Vestfold-slekt: Nøtterøygårder

 

TOKENES

Gårdsnr. 87

 

B r u k e r e

 

Børge Tokenes. Nevnt 1593-1605. Han er lagrettemann 4 av 6 i et dokument, datert Tønsberg Smidsrød skog på Nøtterøy 4. juli (1595?).

 

*

 

Peder Tokenes. Nevnt 1614-1616. Måtte bøte i 1615/16. ”Peder Toggenes, for tuende sæmmier, och en domb Proustenn och hannem Ermellom gangenn, hand iche till bestemder och forre lagder Tiid Effter Commet haffuer, gaff i sæmmeroff, och domme roff for huert effter Lougenn 4 mark sølff, ehr Penninge – 6 daller.”[1]

Neste bruker er trolig hans sønn, men Peder Tokenes står i årene 1612-1616 ikke med noe av godset som sønnen har.

 

*

 

Anders P(eder)sen. Skipper. Nevnt 1617-1655. Gift med Ellen, nevnt 1661-

 

                                    1617                1624                1634                1635    1636    1637

M. Borge, Skjee                  1 pd 6 m smør      2 pd 6 m smør    -                              -              -              -             

Rød i Andebu                      4 pd smør             3 ½  6 m smør    5 pd smør              samme  samme  6 m smør

Skarpeborge, Skjee             3 lp                        2 ½ lp mel           samme                  samme  samme  samme

Oserød, Skjee                      2 ½ lp                     -                             2 ½ lp mel             samme  samme  samme

 

1639[2]              1639[3]                          1655

-                                              -                              -

samme                  samme                                  5 pd smør 1 tylft huggne bord

6 lp                         5 lp malt                               3 lp mel

samme                  samme                                  3 lp mel

Øde Knutsrød, Andebu      samme                  ½ tylft hugne bord

                                              

 

I 1616/17 solgte han 6 tylfter 12 alen granbjelker til en Hollands skipper i Grindholmsund for 72 skilling. 1618/19 1 tylft 15 alen granbjelker for 6 skilling. 1619/20 6 tylfter åretrær for 24 skilling og 5 tylfter 10 alen granbjelker for 30 skilling. Ved båtmannskatten 1640 står Anders Tokenes med 5 pund smør, 1 tylft huggenbord er ½ pund smør, 9 ½ lispund tunge. I koppskatten 1645 betaler Anders Tokenes for seg, sin kone, en dreng og en tjenestepike – 2 ort.

Skattematrikkelen 1647 (-49): ”Anders Thageness till proustiet smør 5 pd., till Nøtterøe præsteboel smør 1 ½ pd. (Er) 2 schippd. Proustiet bøxsellen. Skatt 4 dr.”

1665 (4. Desember) får vi vite at Anders Tokenes rester gjeld til en Kristen Alfsens bror Hans Alfsen arvinger, ifølge dennes skifte datert København 22. Januar 1660, som skulle vært betalt innen påske 1648. Peder Tokenes og Peder Skrafskjær måtte betale på sin salige faders vegne i 1665 og summen ble på 2 riksdaler og 1 ort. Peder Tokenes og Peder Skrafskjær sa at denne gjelden var dem helt ukjent.[4]

Ved odelsskatten 1661 eier Ellen Tokenes 6 lispund mel i Skarpeborge.

Barn:

1.   Peder Andersen, født ca. 1610 (55 år i 1665). Begravet 24. juni 1690, 85 år gammel. Kom til Skrafskjær.

2.   PigenKari Andersdatter Tokenes, født ca. 1614. Begravet 9. september 1692, 78 år gammel. Ugift. Graffæst(et)”.

3.   Peder Andersen, født ca. 1621 (44 år i 1665). Begravet 26. november 1693. Overtok Tokenes.

4.   Mathis Andersen, omtales i lensregnskapene 1655 (fikk bøter fordi han ikke møtte til eksersis). Død før manntallet 1664. Kan ha vært gift. Fikk bot i 1654 fordi han ikke møtte til militærtjeneste.

      Barn, trolig:

      1.   Kristen Mathisen, født ca. 1650. Var 14 år og dreng hos onkelen på Tokenes ved prestens manntall i 1665.

 

*

Nå blir gården delt i noen år.

½ gården

ca. 1655-ca. 1670

 

Ellen Tokenes driver halve gården fra mannens død til ca. 1670. Hun nevnes i Landkommisjonn 1661 sammen med sønnen Peder. Ellen Toegeneß” eier i odelsskatten 1664, 6 lispund korn i Borge i Skjee sogn. Denne parten arves av sønnen på den andre halvparten når moren dør.

 

½ gården

ca. 1655-ca. 1670

Hele gården fra ca. 1670

 

Peder Andersen, født ca. 1621 (44 år i 1665). Begravet 26. november 1693. Graffæst(et)”. Gift med Mari Halvorsdatter. Begravet 23. juni 1692. Graffæst(et)”.

Odelsmanntalet 1691 – Peder Togenes:

 

Skarpe-Borge, Skjee           -              6 lp tunge

 

I 1665 har han tjenestedrengen Kristen Mathisen, 14 år. Han står i sønnerubrikken og var kanskje en brorsønn. I 1666 får vi vite at Helge (Knutsen) Sjuerød i Stokke (53 år i 1665) er stedsøskenbarn av Peder Tokenes. I 1668 står han med det samme godset.

Barn:

1.   Anders Pedersen, født ca. 1657 (49 år i 1706). Trolovet 30. januar og gift 27. februar 1694 med enka Alhet Nilsdatter Nordre Smidsrød.

2.   Kristen Pedersen, nevnt 1690-1722. Gift med enka Anne Nilsdatter Nordre Smidsrød, skifte 1715. På Tangen på Veierland.

3.   Ola Pedersen. Trolovet 17. desember 1696 og gift 26. januar 1697 med Ragnhild Larsdatter Brevik. Til Brevik

4.   Peder Pedersen, født ca. 1670 (36 år i 1706). På Tokenes 1706 og kalles urolig i hodet. Bodde en stund på Krika på Veierland, men døde på Tokenes. Begravet 21. desember 1742. Ugift. Skifte på Krika på Veierland 19. januar 1743. På Krika bodde han trolig hos Anders Olsen og Ingeborg Kristensdatter. Ingeborg var datter til ovennevnte Kristen Pedersen.

5.   Helvig Pedersdatter, født ca. 1657. Begravet 14. februar 1718 fra Vår Frues kirke, Tønsberg, 61 år, 8 måneder og ”nogle dage” gammel. Gift før 1686 med Halvor Larsen. Begravet 17. mars 1718, 63 år gammel. På Søndre Nes på Bytangen (Slagen).

      Barn:

      1.   Lars Halvorsen Nes, født ca. 1687/88. Begravet 22. juni 1693, 5 år og 18 uker gammel.

      2.   Berte Halvorsdatter, døpt 1. desember 1689 fra Vår Frues kirke. Begravet 17. august 1746, 59 år gammel. Faddere: Kristoffer Husvik, Tormod Nilsen Smidsrød, Gunhild Unneberg i Slagen, Peder Husviks kvinne og Ole Husviks datter. Gift (1) 18. november 1717 i Vår Frues kirke, Tønsberg, med Jakob Hansen Jersøy, født ca. 1678. Død på Nordre Nes i Slagen. Begravet 20. juli 1734, 56 år, 7 måneder, 2 uker og 6 dager gammel. Trolovet 22. desember 1735 og gift (2) 15. mars 1736 med Skipper Nils Larsen. På Nordre Nes i Slagen. Syv barn i første ekteskap.

      3.   Abraham Halvorsen, døpt 1. november 1691. Faddere: Kristoffer Husvik, Peder Husvik og Peder Tokenes, Inger, Laurits Hansens og Berte Råel. Begravet 14. mai 1718, 27 år gammel.

      4.   Mari Halvorsdatter, døpt 24. september 1693. Faddere: Peder Husvik, Peder Povelsen Råel, Anne Gjertsdatter, Berte Råel, Elin Pedersdatter Tokenes. Begravet 7. mai 1696, 2 år og 7 måneder gammel.

      5.   Helena Halvorsdatter, døpt 24. februar 1695. Faddere: Peder Husvik, Anders Pedersen, Anne Gjertsdatter, Berte Råel, Elin Pedersdatter. Ikke nevnt på skifte 1723.

      6.   Peder Halvorsen, døpt 13. juni 1697. Faddere: Peder Husvik, Rasmus Olsen, Peder Tokenes, Gunhild Unneberg, Ragnhild Tokenes. Begravet 16. juli 1697, 3 uker gammel.

      7.   Katarine Halvorsdatter, døpt 19. juni 1701. Faddere: Peder Husvik, Anders Husvik. Kvinnelige faddere ikke skrevet opp. Ikke nevnt på skifte 1723.

6.   Eli Pedersdatter. Trolovet 23. november og gift 28. desember 1696 med Tormod Nilsen Nordre Smidsrød. Overtok Nordre Smidsrød.

 

I kvegskatten 1657 skatter Peder Tokenes 3 hopper 7 kyr, 4 kviger, 7 sauer og 3 svin. Av dette skatter han 5 ort 2 skilling.

 

*

 

Anders Pedersen, født ca. 1657 (49 år i 1706). Trolovet 30. januar og gift 27. februar 1694 med enka Alhet Nilsdatter Nordre Smidsrød. Begravet 27. august 1732, 79 år gammel.

De hadde trolig to døtre med samme navn:

1.   Mari Andersdatter, døpt 17. februar 1698. Begravet 18. mars 1783, 86 år gammel. Gift 1725 med Søren Ambjørnsen Glomstein, døpt 12. august 1694. Begravet 22. april 1773, 79 år gammel. Overtok Tokenes.

2.   Mari Andersdatter. Kalles Tokenes når hun blir trolovet 1720 og gift (1) 7. januar 1720 med Hans Ambjørnsen Glomstein, døpt 26. oktober 1691.

 

Al(h)et Nilsdatter (Nordre Smidsrød) ble trolovet 5. desember 1689 fra Tangen og gift (1) 2. januar 1690 med Mattis Olsen. Han kalles da Østre Ekenes og var nok derfra. Kom til Tangen på Veierland. Mathis Olsen Tangen ble begravet 28. oktober 1692. Graffæst(et)”.

De hadde en sønn:

1.   Lars Mattisen, født ca. 1691. Bosatt på Tokenes i 1706, 13 år gl. Begravet 14. mai 1761, 70 år gammel. Skifte 29. januar-20. mai 1761. Gift med Mette Jensdatter, født ca. 1672. Begravet 12. mai 1759, 87 år gammel. «Lars (Lauritz) Mathiesen (Matisen) Tochenes», tok borgerskap i juli nestforleden (dvs 1719) for å bo i Tønsberg, Magistraten tilsteder ham et borgerbrev når han kommer hjem 1720, har en halv skutepart som han seiler på Danmark med, og nærer seg av dette 1722, lignet 1729 til rd 0-3. Bosatt i Tønsberg.

      Barn:

1.      Nils Larsen Tokenes. Begravet 12. april 1783, 70 år gammel. Skifte 2. oktober 1783-Trolovet 29. desember 1741 og gift 18. januar 1742 med Maren Willumsdatter. Begravet 11. mars 1775, 69 år gammel.[5] «Jordet paa Kirkegaarden. NB. Der blev ringet med begge Kirkers Klokker, og med den Store forud ligeledes i begge Kirker. Ellers blev Liget indtil en beqvemmere Tiid formedelst Overflødighed af Snee-Vand, som overskyllede Graven, indsat i Kirken». Skifte 5. juli 1773-28. mars 1776. Enke etter Nils Hansen Føyn.. Bosatt i Tønsberg der de drev vertshus. Etterslekt.

2.      Mathias Larsen Tokenes. Begravet 13. april 1743, 30 år gammel. Skifte 12. juni 1743-19. desember 1744. Trolovet 14. november 1733 og gift (1) 7. januar 1734 med Isabelle Jakobsdatter. Begravet 7. oktober 1734 i barselseng. Trolovet 8. september og gift (2) 7. desember 1735 i Vår Frues med Mari(a) Samuelsdatter Bastø. Skifte 12. juni 1743-19. desember 1744. (Datter til Borger i Tønsberg og trelasthandler Samuel Sørensen Bastøy.)

Barn i første ekteskap:

1.      Hermann Mathiassen. Begravet 3. november 1734, 5 uker gammel.

Barn:

2.      Elisabeth Kirstine Mathiasdatter Tokenes, døpt 11. juli 1736 i Vår Frues. 24 ½ år i 1761. Trolovet 8. november 1763 og gift 4. februar 1764 i Vår Frues med Anders Eriksen Østre Oterbekk, døpt 25. oktober 1731. Skipper og kjøpmann i Tønsberg. Fra dem stammer slekten Otterbeck.

3.      Ahlet (Alet) Mathiasdatter Tokenes, døpt 6. februar 1739. Begravet 23. mai 1761, 22 ¼ år gammel. Ugift.

4.      Boel Catharina Mathiasdatter Tokenes, døpt 8. januar 1741 i Vår Frues. 20 år i 1761. Det må være hun som kalles Bodil Marie Mathisdatter Tokenes når hun troloves 9. desember 1768 og blir gift 1. februar 1770 i Vår Frues med styrmann Kristen Hansen Kruge.

5.      Mette Cathrine Mathiasdatter Tokenes, døpt 27. februar 1743 i Vår Frues. Gift 1760 med Knut Guttormsen Rusletvedt i Stokke. Etterslekt.

3.      Ole Larsen Tokenes. På skiftet etter faren i 1761 finner vi: «der for en 20 Aar siden er rejst uden lands; men da man icke udi 18 Aar haver haft noget Brev eller Tidende fra Ham, saa meente vedkommende, at han for længst siden ved Døden er afgangen»

4.      Anne Maria Larsdatter Tokenes. Ved skiftet i 1774 står det om henne: «som icke er nu ved forstandens brug». Hun var kanskje dement. Begravet 3. august 1790, 67 år gammel. Trolovet 18. juni og gift 31. august 1745 i Vår Frues med Kristoffer Mathiasen, døpt 27. desember 1717 i Borre. Begravet 24. mars 1763 fra Vår Frues kirke, 45 år gammel.  (Sønn til Mathias Albretsen Spettås/Store Stang i Borre og Gro Hansdatter.) Skifte etter Kristoffer 28. april 1774-27. mai 1775. Skipper. Kalles i 1752 Borger av Tønsberg. Bosatt i Tønsberg. Det er 10 år feil på alle barna i skiftet 1774.

Barn:

1.      Matthea Maria Kristoffersdatter, døpt 1. juli 1746 i Vår Frues kirke. Tjente hos Nils Friis i 1774. Begravet 10. august 1778, 32 år «og noget derover». Pige (ugift). Bosatt i Tønsberg.

2.      Mathis Kristoffersen Riddervold, døpt 18. september 1748. 16 år (feil) og hos Nils Tokenes i 1774. Skifte 27. november 1782-10. april 1783. «der for faae Dage siden med Truls Anderssøn Weyers førende Skib er andmeldt at være falden over Bord og borteblevet» Trolovet 23. juni og gift 10. november 1774 i Vår Frues med enken Anne Syrine Pedersdatter Weyer. Matros Død uten livsarvinger står det i skiftet etter broren Lars i 1786. Kalles også Tokenes.

Barn:

1.     Anne Mathiasdatter. 10 år i 1782.

2.     Anna Maria Mathisdatter Riddervold. Begravet 13. april 1780, 3 år 3 måneder «og derover».

3.     Dødfødte barn. Begravet 18. april 1782.

3.      Lars Kristoffersen Riddervold, døpt 16. oktober 1750. 13-14 år (feil) og på Tokenes i 1774. Skifte 5. januar 1785-14. desember 1786. «som i afvigte Sommer var udfaldet af Skibet, og havde tilsat Livet. Han ble begravet ved Tangens kirke. Etterlot ingen livsarvinger»

4.      Margrethe (Grete) Marie Kristoffersdatter, døpt 10. mars 1753. Hun var 32 år, ugift og hadde vært bosatt hos sin bror Lars står det i skiftet etter han.

5.      Ole Kristoffersen Riddervold, døpt 8. juli 1755. 9-10 år (feil) og hos Nils Tokenes i 1774. Begravet 2. mai 1793, 33 år gammel. Skifte 20. februar 1794. Gift fra Tønsberg, «Med Kongl. allernaadigste Tilladelse af 30de Dec. 1784 Hjemme i Huuset ægteviede.» på Nøtterø, med piken Karen Povelsdatter Teye. Fadder 1783. Død 19. juni 1795, 40 år gammel. Styrmann. De er bosatt i Tønsberg.

Barn:

1.     Karen Anna Olsdatter Riddervold, døpt 3. oktober 1785 i Vår Frues kirke, Tønsberg. Begravet 25. februar 1792, 6 ½ år gammel.

2.     Kristoffer Mathias Olsen, døpt 23. desember 1788 i Vår Frues kirke. 4 år i 1794. Pleiebarn i Tønsberg 1801 hos sin tante Anne Syrine Pedersdatter.

3.     Elisabeth Maria Olsdatter, døpt 21. desember 1791 i Vår Frues kirke. 1 ¼ år i 1794. Det må være henne som er 9 år og pleiebarn i Tønsberg i 1801, da bare som Elisabet Olsdatter.

6.      Mette Kirstine Kristoffersdatter, døpt 14. mars 1758. Begravet 5. januar 1759, 9 måneder gammel.

7.      Mette Kirstine Kristoffersdatter, døpt 18. november 1760. 3-4 år (feil) og hos Søren Tokenes i 1774. Konfirmert fra Tokenes 8. oktober 1775. Død 26. juli og begravet 2. august 1837, 80 år gammel, fra Småvik. Trolovet 10. mai fra Store Horperød, og gift 13. september 1784 med Styrmann, da fra Lille Horperød, Lars Kristoffersen, døpt 29. januar 1758 fra Østre Kjøle. (Sønn til Kristoffer Hansen og Mari Jakobsdatter. Se Buer) De var på Engrønningen under Tokenes fra før 1787-1795. Se nedenunder. I 1801 bor de i Småvik.

 

Fra 1720 blir gården delt i to bruk.

 

 

Første halvdel

(søndre)

Fra 1720

 

Anders Pedersen drev denne parten fram til 1730 da svigersønnen overtok. Søren Anbjørnsen kjøpte halve gården 17. august 1737 av Grev Wedel Jarlsberg, som var 2 bismerpund 1 ½ merke smør, samt ½ bismerpund 12 merker smør i underbruket Bjørndalen (Bjønnehue). Summen var 250 riksdaler

 

Søren Ambjørnsen, døpt 12. august 1694. Fra Glomstein. Begravet 22. april 1773, 79 år gammel. Trolovet 30. januar og gift 20. juni 1725 med Mari Andersdatter Tokenes, døpt 17. februar 1698. Begravet 18. mars 1783, 86 år gammel. Se ovenfor. I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Søren Ambjørnssøn kom til 1730, i maadelig tilstand”.

Barn:

1.   En datter, døpt 1. august 1726. Et Smaa Barn fra Tokenes ble begravet 1. november 1726.

2.   Anders Sørensen, født 1728. Ikke registrert i kirkeboka. Overtok denne delen av Tokenes. Se nedenunder.

3.   Mari Sørensdatter, døpt 9. mars 1732. Begravet 8. juni 1782, 51 år gammel. Trolovet 26. oktober og gift (1) 24. november 1757 med Anders Tønnesen Søndre Smidsrød, døpt 13. juli 1731. Død 24. mai og begravet 31. mai 1791, 60 år gammel.

4.   Nils Sørensen, døpt 26. august 1736. Begravet 18. oktober 1769, 33 år gammel. Trolovet 28. oktober og gift 18. november 1762 med piken Susanna Hansdatter fra Østgården på Hvasser, Tjøme, døpt 22. juli 1736. (Datter til Hans Jonsen og Guri Olsdatter. På Østgården, Hvasser.) Begravet 19. april 1773, 37 år gammel. De bodde på Tokenes.

      Barn født på Tokenes:

1.      Aleth Nilsdatter, døpt 23. mars 1763. Begravet 28. november 1763, 5 uker gammel.

2.      Hans Nilsen, døpt 1. november 1764. Overtok en del av Tokenes. Se nedenunder.

3.      Søren Nilsen, døpt 21. desember 1766. Kom til Søndre Føyn.

4.      Aleth Maria Nilsdatter, døpt 16. juli 1769. Begravet 15. oktober 1769, 15 uker gammel.

 

*

 

Anders Sørensen, født 1728. Død 9. mai og begravet 17. mai 1786, 58 år gammel. Trolovet 5. november 1756 med Mari Hansdatter Sandø på Tjøme, født 17377. Død 14. desember og begravet 22. desember 1786, 50 år gammel. (Datter til Hans Olsen Sandø.) Han var skipper og seilte mest med kreierten Emanuel som han sammen med faren kjøpte i 1756 av Jørgen Tenvik.

Barn:

1.   Anne Maria Andersdatter, døpt 9. oktober 1757. Gift 24. oktober 1776 ”Efter Kongl. allernaadigst Bevilgning af 20de Sept. a. c. hieme i Huuset ægteviede paa Togenæs.” med Lars Torsen Meum.

2.   Hans Andersen, døpt 9. august 1759. Begravet 9. september 1759, 1 måned gammel.

3.   Kristoffer Andersen, døpt 3. august 1760. Begravet 23. desember 1778, 19 år gammel.

4.   Maren Andersdatter, døpt 17. april 1763. Gift 24. juni 1784 ”Med Kongl. Allernaadiigst Tilladelse af 21de Maj. d. A. Hjemme i Huuset paa Togenæs sammenviede.” med Kristoffer Kristensen Sevik.”

5.   Søren Andersen, døpt 17. august 1766. Død 31. desember 1782 og begravet 8. januar 1783, 17 år gammel.

6.   Nilia Andersdatter, døpt 27. oktober 1771. Gift 12. mai 1789 ”Efter Kongl. Bevilgning af 3die April d. A., som Sødskendebørn, med Kongl. Tilladelse af 4de April d. A. Hjeme i Huuset samenviede.” med Hans Nilsen Tokenes, døpt 1. november 1764.

7.   Helvig Andersdatter, døpt 5. mai 1776. Gift 4. desember 1794 ”Med allernaadigste Bevilling af 28de Nov. d. A. som hinanden i 3die Leed beslægtede, Hjeme i deres Huus paa benævnte Rød, efter Kongelig Tilladelse af 2den Aug. d. A. ægteviede.” med enkemann og skipper Johannes Henriksen RødBrøtsø, Tjøme.

 

Andre halvdel

(nordre)

Fra 1720

 

Søren Anbjørnsen kjøpte halve gården 17. august 1737 av Grev Wedel Jarlsberg, som var 2 bismerpund 1 ½ merke smør, samt ½ bismerpund 12 merker smør i underbruket Bjørndalen (Bjønnehue). Summen var 250 riksdaler.

 

Hans Ambjørnsen, døpt 26. oktober 1691. 13 år i 1706. Begravet 8. juni 1770, 78 ½ år gammel. Trolovet 1720 og gift (1) 7. januar 1720 med Mari Andersdatter Tokenes. Begravet 4. november 1731. Trolovet 29. april og gift (2) 26. juni 1732 med Eli Jakobsdatter Nedre Skjerve, født 1707. Begravet 9. desember 1749, 44 år gammel. Trolovet 22. mars og gift (3) 6. juni 1753 med Mari Madsdatter Stokken under Vestre Oterbekk. født 1715. Død 1783. I et tingsvitne fra 1751 står det: ”Hans Ambjørnssøn halvparten, kom til 1720, bruker den endnu, er i maadelig tilstand”.

Barn i første ekteskap:

1. Et barn, dødfødt. Begravet 10. mai 1722.

2. En datter, dødfødt. Begravet 25. mars 1724. Nedsat”.

Barn i andre ekteskap:

4. En sønn, dødfødt. Begravet 20. september 1733.

5. Anders Hansen, døpt 19. april 1736. Begravet 12. april 1739, 3 år gammel.

6. Jakob Hansen, døpt 19. februar 1739. Begravet 27. mars 1739, 5 uker gammel.

7. Anders Hansen. Begravet 25. juni 1741. Hjemmedøpt.

8. Marie Hansdatter, døpt 5. august 1744. Begravet 22. september 1751, 7 år gammel.

 

Amtsforvalteren Sr. Samuel Tranes bygselseddel til Hans Ambjørnsen på halve Tokenes, med underliggende Bjørndalen, av skyld 5 bismerpund smør med bygsel over 1 bismerpund, ble tinglyst 16. april 1720. Det ble betalt 10 riksdaler i bygselpenger.

 

1750 (22. september) var det skifte etter Else (Feil: Eli) Jakobsdatter Tokenes. Enkemann var Hans Ambjørnsen. Barn: 1. Maria Hansdatter, 5 ½ år. Tilstede barnets nærmeste ”frændesmand,  broderen” Jakob Sivertsen Skjerve. Han var gift med morens søster.

 

Enken Mari Madsdatter hadde gården i noen år, før hun solgte den og den ble slått sammen med første halvdel.

 

Engrønningen – Rønningen – Tokenesrønningen

Bruksnr. 60, skyld mark 1,20

Utskilt 1897 fra bruksnr. 1

 

Fra gammelt en husmannsplass under Tokenes. Her var folk fra 1790-aarene av, men nogen enkelt slegt blev ikke knyttet til stedet”, skriver Lorens Berg. Det var nok folk her allerede fra før 1787 som er første gang plassen nevnes.

 

B r u k e r e

 

Styrmann Lars Kristoffersen, født 1758 på Kjøle. Se Lille Horperød.  Trolovet 10. mai fra Lille Horperød, og gift 13. september 1784 med Mette Kristoffersdatter, da fra Store Horperød, , døpt 18. november 1760 i Vår Frues kirke, Tønsberg. De var her fra før 1787-1795. I 1801 bor de i Småvik. Om hennes slekt, se ovenfor

Barn:

1.   Kristoffer Larsen, døpt 17. oktober 1784 fra Grinda.

2.   Jakob Larsen, døpt 26. oktober 1787 fra (Eng-) Rønningen.

3.   Hans Larsen, døpt 7. august 1790.

4.   Andrea Larsdatter, født 6. september og døpt 12. september 1795 fra Engrønningen under Tokenes.

 

I 1801 bor her:

 

Anders Olsen som sies å komme fra York under Engø i Sandeherred, født ca. 1754 (47 år i 1801). Gift 4. oktober 1791 i Sandeherred med Maren Rasmusdatter Natholmen i Sandeherred, født 29. juni og døpt 2. juli 1765 fra Natholmen. (37 år i 1801). (Datter til los Rasmus Hansen. Gift (1) 1758 i Stokke med Kristine Jørgensdatter Brøholt. På Natholmen.) Død 25. februar og begravet 4. mars 1809 fra Engrønningen under Tokenes, 46 år gammel. Husmann med jord og arbeidsmann i 1801.

Barn:

1.   Ole Andersen, født 8. november og døpt 13. november 1791 fra Rønningen i Sandeherred. 10 år i 1801. Konfirmert 16. oktober 1808 fra Tokenesrønningen.

2.   Kristen Andersen, født 28. april og døpt 4. mai 1796 fra Tokenesrønningen. 6 år i 1801.

 

Truls Kristiansen, Konfirmert 4. mai 1794 fra Tokenesrønningen. Se Rønningen under Søndre Smidsrød.

Enke og ”LægdslemLive Gundersdatter døde 23. juni på Tokenesrønningen og ble begravet 28. juni 1806, 73 år gammel. Dette var enka etter Ole Hansen Småvik. Hun er fra Middelborg og de bodde i Kjøpmanskjær.

Enke og ”LægdslemMalene Andersdatter døde 8. mars og begravet 18. mars 1809 fra Tokenesrønningen, 48 år gammel. Hun var enke etter Albret Olsen Tømmereik, og hun var fra Veien under Skrafskjær.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

 

DÅRSTI
Kalles også Daarstie – Daarstien – Daarsti   Dorstie – Dorsti

 

Dårsti var den eldste plassen under Tokenes. Det må være samme navnet som Dårestigen i Kodal, Andebu, og der er navnet knyttet både til en bratt sti, en ås og et jordstykke. Første ledd synes at være det gamle ord dåre (en som er lite klok, en uvettig, en narr), og fra først av må navnet være satt på en sti. Plassen Dårsti nevnes første gang i 1709, og mye kan tyde på at plassen er forholdsvis nyoppryddet her da. I en sjølegd fra 1706 nevnes ikke husmenn under Tokenes. På et kart fra 1772 som er en kopi av et kart fra 1707 nevnes heller ingen plass Dårsti på Tokenes. Dette har vært utmark, hvor man har satt ned en husmann i årene 1708-1709.

 

Første halvdel

Fra 1709

 

Nils Olsen, født ca. 1684 på Mellom Smidsrød, (22 år i 1706). Trolovet 20. september og gift (1) 30. november 1705 med Marta Evensdatter Mellom Kjøle, døpt 13. september 1688. Begravet 6. januar 1727. Trolovet 6. mars og gift (2) 1. april 1727 med Inger Sørensdatter, trolig døpt 15. juli 1700 fra Nordre Sande. Om hennes foreldre, se Nordre Hella under Vestre Nøtterøy. Død mellom 1727-1729, men ikke ført i kirkeboka. Ingen registrerte barn i dette ekteskapet. På halve gården Skrafskjær i 1706 og på Dårsti under Tokenes 1709-27. Kannestøper og laget tinnkanner. I 1723 tår det at han er født på Mellom Smidsrød.

Barn i første ekteskap:

1.   Even Nilsen, døpt 9. april 1707 fra Skrafskjær. Begravet 5. desember 1774 fra Bjønnes, 70 år gammel som ”lægdslem”. Overtok en del av Mellom Kjøle (se bruksnr. 3).

2.   Gunde Nilsen, døpt 11. juni 1709 fra Dårsti. Begravet 29. januar 1713.

3.   Peder Nilsen, døpt 26. oktober 1712. Begravet 28. januar 1714.

4.   Mari Nilsdatter, døpt 24. januar 1717. Død før 1747 da hun ikke nevnes på skiftet etter morbroren Anders Evensen Bjørnebu. Det kan være henne som begraves fra Sevik 14. november 1737, 22 år gammel

4.   Inger Nilsdatter, døpt 4. mai 1721. Begravet 21. februar 1723.

5.   Inger Nilsdatter, døpt 6. oktober 1724. Hun kalles Ingeborg når hun blir begravet 11. oktober 1724.

 

I 1718 møter Margrete Evensdatter, bosatt på en strand Dårsti under Tokenes, angående hennes mann Nils Olsen som har vært innrullert i Kongelig Majestets sjøtjeneste siden 1710. Hun ber på sine umyndige barns vegne at han blir dimitert og kan komme hjem og hjelpe til på gården. Hun sies da å ha 2 barn.

 

Nils Olsen blir trolovet 13. januar og gift (3) 14. desember 1729 med Mari Andersdatter Bjønnes, døpt 24. oktober 1698. Om barna i dette ekteskapet, se Nordre Hella.

 

*

 

Ole Helgesen Dårsti. (Sønn til Helge Engebretsen, nevnt 1657-1679. På Vennerød i Arnadal. Se Østre Nøtterøy.) Han kalles feilaktig Ole Hansen Krike når han begraves på Gråbrødre kirkegård i Tønsberg 7. april 1741, 66 år gammel. Gift (1) med Dorthe. Begravet 3. juli 1732. Trolovet 21. september og gift (2) 28. oktober 1732 med Elen Madsdatter Sundene på Tjøme. Dette er samme mann som Ole Helgesen som er leilending på Krika på Veierland ca. 1715-1730. Han er forlover i 1722 og kalles da husmann Ole Helgesen fra Veierland. Den andre forloveren var Anders Hågensen, far til nedennevnte Hågen Andersen.

 

1741 (12. april) – 1742 (16. februar) ble det holdt skifte i Tønsberg etter Ole Helgesen Krika. Enken var Elen Madsdatter. Ingen barn. Arvingene var: 1. Broren Pål Helgesen Alby. (Skifte 28. juli 1742. Gift med Marte Jakobsdatter.) 2. Broren Jon Helgesen. Død og barna arver: a) Nils Jonsen Brårød i Stokke, dragon ved oberstløytnant Gyndthers kompani. B) Kristen (Kristoffer?) Jonsen ”Hanum” (Manum?) i Sem, dragon og tjente der. Broren Arne Helgesen, død, men kona levde (På Gallis i Kodal i 1711-1713. Gift med Anne Jakobsdatter). Barna arvet: a) Helge Arnesen, tjener i Kristiania. b) Ide Arnesdatter Skorge i Kodal, bodde hjemme hos moren.[6]

 

*

 

Hågen (Åge) Jonsen Dårsti, døpt 16. januar 1689. Trolig fra Østre Ekenes. Han var 15 år og stesønn på Østre Ekenes i 1706. Oppholdt seg i 1723 i Kjøbenhavn. Gift med Margrete Pedersdatter, født ca. 1690. Nevnt 1752.[7] Død 30. desember 1758, 68 år gammel som ”Margrete Dorsti”. Skifte 27. mars 1759 på Torbjørnrød. Brukere her fra 1739-1752 på Dårsti.[8] De flytter til sin datter på Torbjørnrød, der han nevnes 1755.[9] Deres barn var trolig:

?1. Ane Hågensdatter. Ane Ågesdatter ble konfirmert 2. mai 1734 fra Stangeby. Trolovet 13. april 1756 som ”Tiener paa Stangebye” med enkemann Kristen Halvorsen Fadum i Sem. Ingen barn registrert. De må være borte før morens skifte i 1759.

2.   Agnete (Anette) Hågensdatter, født ca. 1722. Agnete Ågesdatter ble konfirmert 25. mars 1737 fra Helgestad (Elgestad). Fadder fra Tokenes 1748-50 og fra Tangen 1751. Begravet 13. januar 1759, 37 år gammel. Trolovet 8. januar og gift 6. februar 1753 med enkemann Lars Paulsen Torbjørnrød, døpt 13. november 1695. Kalles 9 år i 1706. Begravet 7. mars 1766, 71 år gammel.

3.   Berte Hågensdatter Dårsti. Birte Ågesdatter ble konfirmert 1. november 1739 fra Dårsti. Nevnt som fadder 1746 og 1747. Trolovet 21. november 1747 og gift 4. januar 1748 med Hågen Andersen Dårsti. Om foreldrene, se Sanderønningen under Søndre Sande. Hågen gift andre gang i Småvik. Personalia, se Håøya.

      Barn født på Dårsti:

      1.   Peder Hågensen, døpt 5. september 1748. Faddere: Eli Jakobsdatter Tokenes, Anikken Ingebretsdatter Landsrød, Hans Ambjørnsen Tokenes, Anun Torgeirsen Sevik, Anders Anundsen. Kalt Valders da han døde i januar 1781 ”Udenfor disse Meenigheder” og begravet 31. desember 1781. Trolovet 18. juli fra Myre på Tjøme og gift 30. desember 1774 med Kari Tjøstolsdatter Valders, døpt 30. mars 1749. De kommer først til Kjønnerød, før de flytter til Nordre Possås. Personalia, se Valders.

4.   Inger Hågensdatter. Gift 1753 i Sandeherred med Tor Larsen Årø i Sandeherred. På Årø i Sandeherred.

      Barn:

1.      Lars Torsen, født 11. mai og døpt 19. mai 1754 i Sandeherred.

2.      Berte Maria Torsdatter, født 21. desember og døpt 26. desember 1755.

3.      Hågen Torsen, født 20. januar og døpt 26. januar 1758.

4.      Ole Torsen, født 23. april og døpt 27. april 1760.

5.      Anders Torsen, født 9. april og døpt 13. april 1763.

6.      Mari Torsdatter, født 14. juli og døpt 21. juli 1765.

7.      Hans Torsen, født 10. april og døpt 17. april 1767.

5.   Kirstine (Stine) Hågensdatter, født ca. 1729. Konfirmert 17. april 1746 fra Dårsti. Hun kalles Stine Hågensdatter Buer når hun blir begravet 26. november 1763, 34 år gammel.  Gift 30. oktober 1755 i Sandeherred med Jan Olsen, født ca. 1725. Død 1778. (Foreldrene på Søndre Stavnum i Stokke.) På Østre Tue i Sandeherred, siden på Buer på Nøtterøy.

 

Denne delen ble trolig slått sammen med den andre igjen etter 1758, slik at det var et bruk igjen.

 

 

Andre halvdel

Fra 1710

 

Knut Olsen, født ca. 1675 på Tangen under Øvre Skjerve. Husdreng på Øvre Skjerve i 1706, da 30 år, ugift og født på Tangen. Begravet 20. juli 1760, 85 år gammel. Trolovet 22. september og gift (1) 25. oktober 1708 med Kari Knutsdatter, født ca. 1680. Begravet 16. juli 1724, 44 år gammel. Trolovet 28. september og gift (2) 20. november 1724 med Berte Paulsdatter Torbjørnrød, født ca. 1683. Begravet 16. desember 1740, 57 år gammel 1740. Kannestøper.

Barn i første ekteskap:

1.   Berte Knutsdatter, døpt 28. juli 1709 fra Tangen under Meum. Trolig henne som blir begravet 19. mai 1731.

2.   Jens Knutsen, døpt 8. februar 1711.

3.   Hans Knutsen, døpt 25. november 1712. Begravet 1. januar 1780, 68 år gammel fra Kråkerøybakken. Trolovet 17. januar og gift 13. juli 1747 med enken Jøran Hansdatter, Enke etter Tjøstolv Jakobsen Kråkerøybakken. Død på Kråkerøybakken som enke og legdslem og begravet 12. mai 1782, 75 år gammel. Hans Knutsen er fadder fra Færgestuen på Tjøme i 1743. Om hennes slekt, se Østre Elgestad.

      Barn:

1.      Berte Hansdatter, døpt 14. januar 1748 fra Kråkerøy eie (Bakken).

2.      Kirstine Hansdatter, døpt 7. mai 1752.

4.   Marthe Knutsdatter, døpt 14. februar 1715. Begravet 5. mai 1715.

5.   Mari Knutsdatter, døpt 11. mars 1716. Begravet 11. juli 1717.

6.   Peder Knutsen, døpt 1. april 1718. Overtok her. Se nedenunder.

7.   Mari Knutsdatter, døpt 20. juli 1721. Død 22. april på Dårsti, og begravet 26. april 1787, 66 år gammel. Trolovet 12. juni og gift 13. oktober 1763 med enkemann Truls Eriksen. Begravet 14. januar 1770 fra Dårsti, 64 år gammel. Hans personalia fra tidligere ekteskap, se Snipetorp. De var bosatt i Dårsti.

8.   Morten Knudsen, døpt 8. mars 1724. Begravet 21. mai 1724.

Barn i andre ekteskap:

9.   Paul Knutsen, døpt 12. mars 1727. Kom til Skjerpe.

 

*

 

Peder Knutsen, døpt 1. april 1718. Begravet 13. desember 1782, 65 år gammel. Trolovet 28. desember 1742 med Anne Elisabet (Elsebet/Lisbet) Amundsdatter, som da kalles Dårsti, født ca. 1704. Enken ”Lægdslem” Elisabet Amundsdatter døde 11. juli og ble begravet 15. juli 1785, 81 år gammel.

Barn:

1.   Kari Pedersdatter, døpt 10. november 1743. Død 1785 i barselseng. Trolovet 23. februar og gift 7. juni 1773 med enkemann Peder Larsen Nordre Gipø, og kom dit. De flyttet siden til Kjernås under Prestegården.

2.   Mari Pedersdatter, døpt 4. november 1745. Trolovet 7. september og gift 2. november 1767 med Henrik Johansen (Eckersberg), da fra Sem. De overtok Dårsti. Se nedenunder.

3.   Ingeborg Pedersdatter, døpt 24. august 1749. Begravet 20. desember 1754, 5 år gammel.

 

*

 

Henrik Johannesen, døpt 11. august 1746 på Stangeby. (Sønn utenfor ekteskap til ”Hr. Obrst-Lieutenant De Seves tiener Johan Henrik Eckersberg og Mari Halvorsdatter Stangeby.) Død 6. mars og begravet 13. mars 1802, 56 år gammel. Trolovet 7. september og gift (1) 2. november 1767 med Mari Pedersdatter Dårsti, døpt 4. november 1745. Død 12. oktober og begravet 17. oktober 1788, 43 år gammel. Trolovet 30. september 1794 og gift (2) 5. januar 1795 med enken Kari Olsdatter Landsrød, døpt 12. oktober 1759 fra Østre Sem. Død 19. juli og begravet 23. juli 1824, 75 år gammel. Om barn i hennes første ekteskap, se Landsrød. Henrik var muremester.

Barn i første ekteskap:

1.   Ingeborg Henriksdatter, døpt 10. januar 1768. Hun fikk en sønn før ekteskap med Even Mathisen Kråkeløkken på Vestre Kjøle. Hun er trolig den fattiglem Ingeborg Henriksdatter som dør 1. april og blir begravet 5. april 1821 fra Haukemyr eiet, 56 år gammel.

      Barn:

1.      Marcus Evensen, født 18. november og døpt 23. november 1798. Død 8. juni og begravet 13. juni 1800, 1 ½ år gammel.

Det må også være henne som får et barn før ekteskap med ”Nu i Dag-Arbeyde her paa V. Gunnestad, Johannes Olsen fra Borre Meenighed

Barn:        

2.   Maria Johannesdatter, født 19. oktober og døpt 3. november 1802 fra Østre Sem. Om Ingeborg står det: ”Nu 2den Gang udenfor Egteskab Moder bleven”.

2.   Inger Henriksdatter, døpt 1. juni 1769. Trolovet 2. november 1796 og gift 28. januar 1797 med Tor Mattisen Kråkeløkka under Vestre Kjøle, døpt 19. september 1770. (31 år i 1801). Han kjøpte part i Dårsti, men flyttet tilbake til Kråkeløkka der de bor i 1801. Kalles da ”Inderst” og lever av sjøfart.

3.   Peder Henriksen, døpt 22. august 1771. Kjøpte husene på Dårsti i 1811. Trolovet 25. juni og gift 13. desember 1798 med enken Boel (Bodil) Maria Rasmusdatter på Landsrød, fra Rustaden i Våle. De var først på Dårsti, så på Landsrød og så på Dårsti igjen. Personalia, se Landsrød.

4.   Elisabeth Henriksdatter, døpt 13. januar 1774. Gift i Fredrikstad.

5.   Maria Henriksdatter, døpt 9. mai 1776. Trolovet 28. november 1798 og gift 10. januar 1799 med ungkar og matros Åke Rasmussen Kleppan eie i Stokke.

6.   Johan Henriksen, døpt 16. august 1778. Dro utenlands.

7.   Helvig Henriksdatter, døpt 1. november 1781. Konfirmert 12. oktober 1800.

8.   Maren Henriksdatter, døpt 2. november 1783.

9.   Nils Henriksen, døpt 22. januar 1786. Død 2. april og begravet 8. april 1808, 22 år gammel.

Barn i andre ekteskap:

10. Anders Henriksen, født 19. juni og døpt 25. juni 1795. Død 24. august av blodgang og begravet 28. august 1813, 18 år gammel. Det står at han ikke har blitt konfirmert ennå.

11. Mari Henriksdatter, født 9. april og døpt 14. april 1798. Gift 13. januar 1824 med ungkar og styrmann Jakob Andreassen Lofterød. Mari bodde da på Svensrød. De ble bosatt på Svensrød.

 

*

 

Enken Helvig Kristoffersdatter Dårsti, fra Lille Horperød, bodde her i 1790 da hun fikk en sønn utenfor ekteskap med ungkar og matros Anders Kristensen Landsrød. De ble gift i 1791. Flyttet til Sjøboden under Sevik. Personalia, se der.

Barn:

1.   Anders Andersen, døpt 25. oktober 1790 fra Dårsti.

 

*

 

Tor Mattisen Kråkeløkka (se ovenfor) hadde husa på slutten av 1790-tallet. Hans Nilsen Tokenes flyttet til Dårsti i 1800, men flyttet vekk etter noen år. Peder Henriksen (se ovenfor) kjøpte husa i 1811, men solgte også.

 

*

 

Søren Kristoffersen, født på Tokenes. Død ca. 1820. Gift 1807 med Guri Larsdatter RødBrøtsø på Tjøme, født 1787. Enka flytta med barna til Brøtsø. Hadde først halve bruksnr. 2 på Tokenes i noen år.

Barn:

1.   Kristoffer Sørensen, født 1810. På Nordre Brøtsø, bruk 3.

2.   Anne Lovise Sørensdatter, født 1812. Gift med Søren Jørgensen Nordre Brøtsø. Bruk 2.

3.   Anders Sørensen, født 1814. Bodde i ei stue på Nordre Brøtsø.

4.   Hans Kristian Sørensen, født 1816. På Øra under Søndre Brøtsø.

5.   Søren Sørensen, født 1820. Gift 1846 med Else Maria Kristoffersdatter Budal. Bodde i førstningen på Brøtsø.

 

*

Kristen Kristoffersen, født 1791 på Tokenes. Død 1864. Gift 1820 med Edel Hansdatter, født 1797 på Kråkerøy på Tjøme. Død 1852.

Barn:

1.   Helvig Maria Kristensdatter, født 1821. Gift med Jakob Karlsen Landsrød.

2.   Maren Kristensdatter, født 1827. Gift med Hans Sørensen Sevik.

3.   Kristine Elise Kristensdatter, født 1734. Gift med Anders Andersen. De bodde i Dårsti til midt i 1860-åra. Da flyttet de til en parsell, som ved skyldsetning i 1884 fikk bruksnr. 8 under Tokenes.

 

 

Uplassert under Dårsti

 

Anders Dårsti. Nevnt 1715.

Barn:

1.   Nils Andersen. Begravet 18. april 1715

 

*

 

Siri Dårsti, født ca. 1639. Begravet 31. januar 1723, 84 år gammel.

 

*

 

Nils Larsen Roppestad fikk et barn, som gift mann, med Kirsti Olsdatter Dårsti:

Barn:

1.   Kari Nilsdatter, døpt 23. februar 1712.

 

Lensmannen hadde innstevnet den gifte mannen Nils Larsen Roppestad i 1712 ”formedelst han udi sit Egteschab begaat Leyermaal md en Egte Quinde Kirsti Olsdatter, boende paa den pladtz kaldet daarstie paa bemldte Nøtterøe etc.”

 

*

 

Margrete Kristensdatter. Fadder 9. april 1741.

 

*

 

Margrete Hansdatter. Fadder 7. mai 1744. Dette er trolig Margrete Hansdatter, døpt 22. april 1691 fra Bugården. Margrete Dorsti” begraves 1758, 68 år gammel.

 

*

 

BJØRNEHUE

 

Allerede 1705 nevnes ”Biørnhofvet” som en lokalitet i Grindholmsund. På et kart fra 1772, som er en kopi av et kart fra 1702, finner vi ”Biørne Houet”. Kalles på dialekt for ”Bjønnehue”. Bosetning her fra ca. 1797. 1720 Bjørndalen/Bjørudalen??

 

Isak Jensen, (41 år i 1801). Det må være han som blir født utenfor ekteskap og døpt i Stokke 2. september 1764. (Sønn til gevorben soldat Jens Jørgensen og Inger Jørgensdatter. Trolovet 9. november og gift 29. november 1789 med Anne Maria Olsdatter Myre under Svelvik på Tjøme, født ca. 1779 (29 år i 1801). Han kalles Innrullert matros og jordløs husmann. Først på Myre under Svelvik og hit etter 1795 og før 1798.

Barn:

1.   Inger Maria Isaksdatter, døpt 13. desember 1789 fra Myre under Svelvik. 12 år i 1801.

2.   Jens Isaksen, døpt 22. april 1792. 9 år i 1801.

3.   Anders Isaksen, døpt 2. februar 1795. 6 år i 1801.

4.   Sophia Amalia Isaksdatter, født 24. august og døpt 27. august 1797 fra ”Bjørnehoved”. 3 år i 1801.

5.   Ole Isaksen, født 3. august og døpt 6. september 1801. Død 20. mai og begravet 28. mai 1802, 29 uker gammel.

 

*

 

De selger huset i 1805 til Casimirus Wilhelm Hals. Han flytter til Fuglevik, se der.

 

*

 

Mons Andreassen, født 1776 på Bustangen (Kråkerøy), Tjøme. Gift (1) 1807 med Maren Kristoffersdatter Tokenes. Død 1821. Gift (2) med Live Torsdatter.

Barn i første ekteskap:

1.   Matea Monsdatter, født

2.   Ola Monsen, født. Gift med Inger Andrea Kristoffersdatter Gurerød. På Gurerød.

      Barn:

      1.   Mons Olsen, født 2. januar og døpt 11. januar 1842.

      2.   Cecilie Olsdatter, født 13. desember og døpt 27. desember 1843. Gift med Kristoffer Olsen Tenvik.

3.   Kristine Monsdatter, født

 

Live gift (2) 1825 med smed Gullik Hem fra Lardal.

 

*

 

Tobias Hansen fra Ramnes. Død her 1855. Gift (1) 1815 med Helvig Kristoffersdatter Anilrød. Gift (2) 14. desember 1833 med Ingeborg Maria Levordsdatter Kjønnerød. De kom til bruksnr. 11 på Tokenes. Han var 54 og hun 34 år. Ingen barn. Matros.

 

VINDÅSEN

 

På et kart fra 1772, som er en kopi av et kart fra 1707, finner vi navnet ”Windaasen” på en ås øst for Bjørnehue.

 

FUGLEVIK

 

Plassen nevnes første gang i 1798. Fuglevik er en liten vik vest for Bjørnehue. Det bodde også flere her på en gang.

 

Husholdning 1.

 

Ole Jensen, døpt 18. september 1754. Fra Anilrød. Begravet 25. september 1808 fra Fuglevig, 51 år gammel. Trolovet 10. september 1788 og gift 18. mai 1789 med Berte Jakobsdatter Nautenes, født ca. 1755 (46 år i 1801). Død 26. september i Fuglevik og begravet 4. oktober 1817, 63 år gammel. (Datter til Jakob Larsen Nautenes under Kråkerøy og Anne Bentsdatter fra Petterød på Nøtterøy.) Han kalles Sjøfarende og jordløs husmann. Familien bodde her Ca. 1798-1826.

Barn:

1.   Jens Olsen, døpt 31. januar 1789 på Tjøme mens foreldrene var trolovet. Far: Ole Jensen ”Steenmalen”. Bosted mor: ”Nøttenæs, nu i Ødegaarden p. Maagerøe.” 12 år i 1801. Konfirmert 26. mai 1808 fra Fuglevik.

2.   Jakob Olsen, døpt 13. juni 1790 fra Mågerøy ødegården, Tjøme. 11 år i 1801. Konfirmert 7. mai 1812 fra Fuglevik. Gift 29. mars 1816 fra Fuglevik med Kari Andersdatter Tokenes. Han var 26 ½ år og hun var 20 år.

3.   Anne Olsdatter, døpt 11. november 1792 fra Hengerød. 7 år i 1801.

4.   Karen Olsdatter, født 6. november på Nautenes og døpt 8. november 1795. 4 år i 1801.

5.   Anders Olsen, født 2. oktober på Fuglevik og døpt 7. oktober 1798 i Tjøme kirke. 2 år i 1801. Gift 7. desember 1826 fra Fuglevik med Ingeborg Andersdatter Smidsrødlunden[10]. Han var 26 og hun 23 år.

 

Husholdning 2.

Fra ca. 1810

 

Casimirus Wilhelm Hals, født ca. 1756. (Sønn til kaptein Knut Hals på Søndre Borge i Stokke og hustru Dorthe Kirstine.) Hr. Veimester Casemirus Hals ble trolovet 7. august og gift 30. august 1790 i Stokke med jomfru Anne Joachimine Nygård. Kjøpte i 1805 Bjørnehue, men var altså her i 1810. Han kalles da ”Afskediget Vejmester”. Trolig han som blir begravet fra Fossnes eie i Stokke 6. april 1845, 89 år gammel. På Søndre Borge i 1801.

Barn:

1.   Knut Hals, døpt 6. september 1790 fra Korterød i Stokke. Begravet 24. november 1790, ¼ år gammel.

2.   Karen Kirstine Hals, døpt 1792 fra ”Eeg” i Stokke. Begravet 27. mars 1793, 1 år gammel.

3.   Kirsten Karine Hals, døpt 3. desember 1794 fra ”Egescoug” i Stokke. 7 år i 1801. Gift 1824 med skipper Ottar Kristensen fra Melsomvik, født ca. 1793.

4.   Kristian Rikard Nygård Hals, døpt 2. februar 1798 fra Gile i Stokke. 3 år i 1801. Konfirmert 13. november 1814 i Stokke. Gift 1822 i Stokke med Grete Sofia Andreasdatter fra Melsomvik, født 1795. Matros.

5.   Clement Tue Samsing Hals, født ca. 1800. 1 år i 1801. Død 7. august på Fuglevik av slag og ble begravet 15. august 1810, 10 år gammel.

 

*

 

Mathis Jonsen, fra Østre Elgestad. Trolovet 18. februar og gift 8. mars 1809 med Karen Johanne Torsdatter Nedre Sem. På Fuglevik 1810. Flytter videre til Vestre Ekenes. Personalia, se Brua under Østre Ekenes.

Barn:

1.   Marthea Andrea Mathisdatter, født 3. september på Fuglevik og døpt 11. september 1810.

 

*

 

Lars Jensen, døpt 3. august 1760. Fra Anilrød. Gift 1784 med Malene Hansdatter fra Steinmalen under Tømmerholt. De hadde bodd i Steinmalen. Lars nevnes her fra 1814.[11]

Barn:

1.   Søren Larsen. Gift 19. desember 1816 fra Fuglevik med Rebekka Eliasdatter Sevik. Kom til Sevik. Han var 30 år og hun 24 år. Matros.

2.   Anna Larsdatter. Gift (1) 1814 med Nils Larsen (Olsen?) Skjerpe. De overtok i Fuglevik.  Gift (2) 13. februar 1827 fra Fuglevik med enkemann og matros Johan Olsen, født ca. 1776. Han var 51 år og hun var 36 år. Matros

      Barn i første ekteskap:

      1.   Ole Nilsen, født ca. 1810. Gift 21. desember 1837 fra Fuglevik med Kirsti Hansdatter Sundene. Matros. Han var 27 ½ og hun 24 ½ år.

 

Bosatt her i 1865:

 

Ole Simonsen fra Bjørnehue.

 

Samuel Arnt Olsen. Død 18. august 1860 på Fuglevik og begravet 24. august samme år, 4 måneder gammel.

 

Uplassert under Tokenes

 

Jørgen Olsen Tokenes er soldat i 1691 for gårdene Tokenes, Strengsdal, Buberg og Søndre Holmen.

 

*

 

Ragnhild Tokenes, fadder 169?.

 

*

 

Ane Tokenes. Konfirmert 17. mars 1734.[1] Sakefall 1615-1616.

[2] Påske

[3] Jonsok

[4] SAKO, Jarlsberg-sorenskriveriene, F/Fa/L0017a: Tingbok, 1665, s. 17. https://media.digitalarkivet.no/view/30301/18

[5] Det kan være henne som døpes 1704 i Hof, som datter av Wilhelm (Willum) Kristoffersen Nedre Åkerholt. Ikke bevist.

[6] Trolovet 2. juli 1744 og gift 3. januar 1745 i Andebu/Kodal med Kornelius Hansen.

[7] Fadder 7/5/1752.

[8] Forlover 1742. Fadder 10/11/1743 på Nøtterøy og 7/5/1752 på Kråkerøy på Tjøme

[9] Fadder 20/5/1755. Trolig for sitt barnebarn.

[10] Forlovere Anders Olsen Smidsrødlunden og Nils Koch Nordre Smidsrød.

[11] Fadder 2.6.1814 fra Fuglevik.