21. Ask.

     Navnet. Det er trænavnet ask, brukt som gaardnavn. Skrives 1668 Asch, 1723 Adsch. Bygdenavnet Asker er samme navn i flertalsform.
     Skyld. Skattet som ødegaard. Griske jorddrotter hadde presset den vesle gaarden op i 3 smørpund (halvgaardsskyld), men ved matrikuleringen 1668 blev skylden sat til 1 1/2 smørpund, og det stod til 1838.
     Eiere. Ask var i 1620-aarene adelsgods, tilhørte Gunde Lange, eier av hovedgaardene Falkensten i Borre og Fritsø ved Larvik. Hvorledes han har faat gaarden, vet vi ikke, men hen mot 1630 pantsatte han Ask til den rike borgermesterenke Lucie Hansdatter i Tunsberg. Efter hendes død ca. 1650 er Ask 1661 kommet paa jordlisten til Preben von Ahnen paa Fossnes, men han maa straks ha avhændet gaarden til Vincent Bildts enke som den tid bl. a. eide Melsom hovedgaard og Ask's grannegaarder Vaarnes og Solberg. Baade Ask, Vaarnes og Solberg blev lagt under Melsom, maatte derfor ogsaa følge Melsom: kom 1664 til Nils Toller, senere til Wulferne. Som før omtalt blev Vaarnes, Ask og Solberg i Wulfernes tid mest brukt overett, derfor maatte de 1747 holde delingsforretning for at faa skilt utmarken. Omtrent ved denne tid blev Ask ved auktion frasolgt Wulferne og har siden som regel været almindelig selveiergaard.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 3 2 6 - -
1668 1 3 2 4 16 4 tøndesaa akerjord.
1723 1 4 - 3 14 4 tønder havre.
1803 1 4 - - - 4 tønder.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1835 2 6 - 8 - 4 t. havre, 1/8 rug, 1/2 byg, 7 t. poteter.
1865 3 6 - - - 2 t. havre, 1/4 hvete, 1 rug, 1/4 byg, 4 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til ved og gjerder. I engen litt jord at rydde, ellers intet. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde. Sandig og vaatlændt jord. Daarlige hus, men aker og eng noksaa god. Slet havnegang. - 1803. Skog knapt til gjerdefang og brænde. Har havnegang. - 1820. Slet havnegang. Skog til behov.

Brukere.

     I 1660-aarene var det leilændinger paa Ask som paa bygdegaardene flest. Kanske sat det en gammel gaardslegt her, derom vet vi intet med visshet; skattelistene har navnene Anders i 1620-aarene, siden Lars og Nils; saa Per Nilssøn ca. 1650 og utover, indtil de nye eiere, Wulferne, selv overtok driften.
     Ved auktion efter Mikkel Wulf kjøpte kontrollør Absalon Scheen i Tønsberg Ask for 167 rdl., var eier 1746-48.
     Guttorm Olssøn 1748-88. Han skal være født 1730, var altsaa bare unggutten da han kjøpte gaarden av Absalon Scheen for 200 daler. Faren, Ola Anderssøn og broren Per Olssøn (se Vaarnes) kautionerte for ham. Han blev boende her helt til 1788, men kjæmpet stadig med økonomiske vanskeligheter; maatte betale Wulferne en større sum i odelsløsning, pantsatte derfor gaarden som han saa mistet, men endelig fik løst til sig igjen (i mellemtiden hadde han litt jord paa Vaarnes); delte tilslut med svigersønnen Per; flyttet endelig 1788 til Vestgaarden paa Veier hvor han døde 1791, vel 60 aar. - Gift 1758 m. Marte Hermansdatter fra Tangen (levde endnu 1801 paa Vestgaarden). Av deres fire barn vokste vistnok to op: 1. Gunhild, f. 1760, egtet 82 Per Nilssøn, se Vestgaarden. 2. Anne Maria, f. 1763, egtet 96 Lars Nilssøn Vestgaarden.
     Anders Perssøn Bakke 1788-1822, sersjant, født paa Gjennestad 1748 og søn av sersjant Per Bakke som længe bodde paa Rørkoll. Som stram sersjant fik Anders Bakke 1780 et godt enkegifte; han egtet nemlig Margreta Sofia Hansdatter Vogn, datter efter Hans Vogn paa Fossnes og enke efter Ditman Nordre Kverne, og med hende fik han gaard og en formue paa 6-700 daler. Men da odelssønnen vilde ha Kverne, kjøpte Anders gaarden Ask og flyttet dit. Her døde Margreta Sofia 1797, 64 aar. Hun hadde ingen barn med Anders Bakke, men to av døtrene fra hendes første egteskap blev gifte her i grenda (Jakobea med Anders Solberg, Berte Johanne med Jens Østre Hvaal), - Anders Bakke egtet saa 1799 Helene Olsdatter Døvle som døde allerede aaret efter. - Tredje gang gift 1800 m. Helene Larsdatter, da værende paa Nordre Stange i Sandeherred, men født 1764 paa Øde-Brøholt. Med hende hadde han to døtre (se nedenfor). Anders Bakke døde 1822, hustruen 1826. Skiftet viser i nettoformue ca. 1200 spd.
     De to døtre og deres mænd kom til at dele gaarden.

Bruk 1.

     Erik Eriksen 1823-64, svigersøn, overtok først hele gaarden for 1000 spd. og ophold til svigermoren; lot senere svogeren Ola faa halvten med. Erik var søn av Erik Svenssøn i Melsomvik og født 1789; døde 1864. Gift 1819 m. Margreta Sofia Andersdatter Ask, f. 1801, overlevde manden. - Seks barn vokste op: 1. Andreas Eriksen, bodde i Melsomvik (se der). 2. Erik Eriksen, f. 1824, ogsaa i Melsomvik. 3. Severine Henrikka, f. 1828, egtet 66 enkemand Edvart Georg Dybli fra Trondhjem. 4. Gunhild Maria, f. 31, egtet 50 Ivar Andersen Steinsrud. 5. Anders Eriksen, f. 34, fik jordveien; gift 1867 m. Olava Andrine Olsdatter Storevar. 6. Eveline Martine, f. 37, egtet 63 Simon Simonsen Strandlia.
     Sønnen Anders Eriksen tok ved 1867.

Bruk 2.

     Ola Andersen 1836-76, svigersøn av Anders Bakke, gav 680 spd. for halve Ask. Var Danmark-skipper. Gift 1830 m. Maren Lovise Andersdatter, født paa Ask 1803, døde 1841, 38 aar. Fire barn: 1. Andrea, Andersen, f. 1830, skipper og reder, senere bankkasserer, bodde i Melsomvik; gift a) 1855 m. Karen Elisabet Sørensen; b) 1863 m. Anne Kristine Larsen, se ellers Melsomvik. 2. Anne Helene, f. 33, egtet 65 kjøbmand paa Horten Ola Arnesen (født paa Gannestad i Borre). 3. Malia, f. 37, egtet 65 skipper Karl Emil Melsom, søn av Andreas Melsom paa Vaarnes. 4. Lovise, f. 39, egtet 65 skipper Hans Dahler fra Melsomvik, og de fik 1876 skjøte paa jordveien her.


Innhold