67 a. Aamot Øvre.

     Navnet. Skriftformer: i Rødeboken i Aamote, 1593 Aamod, 1604 Aamodt, 1668 Aamodt øde og øvre, 1723 Aamoth. Senere Aamot.
     Gaarden ligger ved Borgeelvens utløp i Merkedamselven. Derav navnet som betegner at to elver flyter sammen.
     Skyld. I 1661 6 bismerpund smør og 1668 5 bismerpund.
     Eiere. Gaarden er fra gammel tid kirkegods. Ifølge Rødeboken eide Laurentiuskirken i Tunsberg i 1396 2 laupar land i Aamot, og i 1398 Arendal prestebord 2 ørtugsbol. I 1649 er Torger Bjørndal fra Kodal eier av hele gaarden. Han efterfølges av Truls Bjørndal som har Ole Mo i Shd. og Torger Berge i Kodal som medeiere, hver for en liten part. Larviks kirke eier 1699 størsteparten av gaarden, nemlig 4 pund 4 mærker smør, og fortsætter som eier op i 1800-talet. Restparten eier brukeren.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 5 5 5 - -
1668 2 9 4 8 40 12 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 2 11 - 6 36 11 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 2 10 - - - 12 tønder.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1835 2 8 - 6 - 10 t. havre, 1/8 hvete, 1/4 rug, 1 byg, 6 t. poteter.
1865 3 12 - 3 - 11 t. havre, 1 3/8 hvete, 1 1/4 rug, 1 7/8 byg, 14 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til brænde og gjerdefang. Intet til indhegning tjenlig rydningsland, men paalagt at plante humlehage. - 1723. Litt skog til ved. Husene i god stand. Middelmaadig, tildels vaatlændt jord. Skral havn. - 1803. Mangler skog baade til gjerdefang og brænde. Knap havn. - 1820. Næsten ingen skog. Noksaa god jord. Maatelig havn.

Brukere.

     Hans heter brukeren fra 1593 til 1604. - Jon 1605. - Oluf 1611-40, derefter Jakob fra 1645-54. - Nils 1657-74. Efter ham to: Jørgen og Ole som bruker gaarden til 1689. De efterfølges av enken og Anders. Anders sitter helt til 1723, mens enken efterfølges av Mads og senere hans enke Berte Nilsdatter.
Bruk 1 (selveierparten).
     Ole Larssøn 1720-79, født 1706, død 1789. Gift 1727 med Synnøve Eriksdatter, f. 1704, død 1789. Bruker gaarden allerede fra 1720, men kjøper først i 1743 av Mads Erikssøn Huflaatten 1 bismerpund 20 mærker smør. Ca. 1764 sælger han 1 pund til Kristen Jakobssøn og i 1779 resten (20 mærker) til dennes søn Jakob Kristenssøn.
     Kristen Jakobssøn ca. 1760-79. Han var gift to ganger. 1. 1753 med Elen Olsdatter, død 1761; 2. med Berte Hansdatter. Tre barn av første egteskap: 1. Lars, f. 1755, død 1779. 2. Jakob, se nedenfor. 3. Ingeborg, f. 1757, død 1785.
     Jakob Kristensen 1779-1819, f. 1757, død 1833. Han kjøpte i 1779 20 mærker smør av Ole Larssøn og i samme aar 1 pund av faren Kristen Jakobssøn for 152 rdl. Denne part hadde Kristen tidligere solgt til sønnen Lars, men fik den tilbake ved dennes død. Gift 1784 med Olea Olsdatter, f. 1759, død 1833. Fem barn: 1. Sibille, død spæd. 2. Olea. 3. Kristen, f. 1793 og gift 1818 med Maren Didriksdatter fra Hesby i Sem. Kristen kjøpte bruket av faren i 1819, men solgte alt fem aar senere til broren Lars. 4. Ingeborg Marie, gift med Gullik Brensrød. 5. Lars, se nedenfor.
     Lars Jakobsen 1824-31. Han var f. 1798 og gift 1826 med Karen Anne Olsdatter Kverne, f. 1804, død 1871. De hadde to barn: 1. Inger Olea, se nedenfor. 2. Grete Andrine, f. 1828 og gift 1853 med Jørgen Hansen Tori.
     Inger Olea Larsdatter 1831-69, f. 1827, fik utlagt bruket ved skiftet i 1831. Solgte 1869 til Jørgen og Lars Larssønner for 600 spd. og ophold.
Bruk 2 (kirkens part).
     Anders Pederssøn 1768-95, f. 1741, død 1806. Han fik i 1768 bygselseddel paa bruket av kirkeverge Lars Blom i Larvik. Gift 1767 med Helvig Alfsdatter Tori, f. 1740, død 1810. Tre barn: 1. Matias, se nedenfor. 2. Else Marie, f. 1773. 3. Berte Marie, f. 1776, egtet 1794 Hans Olssøn Gjersø i Arendal. Ved skiftet i 1806 var boet fallit.
     Matias Andersen 1795-1848, f. 1768, død 1848. Han overtok bruket efter faren idet han 1795 fik bygselseddel av kirkevergen. Gift ca. 1789 med Berte Olsdatter, f. 1763, død 1840. Syv barn: 1. Marie, f. 1790, gift 1822 med Kristoffer Hansen Eg fra Tønsberg. 2. Peder, f. 1792, gift 1819 med Marte Kristine Iversdatter, f. 1797. 3. Ole, f. 1795, gift 1821 med Gunhild Maria Jørgensdatter Tori, f. 1797. 4. Anne Helvig, f. 1798, gift 1821 med Ole Jørgensen Tori, f. 1795. 5. Kristoffer, f. 1801. 6. Abraham, se nedenfor. 7. Anne Marie, f. 1808.
     Abraham Matiassen 1848-58, f. 1802, fik 1848 kongeskjøte paa størstedelen av kirkens part (ca. 3 1/2 pund smør) for 900 spd. og jordavgift. Han begynder straks at stykke ut bruket. I 1848 sælger han en part til Martin Hansen for 450 spd., 1851 videre en part til samme for 300 spd. og jordavgift; i 1856 til Anders Pedersen for 200 spd. og 1858 til Ole Kristoffersen Gryte for 300 spd. og husvære.
     Den mindre part av kirkegodset blev solgt ved kongeskjøte i 1834 til Lars Jørgensen for 351 spd. I 1869 sælger han til sine sønner Lars og Jørgen for 700 spd. og ophold. Samme aar kjøpte brødrene ogsaa Inger Olea Larsdatters part (se foran).

67 b. Aamot, Nedre.

     Skyld. 1661 1 fjerding mel, 1 1/2 bismerpund 6 mærker smør. 1668 uforandret.
     Eiere. St. Olavs kloster eide oprindelig 1 pund smør i Nedre Aamot. Denne del gik saa over til kronen og i 1649 fik Preben von Ahnen kongeskjøte. Resten av smørskylden (18 mærker) tilhørte Ole Sjeland og melskylden kronen, senere herskapet. Skylden holdt sig i de følgende aar med skiftende eierrække paa grevskapets, adelens og bøndernes hænder. Fra ca. 1750 bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 4 4 4 - -
1668 1 5 2 4 24 6 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 1 7 - 4 20 6 t. havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 1 6 - - - 6 tønder.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1835 1 5 - 4 - 5 t. havre, 1/8 hvete, 1/4 rug, 1 byg, 5 t. poteter.
1865 2 5 - 2 - 5 t. havre, 1/2 hvete, 3/4 byg, 4 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til ved og gjerder. Ikke mer jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Næsten ikke skog. Middelmaadig jord. Hus, gjerder, aker og eng i god stand. - 1803. Ikke nok skog til brænde og gjerdefang; men har havnegang. - 1820. Næsten ingen skog. God jord. Maatelig havn.

Brukere.

     Mette bruker gaarden 1624. - Peder Olssøn 1634-61. - Efter ham kom 1664 to brukere, Maren Torgersdatter og Kristen Kristofferssøn hver for en halvpart. Kristen var født ca. 1604. I 1661 brændte gaarden. Kristen nævnes da som bruker, og han sitter til ca. 1689. I 1699 igjen to brukere, Arne og enken. Fra 1700-ca. 1717 Jakob Mikkelssøn som var gift med Eli Nilsdatter; han kjøpte i 1700 en mindre part av Lars Halvorsen Bekkevar, 1712 faar han to medbrukere, Arne og Anders. Anders Anderssøn bygslet i 1720 5 linspund tunge og kjøpte aaret efter 1 bismerpund smør ved auktion. Han var f. 1674, død 1749. Gift med Anne Ditmansdatter som døde 1756, Otte barn: 1. Ditman Anderssøn Solum, død før faren. 2. Anders Anderssøn, se nedenfor. 3. Simon, bodde paa Solum. 4. Sofie, gift med Kristen Grette fra Sem. 5. Marte, gift med Guttorm Anderssøn fra Ramnes. 6. Anne, gift med Kristen Hanssøn Vestre Borge. 7. Barbro, gift med Nils Taranrød fra Sem. 8. Anne Oline, gift med Ole Hesby fra Sem.
     Anders Anderssøn 1745-61, søn av forannævnte Anders Anderssøn var sersjant ved livkompaniet. Han kjøpte 1745 1 pund 18 mærker smør av faren for 160 rdl. og i 1751 5 linspund mel av greven ved auktion for 60 rdl. Blev saaledes eneeier. Født 1715, død 1761. Gift med Helvig Knutsdatter som døde i 1759, 29 aar gammel. Ett barn, Marte, f. 1753 paa Stein, vokste op.
     I 1752 solgte Anders som da bodde paa Stein, Aamot til sin svoger Kristen Hanssøn Vestre Borge for 300 rdl., men da Kristen dør aaret efter blir gaarden sat til auktion og Anders kjøper den da tilbake. Efter Anders's død blir gaarden 1762 solgt ved auktion til Aslef Toressøn for 631 rdl. Aslef blir sittende bare i to aar, sælger saa til Kristen Korneliussøn.
     Kristen Korneliussøn 1764-69 gav 700 rdl. for gaarden. Han var fra Hotvet i Andebu og f. 1738, død 1778. Gift med Anne Andersdatter, se nedenfor. Ett barn, Kristine Kristensdatter, f. 1778 (efter farens død).
     Matias Korneliussøn 1769-77, kjøpte bruket av broren 1769 for 758 rdl. Han blir sittende til 1777 da han sælger til
     Hans Arnessøn 1778-97, fra Laane i Sem. Gift 1779 med Anne Andersdatter (Kristen Korneliussøns enke, se foran). De hadde tre barn: 1. Anne, f. 1780. 2. Hans, f. 1783. 3. Mari, f. 1786.
     Preben Ingebretsen Stangeby eide Nedre Aamot til 1804 da han sælger til sin farbror Ole Andersen.
     Ole Andersen Holmen 1804-15, betalte 2000 rdl. for gaarden. Født 1739, død 1815. Gift med Maren Kristoffersdatter, f. 1736, død 1818. Fire barn: 1. Iver, se nedenfor. 2. Gielt (?) Olsdatter, gift med Peder Kristoffersen Ilebrekke i Slagen. 3. Ingeborg Sofie, gift med Anders Olsen Gjersø. 4. Anne Pernille.
     Iver Olsen Stangeby 1816-55, søn av ovennævnte. Født 1780, død 1857. Han blir sittende helt til 1855 da han skjøter til Karen Andrea Kristoffersdatter for 2000 spd. og ophold. Fra hende gik gaarden 1871 over til Martin Eriksen.


Innhold