100. Borgen.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Borghenne, 1605 Borge, 1668 Borgen; likesaa senere.
     Det findes ingen levninger av nogen gammel bygdeborg i nærheten, saa hvorfra navnet skriver sig vet man ikke. I gammel tid hadde gaarden underbrukene Ulfstved og Li.
     Skyld. I 1661: 15 linspund malt, Ulfstved og Li 2 1/2 pund smør. 1668: 1 skippund tunge og 3 pund smør. Borgen var fuldgaard.
     Eiere. I Rødeboken (s. 32) oplyses at Gimsø kloster omkring aar 1400 eide 1/2 markebol i Borgen, og (s. 209) at Olavsklosteret i Tunsberg eide 4 1/2 laup. Eiendomsretten til Borgen tillaa i mange aar fremover Olavsklosteret, men da klostrene blev ophævet, gik eiendomsretten over til kronen. I 1649 blev den saa solgt ved kongeskjøte til den kjendte stormand Vincent Bildt som i 1661 overdrog den til fru Else Friis. Derefter Johan Richard von Buchwaldt. Senere blev gaarden opstykket mellem mange eiere. Den blev selveiergods fra ca. 1720 da opsitteren Gulbrand og medarvinger eide hele skylden.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 8 4 16 - -
1668 4 10 6 10 70 14 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 4 17 - 12 78 18 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 13 - - - 13 tønder.
1820 4 13 - - - 13 tønder.
1835 3 13 - 3 - 19 3/4 t. havre, 1/4 rug, 1 3/16 byg, 16 1/2 t. pot.
1865 6 24 - 17 - 24 3/4 t. havre, 2 3/16 hvete, 2 rug, 5 3/4 byg, 31 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt sagtømmer; bøk. Noget rydningsland til forbedring av engen. Har humlehage. Sag og kvern. - 1723. Skog til husfornødenhet, noget sagtømmer og smaalast. Temmelig god jord, men tungvindt; viss til korn. Noksaa gode hus og gjerder; god aker og eng. Slet fæhavn. Sag og kvern. - 1803. Skog til husbehov. Havnen skral. Et kvernebruk. - 1820. Skog litt til salg. God havn. Et vandfald med sag og kvern. Tungt bruk.

Brukere.

     Den første bruker vi kjender heter Morten. Han nævnes i 1593 og sitter til 1632. Som medbruker har han Hans fra 1624 og utover. 1632 falder Morten væk, og enken Siri overlater da halve gaarden til sønnen Jens. Fra 1638 nævnes Jens som enebruker; i 1645 med en Hans som medbruker, men siden alene til ca. 1657. Derefter Lisbet som i 1664 har Hans Madssøn, f. 1634 som medbruker. Hans falder snart fra, og Lisbet sitter nu som enebruker til 1675. Lisbet hadde 4 barn: 1. Kristen, f. 1636. 2. Hans, f. 1642. 3. Anne. 4. Randi. Sønnen Hans overtok gaarden efter moren og sat til ut i 1690-aarene. Efter ham deles bruket 1699 mellem sønnene Kristoffer og Abraham med en halvpart til hver. Kristoffer var gift med Mari Kristensdatter. Han døde før 1720, og enken drev da gaarden sammen med Abraham. Abraham var gift med Edel Kristensdatter (søster av ovennævnte Mari).
     Gulbrand Jenssøn 1721-50, død 1750, kjøpte i 1721 Abrahams part for 350 rdl. Han var fra Stange i Ramnes, og gift med Mari Kristensdatter (enke efter ovennævnte Kristoffer Hanssøn). Efter mandens død solgte Mari 1751 bruket til Anders Augrimssøn, se nedenfor. Gulbrand og Mari hadde ingen barn.
     Anders Augrimssøn 1730-58, død 1765. Han var gift med Anne Kristoffersdatter. I 1730 kjøpte han Hans Kristofferssøns part for 304 rdl., og i 1751 Gulbrand Jenssøns halvpart, saa han praktisk talt blev eneeier. Seks barn: 1. Kristoffer. 2. Augrim, se nedenfor. 3. Hans. 4. Abraham. 5. Isak. 6. Maren.
     Sønnen Augrim Anderssøn overtok bruket efter faren, men dør allerede 1766, og blir efterfulgt av sin søn Paul.
     Paul Augrimssøn 1766-ca. 1800, f. 1764, død 1800. Han var bare 3 aar gammel da han arvet faren, og bruket har derfor antagelig været drevet av moren eller formynder i de første aar. Han var gift tre ganger. 1. med Jøran Guttormsdatter, død 1789; 2. med Maren Margrete Ditmansdatter, død 1795; 3. med Ingeborg Sofie Iversdatter, død 1829. Fire barn (et, et og to): 1. Gjertrud Marie, se nedenfor. - 2. Anne Johanne, f. 1793. - 3. Maren Sibille, f. 1798. 4. Paul, f. 1800.
     Efter Paul Augrimssøns død blev gaarden delt i to likestore bruk. Den ene gik til Ole Andersen Holmen som solgte det videre til Rasmus Torgersen Vennelrød for 2000 rdl. Det andet bruk fik Hans Olsen Huflaatten i 1800 ved odelsskjøte for 1554 rdl., men solgte 1809 til Tor Rasmussen.
     Tor Rasmussen 1801-37, f. 1781, overtok i 1801 efter faren Rasmus Torgersen halve gaarden for 2799 rdl. 1809 kjøpte han den anden halvpart av gaarden av Hans Olsen Huflaatten for 1554 rdl. saa gaarden blev igjen samlet paa en haand. Gift 1808 med Gjertrud Marie Paulsdatter, f. 1789 (datter av Paul Augrimssøn). Vi kjender to barn: 1. Rasmus, se nedenfor. 2. Paul Martin, likesaa. I 1810 sælger Tor part i gaarden til sin bror Jon Rasmussen, og i 1837 resten av gaarden til sine to sønner.
Bruk 1. (1/4)
     Jon Rasmussen 1810-54, f. 1792 og gift 1823 med Kristine Marie Paulsdatter, f. 1806. Seks barn: 1. Karen Sofie, f. 1824. 2. Karoline, f. 1827. 3. Ellen Andrea, f. 1829. 4. Ellen Kirstine, f. 1831 og gift 1851 med Aksel Haakonsen, f. i Asker 1830, lærer og kirkesanger i Arendal. 5. Rasmus, se nedenfor. 6. Karen Johanne, f. 1839.
     Rasmus Jonsen kjøpte gaarden 1854 av faren for 1200 spd. og ophold. Født 1837 og gift 1861 med Andrine Marie Paulsdatter Borgen, f. 1837. Fem barn: 1. Johan Adolf, f. 1861. 2. Paul, f. 1864. 3. og 4. Rikard og Magda (tvillinger), f. 1867. 5. Aksel, f. 1870.
Bruk 2. (3/4)
     Part a. Rasmus Torsen fik 1837 skjøte av faren paa halve bruket for 1250 spd. Født 1811 og gift 1847 med Karen Anne Pedersdatter Borgen, f. 1826. De hadde otte barn: 1. Martine Andrine, f. 1850. 2. Trine Amalie, f. 1855. 3. Josefine Matilde, f. 1857. 4. Karoline Augustine, f. 1859. 5. Karen Johanne, f. 1860. 6. Thorvald, f. 1862. 7. Maren Lovise, f. 1864. 8. Elevine Marie, f. 1868. Rasmus Torsen blev sittende med bruket til ca. 1880.
     Part b. Paul Martin Torsen, f. 1814 fik skjøte samtidig med broren (1837) paa den anden halvdel av bruk 2. Vi kjender en datter Andrine Marie Paulsdatter som i 1861 blev gift med Rasmus Jonsen (se bruk 1). Da Rasmus Jonsen fik skjøte fra svigerfaren paa bruket i 1878 for 22000 kr., kom bruk 1 og bruk 2 b paa samme haand.


Innhold