53. Eikeskaug (Eik).

     Navnet skrives 1668 Eegschouff og 1723 Eegeschoug. Det oprindelige navn er Eikiskogr eller Eik som skriver sig fra trænavnet.
     Skylden var i 1668 4 linspund tunge, senere uforandret.
     Eiere. I 1612 eier St. Olavs kloster 2 tylvter hugne bord. Men 1649 eier Vincent Bildt 1 pund smør. Hans enke fru Else Friis la gaarden under Melsom. Melsom-godset kjøpes 1664 av borgermester Anders Madssøns datter Kirsten Toller. Hun solgte Eikeskaug 1699 til en slegtning Mads Gregerssøn, og gaarden vedblev at være i Madseslegtens eie indtil den 1758 blev solgt til bønder.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 3 - 2 - -
1668 1 2 1 3 10 3 tøndesaa akerjord.
1723 1 4 - 3 14 3 t. havre, 1/16 t. hvete.
1803 1 3 - - - 3 tønder.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1835 2 8 - 9 - 8 t. havre, 1/8 rug, 1/4 byg, 7 t. poteter.
1865 2 5 - - 6 t. havre, 1/4 hvete, 2 rug, 12 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til gjerdefang, litt bøk til brændsel. Litt mer jord at rydde. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og litt til brænde. Middelmaadig jordart. Gode hus og gjerder; slet aker og eng. God fæhavn. - 1803. Skog til ved og gjerder. Skarp jord og havn. - 1820. Tilstrækkelig havn. Skog til husbehov. Skarp jord. Oprydningsjord.

Brukere.

     Lars Perssøn faar førstebygsel 1618 og sitter som bruker til 1645, det sidste aar har han Hans som medbruker. Hans fortsætter alene til 1664. - Ola Torssøn bruker saa gaarden fra 1664 til 1668. - En ny Hans kommer 1668 og sitter til 1675. Han efterfølges 1679 av Lars efter hvem Kristoffer kommer i 1697 og fortsætter til 1713.
     Ola Jenssøn 1717-41, født paa Grytingen 1684. Bruker de tre første aar gaarden sammen med Kristoffer, siden alene.
     Jens Olssøn 1742-85, f. 1718, død 1787. Søn av ovennævnte og fik 1758 skjøte paa halve gaarden for 260 rdl. Gift 1747 m. Vivike Gulliksdatter, død 1777. Fire barn: 1. Anne, f. 1748, egtet 1772 Hans Eilertssøn Mellem Borge. 2. Kirsten, se nedenfor. 3. Berte, f. 1753. 4. Dorte, f. 1756, egtet 1780 Aage Larssøn Skarpe-Borge.
     Anders Gunnarssøn 1785-1806, svigersøn av forrige og bror av Hans G. Toverød. Født 1752, død 1831. Gift m. Kirsten Jensdatter, f. 1750, død 1820. Fire barn: 1. Gunnar, se nedenfor. 2. Vivike, f. 1786, tjener paa Langlo. 3. Jens, f. 1787, kom til Øde-Bøholt. 4. Kari, f. 1792, død 1832 ugift.
     Gunnar Andersen 1807-38, søn av ovennævnte. Født 1784 og egtet 1810 Anne Jakobsdatter Øde-Brøholt, f. 1788, død 1824. De hadde syv barn: 1. Anne Katrine, f. 1812, egtet 1857 Andreas Mikkelsen, Hasle i Sem. 2. Ingeborg Marie, f. 1815. 3. Anders, se nedenfor. 4. Karen Anne, f. 1818. 5. Jakob, f. 1821. Jakob var to ganger gift. Med hvem han var gift første gang vet vi ikke, men anden gang blev han gift 1867 m. Helene Marie Gulliksdatter Holtet, bor Kongsteigen. 6. Helene, f. 1823. 7. Hans Kristian, f. 1828.
     Anders Gundersen fik gaarden efter faren, men solgte den alt i 1849 til lensmand Falsen for 2100 spd. Født 1817, og egtet Karen Anne Kristoffersdatter. Av deres barn kjender vi kun Greta Andrea, f. 1848 og g. m. Kristen Kristoffersen Daler.
     I 1872 solgte lensmand Falsen gaarden til lensmand Knudsen for 3500 spd.


Innhold