, 58 år gammel. Trolovet 11. november 1788 og gift 14. januar 1789 i Stokke med Line (Lene) Gulliksdatter, født ca. 1758. (Hun var 4 år på skiftet etter moren Gunhild Larsdatter på Bærefjell i 1763.) Konfirmert fra Kile i Stokke 17. juli 1774, 17 år gammel. Død 3. mars og begravet 10. mars 1832, 74 år gammel. (Datter til Gullik Olsen og Gunhild Larsdatter på Søndre Bærefjell under Døvle.)

Barn:

1.   Mari (Maren) Andersdatter, født 6. september og døpt 12. september 1800. Gift 1. august 1816 med Peder Abrahamsen Mellom Smidsrød. De overtok gården. Se nedenunder.

 

*

 

Peder Abrahamsen, født 1792 på Mellom Smidsrød. Gift 1. august 1816 med Mari (Maren) Andersdatter Østre Smidsrød, født 6. september og døpt 12. september 1800.

 

Uplassert på Østre Smidsrød

 

Elisabet Olsdatter. Konfirmert fra Østre Smidsrød i 1780. Dette er trolig henne som blir gift i 1796 med Kristen Pedersen Nordre Munkerekka og kommer til Nordre Smidsrød eiet (Nordre Smidsrødhagan). Personalia, se der.[1] Både Lorens Berg og Sigurd Unneberg har gjort Årsle til søster av nedenfor nevnte Berte, gift med Nils Andersen Holmen. Dette er feil. Berte er født i 1718 som datter av Årsle Gundersdatter og Lars Nilsen.

[2] Lorens Berg kaller henne også Ursulla. Side 317.

[3] Skifteprot. 6, 1738-46, side 365b.

[4] Forlovere: Ole Olsen Dalekar, Tønsberg og Abraham Christensen Deje Borge i Stokke

[5] Forlovere: Jens Ollerød og Ole Larsen Tanstad.

[6] Fadder 1733-35

[7] Hun kalles da 38 år gammel, men dette må være feil. Man blir vel sjelden gift som 1-åring.

[8] Fadder   23.4.1738.

[9] Fadder 15/2 1739 til Lars Nilsen Østre Smidsrøds datter Gunhild.

[10] Fadder 11/2 1739.

[11] Forlovere: Anund Olsen Øre og Christen Jensen Ø. Gunnestad.

[12] Farens etternavn er her feilaktig skrevet Gundersen.

[13] Forlovere: Povel Wilhelmsen Torød og Albret Svendsen Torød.

[14] Foto: Riksantokvarens antokvariske arkiv.

[15] Forlovere: Iver Gjennestad og Torkild Fen