25. Fen.

     Navnet Fen træffes ogsaa i Sandeherred og i Holla i Telemark. Stokkenavnet skrives i Rødeboken: i Fænes, og i Fæne; senere: 1555 Ffenn, 1575 Fænn, 1580 Feen, 1593 Feenn og Fenn; senere mest Fæen. De sprogkyndige sier at den gamle for er Fæn, sammensat av en ældre form Fávin (Faa-vin). Det er altsaa gammel vin-gaard, sikkert en av bygdens ældste. Om betydningen av første led, Fá-, kan maalgranskerne bare fremsætte gisninger, f. eks. at ordet kan ha sammenhæng med (kvæg) eller med verbet faa. A. Kjær mener at Fen og Fon (i Ramnes) muligens er samme navn i litt forskjellig form.
     Deling. Samlet hadde Fen storleik som indpaa tre fuldgaarder. Ved aar 1400 nævnes søndre og nordre gaard, saa Fen dengang ialdfald vaar to-delt, men rimeligvis var ogsaa Mellem-Fen utskilt. I 1600-tallet gik længe alle Fen-gaardene for fuldgaarder, men 1668 sattes nordre og søndre for fuldgaard, mellemste for tridjungsgaard.

1. Nordre Fen.

     Fuldgaard paa 6 smørpund.
     Eiere. Laurentiuskirken i Tunsberg eier 1399 8 laupar smør i Nordre Fen, rimeligvis hele gaarden. 1555 eier kirken hele gaarden som da skylder 6 smørpund. Kronen tok gaarden fra kirken ca. 1625. Saa krongods til 1670-aarene, da gaarden vistnok først blev overdrat til Griffenfeldt, derefter til Gyldenløve som endelig 1683 solgte Nordre Fen til grev Wedel. Eiendommen var grevskapgods 1683-1750, da den ved auktion blev solgt til brukerne.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 8 4 7 - -
1668 2 9 4 8 48 12 tøndesaa akerjord, 6 tøndesaa brak.
1723 2 13 - 8 40 13 tdr. havre, 1/2 td. blandkorn, 1/4 td. hvete.
1803 2 10 - - - 10 tønder.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1835 4 11 - 8 - 13 t. havre, 5/8 hvete, 1 3/4 byg, 11 1/2 t. pot.
1865 3 19 - 8 - 16 1/4 t. havre, 1 5/8 hvete, 2 rug, 2 3/4 byg, 24 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt smaalast. Litt mer england kan opryddes. Har humlehage. Kvern hvorpaa kan males til husbehov. - 1723. Skog knapt til gjerdefang og brænde. Temmelig god jord. Hus og gjerder i ganske god stand, men aker og eng slet. Ringe fæhavn. - 1803. Mangler skog til gjerdefang og brænde; har havnegang. Kullændt jord. - 1820. Tilstrækkelig havnegang. Ingen skog.

Brukere.

     Torger skatter for Nordre Fen i 1590-aarene og endnu 1604. - Søren ca. 1605-50, segl S. H. (altsaa ikke søn). Søren maa ha egtet en enke paa Skjelbrei, for det sies at Kristen og Tor Skjelberi er hans stedsønner. Enten han eller hustruen var vel fra Hedrum; han skatter nemlig 1624 av tre smaa jordlotter i Hedrum: 6 skind i Bakke, 3 1/2 skind i Ispjell, 6 smørmærker i Ulverød. I sine sidste aar eide han 1 1/2 smørpund i Holtan paa Tjømø og 1 1/2 smørpund i Laksekjøn i Høijord. -Hans Aakessøn ca. 1655 og utover forbi 1680; rimeligvis svigersøn, for han har faat parten i Holtan.
     I grevskapstiden blir det sat ind to brukere her, men om de første vet vi litet og ingenting. Kirkebøkene rækker ikke saalangt tilbake, og det er smaat stel ogsaa med andre kilder rundt 1700.

Første halvdel.

     Mikkel nævnes i skattelister 1699 og omkr. 1710.
     Nils Jakobssøn ca. 1715-27, da han døde her, ca. 39 aar. Han var søn av Jakob Østre Kleppan, og vist svigersøn av Mikkel, for hustruen hette Mari Mikkelsdatter. Tre barn: Simon, døde i 13 aars alder; Nils Nilssøn, træffer vi nok paa Brekke; Helvig, egtet Nils Knutssøn Rusletvet.
     Kristen Anderssøn 1728-ca. 45, egtet enken efter Nils, døde her 1751, 55 aar. Tre barn: Anders, f. 1729; Marte og Kari.
     Haakon Abrahamssøn ca. 1745-73, kjøpte bruket ved auktionen 1750 for 200 rdl. og blev selveier (betalte siden i odelsløsning 160 rdl.). Hustruen hetter Mari Ambjørnsdatter, er vistnok datter av grannen Ambjørn Knutssøn. De gav fra sig jordveien 1773. Mari døde paa Brunstad 1777, 56 aar; Haakon døde paa Meø, Tjømø, 1785, 69 aar. Fem barn levde op: 1. Hans Haakonssøn, se nedenfor. 2. Kasper Haakonssøn, bodde paa Østre Smidsrød, Nøtterø. 3. Abraham, var en tid paa Brunstad, saa paa Vaarnes, siden paa Søndre Fen. 4. Maria, f. 1756, egtet 77 Kristoffer Meø, Tjømø. 5. Anne Maria, egtet 83 Jon Torbjørnssøn Engø, Tjømø.
     Hans Haakonssøn 1773-1814. Født 1743, døde 1814; gift 1776 m. Anne Hansdatter, vistnok fra Unnarstvet, f. 1753, døde 1808. Av fem barn blev to voksne: 1. Maren, f. 1778, egtet 1804 Abraham Mikkelsen, se nedenfor. 2. Hans Hansen, f. 1781, fik 1801 halve gaarden med faren, men døde allerede 1808; ugift.
     Abraham Mikkelsen 1814-21, fik som svigersøn hele bruket, men bodde ikke her, for han hadde jordvei paa hjemgaarden, Søndre Raastad.
     Nils Mikkelsen 1821-56, bror av forrige, var altsaa fra Søndre Raastad. Han hadde 1810 egtet Maren Andersdatter fra Østre Kleppan, da enke efter Hans Andersen Strandlia (sønner Kristen og Hans Hanssønner). De første aarene bodde de dels i Strandlia, dels paa Raastad, men kjøpte saa 1821 bruket her for 300 spd. Nils stykket op bruket (se nedenfor), hadde tilslut igjen bare ca. 60 maal som sønnen Mikkel overtok. Han døde 1856, 70 aar; hustruen 1866, 84 aar. - Av barn omtales: 1. Mikkel Nilsen f. 1812, egtet a) 1837 Anne Dortea Kristensdatter Var (døde snart, søn Nils Kristian); b) 1840 m. Elen Lovise Hansdatter Sjuestok; med hende fik Mikkel jordvei paa Sjuestok og bodde der. 2. Anne Maria Nilsdatter, f. 1820, egtet 41 Nils Hansen fra Skaagan i Sandeherred; de fik en part paa vel 40 maal og bodde her.
     Sønnen Mikkel Sjuestok solgte 1865 restparten av denne halvdel til Hans Helgesen for 1950 spd. Han var fra Vestre Var og hadde 63 egtet Trina Hansdatter fra Husum.
     Saa litt om de utskilte parter.
     1823 frasolgtes en ørliten del som Kittel Hansen blev eier av ved lag 1830. Han var født i Solum i Telemark; gift 1828 m. Lina Olea Andersdatter, f. 1804 her paa Fen.
     1829 fik Nils's stedsøn Kristen Hansen en større part (30 maal). Han var født i Strandlia 1804, egtet 1832 Anne Maria Halvorsdatter fra Holtan i Sandeherred.
     1844 gav Nils svigersønnen Nils Hansen en part (se ovenfor).

Anden halvdel.

     Nils hadde bruket 1699, døde 1704.
     Jørgen Perssøn. Efter ham er det skifte 1715. Trange kaar. Gift m. Barbro Alvsdatter. Tre barn: Per, hadde bruket her nogen aar, men forsvinder; Mari; Anne, g. m. Torkel Vadum.
     Ambjørn Knutssøn ca. 1721-58. Han skal være født ved lag 1684, muligens paa Rusletvet, men vi faar ellers ikke sikker greie paa hans hjemsted. Gift m. Gunhild Jakobsdatter. Ambjørn var mer om sig end bønder flest; handlet ofte gaardparter, endog over paa Nøtterø. En tid eide han parter i Alby og Kile; 1744 kjøpte han bruk paa Fekja, flyttet ogsaa dit og bodde der de sidste aarene; endelig 1750 kjøpte han ved auktion halve Nordre Fen for 200 rdl. (gav siden i odelsløsning 160 rdl.). - Ambjørn døde 1768, 84 aar; hustruen var død i 1763, 75 aar. Det findes intet skifte efter dem, men to sønner omtales: Ola Ambjørnssøn som fik Fekja, og Knut som fik Fen. Sandsynligvis er Mari Ambjørnsdatter, g. m. Haakon Abrahamssøn, ogsaa herfra.
     Knut Ambjørnssøn 1758-84, blev omkring 60 aar. Gift 1754 m. Anne Kristensdatter fra Øvre Husum, døde 1809, 78 aar. Skiftet efter Knut viser at han eide bruket sit som 1784 takseres for 800 rdl. - Ti barn, herav vokste syv op: 1. Helvig Knutsdatter, f. 1754, egtet 77 Ola Evenssøn Søndre Fen. 2. Anne Maria, f. 1756, egtet 78 Borger Hanssøn M-Fen. 3. Anders Knutssøn, f. 1758, kom til Østre Kleppan. 4. Lars Knutssøn, f. 1761, se Mellem-Hvaal. 5. Guttorm Knutssøn, f. 1764, kom til Holtan. 6. Berte Maria, egtet Anders Olsen, se nedenfor. 7. Hans Knutssøn, fik bruket efter forældrene (det var omkr. 1790 delt, men partene kom foreløbig igjen sammen).
     Hans Knutsen 1794-1821. Født 1772, levde til 1856, blev 84 aar. Gift 1796 m. Johanne Maria Hansdatter Storevar, f. 1777, døde 1845. Fra 1794 av eide Hans hele denne halvpart (3 smørpunds skyld); solgte straks fra Ødegaarden (7 1/5 smørmærker); saa 1810 ca. 1 1/2 smørpund til Anders Olsen; beholdt resten til 1821, da ca. 22 smørmærker blev solgt til Ola Kristiansen. Hans Knutsen hadde nu igjen bare Hagan. Hans og Johanne Maria hadde ialt elve barn; herav levde ved forældrenes død syv: 1. Karen Dortea Hansdatter, f. 1796, egtet 1824 Jens Simonsen Storevar. 2. Anne Helvig, f. 1799, egtet Halvor Tolleivsen i Sandefjord. 3. Anne Maria, f. 1804, egtet 1834 Anders Nilsen Oslebakke. 4. Helene Maria, f. 1807, egtet 1833 Ola Kristian Halvorsen Gokstad. 5. Henrik Matias Hansen, f . 1811, egtet 52 Ingeborg Maria Knutsdatter Oslebakke. 6. Aase Maria, f. 1814, egtet 41 Nils Nikolai Schrøder, Oslebakke. 7. Andrea, f. 1817, egtet 47 Søren Knutsen Oslebakke.
     Part a (22 mærker). Ola Kristiansen, siden paa Fekja, hadde fra 1821 parten efter Hans. Den blev saa kjøpt 1853 for 775 spd. av skomaker Anders Larsen Frydenberg, f. 1821; gift a) m. Karen Johanne Johansdatter; b) m. Anne Maria Jakobsdatter.
     Part b (6 mærker), Hagan, eides fra 1836 av Hans Knutsens søn Henrik Matias (om ham se ovenfor).
     Part c (paa 1 pund 13 mærker smør). Anders Olsen 1810-1813, kjøpte 1810 1 1/2 smørpund, aaret efter 1 mark. Anders var født 1771 paa Gjennestadeie (om hans forældre, se Vaktberg); gift 1797 m. Berte Maria Knutsdatter, født her paa Nordre Fen 1770. Da Anders var møller ved Melsom, bodde de længe paa Melsomeie, flyttet hit da de hadde kjøpt jordveien. Anders døde allerede 1813, vel 40 aar; hustruen overlevde ham til 1851, blev over 80 aar. De hadde seks barn: 1. Markus Andersen, se nedenfor. 2. Anne Dortea, f. 1802, gift a) 1829 m. Kristoffer Kristoffersen Tveitan i Sandeherred (døde ung i Tallakshavn); b) 1837 m. enkemand Hans Kristian Nilsen Skaagan. 3. Line Olea, f. 1804, egtet 1828 telemarkingen Kittel Hansen, bodde her paa Fen. 4. Kristen Andersen,f. 1806, egtet 1839 Anne Dortea Andersdatter fra Østre Kleppan; de fik en part av bruket her; Kristen døde 1849 (søn Anders Arnt). 5. Maren Andrea, død ugift 1847. 6. Karen Helene.
     Markus Andersen fik skjøte paa bruket 1823. Han var født 1797, egtet 1837 Line Hansdtter fra Skaagan f. 1806. Som nævnt lot Markus broren Kristen 1830 faa en del (2/7) av jordveien med. Markus Andersen blev 85 aar, hustruen 80. Barn: Antonius, f. 1837; Hans Kristian, f. 40; Bella Amalie, f. 44; Trina Andrine, f. 48. - Sønnen Antonius fik gaarden 1878, men først skjøte nogen aar efter.
     Part d, Ødegaarden (7 1/5 smørmærker). Hans Knutsen lot svogeren Ole Evensen Søndre Fen faa Ødegaarden 1794, men han bodde ikke her. Det gjorde derimot sønnen Anders Olsen; døde i Ødegaarden 1819, 36 aar; hadde 1804 egtet Mari Kristensdatter Var (datter av Kristen Jakobsen fra Engø og Gunhild Persdatter Var); Mari døde 1832, 51 aar. Barn: 1. Kristine Maria, f. 1805, egtet 27 Tor Kristian Olsen fra Sandefjord (bodde paa Hystad, Fokserød o. fl. st.) 2. Gunhild, egtet Johan Olsen Fokserød. 3. Helene. 4. Andrea Matea, egtet Ambjørn Kristoffersen Glomstein. 5. Jakob Andersen, f. 1819, blev skipper og bodde her; døde 1857; gift 42 m. Bella Amalia Nilsdatter Fekja, f. 1821. Barn: Matilde, Anders, Nils, Bredine Maria, Jørgen Oluf Hannibal, Julius Magnus, Jakob. - Sønnen Nils fik 1876 skjøte paa jordveien.

2. Mellem-Fen.

     Ogsaa Mellem-Fen gik i første part av 1600-tallet for fuldgaard paa 6 smørpund, men ved matrikuleringen 1668 satte de gaarden for tridjungsgaard og minket skylden til 4 1/2 smørpund. Det blev staaende til 1838.
     Eiere. Har rimeligvis fra gammel tid været selveiergaard, men omkring 1625 eier brukeren bare en mindre part i gaarden; resten er væsentlig byborgergods. Hovedeier 1624 er Mari Klausdatter i Tunsberg, siden Kornelius Janssøn, saa borgermesterenken Lucia Hansdatter som ved sin død ca. 1650 var eneeier. - 1661 staar Stokkepresten Hans Kristofferssøn for hovedparten (borgermester Anders Madssøn og Sandebonden Hans Teigen har smaaparter). Stokkepresten blev snart alene; efter hans død 1675 Ola Holk i Tunsberg; i 1680-aarene eier løitnant Navarski i Tunsberg og Peder Wulf paa Melsom hver sin halvpart. Fra 1690 er Peder Wulf alene, og arvingene hans solgte gaarden 1723 og 25 til bønder.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 4 5 8 - -
1668 2 7 4 6 34 8 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 10 - 6 30 8 tdr. havre, 1/8 td. blandkorn, 1/16 td. hvete.
1803 2 7 - - - 7 tønder.
1820 2 6 - - - 6 1/2 tønde.
1835 4 9 - 5 - 12 1/2 t. havre, 3/8 hvete, 1/2 rug, 1 3/4 byg, 15 t. p.
1865 3 20 - 7 - 11 t. havre, 1 1/2 hvete, 1 3/4 rug, 2 1/4 byg, 19 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt smaalast. Intet tjenlig rydningsland. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Næsten ikke skog. Noksaa god jord. Hus, gjerder, aker og eng i god stand. Liten og daarlig havn. - 1803. Skog til brænde og gjerdefang. Skral havnegang. - 1820. Slet havnegang. Ingen skog.

Brukere.

     De ældste skattelister opfører Ingebret 1593 og fremover til 1630, og futen sier 1624 at han eide 1/4 av gaardskylden. - Kristen 1630 forbi 1645, var da en gammel og fattig mand. - Enken og en Hans nævnes efterpaa, men ved lag 1660 stod gaarden øde. Stokkepresten som nu var eier, drev selv gaarden nogen aar, bygslet den saa bort til to (de betalte ialt 18 daler i fæstepenger).

Første halvdel.

     Halvor Gullikssøn ca. 1667-1724, var altsaa bruker her i over 50 aar. Han skal være født ved lag 1635, døde 1724, 90 aar. Han var bror av Ola Gullikssøn Klaastad, staar det i et skifte, og de synes at være kommet fra Østre Kleppan. Intet skifte. Johanne Hansdatter, død 1730, 96 aar, var vel hustruen, om en søn se anden halvdel.
     Hans Janssøn 1725-41, kjøpte denne halvdel for 100 rdl. av Sti Wulf. Men Hans bodde paa Søndre Fen hvor han døe 1741. Efterpaa beholdt enken halvten av bruket her, en part som siden kom til sønnen Jan. Den andre parten fik sønnen Hans Hanssøn; han bodde paa Mellem-Fen, døde her 1762, omkr. 40 aar; enken Else Paalsdatter levde til 1783; de hadde tre døtre: Helvig, var sykelig; Anne, Kari (egtet 83 Lars Mikkelssøn Ødegaarden u. Prestegaarden).
     Borger Hanssøn 1773-1815, kom til at eie hele Mellem-Fen; 1773 kjøpte han halve gaarden av Kristen Mikkelssøn for 640 daler; 1776 en fjerdepart for 250; 1783 ved auktion resten for 281 daler. - Borger var fra Unnarstvet, født der 1745; gift 1778 m. Anne Maria Knutsdatter fra Nordre Fen, f. 1756. Borger blev 73, døde 1818; hustruen 83, levde til 1839. De hadde ti barn, men bare fire vokste op, og mellem disse fire delte forældrene Mellem-Fen. Barna var: 1. Ola Borgersen, f. 1781, se bruk 1. 2. Anne, egtet Hans Persen, se bruk 4. 3. Karen Maria, egtet Johannes Jespersen, se bruk 2. 4. Helene, egtet Jakob Halvorsen, se bruk 3.
     Bruk 1 (indpaa halve g.). Ola Borgersen 1807-31, fik av faren skjøte paa en større part. Han solgte fra tredjeparten 1828 (til Hans Abrahamsen). Ola var født 1781, døde 1831; gift 1811 m. Maren Persdatter, f. 1786 og datter efter Per Olsen Var; hun levde til 1861. Syv barn: 1. Hans Olsen, f. 1811, fik ved skifttet efter faren 1832 utlagt restparten av bruket, men da han senere flyttet til Bø i Slagen, avhændet han jorden: to smaabeter blev lagt til bruk 3 og bruk 4, resten fik broren Henrik Johan. 2. Petrine Olsdatter, f. 1814, egtet 1841 Anders Ellevsen Skjersnes. 3. Berte Andrea, f. 1817, egtet 1850 Henrik Matias Jørgensen fra Kleppan; fik en part av bruk 1. 4. Henrik Johan Olsen, f. 1819, egtet 56 Severine Sørensdatter Krika; bodde paa Mellem-Fen. 5. Maren Olea, f. 1822, levde ugift. 6. Anne Maria, f. 1825, ogsaa ugift. 7. Olava, f. 1829, egtet 63 Nils Arnt Hansen fra Gile, bodde i førstningen paa Skjersneseie.
     Ovenfor er sagt at Ola Borgersen solgte fra en part 1828 til Hans Abrahamsen. Han blev boende her. Hans var fra Haugan og født 1803; hadde 1828 egtet Maren Andrea Nilsdatter fra Østre Nes i Sandeherred.
     Bruk 2. Johannes Jespersen 1815-46, svigersøn av før omtalte Borger Mellem-Fen; gift 1813 m. Karen Maria Borgersdatter, f. 1787. Johannes var født 1785 paa Veier og søn av Jesper Halvorsen fra Var og lensmandsdatteren Maren Katrine Johannesdatter (Wulf). Han døde 1846. Seks barn: 1. Hans Johannessen, f. 1813, bodde paa Østre Kleppan. 2. Maren Andrea, f. 1815. 3. Bernt, f. 1818, døde i Holland ved lag 1846. 4. Karen Matea, f. 1821. 5. Johannes Johannessen, f. 1824, egtet 56 Anne Helene Rasmusdatter fra Kleppan; de fik 1857 bruket som senere blev slaat sammen med en part av Kleppan.
     Bruk 3. Da Borger Mellem-Fen delte ut gaardparter 1815, fik yngste datter Helene, endnu ugift, denne parten (17 smørmærker). Hun egtet 1820 Jakob Helvorsen fra Øvre Holtan i Sandeherred (søsteren Anne Maria var g. m. Kristen Hansen Nordre Fen). 1837 fik de kjøpt til en bete av bruk 1. Hustruen Helene som var født 1795, faldt væk 1861, men manden overlevde hende længe utover, og bruket kom 1882 til sønnen Hans Jakobsen.
     Bruk 4. Hans Persen Var, svigersøn av Borger, fik 1815, likesom de andre, 17 smørmærker. Han bodde paa Var, siden paa Søndre Fen (se der). Parten her gik over til P. N. Bull paa Sand, og solgtes fra hans bo 1832 til Peter Kristensen som likesom grannen Jakob kjøpte til litt jord 1837 av bruk 1. Peter var fra Var, født 1805, og drev som smed; egtet 1833 Anne Maria Hansdatter Sjuestok, f. 1810. Ingen barn. Bruket gik 1880 ved auktionsskjøte over til skipper Matias Andersen fra Sjuestok.

     Strandlia, skyldte 6 smørmærker, blev selveierpart 1799, da Borger Hansen solgte stedet til Hans Andersen for 370 rdl. Han var født 1764 i Korterød som hans forældre, Anders Nilssøn og Barbro Hansdatter, dengang eide, men senere flyttet fra (de hadde bodd en tid i Kjøholmen, men kom som husmandsfolk til Strandlia). Hans Andersen egtet 1804 Maren Andersdatter fra Østre Klappan, født 1782. Han var tidlig feig. Med briggen Trende Brødre som han eide sammen med Kasper Barth paa Nøtterø, seilte han i ufredsaaret 1808 i november ned til Jylland efter levnedsmidler, men forliste paa hjemreisen ved Rauer i Kristianiafjorden. To gutter levde efter ham: 1. Kristen, f. 1804, fik en liten jordvei paa Nordre Fen (var g. m. Anne Maria Halvorsdatter fra Holtan i Sandeherred). 2. Hans, f. 1806. - Enken Maren egtet 1810 Nils Mikkelsen, og de bodde paa Nordre Fen. - Strandlia solgte de 1823 til
     Simon Simonsen Bruun, 1823-38, fragtemand. Han hørte til Bruun-ætten, omtalt bl. a. under Raastad og Bærevar. Simon var født 1793 paa Storevar og søn av sersjant Simon Simonsen og Anne Andersdatter; gift 1819 m. Anne Maria Mikkelsdatter, f. 1795 og datter av Mikkel Persen paa Storevar. De hadde 7 barn: 1. Andrea, f. 1820, egtet 46 malermester Ola Brun i Tønsberg. 2. Karen Elisabet, f. 1822. 3. Helvig Sofia, f. 1824, egtet 55 bakermester i Sandefjord Florian Hemmy. 4. Anne Matea, f. 1826, egtet 55 skipper Hans Persen Storevar. 5. Severine, f. 1828. 6. Amalia, f. 1831 (se nedenfor). 7. Simon Simonsen Bruun, f. 1836, egtet 63 Eveline Martine Eriksdatter Ask, se nedenfor.
     Enken Anne Maria giftet sig igjen 1842 m. skipper Jens Nilsen Juul fra Skauger, og de blev boende i Strandlia hvor Juul døde 1869, 63 aar. Stedsønnen Simon hadde allerede 1863 fast hjemmel paa jordveien. Simon faldt tidlig væk, likesaa Eveline's anden mand, Olaves Andersen, og 1879 solgte hun Strandlia til Teodor Gundersen. Senere kjøpte ovennævnte Amalia Bruun tilbake hjemstedet.

Anden halvdel.

     Kristen fra ca. 1667 og utover; vi vet ingenting om ham.
     Ola (segl O. E.) rundt aar 1700.
     Tjøstolv Halvorssøn ca. 1710-23, rimeligvis søn av Halvor Gullikssøn. Da bruket blev solgt, maatte han vike, kaldes siden husmand her; levde til 1755.
     Mikkel Kristenssøn 1723-48, kjøpte halve gaarden av Sti Wulf, gav sandsynligvis 100 daler. Mikkel maa være fra Søndre Fen; egtet 1725 Live Jensdatter fra Øde-Brøholt. De kjøpte snart gaard paa Østre Kile; beholdt begge jordveier, men flyttet ved lag 1740 til Kile (se der).
     Kristen Mikkelsen 1748-73, søn av forrige; bodde en tid her paa Fen, men ogsaa han flyttet til Kile og vil bli omtalt der.

3. Søndre Fen.

     Den største av Fen-gaardene; fuldgaard, hadde før 1668 7 1/2 smørpund i skyld; blev 1668 sat i 7 smørpund.
     Eiere. Fra gammel tid kirkegods. I Rødeboken staar det at Laurentiuskirken i Tunsberg 1399 eide 5 laupar smør i søndre gaard paa Fen, og samme aar eide Mariakirken i Tunsberg ogsaa 6 laupar i Fen - det sies ikke hvilken av gaardene, men vi maa gaa ut fra det var i Søndre Fen det ogsaa. - Efter reformationen har Mariakirken gaarden alene, beholdt den til langt ut i 1800-tallet, da brukerne efterhvert løste den til sig av staten.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 10 5 10 - -
1668 3 10 4 8 50 12 tøndesaa akerjord, 6 tøndesaa brak.
1723 3 14 - 8 45 13 tdr. havre, 1/2 td. blandkorn, 1/4 td. hvete.
1803 3 10 - - - 10 tønder.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1835 5 14 - 13 - 14 t. havre, 3/8 hv., 1/4 rug, 1 3/8 byg, 14 t. p.
1865 4 20 - 7 - 16 1/4 t. havre, 2 1/8 hv., 3 1/8 rug, 3 byg, 19 1/2 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til brænde og gjerdefang. Mer jord kan ikke ryddes da de trænger utmarken til havn. Har humlehage. - 1723. Skog knapt nok til gjerder. Temmlig god jord. Slet havnegang. Hus, gjerder, aker og eng i god stand. - 1803. Slet ingen skog; skral havnegang. - 1820. Slet havnegang. Ingen skog.

Brukere.

     Jon staar for gaarden 1593 og endnu 1605. - Reier ca. 1610-50. - Henrik (segl H. E.) i 1650-aarene.
     Kristen Halvorssøn ca. 1660-1700, var 36 aar i 1664. Han hadde længe en medbruker, Per. Kristen som omtales nedenfor, maa være søn.

Første halvdel.

     Nils Kristofferssøn ca. 1700-1720, var fra Storevar; hadde egtet enken Anne Jansdatter, og da hun døde 1715, blev han gift m. Marte Hansdatter. Barn (tre og to): 1. Kristoffer Nilssøn, kom til Solli i Sandeherred. 2. Kari, egtet 1723 Matias Ellevssøn Stavnum. 3. Mari, døde vistnok ung. - 4. Abraham Nilssøn, se Bærefjeld. 5. Anne, død ugift 1780.
     Ivar Anderssøn 1723-ca. 1730, egtet enken Marte. Ivar var barnefødt paa Anholt og stod i tjenesten som dragon. Flyttet snart til Gjennestad. Hans eneste barn med Marte, Ingeborg Ivarsdatter, egtet 1750 Hans Perssøn Haughem i Sandeherred.
     Per Aressøn 1732-41, døde 1741, 48 aar. Gift 1732 m. Anne Persdatter. Næsten alle barna døde smaa, bare datteren Pernille nævnes i skiftet.
     Hans Tronssøn 1732-41, egtet enken, hadde bare en part av bruket. Han døde 1753, 46 aar. Baade han og formanden Per var nok fattige.
     Mærk. Et længere tidsrum i 1700-tallet er det vakling med bruksdelingen paa Søndre Fen, og først efterhvert ordnes gaarden i fire like store bruk. Kristoffer Schøyen som bodde i Bogen, hadde et snes aar bygsel paa 1 smørpund, og denne part blev først 1787 ordnet ind i bruksdelingen.
     Nederfor holder vi os til en deling som gir bedst oversigt over slegtshistorien.
     Forts. se bruk 1 og 2.

Anden halvdel.

     Kristen Kristenssøn nævnes alene her nogen aar rundt 1700, men trær tilside og synes omkring 1720 bare at sitte paa føderaad. Sønner omtales ikke, men han hadde vist en datter, Else.
     Hans Janssøn ca. 1705-41, sandsynligvis forriges svigersøn, fik ved lag 1720 hele bruket alene; kjøpte desuten 1725 halve Mellem-Fen og drev begge gaarder. Hans Janssøn maa være født ca. 1670, døde 1741; han synes at være søn av Jan Søndre Stanvnum. Gift 1. m. Else Kristensdatter, døde 1715, var vistnok her fra Fen; 2. m. Anne Tolleivsdatter, død 1775, 97 aar; ukjendt hjemsted. Hans Janssøn fik stor efterslegt, og en gren holdt sig ogsaa her paa gaarden. - Barn (fire og fem): 1. Anne Hansdatter, egtet 1726 Mikkel Anderssøn Østre Raastad i S.herred. 2. Mari d. ældre, egtet 1731 Mikkel Kristofferssøn, se Fekja. 3. Mari d. yngre, egtet 1735 Ola Nilssøn Rove. 4. Kari, egtet Gunnar Olssøn Hvataaker, S.herred. - 5. Else, egtet Even Perssøn, bodde her. 6. Hans Hanssøn, se Mellem-Fen. 7. Jan Hanssøn, se bruk 4 nedenfor. 8. Anne, egtet 62 Nils Davidssøn Ragnildrød. 9. Marte, egtet 1760 Anders Kristofferssøn fra Vestre Hvaal, var bl. a. paa Klaastad og i plassen Løken.
     Forts. se bruk 3 og 4.

Første halvdel av Søndre Fen fra omkring 1745.

Bruk 1 (1/4 av gaarden).
     Hans Tronssøn, omtalt ovenfor, døde 1753.
     Abraham Anderssøn, ukjendt, egtet 1755 den gamle enken efter Hans. De forsvinder snart.
     Knut Nilssøn 1763-87, hadde bygsel paa 3 smørpund (bruket her + litt av bruk 3). Knuts hjemsted blir ikke opgit, men han egtet 1752 Live Kjelsdatter fra Nedre Holtan i Sandeherred. De bodde først paa Klaastad. Hustruen døde i 1787, 62 aar. Tre barn: 1. Sissel, f. 1756, egtet 89 Per Anderssøn, bodde paa Albyeie. 2. Malene. 3. Nils Knutssøn, se bruk 3. - Gamle Knut giftet sig igjen 1790 m. Elen Helgesdatter; de flyttet vist væk.
     Ola Evenssøn 1788-1820. Født 1746 her paa Søndre Fen og søn av Even Perssøn (se bruk 3) som senere flyttet til Vestre Kleppan. Gift 1777 m. Helvig Knutsdatter, f. 1754 og datter av Knut Ambjørnssøn Nordre Fen. Av syv barn vokste fem op: 1. Anders Olsen, f. 1782, se Ødegaarden u. Nordre Fen. 2. Knut Olsen, se nedenfor. 3. Elen Maria, f. 1790, egtet 1816 Lars Isaksen Buer i Sandeherred. 4. Anne Marie, egtet 1821 Ola Kristoffersen Bjerkø fra Nøtterø (de bodde i Lahelle; Anne Marie druknet høsten 1847 i havnen ved Fredrikshald; var barnløs). 5. Gunhild, ugift, var mest paa Buer.
     Knut Olsen fik bygsel 1820. Han var født 1785, seilte som skipper, falder væk i 1840-aarene. Gift 1817 i Tønsberg m. Helene Maria Holm, født i Tønsberg 1796 og datter av skipper Hans Holm og Anne Maria Salomonsdatter. Syv barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Ola Knutsen, f. 1820, egtet 44 Andrine Andersdatter, bodde paa Sand (han døde 27 aar gl.). 3. Karen Helene, f. 1822. 4. Anne Maria, f. 1825. 5. Yames Knutsen, f. 1827. 6. Maren Cesilia (egtet 52 Nils Jansen). 7. Anders Knutsen, f. i 1834.
     Hans Holm Knutsen 1852-66. Født 1817, døde 1866. Gift 44 m. Ingeborg Maria Torsdatter Krika. -Moren kjøpte bruket av staten 1852 for 550 spd. og jordavgift, men overdrog straks eiendommen til sønnen Hans. En mindre part blev straks solgt fra, og 1866 skiltes ut flere smaabruk.
     Det ene, Bakken, kjøptes av Ole Torkelsen fra Hedemarken, g. m. Karen Hansdatter Fekjatangen. Et andet kjøptes av Lars Larsen, født paa Rømminga i Skjee og g. m. Matrea Simonsdatter Storevar.
     Hans Knutsens barn: Helene Matea, f. 45; Kristoffer Torvald, f. 46; Hans, f. 53; Karl Julius, f. 55.
Bruk 2 (1/4 av gaarden).
     Torkel Anderssøn ca. 1745-85, vistnok fra Laagerød; døde 1785, 69 aar. Sat i trange kaar, hadde neppe hele tiden fuldt bruk. Gift tre ganger: 1. 1742 m. Mari Hansdatter, døde 1767, 50 aar; 2. 67 m. Else Olsdatter Rove, døde 1776; 3. 76 m. Marte Torgersdatter, efter kirkeboken født paa Sjuerød 1744, døde 1793. To barn vokste op efter Mari, ett efter Else: 1. Anne Torkelsdatter, f. 1743, egtet 67 Hans Mikkelssøn, se Rove og Stavnum. 2. Hans Torkelssøn, se nedenfor. - 3. Mari, f. 1770, egtet 97 skipper Ola Kristofferssøn fra Klaastad som snart blev væk, og 1804 egtet Mari Jon Torbjørnsen Engø paa Tjømø.
     Hans Torkelsen 1794-1822. Født 1746, døde 1822. Han egtet 1795 enken efter Per Olssøn Vestre Var, Idde Halvorsdatter, født 1749, døde samme aar som Hans. De hadde ikke barn, men Idde hadde med fra første egteskap sønnen Hans Persen som fik bruket efterpaa, og datteren Mari som 1811 blev gift med Ola Mellem-Fen.
     Hans Persen 1823-55, kaldes d. yngre, da hans halvbror paa Var ogsaa hette Hans. Født 1780, egtet 1810 Anne Borgersdatter fra Mellem-Fen, f. 1783. Hans Persen fôr som skipper; eide længe jordvei paa Var og bodde der; hadde nogen aar ogsaa tilleie en part av Mellem-Fen. Hans og Anne gav op 1855; hustruen døde 1866. Hans levde forbi 1870. Det var syv barn: 1. Petrine Hansdatter, f. 1811, egtet 1840 Ivar Martin Ivarsen, f. 1815 i Melsomvik; de bodde paa Klaastadeie. 2. Anne Helene, f. 1812, egtet 42 skibstømmermand Johan Filen Matissen, f. 1816 paa Hovland, Nøtterø; de bodde dels paa Søndre, dels paa Nordre Fen. 3. Inger Andrea, f. 1815, egtet 45 skipstømmermand Anders Mattissen, bror av Johan Filen og f. 1819; de fik senere bruket her. 4. Berte Maria, f. 1817, egtet 59 Nils Jansen (se bruk 3). 5. Hans Hansen, f. 1820, en tid skipper, senere lods; gift 55 m. Anne Lovise Vesterlund fra Piteå i Nordsverige; de hadde nogen aar bruket, se nedenfor. 6. Henrikka Olava, f. 1823, egtet 52 Henrik Matias Jansen (se bruk 3 a). 7. Andrine, døde som barn.
     Hans Hansen kjøpte bruket 1855 av staten for 700 spd. og jordavgift; delte det 1858 i to like parter hvorav svogeren Anders Mattissen fik den ene; 1864 fik han begge, saa bruket atter blev samlet.

Anden halvdel fra omkring 1745.

Bruk 3 (1/4 av gaaarden).
     Even Perssøn ca. 1740-63, svigersøn av Hans Janssøn, gift 1739 m. Else Hansdatter. Even var saavidt jeg kan se fra Rove. Da hustruen døde 1762, flyttet han fra Fen, kjøpte først jord paa Haugan, senere paa Vestre Kleppan (nærmere omtale, se Kleppan).
     I tiden efterpaa hadde Kristoffer Schøyen i Bogen bygsel paa en del av dette bruk, og som før sagt var det ellers vakling med delingen; Knut Nilssøn paa bruk 1 hadde nok den andre parten.
     Nils Knutssøn 1783-1829, søn av Knut Nilssøn paa bruk 1 og født 1762. Fik fuldt bruk 1787. Var skibsbygmester, døde 1829. Gift 1. 1780 m. Helvig Jansdatter, f. 1754, døde 1817 (var datter av Jan Hanssøn paa bruk 4); gift 2. 1818 m. Elen Kirstine Johannesdatter f. 1783 paa Gjennestad, døde 1838 (hun hadde før egteskapet en søn, Johan, se nedenfor). - Av Nils's barn vokste seks op (fem og ett): 1. Gunhild Maria Nilsdatter, f. 1780, egtet 1812 Kristen Hansen Kile. 2. Nils Nilsen, f. 1785; opholdt sig ialfals delvis her paa Fen, men hadde ikke jordvei; sies 1817 at være gift, men han efterlot sig ingen barn, da det 1850 sluttes skifte efter ham. 3. Anne Maria, f. 1789, egtet 1818 Guttorm Olsen, bodde paa Kleppaneie. 4. Jan Nilsen, se nedenfor. 5. Live Katrine, f. 1796, egtet 1818 Søren Henrik Larsen Orebru. - 6. Karen Anne, f. 1822, egtet 48 enkemand Hans Mikkelsen Anholt.
     Bruk 3 a. Jan Nilsen, 1821-49, bygslet halve bruket. Født 1792, døde 1849. Gift 1822 m. Mari Hansdtater, f. 1792, datter av Hans Janssøn paa bruk 4; hun overlevde manden en lang aarrække. - Barn: 1. Nils Jansen, se nedenfor. 2. Henrik Matias, f. 1824, egtet 52 Henrikka Olava Hansdatter (datter efter Hans Persen); de fik jord her paa Fen, men Henrik døde tidlig. 3. Lars Jansen, f. 1826. 4. Jakob Jansen, f. 1831, egtet 71 Helene, Matea Hansdatter; bodde paa Fen. 5. Hans Matias Jansen, f. 1836, fik ogsaa lit jord her.
     Nils Jansen, f. 1822, egtet 59 Berte Maria Hansdatter, f. 1817 (datter efter Hans Persen). Nils kjøpte 1854 denne parten av staten for 350 spd. og jordavgift. 1858 kjøpte han til en bete av bruk 3 b. - Nils blev enkemand 1868, og nogen aar senere lot han sine søsken faa bruket som blev stykket op; det meste fik broren Henriks enke Henrikka Olava.
     Bruk 3 b. Johan Larsen 1838-49, f. 1812, stedsøn av ovenfor omtalte Nils Knutsen, søn av hans anden hustru og Lars Eliassen Kongsteigen. Johan kjøpte parten 1839 av staten for 344 spd. og jordavgift. 1849 solgte han jordveien for 600 spd, og flyttet til Askjerød i Arendal. Han hadde 1841 egtet Anne Mikkelsdatter Anholt, f. 1816.
     Det var Ola Guttormsen som kjøpte eiendommen. Om ham se bruk 4.
     Av denne jordvei blev 1858 skilt ut en part og lagt til bruk 3 b. Resten kom til at følge bruk 4 b.
Bruk 4 (1/4 av gaaarden).
     Jan Hanssøn 1748-87, f. ca. 1722 og søn av Hans Janssøn (se ovenfor). Døde 1787. Gift 1748 m. Kari Nilsdatter fra Brøholt, døde 1805, 84 aar. Skifte efter Nils viser trange kaar. - Av syv barn vokste fire op: 1. Anne Jansdatter, f. 1749, egtet 78 Abraham Haakonssøn, født paa Nordre Fen 1749 (de bodde paa Brunstad, Vaarnes, tilsidst her paa Fen hvor Abraham døde 1809, hustruen 1817; datter: Helvig Maria, vist ugift). 2. Helvig, f. 1754, egtet Nils Knutsen (se bruk 3). 3. Nils Jansen, se nedenfor. 4. Hans Jansen, se bruk 4 b nedenfor.
     Bruket deles mellem Nils og Hans.
     Bruk 4 a. Nils Janssøn 1797-1828. Født 1757, døde 1828. Gift 1789 m. Maria Olsdatter fra Fekja, døde 1831, 76 aar. To barn: 1. Karen Maria, f. 1792, døde 1845, ugift. 2. Jan Nilsen, se nedenfor.
     Jan Nilsen 1828-45, var skibsbygmester; kjøpte 1832 jordveien av staten for 200 spd. og jordavgift. Født 1795, døde 1845. Gift 1822 m. Lovise Olsdatter, f. 1796, døde 1867, var datter av Ola Hanssen Bakken ved Melsomvik. - Otte barn: 1. Olaves Jansen, f. 1822, egtet 49 Kristine Maria Kristensdatter fra Var, f. 1820. 2. Nils Jansen (d. y.), f. 1828, egtet 52 Maren Cesilia Knutsdatter her fra Fen, f. 1829; blev boende her, uten jordvei. 3. Andrea Matea, f. 1830, egtet 55 Per Eriksen, svenskfødt; bodde i Melsomvik. 4. Maren Olava, f. 33, egtet 56 Jakob Eliassen Brunstad. 5. Hans Jakob, døde 1865, 30 aar. 6. Laurits, f. 37, egtet 62 Anne Maria Larsdatter, f. 1833 paa Haugan; fik jord her. 7. Akkemine Alette, f. 41, egtet 67 Paal Henrik Andreassen fra Sandeherred (Prestegaardseiet). 8. Ola Jansen, f. 44.
     Enken Lovise Olsdatter solgte 1846 tredjeparten av jordveien til Gjert Larsen Haugan. Resten overtok 1849 sønnen Olaves, og han lot senere broren Laurits faa en del med (Laurits hadde ogsaa Haugan-parten).
     Bruk 4 b. Hans Janssøn 1787-1806, f. 1761 og søn av Jan Hanssøn, omtalt ovenfor. Gift 1786 m. Anne Olsdatter fra Fekja. Hans døde allerede 1806, hustruen levde helt til 1837 og blev 80 aar. De hadde to døtre: 1. Karen Maria, se nedenfor. 2. Mari, f. 1792, egtet 1822 Jan Nilsen (se bruk 3 a).
     Jørgen Evensen 1811-54, svigersøn, f. 1785 og søn av Even Perssøn Kleppan. Gift 1811 m. Karen Maria Hansdatter, f. 1788. Hun døde 1850, Jørgen 1863. Seks barn: 1. Elen Andrea Jørgensdatter, f. 1814, egtet 42 Ola Hansen Grøtterød, Nøtterø. 2. Helene Matea, f. 1817, egtet 48 Ola Guttormsen, se nedenfor. 3. Jørgen, f. 1824, døde 18 aar gl. 4. Maren Olava, f. 1827, levde ugift, bodde her. 5. Amalia, f. 1833, døde 1865, ugift. 6. Berte.
     Ola Guttormsen kjøpte 1854 bruket av staten for 350 spd. og jordavgift. Senere kjøpte han ogsaa en del av bruk 3. Seilte med jagten Ellida. Baade Ola og hustruen døde 1858, og deres eneste datter (Gustava Maria) faldt væk i 17 aars alderen.
     Den ovenfor nævnte Maren Olava fik skilt ut en bete jord for sig; ellers blev de to jordparter sat til auktion og for 1100 spd. solgt til Simon Torstensen som straks overdrog eiendommen til
     Andreas Jørgensen (f. 1829 paa Nes i Høijord), og han blev boende her; gift 1870 m. Andrine Martine Johannesdatter fra Mellem-Fen.


Innhold